57.DanielTh.txt 342 KB


 1. DanTh 1:1
 2. ἐν P--------- ἐν
 3. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 4. τρίτῳ A1--DSN--- τρίτος
 5. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 7. Ιωακιμ N---GSM--- Ιωακιμ
 8. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 10. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 11. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 12. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 13. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 14. εἰς P--------- εἰς
 15. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 16. καὶ C--------- καί
 17. ἐπολιόρκει V2I-IAI3S- πολιορκέω
 18. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 19. DanTh 1:2
 20. καὶ C--------- καί
 21. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 22. κύριος N2--NSM--- κύριος
 23. ἐν P--------- ἐν
 24. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 25. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 26. τὸν RA--ASM--- ὁ
 27. Ιωακιμ N---ASM--- Ιωακιμ
 28. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 29. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 30. καὶ C--------- καί
 31. ἀπὸ P--------- ἀπό
 32. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 33. τῶν RA--GPN--- ὁ
 34. σκευῶν N3E-GPN--- σκεῦος
 35. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 36. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 37. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 38. καὶ C--------- καί
 39. ἤνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω
 40. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 41. εἰς P--------- εἰς
 42. γῆν N1--ASF--- γῆ
 43. Σεννααρ N---GS---- Σεννααρ
 44. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 45. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 46. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 47. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 48. καὶ C--------- καί
 49. τὰ RA--APN--- ὁ
 50. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 51. εἰσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω εἰς
 52. εἰς P--------- εἰς
 53. τὸν RA--ASM--- ὁ
 54. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 55. θησαυροῦ N2--GSM--- θησαυρός
 56. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 57. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 58. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 59. DanTh 1:3
 60. καὶ C--------- καί
 61. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 62. ὁ RA--NSM--- ὁ
 63. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 64. τῷ RA--DSM--- ὁ
 65. Ασφανεζ N---DSM--- Ασφανεζ
 66. τῷ RA--DSM--- ὁ
 67. ἀρχιευνούχῳ N2--DSM--- ἀρχιευνοῦχος
 68. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 69. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 70. ἀπὸ P--------- ἀπό
 71. τῶν RA--GPM--- ὁ
 72. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 73. τῆς RA--GSF--- ὁ
 74. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 75. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 76. καὶ C--------- καί
 77. ἀπὸ P--------- ἀπό
 78. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 79. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 80. τῆς RA--GSF--- ὁ
 81. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 82. καὶ C--------- καί
 83. ἀπὸ P--------- ἀπό
 84. τῶν RA--GP---- ὁ
 85. φορθομμιν N---GP---- φορθομμιν
 86. DanTh 1:4
 87. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 88. οἷς RR--DPM--- ὅς
 89. οὐκ D--------- οὐ
 90. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 91. ἐν P--------- ἐν
 92. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 93. μῶμος N2--NSM--- μῶμος
 94. καὶ C--------- καί
 95. καλοὺς A1--APM--- καλός
 96. τῇ RA--DSF--- ὁ
 97. ὄψει N3I-DSF--- ὄψις
 98. καὶ C--------- καί
 99. συνιέντας V7--PAPAPM ἵημι συν
 100. ἐν P--------- ἐν
 101. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 102. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 103. καὶ C--------- καί
 104. γιγνώσκοντας V1--PAPAPM γιγνώσκω
 105. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 106. καὶ C--------- καί
 107. διανοουμένους V2--PMPAPM νοέομαι δια
 108. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 109. καὶ C--------- καί
 110. οἷς RR--DPM--- ὅς
 111. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 112. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 113. ἐν P--------- ἐν
 114. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 115. ἑστάναι VXI-XAN--- ἵστημι
 116. ἐν P--------- ἐν
 117. τῷ RA--DSM--- ὁ
 118. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 119. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 120. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 121. καὶ C--------- καί
 122. διδάξαι VA--AAN--- διδάσκω
 123. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 124. γράμματα N3M-APN--- γράμμα
 125. καὶ C--------- καί
 126. γλῶσσαν N1S-ASF--- γλῶσσα
 127. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 128. DanTh 1:5
 129. καὶ C--------- καί
 130. διέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω δια
 131. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 132. ὁ RA--NSM--- ὁ
 133. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 134. τὸ RA--ASN--- ὁ
 135. τῆς RA--GSF--- ὁ
 136. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 137. καθ' P--------- κατά
 138. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 139. ἀπὸ P--------- ἀπό
 140. τῆς RA--GSF--- ὁ
 141. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 142. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 143. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 144. καὶ C--------- καί
 145. ἀπὸ P--------- ἀπό
 146. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 147. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 148. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 149. πότου N2--GSM--- πότος
 150. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 151. καὶ C--------- καί
 152. θρέψαι VA--AAN--- τρέφω
 153. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 154. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 155. τρία A3--APN--- τρεῖς
 156. καὶ C--------- καί
 157. μετὰ P--------- μετά
 158. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 159. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 160. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 161. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 162. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 163. DanTh 1:6
 164. καὶ C--------- καί
 165. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 166. ἐν P--------- ἐν
 167. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 168. ἐκ P--------- ἐκ
 169. τῶν RA--GPM--- ὁ
 170. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 171. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 172. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 173. καὶ C--------- καί
 174. Ανανιας N---NSM--- Ανανιας
 175. καὶ C--------- καί
 176. Μισαηλ N---NSM--- Μισαηλ
 177. καὶ C--------- καί
 178. Αζαριας N---NSM--- Αζαριας
 179. DanTh 1:7
 180. καὶ C--------- καί
 181. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 182. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 183. ὁ RA--NSM--- ὁ
 184. ἀρχιευνοῦχος N2--NSM--- ἀρχιευνοῦχος
 185. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 186. τῷ RA--DSM--- ὁ
 187. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 188. Βαλτασαρ N---ASM--- Βαλτασαρ
 189. καὶ C--------- καί
 190. τῷ RA--DSM--- ὁ
 191. Ανανια N---DSM--- Ανανιας
 192. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 193. καὶ C--------- καί
 194. τῷ RA--DSM--- ὁ
 195. Μισαηλ N---DSM--- Μισαηλ
 196. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 197. καὶ C--------- καί
 198. τῷ RA--DSM--- ὁ
 199. Αζαρια N---DSM--- Αζαριας
 200. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 201. DanTh 1:8
 202. καὶ C--------- καί
 203. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 204. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 205. ἐπὶ P--------- ἐπί
 206. τὴν RA--ASF--- ὁ
 207. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 208. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 209. ὡς C--------- ὡς
 210. οὐ D--------- οὐ
 211. μὴ D--------- μή
 212. ἀλισγηθῇ VC--APS3S- ἀλισγέω
 213. ἐν P--------- ἐν
 214. τῇ RA--DSF--- ὁ
 215. τραπέζῃ N1S-DSF--- τράπεζα
 216. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 217. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 218. καὶ C--------- καί
 219. ἐν P--------- ἐν
 220. τῷ RA--DSM--- ὁ
 221. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 222. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 223. πότου N2--GSM--- πότος
 224. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 225. καὶ C--------- καί
 226. ἠξίωσε VAI-AAI3S- ἀξιόω
 227. τὸν RA--ASM--- ὁ
 228. ἀρχιευνοῦχον N2--ASM--- ἀρχιευνοῦχος
 229. ὡς C--------- ὡς
 230. οὐ D--------- οὐ
 231. μὴ D--------- μή
 232. ἀλισγηθῇ VC--APS3S- ἀλισγέω
 233. DanTh 1:9
 234. καὶ C--------- καί
 235. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 236. ὁ RA--NSM--- ὁ
 237. θεὸς N2--NSM--- θεός
 238. τὸν RA--ASM--- ὁ
 239. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 240. εἰς P--------- εἰς
 241. ἔλεον N2--ASM--- ἔλεος
 242. καὶ C--------- καί
 243. εἰς P--------- εἰς
 244. οἰκτιρμὸν N2--ASM--- οἰκτιρμός
 245. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 246. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 247. ἀρχιευνούχου N2--GSM--- ἀρχιευνοῦχος
 248. DanTh 1:10
 249. καὶ C--------- καί
 250. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 251. ὁ RA--NSM--- ὁ
 252. ἀρχιευνοῦχος N2--NSM--- ἀρχιευνοῦχος
 253. τῷ RA--DSM--- ὁ
 254. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 255. φοβοῦμαι V2--PMI1S- φοβέω
 256. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 257. τὸν RA--ASM--- ὁ
 258. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 259. μου RP--GS---- ἐγώ
 260. τὸν RA--ASM--- ὁ
 261. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 262. τὸν RA--ASM--- ὁ
 263. ἐκτάξαντα VA--AAPASM τάσσω ἐκ
 264. τὴν RA--ASF--- ὁ
 265. βρῶσιν N3I-ASF--- βρῶσις
 266. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 267. καὶ C--------- καί
 268. τὴν RA--ASF--- ὁ
 269. πόσιν N3I-ASF--- πόσις
 270. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 271. μήποτε D--------- μήποτε
 272. ἴδῃ VB--AAS3S- ὁράω
 273. τὰ RA--APN--- ὁ
 274. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 275. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 276. σκυθρωπὰ A1B-APN--- σκυθρωπός
 277. παρὰ P--------- παρά
 278. τὰ RA--APN--- ὁ
 279. παιδάρια N2N-APN--- παιδάριον
 280. τὰ RA--APN--- ὁ
 281. συνήλικα A1--APN--- συνήλικος
 282. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 283. καὶ C--------- καί
 284. καταδικάσητε VA--AAS2P- δικάζω κατα
 285. τὴν RA--ASF--- ὁ
 286. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 287. μου RP--GS---- ἐγώ
 288. τῷ RA--DSM--- ὁ
 289. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 290. DanTh 1:11
 291. καὶ C--------- καί
 292. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 293. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 294. πρὸς P--------- πρός
 295. Αμελσαδ N---ASM--- Αμελσαδ
 296. ὃν RR--ASM--- ὅς
 297. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 298. ὁ RA--NSM--- ὁ
 299. ἀρχιευνοῦχος N2--NSM--- ἀρχιευνοῦχος
 300. ἐπὶ P--------- ἐπί
 301. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 302. Ανανιαν N---ASM--- Ανανιας
 303. Μισαηλ N---ASM--- Μισαηλ
 304. Αζαριαν N---ASM--- Αζαριας
 305. DanTh 1:12
 306. πείρασον VA--AAD2S- πειράζω
 307. δὴ X--------- δή
 308. τοὺς RA--APM--- ὁ
 309. παῖδάς N3D-APM--- παῖς
 310. σου RP--GS---- σύ
 311. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 312. δέκα M--------- δέκα
 313. καὶ C--------- καί
 314. δότωσαν VO--AAD3P- δίδωμι
 315. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 316. ἀπὸ P--------- ἀπό
 317. τῶν RA--GPN--- ὁ
 318. σπερμάτων N3M-GPN--- σπέρμα
 319. καὶ C--------- καί
 320. φαγόμεθα VF--FMI1P- ἐσθίω
 321. καὶ C--------- καί
 322. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 323. πιόμεθα VF--FMI1P- πίνω
 324. DanTh 1:13
 325. καὶ C--------- καί
 326. ὀφθήτωσαν VV--APD3P- ὁράω
 327. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 328. σου RP--GS---- σύ
 329. αἱ RA--NPF--- ὁ
 330. ἰδέαι N1A-NPF--- ἰδέα
 331. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 332. καὶ C--------- καί
 333. αἱ RA--NPF--- ὁ
 334. ἰδέαι N1A-NPF--- ἰδέα
 335. τῶν RA--GPN--- ὁ
 336. παιδαρίων N2N-GPN--- παιδάριον
 337. τῶν RA--GPN--- ὁ
 338. ἐσθιόντων V1--PAPGPN ἐσθίω
 339. τὴν RA--ASF--- ὁ
 340. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 341. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 342. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 343. καὶ C--------- καί
 344. καθὼς D--------- καθώς
 345. ἂν X--------- ἄν
 346. ἴδῃς VB--AAS2S- ὁράω
 347. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 348. μετὰ P--------- μετά
 349. τῶν RA--GPM--- ὁ
 350. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 351. σου RP--GS---- σύ
 352. DanTh 1:14
 353. καὶ C--------- καί
 354. εἰσήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω εἰς
 355. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 356. καὶ C--------- καί
 357. ἐπείρασεν VAI-AAI3S- πειράζω
 358. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 359. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 360. δέκα M--------- δέκα
 361. DanTh 1:15
 362. καὶ C--------- καί
 363. μετὰ P--------- μετά
 364. τὸ RA--ASN--- ὁ
 365. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 366. τῶν RA--GPF--- ὁ
 367. δέκα M--------- δέκα
 368. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 369. ὡράθησαν VCI-API3P- ὁράω
 370. αἱ RA--NPF--- ὁ
 371. ἰδέαι N1A-NPF--- ἰδέα
 372. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 373. ἀγαθαὶ A1--NPF--- ἀγαθός
 374. καὶ C--------- καί
 375. ἰσχυραὶ A1A-NPF--- ἰσχυρός
 376. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 377. σαρξὶν N3K-DPF--- σάρξ
 378. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 379. τὰ RA--APN--- ὁ
 380. παιδάρια N2N-APN--- παιδάριον
 381. τὰ RA--APN--- ὁ
 382. ἐσθίοντα V1--PAPASN ἐσθίω
 383. τὴν RA--ASF--- ὁ
 384. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 385. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 386. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 387. DanTh 1:16
 388. καὶ C--------- καί
 389. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 390. Αμελσαδ N---NSM--- Αμελσαδ
 391. ἀναιρούμενος V2--PMPNSM αἱρέω ἀνα
 392. τὸ RA--ASN--- ὁ
 393. δεῖπνον N2N-ASN--- δεῖπνον
 394. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 395. καὶ C--------- καί
 396. τὸν RA--ASM--- ὁ
 397. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 398. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 399. πόματος N3M-GSN--- πόμα
 400. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 401. καὶ C--------- καί
 402. ἐδίδου V8I-IMI3S- δίδωμι
 403. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 404. σπέρματα N3M-APN--- σπέρμα
 405. DanTh 1:17
 406. καὶ C--------- καί
 407. τὰ RA--NPN--- ὁ
 408. παιδάρια N2N-NPN--- παιδάριον
 409. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 410. οἱ RA--NPM--- ὁ
 411. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 412. αὐτοί RD--NPM--- αὐτός
 413. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 414. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 415. ὁ RA--NSM--- ὁ
 416. θεὸς N2--NSM--- θεός
 417. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 418. καὶ C--------- καί
 419. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 420. ἐν P--------- ἐν
 421. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 422. γραμματικῇ A1--DSF--- γραμματικός
 423. καὶ C--------- καί
 424. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 425. καὶ C--------- καί
 426. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 427. συνῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι συν
 428. ἐν P--------- ἐν
 429. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 430. ὁράσει N3I-DSF--- ὅρασις
 431. καὶ C--------- καί
 432. ἐνυπνίοις N2N-DPN--- ἐνύπνιον
 433. DanTh 1:18
 434. καὶ C--------- καί
 435. μετὰ P--------- μετά
 436. τὸ RA--ASN--- ὁ
 437. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 438. τῶν RA--GPF--- ὁ
 439. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 440. ὧν RR--GPF--- ὅς
 441. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 442. ὁ RA--NSM--- ὁ
 443. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 444. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 445. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 446. καὶ C--------- καί
 447. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 448. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 449. ὁ RA--NSM--- ὁ
 450. ἀρχιευνοῦχος N2--NSM--- ἀρχιευνοῦχος
 451. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 452. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 453. DanTh 1:19
 454. καὶ C--------- καί
 455. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 456. μετ' P--------- μετά
 457. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 458. ὁ RA--NSM--- ὁ
 459. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 460. καὶ C--------- καί
 461. οὐχ D--------- οὐ
 462. εὑρέθησαν VC--API3P- εὑρίσκω
 463. ἐκ P--------- ἐκ
 464. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 465. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 466. ὅμοιοι A1A-NPM--- ὅμοιος
 467. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 468. καὶ C--------- καί
 469. Ανανια N---DSM--- Ανανιας
 470. καὶ C--------- καί
 471. Μισαηλ N---DSM--- Μισαηλ
 472. καὶ C--------- καί
 473. Αζαρια N---DSM--- Αζαριας
 474. καὶ C--------- καί
 475. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 476. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 477. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 478. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 479. DanTh 1:20
 480. καὶ C--------- καί
 481. ἐν P--------- ἐν
 482. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 483. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 484. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 485. καὶ C--------- καί
 486. ἐπιστήμης N1--GSF--- ἐπιστήμη
 487. ὧν RR--GPN--- ὅς
 488. ἐζήτησεν VAI-AAI3S- ζητέω
 489. παρ' P--------- παρά
 490. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 491. ὁ RA--NSM--- ὁ
 492. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 493. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 494. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 495. δεκαπλασίονας A3N-APM--- δεκαπλασίων
 496. παρὰ P--------- παρά
 497. πάντας A3--APM--- πᾶς
 498. τοὺς RA--APM--- ὁ
 499. ἐπαοιδοὺς N2--APM--- ἐπαοιδός
 500. καὶ C--------- καί
 501. τοὺς RA--APM--- ὁ
 502. μάγους N2--APM--- μάγος
 503. τοὺς RA--APM--- ὁ
 504. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 505. ἐν P--------- ἐν
 506. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 507. τῇ RA--DSF--- ὁ
 508. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 509. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 510. DanTh 1:21
 511. καὶ C--------- καί
 512. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 513. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 514. ἕως P--------- ἕως
 515. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 516. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 517. Κύρου N---GSM--- Κῦρος
 518. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 519. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 520. DanTh 2:1
 521. ἐν P--------- ἐν
 522. τῷ RA--DSN--- ὁ
 523. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 524. τῷ RA--DSN--- ὁ
 525. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 526. τῆς RA--GSF--- ὁ
 527. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 528. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 529. ἠνυπνιάσθη VCI-API3S- ἐνυπνιάζομαι
 530. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 531. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 532. καὶ C--------- καί
 533. ἐξέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 534. τὸ RA--NSN--- ὁ
 535. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 536. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 537. καὶ C--------- καί
 538. ὁ RA--NSM--- ὁ
 539. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 540. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 541. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 542. ἀπ' P--------- ἀπό
 543. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 544. DanTh 2:2
 545. καὶ C--------- καί
 546. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 547. ὁ RA--NSM--- ὁ
 548. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 549. καλέσαι VA--AAN--- καλέω
 550. τοὺς RA--APM--- ὁ
 551. ἐπαοιδοὺς N2--APM--- ἐπαοιδός
 552. καὶ C--------- καί
 553. τοὺς RA--APM--- ὁ
 554. μάγους N2--APM--- μάγος
 555. καὶ C--------- καί
 556. τοὺς RA--APM--- ὁ
 557. φαρμακοὺς N2--APM--- φαρμακός
 558. καὶ C--------- καί
 559. τοὺς RA--APM--- ὁ
 560. Χαλδαίους N2--APM--- Χαλδαῖος
 561. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 562. ἀναγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 563. τῷ RA--DSM--- ὁ
 564. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 565. τὰ RA--APN--- ὁ
 566. ἐνύπνια N2N-APN--- ἐνύπνιον
 567. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 568. καὶ C--------- καί
 569. ἦλθαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 570. καὶ C--------- καί
 571. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 572. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 573. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 574. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 575. DanTh 2:3
 576. καὶ C--------- καί
 577. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 578. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 579. ὁ RA--NSM--- ὁ
 580. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 581. ἠνυπνιάσθην VCI-API1S- ἐνυπνιάζομαι
 582. καὶ C--------- καί
 583. ἐξέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 584. τὸ RA--NSN--- ὁ
 585. πνεῦμά N3M-NSN--- πνεῦμα
 586. μου RP--GS---- ἐγώ
 587. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 588. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 589. τὸ RA--ASN--- ὁ
 590. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 591. DanTh 2:4
 592. καὶ C--------- καί
 593. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 594. οἱ RA--NPM--- ὁ
 595. Χαλδαῖοι N2--NPM--- Χαλδαῖος
 596. τῷ RA--DSM--- ὁ
 597. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 598. Συριστί D--------- Συριστί
 599. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 600. εἰς P--------- εἰς
 601. τοὺς RA--APM--- ὁ
 602. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 603. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 604. σὺ RP--NS---- σύ
 605. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 606. τὸ RA--ASN--- ὁ
 607. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 608. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 609. παισίν N3D-DPM--- παῖς
 610. σου RP--GS---- σύ
 611. καὶ C--------- καί
 612. τὴν RA--ASF--- ὁ
 613. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 614. ἀναγγελοῦμεν VF2-FAI1P- ἀγγέλλω ἀνα
 615. DanTh 2:5
 616. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 617. ὁ RA--NSM--- ὁ
 618. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 619. καὶ C--------- καί
 620. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 621. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 622. Χαλδαίοις N2--DPM--- Χαλδαῖος
 623. ὁ RA--NSM--- ὁ
 624. λόγος N2--NSM--- λόγος
 625. ἀπ' P--------- ἀπό
 626. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 627. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 628. ἐὰν C--------- ἐάν
 629. μὴ D--------- μή
 630. γνωρίσητέ VA--AAS2P- γνωρίζω
 631. μοι RP--DS---- ἐγώ
 632. τὸ RA--ASN--- ὁ
 633. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 634. καὶ C--------- καί
 635. τὴν RA--ASF--- ὁ
 636. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 637. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 638. εἰς P--------- εἰς
 639. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 640. ἔσεσθε VF--FMI2P- εἰμί
 641. καὶ C--------- καί
 642. οἱ RA--NPM--- ὁ
 643. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 644. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 645. διαρπαγήσονται VF2-FMI3P- ἁρπάζω δια
 646. DanTh 2:6
 647. ἐὰν C--------- ἐάν
 648. δὲ X--------- δέ
 649. τὸ RA--ASN--- ὁ
 650. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 651. καὶ C--------- καί
 652. τὴν RA--ASF--- ὁ
 653. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 654. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 655. γνωρίσητέ VA--AAS2P- γνωρίζω
 656. μοι RP--DS---- ἐγώ
 657. δόματα N3M-APN--- δόμα
 658. καὶ C--------- καί
 659. δωρεὰς N1A-APF--- δωρεά
 660. καὶ C--------- καί
 661. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 662. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 663. λήμψεσθε VF--FMI2P- λαμβάνω
 664. παρ' P--------- παρά
 665. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 666. πλὴν D--------- πλήν
 667. τὸ RA--ASN--- ὁ
 668. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 669. καὶ C--------- καί
 670. τὴν RA--ASF--- ὁ
 671. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 672. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 673. ἀπαγγείλατέ VA--AAD2P- ἀγγέλλω ἀπο
 674. μοι RP--DS---- ἐγώ
 675. DanTh 2:7
 676. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 677. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 678. καὶ C--------- καί
 679. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 680. ὁ RA--VSM--- ὁ
 681. βασιλεὺς N3V-VSM--- βασιλεύς
 682. εἰπάτω VB--AAD3S- εἶπον
 683. τὸ RA--ASN--- ὁ
 684. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 685. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 686. παισὶν N3D-DPM--- παῖς
 687. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 688. καὶ C--------- καί
 689. τὴν RA--ASF--- ὁ
 690. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 691. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 692. ἀναγγελοῦμεν VF2-FAI1P- ἀγγέλλω ἀνα
 693. DanTh 2:8
 694. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 695. ὁ RA--NSM--- ὁ
 696. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 697. καὶ C--------- καί
 698. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 699. ἐπ' P--------- ἐπί
 700. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 701. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 702. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 703. ὅτι C--------- ὅτι
 704. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 705. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 706. ἐξαγοράζετε V1--PAI2P- ἀγοράζω ἐκ
 707. καθότι D--------- καθότι
 708. εἴδετε VBI-AAI2P- ὁράω
 709. ὅτι C--------- ὅτι
 710. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 711. ἀπ' P--------- ἀπό
 712. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 713. τὸ RA--NSN--- ὁ
 714. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 715. DanTh 2:9
 716. ἐὰν C--------- ἐάν
 717. οὖν X--------- οὖν
 718. τὸ RA--ASN--- ὁ
 719. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 720. μὴ D--------- μή
 721. ἀναγγείλητέ VA--AAS2P- ἀγγέλλω ἀνα
 722. μοι RP--DS---- ἐγώ
 723. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 724. ὅτι C--------- ὅτι
 725. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 726. ψευδὲς A3H-ASN--- ψευδής
 727. καὶ C--------- καί
 728. διεφθαρμένον VM--XMPASM φθείρω δια
 729. συνέθεσθε VEI-AMI2P- τίθημι συν
 730. εἰπεῖν VB--AAN--- εἶπον
 731. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 732. μου RP--GS---- ἐγώ
 733. ἕως P--------- ἕως
 734. οὗ RR--GSM--- ὅς
 735. ὁ RA--NSM--- ὁ
 736. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 737. παρέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι παρα
 738. τὸ RA--ASN--- ὁ
 739. ἐνύπνιόν N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 740. μου RP--GS---- ἐγώ
 741. εἴπατέ VA--AAD2P- εἶπον
 742. μοι RP--DS---- ἐγώ
 743. καὶ C--------- καί
 744. γνώσομαι VF--FMI1S- γιγνώσκω
 745. ὅτι C--------- ὅτι
 746. τὴν RA--ASF--- ὁ
 747. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 748. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 749. ἀναγγελεῖτέ VF2-FAI2P- ἀγγέλλω ἀνα
 750. μοι RP--DS---- ἐγώ
 751. DanTh 2:10
 752. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 753. οἱ RA--NPM--- ὁ
 754. Χαλδαῖοι N2--NPM--- Χαλδαῖος
 755. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 756. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 757. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 758. καὶ C--------- καί
 759. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 760. οὐκ D--------- οὐ
 761. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 762. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 763. ἐπὶ P--------- ἐπί
 764. τῆς RA--GSF--- ὁ
 765. ξηρᾶς A1A-GSF--- ξηρός
 766. ὅστις RX--NSM--- ὅστις
 767. τὸ RA--ASN--- ὁ
 768. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 769. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 770. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 771. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 772. γνωρίσαι VA--AAN--- γνωρίζω
 773. καθότι D--------- καθότι
 774. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 775. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 776. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 777. καὶ C--------- καί
 778. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 779. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 780. τοιοῦτο RD--ASN--- τοιοῦτος
 781. οὐκ D--------- οὐ
 782. ἐπερωτᾷ V3--PAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 783. ἐπαοιδόν N2--ASM--- ἐπαοιδός
 784. μάγον N2--ASM--- μάγος
 785. καὶ C--------- καί
 786. Χαλδαῖον N2--ASM--- Χαλδαῖος
 787. DanTh 2:11
 788. ὅτι C--------- ὅτι
 789. ὁ RA--NSM--- ὁ
 790. λόγος N2--NSM--- λόγος
 791. ὃν RR--ASM--- ὅς
 792. ὁ RA--NSM--- ὁ
 793. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 794. ἐπερωτᾷ V3--PAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 795. βαρύς A3U-NSM--- βαρύς
 796. καὶ C--------- καί
 797. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 798. οὐκ D--------- οὐ
 799. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 800. ὃς RR--NSM--- ὅς
 801. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 802. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 803. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 804. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 805. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 806. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 807. ἢ C--------- ἤ
 808. θεοί N2--NPM--- θεός
 809. ὧν RR--GPM--- ὅς
 810. οὐκ D--------- οὐ
 811. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 812. ἡ RA--NSF--- ὁ
 813. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 814. μετὰ P--------- μετά
 815. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 816. σαρκός N3K-GSF--- σάρξ
 817. DanTh 2:12
 818. τότε D--------- τότε
 819. ὁ RA--NSM--- ὁ
 820. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 821. ἐν P--------- ἐν
 822. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 823. καὶ C--------- καί
 824. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 825. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 826. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 827. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 828. πάντας A3--APM--- πᾶς
 829. τοὺς RA--APM--- ὁ
 830. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 831. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 832. DanTh 2:13
 833. καὶ C--------- καί
 834. τὸ RA--NSN--- ὁ
 835. δόγμα N3M-NSN--- δόγμα
 836. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 837. καὶ C--------- καί
 838. οἱ RA--NPM--- ὁ
 839. σοφοὶ A1--NPM--- σοφός
 840. ἀπεκτέννοντο V1I-IMI3P- κτείνω ἀπο
 841. καὶ C--------- καί
 842. ἐζήτησαν VAI-AAI3P- ζητέω
 843. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 844. καὶ C--------- καί
 845. τοὺς RA--APM--- ὁ
 846. φίλους A1--APM--- φίλος
 847. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 848. ἀνελεῖν VB--AAN--- αἱρέω ἀνα
 849. DanTh 2:14
 850. τότε D--------- τότε
 851. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 852. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 853. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 854. καὶ C--------- καί
 855. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 856. τῷ RA--DSM--- ὁ
 857. Αριωχ N---DSM--- Αριωχ
 858. τῷ RA--DSM--- ὁ
 859. ἀρχιμαγείρῳ N2--DSM--- ἀρχιμάγειρος
 860. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 861. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 862. ὃς RR--NSM--- ὅς
 863. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 864. ἀναιρεῖν V2--PAN--- αἱρέω ἀνα
 865. τοὺς RA--APM--- ὁ
 866. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 867. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 868. DanTh 2:15
 869. ἄρχων N3--VSM--- ἄρχων
 870. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 871. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 872. περὶ P--------- περί
 873. τίνος RI--GSN--- τίς
 874. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 875. ἡ RA--NSF--- ὁ
 876. γνώμη N1--NSF--- γνώμη
 877. ἡ RA--NSF--- ὁ
 878. ἀναιδὴς A3H-NSM--- ἀναιδής
 879. ἐκ P--------- ἐκ
 880. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 881. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 882. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 883. ἐγνώρισεν VAI-AAI3S- γνωρίζω
 884. δὲ X--------- δέ
 885. τὸ RA--ASN--- ὁ
 886. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 887. Αριωχ N---NSM--- Αριωχ
 888. τῷ RA--DSM--- ὁ
 889. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 890. DanTh 2:16
 891. καὶ C--------- καί
 892. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 893. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 894. καὶ C--------- καί
 895. ἠξίωσεν VAI-AAI3S- ἀξιόω
 896. τὸν RA--ASM--- ὁ
 897. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 898. ὅπως C--------- ὅπως
 899. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 900. δῷ VO--AAS3S- δίδωμι
 901. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 902. καὶ C--------- καί
 903. τὴν RA--ASF--- ὁ
 904. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 905. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 906. ἀναγγείλῃ VA--AAS3S- ἀγγέλλω ἀνα
 907. τῷ RA--DSM--- ὁ
 908. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 909. DanTh 2:17
 910. καὶ C--------- καί
 911. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 912. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 913. εἰς P--------- εἰς
 914. τὸν RA--ASM--- ὁ
 915. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 916. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 917. καὶ C--------- καί
 918. τῷ RA--DSM--- ὁ
 919. Ανανια N---DSM--- Ανανιας
 920. καὶ C--------- καί
 921. τῷ RA--DSM--- ὁ
 922. Μισαηλ N---DSM--- Μισαηλ
 923. καὶ C--------- καί
 924. τῷ RA--DSM--- ὁ
 925. Αζαρια N---DSM--- Αζαριας
 926. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 927. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 928. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 929. τὸ RA--ASN--- ὁ
 930. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 931. ἐγνώρισεν VAI-AAI3S- γνωρίζω
 932. DanTh 2:18
 933. καὶ C--------- καί
 934. οἰκτιρμοὺς N2--APM--- οἰκτιρμός
 935. ἐζήτουν V2I-IAI3P- ζητέω
 936. παρὰ P--------- παρά
 937. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 938. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 939. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 940. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 941. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 942. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 943. μυστηρίου N2N-GSN--- μυστήριον
 944. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 945. ὅπως C--------- ὅπως
 946. ἂν X--------- ἄν
 947. μὴ D--------- μή
 948. ἀπόλωνται VB--AMS3P- ὀλλύω ἀπο
 949. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 950. καὶ C--------- καί
 951. οἱ RA--NPM--- ὁ
 952. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 953. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 954. μετὰ P--------- μετά
 955. τῶν RA--GPM--- ὁ
 956. ἐπιλοίπων A1B-GPM--- ἐπίλοιπος
 957. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 958. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 959. DanTh 2:19
 960. τότε D--------- τότε
 961. τῷ RA--DSM--- ὁ
 962. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 963. ἐν P--------- ἐν
 964. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 965. τῆς RA--GSF--- ὁ
 966. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 967. τὸ RA--NSN--- ὁ
 968. μυστήριον N2N-NSN--- μυστήριον
 969. ἀπεκαλύφθη VVI-API3S- καλύπτω ἀπο
 970. καὶ C--------- καί
 971. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 972. τὸν RA--ASM--- ὁ
 973. θεὸν N2--ASM--- θεός
 974. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 975. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 976. DanTh 2:20
 977. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 978. καὶ C--------- καί
 979. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 980. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 981. τὸ RA--NSN--- ὁ
 982. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 983. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 984. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 985. εὐλογημένον VM--XPPNSN εὐλογέω
 986. ἀπὸ P--------- ἀπό
 987. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 988. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 989. καὶ C--------- καί
 990. ἕως P--------- ἕως
 991. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 992. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 993. ὅτι C--------- ὅτι
 994. ἡ RA--NSF--- ὁ
 995. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 996. καὶ C--------- καί
 997. ἡ RA--NSF--- ὁ
 998. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 999. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1000. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1001. DanTh 2:21
 1002. καὶ C--------- καί
 1003. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1004. ἀλλοιοῖ V4--PAI3S- ἀλλοιόω
 1005. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 1006. καὶ C--------- καί
 1007. χρόνους N2--APM--- χρόνος
 1008. καθιστᾷ V6--PAI3S- ἵστημι κατα
 1009. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1010. καὶ C--------- καί
 1011. μεθιστᾷ V6--PAI3S- ἵστημι μετα
 1012. διδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι
 1013. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1014. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1015. σοφοῖς A1--DPM--- σοφός
 1016. καὶ C--------- καί
 1017. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 1018. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1019. εἰδόσιν VX--XAPDPM οἶδα
 1020. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 1021. DanTh 2:22
 1022. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1023. ἀποκαλύπτει V1--PAI3S- καλύπτω ἀπο
 1024. βαθέα A3U-APN--- βαθύς
 1025. καὶ C--------- καί
 1026. ἀπόκρυφα A1A-APN--- ἀπόκρυφος
 1027. γινώσκων V1--PAPNSM γιγνώσκω
 1028. τὰ RA--APN--- ὁ
 1029. ἐν P--------- ἐν
 1030. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1031. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 1032. καὶ C--------- καί
 1033. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1034. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 1035. μετ' P--------- μετά
 1036. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1037. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1038. DanTh 2:23
 1039. σοί RP--DS---- σύ
 1040. ὁ RA--VSM--- ὁ
 1041. θεὸς N2--VSM--- θεός
 1042. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1043. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1044. μου RP--GS---- ἐγώ
 1045. ἐξομολογοῦμαι V2--PMI1S- ὁμολογέω ἐκ
 1046. καὶ C--------- καί
 1047. αἰνῶ V2--PAI1S- αἰνέω
 1048. ὅτι C--------- ὅτι
 1049. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1050. καὶ C--------- καί
 1051. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 1052. ἔδωκάς VAI-AAI2S- δίδωμι
 1053. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1054. καὶ C--------- καί
 1055. νῦν D--------- νῦν
 1056. ἐγνώρισάς VAI-AAI2S- γνωρίζω
 1057. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1058. ἃ RR--APN--- ὅς
 1059. ἠξιώσαμεν VAI-AAI1P- ἀξιόω
 1060. παρὰ P--------- παρά
 1061. σοῦ RP--GS---- σύ
 1062. καὶ C--------- καί
 1063. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1064. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 1065. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1066. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1067. ἐγνώρισάς VAI-AAI2S- γνωρίζω
 1068. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1069. DanTh 2:24
 1070. καὶ C--------- καί
 1071. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1072. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1073. πρὸς P--------- πρός
 1074. Αριωχ N---ASM--- Αριωχ
 1075. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1076. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 1077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1078. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1079. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 1080. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1081. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 1082. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1083. καὶ C--------- καί
 1084. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1085. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1086. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1087. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 1088. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1089. μὴ D--------- μή
 1090. ἀπολέσῃς VA--AAS2S- ὀλλύω ἀπο
 1091. εἰσάγαγε VB--AAD2S- ἄγω εἰς
 1092. δέ X--------- δέ
 1093. με RP--AS---- ἐγώ
 1094. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1095. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1096. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1097. καὶ C--------- καί
 1098. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1099. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 1100. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1101. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1102. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 1103. DanTh 2:25
 1104. τότε D--------- τότε
 1105. Αριωχ N---NSM--- Αριωχ
 1106. ἐν P--------- ἐν
 1107. σπουδῇ N1--DSF--- σπουδή
 1108. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 1109. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1110. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 1111. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1112. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1113. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1114. καὶ C--------- καί
 1115. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1116. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1117. εὕρηκα VX--XAI1S- εὑρίσκω
 1118. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1119. ἐκ P--------- ἐκ
 1120. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1121. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1122. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1123. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 1124. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1125. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 1126. ὅστις RX--NSM--- ὅστις
 1127. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1128. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 1129. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1130. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1131. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 1132. DanTh 2:26
 1133. καὶ C--------- καί
 1134. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1135. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1136. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1137. καὶ C--------- καί
 1138. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1139. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1140. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 1141. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1142. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1143. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1144. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 1145. εἰ C--------- εἰ
 1146. δύνασαί V6--PMI2S- δύναμαι
 1147. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1148. ἀναγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 1149. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1150. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 1151. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1152. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 1153. καὶ C--------- καί
 1154. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1155. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 1156. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 1157. DanTh 2:27
 1158. καὶ C--------- καί
 1159. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1160. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1161. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1162. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1163. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1164. καὶ C--------- καί
 1165. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1166. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1167. μυστήριον N2N-NSN--- μυστήριον
 1168. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1170. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1171. ἐπερωτᾷ V3--PAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 1172. οὐκ D--------- οὐ
 1173. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1174. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 1175. μάγων N2--GPM--- μάγος
 1176. ἐπαοιδῶν N2--GPM--- ἐπαοιδός
 1177. γαζαρηνῶν N2--GPM--- γαζαρηνός
 1178. ἀναγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 1179. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1180. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1181. DanTh 2:28
 1182. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1183. ἢ C--------- ἤ
 1184. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1185. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1186. ἐν P--------- ἐν
 1187. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 1188. ἀποκαλύπτων V1--PAPNSM καλύπτω ἀπο
 1189. μυστήρια N2N-APN--- μυστήριον
 1190. καὶ C--------- καί
 1191. ἐγνώρισεν VAI-AAI3S- γνωρίζω
 1192. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1193. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1194. Ναβουχοδονοσορ N---DSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1195. ἃ RR--NPN--- ὅς
 1196. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 1197. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1198. ἐπ' P--------- ἐπί
 1199. ἐσχάτων A1--GPF--- ἔσχατος
 1200. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1201. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1202. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1203. ἐνύπνιόν N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 1204. σου RP--GS---- σύ
 1205. καὶ C--------- καί
 1206. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1207. ὁράσεις N3I-NPF--- ὅρασις
 1208. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1209. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 1210. σου RP--GS---- σύ
 1211. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1212. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1213. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 1214. σου RP--GS---- σύ
 1215. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 1216. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1217. DanTh 2:29
 1218. σὺ RP--VS---- σύ
 1219. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1220. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1221. διαλογισμοί N2--NPM--- διαλογισμός
 1222. σου RP--GS---- σύ
 1223. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1224. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1225. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 1226. σου RP--GS---- σύ
 1227. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 1228. τί RI--NSN--- τίς
 1229. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 1230. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1231. μετὰ P--------- μετά
 1232. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1233. καὶ C--------- καί
 1234. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1235. ἀποκαλύπτων V1--PAPNSM καλύπτω ἀπο
 1236. μυστήρια N2N-APN--- μυστήριον
 1237. ἐγνώρισέν VAI-AAI3S- γνωρίζω
 1238. σοι RP--DS---- σύ
 1239. ἃ RR--NPN--- ὅς
 1240. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 1241. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1242. DanTh 2:30
 1243. καὶ C--------- καί
 1244. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1245. δὲ X--------- δέ
 1246. οὐκ D--------- οὐ
 1247. ἐν P--------- ἐν
 1248. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 1249. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1250. οὔσῃ V9--PAPDSF εἰμί
 1251. ἐν P--------- ἐν
 1252. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1253. παρὰ P--------- παρά
 1254. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1255. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1256. ζῶντας V3--PAPAPM ζάω
 1257. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1258. μυστήριον N2N-NSN--- μυστήριον
 1259. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1260. ἀπεκαλύφθη VVI-API3S- καλύπτω ἀπο
 1261. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1262. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 1263. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1264. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1265. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 1266. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1267. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1268. γνωρίσαι VA--AAN--- γνωρίζω
 1269. ἵνα C--------- ἵνα
 1270. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1271. διαλογισμοὺς N2--APM--- διαλογισμός
 1272. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1273. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 1274. σου RP--GS---- σύ
 1275. γνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω
 1276. DanTh 2:31
 1277. σύ RP--NS---- σύ
 1278. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1279. ἐθεώρεις V2I-IAI2S- θεωρέω
 1280. καὶ C--------- καί
 1281. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1282. εἰκὼν N3N-NSF--- εἰκών
 1283. μία A1A-NSF--- εἷς
 1284. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 1285. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1286. εἰκὼν N3N-NSF--- εἰκών
 1287. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1288. καὶ C--------- καί
 1289. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1290. πρόσοψις N3I-NSF--- πρόσοψις
 1291. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1292. ὑπερφερής A3H-NSF--- ὑπερφερής
 1293. ἑστῶσα VXI-XAPNSF ἵστημι
 1294. πρὸ P--------- πρό
 1295. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1296. σου RP--GS---- σύ
 1297. καὶ C--------- καί
 1298. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1299. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 1300. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1301. φοβερά A1A-NSF--- φοβερός
 1302. DanTh 2:32
 1303. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1304. εἰκών N3N-NSF--- εἰκών
 1305. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1306. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1307. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 1308. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 1309. χρηστοῦ A1--GSN--- χρηστός
 1310. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1311. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 1312. καὶ C--------- καί
 1313. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1314. στῆθος N3E-NSN--- στῆθος
 1315. καὶ C--------- καί
 1316. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1317. βραχίονες N3N-NPM--- βραχίων
 1318. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1319. ἀργυροῖ A1C-NPM--- ἀργυροῦς
 1320. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1321. κοιλία N1A-NSF--- κοιλία
 1322. καὶ C--------- καί
 1323. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1324. μηροὶ N2--NPM--- μηρός
 1325. χαλκοῖ A1C-NPM--- χαλκοῦς
 1326. DanTh 2:33
 1327. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1328. κνῆμαι N1--NPF--- κνήμη
 1329. σιδηραῖ A1C-NPF--- σιδηροῦς
 1330. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1331. πόδες N3D-NPM--- πούς
 1332. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1333. τι RI--NSN--- τις
 1334. σιδηροῦν A1C-NSN--- σιδηροῦς
 1335. καὶ C--------- καί
 1336. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1337. τι RI--NSN--- τις
 1338. ὀστράκινον A1--NSN--- ὀστράκινος
 1339. DanTh 2:34
 1340. ἐθεώρεις V2I-IAI2S- θεωρέω
 1341. ἕως P--------- ἕως
 1342. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1343. ἐτμήθη VCI-API3S- τέμνω
 1344. λίθος N2--NSM--- λίθος
 1345. ἐξ P--------- ἐκ
 1346. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1347. ἄνευ P--------- ἄνευ
 1348. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 1349. καὶ C--------- καί
 1350. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 1351. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1352. εἰκόνα N3N-ASF--- εἰκών
 1353. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1354. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1355. πόδας N3D-APM--- πούς
 1356. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1357. σιδηροῦς A1C-APM--- σιδηροῦς
 1358. καὶ C--------- καί
 1359. ὀστρακίνους A1--APM--- ὀστράκινος
 1360. καὶ C--------- καί
 1361. ἐλέπτυνεν VAI-AAI3S- λεπτύνω
 1362. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1363. εἰς P--------- εἰς
 1364. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 1365. DanTh 2:35
 1366. τότε D--------- τότε
 1367. ἐλεπτύνθησαν VCI-API3P- λεπτύνω
 1368. εἰς P--------- εἰς
 1369. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 1370. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1371. ὄστρακον N2N-NSN--- ὄστρακον
 1372. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1373. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 1374. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1375. χαλκός N2--NSM--- χαλκός
 1376. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1377. ἄργυρος N2--NSM--- ἄργυρος
 1378. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1379. χρυσὸς A1--NSM--- χρυσός
 1380. καὶ C--------- καί
 1381. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 1382. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 1383. κονιορτὸς N2--NSM--- κονιορτός
 1384. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1385. ἅλωνος N3W-GSF--- ἅλων
 1386. θερινῆς A1--GSF--- θερινός
 1387. καὶ C--------- καί
 1388. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 1389. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1390. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1391. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 1392. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1393. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 1394. καὶ C--------- καί
 1395. τόπος N2--NSM--- τόπος
 1396. οὐχ D--------- οὐ
 1397. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 1398. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 1399. καὶ C--------- καί
 1400. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1401. λίθος N2--NSM--- λίθος
 1402. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1403. πατάξας VA--AAPNSM πατάσσω
 1404. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1405. εἰκόνα N3N-ASF--- εἰκών
 1406. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 1407. ὄρος N3E-NSN--- ὄρος
 1408. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 1409. καὶ C--------- καί
 1410. ἐπλήρωσεν VAI-AAI3S- πληρόω
 1411. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1412. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1413. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1414. DanTh 2:36
 1415. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 1416. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1417. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1418. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 1419. καὶ C--------- καί
 1420. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1421. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 1422. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 1423. ἐροῦμεν VF2-FAI1P- εἶπον
 1424. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1425. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1426. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1427. DanTh 2:37
 1428. σύ RP--NS---- σύ
 1429. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1430. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1431. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1432. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 1433. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1434. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1435. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1436. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1437. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1438. ἰσχυρὰν A1A-ASF--- ἰσχυρός
 1439. καὶ C--------- καί
 1440. κραταιὰν A1A-ASF--- κραταιός
 1441. καὶ C--------- καί
 1442. ἔντιμον A1B-ASF--- ἔντιμος
 1443. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1444. DanTh 2:38
 1445. ἐν P--------- ἐν
 1446. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1447. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 1448. ὅπου X--------- ὅπου
 1449. κατοικοῦσιν V2--PAI3P- οἰκέω κατα
 1450. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1451. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1452. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1453. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1454. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 1455. τε X--------- τε
 1456. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 1457. καὶ C--------- καί
 1458. πετεινὰ N2N-APN--- πετεινόν
 1459. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1460. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1461. ἐν P--------- ἐν
 1462. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1463. χειρί N3--DSF--- χείρ
 1464. σου RP--GS---- σύ
 1465. καὶ C--------- καί
 1466. κατέστησέν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 1467. σε RP--AS---- σύ
 1468. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1469. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 1470. σὺ RP--NS---- σύ
 1471. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1472. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1473. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 1474. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1475. χρυσῆ A1C-NSF--- χρυσοῦς
 1476. DanTh 2:39
 1477. καὶ C--------- καί
 1478. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1479. σου RP--GS---- σύ
 1480. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 1481. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1482. ἑτέρα A1A-NSF--- ἕτερος
 1483. ἥττων A3C-NSF--- ἥσσων
 1484. σου RP--GS---- σύ
 1485. καὶ C--------- καί
 1486. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1487. τρίτη A1--NSF--- τρίτος
 1488. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 1489. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 1490. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1491. χαλκός N2--NSM--- χαλκός
 1492. ἣ RR--NSF--- ὅς
 1493. κυριεύσει VF--FAI3S- κυριεύω
 1494. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1495. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1496. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1497. DanTh 2:40
 1498. καὶ C--------- καί
 1499. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1500. τετάρτη A1--NSF--- τέταρτος
 1501. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1502. ἰσχυρὰ A1A-NSF--- ἰσχυρός
 1503. ὡς C--------- ὡς
 1504. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1505. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 1506. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1507. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1508. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1509. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 1510. λεπτύνει V1--PAI3S- λεπτύνω
 1511. καὶ C--------- καί
 1512. δαμάζει V1--PAI3S- δαμάζω
 1513. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1514. οὕτως D--------- οὕτως
 1515. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1516. λεπτυνεῖ VF2-FAI3S- λεπτύνω
 1517. καὶ C--------- καί
 1518. δαμάσει VF2-FAI3S- δαμάζω
 1519. DanTh 2:41
 1520. καὶ C--------- καί
 1521. ὅτι C--------- ὅτι
 1522. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 1523. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1524. πόδας N3D-APM--- πούς
 1525. καὶ C--------- καί
 1526. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1527. δακτύλους N2--APM--- δάκτυλος
 1528. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 1529. μέν X--------- μέν
 1530. τι RI--ASN--- τις
 1531. ὀστράκινον A1--ASN--- ὀστράκινος
 1532. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 1533. δέ X--------- δέ
 1534. τι RI--ASN--- τις
 1535. σιδηροῦν A1C-ASN--- σιδηροῦς
 1536. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1537. διῃρημένη VM--XMPNSF αἱρέω δια
 1538. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1539. καὶ C--------- καί
 1540. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1541. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1542. ῥίζης N1S-GSF--- ῥίζα
 1543. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1544. σιδηρᾶς A1C-GSF--- σιδηροῦς
 1545. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1546. ἐν P--------- ἐν
 1547. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1548. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1549. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1550. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 1551. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1552. σίδηρον N2--ASM--- σίδηρος
 1553. ἀναμεμειγμένον VK--XMPASM μίγνυμι ἀνα
 1554. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1555. ὀστράκῳ N2N-DSN--- ὄστρακον
 1556. DanTh 2:42
 1557. καὶ C--------- καί
 1558. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1559. δάκτυλοι N2--NPM--- δάκτυλος
 1560. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1561. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 1562. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1563. μέν X--------- μέν
 1564. τι RI--NSN--- τις
 1565. σιδηροῦν A1C-NSN--- σιδηροῦς
 1566. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1567. δέ X--------- δέ
 1568. τι RI--NSN--- τις
 1569. ὀστράκινον A1--NSN--- ὀστράκινος
 1570. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1571. τι RI--NSN--- τις
 1572. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1573. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1574. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1575. ἰσχυρὸν A1A-NSN--- ἰσχυρός
 1576. καὶ C--------- καί
 1577. ἀπ' P--------- ἀπό
 1578. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1579. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1580. συντριβόμενον V1--PMPNSN τρίβω συν
 1581. DanTh 2:43
 1582. ὅτι C--------- ὅτι
 1583. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 1584. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1585. σίδηρον N2--ASM--- σίδηρος
 1586. ἀναμεμειγμένον VK--XMPASM μίγνυμι ἀνα
 1587. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1588. ὀστράκῳ N2N-DSN--- ὄστρακον
 1589. συμμειγεῖς A3--NPN--- συμμιγής
 1590. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1591. ἐν P--------- ἐν
 1592. σπέρματι N3M-DSN--- σπέρμα
 1593. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1594. καὶ C--------- καί
 1595. οὐκ D--------- οὐ
 1596. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1597. προσκολλώμενοι V3--PMPNPM κολλάω προς
 1598. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1599. μετὰ P--------- μετά
 1600. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1601. καθὼς D--------- καθώς
 1602. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1603. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 1604. οὐκ D--------- οὐ
 1605. ἀναμείγνυται V5--PMI3S- μίγνυμι ἀνα
 1606. μετὰ P--------- μετά
 1607. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1608. ὀστράκου N2N-GSN--- ὄστρακον
 1609. DanTh 2:44
 1610. καὶ C--------- καί
 1611. ἐν P--------- ἐν
 1612. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1613. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1614. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1615. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1616. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 1617. ἀναστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἀνα
 1618. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1619. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1620. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1621. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1622. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1623. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 1624. εἰς P--------- εἰς
 1625. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1626. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 1627. οὐ D--------- οὐ
 1628. διαφθαρήσεται VD--FPI3S- φθείρω δια
 1629. καὶ C--------- καί
 1630. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1631. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1632. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1633. λαῷ N2--DSM--- λαός
 1634. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 1635. οὐχ D--------- οὐ
 1636. ὑπολειφθήσεται VV--FPI3S- λείπω ὑπο
 1637. λεπτυνεῖ VF2-FAI3S- λεπτύνω
 1638. καὶ C--------- καί
 1639. λικμήσει VF--FAI3S- λικμάω
 1640. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1641. τὰς RA--APF--- ὁ
 1642. βασιλείας N1A-APF--- βασιλεία
 1643. καὶ C--------- καί
 1644. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 1645. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 1646. εἰς P--------- εἰς
 1647. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1648. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 1649. DanTh 2:45
 1650. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1651. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1652. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 1653. ὅτι C--------- ὅτι
 1654. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1655. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1656. ἐτμήθη VCI-API3S- τέμνω
 1657. λίθος N2--NSM--- λίθος
 1658. ἄνευ P--------- ἄνευ
 1659. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 1660. καὶ C--------- καί
 1661. ἐλέπτυνεν VAI-AAI3S- λεπτύνω
 1662. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1663. ὄστρακον N2N-ASN--- ὄστρακον
 1664. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1665. σίδηρον N2--ASM--- σίδηρος
 1666. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1667. χαλκόν N2--ASM--- χαλκός
 1668. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1669. ἄργυρον N2--ASM--- ἄργυρος
 1670. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1671. χρυσόν N2--ASM--- χρυσός
 1672. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1673. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1674. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1675. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1676. ἐγνώρισεν VAI-AAI3S- γνωρίζω
 1677. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1678. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1679. ἃ RR--NPN--- ὅς
 1680. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 1681. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1682. μετὰ P--------- μετά
 1683. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1684. καὶ C--------- καί
 1685. ἀληθινὸν A1--NSN--- ἀληθινός
 1686. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1687. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 1688. καὶ C--------- καί
 1689. πιστὴ A1--NSF--- πιστός
 1690. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1691. σύγκρισις N3I-NSF--- σύγκρισις
 1692. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 1693. DanTh 2:46
 1694. τότε D--------- τότε
 1695. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1696. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1697. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1698. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 1699. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1700. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1701. καὶ C--------- καί
 1702. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1703. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 1704. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 1705. καὶ C--------- καί
 1706. μαναα N---A----- μαναα
 1707. καὶ C--------- καί
 1708. εὐωδίας N1A-APF--- εὐωδία
 1709. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1710. σπεῖσαι VA--AAN--- σπένδω
 1711. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1712. DanTh 2:47
 1713. καὶ C--------- καί
 1714. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 1715. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1716. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1717. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1718. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1719. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 1720. ἐπ' P--------- ἐπί
 1721. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 1722. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1723. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1724. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1725. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 1726. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1727. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1728. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1729. καὶ C--------- καί
 1730. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1731. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1732. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1733. καὶ C--------- καί
 1734. ἀποκαλύπτων V1--PAPNSM καλύπτω ἀπο
 1735. μυστήρια N2N-APN--- μυστήριον
 1736. ὅτι C--------- ὅτι
 1737. ἠδυνήθης VCI-API2S- δύναμαι
 1738. ἀποκαλύψαι VA--AAN--- καλύπτω ἀπο
 1739. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1740. μυστήριον N2N-ASN--- μυστήριον
 1741. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1742. DanTh 2:48
 1743. καὶ C--------- καί
 1744. ἐμεγάλυνεν VAI-AAI3S- μεγαλύνω
 1745. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1746. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1747. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1748. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 1749. καὶ C--------- καί
 1750. δόματα N3M-APN--- δόμα
 1751. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 1752. καὶ C--------- καί
 1753. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 1754. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1755. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1756. καὶ C--------- καί
 1757. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 1758. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1759. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1760. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1761. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 1762. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1763. καὶ C--------- καί
 1764. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 1765. σατραπῶν N1M-GPM--- σατράπης
 1766. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1767. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1768. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1769. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 1770. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1771. DanTh 2:49
 1772. καὶ C--------- καί
 1773. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1774. ᾐτήσατο VAI-AMI3S- αἰτέω
 1775. παρὰ P--------- παρά
 1776. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1777. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 1780. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1781. τὰ RA--APN--- ὁ
 1782. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1783. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1784. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 1785. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1786. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1787. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 1788. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 1789. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 1790. καὶ C--------- καί
 1791. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1792. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1793. ἐν P--------- ἐν
 1794. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1795. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 1796. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1797. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1798. DanTh 3:1
 1799. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 1800. ὀκτωκαιδεκάτου A1--GSN--- ὀκτωκαιδέκατος
 1801. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1802. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1803. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1804. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1805. εἰκόνα N3N-ASF--- εἰκών
 1806. χρυσῆν A1C-ASF--- χρυσοῦς
 1807. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 1808. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1809. πήχεων N3--GPM--- πῆχυς
 1810. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 1811. εὖρος N3E-NSN--- εὖρος
 1812. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1813. πήχεων N3--GPM--- πῆχυς
 1814. ἕξ M--------- ἕξ
 1815. καὶ C--------- καί
 1816. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1817. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1818. ἐν P--------- ἐν
 1819. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 1820. Δεϊρα N---GS---- Δεϊρα
 1821. ἐν P--------- ἐν
 1822. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 1823. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1824. DanTh 3:2
 1825. καὶ C--------- καί
 1826. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1827. συναγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω συν
 1828. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1829. ὑπάτους N2--APM--- ὕπατος
 1830. καὶ C--------- καί
 1831. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1832. στρατηγοὺς N2--APM--- στρατηγός
 1833. καὶ C--------- καί
 1834. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1835. τοπάρχας N1M-APM--- τοπαρχής
 1836. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 1837. καὶ C--------- καί
 1838. τυράννους N2--APM--- τύραννος
 1839. καὶ C--------- καί
 1840. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1841. ἐπ' P--------- ἐπί
 1842. ἐξουσιῶν N1A-GPF--- ἐξουσία
 1843. καὶ C--------- καί
 1844. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1845. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1846. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 1847. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1848. χωρῶν N1A-GPF--- χώρα
 1849. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 1850. εἰς P--------- εἰς
 1851. τὰ RA--APN--- ὁ
 1852. ἐγκαίνια N2N-APN--- ἐγκαίνια
 1853. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1854. εἰκόνος N3N-GSF--- εἰκών
 1855. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1856. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1857. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1858. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1859. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1860. DanTh 3:3
 1861. καὶ C--------- καί
 1862. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 1863. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1864. τοπάρχαι N1M-NPM--- τοπαρχής
 1865. ὕπατοι N2--NPM--- ὕπατος
 1866. στρατηγοί N2--NPM--- στρατηγός
 1867. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 1868. τύραννοι N2--NPM--- τύραννος
 1869. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 1870. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1871. ἐπ' P--------- ἐπί
 1872. ἐξουσιῶν N1A-GPF--- ἐξουσία
 1873. καὶ C--------- καί
 1874. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1875. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1876. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 1877. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1878. χωρῶν N1A-GPF--- χώρα
 1879. εἰς P--------- εἰς
 1880. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1881. ἐγκαινισμὸν N2--ASM--- ἐγκαινισμός
 1882. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1883. εἰκόνος N3N-GSF--- εἰκών
 1884. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1885. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1886. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1887. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1888. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1889. καὶ C--------- καί
 1890. εἱστήκεισαν VXI-YAI3P- ἵστημι
 1891. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1892. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1893. εἰκόνος N3N-GSF--- εἰκών
 1894. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1895. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1896. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1897. DanTh 3:4
 1898. καὶ C--------- καί
 1899. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1900. κῆρυξ N3K-NSM--- κῆρυξ
 1901. ἐβόα V3I-IAI3S- βοάω
 1902. ἐν P--------- ἐν
 1903. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 1904. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1905. λέγεται V1--PMI3S- λέγω
 1906. λαοί N2--NPM--- λαός
 1907. φυλαί N1--NPF--- φυλή
 1908. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 1909. DanTh 3:5
 1910. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1911. ἂν X--------- ἄν
 1912. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 1913. ἀκούσητε VA--AAS2P- ἀκούω
 1914. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1915. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1916. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1917. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 1918. σύριγγός N3G-GSF--- σύριγξ
 1919. τε X--------- τε
 1920. καὶ C--------- καί
 1921. κιθάρας N1A-GSF--- κιθάρα
 1922. σαμβύκης N1--GSF--- σαμβύκη
 1923. καὶ C--------- καί
 1924. ψαλτηρίου N2N-GSN--- ψαλτήριον
 1925. καὶ C--------- καί
 1926. συμφωνίας N1A-GSF--- συμφωνία
 1927. καὶ C--------- καί
 1928. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1929. γένους N3E-GSN--- γένος
 1930. μουσικῶν A1--GPM--- μουσικός
 1931. πίπτοντες V1--PAPNPM πίπτω
 1932. προσκυνεῖτε VF--FAI2P- κυνέω προς
 1933. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1934. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 1935. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1936. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 1937. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1938. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1939. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1940. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1941. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1942. DanTh 3:6
 1943. καὶ C--------- καί
 1944. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1945. ἂν X--------- ἄν
 1946. μὴ D--------- μή
 1947. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 1948. προσκυνήσῃ VA--AAS3S- κυνέω προς
 1949. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1950. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1951. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 1952. ἐμβληθήσεται VC--FPI3S- βάλλω ἐν
 1953. εἰς P--------- εἰς
 1954. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1955. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 1956. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1957. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 1958. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1959. καιομένην V1--PMPASF καίω
 1960. DanTh 3:7
 1961. καὶ C--------- καί
 1962. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1963. ὅτε D--------- ὅτε
 1964. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 1965. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1966. λαοὶ N2--NPM--- λαός
 1967. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1968. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1969. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1970. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 1971. σύριγγός N3G-GSF--- σύριγξ
 1972. τε X--------- τε
 1973. καὶ C--------- καί
 1974. κιθάρας N1A-GSF--- κιθάρα
 1975. σαμβύκης N1--GSF--- σαμβύκη
 1976. καὶ C--------- καί
 1977. ψαλτηρίου N2N-GSN--- ψαλτήριον
 1978. καὶ C--------- καί
 1979. συμφωνίας N1A-GSF--- συμφωνία
 1980. καὶ C--------- καί
 1981. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1982. γένους N3E-GSN--- γένος
 1983. μουσικῶν A1--GPM--- μουσικός
 1984. πίπτοντες V1--PAPNPM πίπτω
 1985. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1986. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1987. λαοί N2--NPM--- λαός
 1988. φυλαί N1--NPF--- φυλή
 1989. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 1990. προσεκύνουν V2I-IAI3P- κυνέω προς
 1991. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1992. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 1993. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1994. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 1995. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1996. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1997. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1998. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1999. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2000. DanTh 3:8
 2001. τότε D--------- τότε
 2002. προσήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι προς
 2003. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2004. Χαλδαῖοι N2--NPM--- Χαλδαῖος
 2005. καὶ C--------- καί
 2006. διέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω δια
 2007. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2008. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 2009. DanTh 3:9
 2010. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2011. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2012. Ναβουχοδονοσορ N---DSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2013. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2014. εἰς P--------- εἰς
 2015. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2016. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2017. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 2018. DanTh 3:10
 2019. σύ RP--NS---- σύ
 2020. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2021. ἔθηκας VAI-AAI2S- τίθημι
 2022. δόγμα N3M-ASN--- δόγμα
 2023. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2024. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2025. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2026. ἂν X--------- ἄν
 2027. ἀκούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω
 2028. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2029. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 2030. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2031. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 2032. σύριγγός N3G-GSF--- σύριγξ
 2033. τε X--------- τε
 2034. καὶ C--------- καί
 2035. κιθάρας N1A-GSF--- κιθάρα
 2036. σαμβύκης N1--GSF--- σαμβύκη
 2037. καὶ C--------- καί
 2038. ψαλτηρίου N2N-GSN--- ψαλτήριον
 2039. καὶ C--------- καί
 2040. συμφωνίας N1A-GSF--- συμφωνία
 2041. καὶ C--------- καί
 2042. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 2043. γένους N3E-GSN--- γένος
 2044. μουσικῶν A1--GPM--- μουσικός
 2045. DanTh 3:11
 2046. καὶ C--------- καί
 2047. μὴ D--------- μή
 2048. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 2049. προσκυνήσῃ VA--AAS3S- κυνέω προς
 2050. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2051. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2052. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2053. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2054. ἐμβληθήσεται VC--FPI3S- βάλλω ἐν
 2055. εἰς P--------- εἰς
 2056. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2057. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2058. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2059. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2060. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2061. καιομένην V1--PMPASF καίω
 2062. DanTh 3:12
 2063. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 2064. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2065. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 2066. οὓς RR--APM--- ὅς
 2067. κατέστησας VAI-AAI2S- ἵστημι κατα
 2068. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2069. τὰ RA--APN--- ὁ
 2070. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2071. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2072. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 2073. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 2074. Σεδραχ N---NSM--- Σεδραχ
 2075. Μισαχ N---NSM--- Μισαχ
 2076. Αβδεναγω N---NSM--- Αβδεναγω
 2077. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2078. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2079. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 2080. οὐχ D--------- οὐ
 2081. ὑπήκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω ὑπο
 2082. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2083. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2084. δόγματί N3M-DSN--- δόγμα
 2085. σου RP--GS---- σύ
 2086. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2087. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 2088. σου RP--GS---- σύ
 2089. οὐ D--------- οὐ
 2090. λατρεύουσιν V1--PAI3P- λατρεύω
 2091. καὶ C--------- καί
 2092. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2093. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2094. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2095. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2096. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2097. ἔστησας VAI-AAI2S- ἵστημι
 2098. οὐ D--------- οὐ
 2099. προσκυνοῦσιν V2--PAI3P- κυνέω προς
 2100. DanTh 3:13
 2101. τότε D--------- τότε
 2102. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2103. ἐν P--------- ἐν
 2104. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 2105. καὶ C--------- καί
 2106. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 2107. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2108. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 2109. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2110. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 2111. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 2112. καὶ C--------- καί
 2113. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. ἤχθησαν VQI-API3P- ἄγω
 2116. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2117. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2118. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2119. DanTh 3:14
 2120. καὶ C--------- καί
 2121. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 2122. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2123. καὶ C--------- καί
 2124. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2125. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2126. εἰ C--------- εἰ
 2127. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 2128. Σεδραχ N---VSM--- Σεδραχ
 2129. Μισαχ N---VSM--- Μισαχ
 2130. Αβδεναγω N---VSM--- Αβδεναγω
 2131. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2132. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 2133. μου RP--GS---- ἐγώ
 2134. οὐ D--------- οὐ
 2135. λατρεύετε V1--PAI2P- λατρεύω
 2136. καὶ C--------- καί
 2137. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2138. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2139. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2140. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2141. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2142. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 2143. οὐ D--------- οὐ
 2144. προσκυνεῖτε V2--PAI2P- κυνέω προς
 2145. DanTh 3:15
 2146. νῦν D--------- νῦν
 2147. οὖν X--------- οὖν
 2148. εἰ C--------- εἰ
 2149. ἔχετε V1--PAI2P- ἔχω
 2150. ἑτοίμως D--------- ἑτοίμως
 2151. ἵνα C--------- ἵνα
 2152. ὡς C--------- ὡς
 2153. ἂν X--------- ἄν
 2154. ἀκούσητε VA--AAS2P- ἀκούω
 2155. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2156. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 2157. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2158. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 2159. σύριγγός N3G-GSF--- σύριγξ
 2160. τε X--------- τε
 2161. καὶ C--------- καί
 2162. κιθάρας N1A-GSF--- κιθάρα
 2163. σαμβύκης N1--GSF--- σαμβύκη
 2164. καὶ C--------- καί
 2165. ψαλτηρίου N2N-GSN--- ψαλτήριον
 2166. καὶ C--------- καί
 2167. συμφωνίας N1A-GSF--- συμφωνία
 2168. καὶ C--------- καί
 2169. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 2170. γένους N3E-GSN--- γένος
 2171. μουσικῶν A1--GPM--- μουσικός
 2172. πεσόντες VB--AAPNPM πίπτω
 2173. προσκυνήσητε VA--AAS2P- κυνέω προς
 2174. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2175. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2176. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2177. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 2178. ἐὰν C--------- ἐάν
 2179. δὲ X--------- δέ
 2180. μὴ D--------- μή
 2181. προσκυνήσητε VA--AAS2P- κυνέω προς
 2182. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2183. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2184. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 2185. ἐμβληθήσεσθε VC--FPI2P- βάλλω ἐν
 2186. εἰς P--------- εἰς
 2187. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2188. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2189. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2190. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2191. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2192. καιομένην V1--PMPASF καίω
 2193. καὶ C--------- καί
 2194. τίς RI--NSM--- τίς
 2195. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2196. θεός N2--NSM--- θεός
 2197. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2198. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 2199. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2200. ἐκ P--------- ἐκ
 2201. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2202. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2203. μου RP--GS---- ἐγώ
 2204. DanTh 3:16
 2205. καὶ C--------- καί
 2206. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 2207. Σεδραχ N---NSM--- Σεδραχ
 2208. Μισαχ N---NSM--- Μισαχ
 2209. Αβδεναγω N---NSM--- Αβδεναγω
 2210. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2211. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2212. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2213. Ναβουχοδονοσορ N---DSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2214. οὐ D--------- οὐ
 2215. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 2216. ἔχομεν V1--PAI1P- ἔχω
 2217. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2218. περὶ P--------- περί
 2219. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2220. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 2221. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 2222. ἀποκριθῆναί VC--APN--- κρίνω ἀπο
 2223. σοι RP--DS---- σύ
 2224. DanTh 3:17
 2225. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2226. γὰρ X--------- γάρ
 2227. θεός N2--NSM--- θεός
 2228. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 2229. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2230. λατρεύομεν V1--PAI1P- λατρεύω
 2231. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 2232. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 2233. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2234. ἐκ P--------- ἐκ
 2235. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2236. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2237. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2238. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2239. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2240. καιομένης V1--PMPGSF καίω
 2241. καὶ C--------- καί
 2242. ἐκ P--------- ἐκ
 2243. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2244. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2245. σου RP--GS---- σύ
 2246. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2247. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 2248. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2249. DanTh 3:18
 2250. καὶ C--------- καί
 2251. ἐὰν C--------- ἐάν
 2252. μή D--------- μή
 2253. γνωστὸν A1--NSN--- γνωστός
 2254. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 2255. σοι RP--DS---- σύ
 2256. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2257. ὅτι C--------- ὅτι
 2258. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2259. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 2260. σου RP--GS---- σύ
 2261. οὐ D--------- οὐ
 2262. λατρεύομεν V1--PAI1P- λατρεύω
 2263. καὶ C--------- καί
 2264. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2265. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2266. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2267. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2268. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2269. ἔστησας VAI-AAI2S- ἵστημι
 2270. οὐ D--------- οὐ
 2271. προσκυνοῦμεν V2--PAI1P- κυνέω προς
 2272. DanTh 3:19
 2273. τότε D--------- τότε
 2274. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2275. ἐπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι
 2276. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 2277. καὶ C--------- καί
 2278. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2279. ὄψις N3I-NSF--- ὄψις
 2280. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2281. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2282. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2283. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 2284. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2285. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 2286. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 2287. καὶ C--------- καί
 2288. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 2289. καὶ C--------- καί
 2290. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2291. ἐκκαῦσαι VA--AAN--- καίω ἐκ
 2292. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2293. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2294. ἑπταπλασίως D--------- ἑπταπλασίως
 2295. ἕως P--------- ἕως
 2296. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2297. εἰς P--------- εἰς
 2298. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 2299. ἐκκαῇ V1--PAS3S- καίω ἐκ
 2300. DanTh 3:20
 2301. καὶ C--------- καί
 2302. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2303. ἰσχυροὺς A1A-APM--- ἰσχυρός
 2304. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 2305. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2306. πεδήσαντας VA--AAPAPM πεδάω
 2307. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2308. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 2309. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 2310. καὶ C--------- καί
 2311. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 2312. ἐμβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐν
 2313. εἰς P--------- εἰς
 2314. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2315. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2316. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2317. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2318. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2319. καιομένην V1--PMPASF καίω
 2320. DanTh 3:21
 2321. τότε D--------- τότε
 2322. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2323. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2324. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 2325. ἐπεδήθησαν VCI-API3P- πεδάω
 2326. σὺν P--------- σύν
 2327. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2328. σαραβάροις N2N-DPN--- σαράβαρα
 2329. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2330. καὶ C--------- καί
 2331. τιάραις N1A-DPF--- τιάρα
 2332. καὶ C--------- καί
 2333. περικνημῖσι N3D-DPF--- περικνημίς
 2334. καὶ C--------- καί
 2335. ἐνδύμασιν N3M-DPN--- ἔνδυμα
 2336. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2337. καὶ C--------- καί
 2338. ἐβλήθησαν VCI-API3P- βάλλω
 2339. εἰς P--------- εἰς
 2340. μέσον A1--ASM--- μέσος
 2341. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2342. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2343. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2344. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2345. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2346. καιομένης V1--PMPGSF καίω
 2347. DanTh 3:22
 2348. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 2349. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2350. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 2351. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2352. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2353. ὑπερίσχυεν V1I-IAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2354. καὶ C--------- καί
 2355. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2356. κάμινος N2--NSF--- κάμινος
 2357. ἐξεκαύθη VCI-API3S- καίω ἐκ
 2358. ἐκ P--------- ἐκ
 2359. περισσοῦ A1--GSM--- περισσός
 2360. DanTh 3:23
 2361. καὶ C--------- καί
 2362. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2363. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 2364. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2365. Σεδραχ N---NSM--- Σεδραχ
 2366. Μισαχ N---NSM--- Μισαχ
 2367. καὶ C--------- καί
 2368. Αβδεναγω N---NSM--- Αβδεναγω
 2369. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 2370. εἰς P--------- εἰς
 2371. μέσον A1--ASM--- μέσος
 2372. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2373. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2374. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2375. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2376. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2377. καιομένης V1--PMPGSF καίω
 2378. πεπεδημένοι VX--XMPNPM πεδάω
 2379. DanTh 3:24
 2380. καὶ C--------- καί
 2381. περιεπάτουν V2I-IAI3P- πατέω περι
 2382. ἐν P--------- ἐν
 2383. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 2384. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2385. φλογὸς N3G-GSF--- φλόξ
 2386. ὑμνοῦντες V2--PAPNPM ὑμνέω
 2387. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2388. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2389. καὶ C--------- καί
 2390. εὐλογοῦντες V2--PAPNPM εὐλογέω
 2391. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2392. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2393. DanTh 3:25
 2394. καὶ C--------- καί
 2395. συστὰς VH--AAPNSM ἵστημι συν
 2396. Αζαριας N---NSM--- Αζαριας
 2397. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 2398. οὕτως D--------- οὕτως
 2399. καὶ C--------- καί
 2400. ἀνοίξας VA--AAPNSM οἴγω ἀνα
 2401. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2402. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2403. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2404. ἐν P--------- ἐν
 2405. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 2406. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2407. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2408. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2409. DanTh 3:26
 2410. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 2411. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2412. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2413. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2414. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2415. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2416. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2417. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2418. καὶ C--------- καί
 2419. αἰνετός A1--NSM--- αἰνετός
 2420. καὶ C--------- καί
 2421. δεδοξασμένον VT--XMPNSN δοξάζω
 2422. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2423. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 2424. σου RP--GS---- σύ
 2425. εἰς P--------- εἰς
 2426. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2427. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2428. DanTh 3:27
 2429. ὅτι C--------- ὅτι
 2430. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 2431. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2432. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2433. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 2434. οἷς RR--DPN--- ὅς
 2435. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2436. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2437. καὶ C--------- καί
 2438. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2439. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2440. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 2441. σου RP--GS---- σύ
 2442. ἀληθινά A1--NPN--- ἀληθινός
 2443. καὶ C--------- καί
 2444. εὐθεῖαι A3U-NPF--- εὐθύς
 2445. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2446. ὁδοί N2--NPF--- ὁδός
 2447. σου RP--GS---- σύ
 2448. καὶ C--------- καί
 2449. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 2450. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2451. κρίσεις N3I-NPF--- κρίσις
 2452. σου RP--GS---- σύ
 2453. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 2454. DanTh 3:28
 2455. καὶ C--------- καί
 2456. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 2457. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 2458. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2459. κατὰ P--------- κατά
 2460. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2461. ἃ RR--APN--- ὅς
 2462. ἐπήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐπι
 2463. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2464. καὶ C--------- καί
 2465. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2466. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2467. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2468. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2469. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 2470. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2471. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2472. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2473. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2474. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 2475. ὅτι C--------- ὅτι
 2476. ἐν P--------- ἐν
 2477. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 2478. καὶ C--------- καί
 2479. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 2480. ἐπήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐπι
 2481. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2482. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2483. διὰ P--------- διά
 2484. τὰς RA--APF--- ὁ
 2485. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 2486. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2487. DanTh 3:29
 2488. ὅτι C--------- ὅτι
 2489. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 2490. καὶ C--------- καί
 2491. ἠνομήσαμεν VAI-AAI1P- ἀνομέω
 2492. ἀποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀπο
 2493. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2494. σοῦ RP--GS---- σύ
 2495. καὶ C--------- καί
 2496. ἐξημάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω ἐκ
 2497. ἐν P--------- ἐν
 2498. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 2499. καὶ C--------- καί
 2500. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2501. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 2502. σου RP--GS---- σύ
 2503. οὐκ D--------- οὐ
 2504. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 2505. DanTh 3:30
 2506. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2507. συνετηρήσαμεν VAI-AAI1P- τηρέω συν
 2508. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2509. ἐποιήσαμεν VAI-AAI1P- ποιέω
 2510. καθὼς D--------- καθώς
 2511. ἐνετείλω VAI-AMI2S- τέλλομαι ἐν
 2512. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2513. ἵνα C--------- ἵνα
 2514. εὖ D--------- εὖ
 2515. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2516. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 2517. DanTh 3:31
 2518. καὶ C--------- καί
 2519. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2520. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2521. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2522. ἐπήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐπι
 2523. καὶ C--------- καί
 2524. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2525. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2526. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2527. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2528. ἐν P--------- ἐν
 2529. ἀληθινῇ A1--DSF--- ἀληθινός
 2530. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 2531. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2532. DanTh 3:32
 2533. καὶ C--------- καί
 2534. παρέδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι παρα
 2535. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2536. εἰς P--------- εἰς
 2537. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2538. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2539. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 2540. ἐχθίστων N2--GPMS-- ἐχθρός
 2541. ἀποστατῶν N1M-GPM--- ἀποστάτης
 2542. καὶ C--------- καί
 2543. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2544. ἀδίκῳ A1B-DSM--- ἄδικος
 2545. καὶ C--------- καί
 2546. πονηροτάτῳ A1A-DSMS-- πονηρός
 2547. παρὰ P--------- παρά
 2548. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2549. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2550. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2551. DanTh 3:33
 2552. καὶ C--------- καί
 2553. νῦν D--------- νῦν
 2554. οὐκ D--------- οὐ
 2555. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2556. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2557. ἀνοῖξαι VA--AAN--- οἴγω ἀνα
 2558. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2559. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2560. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 2561. καὶ C--------- καί
 2562. ὄνειδος N3E-NSN--- ὄνειδος
 2563. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2564. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2565. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 2566. σου RP--GS---- σύ
 2567. καὶ C--------- καί
 2568. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2569. σεβομένοις V1--PMPDPM σέβω
 2570. σε RP--AS---- σύ
 2571. DanTh 3:34
 2572. μὴ D--------- μή
 2573. δὴ X--------- δή
 2574. παραδῷς VO--AAS2S- δίδωμι παρα
 2575. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2576. εἰς P--------- εἰς
 2577. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 2578. διὰ P--------- διά
 2579. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2580. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 2581. σου RP--GS---- σύ
 2582. καὶ C--------- καί
 2583. μὴ D--------- μή
 2584. διασκεδάσῃς VA--AAS2S- σκεδάζω δια
 2585. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2586. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 2587. σου RP--GS---- σύ
 2588. DanTh 3:35
 2589. καὶ C--------- καί
 2590. μὴ D--------- μή
 2591. ἀποστήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι ἀπο
 2592. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2593. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 2594. σου RP--GS---- σύ
 2595. ἀφ' P--------- ἀπό
 2596. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2597. δι' P--------- διά
 2598. Αβρααμ N---ASM--- Ἀβραάμ
 2599. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2600. ἠγαπημένον VM--XMPASM ἀγαπάω
 2601. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2602. σοῦ RP--GS---- σύ
 2603. καὶ C--------- καί
 2604. διὰ P--------- διά
 2605. Ισαακ N---ASM--- Ισαακ
 2606. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2607. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 2608. σου RP--GS---- σύ
 2609. καὶ C--------- καί
 2610. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2611. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2612. ἅγιόν A1A-ASM--- ἅγιος
 2613. σου RP--GS---- σύ
 2614. DanTh 3:36
 2615. οἷς RR--DPM--- ὅς
 2616. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 2617. πρὸς P--------- πρός
 2618. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2619. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2620. πληθῦναι VA--AAN--- πληθύνω
 2621. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2622. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 2623. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2624. ὡς C--------- ὡς
 2625. τὰ RA--APN--- ὁ
 2626. ἄστρα N2N-APN--- ἄστρον
 2627. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2628. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2629. καὶ C--------- καί
 2630. ὡς C--------- ὡς
 2631. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2632. ἄμμον N2--ASF--- ἄμμος
 2633. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2634. παρὰ P--------- παρά
 2635. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2636. χεῖλος N3E-ASN--- χεῖλος
 2637. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2638. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 2639. DanTh 3:37
 2640. ὅτι C--------- ὅτι
 2641. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 2642. ἐσμικρύνθημεν VCI-API1P- μικρύνω
 2643. παρὰ P--------- παρά
 2644. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2645. τὰ RA--APN--- ὁ
 2646. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2647. καί C--------- καί
 2648. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 2649. ταπεινοὶ A1--NPM--- ταπεινός
 2650. ἐν P--------- ἐν
 2651. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2652. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2653. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2654. σήμερον D--------- σήμερον
 2655. διὰ P--------- διά
 2656. τὰς RA--APF--- ὁ
 2657. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 2658. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2659. DanTh 3:38
 2660. καὶ C--------- καί
 2661. οὐκ D--------- οὐ
 2662. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2663. ἐν P--------- ἐν
 2664. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2665. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2666. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 2667. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 2668. καὶ C--------- καί
 2669. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 2670. καὶ C--------- καί
 2671. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 2672. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2673. ὁλοκαύτωσις N3I-NSF--- ὁλοκαύτωσις
 2674. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2675. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 2676. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2677. προσφορὰ N1A-NSF--- προσφορά
 2678. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2679. θυμίαμα N3M-NSN--- θυμίαμα
 2680. οὐ D--------- οὐ
 2681. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2682. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2683. καρπῶσαι VA--AAN--- καρπόω
 2684. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2685. σου RP--GS---- σύ
 2686. καὶ C--------- καί
 2687. εὑρεῖν VB--AAN--- εὑρίσκω
 2688. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 2689. DanTh 3:39
 2690. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2691. ἐν P--------- ἐν
 2692. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 2693. συντετριμμένῃ VP--XMPDSF τρίβω συν
 2694. καὶ C--------- καί
 2695. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 2696. ταπεινώσεως N3I-GSF--- ταπείνωσις
 2697. προσδεχθείημεν VQ--APO1P- δέχομαι προς
 2698. ὡς C--------- ὡς
 2699. ἐν P--------- ἐν
 2700. ὁλοκαυτώμασιν N3M-DPN--- ὁλοκαύτωμα
 2701. κριῶν N2--GPM--- κριός
 2702. καὶ C--------- καί
 2703. ταύρων N2--GPM--- ταῦρος
 2704. καὶ C--------- καί
 2705. ὡς C--------- ὡς
 2706. ἐν P--------- ἐν
 2707. μυριάσιν N3D-DPF--- μυριάς
 2708. ἀρνῶν N3--GPM--- ἀρνός
 2709. πιόνων A3N-GPM--- πίων
 2710. DanTh 3:40
 2711. οὕτως D--------- οὕτως
 2712. γενέσθω VB--AMD3S- γίγνομαι
 2713. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 2714. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2715. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 2716. σου RP--GS---- σύ
 2717. σήμερον D--------- σήμερον
 2718. καὶ C--------- καί
 2719. ἐκτελέσαι VA--AAN--- τελέω ἐκ
 2720. ὄπισθέν P--------- ὄπισθεν
 2721. σου RP--GS---- σύ
 2722. ὅτι C--------- ὅτι
 2723. οὐκ D--------- οὐ
 2724. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2725. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 2726. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2727. πεποιθόσιν VX--XAPDPM πείθω
 2728. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2729. σοί RP--DS---- σύ
 2730. DanTh 3:41
 2731. καὶ C--------- καί
 2732. νῦν D--------- νῦν
 2733. ἐξακολουθοῦμεν V2--PAI1P- ἀκολουθέω ἐκ
 2734. ἐν P--------- ἐν
 2735. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 2736. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 2737. καὶ C--------- καί
 2738. φοβούμεθά V2--PMI1P- φοβέω
 2739. σε RP--AS---- σύ
 2740. καὶ C--------- καί
 2741. ζητοῦμεν V2--PAI1P- ζητέω
 2742. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2743. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 2744. σου RP--GS---- σύ
 2745. μὴ D--------- μή
 2746. καταισχύνῃς V1--PAS2S- αἰσχύνω κατα
 2747. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2748. DanTh 3:42
 2749. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2750. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 2751. μεθ' P--------- μετά
 2752. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2753. κατὰ P--------- κατά
 2754. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2755. ἐπιείκειάν N1A-ASF--- ἐπιείκεια
 2756. σου RP--GS---- σύ
 2757. καὶ C--------- καί
 2758. κατὰ P--------- κατά
 2759. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2760. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 2761. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2762. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 2763. σου RP--GS---- σύ
 2764. DanTh 3:43
 2765. καὶ C--------- καί
 2766. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 2767. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2768. κατὰ P--------- κατά
 2769. τὰ RA--APN--- ὁ
 2770. θαυμάσιά A1A-APN--- θαυμάσιος
 2771. σου RP--GS---- σύ
 2772. καὶ C--------- καί
 2773. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 2774. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2775. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2776. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 2777. σου RP--GS---- σύ
 2778. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2779. DanTh 3:44
 2780. καὶ C--------- καί
 2781. ἐντραπείησαν VD--APO3P- τρέπω ἐν
 2782. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2783. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2784. ἐνδεικνύμενοι V5--PMPNPM δεικνύω ἐν
 2785. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2786. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 2787. σου RP--GS---- σύ
 2788. κακὰ A1--APN--- κακός
 2789. καὶ C--------- καί
 2790. καταισχυνθείησαν VC--APO3P- αἰσχύνω κατα
 2791. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2792. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2793. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2794. καὶ C--------- καί
 2795. δυναστείας N1A-GSF--- δυναστεία
 2796. καὶ C--------- καί
 2797. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2798. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 2799. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2800. συντριβείη VD--APO3S- τρίβω συν
 2801. DanTh 3:45
 2802. γνώτωσαν VZ--AAD3P- γιγνώσκω
 2803. ὅτι C--------- ὅτι
 2804. σὺ RP--NS---- σύ
 2805. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2806. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2807. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2808. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2809. μόνος A1--NSM--- μόνος
 2810. καὶ C--------- καί
 2811. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 2812. ἐφ' P--------- ἐπί
 2813. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 2814. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2815. οἰκουμένην V2--PMPASF οἰκέω
 2816. DanTh 3:46
 2817. καὶ C--------- καί
 2818. οὐ D--------- οὐ
 2819. διέλειπον V1I-IAI3P- λείπω δια
 2820. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2821. ἐμβαλόντες VB--AAPNPM βάλλω ἐν
 2822. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2823. ὑπηρέται N1M-NPM--- ὑπηρέτης
 2824. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2825. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2826. καίοντες V1--PAPNPM καίω
 2827. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2828. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2829. νάφθαν N1A-ASF--- νάφθα
 2830. καὶ C--------- καί
 2831. πίσσαν N1A-ASF--- πίσσα
 2832. καὶ C--------- καί
 2833. στιππύον N2N-ASN--- στιππύον
 2834. καὶ C--------- καί
 2835. κληματίδα N3D-ASF--- κληματίς
 2836. DanTh 3:47
 2837. καὶ C--------- καί
 2838. διεχεῖτο V2I-IMI3S- χέω δια
 2839. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2840. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 2841. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 2842. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2843. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2844. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2845. πήχεις N3--NPM--- πῆχυς
 2846. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 2847. ἐννέα M--------- ἐννέα
 2848. DanTh 3:48
 2849. καὶ C--------- καί
 2850. διώδευσεν VAI-AAI3S- ὁδεύω δια
 2851. καὶ C--------- καί
 2852. ἐνεπύρισεν VAI-AAI3S- πυρίζω ἐν
 2853. οὓς RR--APM--- ὅς
 2854. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 2855. περὶ P--------- περί
 2856. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2857. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2858. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2859. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 2860. DanTh 3:49
 2861. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2862. δὲ X--------- δέ
 2863. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 2864. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2865. συγκατέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν κατα
 2866. ἅμα D--------- ἅμα
 2867. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2868. περὶ P--------- περί
 2869. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2870. Αζαριαν N---ASM--- Αζαρια
 2871. εἰς P--------- εἰς
 2872. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2873. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2874. καὶ C--------- καί
 2875. ἐξετίναξεν VAI-AAI3S- τινάσσω ἐκ
 2876. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2877. φλόγα N3G-ASF--- φλόξ
 2878. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2879. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2880. ἐκ P--------- ἐκ
 2881. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2882. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2883. DanTh 3:50
 2884. καὶ C--------- καί
 2885. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2886. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2887. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2888. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2889. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2890. ὡς C--------- ὡς
 2891. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 2892. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 2893. διασυρίζον V1--PAPNSN συρίζω δια
 2894. καὶ C--------- καί
 2895. οὐχ D--------- οὐ
 2896. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 2897. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2898. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2899. καθόλου D--------- καθόλου
 2900. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2901. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 2902. καὶ C--------- καί
 2903. οὐκ D--------- οὐ
 2904. ἐλύπησεν VAI-AAI3S- λυπέω
 2905. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2906. παρηνώχλησεν VAI-AAI3S- ὀχλέω παρα ἐν
 2907. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2908. DanTh 3:51
 2909. τότε D--------- τότε
 2910. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2911. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 2912. ὡς C--------- ὡς
 2913. ἐξ P--------- ἐκ
 2914. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 2915. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 2916. ὕμνουν V2I-IAI3P- ὑμνέω
 2917. καὶ C--------- καί
 2918. ἐδόξαζον V1I-IAI3P- δοξάζω
 2919. καὶ C--------- καί
 2920. εὐλόγουν V2--IAI3P- εὐλογέω
 2921. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2922. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2923. ἐν P--------- ἐν
 2924. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2925. καμίνῳ N2--DSF--- κάμινος
 2926. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2927. DanTh 3:52
 2928. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 2929. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2930. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2931. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2932. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2933. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2934. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2935. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2936. καὶ C--------- καί
 2937. αἰνετὸς A1--NSM--- αἰνετός
 2938. καὶ C--------- καί
 2939. ὑπερυψούμενος V4--PPPNSM ὑψόω ὑπερ
 2940. εἰς P--------- εἰς
 2941. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2942. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2943. καὶ C--------- καί
 2944. εὐλογημένον VM--XPPNSN εὐλογέω
 2945. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2946. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 2947. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2948. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2949. σου RP--GS---- σύ
 2950. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2951. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 2952. καὶ C--------- καί
 2953. ὑπεραινετὸν A1--NSN--- ὑπεραινετός
 2954. καὶ C--------- καί
 2955. ὑπερυψούμενον V4--PAPNSN ὑψόω ὑπερ
 2956. εἰς P--------- εἰς
 2957. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2958. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2959. DanTh 3:53
 2960. εὐλογημένος VM--XPPNSM εὐλογέω
 2961. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2962. ἐν P--------- ἐν
 2963. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2964. ναῷ N2--DSM--- ναός
 2965. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2966. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 2967. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2968. σου RP--GS---- σύ
 2969. καὶ C--------- καί
 2970. ὑπερυμνητὸς A1--NSM--- ὑπερυμνητός
 2971. καὶ C--------- καί
 2972. ὑπερένδοξος A1B-NSM--- ὑπερένδοξος
 2973. εἰς P--------- εἰς
 2974. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2975. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2976. DanTh 3:55
 2977. εὐλογημένος VM--XPPNSM εὐλογέω
 2978. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2979. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2980. ἐπιβλέπων V1--PAPNSM βλέπω ἐπι
 2981. ἀβύσσους N2--APF--- ἄβυσσος
 2982. καθήμενος V5--PMPNSM ἧμαι κατα
 2983. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2984. χερουβιν N---APN--- χερουβείμ
 2985. καὶ C--------- καί
 2986. αἰνετὸς A1--NSM--- αἰνετός
 2987. καὶ C--------- καί
 2988. ὑπερυψούμενος V4--PAPNSM ὑψόω ὑπερ
 2989. εἰς P--------- εἰς
 2990. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2991. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2992. DanTh 3:54
 2993. εὐλογημένος VM--XPPNSM εὐλογέω
 2994. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2995. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2996. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 2997. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2998. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 2999. σου RP--GS---- σύ
 3000. καὶ C--------- καί
 3001. ὑπερυμνητὸς A1--NSM--- ὑπερυμνητός
 3002. καὶ C--------- καί
 3003. ὑπερυψούμενος V4--PAPNSM ὑψόω ὑπερ
 3004. εἰς P--------- εἰς
 3005. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3006. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3007. DanTh 3:56
 3008. εὐλογημένος VM--XPPNSM εὐλογέω
 3009. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3010. ἐν P--------- ἐν
 3011. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3012. στερεώματι N3M-DSN--- στερέωμα
 3013. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3014. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3015. καὶ C--------- καί
 3016. ὑμνητὸς A1--NSM--- ὑμνητός
 3017. καὶ C--------- καί
 3018. δεδοξασμένος VT--XMPNSM δοξάζω
 3019. εἰς P--------- εἰς
 3020. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3021. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3022. DanTh 3:57
 3023. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3024. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3025. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3026. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 3027. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3028. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3029. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3030. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3031. καὶ C--------- καί
 3032. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3033. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3034. εἰς P--------- εἰς
 3035. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3036. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3037. DanTh 3:59
 3038. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3039. οὐρανοί N2--NPM--- οὐρανός
 3040. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3041. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3042. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3043. καὶ C--------- καί
 3044. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3045. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3046. εἰς P--------- εἰς
 3047. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3048. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3049. DanTh 3:58
 3050. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3051. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 3052. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3053. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3054. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3055. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3056. καὶ C--------- καί
 3057. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3058. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3059. εἰς P--------- εἰς
 3060. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3061. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3062. DanTh 3:60
 3063. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3064. ὕδατα N3T-NPN--- ὕδωρ
 3065. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3066. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3067. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 3068. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3069. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3070. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3071. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3072. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3073. καὶ C--------- καί
 3074. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3075. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3076. εἰς P--------- εἰς
 3077. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3078. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3079. DanTh 3:61
 3080. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3081. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 3082. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3083. δυνάμεις N3I-NPF--- δύναμις
 3084. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3085. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3086. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3087. καὶ C--------- καί
 3088. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3089. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3090. εἰς P--------- εἰς
 3091. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3092. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3093. DanTh 3:62
 3094. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3095. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 3096. καὶ C--------- καί
 3097. σελήνη N1--NSF--- σελήνη
 3098. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3099. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3100. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3101. καὶ C--------- καί
 3102. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3103. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3104. εἰς P--------- εἰς
 3105. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3106. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3107. DanTh 3:63
 3108. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3109. ἄστρα N2N-NPN--- ἄστρον
 3110. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3111. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3112. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3113. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3114. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3115. καὶ C--------- καί
 3116. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3117. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3118. εἰς P--------- εἰς
 3119. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3120. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3121. DanTh 3:64
 3122. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3123. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3124. ὄμβρος N2--NSM--- ὄμβρος
 3125. καὶ C--------- καί
 3126. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 3127. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3128. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3129. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3130. καὶ C--------- καί
 3131. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3132. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3133. εἰς P--------- εἰς
 3134. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3135. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3136. DanTh 3:65
 3137. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3138. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3139. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3140. πνεύματα N3M-NPN--- πνεῦμα
 3141. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3142. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3143. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3144. καὶ C--------- καί
 3145. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3146. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3147. εἰς P--------- εἰς
 3148. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3149. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3150. DanTh 3:66
 3151. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3152. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 3153. καὶ C--------- καί
 3154. καῦμα N3M-NSN--- καῦμα
 3155. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3156. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3157. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3158. καὶ C--------- καί
 3159. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3160. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3161. εἰς P--------- εἰς
 3162. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3163. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3164. DanTh 3:67
 3165. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3166. ψῦχος N3E-NSN--- ψῦχος
 3167. καὶ C--------- καί
 3168. καύσων N3W-NSM--- καύσων
 3169. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3170. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3171. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3172. καὶ C--------- καί
 3173. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3174. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3175. εἰς P--------- εἰς
 3176. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3177. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3178. DanTh 3:68
 3179. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3180. δρόσοι N2--NPF--- δρόσος
 3181. καὶ C--------- καί
 3182. νιφετοί N2--NPM--- νιφετός
 3183. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3184. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3185. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3186. καὶ C--------- καί
 3187. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3188. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3189. εἰς P--------- εἰς
 3190. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3191. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3192. DanTh 3:71
 3193. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3194. νύκτες N3--NPF--- νύξ
 3195. καὶ C--------- καί
 3196. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 3197. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3198. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3199. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3200. καὶ C--------- καί
 3201. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3202. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3203. εἰς P--------- εἰς
 3204. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3205. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3206. DanTh 3:72
 3207. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3208. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 3209. καὶ C--------- καί
 3210. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 3211. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3212. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3213. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3214. καὶ C--------- καί
 3215. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3216. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3217. εἰς P--------- εἰς
 3218. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3219. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3220. DanTh 3:69
 3221. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3222. πάγος N2--NSM--- πάγος
 3223. καὶ C--------- καί
 3224. ψῦχος N3E-NSN--- ψῦχος
 3225. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3226. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3227. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3228. καὶ C--------- καί
 3229. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3230. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3231. εἰς P--------- εἰς
 3232. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3233. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3234. DanTh 3:70
 3235. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3236. πάχναι N1--NPF--- πάχνη
 3237. καὶ C--------- καί
 3238. χιόνες N3N-NPF--- χιών
 3239. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3240. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3241. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3242. καὶ C--------- καί
 3243. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3244. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3245. εἰς P--------- εἰς
 3246. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3247. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3248. DanTh 3:73
 3249. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3250. ἀστραπαὶ N1--NPF--- ἀστραπή
 3251. καὶ C--------- καί
 3252. νεφέλαι N1--NPF--- νεφέλη
 3253. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3254. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3255. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3256. καὶ C--------- καί
 3257. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3258. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3259. εἰς P--------- εἰς
 3260. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3261. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3262. DanTh 3:74
 3263. εὐλογείτω V2--PAD3S- εὐλογέω
 3264. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3265. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3266. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3267. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3268. ὑμνείτω V2--PAD3S- ὑμνέω
 3269. καὶ C--------- καί
 3270. ὑπερυψούτω V4--PAD3S- ὑψόω ὑπερ
 3271. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3272. εἰς P--------- εἰς
 3273. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3274. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3275. DanTh 3:75
 3276. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3277. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 3278. καὶ C--------- καί
 3279. βουνοί N2--NPM--- βουνός
 3280. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3281. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3282. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3283. καὶ C--------- καί
 3284. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3285. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3286. εἰς P--------- εἰς
 3287. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3288. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3289. DanTh 3:76
 3290. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3291. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3292. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3293. φυόμενα V1--PMPVPN φύω
 3294. ἐν P--------- ἐν
 3295. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3296. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3297. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3298. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3299. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3300. καὶ C--------- καί
 3301. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3302. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3303. εἰς P--------- εἰς
 3304. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3305. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3306. DanTh 3:78
 3307. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3308. θάλασσαι N1S-NPF--- θάλασσα
 3309. καὶ C--------- καί
 3310. ποταμοί N2--NPM--- ποταμός
 3311. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3312. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3313. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3314. καὶ C--------- καί
 3315. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3316. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3317. εἰς P--------- εἰς
 3318. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3319. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3320. DanTh 3:77
 3321. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3322. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3323. πηγαί N1--NPF--- πηγή
 3324. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3325. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3326. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3327. καὶ C--------- καί
 3328. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3329. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3330. εἰς P--------- εἰς
 3331. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3332. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3333. DanTh 3:79
 3334. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3335. κήτη N3E-NPN--- κῆτος
 3336. καὶ C--------- καί
 3337. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3338. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3339. κινούμενα V2--PMPVPN κινέω
 3340. ἐν P--------- ἐν
 3341. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3342. ὕδασιν N3T-DPN--- ὕδωρ
 3343. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3344. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3345. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3346. καὶ C--------- καί
 3347. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3348. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3349. εἰς P--------- εἰς
 3350. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3351. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3352. DanTh 3:80
 3353. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3354. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3355. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3356. πετεινὰ N2N-NPN--- πετεινόν
 3357. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3358. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3359. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3360. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3361. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3362. καὶ C--------- καί
 3363. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3364. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3365. εἰς P--------- εἰς
 3366. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3367. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3368. DanTh 3:81
 3369. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3370. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3371. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3372. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 3373. καὶ C--------- καί
 3374. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3375. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 3376. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3377. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3378. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3379. καὶ C--------- καί
 3380. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3381. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3382. εἰς P--------- εἰς
 3383. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3384. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3385. DanTh 3:82
 3386. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3387. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3388. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3389. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3390. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 3391. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3392. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3393. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3394. καὶ C--------- καί
 3395. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3396. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3397. εἰς P--------- εἰς
 3398. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3399. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3400. DanTh 3:83
 3401. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3402. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3403. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3404. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3405. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3406. καὶ C--------- καί
 3407. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3408. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3409. εἰς P--------- εἰς
 3410. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3411. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3412. DanTh 3:84
 3413. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3414. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 3415. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3416. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3417. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3418. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3419. καὶ C--------- καί
 3420. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3421. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3422. εἰς P--------- εἰς
 3423. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3424. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3425. DanTh 3:85
 3426. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3427. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 3428. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3429. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3430. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3431. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3432. καὶ C--------- καί
 3433. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3434. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3435. εἰς P--------- εἰς
 3436. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3437. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3438. DanTh 3:86
 3439. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3440. πνεύματα N3M-NPN--- πνεῦμα
 3441. καὶ C--------- καί
 3442. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 3443. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3444. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3445. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3446. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3447. καὶ C--------- καί
 3448. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3449. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3450. εἰς P--------- εἰς
 3451. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3452. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3453. DanTh 3:87
 3454. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3455. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 3456. καὶ C--------- καί
 3457. ταπεινοὶ A1--NPM--- ταπεινός
 3458. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3459. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3460. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3461. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3462. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3463. καὶ C--------- καί
 3464. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3465. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3466. εἰς P--------- εἰς
 3467. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3468. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3469. DanTh 3:88
 3470. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3471. Ανανια N---VSM--- Ανανιας
 3472. Αζαρια N---VSM--- Αζαριας
 3473. Μισαηλ N---VSM--- Μισαηλ
 3474. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3475. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3476. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3477. καὶ C--------- καί
 3478. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3479. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3480. εἰς P--------- εἰς
 3481. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3482. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3483. ὅτι C--------- ὅτι
 3484. ἐξείλατο VBI-AMI3S- αἱρέω ἐκ
 3485. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3486. ἐξ P--------- ἐκ
 3487. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 3488. καὶ C--------- καί
 3489. ἐκ P--------- ἐκ
 3490. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3491. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3492. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 3493. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3494. καὶ C--------- καί
 3495. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 3496. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3497. ἐκ P--------- ἐκ
 3498. μέσου A1--GSM--- μέσος
 3499. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 3500. καιομένης V1--PMPGSF καίω
 3501. φλογὸς N3G-GSF--- φλόξ
 3502. καὶ C--------- καί
 3503. ἐκ P--------- ἐκ
 3504. μέσου A1--GSM--- μέσος
 3505. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3506. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 3507. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3508. DanTh 3:89
 3509. ἐξομολογεῖσθε V2--PMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 3510. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3511. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3512. ὅτι C--------- ὅτι
 3513. χρηστός A1--NSM--- χρηστός
 3514. ὅτι C--------- ὅτι
 3515. εἰς P--------- εἰς
 3516. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3517. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3518. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3519. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 3520. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3521. DanTh 3:90
 3522. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3523. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3524. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3525. σεβόμενοι V1--PMPNPM σέβω
 3526. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3527. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3528. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3529. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3530. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3531. θεῶν N2--GPM--- θεός
 3532. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3533. καὶ C--------- καί
 3534. ἐξομολογεῖσθε V2--PMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 3535. ὅτι C--------- ὅτι
 3536. εἰς P--------- εἰς
 3537. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3538. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3539. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3540. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 3541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3542. DanTh 3:91
 3543. καὶ C--------- καί
 3544. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3545. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 3546. ὑμνούντων V2--PAPGPM ὑμνέω
 3547. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3548. καὶ C--------- καί
 3549. ἐθαύμασεν VAI-AAI3S- θαυμάζω
 3550. καὶ C--------- καί
 3551. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 3552. ἐν P--------- ἐν
 3553. σπουδῇ N1--DSF--- σπουδή
 3554. καὶ C--------- καί
 3555. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3556. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3557. μεγιστᾶσιν N3--DPM--- μεγιστάν
 3558. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3559. οὐχὶ D--------- οὐ
 3560. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3561. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 3562. ἐβάλομεν VBI-AAI1P- βάλλω
 3563. εἰς P--------- εἰς
 3564. μέσον A1--ASM--- μέσος
 3565. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3566. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3567. πεπεδημένους VX--XMPAPM πεδάω
 3568. καὶ C--------- καί
 3569. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3570. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3571. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3572. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 3573. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 3574. DanTh 3:92
 3575. καὶ C--------- καί
 3576. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3577. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3578. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3579. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3580. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3581. ὁρῶ V3--PAI1S- ὁράω
 3582. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3583. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 3584. λελυμένους VM--XMPAPM λύω
 3585. καὶ C--------- καί
 3586. περιπατοῦντας V2--PAPAPM πατέω περι
 3587. ἐν P--------- ἐν
 3588. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 3589. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3590. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 3591. καὶ C--------- καί
 3592. διαφθορὰ N1A-NSF--- διαφθορά
 3593. οὐκ D--------- οὐ
 3594. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3595. ἐν P--------- ἐν
 3596. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3597. καὶ C--------- καί
 3598. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3599. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 3600. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3601. τετάρτου A1--GSM--- τέταρτος
 3602. ὁμοία A1A-NSF--- ὅμοιος
 3603. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 3604. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3605. DanTh 3:93
 3606. τότε D--------- τότε
 3607. προσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι προς
 3608. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3609. πρὸς P--------- πρός
 3610. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3611. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 3612. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3613. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 3614. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3615. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3616. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3617. καιομένης V1--PMPGSF καίω
 3618. καὶ C--------- καί
 3619. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3620. Σεδραχ N---VSM--- Σεδραχ
 3621. Μισαχ N---VSM--- Μισαχ
 3622. Αβδεναγω N---VSM--- Αβδεναγω
 3623. οἱ RA--VPM--- ὁ
 3624. δοῦλοι N2--VPM--- δοῦλος
 3625. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3626. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3627. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3628. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 3629. ἐξέλθετε VB--AAD2P- ἔρχομαι ἐκ
 3630. καὶ C--------- καί
 3631. δεῦτε D--------- δεῦτε
 3632. καὶ C--------- καί
 3633. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 3634. Σεδραχ N---NSM--- Σεδραχ
 3635. Μισαχ N---NSM--- Μισαχ
 3636. Αβδεναγω N---NSM--- Αβδεναγω
 3637. ἐκ P--------- ἐκ
 3638. μέσου A1--GSM--- μέσος
 3639. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3640. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 3641. DanTh 3:94
 3642. καὶ C--------- καί
 3643. συνάγονται V1--PMI3P- ἄγω συν
 3644. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3645. σατράπαι N1M-NPM--- σατράπης
 3646. καὶ C--------- καί
 3647. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3648. στρατηγοὶ N2--NPM--- στρατηγός
 3649. καὶ C--------- καί
 3650. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3651. τοπάρχαι N1M-NPM--- τοπαρχής
 3652. καὶ C--------- καί
 3653. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3654. δυνάσται N1M-NPM--- δυνάστης
 3655. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3656. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3657. καὶ C--------- καί
 3658. ἐθεώρουν V2I-IAI3P- θεωρέω
 3659. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3660. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3661. ὅτι C--------- ὅτι
 3662. οὐκ D--------- οὐ
 3663. ἐκυρίευσεν VAI-AAI3S- κυριεύω
 3664. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3665. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 3666. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3667. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 3668. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3669. καὶ C--------- καί
 3670. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3671. θρὶξ N3--NSF--- θρίξ
 3672. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3673. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 3674. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3675. οὐκ D--------- οὐ
 3676. ἐφλογίσθη VCI-API3S- φλογίζω
 3677. καὶ C--------- καί
 3678. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3679. σαράβαρα N2N-NPN--- σαράβαρα
 3680. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3681. οὐκ D--------- οὐ
 3682. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 3683. καὶ C--------- καί
 3684. ὀσμὴ N1--NSF--- ὀσμή
 3685. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3686. οὐκ D--------- οὐ
 3687. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3688. ἐν P--------- ἐν
 3689. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3690. DanTh 3:95
 3691. καὶ C--------- καί
 3692. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 3693. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3694. καὶ C--------- καί
 3695. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3696. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3697. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3698. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3699. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3700. Σεδραχ N---GSM--- Σεδραχ
 3701. Μισαχ N---GSM--- Μισαχ
 3702. Αβδεναγω N---GSM--- Αβδεναγω
 3703. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3704. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3705. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3706. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 3707. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3708. καὶ C--------- καί
 3709. ἐξείλατο VBI-AMI3S- αἱρέω ἐκ
 3710. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3711. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 3712. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3713. ὅτι C--------- ὅτι
 3714. ἐπεποίθεισαν VXI-YAI3P- πείθω
 3715. ἐπ' P--------- ἐπί
 3716. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3717. καὶ C--------- καί
 3718. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3719. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 3720. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3721. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3722. ἠλλοίωσαν VAI-AAI3P- ἀλλοιόω
 3723. καὶ C--------- καί
 3724. παρέδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι παρα
 3725. τὰ RA--APN--- ὁ
 3726. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 3727. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3728. εἰς P--------- εἰς
 3729. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 3730. ὅπως C--------- ὅπως
 3731. μὴ D--------- μή
 3732. λατρεύσωσιν VA--AAS3P- λατρεύω
 3733. μηδὲ C--------- μηδέ
 3734. προσκυνήσωσιν VA--AAS3P- κυνέω προς
 3735. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3736. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3737. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3738. ἢ C--------- ἤ
 3739. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3740. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3741. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3742. DanTh 3:96
 3743. καὶ C--------- καί
 3744. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3745. ἐκτίθεμαι V7--PMI1S- τίθημι ἐκ
 3746. δόγμα N3M-ASN--- δόγμα
 3747. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3748. λαός N2--NSM--- λαός
 3749. φυλή N1--NSF--- φυλή
 3750. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 3751. ἣ RR--NSF--- ὅς
 3752. ἂν X--------- ἄν
 3753. εἴπῃ VB--AAS3S- εἶπον
 3754. βλασφημίαν N1A-ASF--- βλασφημία
 3755. κατὰ P--------- κατά
 3756. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3757. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3758. Σεδραχ N---GSM--- Σεδραχ
 3759. Μισαχ N---GSM--- Μισαχ
 3760. Αβδεναγω N---GSM--- Αβδεναγω
 3761. εἰς P--------- εἰς
 3762. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 3763. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 3764. καὶ C--------- καί
 3765. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3766. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 3767. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3768. εἰς P--------- εἰς
 3769. διαρπαγήν N1--ASF--- διαρπαγή
 3770. καθότι D--------- καθότι
 3771. οὐκ D--------- οὐ
 3772. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3773. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3774. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 3775. ὅστις RX--NSM--- ὅστις
 3776. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 3777. ῥύσασθαι VA--AMN--- ῥύομαι
 3778. οὕτως D--------- οὕτως
 3779. DanTh 3:97
 3780. τότε D--------- τότε
 3781. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3782. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3783. κατεύθυνεν V1--IAI3S- εὐθύνω κατα
 3784. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3785. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 3786. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 3787. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 3788. ἐν P--------- ἐν
 3789. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3790. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 3791. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3792. καὶ C--------- καί
 3793. ἠξίωσεν VAI-AAI3S- ἀξιόω
 3794. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3795. ἡγεῖσθαι V2--PMN--- ἡγέομαι
 3796. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3797. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3798. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3799. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3800. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 3801. ἐν P--------- ἐν
 3802. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3803. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 3804. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3805. DanTh 4:1
 3806. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3807. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3808. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3809. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 3810. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3811. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 3812. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 3813. καὶ C--------- καί
 3814. γλώσσαις N1S-DPF--- γλῶσσα
 3815. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3816. οἰκοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω
 3817. ἐν P--------- ἐν
 3818. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 3819. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3820. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3821. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 3822. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3823. πληθυνθείη VC--APO3S- πληθύνω
 3824. DanTh 4:2
 3825. τὰ RA--APN--- ὁ
 3826. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 3827. καὶ C--------- καί
 3828. τὰ RA--APN--- ὁ
 3829. τέρατα N3T-APN--- τέρας
 3830. ἃ RR--APN--- ὅς
 3831. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3832. μετ' P--------- μετά
 3833. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3834. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3835. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3836. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3837. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 3838. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 3839. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3840. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3841. ἀναγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 3842. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3843. DanTh 4:3
 3844. ὡς C--------- ὡς
 3845. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 3846. καὶ C--------- καί
 3847. ἰσχυρά A1A-APN--- ἰσχυρός
 3848. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3849. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 3850. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3851. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 3852. αἰώνιος A1B-NSF--- αἰώνιος
 3853. καὶ C--------- καί
 3854. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3855. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 3856. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3857. εἰς P--------- εἰς
 3858. γενεὰν N1A-ASF--- γενεά
 3859. καὶ C--------- καί
 3860. γενεάν N1A-ASF--- γενεά
 3861. DanTh 4:4
 3862. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3863. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3864. εὐθηνῶν V2--PAPNSM εὐθηνέω
 3865. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 3866. ἐν P--------- ἐν
 3867. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3868. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3869. μου RP--GS---- ἐγώ
 3870. καὶ C--------- καί
 3871. εὐθαλῶν V2--PAPNSM εὐθαλέω
 3872. DanTh 4:5
 3873. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 3874. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 3875. καὶ C--------- καί
 3876. ἐφοβέρισέν VAI-AAI3S- φοβερίζω
 3877. με RP--AS---- ἐγώ
 3878. καὶ C--------- καί
 3879. ἐταράχθην VQI-API1S- ταράσσω
 3880. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3881. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3882. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 3883. μου RP--GS---- ἐγώ
 3884. καὶ C--------- καί
 3885. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3886. ὁράσεις N3I-NPF--- ὅρασις
 3887. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3888. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 3889. μου RP--GS---- ἐγώ
 3890. συνετάραξάν VAI-AAI3P- ταράσσω συν
 3891. με RP--AS---- ἐγώ
 3892. DanTh 4:6
 3893. καὶ C--------- καί
 3894. δι' P--------- διά
 3895. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3896. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 3897. δόγμα N3M-ASN--- δόγμα
 3898. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3899. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 3900. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 3901. μου RP--GS---- ἐγώ
 3902. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3903. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3904. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 3905. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3906. ὅπως C--------- ὅπως
 3907. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3908. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 3909. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3910. ἐνυπνίου N2N-GSN--- ἐνύπνιον
 3911. γνωρίσωσίν VA--AAS3P- γνωρίζω
 3912. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3913. DanTh 4:7
 3914. καὶ C--------- καί
 3915. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 3916. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3917. ἐπαοιδοί N2--NPM--- ἐπαοιδός
 3918. μάγοι N2--NPM--- μάγος
 3919. γαζαρηνοί N2--NPM--- γαζαρηνός
 3920. Χαλδαῖοι N2--NPM--- Χαλδαῖος
 3921. καὶ C--------- καί
 3922. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3923. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 3924. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 3925. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3926. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3927. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3928. καὶ C--------- καί
 3929. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3930. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 3931. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3932. οὐκ D--------- οὐ
 3933. ἐγνώρισάν VAI-AAI3P- γνωρίζω
 3934. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3935. DanTh 4:8
 3936. ἕως P--------- ἕως
 3937. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3938. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 3939. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 3940. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3941. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3942. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 3943. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 3944. κατὰ P--------- κατά
 3945. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3946. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 3947. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3948. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3949. μου RP--GS---- ἐγώ
 3950. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3951. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 3952. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3953. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 3954. ἐν P--------- ἐν
 3955. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 3956. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 3957. καὶ C--------- καί
 3958. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3959. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 3960. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3961. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3962. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 3963. DanTh 4:9
 3964. Βαλτασαρ N---VSM--- Βαλτασαρ
 3965. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3966. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 3967. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3968. ἐπαοιδῶν N2--GPM--- ἐπαοιδός
 3969. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3970. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3971. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 3972. ὅτι C--------- ὅτι
 3973. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 3974. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3975. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 3976. ἐν P--------- ἐν
 3977. σοὶ RP--DS---- σύ
 3978. καὶ C--------- καί
 3979. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 3980. μυστήριον N2N-NSN--- μυστήριον
 3981. οὐκ D--------- οὐ
 3982. ἀδυνατεῖ V2--PAI3S- ἀδυνατέω
 3983. σε RP--AS---- σύ
 3984. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 3985. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3986. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 3987. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3988. ἐνυπνίου N2N-GSN--- ἐνύπνιον
 3989. οὗ RR--GSN--- ὅς
 3990. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 3991. καὶ C--------- καί
 3992. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3993. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 3994. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3995. εἰπόν VB--AAD2S- εἶπον
 3996. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3997. DanTh 4:10
 3998. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3999. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4000. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 4001. μου RP--GS---- ἐγώ
 4002. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 4003. καὶ C--------- καί
 4004. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4005. δένδρον N2N-NSN--- δένδρον
 4006. ἐν P--------- ἐν
 4007. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 4008. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4009. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4010. καὶ C--------- καί
 4011. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4012. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 4013. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4014. πολύ A1P-NSN--- πολύς
 4015. DanTh 4:11
 4016. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 4017. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4018. δένδρον N2N-NSN--- δένδρον
 4019. καὶ C--------- καί
 4020. ἴσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω
 4021. καὶ C--------- καί
 4022. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4023. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 4024. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4025. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 4026. ἕως P--------- ἕως
 4027. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4028. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4029. καὶ C--------- καί
 4030. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4031. κύτος N3E-NSN--- κύτος
 4032. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4033. εἰς P--------- εἰς
 4034. τὰ RA--APN--- ὁ
 4035. πέρατα N3T-APN--- πέρας
 4036. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4037. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4038. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4039. DanTh 4:12
 4040. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4041. φύλλα N2N-NPN--- φύλλον
 4042. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4043. ὡραῖα A1A-NPN--- ὡραῖος
 4044. καὶ C--------- καί
 4045. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4046. καρπὸς N2--NSM--- καρπός
 4047. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4048. πολύς A1P-NSM--- πολύς
 4049. καὶ C--------- καί
 4050. τροφὴ N1--NSF--- τροφή
 4051. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4052. ἐν P--------- ἐν
 4053. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 4054. καὶ C--------- καί
 4055. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 4056. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4057. κατεσκήνουν V4I-IAI3P- σκηνόω κατα
 4058. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4059. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 4060. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4061. ἄγρια A1A-NPN--- ἄγριος
 4062. καὶ C--------- καί
 4063. ἐν P--------- ἐν
 4064. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4065. κλάδοις N2--DPM--- κλάδος
 4066. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4067. κατῴκουν V2I-IAI3P- οἰκέω κατα
 4068. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4069. ὄρνεα N2N-NPN--- ὄρνεον
 4070. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4071. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4072. καὶ C--------- καί
 4073. ἐξ P--------- ἐκ
 4074. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4075. ἐτρέφετο V1I-IMI3S- τρέφω
 4076. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4077. σάρξ N3K-NSF--- σάρξ
 4078. DanTh 4:13
 4079. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 4080. ἐν P--------- ἐν
 4081. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 4082. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4083. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 4084. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4085. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4086. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 4087. μου RP--GS---- ἐγώ
 4088. καὶ C--------- καί
 4089. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4090. ιρ N---NS---- ιρ
 4091. καὶ C--------- καί
 4092. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 4093. ἀπ' P--------- ἀπό
 4094. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4095. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 4096. DanTh 4:14
 4097. καὶ C--------- καί
 4098. ἐφώνησεν VAI-AAI3S- φωνέω
 4099. ἐν P--------- ἐν
 4100. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4101. καὶ C--------- καί
 4102. οὕτως D--------- οὕτως
 4103. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4104. ἐκκόψατε VA--AAD2P- κόπτω ἐκ
 4105. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4106. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 4107. καὶ C--------- καί
 4108. ἐκτίλατε VA--AAD2P- τίλλω ἐκ
 4109. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4110. κλάδους N2--APM--- κλάδος
 4111. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4112. καὶ C--------- καί
 4113. ἐκτινάξατε VA--AAD2P- τινάσσω ἐκ
 4114. τὰ RA--APN--- ὁ
 4115. φύλλα N2N-APN--- φύλλον
 4116. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4117. καὶ C--------- καί
 4118. διασκορπίσατε VA--AAD2P- σκορπίζω δια
 4119. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4120. καρπὸν N2--ASM--- καρπός
 4121. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4122. σαλευθήτωσαν VC--APD3P- σαλεύω
 4123. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4124. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 4125. ὑποκάτωθεν P--------- ὑποκάτωθεν
 4126. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4127. καὶ C--------- καί
 4128. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4129. ὄρνεα N2N-NPN--- ὄρνεον
 4130. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4131. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4132. κλάδων N2--GPM--- κλάδος
 4133. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4134. DanTh 4:15
 4135. πλὴν D--------- πλήν
 4136. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4137. φυὴν N1--ASF--- φυή
 4138. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4139. ῥιζῶν N1S-GPF--- ῥίζα
 4140. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4141. ἐν P--------- ἐν
 4142. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4143. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4144. ἐάσατε VA--AAD2P- ἐάω
 4145. καὶ C--------- καί
 4146. ἐν P--------- ἐν
 4147. δεσμῷ N2--DSM--- δεσμός
 4148. σιδηρῷ A1C-DSM--- σιδηροῦς
 4149. καὶ C--------- καί
 4150. χαλκῷ A1C-DSM--- χαλκοῦς
 4151. καὶ C--------- καί
 4152. ἐν P--------- ἐν
 4153. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4154. χλόῃ N1--DSF--- χλόη
 4155. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4156. ἔξω D--------- ἔξω
 4157. καὶ C--------- καί
 4158. ἐν P--------- ἐν
 4159. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4160. δρόσῳ N2--DSF--- δρόσος
 4161. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4162. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4163. κοιτασθήσεται VS--FPI3S- κοιτάζομαι
 4164. καὶ C--------- καί
 4165. μετὰ P--------- μετά
 4166. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4167. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4168. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4169. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 4170. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4171. ἐν P--------- ἐν
 4172. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4173. χόρτῳ N2--DSM--- χόρτος
 4174. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4175. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4176. DanTh 4:16
 4177. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4178. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4179. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4180. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4181. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4182. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4183. ἀλλοιωθήσεται VC--FPI3S- ἀλλοιόω
 4184. καὶ C--------- καί
 4185. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4186. θηρίου N2N-GSN--- θηρίον
 4187. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 4188. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4189. καὶ C--------- καί
 4190. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4191. καιροὶ N2--NPM--- καιρός
 4192. ἀλλαγήσονται VD--FPI3P- ἀλλάσσω
 4193. ἐπ' P--------- ἐπί
 4194. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4195. DanTh 4:17
 4196. διὰ P--------- διά
 4197. συγκρίματος N3M-GSN--- σύγκριμα
 4198. ιρ N---G----- ιρ
 4199. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4200. λόγος N2--NSM--- λόγος
 4201. καὶ C--------- καί
 4202. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 4203. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 4204. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4205. ἐπερώτημα N3M-NSN--- ἐπερώτημα
 4206. ἵνα C--------- ἵνα
 4207. γνῶσιν VZ--AAS3P- γιγνώσκω
 4208. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4209. ζῶντες V3--PAPNPM ζάω
 4210. ὅτι C--------- ὅτι
 4211. κύριός N2--NSM--- κύριος
 4212. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4213. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4214. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 4215. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4216. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4217. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4218. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4219. καὶ C--------- καί
 4220. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4221. ἐὰν C--------- ἐάν
 4222. δόξῃ VA--AAS3S- δοκέω
 4223. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4224. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4225. καὶ C--------- καί
 4226. ἐξουδένημα N3M-ASN--- ἐξουδένημα
 4227. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4228. ἀναστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἀνα
 4229. ἐπ' P--------- ἐπί
 4230. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4231. DanTh 4:18
 4232. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 4233. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4234. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 4235. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4236. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 4237. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4238. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4239. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4240. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4241. καὶ C--------- καί
 4242. σύ RP--NS---- σύ
 4243. Βαλτασαρ N---VSM--- Βαλτασαρ
 4244. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4245. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 4246. εἰπόν VB--AAD2S- εἶπον
 4247. ὅτι C--------- ὅτι
 4248. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4249. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4250. σοφοὶ A1--NPM--- σοφός
 4251. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4252. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4253. μου RP--GS---- ἐγώ
 4254. οὐ D--------- οὐ
 4255. δύνανται V6--PMI3P- δύναμαι
 4256. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4257. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 4258. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4259. δηλῶσαί VA--AAN--- δηλόω
 4260. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4261. σὺ RP--NS---- σύ
 4262. δέ X--------- δέ
 4263. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 4264. δύνασαι V6--PMI2S- δύναμαι
 4265. ὅτι C--------- ὅτι
 4266. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 4267. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4268. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 4269. ἐν P--------- ἐν
 4270. σοί RP--DS---- σύ
 4271. DanTh 4:19
 4272. τότε D--------- τότε
 4273. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 4274. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4275. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4276. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 4277. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 4278. ἀπηνεώθη VCI-API3S- ἀπενεόομαι
 4279. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 4280. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 4281. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4282. καὶ C--------- καί
 4283. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4284. διαλογισμοὶ N2--NPM--- διαλογισμός
 4285. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4286. συνετάρασσον V1I-IAI3P- ταράσσω συν
 4287. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4288. καὶ C--------- καί
 4289. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 4290. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4291. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4292. καὶ C--------- καί
 4293. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4294. Βαλτασαρ N---VSM--- Βαλτασαρ
 4295. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4296. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 4297. καὶ C--------- καί
 4298. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4299. σύγκρισις N3I-NSF--- σύγκρισις
 4300. μὴ D--------- μή
 4301. κατασπευσάτω VA--AAD3S- σπεύδω κατα
 4302. σε RP--AS---- σύ
 4303. καὶ C--------- καί
 4304. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 4305. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 4306. καὶ C--------- καί
 4307. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4308. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4309. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4310. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 4311. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4312. μισοῦσίν V2--PAPDPM μισέω
 4313. σε RP--AS---- σύ
 4314. καὶ C--------- καί
 4315. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4316. σύγκρισις N3I-NSF--- σύγκρισις
 4317. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4318. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4319. ἐχθροῖς N2--DPM--- ἐχθρός
 4320. σου RP--GS---- σύ
 4321. DanTh 4:20
 4322. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4323. δένδρον N2N-NSN--- δένδρον
 4324. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4325. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 4326. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4327. μεγαλυνθὲν VC--APPNSN μεγαλύνω
 4328. καὶ C--------- καί
 4329. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4330. ἰσχυκός VX--XAPNSN ἰσχύω
 4331. οὗ RR--GSN--- ὅς
 4332. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4333. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 4334. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 4335. εἰς P--------- εἰς
 4336. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4337. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 4338. καὶ C--------- καί
 4339. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4340. κύτος N3E-NSN--- κύτος
 4341. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4342. εἰς P--------- εἰς
 4343. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4344. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4345. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4346. DanTh 4:21
 4347. καὶ C--------- καί
 4348. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4349. φύλλα N2N-NPN--- φύλλον
 4350. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4351. εὐθαλῆ A3H-NPN--- εὐθαλής
 4352. καὶ C--------- καί
 4353. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4354. καρπὸς N2--NSM--- καρπός
 4355. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4356. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 4357. καὶ C--------- καί
 4358. τροφὴ N1--NSF--- τροφή
 4359. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4360. ἐν P--------- ἐν
 4361. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 4362. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 4363. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4364. κατῴκουν V2I-IAI3P- οἰκέω κατα
 4365. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4366. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 4367. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4368. ἄγρια A1A-NPN--- ἄγριος
 4369. καὶ C--------- καί
 4370. ἐν P--------- ἐν
 4371. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4372. κλάδοις N2--DPM--- κλάδος
 4373. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4374. κατεσκήνουν V4I-IAI3P- σκηνόω κατα
 4375. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4376. ὄρνεα N2N-NPN--- ὄρνεον
 4377. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4378. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4379. DanTh 4:22
 4380. σὺ RP--NS---- σύ
 4381. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4382. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4383. ὅτι C--------- ὅτι
 4384. ἐμεγαλύνθης VCI-API2S- μεγαλύνω
 4385. καὶ C--------- καί
 4386. ἴσχυσας VA--AAI2S- ἰσχύω
 4387. καὶ C--------- καί
 4388. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4389. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 4390. σου RP--GS---- σύ
 4391. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 4392. καὶ C--------- καί
 4393. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 4394. εἰς P--------- εἰς
 4395. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4396. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 4397. καὶ C--------- καί
 4398. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4399. κυριεία N1A-NSF--- κυριεία
 4400. σου RP--GS---- σύ
 4401. εἰς P--------- εἰς
 4402. τὰ RA--APN--- ὁ
 4403. πέρατα N3T-APN--- πέρας
 4404. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4405. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4406. DanTh 4:23
 4407. καὶ C--------- καί
 4408. ὅτι C--------- ὅτι
 4409. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4410. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4411. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4412. ιρ N---AS---- ιρ
 4413. καὶ C--------- καί
 4414. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 4415. καταβαίνοντα V1--PAPASM βαίνω κατα
 4416. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4417. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4418. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4419. καὶ C--------- καί
 4420. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4421. ἐκτίλατε VA--AAD2P- τίλλω ἐκ
 4422. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4423. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 4424. καὶ C--------- καί
 4425. διαφθείρατε VA--AAD2P- φθείρω δια
 4426. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 4427. πλὴν D--------- πλήν
 4428. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4429. φυὴν N1--ASF--- φυή
 4430. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4431. ῥιζῶν N1S-GPF--- ῥίζα
 4432. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4433. ἐάσατε VA--AAD2P- ἐάω
 4434. ἐν P--------- ἐν
 4435. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4436. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4437. καὶ C--------- καί
 4438. ἐν P--------- ἐν
 4439. δεσμῷ N2--DSM--- δεσμός
 4440. σιδηρῷ A1C-DSM--- σιδηροῦς
 4441. καὶ C--------- καί
 4442. χαλκῷ A1C-DSM--- χαλκοῦς
 4443. καὶ C--------- καί
 4444. ἐν P--------- ἐν
 4445. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4446. χλόῃ N1--DSF--- χλόη
 4447. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4448. ἔξω D--------- ἔξω
 4449. καὶ C--------- καί
 4450. ἐν P--------- ἐν
 4451. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4452. δρόσῳ N2--DSF--- δρόσος
 4453. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4454. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4455. αὐλισθήσεται VC--FPI3S- αὐλίζω
 4456. καὶ C--------- καί
 4457. μετὰ P--------- μετά
 4458. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4459. ἀγρίων A1A-GPM--- ἄγριος
 4460. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4461. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 4462. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4463. ἕως P--------- ἕως
 4464. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4465. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4466. καιροὶ N2--NPM--- καιρός
 4467. ἀλλοιωθῶσιν VC--APS3P- ἀλλοιόω
 4468. ἐπ' P--------- ἐπί
 4469. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4470. DanTh 4:24
 4471. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 4472. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4473. σύγκρισις N3I-NSF--- σύγκρισις
 4474. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4475. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4476. καὶ C--------- καί
 4477. σύγκριμα N3M-NSN--- σύγκριμα
 4478. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 4479. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 4480. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4481. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 4482. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4483. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4484. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 4485. μου RP--GS---- ἐγώ
 4486. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4487. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4488. DanTh 4:25
 4489. καὶ C--------- καί
 4490. σὲ RP--AS---- σύ
 4491. ἐκδιώξουσιν VF--FAI3P- διώκω ἐκ
 4492. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4493. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4494. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4495. καὶ C--------- καί
 4496. μετὰ P--------- μετά
 4497. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4498. ἀγρίων A1A-GPM--- ἄγριος
 4499. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4500. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4501. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 4502. σου RP--GS---- σύ
 4503. καὶ C--------- καί
 4504. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 4505. ὡς C--------- ὡς
 4506. βοῦν N3--ASM--- βοῦς
 4507. ψωμιοῦσίν VF2-FAI3P- ψωμίζω
 4508. σε RP--AS---- σύ
 4509. καὶ C--------- καί
 4510. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4511. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4512. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 4513. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4514. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4515. αὐλισθήσῃ VC--FPI2S- αὐλίζω
 4516. καὶ C--------- καί
 4517. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4518. καιροὶ N2--NPM--- καιρός
 4519. ἀλλαγήσονται VD--FPI3P- ἀλλάσσω
 4520. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4521. σέ RP--AS---- σύ
 4522. ἕως P--------- ἕως
 4523. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4524. γνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω
 4525. ὅτι C--------- ὅτι
 4526. κυριεύει V1--PAI3S- κυριεύω
 4527. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4528. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 4529. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4530. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4531. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4532. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4533. καὶ C--------- καί
 4534. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4535. ἂν X--------- ἄν
 4536. δόξῃ VA--AAS3S- δοκέω
 4537. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4538. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4539. DanTh 4:26
 4540. καὶ C--------- καί
 4541. ὅτι C--------- ὅτι
 4542. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4543. ἐάσατε VA--AAD2P- ἐάω
 4544. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4545. φυὴν N1--ASF--- φυή
 4546. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4547. ῥιζῶν N1S-GPF--- ῥίζα
 4548. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4549. δένδρου N2N-GSN--- δένδρον
 4550. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4551. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 4552. σού RP--GS---- σύ
 4553. σοι RP--DS---- σύ
 4554. μενεῖ VF2-FAI3S- μένω
 4555. ἀφ' P--------- ἀπό
 4556. ἧς RR--GSF--- ὅς
 4557. ἂν X--------- ἄν
 4558. γνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω
 4559. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4560. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 4561. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4562. οὐράνιον A1B-ASF--- οὐράνιος
 4563. DanTh 4:27
 4564. διὰ P--------- διά
 4565. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4566. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4567. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4568. βουλή N1--NSF--- βουλή
 4569. μου RP--GS---- ἐγώ
 4570. ἀρεσάτω VA--AAD3S- ἀρέσκω
 4571. σοι RP--DS---- σύ
 4572. καὶ C--------- καί
 4573. τὰς RA--APF--- ὁ
 4574. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 4575. σου RP--GS---- σύ
 4576. ἐν P--------- ἐν
 4577. ἐλεημοσύναις N1--DPF--- ἐλεημοσύνη
 4578. λύτρωσαι VA--AAN--- λυτρόω
 4579. καὶ C--------- καί
 4580. τὰς RA--APF--- ὁ
 4581. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 4582. σου RP--GS---- σύ
 4583. ἐν P--------- ἐν
 4584. οἰκτιρμοῖς N2--DPM--- οἰκτιρμός
 4585. πενήτων N3T-GPM--- πένης
 4586. ἴσως D--------- ἴσως
 4587. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4588. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 4589. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4590. παραπτώμασίν N3M-DPN--- παράπτωμα
 4591. σου RP--GS---- σύ
 4592. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4593. θεός N2--NSM--- θεός
 4594. DanTh 4:28
 4595. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 4596. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 4597. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 4598. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4599. Ναβουχοδονοσορ N---ASM--- Ναβουχοδονοσορ
 4600. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4601. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4602. DanTh 4:29
 4603. μετὰ P--------- μετά
 4604. δωδεκάμηνον N2N-ASN--- δωδεκάμηνον
 4605. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4606. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4607. ναῷ N2--DSM--- ναός
 4608. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4609. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4610. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4611. ἐν P--------- ἐν
 4612. Βαβυλῶνι N3W-GSF--- Βαβυλών
 4613. περιπατῶν V2--PAPNSM πατέω περι
 4614. DanTh 4:30
 4615. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 4616. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4617. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4618. καὶ C--------- καί
 4619. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4620. οὐχ D--------- οὐ
 4621. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4622. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 4623. Βαβυλὼν N3W-NSF--- Βαβυλών
 4624. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4625. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 4626. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4627. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4628. ᾠκοδόμησα VAI-AAI1S- οἰκοδομέω
 4629. εἰς P--------- εἰς
 4630. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4631. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4632. ἐν P--------- ἐν
 4633. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4634. κράτει N3E-DSN--- κράτος
 4635. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4636. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 4637. μου RP--GS---- ἐγώ
 4638. εἰς P--------- εἰς
 4639. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 4640. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4641. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 4642. μου RP--GS---- ἐγώ
 4643. DanTh 4:31
 4644. ἔτι D--------- ἔτι
 4645. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4646. λόγου N2--GSM--- λόγος
 4647. ἐν P--------- ἐν
 4648. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 4649. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4650. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4651. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 4652. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 4653. ἀπ' P--------- ἀπό
 4654. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4655. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4656. σοὶ RP--DS---- σύ
 4657. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 4658. Ναβουχοδονοσορ N---VSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4659. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4660. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4661. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 4662. παρῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι παρα
 4663. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4664. σοῦ RP--GS---- σύ
 4665. DanTh 4:32
 4666. καὶ C--------- καί
 4667. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4668. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4669. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4670. σε RP--AS---- σύ
 4671. ἐκδιώξουσιν VF--FAI3P- διώκω ἐκ
 4672. καὶ C--------- καί
 4673. μετὰ P--------- μετά
 4674. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4675. ἀγρίων A1A-GPM--- ἄγριος
 4676. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4677. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 4678. σου RP--GS---- σύ
 4679. καὶ C--------- καί
 4680. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 4681. ὡς C--------- ὡς
 4682. βοῦν N3--ASM--- βοῦς
 4683. ψωμιοῦσίν VF2-FAI3P- ψωμίζω
 4684. σε RP--AS---- σύ
 4685. καὶ C--------- καί
 4686. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4687. καιροὶ N2--NPM--- καιρός
 4688. ἀλλαγήσονται VD--FPI3P- ἀλλάσσω
 4689. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4690. σέ RP--AS---- σύ
 4691. ἕως P--------- ἕως
 4692. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4693. γνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω
 4694. ὅτι C--------- ὅτι
 4695. κυριεύει V1--PAI3S- κυριεύω
 4696. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4697. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 4698. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4699. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4700. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4701. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4702. καὶ C--------- καί
 4703. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4704. ἐὰν C--------- ἐάν
 4705. δόξῃ VA--AAS3S- δοκέω
 4706. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4707. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4708. DanTh 4:33
 4709. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4710. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4711. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 4712. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4713. λόγος N2--NSM--- λόγος
 4714. συνετελέσθη VSI-API3S- τελέω συν
 4715. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4716. Ναβουχοδονοσορ N---ASM--- Ναβουχοδονοσορ
 4717. καὶ C--------- καί
 4718. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4719. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4720. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4721. ἐξεδιώχθη VQI-API3S- διώκω ἐκ
 4722. καὶ C--------- καί
 4723. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 4724. ὡς C--------- ὡς
 4725. βοῦς N3--NSM--- βοῦς
 4726. ἤσθιεν V1I-IAI3S- ἐσθίω
 4727. καὶ C--------- καί
 4728. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4729. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4730. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 4731. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4732. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4733. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4734. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 4735. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4736. ἐβάφη VDI-API3S- βάπτω
 4737. ἕως P--------- ἕως
 4738. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4739. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4740. τρίχες N3--NPF--- θρίξ
 4741. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4742. ὡς C--------- ὡς
 4743. λεόντων N3--GPM--- λέων
 4744. ἐμεγαλύνθησαν VCI-API3P- μεγαλύνω
 4745. καὶ C--------- καί
 4746. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4747. ὄνυχες N3--NPM--- ὄνυξ
 4748. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4749. ὡς C--------- ὡς
 4750. ὀρνέων N3I-GPM--- ὄρνις
 4751. DanTh 4:34
 4752. καὶ C--------- καί
 4753. μετὰ P--------- μετά
 4754. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4755. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 4756. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4757. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 4758. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4759. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4760. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4761. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 4762. μου RP--GS---- ἐγώ
 4763. εἰς P--------- εἰς
 4764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4765. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 4766. ἀνέλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω ἀνα
 4767. καὶ C--------- καί
 4768. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4769. φρένες N3--NPF--- φρήν
 4770. μου RP--GS---- ἐγώ
 4771. ἐπ' P--------- ἐπί
 4772. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 4773. ἐπεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω ἐπι
 4774. καὶ C--------- καί
 4775. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4776. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 4777. εὐλόγησα VA--AAI1S- εὐλογέω
 4778. καὶ C--------- καί
 4779. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4780. ζῶντι V3--PAPDSM ζάω
 4781. εἰς P--------- εἰς
 4782. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4783. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4784. ᾔνεσα VAI-AAI1S- αἰνέω
 4785. καὶ C--------- καί
 4786. ἐδόξασα VAI-AAI1S- δοξάζω
 4787. ὅτι C--------- ὅτι
 4788. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4789. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 4790. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4791. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 4792. αἰώνιος A1B-NSF--- αἰώνιος
 4793. καὶ C--------- καί
 4794. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4795. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 4796. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4797. εἰς P--------- εἰς
 4798. γενεὰν N1A-ASF--- γενεά
 4799. καὶ C--------- καί
 4800. γενεάν N1A-ASF--- γενεά
 4801. DanTh 4:35
 4802. καὶ C--------- καί
 4803. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4804. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4805. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 4806. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4807. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4808. ὡς C--------- ὡς
 4809. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 4810. ἐλογίσθησαν VSI-API3P- λογίζομαι
 4811. καὶ C--------- καί
 4812. κατὰ P--------- κατά
 4813. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4814. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 4815. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4816. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 4817. ἐν P--------- ἐν
 4818. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4819. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 4820. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4821. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4822. καὶ C--------- καί
 4823. ἐν P--------- ἐν
 4824. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4825. κατοικίᾳ N1A-DSF--- κατοικία
 4826. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4827. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4828. καὶ C--------- καί
 4829. οὐκ D--------- οὐ
 4830. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4831. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4832. ἀντιποιήσεται VF--FMI3S- ποιέω ἀντι
 4833. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4834. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4835. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4836. καὶ C--------- καί
 4837. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 4838. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4839. τί RI--ASN--- τίς
 4840. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 4841. DanTh 4:36
 4842. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4843. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4844. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 4845. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4846. φρένες N3--NPF--- φρήν
 4847. μου RP--GS---- ἐγώ
 4848. ἐπεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω ἐπι
 4849. ἐπ' P--------- ἐπί
 4850. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 4851. καὶ C--------- καί
 4852. εἰς P--------- εἰς
 4853. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4854. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 4855. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4856. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4857. μου RP--GS---- ἐγώ
 4858. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 4859. καὶ C--------- καί
 4860. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4861. μορφή N1--NSF--- μορφή
 4862. μου RP--GS---- ἐγώ
 4863. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 4864. ἐπ' P--------- ἐπί
 4865. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 4866. καὶ C--------- καί
 4867. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4868. τύραννοί N2--NPM--- τύραννος
 4869. μου RP--GS---- ἐγώ
 4870. καὶ C--------- καί
 4871. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4872. μεγιστᾶνές N3--NPM--- μεγιστάν
 4873. μου RP--GS---- ἐγώ
 4874. ἐζήτουν V2I-IAI3P- ζητέω
 4875. με RP--AS---- ἐγώ
 4876. καὶ C--------- καί
 4877. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4878. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4879. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 4880. μου RP--GS---- ἐγώ
 4881. ἐκραταιώθην VCI-API1S- κραταιόω
 4882. καὶ C--------- καί
 4883. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 4884. περισσοτέρα A1--APN--- περισσός
 4885. προσετέθη VCI-API3S- τίθημι προς
 4886. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4887. DanTh 4:37
 4888. νῦν D--------- νῦν
 4889. οὖν X--------- οὖν
 4890. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4891. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4892. αἰνῶ V2--PAI1S- αἰνέω
 4893. καὶ C--------- καί
 4894. ὑπερυψῶ V4--PAI1S- ὑψόω ὑπερ
 4895. καὶ C--------- καί
 4896. δοξάζω V1--PAI1S- δοξάζω
 4897. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4898. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4899. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4900. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4901. ὅτι C--------- ὅτι
 4902. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 4903. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4904. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 4905. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4906. ἀληθινὰ A1--NPN--- ἀληθινός
 4907. καὶ C--------- καί
 4908. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4909. τρίβοι N2--NPF--- τρίβος
 4910. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4911. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 4912. καὶ C--------- καί
 4913. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4914. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4915. πορευομένους V1--PMPAPM πορεύομαι
 4916. ἐν P--------- ἐν
 4917. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 4918. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 4919. ταπεινῶσαι VA--AAN--- ταπεινόω
 4920. DanTh 5:1
 4921. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 4922. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4923. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4924. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4925. δεῖπνον N2N-ASN--- δεῖπνον
 4926. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 4927. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4928. μεγιστᾶσιν N3--DPM--- μεγιστάν
 4929. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4930. χιλίοις A1A-DPM--- χίλιοι
 4931. καὶ C--------- καί
 4932. κατέναντι P--------- κατέναντι
 4933. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4934. χιλίων A1A-GPM--- χίλιοι
 4935. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4936. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 4937. καὶ C--------- καί
 4938. πίνων V1--PAPNSM πίνω
 4939. DanTh 5:2
 4940. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 4941. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4942. ἐν P--------- ἐν
 4943. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4944. γεύσει N3I-DSF--- γεῦσις
 4945. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4946. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 4947. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4948. ἐνεγκεῖν VB--AAN--- φέρω
 4949. τὰ RA--APN--- ὁ
 4950. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4951. τὰ RA--APN--- ὁ
 4952. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 4953. καὶ C--------- καί
 4954. τὰ RA--APN--- ὁ
 4955. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 4956. ἃ RR--APN--- ὅς
 4957. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 4958. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4959. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4960. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 4961. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4962. ἐκ P--------- ἐκ
 4963. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4964. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 4965. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4966. ἐν P--------- ἐν
 4967. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 4968. καὶ C--------- καί
 4969. πιέτωσαν VB--AAD3P- πίνω
 4970. ἐν P--------- ἐν
 4971. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 4972. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4973. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4974. καὶ C--------- καί
 4975. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4976. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 4977. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4978. καὶ C--------- καί
 4979. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4980. παλλακαὶ N1--NPF--- παλλακή
 4981. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4982. καὶ C--------- καί
 4983. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4984. παράκοιτοι N2--NPF--- παράκοιτος
 4985. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4986. DanTh 5:3
 4987. καὶ C--------- καί
 4988. ἠνέχθησαν VQI-API3P- φέρω
 4989. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4990. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 4991. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4992. χρυσᾶ A1C-NPN--- χρυσοῦς
 4993. καὶ C--------- καί
 4994. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4995. ἀργυρᾶ A1C-NPN--- ἀργυροῦς
 4996. ἃ RR--APN--- ὅς
 4997. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 4998. ἐκ P--------- ἐκ
 4999. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5000. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 5001. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5002. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5003. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5004. ἐν P--------- ἐν
 5005. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5006. καὶ C--------- καί
 5007. ἔπινον V1I-IAI3P- πίνω
 5008. ἐν P--------- ἐν
 5009. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 5010. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5011. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5012. καὶ C--------- καί
 5013. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5014. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 5015. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5016. καὶ C--------- καί
 5017. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5018. παλλακαὶ N1--NPF--- παλλακή
 5019. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5020. καὶ C--------- καί
 5021. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5022. παράκοιτοι N2--NPF--- παράκοιτος
 5023. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5024. DanTh 5:4
 5025. ἔπινον V1I-IAI3P- πίνω
 5026. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 5027. καὶ C--------- καί
 5028. ᾔνεσαν VAI-AAI3P- αἰνέω
 5029. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5030. θεοὺς N2--APM--- θεός
 5031. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5032. χρυσοῦς A1C-APM--- χρυσοῦς
 5033. καὶ C--------- καί
 5034. ἀργυροῦς A1C-APM--- ἀργυροῦς
 5035. καὶ C--------- καί
 5036. χαλκοῦς A1C-APM--- χαλκοῦς
 5037. καὶ C--------- καί
 5038. σιδηροῦς A1C-APM--- σιδηροῦς
 5039. καὶ C--------- καί
 5040. ξυλίνους A1--APM--- ξύλινος
 5041. καὶ C--------- καί
 5042. λιθίνους A1--APM--- λίθινος
 5043. DanTh 5:5
 5044. ἐν P--------- ἐν
 5045. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5046. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5047. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 5048. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 5049. δάκτυλοι N2--NPM--- δάκτυλος
 5050. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 5051. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5052. καὶ C--------- καί
 5053. ἔγραφον V1I-IAI3P- γράφω
 5054. κατέναντι P--------- κατέναντι
 5055. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5056. λαμπάδος N3D-GSF--- λαμπάς
 5057. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5058. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5059. κονίαμα N3M-ASN--- κονίαμα
 5060. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5061. τοίχου N2--GSM--- τοῖχος
 5062. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5063. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5064. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5065. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5066. καὶ C--------- καί
 5067. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5068. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5069. ἐθεώρει V2I-IAI3S- θεωρέω
 5070. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5071. ἀστραγάλους N2--APM--- ἀστράγαλος
 5072. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5073. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 5074. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5075. γραφούσης V1--PAPGSF γράφω
 5076. DanTh 5:6
 5077. τότε D--------- τότε
 5078. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5079. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5080. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5081. μορφὴ N1--NSF--- μορφή
 5082. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 5083. καὶ C--------- καί
 5084. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5085. διαλογισμοὶ N2--NPM--- διαλογισμός
 5086. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5087. συνετάρασσον V1I-IAI3P- ταράσσω συν
 5088. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5089. καὶ C--------- καί
 5090. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5091. σύνδεσμοι N2--NPM--- σύνδεσμος
 5092. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5093. ὀσφύος N3U-GSF--- ὀσφύς
 5094. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5095. διελύοντο V1I-IMI3P- λύω δια
 5096. καὶ C--------- καί
 5097. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5098. γόνατα N3--NPN--- γόνυ
 5099. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5100. συνεκροτοῦντο V2I-IMI3P- κροτέω συν
 5101. DanTh 5:7
 5102. καὶ C--------- καί
 5103. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 5104. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5105. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5106. ἐν P--------- ἐν
 5107. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 5108. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5109. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 5110. μάγους N2--APM--- μάγος
 5111. Χαλδαίους N2--APM--- Χαλδαῖος
 5112. γαζαρηνοὺς N2--APM--- γαζαρηνός
 5113. καὶ C--------- καί
 5114. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5115. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5116. σοφοῖς A1--DPM--- σοφός
 5117. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 5118. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5119. ἂν X--------- ἄν
 5120. ἀναγνῷ VZ--AAS3S- γιγνώσκω ἀνα
 5121. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5122. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 5123. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 5124. καὶ C--------- καί
 5125. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5126. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5127. γνωρίσῃ VA--AAS3S- γνωρίζω
 5128. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5129. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 5130. ἐνδύσεται VF--FPI3S- δύω ἐν
 5131. καὶ C--------- καί
 5132. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5133. μανιάκης N1M-NSM--- μανιάκης
 5134. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5135. χρυσοῦς A1C-NSM--- χρυσοῦς
 5136. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5137. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5138. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 5139. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5140. καὶ C--------- καί
 5141. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 5142. ἐν P--------- ἐν
 5143. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5144. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5145. μου RP--GS---- ἐγώ
 5146. ἄρξει VF--FAI3S- ἄρχω
 5147. DanTh 5:8
 5148. καὶ C--------- καί
 5149. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 5150. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5151. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5152. σοφοὶ A1--NPM--- σοφός
 5153. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5154. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5155. καὶ C--------- καί
 5156. οὐκ D--------- οὐ
 5157. ἠδύναντο V6I-IMI3P- δύναμαι
 5158. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5159. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 5160. ἀναγνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω ἀνα
 5161. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5162. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5163. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5164. γνωρίσαι VA--AAN--- γνωρίζω
 5165. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5166. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5167. DanTh 5:9
 5168. καὶ C--------- καί
 5169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5170. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5171. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5172. πολὺ D--------- πολύς
 5173. ἐταράχθη VQI-API3S- ταράσσω
 5174. καὶ C--------- καί
 5175. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5176. μορφὴ N1--NSF--- μορφή
 5177. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5178. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 5179. ἐπ' P--------- ἐπί
 5180. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5181. καὶ C--------- καί
 5182. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5183. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 5184. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5185. συνεταράσσοντο V1I-IMI3P- ταράσσω συν
 5186. DanTh 5:10
 5187. καὶ C--------- καί
 5188. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5189. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5190. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 5191. εἰς P--------- εἰς
 5192. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5193. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5194. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5195. πότου N2--GSM--- πότος
 5196. καὶ C--------- καί
 5197. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5198. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5199. εἰς P--------- εἰς
 5200. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5201. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 5202. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 5203. μὴ D--------- μή
 5204. ταρασσέτωσάν V1--PAD3P- ταράσσω
 5205. σε RP--AS---- σύ
 5206. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5207. διαλογισμοί N2--NPM--- διαλογισμός
 5208. σου RP--GS---- σύ
 5209. καὶ C--------- καί
 5210. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5211. μορφή N1--NSF--- μορφή
 5212. σου RP--GS---- σύ
 5213. μὴ D--------- μή
 5214. ἀλλοιούσθω V4--PMD3S- ἀλλοιόω
 5215. DanTh 5:11
 5216. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5217. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5218. ἐν P--------- ἐν
 5219. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5220. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5221. σου RP--GS---- σύ
 5222. ἐν P--------- ἐν
 5223. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 5224. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5225. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5226. καὶ C--------- καί
 5227. ἐν P--------- ἐν
 5228. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5229. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 5230. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5231. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 5232. σου RP--GS---- σύ
 5233. γρηγόρησις N3I-NSF--- γρηγόρησις
 5234. καὶ C--------- καί
 5235. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 5236. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 5237. ἐν P--------- ἐν
 5238. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5239. καὶ C--------- καί
 5240. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5241. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5242. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5243. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5244. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 5245. σου RP--GS---- σύ
 5246. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 5247. ἐπαοιδῶν N2--GPM--- ἐπαοιδός
 5248. μάγων N2--GPM--- μάγος
 5249. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 5250. γαζαρηνῶν N2--GPM--- γαζαρηνός
 5251. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 5252. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5253. DanTh 5:12
 5254. ὅτι C--------- ὅτι
 5255. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5256. περισσὸν A1--NSN--- περισσός
 5257. ἐν P--------- ἐν
 5258. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5259. καὶ C--------- καί
 5260. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 5261. καὶ C--------- καί
 5262. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 5263. συγκρίνων V1--PAPNSM κρίνω συν
 5264. ἐνύπνια N2N-APN--- ἐνύπνιον
 5265. καὶ C--------- καί
 5266. ἀναγγέλλων V1--PAPNSM ἀγγέλλω ἀνα
 5267. κρατούμενα V2--PMPAPN κρατέω
 5268. καὶ C--------- καί
 5269. λύων V1--PAPNSM λύω
 5270. συνδέσμους N2--APM--- σύνδεσμος
 5271. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5272. καὶ C--------- καί
 5273. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5274. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5275. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 5276. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5277. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 5278. Βαλτασαρ N---AS---- Βαλτασαρ
 5279. νῦν D--------- νῦν
 5280. οὖν X--------- οὖν
 5281. κληθήτω VC--APD3S- καλέω
 5282. καὶ C--------- καί
 5283. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5284. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5285. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 5286. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 5287. σοι RP--DS---- σύ
 5288. DanTh 5:13
 5289. τότε D--------- τότε
 5290. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5291. εἰσήχθη VQI-API3S- ἄγω εἰς
 5292. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5293. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5294. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5295. καὶ C--------- καί
 5296. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5297. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5298. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5299. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5300. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 5301. σὺ RP--NS---- σύ
 5302. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 5303. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5304. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5305. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5306. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5307. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5308. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5309. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 5310. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5311. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 5312. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5313. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 5314. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5315. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5316. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5317. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 5318. μου RP--GS---- ἐγώ
 5319. DanTh 5:14
 5320. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 5321. περὶ P--------- περί
 5322. σοῦ RP--GS---- σύ
 5323. ὅτι C--------- ὅτι
 5324. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5325. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5326. ἐν P--------- ἐν
 5327. σοί RP--DS---- σύ
 5328. καὶ C--------- καί
 5329. γρηγόρησις N3I-NSF--- γρηγόρησις
 5330. καὶ C--------- καί
 5331. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 5332. καὶ C--------- καί
 5333. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 5334. περισσὴ A1--NSF--- περισσός
 5335. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 5336. ἐν P--------- ἐν
 5337. σοί RP--DS---- σύ
 5338. DanTh 5:15
 5339. καὶ C--------- καί
 5340. νῦν D--------- νῦν
 5341. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 5342. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 5343. μου RP--GS---- ἐγώ
 5344. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5345. σοφοί A1--NPM--- σοφός
 5346. μάγοι N2--NPM--- μάγος
 5347. γαζαρηνοί N2--NPM--- γαζαρηνός
 5348. ἵνα C--------- ἵνα
 5349. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5350. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 5351. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 5352. ἀναγνῶσιν VZ--AAS3P- γιγνώσκω ἀνα
 5353. καὶ C--------- καί
 5354. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5355. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5356. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5357. γνωρίσωσίν VA--AAS3P- γνωρίζω
 5358. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5359. καὶ C--------- καί
 5360. οὐκ D--------- οὐ
 5361. ἠδυνήθησαν VCI-API3P- δύναμαι
 5362. ἀναγγεῖλαί VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 5363. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5364. DanTh 5:16
 5365. καὶ C--------- καί
 5366. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5367. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 5368. περὶ P--------- περί
 5369. σοῦ RP--GS---- σύ
 5370. ὅτι C--------- ὅτι
 5371. δύνασαι V6--PMI2S- δύναμαι
 5372. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 5373. συγκρῖναι VA--AAN--- κρίνω συν
 5374. νῦν D--------- νῦν
 5375. οὖν X--------- οὖν
 5376. ἐὰν C--------- ἐάν
 5377. δυνηθῇς VC--APS2S- δύναμαι
 5378. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5379. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 5380. ἀναγνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω ἀνα
 5381. καὶ C--------- καί
 5382. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5383. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5384. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5385. γνωρίσαι VA--AAN--- γνωρίζω
 5386. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5387. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 5388. ἐνδύσῃ VF--FMI2S- δύω ἐν
 5389. καὶ C--------- καί
 5390. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5391. μανιάκης N1M-NSM--- μανιάκης
 5392. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5393. χρυσοῦς A1C-NSM--- χρυσοῦς
 5394. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5395. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5396. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5397. τράχηλόν N2--ASM--- τράχηλος
 5398. σου RP--GS---- σύ
 5399. καὶ C--------- καί
 5400. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 5401. ἐν P--------- ἐν
 5402. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5403. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5404. μου RP--GS---- ἐγώ
 5405. ἄρξεις VF--FAI2S- ἄρχω
 5406. DanTh 5:17
 5407. τότε D--------- τότε
 5408. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5409. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5410. καὶ C--------- καί
 5411. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5412. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5413. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5414. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5415. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5416. δόματά N3M-NPN--- δόμα
 5417. σου RP--GS---- σύ
 5418. σοὶ RP--DS---- σύ
 5419. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 5420. καὶ C--------- καί
 5421. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5422. δωρεὰν N1A-ASF--- δωρεά
 5423. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5424. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 5425. σου RP--GS---- σύ
 5426. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 5427. δός VO--AAD2S- δίδωμι
 5428. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5429. δὲ X--------- δέ
 5430. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5431. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 5432. ἀναγνώσομαι VF--FMI1S- γιγνώσκω ἀνα
 5433. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5434. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5435. καὶ C--------- καί
 5436. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5437. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5438. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5439. γνωρίσω VA--AAS1S- γνωρίζω
 5440. σοι RP--DS---- σύ
 5441. DanTh 5:18
 5442. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5443. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5444. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5445. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5446. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 5447. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5448. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5449. καὶ C--------- καί
 5450. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5451. μεγαλωσύνην N1--ASF--- μεγαλωσύνη
 5452. καὶ C--------- καί
 5453. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5454. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 5455. καὶ C--------- καί
 5456. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5457. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 5458. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5459. Ναβουχοδονοσορ N---DSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5460. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5461. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 5462. σου RP--GS---- σύ
 5463. DanTh 5:19
 5464. καὶ C--------- καί
 5465. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5466. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5467. μεγαλωσύνης N1--GSF--- μεγαλωσύνη
 5468. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5469. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5470. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5471. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5472. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5473. λαοί N2--NPM--- λαός
 5474. φυλαί N1--NPF--- φυλή
 5475. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 5476. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5477. τρέμοντες V1--PAPNPM τρέμω
 5478. καὶ C--------- καί
 5479. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 5480. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5481. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5482. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5483. οὓς RR--APM--- ὅς
 5484. ἠβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 5485. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5486. ἀνῄρει V2I-IAI3S- αἱρέω ἀνα
 5487. καὶ C--------- καί
 5488. οὓς RR--APM--- ὅς
 5489. ἠβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 5490. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5491. ἔτυπτεν V1I-IAI3S- τύπτω
 5492. καὶ C--------- καί
 5493. οὓς RR--APM--- ὅς
 5494. ἠβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 5495. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5496. ὕψου V4--IAI3S- ὑψόω
 5497. καὶ C--------- καί
 5498. οὓς RR--APM--- ὅς
 5499. ἠβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 5500. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5501. ἐταπείνου V4I-IAI3S- ταπεινόω
 5502. DanTh 5:20
 5503. καὶ C--------- καί
 5504. ὅτε D--------- ὅτε
 5505. ὑψώθη VCI-API3S- ὑψόω
 5506. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5507. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5508. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5509. καὶ C--------- καί
 5510. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5511. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5512. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5513. ἐκραταιώθη VCI-API3S- κραταιόω
 5514. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5515. ὑπερηφανεύσασθαι VA--AMN--- ὑπερηφανεύομαι
 5516. κατηνέχθη VQI-API3S- φέρω κατα
 5517. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5518. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5519. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 5520. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5521. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5522. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5523. καὶ C--------- καί
 5524. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5525. τιμὴ N1--NSF--- τιμή
 5526. ἀφῃρέθη VCI-API3S- αἱρέω ἀπο
 5527. ἀπ' P--------- ἀπό
 5528. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5529. DanTh 5:21
 5530. καὶ C--------- καί
 5531. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5532. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5533. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5534. ἐξεδιώχθη VQI-API3S- διώκω ἐκ
 5535. καὶ C--------- καί
 5536. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5537. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5538. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5539. μετὰ P--------- μετά
 5540. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5541. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 5542. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 5543. καὶ C--------- καί
 5544. μετὰ P--------- μετά
 5545. ὀνάγρων N2--GPM--- ὄναγρος
 5546. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5547. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 5548. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5549. καὶ C--------- καί
 5550. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 5551. ὡς C--------- ὡς
 5552. βοῦν N3--ASM--- βοῦς
 5553. ἐψώμιζον V1I-IAI3S- ψωμίζω
 5554. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5555. καὶ C--------- καί
 5556. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5557. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5558. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 5559. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5560. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5561. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5562. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 5563. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5564. ἐβάφη VDI-API3S- βάπτω
 5565. ἕως P--------- ἕως
 5566. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5567. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 5568. ὅτι C--------- ὅτι
 5569. κυριεύει V1--PAI3S- κυριεύω
 5570. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5571. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5572. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5573. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 5574. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5575. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5576. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5577. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5578. καὶ C--------- καί
 5579. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 5580. ἂν X--------- ἄν
 5581. δόξῃ VA--AAS3S- δοκέω
 5582. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 5583. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5584. DanTh 5:22
 5585. καὶ C--------- καί
 5586. σὺ RP--NS---- σύ
 5587. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5588. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5589. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5590. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5591. οὐκ D--------- οὐ
 5592. ἐταπείνωσας VAI-AAI2S- ταπεινόω
 5593. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5594. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 5595. σου RP--GS---- σύ
 5596. κατενώπιον P--------- κατενώπιον
 5597. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5598. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5599. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5600. ἔγνως VZI-AAI2S- γιγνώσκω
 5601. DanTh 5:23
 5602. καὶ C--------- καί
 5603. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5604. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5605. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5606. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5607. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5608. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5609. ὑψώθης VCI-API2S- ὑψόω
 5610. καὶ C--------- καί
 5611. τὰ RA--APN--- ὁ
 5612. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5613. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5614. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5615. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5616. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 5617. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 5618. σου RP--GS---- σύ
 5619. καὶ C--------- καί
 5620. σὺ RP--NS---- σύ
 5621. καὶ C--------- καί
 5622. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5623. μεγιστᾶνές N3--NPM--- μεγιστάν
 5624. σου RP--GS---- σύ
 5625. καὶ C--------- καί
 5626. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5627. παλλακαί N1--NPF--- παλλακή
 5628. σου RP--GS---- σύ
 5629. καὶ C--------- καί
 5630. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5631. παράκοιτοί N2--NPF--- παράκοιτος
 5632. σου RP--GS---- σύ
 5633. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 5634. ἐπίνετε V1I-IAI2P- πίνω
 5635. ἐν P--------- ἐν
 5636. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 5637. καὶ C--------- καί
 5638. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5639. θεοὺς N2--APM--- θεός
 5640. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5641. χρυσοῦς A1C-APM--- χρυσοῦς
 5642. καὶ C--------- καί
 5643. ἀργυροῦς A1C-APM--- ἀργυροῦς
 5644. καὶ C--------- καί
 5645. χαλκοῦς A1C-APM--- χαλκοῦς
 5646. καὶ C--------- καί
 5647. σιδηροῦς A1C-APM--- σιδηροῦς
 5648. καὶ C--------- καί
 5649. ξυλίνους A1--APM--- ξύλινος
 5650. καὶ C--------- καί
 5651. λιθίνους A1--APM--- λίθινος
 5652. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5653. οὐ D--------- οὐ
 5654. βλέπουσιν V1--PAI3P- βλέπω
 5655. καὶ C--------- καί
 5656. οὐκ D--------- οὐ
 5657. ἀκούουσιν V1--PAI3P- ἀκούω
 5658. καὶ C--------- καί
 5659. οὐ D--------- οὐ
 5660. γινώσκουσιν V1--PAI3P- γιγνώσκω
 5661. ᾔνεσας VAI-AAI2S- αἰνέω
 5662. καὶ C--------- καί
 5663. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5664. θεόν N2--ASM--- θεός
 5665. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5666. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5667. πνοή N1--NSF--- πνοή
 5668. σου RP--GS---- σύ
 5669. ἐν P--------- ἐν
 5670. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5671. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5672. καὶ C--------- καί
 5673. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 5674. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5675. ὁδοί N2--NPF--- ὁδός
 5676. σου RP--GS---- σύ
 5677. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5678. οὐκ D--------- οὐ
 5679. ἐδόξασας VAI-AAI2S- δοξάζω
 5680. DanTh 5:24
 5681. διὰ P--------- διά
 5682. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5683. ἐκ P--------- ἐκ
 5684. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5685. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5686. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 5687. ἀστράγαλος N2--NSM--- ἀστράγαλος
 5688. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 5689. καὶ C--------- καί
 5690. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5691. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 5692. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 5693. ἐνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐν
 5694. DanTh 5:25
 5695. καὶ C--------- καί
 5696. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5697. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5698. γραφὴ N1--NSF--- γραφή
 5699. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5700. ἐντεταγμένη VK--XMPNSF τάσσω ἐν
 5701. μανη N---NS---- μανη
 5702. θεκελ N---NS---- θεκελ
 5703. φαρες N---N----- φαρες
 5704. DanTh 5:26
 5705. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 5706. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5707. σύγκριμα N3M-NSN--- σύγκριμα
 5708. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5709. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 5710. μανη N---NS---- μανη
 5711. ἐμέτρησεν VAI-AAI3S- μετρέω
 5712. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5713. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5714. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5715. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5716. σου RP--GS---- σύ
 5717. καὶ C--------- καί
 5718. ἐπλήρωσεν VAI-AAI3S- πληρόω
 5719. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5720. DanTh 5:27
 5721. θεκελ N---NS---- θεκελ
 5722. ἐστάθη VCI-API3S- ἵστημι
 5723. ἐν P--------- ἐν
 5724. ζυγῷ N2--DSM--- ζυγός
 5725. καὶ C--------- καί
 5726. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 5727. ὑστεροῦσα V2--PAPNSF ὑστερέω
 5728. DanTh 5:28
 5729. φαρες N---N----- φαρες
 5730. διῄρηται VM--XMI3S- αἱρέω δια
 5731. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5732. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 5733. σου RP--GS---- σύ
 5734. καὶ C--------- καί
 5735. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 5736. Μήδοις N2--DPM--- Μῆδος
 5737. καὶ C--------- καί
 5738. Πέρσαις N1M-DPM--- Πέρσης
 5739. DanTh 5:29
 5740. καὶ C--------- καί
 5741. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5742. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5743. καὶ C--------- καί
 5744. ἐνέδυσαν VAI-AAI3P- δύω ἐν
 5745. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5746. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 5747. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 5748. καὶ C--------- καί
 5749. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5750. μανιάκην N1M-ASM--- μανιάκης
 5751. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5752. χρυσοῦν A1C-ASM--- χρυσοῦς
 5753. περιέθηκαν VHI-AAI3P- τίθημι περι
 5754. περὶ P--------- περί
 5755. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5756. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 5757. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5758. καὶ C--------- καί
 5759. ἐκήρυξεν VAI-AAI3S- κηρύσσω
 5760. περὶ P--------- περί
 5761. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5762. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 5763. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5764. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 5765. τρίτον A1--ASM--- τρίτος
 5766. ἐν P--------- ἐν
 5767. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5768. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5769. DanTh 5:30
 5770. ἐν P--------- ἐν
 5771. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5772. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5773. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 5774. ἀναιρέθη VC--API3S- αἱρέω ἀνα
 5775. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5776. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5777. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5778. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5779. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 5780. DanTh 6:1
 5781. καὶ C--------- καί
 5782. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 5783. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5784. Μῆδος N2--NSM--- Μῆδος
 5785. παρέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 5786. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5787. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5788. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 5789. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 5790. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 5791. δύο M--------- δύο
 5792. DanTh 6:2
 5793. καὶ C--------- καί
 5794. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 5795. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5796. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 5797. καὶ C--------- καί
 5798. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 5799. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5800. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5801. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5802. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 5803. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 5804. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5805. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5806. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 5807. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5808. ἐν P--------- ἐν
 5809. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 5810. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5811. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5812. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5813. DanTh 6:3
 5814. καὶ C--------- καί
 5815. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 5816. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5817. τακτικοὺς N2--APM--- τακτικός
 5818. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 5819. ὧν RR--GPM--- ὅς
 5820. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5821. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5822. εἷς A3--NSM--- εἷς
 5823. ἐξ P--------- ἐκ
 5824. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5825. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5826. ἀποδιδόναι V8--PAN--- δίδωμι ἀπο
 5827. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5828. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5829. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 5830. λόγον N2--ASM--- λόγος
 5831. ὅπως C--------- ὅπως
 5832. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5833. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5834. μὴ D--------- μή
 5835. ἐνοχλῆται V2--PMI3S- ὀχλέω ἐν
 5836. DanTh 6:4
 5837. καὶ C--------- καί
 5838. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5839. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5840. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5841. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5842. ὅτι C--------- ὅτι
 5843. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5844. περισσὸν A1--NSN--- περισσός
 5845. ἐν P--------- ἐν
 5846. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5847. καὶ C--------- καί
 5848. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5849. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5850. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 5851. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5852. ἐφ' P--------- ἐπί
 5853. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 5854. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5855. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5856. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5857. DanTh 6:5
 5858. καὶ C--------- καί
 5859. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5860. τακτικοὶ N2--NPM--- τακτικός
 5861. καὶ C--------- καί
 5862. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5863. σατράπαι N1M-NPM--- σατράπης
 5864. ἐζήτουν V2I-IAI3P- ζητέω
 5865. πρόφασιν N3I-ASF--- πρόφασις
 5866. εὑρεῖν VB--AAN--- εὑρίσκω
 5867. κατὰ P--------- κατά
 5868. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 5869. καὶ C--------- καί
 5870. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5871. πρόφασιν N3I-ASF--- πρόφασις
 5872. καὶ C--------- καί
 5873. παράπτωμα N3M-ASN--- παράπτωμα
 5874. καὶ C--------- καί
 5875. ἀμβλάκημα N3M-ASN--- ἀμβλάκημα
 5876. οὐχ D--------- οὐ
 5877. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 5878. κατ' P--------- κατά
 5879. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5880. ὅτι C--------- ὅτι
 5881. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 5882. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5883. DanTh 6:6
 5884. καὶ C--------- καί
 5885. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 5886. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5887. τακτικοί N2--NPM--- τακτικός
 5888. οὐχ D--------- οὐ
 5889. εὑρήσομεν VF--FAI1P- εὑρίσκω
 5890. κατὰ P--------- κατά
 5891. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 5892. πρόφασιν N3I-ASF--- πρόφασις
 5893. εἰ C--------- εἰ
 5894. μὴ D--------- μή
 5895. ἐν P--------- ἐν
 5896. νομίμοις A1--DPM--- νόμιμος
 5897. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5898. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5899. DanTh 6:7
 5900. τότε D--------- τότε
 5901. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5902. τακτικοὶ N2--NPM--- τακτικός
 5903. καὶ C--------- καί
 5904. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5905. σατράπαι N1M-NPM--- σατράπης
 5906. παρέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι παρα
 5907. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5908. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5909. καὶ C--------- καί
 5910. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5911. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5912. Δαρεῖε N2--VSM--- Δαρεῖος
 5913. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5914. εἰς P--------- εἰς
 5915. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5916. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 5917. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 5918. DanTh 6:8
 5919. συνεβουλεύσαντο VAI-AMI3P- βουλεύω συν
 5920. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5921. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5922. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5923. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5924. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5925. σου RP--GS---- σύ
 5926. στρατηγοὶ N2--NPM--- στρατηγός
 5927. καὶ C--------- καί
 5928. σατράπαι N1M-NPM--- σατράπης
 5929. ὕπατοι N2--NPM--- ὕπατος
 5930. καὶ C--------- καί
 5931. τοπάρχαι N1M-NPM--- τοπαρχής
 5932. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5933. στῆσαι VA--AAN--- ἵστημι
 5934. στάσει N3I-DSF--- στάσις
 5935. βασιλικῇ A1--DSF--- βασιλικός
 5936. καὶ C--------- καί
 5937. ἐνισχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω ἐν
 5938. ὁρισμόν N2--ASM--- ὁρισμός
 5939. ὅπως C--------- ὅπως
 5940. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5941. ἂν X--------- ἄν
 5942. αἰτήσῃ VA--AAS3S- αἰτέω
 5943. αἴτημα N3M-ASN--- αἴτημα
 5944. παρὰ P--------- παρά
 5945. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 5946. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5947. καὶ C--------- καί
 5948. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5949. ἕως P--------- ἕως
 5950. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 5951. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 5952. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 5953. ἢ C--------- ἤ
 5954. παρὰ P--------- παρά
 5955. σοῦ RP--GS---- σύ
 5956. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5957. ἐμβληθήσεται VC--FPI3S- βάλλω ἐν
 5958. εἰς P--------- εἰς
 5959. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5960. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 5961. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5962. λεόντων N3--GPM--- λέων
 5963. DanTh 6:9
 5964. νῦν D--------- νῦν
 5965. οὖν X--------- οὖν
 5966. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5967. στῆσον VA--AAD2S- ἵστημι
 5968. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5969. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 5970. καὶ C--------- καί
 5971. ἔκθες VE--AAD2S- τίθημι ἐκ
 5972. γραφήν N1--ASF--- γραφή
 5973. ὅπως C--------- ὅπως
 5974. μὴ D--------- μή
 5975. ἀλλοιωθῇ VC--APS3S- ἀλλοιόω
 5976. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5977. δόγμα N3M-NSN--- δόγμα
 5978. Μήδων N2--GPM--- Μῆδος
 5979. καὶ C--------- καί
 5980. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 5981. DanTh 6:10
 5982. τότε D--------- τότε
 5983. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5984. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5985. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 5986. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 5987. γραφῆναι VD--APN--- γράφω
 5988. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5989. δόγμα N3M-ASN--- δόγμα
 5990. DanTh 6:11
 5991. καὶ C--------- καί
 5992. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5993. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 5994. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 5995. ὅτι C--------- ὅτι
 5996. ἐνετάγη VDI-API3S- τάσσω ἐν
 5997. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5998. δόγμα N3M-NSN--- δόγμα
 5999. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6000. εἰς P--------- εἰς
 6001. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6002. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6003. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6004. καὶ C--------- καί
 6005. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6006. θυρίδες N3D-NPF--- θυρίς
 6007. ἀνεῳγμέναι VK--XMPNPF οἴγω ἀνα
 6008. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6009. ἐν P--------- ἐν
 6010. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6011. ὑπερῴοις N2N-DPN--- ὑπερῷον
 6012. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6013. κατέναντι P--------- κατέναντι
 6014. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6015. καὶ C--------- καί
 6016. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 6017. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 6018. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6019. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6020. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6021. κάμπτων V1--PAPNSM κάμπτω
 6022. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6023. τὰ RA--APN--- ὁ
 6024. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 6025. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6026. καὶ C--------- καί
 6027. προσευχόμενος V1--PMPNSM εὔχομαι προς
 6028. καὶ C--------- καί
 6029. ἐξομολογούμενος V2--PMPNSM ὁμολογέω ἐκ
 6030. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6031. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6032. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6033. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6034. καθὼς D--------- καθώς
 6035. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6036. ποιῶν A1A-GPM--- ποῖος
 6037. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 6038. DanTh 6:12
 6039. τότε D--------- τότε
 6040. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6041. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6042. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 6043. παρετήρησαν VAI-AAI3P- τηρέω παρα
 6044. καὶ C--------- καί
 6045. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 6046. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6047. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6048. ἀξιοῦντα V4--PAPASM ἀξιόω
 6049. καὶ C--------- καί
 6050. δεόμενον V1--PMPASM δέω
 6051. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6052. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6053. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6054. DanTh 6:13
 6055. καὶ C--------- καί
 6056. προσελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι προς
 6057. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 6058. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6059. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6060. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6061. οὐχ D--------- οὐ
 6062. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 6063. ἔταξας VAI-AAI2S- τάσσω
 6064. ὅπως C--------- ὅπως
 6065. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6066. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 6067. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6068. ἂν X--------- ἄν
 6069. αἰτήσῃ VA--AAS3S- αἰτέω
 6070. παρὰ P--------- παρά
 6071. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 6072. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6073. καὶ C--------- καί
 6074. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6075. αἴτημα N3M-ASN--- αἴτημα
 6076. ἕως P--------- ἕως
 6077. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 6078. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 6079. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6080. ἢ C--------- ἤ
 6081. παρὰ P--------- παρά
 6082. σοῦ RP--GS---- σύ
 6083. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6084. ἐμβληθήσεται VC--FPI3S- βάλλω ἐν
 6085. εἰς P--------- εἰς
 6086. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6087. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6088. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6089. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6090. καὶ C--------- καί
 6091. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6092. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6093. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6094. ἀληθινὸς A1B-NSM--- ἀληθινός
 6095. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6096. λόγος N2--NSM--- λόγος
 6097. καὶ C--------- καί
 6098. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6099. δόγμα N3M-NSN--- δόγμα
 6100. Μήδων N2--GPM--- Μῆδος
 6101. καὶ C--------- καί
 6102. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 6103. οὐ D--------- οὐ
 6104. παρελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι παρα
 6105. DanTh 6:14
 6106. τότε D--------- τότε
 6107. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 6108. καὶ C--------- καί
 6109. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 6110. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6111. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6112. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6113. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6114. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6115. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6116. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6117. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6118. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6119. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6120. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6121. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 6122. οὐχ D--------- οὐ
 6123. ὑπετάγη VDI-API3S- τάσσω ὑπο
 6124. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6125. δόγματί N3M-DSN--- δόγμα
 6126. σου RP--GS---- σύ
 6127. περὶ P--------- περί
 6128. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6129. ὁρισμοῦ N2--GSM--- ὁρισμός
 6130. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6131. ἔταξας VAI-AAI2S- τάσσω
 6132. καὶ C--------- καί
 6133. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 6134. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 6135. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6136. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6137. αἰτεῖ V2--PAI3S- αἰτέω
 6138. παρὰ P--------- παρά
 6139. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6140. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6141. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6142. τὰ RA--APN--- ὁ
 6143. αἰτήματα N3M-APN--- αἴτημα
 6144. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6145. DanTh 6:15
 6146. τότε D--------- τότε
 6147. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6148. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6149. ὡς C--------- ὡς
 6150. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6151. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 6152. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 6153. πολὺ D--------- πολύς
 6154. ἐλυπήθη VCI-API3S- λυπέω
 6155. ἐπ' P--------- ἐπί
 6156. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6157. καὶ C--------- καί
 6158. περὶ P--------- περί
 6159. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6160. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6161. ἠγωνίσατο VAI-AMI3S- ἀγωνίζομαι
 6162. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6163. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 6164. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6165. καὶ C--------- καί
 6166. ἕως P--------- ἕως
 6167. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 6168. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6169. ἀγωνιζόμενος V1--PMPNSM ἀγωνίζομαι
 6170. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6171. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 6172. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6173. DanTh 6:16
 6174. τότε D--------- τότε
 6175. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6176. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6177. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 6178. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 6179. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6180. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6181. γνῶθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 6182. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6183. ὅτι C--------- ὅτι
 6184. δόγμα N3M-NSN--- δόγμα
 6185. Μήδοις N2--DPM--- Μῆδος
 6186. καὶ C--------- καί
 6187. Πέρσαις N1M-DPM--- Πέρσης
 6188. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6189. πᾶν A3--ASM--- πᾶς
 6190. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 6191. καὶ C--------- καί
 6192. στάσιν N3I-ASF--- στάσις
 6193. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6194. ἂν X--------- ἄν
 6195. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6196. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6197. στήσῃ VA--AAS3S- ἵστημι
 6198. οὐ D--------- οὐ
 6199. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 6200. παραλλάξαι VA--AAN--- ἀλλάσσω παρα
 6201. DanTh 6:17
 6202. τότε D--------- τότε
 6203. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6204. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6205. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6206. καὶ C--------- καί
 6207. ἤγαγον VBI-AAI3P- ἄγω
 6208. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6209. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6210. καὶ C--------- καί
 6211. ἐνέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω ἐν
 6212. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6213. εἰς P--------- εἰς
 6214. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6215. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6216. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6217. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6218. καὶ C--------- καί
 6219. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6220. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6221. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6222. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6223. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 6224. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6225. θεός N2--NSM--- θεός
 6226. σου RP--GS---- σύ
 6227. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 6228. σὺ RP--NS---- σύ
 6229. λατρεύεις V1--PAI2S- λατρεύω
 6230. ἐνδελεχῶς D--------- ἐνδελεχῶς
 6231. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6232. ἐξελεῖταί VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 6233. σε RP--AS---- σύ
 6234. DanTh 6:18
 6235. καὶ C--------- καί
 6236. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 6237. λίθον N2--ASM--- λίθος
 6238. καὶ C--------- καί
 6239. ἐπέθηκαν VHI-AAI3P- τίθημι ἐπι
 6240. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6241. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6242. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 6243. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6244. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 6245. καὶ C--------- καί
 6246. ἐσφραγίσατο VAI-AMI3S- σφραγίζω
 6247. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6248. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6249. ἐν P--------- ἐν
 6250. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6251. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 6252. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6253. καὶ C--------- καί
 6254. ἐν P--------- ἐν
 6255. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6256. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 6257. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6258. μεγιστάνων N3--GPM--- μεγιστάν
 6259. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6260. ὅπως C--------- ὅπως
 6261. μὴ D--------- μή
 6262. ἀλλοιωθῇ VC--APS3S- ἀλλοιόω
 6263. πρᾶγμα N3M-NSN--- πρᾶγμα
 6264. ἐν P--------- ἐν
 6265. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6266. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 6267. DanTh 6:19
 6268. καὶ C--------- καί
 6269. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 6270. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6271. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6272. εἰς P--------- εἰς
 6273. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6274. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6275. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6276. καὶ C--------- καί
 6277. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 6278. ἄδειπνος A1B-NSM--- ἄδειπνος
 6279. καὶ C--------- καί
 6280. ἐδέσματα N3M-APN--- ἔδεσμα
 6281. οὐκ D--------- οὐ
 6282. εἰσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω εἰς
 6283. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6284. καὶ C--------- καί
 6285. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6286. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 6287. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 6288. ἀπ' P--------- ἀπό
 6289. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6290. καὶ C--------- καί
 6291. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 6292. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6293. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6294. τὰ RA--APN--- ὁ
 6295. στόματα N3M-APN--- στόμα
 6296. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6297. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6298. καὶ C--------- καί
 6299. οὐ D--------- οὐ
 6300. παρηνώχλησαν VAI-AAI3P- ὀχλέω παρα ἐν
 6301. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6302. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 6303. DanTh 6:20
 6304. τότε D--------- τότε
 6305. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6306. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6307. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 6308. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6309. πρωὶ D--------- πρωΐ
 6310. ἐν P--------- ἐν
 6311. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6312. φωτὶ N3T-DSN--- φῶς
 6313. καὶ C--------- καί
 6314. ἐν P--------- ἐν
 6315. σπουδῇ N1--DSF--- σπουδή
 6316. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 6317. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6318. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6319. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6320. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6321. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6322. DanTh 6:21
 6323. καὶ C--------- καί
 6324. ἐν P--------- ἐν
 6325. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6326. ἐγγίζειν V1--PAN--- ἐγγίζω
 6327. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6328. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6329. λάκκῳ N2--DSM--- λάκκος
 6330. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 6331. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 6332. ἰσχυρᾷ A1A-DSF--- ἰσχυρός
 6333. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 6334. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6335. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 6336. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6337. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6338. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6339. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 6340. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6341. θεός N2--NSM--- θεός
 6342. σου RP--GS---- σύ
 6343. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 6344. σὺ RP--NS---- σύ
 6345. λατρεύεις V1--PAI2S- λατρεύω
 6346. ἐνδελεχῶς D--------- ἐνδελεχῶς
 6347. εἰ C--------- εἰ
 6348. ἠδυνήθη VCI-API3S- δύναμαι
 6349. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 6350. σε RP--AS---- σύ
 6351. ἐκ P--------- ἐκ
 6352. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 6353. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6354. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6355. DanTh 6:22
 6356. καὶ C--------- καί
 6357. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6358. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6359. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6360. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6361. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6362. εἰς P--------- εἰς
 6363. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6364. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 6365. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 6366. DanTh 6:23
 6367. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6368. θεός N2--NSM--- θεός
 6369. μου RP--GS---- ἐγώ
 6370. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6371. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6372. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 6373. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6374. καὶ C--------- καί
 6375. ἐνέφραξεν VAI-AAI3S- φράσσω ἐν
 6376. τὰ RA--APN--- ὁ
 6377. στόματα N3M-APN--- στόμα
 6378. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6379. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6380. καὶ C--------- καί
 6381. οὐκ D--------- οὐ
 6382. ἐλυμήναντό VAI-AMI3P- λυμαίνω
 6383. με RP--AS---- ἐγώ
 6384. ὅτι C--------- ὅτι
 6385. κατέναντι P--------- κατέναντι
 6386. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6387. εὐθύτης N3T-NSF--- εὐθύτης
 6388. ηὑρέθη VCI-API3S- εὑρίσκω
 6389. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6390. καὶ C--------- καί
 6391. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6392. δὲ X--------- δέ
 6393. σοῦ RP--GS---- σύ
 6394. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6395. παράπτωμα N3M-ASN--- παράπτωμα
 6396. οὐκ D--------- οὐ
 6397. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 6398. DanTh 6:24
 6399. τότε D--------- τότε
 6400. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6401. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6402. πολὺ D--------- πολύς
 6403. ἠγαθύνθη VCI-API3S- ἀγαθύνω
 6404. ἐπ' P--------- ἐπί
 6405. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6406. καὶ C--------- καί
 6407. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6408. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6409. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6410. ἀνενέγκαι VA--AAN--- φέρω ἀνα
 6411. ἐκ P--------- ἐκ
 6412. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6413. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 6414. καὶ C--------- καί
 6415. ἀνηνέχθη VQI-API3S- φέρω ἀνα
 6416. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6417. ἐκ P--------- ἐκ
 6418. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6419. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 6420. καὶ C--------- καί
 6421. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 6422. διαφθορὰ N1A-NSF--- διαφθορά
 6423. οὐχ D--------- οὐ
 6424. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 6425. ἐν P--------- ἐν
 6426. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6427. ὅτι C--------- ὅτι
 6428. ἐπίστευσεν VAI-AAI3S- πιστεύω
 6429. ἐν P--------- ἐν
 6430. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6431. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6432. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6433. DanTh 6:25
 6434. καὶ C--------- καί
 6435. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6436. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6437. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6438. καὶ C--------- καί
 6439. ἠγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω
 6440. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6441. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6442. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6443. διαβαλόντας VB--AAPAPM βάλλω δια
 6444. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6445. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6446. καὶ C--------- καί
 6447. εἰς P--------- εἰς
 6448. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6449. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6450. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6451. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6452. ἐνεβλήθησαν VCI-API3P- βάλλω ἐν
 6453. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6454. καὶ C--------- καί
 6455. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6456. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6457. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6458. καὶ C--------- καί
 6459. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6460. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 6461. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6462. καὶ C--------- καί
 6463. οὐκ D--------- οὐ
 6464. ἔφθασαν VAI-AAI3P- φθάνω
 6465. εἰς P--------- εἰς
 6466. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6467. ἔδαφος N3E-ASN--- ἔδαφος
 6468. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6469. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 6470. ἕως P--------- ἕως
 6471. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6472. ἐκυρίευσαν VAI-AAI3P- κυριεύω
 6473. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6474. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6475. λέοντες N3--NPM--- λέων
 6476. καὶ C--------- καί
 6477. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6478. τὰ RA--APN--- ὁ
 6479. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 6480. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6481. ἐλέπτυναν VAI-AAI3P- λεπτύνω
 6482. DanTh 6:26
 6483. τότε D--------- τότε
 6484. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 6485. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6486. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6487. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 6488. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 6489. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6490. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 6491. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 6492. γλώσσαις N1S-DPF--- γλῶσσα
 6493. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6494. οἰκοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω
 6495. ἐν P--------- ἐν
 6496. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 6497. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6498. γῇ N1--DSF--- γῆ
 6499. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 6500. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6501. πληθυνθείη VC--APO3S- πληθύνω
 6502. DanTh 6:27
 6503. ἐκ P--------- ἐκ
 6504. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6505. μου RP--GS---- ἐγώ
 6506. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 6507. δόγμα N3M-NSN--- δόγμα
 6508. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6509. ἐν P--------- ἐν
 6510. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 6511. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 6512. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6513. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 6514. μου RP--GS---- ἐγώ
 6515. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6516. τρέμοντας V1--PAPAPM τρέμω
 6517. καὶ C--------- καί
 6518. φοβουμένους V2--PMPAPM φοβέω
 6519. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6520. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6521. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6522. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6523. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6524. ὅτι C--------- ὅτι
 6525. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 6526. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6527. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6528. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 6529. καὶ C--------- καί
 6530. μένων V1--PAPNSM μένω
 6531. εἰς P--------- εἰς
 6532. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6533. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 6534. καὶ C--------- καί
 6535. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6536. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 6537. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6538. οὐ D--------- οὐ
 6539. διαφθαρήσεται VD--FPI3S- φθείρω δια
 6540. καὶ C--------- καί
 6541. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6542. κυριεία N1A-NSF--- κυριεία
 6543. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6544. ἕως P--------- ἕως
 6545. τέλους N3E-GSN--- τέλος
 6546. DanTh 6:28
 6547. ἀντιλαμβάνεται V1--PMI3S- λαμβάνω ἀντι
 6548. καὶ C--------- καί
 6549. ῥύεται V1--PMI3S- ῥύομαι
 6550. καὶ C--------- καί
 6551. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 6552. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 6553. καὶ C--------- καί
 6554. τέρατα N3T-APN--- τέρας
 6555. ἐν P--------- ἐν
 6556. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 6557. καὶ C--------- καί
 6558. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6559. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6560. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6561. ὅστις RX--NSM--- ὅστις
 6562. ἐξείλατο VBI-AMI3S- αἱρέω ἐκ
 6563. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6564. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6565. ἐκ P--------- ἐκ
 6566. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6567. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6568. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6569. DanTh 6:29
 6570. καὶ C--------- καί
 6571. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6572. κατεύθυνεν V1--IAI3S- εὐθύνω κατα
 6573. ἐν P--------- ἐν
 6574. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6575. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 6576. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6577. καὶ C--------- καί
 6578. ἐν P--------- ἐν
 6579. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6580. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 6581. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 6582. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6583. Πέρσου N1M-GSM--- Πέρσης
 6584. DanTh 7:1
 6585. ἐν P--------- ἐν
 6586. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 6587. πρώτῳ A1--DSNS-- πρῶτος
 6588. Βαλτασαρ N---GSM--- Βαλτασαρ
 6589. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6590. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 6591. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6592. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 6593. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 6594. καὶ C--------- καί
 6595. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6596. ὁράσεις N3I-NPF--- ὅρασις
 6597. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6598. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 6599. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6600. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6601. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6602. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 6603. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6604. καὶ C--------- καί
 6605. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6606. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 6607. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 6608. DanTh 7:2
 6609. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6610. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6611. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6612. ἐν P--------- ἐν
 6613. ὁράματί N3M-DSN--- ὅραμα
 6614. μου RP--GS---- ἐγώ
 6615. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6616. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 6617. καὶ C--------- καί
 6618. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6619. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6620. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 6621. ἄνεμοι N2--NPM--- ἄνεμος
 6622. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6623. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6624. προσέβαλλον V1I-IAI3P- βάλλω προς
 6625. εἰς P--------- εἰς
 6626. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6627. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 6628. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6629. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 6630. DanTh 7:3
 6631. καὶ C--------- καί
 6632. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 6633. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 6634. μεγάλα A1--NPN--- μέγας
 6635. ἀνέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω ἀνα
 6636. ἐκ P--------- ἐκ
 6637. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6638. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 6639. διαφέροντα V1--PAPNPN φέρω δια
 6640. ἀλλήλων RD--GPN--- ἀλλήλω
 6641. DanTh 7:4
 6642. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6643. πρῶτον A1--NSNS-- πρῶτος
 6644. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6645. λέαινα N1A-NSF--- λέαινα
 6646. καὶ C--------- καί
 6647. πτερὰ N2N-NPN--- πτερόν
 6648. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6649. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6650. ἀετοῦ N2--GSM--- ἀετός
 6651. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6652. ἕως P--------- ἕως
 6653. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6654. ἐξετίλη VDI-API3S- τίλλω ἐκ
 6655. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6656. πτερὰ N2N-NPN--- πτερόν
 6657. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6658. καὶ C--------- καί
 6659. ἐξήρθη VCI-API3S- αἴρω ἐκ
 6660. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6661. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6662. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6663. καὶ C--------- καί
 6664. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6665. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 6666. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6667. ἐστάθη VCI-API3S- ἵστημι
 6668. καὶ C--------- καί
 6669. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6670. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6671. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 6672. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6673. DanTh 7:5
 6674. καὶ C--------- καί
 6675. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6676. θηρίον N2N-NSN--- θηρίον
 6677. δεύτερον A1A-NSN--- δεύτερος
 6678. ὅμοιον A1A-NSN--- ὅμοιος
 6679. ἄρκῳ N2--DSM--- ἄρκος
 6680. καὶ C--------- καί
 6681. εἰς P--------- εἰς
 6682. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 6683. ἓν A3--ASN--- εἷς
 6684. ἐστάθη VCI-API3S- ἵστημι
 6685. καὶ C--------- καί
 6686. τρία A3--NPN--- τρεῖς
 6687. πλευρὰ N2N-NPN--- πλευρόν
 6688. ἐν P--------- ἐν
 6689. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6690. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6691. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6692. ἀνὰ P--------- ἀνά
 6693. μέσον A1--ASM--- μέσος
 6694. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6695. ὀδόντων N3--GPM--- ὀδούς
 6696. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6697. καὶ C--------- καί
 6698. οὕτως D--------- οὕτως
 6699. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 6700. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6701. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 6702. φάγε VB--AAD2S- ἐσθίω
 6703. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 6704. πολλάς A1--APF--- πολύς
 6705. DanTh 7:6
 6706. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6707. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 6708. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6709. καὶ C--------- καί
 6710. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6711. ἕτερον A1A-NSN--- ἕτερος
 6712. θηρίον N2N-NSN--- θηρίον
 6713. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6714. πάρδαλις N3I-NSF--- πάρδαλις
 6715. καὶ C--------- καί
 6716. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6717. πτερὰ N2N-NPN--- πτερόν
 6718. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 6719. πετεινοῦ N2N-GSN--- πετεινόν
 6720. ὑπεράνω P--------- ὑπεράνω
 6721. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6722. καὶ C--------- καί
 6723. τέσσαρες A3--NPF--- τέσσαρες
 6724. κεφαλαὶ N1--NPF--- κεφαλή
 6725. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6726. θηρίῳ N2N-DSN--- θηρίον
 6727. καὶ C--------- καί
 6728. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 6729. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 6730. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6731. DanTh 7:7
 6732. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6733. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 6734. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6735. καὶ C--------- καί
 6736. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6737. θηρίον N2N-NSN--- θηρίον
 6738. τέταρτον A1--NSN--- τέταρτος
 6739. φοβερὸν A1A-NSN--- φοβερός
 6740. καὶ C--------- καί
 6741. ἔκθαμβον A1--NSN--- ἔκθαμβος
 6742. καὶ C--------- καί
 6743. ἰσχυρὸν A1A-NSN--- ἰσχυρός
 6744. περισσῶς D--------- περισσῶς
 6745. καὶ C--------- καί
 6746. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6747. ὀδόντες N3--NPM--- ὀδούς
 6748. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6749. σιδηροῖ A1C-NPM--- σιδηροῦς
 6750. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 6751. ἐσθίον V1--PAPASN ἐσθίω
 6752. καὶ C--------- καί
 6753. λεπτῦνον V1--PAPASN λεπτύνω
 6754. καὶ C--------- καί
 6755. τὰ RA--APN--- ὁ
 6756. ἐπίλοιπα A1B-APN--- ἐπίλοιπος
 6757. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6758. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 6759. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 6760. συνεπάτει V2I-IAI3S- πατέω συν
 6761. καὶ C--------- καί
 6762. αὐτὸ RD--NSN--- αὐτός
 6763. διάφορον A1B-NSN--- διάφορος
 6764. περισσῶς D--------- περισσῶς
 6765. παρὰ P--------- παρά
 6766. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6767. τὰ RA--APN--- ὁ
 6768. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 6769. τὰ RA--APN--- ὁ
 6770. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 6771. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 6772. καὶ C--------- καί
 6773. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 6774. δέκα M--------- δέκα
 6775. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 6776. DanTh 7:8
 6777. προσενόουν V2I-IAI1S- νοέω προς
 6778. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6779. κέρασιν N3T-DPN--- κέρας
 6780. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6781. καὶ C--------- καί
 6782. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6783. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 6784. ἕτερον A1A-NSN--- ἕτερος
 6785. μικρὸν A1A-NSN--- μικρός
 6786. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 6787. ἐν P--------- ἐν
 6788. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 6789. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 6790. καὶ C--------- καί
 6791. τρία A3--NPN--- τρεῖς
 6792. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 6793. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6794. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 6795. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 6796. ἐξερριζώθη VCI-API3S- ῥιζόω ἐκ
 6797. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6798. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6799. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 6800. καὶ C--------- καί
 6801. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6802. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 6803. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6804. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 6805. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6806. ἐν P--------- ἐν
 6807. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6808. κέρατι N3T-DSN--- κέρας
 6809. τούτῳ RD--DSN--- οὗτος
 6810. καὶ C--------- καί
 6811. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 6812. λαλοῦν V2--PAPNSN λαλέω
 6813. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 6814. DanTh 7:9
 6815. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6816. ἕως P--------- ἕως
 6817. ὅτου RX--GSM--- ὅστις
 6818. θρόνοι N2--NPM--- θρόνος
 6819. ἐτέθησαν VCI-API3P- τίθημι
 6820. καὶ C--------- καί
 6821. παλαιὸς A1A-NSM--- παλαιός
 6822. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 6823. ἐκάθητο V1I-IMI3S- ἧμαι κατα
 6824. καὶ C--------- καί
 6825. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6826. ἔνδυμα N3M-NSN--- ἔνδυμα
 6827. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6828. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6829. χιὼν N3N-NSF--- χιών
 6830. λευκόν A1--NSN--- λευκός
 6831. καὶ C--------- καί
 6832. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6833. θρὶξ N3K-NSF--- θρίξ
 6834. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6835. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 6836. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6837. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6838. ἔριον N2N-NSN--- ἔριον
 6839. καθαρόν A1A-NSN--- καθαρός
 6840. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6841. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 6842. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6843. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 6844. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 6845. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6846. τροχοὶ N2--NPM--- τροχός
 6847. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6848. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6849. φλέγον V1--PAPNSN φλέγω
 6850. DanTh 7:10
 6851. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 6852. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 6853. εἷλκεν V1I-IAI3S- ἕλκω
 6854. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 6855. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6856. χίλιαι A1A-NPF--- χίλιοι
 6857. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 6858. ἐλειτούργουν V2I-IAI3P- λειτουργέω
 6859. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6860. καὶ C--------- καί
 6861. μύριαι A1A-NPF--- μύριοι
 6862. μυριάδες N3D-NPF--- μυριάς
 6863. παρειστήκεισαν VXI-YAI3P- ἵστημι παρα
 6864. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6865. κριτήριον N2N-NSN--- κριτήριον
 6866. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 6867. καὶ C--------- καί
 6868. βίβλοι N2--NPF--- βίβλος
 6869. ἠνεῴχθησαν VQI-API3P- οἴγω ἀνα
 6870. DanTh 7:11
 6871. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6872. τότε D--------- τότε
 6873. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6874. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 6875. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6876. λόγων N2--GPM--- λόγος
 6877. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6878. μεγάλων A1--GPM--- μέγας
 6879. ὧν RR--GPM--- ὅς
 6880. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6881. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 6882. ἐκεῖνο RD--NSN--- ἐκεῖνος
 6883. ἐλάλει V2I-IAI3S- λαλέω
 6884. ἕως C--------- ἕως
 6885. ἀνῃρέθη VCI-API3S- αἱρέω ἀνα
 6886. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6887. θηρίον N2N-NSN--- θηρίον
 6888. καὶ C--------- καί
 6889. ἀπώλετο VBI-AMI3S- ὀλλύω ἀπο
 6890. καὶ C--------- καί
 6891. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6892. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 6893. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 6894. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 6895. εἰς P--------- εἰς
 6896. καῦσιν N3I-ASF--- καῦσις
 6897. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 6898. DanTh 7:12
 6899. καὶ C--------- καί
 6900. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6901. λοιπῶν A1--GPN--- λοιπός
 6902. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 6903. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6904. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 6905. μετεστάθη VCI-API3S- ἵστημι μετα
 6906. καὶ C--------- καί
 6907. μακρότης N3T-NSF--- μακρότης
 6908. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 6909. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 6910. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 6911. ἕως P--------- ἕως
 6912. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 6913. καὶ C--------- καί
 6914. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 6915. DanTh 7:13
 6916. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6917. ἐν P--------- ἐν
 6918. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 6919. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6920. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 6921. καὶ C--------- καί
 6922. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6923. μετὰ P--------- μετά
 6924. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6925. νεφελῶν N1--GPF--- νεφέλη
 6926. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6927. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6928. ὡς C--------- ὡς
 6929. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6930. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6931. ἐρχόμενος V1--PMPNSM ἔρχομαι
 6932. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6933. καὶ C--------- καί
 6934. ἕως P--------- ἕως
 6935. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6936. παλαιοῦ A1A-GSM--- παλαιός
 6937. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6938. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 6939. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 6940. καὶ C--------- καί
 6941. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6942. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6943. προσηνέχθη VQI-API3S- φέρω προς
 6944. DanTh 7:14
 6945. καὶ C--------- καί
 6946. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6947. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 6948. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6949. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 6950. καὶ C--------- καί
 6951. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6952. τιμὴ N1--NSF--- τιμή
 6953. καὶ C--------- καί
 6954. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6955. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 6956. καὶ C--------- καί
 6957. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6958. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6959. λαοί N2--NPM--- λαός
 6960. φυλαί N1--NPF--- φυλή
 6961. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 6962. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6963. δουλεύσουσιν VF--FAI3P- δουλεύω
 6964. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6965. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 6966. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6967. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 6968. αἰώνιος A1B-NSF--- αἰώνιος
 6969. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 6970. οὐ D--------- οὐ
 6971. παρελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι παρα
 6972. καὶ C--------- καί
 6973. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6974. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 6975. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6976. οὐ D--------- οὐ
 6977. διαφθαρήσεται VD--FPI3S- φθείρω δια
 6978. DanTh 7:15
 6979. ἔφριξεν VAI-AAI3S- φρίσσω
 6980. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6981. πνεῦμά N3M-NSN--- πνεῦμα
 6982. μου RP--GS---- ἐγώ
 6983. ἐν P--------- ἐν
 6984. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6985. ἕξει N3I-DSF--- ἕξις
 6986. μου RP--GS---- ἐγώ
 6987. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6988. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6989. καὶ C--------- καί
 6990. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6991. ὁράσεις N3I-NPF--- ὅρασις
 6992. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6993. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 6994. μου RP--GS---- ἐγώ
 6995. ἐτάρασσόν V1I-IAI3P- ταράσσω
 6996. με RP--AS---- ἐγώ
 6997. DanTh 7:16
 6998. καὶ C--------- καί
 6999. προσῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι προς
 7000. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 7001. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7002. ἑστηκότων VXI-XAPGPM ἵστημι
 7003. καὶ C--------- καί
 7004. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7005. ἀκρίβειαν N1A-ASF--- ἀκρίβεια
 7006. ἐζήτουν V2I-IAI1S- ζητέω
 7007. παρ' P--------- παρά
 7008. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7009. περὶ P--------- περί
 7010. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 7011. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 7012. καὶ C--------- καί
 7013. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 7014. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7015. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7016. ἀκρίβειαν N1A-ASF--- ἀκρίβεια
 7017. καὶ C--------- καί
 7018. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7019. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 7020. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7021. λόγων N2--GPM--- λόγος
 7022. ἐγνώρισέν VAI-AAI3S- γνωρίζω
 7023. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7024. DanTh 7:17
 7025. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 7026. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7027. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 7028. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7029. μεγάλα A1--NPN--- μέγας
 7030. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7031. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 7032. τέσσαρες A3--NPF--- τέσσαρες
 7033. βασιλεῖαι N1A-NPF--- βασιλεία
 7034. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 7035. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7036. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7037. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7038. αἳ RR--NPF--- ὅς
 7039. ἀρθήσονται VC--FPI3P- αἴρω
 7040. DanTh 7:18
 7041. καὶ C--------- καί
 7042. παραλήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω παρα
 7043. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7044. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7045. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 7046. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7047. καὶ C--------- καί
 7048. καθέξουσιν VF--FAI3P- ἔχω κατα
 7049. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7050. ἕως P--------- ἕως
 7051. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 7052. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7053. αἰώνων N3W-GPM--- αἰών
 7054. DanTh 7:19
 7055. καὶ C--------- καί
 7056. ἐζήτουν V2I-IAI1S- ζητέω
 7057. ἀκριβῶς D--------- ἀκριβῶς
 7058. περὶ P--------- περί
 7059. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7060. θηρίου N2N-GSN--- θηρίον
 7061. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7062. τετάρτου A1--GSN--- τέταρτος
 7063. ὅτι C--------- ὅτι
 7064. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7065. διάφορον A1B-ASN--- διάφορος
 7066. παρὰ P--------- παρά
 7067. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 7068. θηρίον N2N-ASN--- θηρίον
 7069. φοβερὸν A1A-NSN--- φοβερός
 7070. περισσῶς D--------- περισσῶς
 7071. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7072. ὀδόντες N3--NPM--- ὀδούς
 7073. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7074. σιδηροῖ A1C-NPM--- σιδηροῦς
 7075. καὶ C--------- καί
 7076. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7077. ὄνυχες N3--NPM--- ὄνυξ
 7078. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7079. χαλκοῖ A1C-NPM--- χαλκοῦς
 7080. ἐσθίον V1--PAPASN ἐσθίω
 7081. καὶ C--------- καί
 7082. λεπτῦνον V1--PAPASN λεπτύνω
 7083. καὶ C--------- καί
 7084. τὰ RA--APN--- ὁ
 7085. ἐπίλοιπα A1B-APN--- ἐπίλοιπος
 7086. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7087. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 7088. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7089. συνεπάτει V2I-IAI3S- πατέω συν
 7090. DanTh 7:20
 7091. καὶ C--------- καί
 7092. περὶ P--------- περί
 7093. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7094. κεράτων N3T-GPN--- κέρας
 7095. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7096. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7097. δέκα M--------- δέκα
 7098. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7099. ἐν P--------- ἐν
 7100. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7101. κεφαλῇ N1--DSF--- κεφαλή
 7102. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7103. καὶ C--------- καί
 7104. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7105. ἑτέρου A1A-GSN--- ἕτερος
 7106. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7107. ἀναβάντος VZ--AAPGSN βαίνω ἀνα
 7108. καὶ C--------- καί
 7109. ἐκτινάξαντος VA--AAPGSN τινάσσω ἐκ
 7110. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7111. προτέρων A1A-GPN--- πρότερος
 7112. τρία A3--APN--- τρεῖς
 7113. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7114. ἐκεῖνο RD--NSN--- ἐκεῖνος
 7115. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 7116. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7117. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 7118. καὶ C--------- καί
 7119. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 7120. λαλοῦν V2--PAPNSN λαλέω
 7121. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 7122. καὶ C--------- καί
 7123. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7124. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7125. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7126. μείζων A3C-NSF--- μέγας
 7127. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7128. λοιπῶν A1--GPM--- λοιπός
 7129. DanTh 7:21
 7130. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 7131. καὶ C--------- καί
 7132. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7133. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7134. ἐκεῖνο RD--NSN--- ἐκεῖνος
 7135. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 7136. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 7137. μετὰ P--------- μετά
 7138. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7139. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 7140. καὶ C--------- καί
 7141. ἴσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω
 7142. πρὸς P--------- πρός
 7143. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 7144. DanTh 7:22
 7145. ἕως P--------- ἕως
 7146. οὗ RR--GSM--- ὅς
 7147. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7148. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7149. παλαιὸς A1A-NSM--- παλαιός
 7150. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7151. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 7152. καὶ C--------- καί
 7153. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7154. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 7155. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7156. ἁγίοις A1A-DPM--- ἅγιος
 7157. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7158. καὶ C--------- καί
 7159. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7160. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 7161. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 7162. καὶ C--------- καί
 7163. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7164. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7165. κατέσχον VBI-AAI3P- ἔχω κατα
 7166. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7167. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 7168. DanTh 7:23
 7169. καὶ C--------- καί
 7170. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7171. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7172. θηρίον N2N-NSN--- θηρίον
 7173. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7174. τέταρτον A1--NSN--- τέταρτος
 7175. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 7176. τετάρτη A1--NSF--- τέταρτος
 7177. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7178. ἐν P--------- ἐν
 7179. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7180. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7181. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 7182. ὑπερέξει VF--FAI3S- ἔχω ὑπερ
 7183. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 7184. τὰς RA--APF--- ὁ
 7185. βασιλείας N1A-APF--- βασιλεία
 7186. καὶ C--------- καί
 7187. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 7188. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7189. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7190. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7191. καὶ C--------- καί
 7192. συμπατήσει VF--FAI3S- πατέω συν
 7193. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7194. καὶ C--------- καί
 7195. κατακόψει VF--FAI3S- κόπτω κατα
 7196. DanTh 7:24
 7197. καὶ C--------- καί
 7198. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7199. δέκα M--------- δέκα
 7200. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 7201. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7202. δέκα M--------- δέκα
 7203. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 7204. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 7205. καὶ C--------- καί
 7206. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 7207. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7208. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 7209. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 7210. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7211. ὑπεροίσει VF--FAI3S- φέρω ὑπερ
 7212. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 7213. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7214. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7215. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 7216. καὶ C--------- καί
 7217. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 7218. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 7219. ταπεινώσει VF--FAI3S- ταπεινόω
 7220. DanTh 7:25
 7221. καὶ C--------- καί
 7222. λόγους N2--APM--- λόγος
 7223. πρὸς P--------- πρός
 7224. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7225. ὕψιστον A1--ASM--- ὕψιστος
 7226. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 7227. καὶ C--------- καί
 7228. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7229. ἁγίους A1A-APM--- ἅγιος
 7230. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7231. παλαιώσει VF--FAI3S- παλαιόω
 7232. καὶ C--------- καί
 7233. ὑπονοήσει VF--FAI3S- νοέω ὑπο
 7234. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7235. ἀλλοιῶσαι VA--AAN--- ἀλλοιόω
 7236. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 7237. καὶ C--------- καί
 7238. νόμον N2--ASM--- νόμος
 7239. καὶ C--------- καί
 7240. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 7241. ἐν P--------- ἐν
 7242. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7243. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7244. ἕως P--------- ἕως
 7245. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 7246. καὶ C--------- καί
 7247. καιρῶν N2--GPM--- καιρός
 7248. καὶ C--------- καί
 7249. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 7250. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 7251. DanTh 7:26
 7252. καὶ C--------- καί
 7253. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7254. κριτήριον N2N-NSN--- κριτήριον
 7255. καθίσει VF2-FAI3S- ἵζω κατα
 7256. καὶ C--------- καί
 7257. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7258. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 7259. μεταστήσουσιν VF--FAI3P- ἵστημι μετα
 7260. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7261. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 7262. καὶ C--------- καί
 7263. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7264. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 7265. ἕως P--------- ἕως
 7266. τέλους N3E-GSN--- τέλος
 7267. DanTh 7:27
 7268. καὶ C--------- καί
 7269. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7270. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 7271. καὶ C--------- καί
 7272. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7273. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 7274. καὶ C--------- καί
 7275. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7276. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 7277. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7278. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 7279. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7280. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 7281. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 7282. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7283. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7284. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7285. ἁγίοις A1A-DPM--- ἅγιος
 7286. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7287. καὶ C--------- καί
 7288. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7289. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 7290. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7291. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 7292. αἰώνιος A1B-NSF--- αἰώνιος
 7293. καὶ C--------- καί
 7294. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 7295. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7296. ἀρχαὶ N1--NPF--- ἀρχή
 7297. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7298. δουλεύσουσιν VF--FAI3P- δουλεύω
 7299. καὶ C--------- καί
 7300. ὑπακούσονται VF--FMI3P- ἀκούω ὑπο
 7301. DanTh 7:28
 7302. ἕως C--------- ἕως
 7303. ὧδε D--------- ὧδε
 7304. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7305. πέρας N3T-NSN--- πέρας
 7306. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7307. λόγου N2--GSM--- λόγος
 7308. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7309. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 7310. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7311. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 7312. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7313. διαλογισμοί N2--NPM--- διαλογισμός
 7314. μου RP--GS---- ἐγώ
 7315. συνετάρασσόν V1I-IAI3P- ταράσσω συν
 7316. με RP--AS---- ἐγώ
 7317. καὶ C--------- καί
 7318. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7319. μορφή N1--NSF--- μορφή
 7320. μου RP--GS---- ἐγώ
 7321. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 7322. ἐπ' P--------- ἐπί
 7323. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 7324. καὶ C--------- καί
 7325. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7326. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 7327. ἐν P--------- ἐν
 7328. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7329. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 7330. μου RP--GS---- ἐγώ
 7331. συνετήρησα VAI-AAI1S- τηρέω συν
 7332. DanTh 8:1
 7333. ἐν P--------- ἐν
 7334. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 7335. τρίτῳ A1--DSN--- τρίτος
 7336. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7337. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 7338. Βαλτασαρ N---GSM--- Βαλτασαρ
 7339. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7340. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7341. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7342. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 7343. πρός P--------- πρός
 7344. με RP--AS---- ἐγώ
 7345. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7346. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 7347. μετὰ P--------- μετά
 7348. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7349. ὀφθεῖσάν VV--APPASF ὁράω
 7350. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7351. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7352. ἀρχήν N1--ASF--- ἀρχή
 7353. DanTh 8:2
 7354. καὶ C--------- καί
 7355. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 7356. ἐν P--------- ἐν
 7357. Σούσοις N---DPM--- Σοῦσα
 7358. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7359. βάρει N3I-DSF--- βάρις
 7360. ἥ RR--NSF--- ὅς
 7361. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7362. ἐν P--------- ἐν
 7363. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 7364. Αιλαμ N---GS---- Αιλαμ
 7365. καὶ C--------- καί
 7366. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7367. ἐν P--------- ἐν
 7368. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 7369. καὶ C--------- καί
 7370. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 7371. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7372. τοῦ RA--GS---- ὁ
 7373. Ουβαλ N---GS---- Ουβαλ
 7374. DanTh 8:3
 7375. καὶ C--------- καί
 7376. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 7377. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7378. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 7379. μου RP--GS---- ἐγώ
 7380. καὶ C--------- καί
 7381. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7382. καὶ C--------- καί
 7383. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7384. κριὸς N2--NSM--- κριός
 7385. εἷς A3--NSM--- εἷς
 7386. ἑστηκὼς VXI-XAPNSM ἵστημι
 7387. πρὸ P--------- πρό
 7388. τοῦ RA--GS---- ὁ
 7389. Ουβαλ N---GS---- Ουβαλ
 7390. καὶ C--------- καί
 7391. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7392. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 7393. καὶ C--------- καί
 7394. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7395. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 7396. ὑψηλά A1--NPN--- ὑψηλός
 7397. καὶ C--------- καί
 7398. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7399. ἓν A3--NSN--- εἷς
 7400. ὑψηλότερον A1--NSNC-- ὑψηλός
 7401. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7402. ἑτέρου A1A-GSN--- ἕτερος
 7403. καὶ C--------- καί
 7404. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7405. ὑψηλὸν A1--NSN--- ὑψηλός
 7406. ἀνέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω ἀνα
 7407. ἐπ' P--------- ἐπί
 7408. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 7409. DanTh 8:4
 7410. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7411. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7412. κριὸν N2--ASM--- κριός
 7413. κερατίζοντα V1--PAPASM κερατίζω
 7414. κατὰ P--------- κατά
 7415. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 7416. καὶ C--------- καί
 7417. βορρᾶν N1T-ASM--- βορέας
 7418. καὶ C--------- καί
 7419. νότον N2--ASM--- νότος
 7420. καὶ C--------- καί
 7421. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 7422. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7423. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 7424. οὐ D--------- οὐ
 7425. στήσονται VF--FMI3P- ἵστημι
 7426. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7427. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7428. καὶ C--------- καί
 7429. οὐκ D--------- οὐ
 7430. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7431. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7432. ἐξαιρούμενος V2--PMPNSM αἱρέω ἐκ
 7433. ἐκ P--------- ἐκ
 7434. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 7435. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7436. καὶ C--------- καί
 7437. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7438. κατὰ P--------- κατά
 7439. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7440. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 7441. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7442. καὶ C--------- καί
 7443. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 7444. DanTh 8:5
 7445. καὶ C--------- καί
 7446. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7447. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 7448. συνίων V7--PAPNSM ἵημι συν
 7449. καὶ C--------- καί
 7450. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7451. τράγος N2--NSM--- τράγος
 7452. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 7453. ἤρχετο V1I-IMI3S- ἔρχομαι
 7454. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7455. λιβὸς N3--GSM--- λίψ
 7456. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7457. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 7458. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 7459. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7460. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7461. καὶ C--------- καί
 7462. οὐκ D--------- οὐ
 7463. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7464. ἁπτόμενος V1--PMPNSM ἅπτομαι
 7465. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7466. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7467. καὶ C--------- καί
 7468. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7469. τράγῳ N2--DSM--- τράγος
 7470. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7471. θεωρητὸν A1--NSN--- θεωρητός
 7472. ἀνὰ P--------- ἀνά
 7473. μέσον A1--ASM--- μέσος
 7474. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7475. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 7476. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7477. DanTh 8:6
 7478. καὶ C--------- καί
 7479. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7480. ἕως P--------- ἕως
 7481. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7482. κριοῦ N2--GSM--- κριός
 7483. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7484. τὰ RA--APN--- ὁ
 7485. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7486. ἔχοντος V1--PAPGSM ἔχω
 7487. οὗ RR--GSM--- ὅς
 7488. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7489. ἑστῶτος VXI-XAPGSM ἵστημι
 7490. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7491. τοῦ RA--GS---- ὁ
 7492. Ουβαλ N---GS---- Ουβαλ
 7493. καὶ C--------- καί
 7494. ἔδραμεν VBI-AAI3S- τρέχω
 7495. πρὸς P--------- πρός
 7496. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7497. ἐν P--------- ἐν
 7498. ὁρμῇ N1--DSF--- ὁρμή
 7499. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7500. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 7501. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7502. DanTh 8:7
 7503. καὶ C--------- καί
 7504. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7505. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7506. φθάνοντα V1--PAPASM φθάνω
 7507. ἕως P--------- ἕως
 7508. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7509. κριοῦ N2--GSM--- κριός
 7510. καὶ C--------- καί
 7511. ἐξηγριάνθη VCI-API3S- ἀγριαίνω ἐκ
 7512. πρὸς P--------- πρός
 7513. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7514. καὶ C--------- καί
 7515. ἔπαισεν VAI-AAI3S- παίζω
 7516. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7517. κριὸν N2--ASM--- κριός
 7518. καὶ C--------- καί
 7519. συνέτριψεν VAI-AAI3S- τρίβω συν
 7520. ἀμφότερα A1--APN--- ἀμφότεροι
 7521. τὰ RA--APN--- ὁ
 7522. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7523. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7524. καὶ C--------- καί
 7525. οὐκ D--------- οὐ
 7526. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7527. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 7528. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7529. κριῷ N2--DSM--- κριός
 7530. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7531. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 7532. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7533. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7534. καὶ C--------- καί
 7535. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 7536. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7537. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7538. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7539. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7540. καὶ C--------- καί
 7541. συνεπάτησεν VAI-AAI3S- πατέω συν
 7542. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7543. καὶ C--------- καί
 7544. οὐκ D--------- οὐ
 7545. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7546. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7547. ἐξαιρούμενος V2--PMPNSM αἱρέω ἐκ
 7548. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7549. κριὸν N2--ASM--- κριός
 7550. ἐκ P--------- ἐκ
 7551. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 7552. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7553. DanTh 8:8
 7554. καὶ C--------- καί
 7555. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7556. τράγος N2--NSM--- τράγος
 7557. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7558. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 7559. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 7560. ἕως P--------- ἕως
 7561. σφόδρα D--------- σφόδρα
 7562. καὶ C--------- καί
 7563. ἐν P--------- ἐν
 7564. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7565. ἰσχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω
 7566. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7567. συνετρίβη VDI-API3S- τρίβω συν
 7568. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7569. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7570. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7571. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7572. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 7573. καὶ C--------- καί
 7574. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 7575. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 7576. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 7577. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 7578. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7579. εἰς P--------- εἰς
 7580. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7581. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 7582. ἀνέμους N2--APM--- ἄνεμος
 7583. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7584. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7585. DanTh 8:9
 7586. καὶ C--------- καί
 7587. ἐκ P--------- ἐκ
 7588. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7589. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 7590. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 7591. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7592. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7593. ἓν A3--NSN--- εἷς
 7594. ἰσχυρὸν A1A-NSN--- ἰσχυρός
 7595. καὶ C--------- καί
 7596. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 7597. περισσῶς D--------- περισσῶς
 7598. πρὸς P--------- πρός
 7599. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7600. νότον N2--ASM--- νότος
 7601. καὶ C--------- καί
 7602. πρὸς P--------- πρός
 7603. ἀνατολὴν N1--ASF--- ἀνατολή
 7604. καὶ C--------- καί
 7605. πρὸς P--------- πρός
 7606. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7607. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 7608. DanTh 8:10
 7609. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 7610. ἕως P--------- ἕως
 7611. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7612. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 7613. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7614. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7615. καὶ C--------- καί
 7616. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 7617. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7618. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7619. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7620. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7621. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7622. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 7623. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7624. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7625. καὶ C--------- καί
 7626. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7627. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7628. ἄστρων N2N-GPN--- ἄστρον
 7629. καὶ C--------- καί
 7630. συνεπάτησεν VAI-AAI3S- πατέω συν
 7631. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 7632. DanTh 8:11
 7633. καὶ C--------- καί
 7634. ἕως P--------- ἕως
 7635. οὗ RR--GSM--- ὅς
 7636. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7637. ἀρχιστράτηγος N2--NSM--- ἀρχιστράτηγος
 7638. ῥύσηται VA--AMS3S- ῥύομαι
 7639. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7640. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 7641. καὶ C--------- καί
 7642. δι' P--------- διά
 7643. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7644. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 7645. ἐρράχθη VQI-API3S- ῥάσσω
 7646. καὶ C--------- καί
 7647. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 7648. καὶ C--------- καί
 7649. κατευοδώθη VC--API3S- εὐοδόω κατα
 7650. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7651. καὶ C--------- καί
 7652. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7653. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 7654. ἐρημωθήσεται VC--FPI3S- ἐρημόω
 7655. DanTh 8:12
 7656. καὶ C--------- καί
 7657. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7658. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7659. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7660. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 7661. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 7662. καὶ C--------- καί
 7663. ἐρρίφη VDI-API3S- ῥίπτω
 7664. χαμαὶ D--------- χαμαί
 7665. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7666. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 7667. καὶ C--------- καί
 7668. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7669. καὶ C--------- καί
 7670. εὐοδώθη VC--API3S- εὐοδόω
 7671. DanTh 8:13
 7672. καὶ C--------- καί
 7673. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 7674. ἑνὸς A3--GSM--- εἷς
 7675. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 7676. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 7677. καὶ C--------- καί
 7678. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7679. εἷς A3--NSM--- εἷς
 7680. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 7681. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7682. φελμουνι N---DS---- φελμουνι
 7683. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7684. λαλοῦντι V2--PAPDSM λαλέω
 7685. ἕως C--------- ἕως
 7686. πότε X--------- πότε
 7687. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7688. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7689. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 7690. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7691. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 7692. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7693. ἀρθεῖσα VC--APPNSF αἴρω
 7694. καὶ C--------- καί
 7695. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7696. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 7697. ἐρημώσεως N3I-GSF--- ἐρήμωσις
 7698. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7699. δοθεῖσα VC--APPNSF δίδωμι
 7700. καὶ C--------- καί
 7701. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7702. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 7703. καὶ C--------- καί
 7704. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7705. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 7706. συμπατηθήσεται VC--FPI3S- πατέω συν
 7707. DanTh 8:14
 7708. καὶ C--------- καί
 7709. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7710. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7711. ἕως P--------- ἕως
 7712. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 7713. καὶ C--------- καί
 7714. πρωὶ D--------- πρωΐ
 7715. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 7716. δισχίλιαι A1A-NPF--- δισχίλιοι
 7717. καὶ C--------- καί
 7718. τριακόσιαι A1A-NPF--- τριακόσιοι
 7719. καὶ C--------- καί
 7720. καθαρισθήσεται VS--FPI3S- καθαρίζω
 7721. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7722. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 7723. DanTh 8:15
 7724. καὶ C--------- καί
 7725. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7726. ἐν P--------- ἐν
 7727. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7728. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 7729. με RP--AS---- ἐγώ
 7730. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7731. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 7732. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7733. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 7734. καὶ C--------- καί
 7735. ἐζήτουν V2I-IAI1S- ζητέω
 7736. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 7737. καὶ C--------- καί
 7738. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7739. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 7740. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7741. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7742. ὡς C--------- ὡς
 7743. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7744. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 7745. DanTh 8:16
 7746. καὶ C--------- καί
 7747. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 7748. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 7749. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 7750. ἀνὰ P--------- ἀνά
 7751. μέσον A1--ASM--- μέσος
 7752. τοῦ RA--GS---- ὁ
 7753. Ουβαλ N---GS---- Ουβαλ
 7754. καὶ C--------- καί
 7755. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 7756. καὶ C--------- καί
 7757. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7758. Γαβριηλ N---VSM--- Γαβριηλ
 7759. συνέτισον VA--AAD2S- συνετίζω
 7760. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 7761. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7762. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 7763. DanTh 8:17
 7764. καὶ C--------- καί
 7765. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7766. καὶ C--------- καί
 7767. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 7768. ἐχόμενος V1--PMPNSM ἔχω
 7769. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7770. στάσεώς N3I-GSF--- στάσις
 7771. μου RP--GS---- ἐγώ
 7772. καὶ C--------- καί
 7773. ἐν P--------- ἐν
 7774. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7775. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 7776. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7777. ἐθαμβήθην VCI-API1S- θαμβέω
 7778. καὶ C--------- καί
 7779. πίπτω V1--PAI1S- πίπτω
 7780. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7781. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 7782. μου RP--GS---- ἐγώ
 7783. καὶ C--------- καί
 7784. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7785. πρός P--------- πρός
 7786. με RP--AS---- ἐγώ
 7787. σύνες VH--AAD2S- ἵημι συν
 7788. υἱὲ N2--VSM--- υἱός
 7789. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 7790. ἔτι D--------- ἔτι
 7791. γὰρ X--------- γάρ
 7792. εἰς P--------- εἰς
 7793. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 7794. πέρας N3T-ASN--- πέρας
 7795. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7796. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7797. DanTh 8:18
 7798. καὶ C--------- καί
 7799. ἐν P--------- ἐν
 7800. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7801. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 7802. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7803. μετ' P--------- μετά
 7804. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7805. πίπτω V1--PAI1S- πίπτω
 7806. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7807. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 7808. μου RP--GS---- ἐγώ
 7809. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7810. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7811. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7812. καὶ C--------- καί
 7813. ἥψατό VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 7814. μου RP--GS---- ἐγώ
 7815. καὶ C--------- καί
 7816. ἔστησέν VAI-AAI3S- ἵστημι
 7817. με RP--AS---- ἐγώ
 7818. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7819. πόδας N3D-APM--- πούς
 7820. DanTh 8:19
 7821. καὶ C--------- καί
 7822. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7823. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7824. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7825. γνωρίζω V1--PAI1S- γνωρίζω
 7826. σοι RP--DS---- σύ
 7827. τὰ RA--APN--- ὁ
 7828. ἐσόμενα VF--FMPAPN εἰμί
 7829. ἐπ' P--------- ἐπί
 7830. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 7831. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7832. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 7833. ἔτι D--------- ἔτι
 7834. γὰρ X--------- γάρ
 7835. εἰς P--------- εἰς
 7836. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 7837. πέρας N3T-ASN--- πέρας
 7838. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7839. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7840. DanTh 8:20
 7841. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7842. κριός N2--NSM--- κριός
 7843. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7844. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 7845. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7846. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 7847. τὰ RA--APN--- ὁ
 7848. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7849. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7850. Μήδων N2--GPM--- Μῆδος
 7851. καὶ C--------- καί
 7852. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 7853. DanTh 8:21
 7854. καὶ C--------- καί
 7855. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7856. τράγος N2--NSM--- τράγος
 7857. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7858. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 7859. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7860. Ἑλλήνων N3--GPM--- Ἕλλην
 7861. καὶ C--------- καί
 7862. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7863. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7864. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7865. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 7866. ὃ RR--NSN--- ὅς
 7867. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7868. ἀνὰ P--------- ἀνά
 7869. μέσον A1--ASM--- μέσος
 7870. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7871. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 7872. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7873. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 7874. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7875. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7876. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7877. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7878. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 7879. DanTh 8:22
 7880. καὶ C--------- καί
 7881. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7882. συντριβέντος VD--APPGSN τρίβω συν
 7883. οὗ RR--GSN--- ὅς
 7884. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 7885. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 7886. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 7887. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7888. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 7889. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 7890. ἐκ P--------- ἐκ
 7891. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7892. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 7893. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7894. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 7895. καὶ C--------- καί
 7896. οὐκ D--------- οὐ
 7897. ἐν P--------- ἐν
 7898. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7899. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 7900. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7901. DanTh 8:23
 7902. καὶ C--------- καί
 7903. ἐπ' P--------- ἐπί
 7904. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 7905. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7906. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 7907. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7908. πληρουμένων V4--PMPGPF πληρόω
 7909. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7910. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 7911. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7912. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 7913. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7914. ἀναιδὴς A3H-NSM--- ἀναιδής
 7915. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 7916. καὶ C--------- καί
 7917. συνίων V7--PAPNSM ἵημι συν
 7918. προβλήματα N3M-APN--- πρόβλημα
 7919. DanTh 8:24
 7920. καὶ C--------- καί
 7921. κραταιὰ A1A-NSF--- κραταιός
 7922. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7923. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 7924. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7925. καὶ C--------- καί
 7926. οὐκ D--------- οὐ
 7927. ἐν P--------- ἐν
 7928. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7929. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 7930. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7931. καὶ C--------- καί
 7932. θαυμαστὰ A1--APN--- θαυμαστός
 7933. διαφθερεῖ VF2-FAI3S- φθείρω δια
 7934. καὶ C--------- καί
 7935. κατευθυνεῖ VF2-FAI3S- εὐθύνω κατα
 7936. καὶ C--------- καί
 7937. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 7938. καὶ C--------- καί
 7939. διαφθερεῖ VF2-FAI3S- φθείρω δια
 7940. ἰσχυροὺς A1A-APM--- ἰσχυρός
 7941. καὶ C--------- καί
 7942. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7943. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 7944. DanTh 8:25
 7945. καὶ C--------- καί
 7946. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7947. ζυγὸς N2--NSM--- ζυγός
 7948. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7949. κλοιοῦ N2--GSM--- κλοιός
 7950. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7951. κατευθυνεῖ VF2-FAI3S- εὐθύνω κατα
 7952. δόλος N2--NSM--- δόλος
 7953. ἐν P--------- ἐν
 7954. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7955. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7956. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7957. καὶ C--------- καί
 7958. ἐν P--------- ἐν
 7959. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 7960. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7961. μεγαλυνθήσεται VC--FPI3S- μεγαλύνω
 7962. καὶ C--------- καί
 7963. δόλῳ N2--DSM--- δόλος
 7964. διαφθερεῖ VF2-FAI3S- φθείρω δια
 7965. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 7966. καὶ C--------- καί
 7967. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7968. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 7969. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 7970. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 7971. καὶ C--------- καί
 7972. ὡς C--------- ὡς
 7973. ᾠὰ N2N-APN--- ᾠόν
 7974. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7975. συντρίψει VF--FAI3S- τρίβω συν
 7976. DanTh 8:26
 7977. καὶ C--------- καί
 7978. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7979. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7980. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7981. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 7982. καὶ C--------- καί
 7983. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7984. πρωίας A1A-GSF--- πρώϊος
 7985. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7986. ῥηθείσης VC--APPGSF εἶπον
 7987. ἀληθής A3H-NSF--- ἀληθής
 7988. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7989. καὶ C--------- καί
 7990. σὺ RP--NS---- σύ
 7991. σφράγισον VA--AAD2S- σφραγίζω
 7992. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7993. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 7994. ὅτι C--------- ὅτι
 7995. εἰς P--------- εἰς
 7996. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 7997. πολλάς A1--APF--- πολύς
 7998. DanTh 8:27
 7999. καὶ C--------- καί
 8000. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8001. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 8002. ἐκοιμήθην VCI-API1S- κοιμάω
 8003. καὶ C--------- καί
 8004. ἐμαλακίσθην VSI-API1S- μαλακίζομαι
 8005. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 8006. καὶ C--------- καί
 8007. ἀνέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀνα
 8008. καὶ C--------- καί
 8009. ἐποίουν V2I-IAI1S- ποιέω
 8010. τὰ RA--APN--- ὁ
 8011. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 8012. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8013. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8014. καὶ C--------- καί
 8015. ἐθαύμαζον V1I-IAI1S- θαυμάζω
 8016. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8017. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 8018. καὶ C--------- καί
 8019. οὐκ D--------- οὐ
 8020. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 8021. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8022. συνίων V7--PAPNSM ἵημι συν
 8023. DanTh 9:1
 8024. ἐν P--------- ἐν
 8025. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8026. πρώτῳ A1--DSNS-- πρῶτος
 8027. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 8028. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 8029. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8030. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 8031. Ασουηρου N2--GSM--- Ασουηρος
 8032. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8033. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8034. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 8035. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8036. Μήδων N2--GPM--- Μῆδος
 8037. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8038. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 8039. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8040. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 8041. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 8042. DanTh 9:2
 8043. ἐν P--------- ἐν
 8044. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 8045. ἑνὶ A3--DSN--- εἷς
 8046. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8047. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 8048. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8049. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8050. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 8051. συνῆκα VAI-AAI1S- ἵημι συν
 8052. ἐν P--------- ἐν
 8053. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8054. βύβλοις N2--DPF--- βίβλος
 8055. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8056. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 8057. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8058. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 8059. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8060. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 8061. λόγος N2--NSM--- λόγος
 8062. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8063. πρὸς P--------- πρός
 8064. Ιερεμιαν N1T-ASM--- Ἰερεμίας
 8065. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8066. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 8067. εἰς P--------- εἰς
 8068. συμπλήρωσιν N3I-ASF--- συμπλήρωσις
 8069. ἐρημώσεως N3I-GSF--- ἐρήμωσις
 8070. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 8071. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 8072. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 8073. DanTh 9:3
 8074. καὶ C--------- καί
 8075. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 8076. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8077. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 8078. μου RP--GS---- ἐγώ
 8079. πρὸς P--------- πρός
 8080. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8081. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8082. θεὸν N2--ASM--- θεός
 8083. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8084. ἐκζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω ἐκ
 8085. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 8086. καὶ C--------- καί
 8087. δεήσεις N3I-APF--- δέησις
 8088. ἐν P--------- ἐν
 8089. νηστείαις N1A-DPF--- νηστεία
 8090. καὶ C--------- καί
 8091. σάκκῳ N2--DSM--- σάκκος
 8092. καὶ C--------- καί
 8093. σποδῷ N2--DSF--- σποδός
 8094. DanTh 9:4
 8095. καὶ C--------- καί
 8096. προσηυξάμην VAI-AMI1S- εὔχομαι προς
 8097. πρὸς P--------- πρός
 8098. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8099. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8100. θεόν N2--ASM--- θεός
 8101. μου RP--GS---- ἐγώ
 8102. καὶ C--------- καί
 8103. ἐξωμολογησάμην VAI-AMI1S- ὁμολογέω ἐκ
 8104. καὶ C--------- καί
 8105. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 8106. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8107. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8108. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8109. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8110. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 8111. καὶ C--------- καί
 8112. θαυμαστὸς A1--NSM--- θαυμαστός
 8113. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8114. φυλάσσων V1--PAPNSM φυλάσσω
 8115. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8116. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 8117. σου RP--GS---- σύ
 8118. καὶ C--------- καί
 8119. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8120. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 8121. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8122. ἀγαπῶσίν V3--PAPDPM ἀγαπάω
 8123. σε RP--AS---- σύ
 8124. καὶ C--------- καί
 8125. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8126. φυλάσσουσιν V1--PAPDPM φυλάσσω
 8127. τὰς RA--APF--- ὁ
 8128. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 8129. σου RP--GS---- σύ
 8130. DanTh 9:5
 8131. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8132. ἠδικήσαμεν VAI-AAI1P- ἀδικέω
 8133. ἠνομήσαμεν VAI-AAI1P- ἀνομέω
 8134. καὶ C--------- καί
 8135. ἀπέστημεν VHI-AAI1P- ἵστημι ἀπο
 8136. καὶ C--------- καί
 8137. ἐξεκλίναμεν VAI-AAI1P- κλίνω ἐκ
 8138. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8139. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8140. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 8141. σου RP--GS---- σύ
 8142. καὶ C--------- καί
 8143. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8144. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8145. κριμάτων N3M-GPN--- κρίμα
 8146. σου RP--GS---- σύ
 8147. DanTh 9:6
 8148. καὶ C--------- καί
 8149. οὐκ D--------- οὐ
 8150. εἰσηκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω εἰς
 8151. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8152. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 8153. σου RP--GS---- σύ
 8154. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8155. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 8156. οἳ RR--NPM--- ὅς
 8157. ἐλάλουν V2I-IAI3P- λαλέω
 8158. ἐν P--------- ἐν
 8159. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8160. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 8161. σου RP--GS---- σύ
 8162. πρὸς P--------- πρός
 8163. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8164. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 8165. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8166. καὶ C--------- καί
 8167. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 8168. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8169. καὶ C--------- καί
 8170. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 8171. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8172. καὶ C--------- καί
 8173. πρὸς P--------- πρός
 8174. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 8175. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8176. λαὸν N2--ASM--- λαός
 8177. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8178. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8179. DanTh 9:7
 8180. σοί RP--DS---- σύ
 8181. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8182. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8183. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 8184. καὶ C--------- καί
 8185. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8186. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8187. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 8188. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8189. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 8190. ὡς C--------- ὡς
 8191. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8192. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 8193. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 8194. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 8195. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 8196. καὶ C--------- καί
 8197. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8198. ἐνοικοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω ἐν
 8199. ἐν P--------- ἐν
 8200. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 8201. καὶ C--------- καί
 8202. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 8203. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 8204. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8205. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 8206. καὶ C--------- καί
 8207. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8208. μακρὰν D--------- μακράν
 8209. ἐν P--------- ἐν
 8210. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 8211. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8212. γῇ N1--DSF--- γῆ
 8213. οὗ RR--GSM--- ὅς
 8214. διέσπειρας VAI-AAI2S- σπείρω δια
 8215. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8216. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 8217. ἐν P--------- ἐν
 8218. ἀθεσίᾳ N1A-DSF--- ἀθεσία
 8219. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8220. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 8221. ἠθέτησαν VAI-AAI3P- ἀθετέω
 8222. ἐν P--------- ἐν
 8223. σοί RP--DS---- σύ
 8224. DanTh 9:8
 8225. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8226. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8227. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8228. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 8229. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8230. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 8231. καὶ C--------- καί
 8232. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8233. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 8234. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8235. καὶ C--------- καί
 8236. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8237. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 8238. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8239. καὶ C--------- καί
 8240. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8241. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 8242. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8243. οἵτινες RX--NPM--- ὅστις
 8244. ἡμάρτομέν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8245. σοι RP--DS---- σύ
 8246. DanTh 9:9
 8247. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8248. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 8249. θεῷ N2--DSM--- θεός
 8250. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8251. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8252. οἰκτιρμοὶ N2--NPM--- οἰκτιρμός
 8253. καὶ C--------- καί
 8254. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8255. ἱλασμοί N2--NPM--- ἱλασμός
 8256. ὅτι C--------- ὅτι
 8257. ἀπέστημεν VHI-AAI1P- ἵστημι ἀπο
 8258. DanTh 9:10
 8259. καὶ C--------- καί
 8260. οὐκ D--------- οὐ
 8261. εἰσηκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω εἰς
 8262. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8263. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 8264. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8265. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8266. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8267. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8268. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 8269. ἐν P--------- ἐν
 8270. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8271. νόμοις N2--DPM--- νόμος
 8272. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8273. οἷς RR--DPM--- ὅς
 8274. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 8275. κατὰ P--------- κατά
 8276. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8277. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8278. ἐν P--------- ἐν
 8279. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 8280. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8281. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 8282. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8283. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8284. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 8285. DanTh 9:11
 8286. καὶ C--------- καί
 8287. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 8288. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 8289. παρέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω παρα
 8290. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8291. νόμον N2--ASM--- νόμος
 8292. σου RP--GS---- σύ
 8293. καὶ C--------- καί
 8294. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 8295. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8296. μὴ D--------- μή
 8297. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 8298. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8299. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 8300. σου RP--GS---- σύ
 8301. καὶ C--------- καί
 8302. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 8303. ἐφ' P--------- ἐπί
 8304. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8305. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8306. κατάρα N1A-NSF--- κατάρα
 8307. καὶ C--------- καί
 8308. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8309. ὅρκος N2--NSM--- ὅρκος
 8310. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8311. γεγραμμένος VP--XMPNSM γράφω
 8312. ἐν P--------- ἐν
 8313. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 8314. Μωυσέως N---GSM--- Μωυσῆς
 8315. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 8316. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8317. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8318. ὅτι C--------- ὅτι
 8319. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8320. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8321. DanTh 9:12
 8322. καὶ C--------- καί
 8323. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 8324. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8325. λόγους N2--APM--- λόγος
 8326. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8327. οὓς RR--APM--- ὅς
 8328. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 8329. ἐφ' P--------- ἐπί
 8330. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8331. καὶ C--------- καί
 8332. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8333. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8334. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 8335. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8336. οἳ RR--NPM--- ὅς
 8337. ἔκρινον V1I-IAI3P- κρίνω
 8338. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8339. ἐπαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐπι
 8340. ἐφ' P--------- ἐπί
 8341. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8342. κακὰ A1--APN--- κακός
 8343. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 8344. οἷα A1A-APN--- οἷος
 8345. οὐ D--------- οὐ
 8346. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 8347. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 8348. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 8349. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8350. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 8351. κατὰ P--------- κατά
 8352. τὰ RA--APN--- ὁ
 8353. γενόμενα VB--AMPAPN γίγνομαι
 8354. ἐν P--------- ἐν
 8355. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 8356. DanTh 9:13
 8357. καθὼς D--------- καθώς
 8358. γέγραπται VP--XMI3S- γράφω
 8359. ἐν P--------- ἐν
 8360. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8361. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 8362. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 8363. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 8364. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8365. κακὰ A1--NPN--- κακός
 8366. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 8367. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 8368. ἐφ' P--------- ἐπί
 8369. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8370. καὶ C--------- καί
 8371. οὐκ D--------- οὐ
 8372. ἐδεήθημεν VCI-API1P- δέω
 8373. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8374. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 8375. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8376. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8377. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8378. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8379. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 8380. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8381. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8382. ἀδικιῶν N1A-GPF--- ἀδικία
 8383. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8384. καὶ C--------- καί
 8385. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8386. συνιέναι V7--PAN--- ἵημι συν
 8387. ἐν P--------- ἐν
 8388. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 8389. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 8390. σου RP--GS---- σύ
 8391. DanTh 9:14
 8392. καὶ C--------- καί
 8393. ἐγρηγόρησεν VAI-AAI3S- γρηγορέω
 8394. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8395. καὶ C--------- καί
 8396. ἐπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 8397. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 8398. ἐφ' P--------- ἐπί
 8399. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8400. ὅτι C--------- ὅτι
 8401. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 8402. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8403. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8404. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8405. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8406. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8407. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 8408. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8409. ποίησιν N3I-ASF--- ποίησις
 8410. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8411. ἣν RR--ASF--- ὅς
 8412. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 8413. καὶ C--------- καί
 8414. οὐκ D--------- οὐ
 8415. εἰσηκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω εἰς
 8416. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8417. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 8418. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8419. DanTh 9:15
 8420. καὶ C--------- καί
 8421. νῦν D--------- νῦν
 8422. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8423. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8424. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8425. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8426. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8427. ἐξήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐκ
 8428. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8429. λαόν N2--ASM--- λαός
 8430. σου RP--GS---- σύ
 8431. ἐκ P--------- ἐκ
 8432. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8433. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 8434. ἐν P--------- ἐν
 8435. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 8436. κραταιᾷ A1A-DSF--- κραταιός
 8437. καὶ C--------- καί
 8438. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 8439. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 8440. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 8441. ὡς C--------- ὡς
 8442. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8443. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 8444. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 8445. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8446. ἠνομήσαμεν VAI-AAI1P- ἀνομέω
 8447. DanTh 9:16
 8448. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8449. ἐν P--------- ἐν
 8450. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 8451. ἐλεημοσύνῃ N1--DSF--- ἐλεημοσύνη
 8452. σου RP--GS---- σύ
 8453. ἀποστραφήτω VD--APD3S- στρέφω ἀπο
 8454. δὴ X--------- δή
 8455. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8456. θυμός N2--NSM--- θυμός
 8457. σου RP--GS---- σύ
 8458. καὶ C--------- καί
 8459. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8460. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 8461. σου RP--GS---- σύ
 8462. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8463. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8464. πόλεώς N3I-GSF--- πόλις
 8465. σου RP--GS---- σύ
 8466. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 8467. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 8468. ἁγίου A1A-GSN--- ἅγιος
 8469. σου RP--GS---- σύ
 8470. ὅτι C--------- ὅτι
 8471. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8472. καὶ C--------- καί
 8473. ἐν P--------- ἐν
 8474. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8475. ἀδικίαις N1A-DPF--- ἀδικία
 8476. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8477. καὶ C--------- καί
 8478. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8479. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 8480. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8481. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 8482. καὶ C--------- καί
 8483. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8484. λαός N2--NSM--- λαός
 8485. σου RP--GS---- σύ
 8486. εἰς P--------- εἰς
 8487. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 8488. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8489. ἐν P--------- ἐν
 8490. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 8491. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8492. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 8493. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8494. DanTh 9:17
 8495. καὶ C--------- καί
 8496. νῦν D--------- νῦν
 8497. εἰσάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω εἰς
 8498. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8499. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8500. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8501. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8502. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8503. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 8504. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8505. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 8506. σου RP--GS---- σύ
 8507. καὶ C--------- καί
 8508. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8509. δεήσεων N3I-GPF--- δέησις
 8510. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8511. καὶ C--------- καί
 8512. ἐπίφανον VB--AAD2S- φαίνω ἐπι
 8513. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8514. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 8515. σου RP--GS---- σύ
 8516. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8517. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8518. ἁγίασμά N3M-ASN--- ἁγίασμα
 8519. σου RP--GS---- σύ
 8520. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8521. ἔρημον N2--ASN--- ἔρημος
 8522. ἕνεκέν P--------- ἕνεκεν
 8523. σου RP--GS---- σύ
 8524. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8525. DanTh 9:18
 8526. κλῖνον VB--AAD2S- κλίνω
 8527. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8528. θεός N2--NSM--- θεός
 8529. μου RP--GS---- ἐγώ
 8530. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8531. οὖς N3--ASN--- οὖς
 8532. σου RP--GS---- σύ
 8533. καὶ C--------- καί
 8534. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 8535. ἄνοιξον VA--AAD2S- οἴγω ἀνα
 8536. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8537. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 8538. σου RP--GS---- σύ
 8539. καὶ C--------- καί
 8540. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 8541. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8542. ἀφανισμὸν N2--ASM--- ἀφανισμός
 8543. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8544. καὶ C--------- καί
 8545. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8546. πόλεώς N3I-GSF--- πόλις
 8547. σου RP--GS---- σύ
 8548. ἐφ' P--------- ἐπί
 8549. ἧς RR--GSF--- ὅς
 8550. ἐπικέκληται VM--XMI3S- καλέω ἐπι
 8551. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8552. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 8553. σου RP--GS---- σύ
 8554. ἐπ' P--------- ἐπί
 8555. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 8556. ὅτι C--------- ὅτι
 8557. οὐκ D--------- οὐ
 8558. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8559. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8560. δικαιοσύναις N1--DPF--- δικαιοσύνη
 8561. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8562. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8563. ῥιπτοῦμεν V2--PAI1P- ῥιπτέω
 8564. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8565. οἰκτιρμὸν N2--ASM--- οἰκτιρμός
 8566. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8567. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 8568. σου RP--GS---- σύ
 8569. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 8570. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8571. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8572. οἰκτιρμούς N2--APM--- οἰκτιρμός
 8573. σου RP--GS---- σύ
 8574. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8575. πολλούς A1--APM--- πολύς
 8576. DanTh 9:19
 8577. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8578. εἰσάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω εἰς
 8579. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8580. ἱλάσθητι VC--APD2S- ἱλάσκομαι
 8581. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8582. πρόσχες VB--AAD2S- ἔχω προς
 8583. καὶ C--------- καί
 8584. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 8585. μὴ D--------- μή
 8586. χρονίσῃς VA--AAS2S- χρονίζω
 8587. ἕνεκέν P--------- ἕνεκεν
 8588. σου RP--GS---- σύ
 8589. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8590. θεός N2--NSM--- θεός
 8591. μου RP--GS---- ἐγώ
 8592. ὅτι C--------- ὅτι
 8593. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8594. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 8595. σου RP--GS---- σύ
 8596. ἐπικέκληται VM--XMI3S- καλέω ἐπι
 8597. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8598. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8599. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 8600. σου RP--GS---- σύ
 8601. καὶ C--------- καί
 8602. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8603. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8604. λαόν N2--ASM--- λαός
 8605. σου RP--GS---- σύ
 8606. DanTh 9:20
 8607. καὶ C--------- καί
 8608. ἔτι D--------- ἔτι
 8609. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8610. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 8611. καὶ C--------- καί
 8612. προσευχομένου V1--PMPGSM εὔχομαι προς
 8613. καὶ C--------- καί
 8614. ἐξαγορεύοντος V1--PAPGSM ἀγορεύω ἐκ
 8615. τὰς RA--APF--- ὁ
 8616. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 8617. μου RP--GS---- ἐγώ
 8618. καὶ C--------- καί
 8619. τὰς RA--APF--- ὁ
 8620. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 8621. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8622. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 8623. μου RP--GS---- ἐγώ
 8624. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8625. καὶ C--------- καί
 8626. ῥιπτοῦντος V2--PAPGSM ῥιπτέω
 8627. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8628. ἔλεόν N2--ASM--- ἔλεος
 8629. μου RP--GS---- ἐγώ
 8630. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 8631. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8632. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8633. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8634. μου RP--GS---- ἐγώ
 8635. περὶ P--------- περί
 8636. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8637. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 8638. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8639. ἁγίου A1A-GSN--- ἅγιος
 8640. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8641. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8642. μου RP--GS---- ἐγώ
 8643. DanTh 9:21
 8644. καὶ C--------- καί
 8645. ἔτι D--------- ἔτι
 8646. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8647. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 8648. ἐν P--------- ἐν
 8649. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8650. προσευχῇ N1--DSF--- προσευχή
 8651. καὶ C--------- καί
 8652. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8653. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8654. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8655. Γαβριηλ N---NSM--- Γαβριηλ
 8656. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8657. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 8658. ἐν P--------- ἐν
 8659. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8660. ὁράσει N3I-DSF--- ὅρασις
 8661. ἐν P--------- ἐν
 8662. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8663. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 8664. πετόμενος V1--PMPNSM πέτομαι
 8665. καὶ C--------- καί
 8666. ἥψατό VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 8667. μου RP--GS---- ἐγώ
 8668. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 8669. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 8670. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 8671. ἑσπερινῆς A1--GSF--- ἑσπερινός
 8672. DanTh 9:22
 8673. καὶ C--------- καί
 8674. συνέτισέν VA--AAI3S- συνετίζω
 8675. με RP--AS---- ἐγώ
 8676. καὶ C--------- καί
 8677. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 8678. μετ' P--------- μετά
 8679. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8680. καὶ C--------- καί
 8681. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8682. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 8683. νῦν D--------- νῦν
 8684. ἐξῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι ἐκ
 8685. συμβιβάσαι VA--AAN--- βιβάζω συν
 8686. σε RP--AS---- σύ
 8687. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 8688. DanTh 9:23
 8689. ἐν P--------- ἐν
 8690. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 8691. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8692. δεήσεώς N3I-GSF--- δέησις
 8693. σου RP--GS---- σύ
 8694. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 8695. λόγος N2--NSM--- λόγος
 8696. καὶ C--------- καί
 8697. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8698. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 8699. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8700. ἀναγγεῖλαί VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 8701. σοι RP--DS---- σύ
 8702. ὅτι C--------- ὅτι
 8703. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8704. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 8705. σὺ RP--NS---- σύ
 8706. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 8707. καὶ C--------- καί
 8708. ἐννοήθητι VC--APD2S- νοέω ἐν
 8709. ἐν P--------- ἐν
 8710. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8711. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 8712. καὶ C--------- καί
 8713. σύνες VH--AAD2S- ἵημι συν
 8714. ἐν P--------- ἐν
 8715. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8716. ὀπτασίᾳ N1A-DSF--- ὀπτασία
 8717. DanTh 9:24
 8718. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 8719. ἑβδομάδες N3D-NPF--- ἑβδομάς
 8720. συνετμήθησαν VCI-API3P- τέμνω συν
 8721. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8722. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8723. λαόν N2--ASM--- λαός
 8724. σου RP--GS---- σύ
 8725. καὶ C--------- καί
 8726. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8727. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8728. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 8729. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8730. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 8731. σου RP--GS---- σύ
 8732. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8733. συντελεσθῆναι VS--APN--- τελέω συν
 8734. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 8735. καὶ C--------- καί
 8736. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8737. σφραγίσαι VA--AAN--- σφραγίζω
 8738. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 8739. καὶ C--------- καί
 8740. ἀπαλεῖψαι VA--AAN--- ἀλείφω ἀπο
 8741. τὰς RA--APF--- ὁ
 8742. ἀνομίας N1A-APF--- ἀνομία
 8743. καὶ C--------- καί
 8744. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8745. ἐξιλάσασθαι VA--AMN--- ἱλάσκομαι ἐκ
 8746. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 8747. καὶ C--------- καί
 8748. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8749. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 8750. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 8751. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 8752. καὶ C--------- καί
 8753. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8754. σφραγίσαι VA--AAN--- σφραγίζω
 8755. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 8756. καὶ C--------- καί
 8757. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 8758. καὶ C--------- καί
 8759. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8760. χρῖσαι VA--AAN--- χρίω
 8761. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 8762. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 8763. DanTh 9:25
 8764. καὶ C--------- καί
 8765. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 8766. καὶ C--------- καί
 8767. συνήσεις VF--FAI2S- ἵημι συν
 8768. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8769. ἐξόδου N2--GSF--- ἔξοδος
 8770. λόγου N2--GSM--- λόγος
 8771. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8772. ἀποκριθῆναι VC--APN--- κρίνω ἀπο
 8773. καὶ C--------- καί
 8774. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8775. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 8776. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 8777. ἕως P--------- ἕως
 8778. χριστοῦ A1--GSM--- χριστός
 8779. ἡγουμένου V2--PMPGSM ἡγέομαι
 8780. ἑβδομάδες N3D-NPF--- ἑβδομάς
 8781. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 8782. καὶ C--------- καί
 8783. ἑβδομάδες N3D-NPF--- ἑβδομάς
 8784. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 8785. δύο M--------- δύο
 8786. καὶ C--------- καί
 8787. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 8788. καὶ C--------- καί
 8789. οἰκοδομηθήσεται VC--FPI3S- οἰκοδομέω
 8790. πλατεῖα N1A-APN--- πλατεῖα
 8791. καὶ C--------- καί
 8792. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 8793. καὶ C--------- καί
 8794. ἐκκενωθήσονται VC--FPI3P- κενόω ἐκ
 8795. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8796. καιροί N2--NPM--- καιρός
 8797. DanTh 9:26
 8798. καὶ C--------- καί
 8799. μετὰ P--------- μετά
 8800. τὰς RA--APF--- ὁ
 8801. ἑβδομάδας N3D-APF--- ἑβδομάς
 8802. τὰς RA--APF--- ὁ
 8803. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 8804. δύο M--------- δύο
 8805. ἐξολεθρευθήσεται VC--FPI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 8806. χρῖσμα N3M-NSN--- χρῖσμα
 8807. καὶ C--------- καί
 8808. κρίμα N3M-NSN--- κρίμα
 8809. οὐκ D--------- οὐ
 8810. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8811. ἐν P--------- ἐν
 8812. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 8813. καὶ C--------- καί
 8814. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8815. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 8816. καὶ C--------- καί
 8817. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8818. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 8819. διαφθερεῖ VF2-FAI3S- φθείρω δια
 8820. σὺν P--------- σύν
 8821. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8822. ἡγουμένῳ V2--PMPDSM ἡγέομαι
 8823. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8824. ἐρχομένῳ V1--PMPDSM ἔρχομαι
 8825. καὶ C--------- καί
 8826. ἐκκοπήσονται VF--FMI3P- κοπάω ἐκ
 8827. ἐν P--------- ἐν
 8828. κατακλυσμῷ N2--DSM--- κατακλυσμός
 8829. καὶ C--------- καί
 8830. ἕως P--------- ἕως
 8831. τέλους N3E-GSN--- τέλος
 8832. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 8833. συντετμημένου VX--XMPGSM τέμνω συν
 8834. τάξει N3I-DSF--- τάξις
 8835. ἀφανισμοῖς N2--DPM--- ἀφανισμός
 8836. DanTh 9:27
 8837. καὶ C--------- καί
 8838. δυναμώσει VF--FAI3S- δυναμόω
 8839. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 8840. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 8841. ἑβδομὰς N3D-NSF--- ἑβδομάς
 8842. μία A1A-NSF--- εἷς
 8843. καὶ C--------- καί
 8844. ἐν P--------- ἐν
 8845. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8846. ἡμίσει A3U-DSM--- ἥμισυς
 8847. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8848. ἑβδομάδος N3D-GSF--- ἑβδομάς
 8849. ἀρθήσεταί VC--FPI3S- αἴρω
 8850. μου RP--GS---- ἐγώ
 8851. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 8852. καὶ C--------- καί
 8853. σπονδή N1--NSF--- σπονδή
 8854. καὶ C--------- καί
 8855. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8856. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8857. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 8858. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 8859. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8860. ἐρημώσεων N3I-GPF--- ἐρήμωσις
 8861. καὶ C--------- καί
 8862. ἕως P--------- ἕως
 8863. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 8864. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 8865. συντέλεια N1A-NSF--- συντέλεια
 8866. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 8867. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8868. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8869. ἐρήμωσιν N3I-ASF--- ἐρήμωσις
 8870. DanTh 10:1
 8871. ἐν P--------- ἐν
 8872. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 8873. τρίτῳ A1--DSN--- τρίτος
 8874. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 8875. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8876. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 8877. λόγος N2--NSM--- λόγος
 8878. ἀπεκαλύφθη VVI-API3S- καλύπτω ἀπο
 8879. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8880. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 8881. οὗ RR--GSM--- ὅς
 8882. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8883. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 8884. ἐπεκλήθη VCI-API3S- καλέω ἐπι
 8885. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 8886. καὶ C--------- καί
 8887. ἀληθινὸς A1--NSM--- ἀληθινός
 8888. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8889. λόγος N2--NSM--- λόγος
 8890. καὶ C--------- καί
 8891. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 8892. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 8893. καὶ C--------- καί
 8894. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 8895. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 8896. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8897. ἐν P--------- ἐν
 8898. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8899. ὀπτασίᾳ N1A-DSF--- ὀπτασία
 8900. DanTh 10:2
 8901. ἐν P--------- ἐν
 8902. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8903. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 8904. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 8905. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8906. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 8907. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 8908. πενθῶν V2--PAPNSM πενθέω
 8909. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 8910. ἑβδομάδας N3D-APF--- ἑβδομάς
 8911. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 8912. DanTh 10:3
 8913. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 8914. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 8915. οὐκ D--------- οὐ
 8916. ἔφαγον VBI-AAI1S- ἐσθίω
 8917. καὶ C--------- καί
 8918. κρέας N3--NSN--- κρέας
 8919. καὶ C--------- καί
 8920. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 8921. οὐκ D--------- οὐ
 8922. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 8923. εἰς P--------- εἰς
 8924. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8925. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 8926. μου RP--GS---- ἐγώ
 8927. καὶ C--------- καί
 8928. ἄλειμμα N3M-ASN--- ἄλειμμα
 8929. οὐκ D--------- οὐ
 8930. ἠλειψάμην VAI-AMI1S- ἀλείφω
 8931. ἕως P--------- ἕως
 8932. πληρώσεως N3I-GSF--- πλήρωσις
 8933. τριῶν A3--GPF--- τρεῖς
 8934. ἑβδομάδων N3D-GPF--- ἑβδομάς
 8935. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 8936. DanTh 10:4
 8937. ἐν P--------- ἐν
 8938. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 8939. εἰκοστῇ A1--DSF--- εἰκοστός
 8940. καὶ C--------- καί
 8941. τετάρτῃ A1--DSF--- τέταρτος
 8942. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8943. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 8944. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8945. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 8946. καὶ C--------- καί
 8947. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8948. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 8949. ἐχόμενα V1--PMPNPN ἔχω
 8950. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8951. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 8952. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8953. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 8954. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 8955. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8956. Εδδεκελ N---NS---- Εδδεκελ
 8957. DanTh 10:5
 8958. καὶ C--------- καί
 8959. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 8960. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8961. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 8962. μου RP--GS---- ἐγώ
 8963. καὶ C--------- καί
 8964. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 8965. καὶ C--------- καί
 8966. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8967. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8968. εἷς A3--NSM--- εἷς
 8969. ἐνδεδυμένος VM--XPPNSM δύω ἐν
 8970. βαδδιν N---DPN--- βαδδιν
 8971. καὶ C--------- καί
 8972. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8973. ὀσφὺς N3U-NSF--- ὀσφύς
 8974. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8975. περιεζωσμένη VT--XMPNSF ζώννυμι περι
 8976. ἐν P--------- ἐν
 8977. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 8978. Ωφαζ N---GS---- Ωφαζ
 8979. DanTh 10:6
 8980. καὶ C--------- καί
 8981. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8982. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 8983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8984. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 8985. θαρσις N---NS---- θαρσις
 8986. καὶ C--------- καί
 8987. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8988. πρόσωπον N2N-NSN--- πρόσωπον
 8989. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8990. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 8991. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 8992. ἀστραπῆς N1--GSF--- ἀστραπή
 8993. καὶ C--------- καί
 8994. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8995. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 8996. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8997. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 8998. λαμπάδες N3D-NPF--- λαμπάς
 8999. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 9000. καὶ C--------- καί
 9001. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9002. βραχίονες N3N-NPM--- βραχίων
 9003. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9004. καὶ C--------- καί
 9005. τὰ RA--NPN--- ὁ
 9006. σκέλη N3E-NPN--- σκέλος
 9007. ὡς C--------- ὡς
 9008. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 9009. χαλκοῦ A1C-GSM--- χαλκοῦς
 9010. στίλβοντος V1--PAPGSM στίλβω
 9011. καὶ C--------- καί
 9012. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9013. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 9014. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9015. λόγων N2--GPM--- λόγος
 9016. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9017. ὡς C--------- ὡς
 9018. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 9019. ὄχλου N2--GSM--- ὄχλος
 9020. DanTh 10:7
 9021. καὶ C--------- καί
 9022. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 9023. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9024. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 9025. μόνος A1--NSM--- μόνος
 9026. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9027. ὀπτασίαν N1A-ASF--- ὀπτασία
 9028. καὶ C--------- καί
 9029. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9030. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 9031. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9032. μετ' P--------- μετά
 9033. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9034. οὐκ D--------- οὐ
 9035. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 9036. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9037. ὀπτασίαν N1A-ASF--- ὀπτασία
 9038. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 9039. ἢ C--------- ἤ
 9040. ἔκστασις N3I-NSF--- ἔκστασις
 9041. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 9042. ἐπέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐπι
 9043. ἐπ' P--------- ἐπί
 9044. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 9045. καὶ C--------- καί
 9046. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 9047. ἐν P--------- ἐν
 9048. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 9049. DanTh 10:8
 9050. καὶ C--------- καί
 9051. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9052. ὑπελείφθην VVI-API1S- λείπω ὑπο
 9053. μόνος A1--NSM--- μόνος
 9054. καὶ C--------- καί
 9055. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 9056. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9057. ὀπτασίαν N1A-ASF--- ὀπτασία
 9058. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9059. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 9060. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 9061. καὶ C--------- καί
 9062. οὐχ D--------- οὐ
 9063. ὑπελείφθη VVI-API3S- λείπω ὑπο
 9064. ἐν P--------- ἐν
 9065. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 9066. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 9067. καὶ C--------- καί
 9068. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9069. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 9070. μου RP--GS---- ἐγώ
 9071. μετεστράφη VDI-API3S- στρέφω μετα
 9072. εἰς P--------- εἰς
 9073. διαφθοράν N1A-ASF--- διαφθορά
 9074. καὶ C--------- καί
 9075. οὐκ D--------- οὐ
 9076. ἐκράτησα VAI-AAI1S- κρατέω
 9077. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 9078. DanTh 10:9
 9079. καὶ C--------- καί
 9080. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 9081. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9082. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 9083. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9084. λόγων N2--GPM--- λόγος
 9085. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9086. καὶ C--------- καί
 9087. ἐν P--------- ἐν
 9088. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9089. ἀκοῦσαί VA--AAN--- ἀκούω
 9090. με RP--AS---- ἐγώ
 9091. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9092. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 9093. κατανενυγμένος VM--XPPNSM νύσσω κατα
 9094. καὶ C--------- καί
 9095. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9096. πρόσωπόν N2N-NSN--- πρόσωπον
 9097. μου RP--GS---- ἐγώ
 9098. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9099. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9100. γῆν N1--ASF--- γῆ
 9101. DanTh 10:10
 9102. καὶ C--------- καί
 9103. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9104. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 9105. ἁπτομένη V1--PMPNSF ἅπτομαι
 9106. μου RP--GS---- ἐγώ
 9107. καὶ C--------- καί
 9108. ἤγειρέν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 9109. με RP--AS---- ἐγώ
 9110. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9111. τὰ RA--APN--- ὁ
 9112. γόνατά N3--APN--- γόνυ
 9113. μου RP--GS---- ἐγώ
 9114. DanTh 10:11
 9115. καὶ C--------- καί
 9116. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 9117. πρός P--------- πρός
 9118. με RP--AS---- ἐγώ
 9119. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 9120. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 9121. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 9122. σύνες VH--AAD2S- ἵημι συν
 9123. ἐν P--------- ἐν
 9124. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9125. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 9126. οἷς RR--DPM--- ὅς
 9127. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9128. λαλῶ V2--PAI1S- λαλέω
 9129. πρὸς P--------- πρός
 9130. σέ RP--AS---- σύ
 9131. καὶ C--------- καί
 9132. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 9133. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9134. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9135. στάσει N3I-DSF--- στάσις
 9136. σου RP--GS---- σύ
 9137. ὅτι C--------- ὅτι
 9138. νῦν D--------- νῦν
 9139. ἀπεστάλην VDI-API1S- στέλλω ἀπο
 9140. πρὸς P--------- πρός
 9141. σέ RP--AS---- σύ
 9142. καὶ C--------- καί
 9143. ἐν P--------- ἐν
 9144. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9145. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9146. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9147. πρός P--------- πρός
 9148. με RP--AS---- ἐγώ
 9149. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9150. λόγον N2--ASM--- λόγος
 9151. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 9152. ἀνέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀνα
 9153. ἔντρομος A1B-NSM--- ἔντρομος
 9154. DanTh 10:12
 9155. καὶ C--------- καί
 9156. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 9157. πρός P--------- πρός
 9158. με RP--AS---- ἐγώ
 9159. μὴ D--------- μή
 9160. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 9161. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 9162. ὅτι C--------- ὅτι
 9163. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9164. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9165. πρώτης A1--GSFS-- πρῶτος
 9166. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 9167. ἧς RR--GSF--- ὅς
 9168. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 9169. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9170. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 9171. σου RP--GS---- σύ
 9172. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9173. συνιέναι V7--PAN--- ἵημι συν
 9174. καὶ C--------- καί
 9175. κακωθῆναι VC--APN--- κακόω
 9176. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 9177. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9178. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 9179. σου RP--GS---- σύ
 9180. ἠκούσθησαν VSI-API3P- ἀκούω
 9181. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9182. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 9183. σου RP--GS---- σύ
 9184. καὶ C--------- καί
 9185. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9186. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 9187. ἐν P--------- ἐν
 9188. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9189. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 9190. σου RP--GS---- σύ
 9191. DanTh 10:13
 9192. καὶ C--------- καί
 9193. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9194. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 9195. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 9196. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 9197. εἱστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 9198. ἐξ P--------- ἐκ
 9199. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 9200. μου RP--GS---- ἐγώ
 9201. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 9202. καὶ C--------- καί
 9203. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 9204. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 9205. καὶ C--------- καί
 9206. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9207. Μιχαηλ N---NSM--- Μιχαηλ
 9208. εἷς A3--NSM--- εἷς
 9209. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9210. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 9211. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9212. πρώτων A1--GPMS-- πρῶτος
 9213. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 9214. βοηθῆσαί VA--AAN--- βοηθέω
 9215. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9216. καὶ C--------- καί
 9217. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9218. κατέλιπον VBI-AAI1S- λείπω κατα
 9219. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 9220. μετὰ P--------- μετά
 9221. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9222. ἄρχοντος N3--GSM--- ἄρχων
 9223. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 9224. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 9225. DanTh 10:14
 9226. καὶ C--------- καί
 9227. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 9228. συνετίσαι VA--AAN--- συνετίζω
 9229. σε RP--AS---- σύ
 9230. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 9231. ἀπαντήσεται VF--FMI3S- ἀντάω ἀπο
 9232. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9233. λαῷ N2--DSM--- λαός
 9234. σου RP--GS---- σύ
 9235. ἐπ' P--------- ἐπί
 9236. ἐσχάτων A1--GPF--- ἔσχατος
 9237. τῶν RA--GPF--- ὁ
 9238. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 9239. ὅτι C--------- ὅτι
 9240. ἔτι D--------- ἔτι
 9241. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9242. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 9243. εἰς P--------- εἰς
 9244. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 9245. DanTh 10:15
 9246. καὶ C--------- καί
 9247. ἐν P--------- ἐν
 9248. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9249. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9250. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9251. μετ' P--------- μετά
 9252. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9253. κατὰ P--------- κατά
 9254. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9255. λόγους N2--APM--- λόγος
 9256. τούτους RD--APM--- οὗτος
 9257. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 9258. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9259. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 9260. μου RP--GS---- ἐγώ
 9261. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9262. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9263. γῆν N1--ASF--- γῆ
 9264. καὶ C--------- καί
 9265. κατενύγην VDI-API1S- νύσσω κατα
 9266. DanTh 10:16
 9267. καὶ C--------- καί
 9268. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9269. ὡς C--------- ὡς
 9270. ὁμοίωσις N3I-NSF--- ὁμοίωσις
 9271. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 9272. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 9273. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 9274. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9275. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 9276. μου RP--GS---- ἐγώ
 9277. καὶ C--------- καί
 9278. ἤνοιξα VAI-AAI1S- οἴγω ἀνα
 9279. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9280. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 9281. μου RP--GS---- ἐγώ
 9282. καὶ C--------- καί
 9283. ἐλάλησα VAI-AAI1S- λαλέω
 9284. καὶ C--------- καί
 9285. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 9286. πρὸς P--------- πρός
 9287. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9288. ἑστῶτα VXI-XAPASM ἵστημι
 9289. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 9290. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9291. κύριε N2--VSM--- κύριος
 9292. ἐν P--------- ἐν
 9293. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9294. ὀπτασίᾳ N1A-DSF--- ὀπτασία
 9295. σου RP--GS---- σύ
 9296. ἐστράφη VDI-API3S- στρέφω
 9297. τὰ RA--NPN--- ὁ
 9298. ἐντός P--------- ἐντός
 9299. μου RP--GS---- ἐγώ
 9300. ἐν P--------- ἐν
 9301. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 9302. καὶ C--------- καί
 9303. οὐκ D--------- οὐ
 9304. ἔσχον VBI-AAI1S- ἔχω
 9305. ἰσχύν N3--ASF--- ἰσχύς
 9306. DanTh 10:17
 9307. καὶ C--------- καί
 9308. πῶς D--------- πῶς
 9309. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 9310. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9311. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 9312. σου RP--GS---- σύ
 9313. κύριε N2--VSM--- κύριος
 9314. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9315. μετὰ P--------- μετά
 9316. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9317. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 9318. μου RP--GS---- ἐγώ
 9319. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 9320. καὶ C--------- καί
 9321. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9322. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9323. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9324. νῦν D--------- νῦν
 9325. οὐ D--------- οὐ
 9326. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 9327. ἐν P--------- ἐν
 9328. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 9329. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 9330. καὶ C--------- καί
 9331. πνοὴ N1--NSF--- πνοή
 9332. οὐχ D--------- οὐ
 9333. ὑπελείφθη VVI-API3S- λείπω ὑπο
 9334. ἐν P--------- ἐν
 9335. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 9336. DanTh 10:18
 9337. καὶ C--------- καί
 9338. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 9339. καὶ C--------- καί
 9340. ἥψατό VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 9341. μου RP--GS---- ἐγώ
 9342. ὡς C--------- ὡς
 9343. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 9344. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 9345. καὶ C--------- καί
 9346. ἐνίσχυσέν VAI-AAI3S- ἰσχύω ἐν
 9347. με RP--AS---- ἐγώ
 9348. DanTh 10:19
 9349. καὶ C--------- καί
 9350. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 9351. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9352. μὴ D--------- μή
 9353. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 9354. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 9355. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 9356. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 9357. σοι RP--DS---- σύ
 9358. ἀνδρίζου V1--PMD2S- ἀνδρίζομαι
 9359. καὶ C--------- καί
 9360. ἴσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω
 9361. καὶ C--------- καί
 9362. ἐν P--------- ἐν
 9363. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9364. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9365. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9366. μετ' P--------- μετά
 9367. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9368. ἴσχυσα VAI-AAI1S- ἰσχύω
 9369. καὶ C--------- καί
 9370. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 9371. λαλείτω V2--PAD3S- λαλέω
 9372. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9373. κύριός N2--NSM--- κύριος
 9374. μου RP--GS---- ἐγώ
 9375. ὅτι C--------- ὅτι
 9376. ἐνίσχυσάς VA--AAI2S- ἰσχύω ἐν
 9377. με RP--AS---- ἐγώ
 9378. DanTh 10:20
 9379. καὶ C--------- καί
 9380. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 9381. εἰ C--------- εἰ
 9382. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 9383. ἵνα C--------- ἵνα
 9384. τί RI--ASN--- τίς
 9385. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 9386. πρὸς P--------- πρός
 9387. σέ RP--AS---- σύ
 9388. καὶ C--------- καί
 9389. νῦν D--------- νῦν
 9390. ἐπιστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἐπι
 9391. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9392. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 9393. μετὰ P--------- μετά
 9394. ἄρχοντος N3--GSM--- ἄρχων
 9395. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 9396. καὶ C--------- καί
 9397. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9398. ἐξεπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι ἐκ
 9399. καὶ C--------- καί
 9400. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9401. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 9402. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9403. Ἑλλήνων N3--GPM--- Ἕλλην
 9404. ἤρχετο V1I-IMI3S- ἔρχομαι
 9405. DanTh 10:21
 9406. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 9407. ἢ C--------- ἤ
 9408. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 9409. σοι RP--DS---- σύ
 9410. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9411. ἐντεταγμένον VK--XMPASN τάσσω ἐν
 9412. ἐν P--------- ἐν
 9413. γραφῇ N1--DSF--- γραφή
 9414. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 9415. καὶ C--------- καί
 9416. οὐκ D--------- οὐ
 9417. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 9418. εἷς A3--NSM--- εἷς
 9419. ἀντεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω ἀντι
 9420. μετ' P--------- μετά
 9421. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9422. περὶ P--------- περί
 9423. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 9424. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 9425. ἢ C--------- ἤ
 9426. Μιχαηλ N---NSM--- Μιχαηλ
 9427. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9428. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 9429. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 9430. DanTh 11:1
 9431. καὶ C--------- καί
 9432. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9433. ἐν P--------- ἐν
 9434. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 9435. πρώτῳ A1--DSNS-- πρῶτος
 9436. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 9437. ἔστην VHI-AAI1S- ἵστημι
 9438. εἰς P--------- εἰς
 9439. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 9440. καὶ C--------- καί
 9441. ἰσχύν N3--ASF--- ἰσχύς
 9442. DanTh 11:2
 9443. καὶ C--------- καί
 9444. νῦν D--------- νῦν
 9445. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 9446. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 9447. σοι RP--DS---- σύ
 9448. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9449. ἔτι D--------- ἔτι
 9450. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 9451. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 9452. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 9453. ἐν P--------- ἐν
 9454. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9455. Περσίδι N3D-DSF--- Περσίς
 9456. καὶ C--------- καί
 9457. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9458. τέταρτος A1--NSM--- τέταρτος
 9459. πλουτήσει VF--FAI3S- πλουτέω
 9460. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 9461. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 9462. παρὰ P--------- παρά
 9463. πάντας A3--APM--- πᾶς
 9464. καὶ C--------- καί
 9465. μετὰ P--------- μετά
 9466. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9467. κρατῆσαι VA--AAN--- κρατέω
 9468. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9469. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9470. πλούτου N2--GSM--- πλοῦτος
 9471. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9472. ἐπαναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἐπι ἀνα
 9473. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 9474. βασιλείαις N1A-DPF--- βασιλεία
 9475. Ἑλλήνων N3--GPM--- Ἕλλην
 9476. DanTh 11:3
 9477. καὶ C--------- καί
 9478. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 9479. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9480. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 9481. καὶ C--------- καί
 9482. κυριεύσει VF--FAI3S- κυριεύω
 9483. κυριείας N1A-GSF--- κυριεία
 9484. πολλῆς A1--GSF--- πολύς
 9485. καὶ C--------- καί
 9486. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 9487. κατὰ P--------- κατά
 9488. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9489. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 9490. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9491. DanTh 11:4
 9492. καὶ C--------- καί
 9493. ὡς C--------- ὡς
 9494. ἂν X--------- ἄν
 9495. στῇ VH--AAS3S- ἵστημι
 9496. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9497. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 9498. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9499. συντριβήσεται VD--FPI3S- τρίβω συν
 9500. καὶ C--------- καί
 9501. διαιρεθήσεται VC--FPI3S- αἱρέω δια
 9502. εἰς P--------- εἰς
 9503. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9504. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 9505. ἀνέμους N2--APM--- ἄνεμος
 9506. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9507. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 9508. καὶ C--------- καί
 9509. οὐκ D--------- οὐ
 9510. εἰς P--------- εἰς
 9511. τὰ RA--APN--- ὁ
 9512. ἔσχατα A1--APN--- ἔσχατος
 9513. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9514. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 9515. κατὰ P--------- κατά
 9516. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9517. κυριείαν N1A-ASF--- κυριεία
 9518. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9519. ἣν RR--ASF--- ὅς
 9520. ἐκυρίευσεν VAI-AAI3S- κυριεύω
 9521. ὅτι C--------- ὅτι
 9522. ἐκτιλήσεται VF--FMI3S- τίλλω ἐκ
 9523. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9524. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 9525. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9526. καὶ C--------- καί
 9527. ἑτέροις A1A-DPM--- ἕτερος
 9528. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 9529. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 9530. DanTh 11:5
 9531. καὶ C--------- καί
 9532. ἐνισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω ἐν
 9533. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9534. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9535. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9536. νότου N2--GSM--- νότος
 9537. καὶ C--------- καί
 9538. εἷς A3--NSM--- εἷς
 9539. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9540. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 9541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9542. ἐνισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω ἐν
 9543. ἐπ' P--------- ἐπί
 9544. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9545. καὶ C--------- καί
 9546. κυριεύσει VF--FAI3S- κυριεύω
 9547. κυριείαν N1A-ASF--- κυριεία
 9548. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 9549. ἐπ' P--------- ἐπί
 9550. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 9551. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9552. DanTh 11:6
 9553. καὶ C--------- καί
 9554. μετὰ P--------- μετά
 9555. τὰ RA--APN--- ὁ
 9556. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 9557. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9558. συμμειγήσονται VF--FPI3P- μίγνυμι συν
 9559. καὶ C--------- καί
 9560. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 9561. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9562. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9563. νότου N2--GSM--- νότος
 9564. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 9565. πρὸς P--------- πρός
 9566. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 9567. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9568. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9569. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9570. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 9571. συνθήκας N1--APF--- συνθήκη
 9572. μετ' P--------- μετά
 9573. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9574. καὶ C--------- καί
 9575. οὐ D--------- οὐ
 9576. κρατήσει VF--FAI3S- κρατέω
 9577. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 9578. βραχίονος N3N-GSM--- βραχίων
 9579. καὶ C--------- καί
 9580. οὐ D--------- οὐ
 9581. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 9582. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9583. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 9584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9585. καὶ C--------- καί
 9586. παραδοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι παρα
 9587. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 9588. καὶ C--------- καί
 9589. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9590. φέροντες V1--PAPNPM φέρω
 9591. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 9592. καὶ C--------- καί
 9593. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9594. νεᾶνις N3D-NSF--- νεᾶνις
 9595. καὶ C--------- καί
 9596. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9597. κατισχύων V1--PAPNSM ἰσχύω κατα
 9598. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 9599. ἐν P--------- ἐν
 9600. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9601. καιροῖς N2--DPM--- καιρός
 9602. DanTh 11:7
 9603. καὶ C--------- καί
 9604. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 9605. ἐκ P--------- ἐκ
 9606. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9607. ἄνθους N3E-GSN--- ἄνθος
 9608. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9609. ῥίζης N1S-GSF--- ῥίζα
 9610. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 9611. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9612. ἑτοιμασίας N1A-GSF--- ἑτοιμασία
 9613. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9614. καὶ C--------- καί
 9615. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 9616. πρὸς P--------- πρός
 9617. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9618. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 9619. καὶ C--------- καί
 9620. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 9621. εἰς P--------- εἰς
 9622. τὰ RA--APN--- ὁ
 9623. ὑποστηρίγματα N3M-APN--- ὑποστήριγμα
 9624. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9625. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9626. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9627. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9628. καὶ C--------- καί
 9629. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 9630. ἐν P--------- ἐν
 9631. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 9632. καὶ C--------- καί
 9633. κατισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω κατα
 9634. DanTh 11:8
 9635. καί C--------- καί
 9636. γε X--------- γέ
 9637. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9638. θεοὺς N2--APM--- θεός
 9639. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9640. μετὰ P--------- μετά
 9641. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9642. χωνευτῶν A1--GPM--- χωνευτός
 9643. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9644. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 9645. σκεῦος N3E-ASN--- σκεῦος
 9646. ἐπιθυμητὸν A1--ASN--- ἐπιθυμητός
 9647. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9648. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 9649. καὶ C--------- καί
 9650. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 9651. μετὰ P--------- μετά
 9652. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 9653. οἴσει VF--FAI3S- φέρω
 9654. εἰς P--------- εἰς
 9655. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 9656. καὶ C--------- καί
 9657. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 9658. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 9659. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 9660. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 9661. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9662. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9663. DanTh 11:9
 9664. καὶ C--------- καί
 9665. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 9666. εἰς P--------- εἰς
 9667. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9668. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 9669. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9670. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9671. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9672. νότου N2--GSM--- νότος
 9673. καὶ C--------- καί
 9674. ἀναστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἀνα
 9675. εἰς P--------- εἰς
 9676. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9677. γῆν N1--ASF--- γῆ
 9678. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9679. DanTh 11:10
 9680. καὶ C--------- καί
 9681. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9682. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 9683. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9684. συνάξουσιν VF--FAI3P- ἄγω συν
 9685. ὄχλον N2--ASM--- ὄχλος
 9686. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 9687. πολλῶν A1--GPF--- πολύς
 9688. καὶ C--------- καί
 9689. ἐλεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι
 9690. ἐρχόμενος V1--PMPNSM ἔρχομαι
 9691. καὶ C--------- καί
 9692. κατακλύζων V1--PAPNSM κλύζω κατα
 9693. καὶ C--------- καί
 9694. παρελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι παρα
 9695. καὶ C--------- καί
 9696. καθίεται V7--PMI3S- ἵημι κατα
 9697. καὶ C--------- καί
 9698. συμπροσπλακήσεται VF--FMI3S- πλακέω συν προς
 9699. ἕως P--------- ἕως
 9700. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9701. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 9702. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9703. DanTh 11:11
 9704. καὶ C--------- καί
 9705. ἀγριανθήσεται VC--FPI3S- ἀγριάνω
 9706. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9707. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9708. νότου N2--GSM--- νότος
 9709. καὶ C--------- καί
 9710. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 9711. καὶ C--------- καί
 9712. πολεμήσει VF--FAI3S- πολεμέω
 9713. μετὰ P--------- μετά
 9714. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9715. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9716. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9717. καὶ C--------- καί
 9718. στήσει VF--FAI3S- ἵστημι
 9719. ὄχλον N2--ASM--- ὄχλος
 9720. πολύν A1P-ASM--- πολύς
 9721. καὶ C--------- καί
 9722. παραδοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι παρα
 9723. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9724. ὄχλος N2--NSM--- ὄχλος
 9725. ἐν P--------- ἐν
 9726. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 9727. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9728. DanTh 11:12
 9729. καὶ C--------- καί
 9730. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 9731. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9732. ὄχλον N2--ASM--- ὄχλος
 9733. καὶ C--------- καί
 9734. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 9735. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9736. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 9737. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9738. καὶ C--------- καί
 9739. καταβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω κατα
 9740. μυριάδας N3D-APF--- μυριάς
 9741. καὶ C--------- καί
 9742. οὐ D--------- οὐ
 9743. κατισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω κατα
 9744. DanTh 11:13
 9745. καὶ C--------- καί
 9746. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 9747. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9748. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9749. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9750. καὶ C--------- καί
 9751. ἄξει VF--FAI3S- ἄγω
 9752. ὄχλον N2--ASM--- ὄχλος
 9753. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 9754. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 9755. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9756. πρότερον A1A-ASM--- πρότερος
 9757. καὶ C--------- καί
 9758. εἰς P--------- εἰς
 9759. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9760. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 9761. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9762. καιρῶν N2--GPM--- καιρός
 9763. ἐνιαυτῶν N2--GPM--- ἐνιαυτός
 9764. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 9765. εἰσόδια N2N-NPN--- εἰσόδιον
 9766. ἐν P--------- ἐν
 9767. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 9768. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 9769. καὶ C--------- καί
 9770. ἐν P--------- ἐν
 9771. ὑπάρξει N3I-DSF--- ὕπαρξις
 9772. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 9773. DanTh 11:14
 9774. καὶ C--------- καί
 9775. ἐν P--------- ἐν
 9776. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9777. καιροῖς N2--DPM--- καιρός
 9778. ἐκείνοις RD--DPM--- ἐκεῖνος
 9779. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 9780. ἐπαναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἐπι ἀνα
 9781. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9782. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 9783. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9784. νότου N2--GSM--- νότος
 9785. καὶ C--------- καί
 9786. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9787. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 9788. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9789. λοιμῶν A1--GPM--- λοιμός
 9790. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9791. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 9792. σου RP--GS---- σύ
 9793. ἐπαρθήσονται VC--FPI3P- αἴρω ἐπι
 9794. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9795. στῆσαι VA--AAN--- ἵστημι
 9796. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 9797. καὶ C--------- καί
 9798. ἀσθενήσουσιν VF--FAI3P- ἀσθενέω
 9799. DanTh 11:15
 9800. καὶ C--------- καί
 9801. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 9802. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9803. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9804. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9805. καὶ C--------- καί
 9806. ἐκχεεῖ VF2-FAI3S- χέω ἐκ
 9807. πρόσχωμα N3M-ASN--- πρόσχωμα
 9808. καὶ C--------- καί
 9809. συλλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω συν
 9810. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 9811. ὀχυράς A1A-APF--- ὀχυρός
 9812. καὶ C--------- καί
 9813. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9814. βραχίονες N3N-NPM--- βραχίων
 9815. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9816. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9817. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9818. νότου N2--GSM--- νότος
 9819. οὐ D--------- οὐ
 9820. στήσονται VF--FMI3P- ἵστημι
 9821. καὶ C--------- καί
 9822. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 9823. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9824. ἐκλεκτοὶ A1--NPM--- ἐκλεκτός
 9825. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9826. καὶ C--------- καί
 9827. οὐκ D--------- οὐ
 9828. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 9829. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 9830. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9831. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 9832. DanTh 11:16
 9833. καὶ C--------- καί
 9834. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 9835. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9836. εἰσπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι εἰς
 9837. πρὸς P--------- πρός
 9838. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9839. κατὰ P--------- κατά
 9840. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9841. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 9842. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9843. καὶ C--------- καί
 9844. οὐκ D--------- οὐ
 9845. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 9846. ἑστὼς VXI-XAPNSM ἵστημι
 9847. κατὰ P--------- κατά
 9848. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 9849. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9850. καὶ C--------- καί
 9851. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 9852. ἐν P--------- ἐν
 9853. γῇ N1--DSF--- γῆ
 9854. τοῦ RA--GS---- ὁ
 9855. σαβι N---GS---- σαβι
 9856. καὶ C--------- καί
 9857. συντελεσθήσεται VS--FPI3S- τελέω συν
 9858. ἐν P--------- ἐν
 9859. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9860. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 9861. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9862. DanTh 11:17
 9863. καὶ C--------- καί
 9864. τάξει VF--FAI3S- τάσσω
 9865. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9866. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 9867. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9868. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 9869. ἐν P--------- ἐν
 9870. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 9871. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 9872. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9873. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 9874. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9875. καὶ C--------- καί
 9876. εὐθεῖα A3U-NSF--- εὐθύς
 9877. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 9878. μετ' P--------- μετά
 9879. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9880. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 9881. καὶ C--------- καί
 9882. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 9883. τῶν RA--GPF--- ὁ
 9884. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 9885. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 9886. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9887. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9888. διαφθεῖραι VA--AAN--- φθείρω δια
 9889. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 9890. καὶ C--------- καί
 9891. οὐ D--------- οὐ
 9892. μὴ D--------- μή
 9893. παραμείνῃ VA--AAS3S- μένω παρα
 9894. καὶ C--------- καί
 9895. οὐκ D--------- οὐ
 9896. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9897. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 9898. DanTh 11:18
 9899. καὶ C--------- καί
 9900. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 9901. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9902. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 9903. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9904. εἰς P--------- εἰς
 9905. τὰς RA--APF--- ὁ
 9906. νήσους N2--APF--- νήσος
 9907. καὶ C--------- καί
 9908. συλλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω συν
 9909. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 9910. καὶ C--------- καί
 9911. καταπαύσει VF--FAI3S- παύω κατα
 9912. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 9913. ὀνειδισμοῦ N2--GSM--- ὀνειδισμός
 9914. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9915. πλὴν D--------- πλήν
 9916. ὀνειδισμὸς N2--NSM--- ὀνειδισμός
 9917. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9918. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 9919. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9920. DanTh 11:19
 9921. καὶ C--------- καί
 9922. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 9923. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9924. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 9925. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9926. εἰς P--------- εἰς
 9927. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9928. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 9929. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9930. γῆς N1--GSF--- γῆ
 9931. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9932. καὶ C--------- καί
 9933. ἀσθενήσει VF--FAI3S- ἀσθενέω
 9934. καὶ C--------- καί
 9935. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 9936. καὶ C--------- καί
 9937. οὐχ D--------- οὐ
 9938. εὑρεθήσεται VC--FPI3S- εὑρίσκω
 9939. DanTh 11:20
 9940. καὶ C--------- καί
 9941. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 9942. ἐκ P--------- ἐκ
 9943. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9944. ῥίζης N1S-GSF--- ῥίζα
 9945. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9946. φυτὸν N2N-NSN--- φυτόν
 9947. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 9948. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9949. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9950. ἑτοιμασίαν N1A-ASF--- ἑτοιμασία
 9951. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9952. παραβιβάζων V1--PAPNSM βιβάζω παρα
 9953. πράσσων V1--PAPNSM πράσσω
 9954. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 9955. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 9956. καὶ C--------- καί
 9957. ἐν P--------- ἐν
 9958. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 9959. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 9960. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 9961. συντριβήσεται VD--FPI3S- τρίβω συν
 9962. καὶ C--------- καί
 9963. οὐκ D--------- οὐ
 9964. ἐν P--------- ἐν
 9965. προσώποις N2N-DPN--- πρόσωπον
 9966. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 9967. ἐν P--------- ἐν
 9968. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 9969. DanTh 11:21
 9970. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 9971. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9972. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9973. ἑτοιμασίαν N1A-ASF--- ἑτοιμασία
 9974. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9975. ἐξουδενώθη VC--API3S- οὐδενόω ἐκ
 9976. καὶ C--------- καί
 9977. οὐκ D--------- οὐ
 9978. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 9979. ἐπ' P--------- ἐπί
 9980. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9981. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 9982. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 9983. καὶ C--------- καί
 9984. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 9985. ἐν P--------- ἐν
 9986. εὐθηνίᾳ N1A-DSF--- εὐθηνία
 9987. καὶ C--------- καί
 9988. κατισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω κατα
 9989. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 9990. ἐν P--------- ἐν
 9991. ὀλισθρήμασιν N3M-DPN--- ὀλίσθρημα
 9992. DanTh 11:22
 9993. καὶ C--------- καί
 9994. βραχίονες N3N-NPM--- βραχίων
 9995. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9996. κατακλύζοντος V1--PAPGSM κλύζω κατα
 9997. κατακλυσθήσονται VC--FPI3P- κλύζω κατα
 9998. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9999. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 10000. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10001. καὶ C--------- καί
 10002. συντριβήσονται VD--FPI3P- τρίβω συν
 10003. καὶ C--------- καί
 10004. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 10005. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 10006. DanTh 11:23
 10007. καὶ C--------- καί
 10008. ἀπὸ P--------- ἀπό
 10009. τῶν RA--GPF--- ὁ
 10010. συναναμείξεων N3I-GPF--- συνανάμιξις
 10011. πρὸς P--------- πρός
 10012. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10013. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10014. δόλον N2--ASM--- δόλος
 10015. καὶ C--------- καί
 10016. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 10017. καὶ C--------- καί
 10018. ὑπερισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 10019. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10020. ἐν P--------- ἐν
 10021. ὀλίγῳ A1--DSN--- ὀλίγος
 10022. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 10023. DanTh 11:24
 10024. καὶ C--------- καί
 10025. ἐν P--------- ἐν
 10026. εὐθηνίᾳ N1A-DSF--- εὐθηνία
 10027. καὶ C--------- καί
 10028. ἐν P--------- ἐν
 10029. πίοσιν A3N-DPF--- πίων
 10030. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 10031. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 10032. καὶ C--------- καί
 10033. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10034. ἃ RR--APN--- ὅς
 10035. οὐκ D--------- οὐ
 10036. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 10037. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10038. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 10039. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10040. καὶ C--------- καί
 10041. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10042. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 10043. τῶν RA--GPM--- ὁ
 10044. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 10045. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10046. προνομὴν N1--ASF--- προνομή
 10047. καὶ C--------- καί
 10048. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 10049. καὶ C--------- καί
 10050. ὕπαρξιν N3I-ASF--- ὕπαρξις
 10051. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 10052. διασκορπιεῖ VF2-FAI3S- σκορπίζω δια
 10053. καὶ C--------- καί
 10054. ἐπ' P--------- ἐπί
 10055. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 10056. λογιεῖται VF2-FMI3S- λογίζομαι
 10057. λογισμοὺς N2--APM--- λογισμός
 10058. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10059. καὶ C--------- καί
 10060. ἕως P--------- ἕως
 10061. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 10062. DanTh 11:25
 10063. καὶ C--------- καί
 10064. ἐξεγερθήσεται VC--FPI3S- ἐγείρω ἐκ
 10065. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10066. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 10067. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10068. καὶ C--------- καί
 10069. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10070. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 10071. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10072. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10073. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 10074. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10075. νότου N2--GSM--- νότος
 10076. ἐν P--------- ἐν
 10077. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 10078. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 10079. καὶ C--------- καί
 10080. ὁ RA--NSM--- ὁ
 10081. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10082. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10083. νότου N2--GSM--- νότος
 10084. συνάψει VF--FAI3S- ἅπτω συν
 10085. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 10086. ἐν P--------- ἐν
 10087. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 10088. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 10089. καὶ C--------- καί
 10090. ἰσχυρᾷ A1A-DSF--- ἰσχυρός
 10091. σφόδρα D--------- σφόδρα
 10092. καὶ C--------- καί
 10093. οὐ D--------- οὐ
 10094. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 10095. ὅτι C--------- ὅτι
 10096. λογιοῦνται VF2-FMI3P- λογίζομαι
 10097. ἐπ' P--------- ἐπί
 10098. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10099. λογισμούς N2--APM--- λογισμός
 10100. DanTh 11:26
 10101. καὶ C--------- καί
 10102. φάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 10103. τὰ RA--APN--- ὁ
 10104. δέοντα V1--PAPAPN δέω
 10105. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10106. καὶ C--------- καί
 10107. συντρίψουσιν VF--FAI3P- τρίβω συν
 10108. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 10109. καὶ C--------- καί
 10110. δυνάμεις N3I-APF--- δύναμις
 10111. κατακλύσει VF--FAI3S- κλύζω κατα
 10112. καὶ C--------- καί
 10113. πεσοῦνται VF2-FMI3P- πίπτω
 10114. τραυματίαι N1T-NPM--- τραυματίας
 10115. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 10116. DanTh 11:27
 10117. καὶ C--------- καί
 10118. ἀμφότεροι A1--NPM--- ἀμφότεροι
 10119. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10120. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 10121. αἱ RA--NPF--- ὁ
 10122. καρδίαι N1A-NPF--- καρδία
 10123. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 10124. εἰς P--------- εἰς
 10125. πονηρίαν N1A-ASF--- πονηρία
 10126. καὶ C--------- καί
 10127. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10128. τραπέζῃ N1S-DSF--- τράπεζα
 10129. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 10130. ψευδῆ A3H-APN--- ψευδής
 10131. λαλήσουσιν VF--FAI3P- λαλέω
 10132. καὶ C--------- καί
 10133. οὐ D--------- οὐ
 10134. κατευθυνεῖ VF2-FAI3S- εὐθύνω κατα
 10135. ὅτι C--------- ὅτι
 10136. ἔτι D--------- ἔτι
 10137. πέρας N3T-NSN--- πέρας
 10138. εἰς P--------- εἰς
 10139. καιρόν N2--ASM--- καιρός
 10140. DanTh 11:28
 10141. καὶ C--------- καί
 10142. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10143. εἰς P--------- εἰς
 10144. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10145. γῆν N1--ASF--- γῆ
 10146. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10147. ἐν P--------- ἐν
 10148. ὑπάρξει N3I-DSF--- ὕπαρξις
 10149. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 10150. καὶ C--------- καί
 10151. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10152. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 10153. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10154. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10155. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 10156. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 10157. καὶ C--------- καί
 10158. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10159. καὶ C--------- καί
 10160. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10161. εἰς P--------- εἰς
 10162. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10163. γῆν N1--ASF--- γῆ
 10164. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10165. DanTh 11:29
 10166. εἰς P--------- εἰς
 10167. τὸν RA--ASM--- ὁ
 10168. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 10169. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10170. καὶ C--------- καί
 10171. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 10172. ἐν P--------- ἐν
 10173. τῷ RA--DSM--- ὁ
 10174. νότῳ N2--DSM--- νότος
 10175. καὶ C--------- καί
 10176. οὐκ D--------- οὐ
 10177. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 10178. ὡς C--------- ὡς
 10179. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10180. πρώτη A1--NSFS-- πρῶτος
 10181. καὶ C--------- καί
 10182. ὡς C--------- ὡς
 10183. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10184. ἐσχάτη A1--NSF--- ἔσχατος
 10185. DanTh 11:30
 10186. καὶ C--------- καί
 10187. εἰσελεύσονται VF--FMI3P- ἔρχομαι εἰς
 10188. ἐν P--------- ἐν
 10189. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 10190. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10191. ἐκπορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι ἐκ
 10192. Κίτιοι N2--NPM--- Κίτιοι
 10193. καὶ C--------- καί
 10194. ταπεινωθήσεται VC--FPI3S- ταπεινόω
 10195. καὶ C--------- καί
 10196. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10197. καὶ C--------- καί
 10198. θυμωθήσεται VC--FPI3S- θυμόω
 10199. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10200. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 10201. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 10202. καὶ C--------- καί
 10203. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10204. καὶ C--------- καί
 10205. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10206. καὶ C--------- καί
 10207. συνήσει VF--FAI3S- ἵημι συν
 10208. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10209. τοὺς RA--APM--- ὁ
 10210. καταλιπόντας VB--AAPAPM λείπω κατα
 10211. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 10212. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 10213. DanTh 11:31
 10214. καὶ C--------- καί
 10215. σπέρματα N3M-NPN--- σπέρμα
 10216. ἐξ P--------- ἐκ
 10217. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10218. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 10219. καὶ C--------- καί
 10220. βεβηλώσουσιν VF--FAI3P- βεβηλόω
 10221. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10222. ἁγίασμα N3M-ASN--- ἁγίασμα
 10223. τῆς RA--GSF--- ὁ
 10224. δυναστείας N1A-GSF--- δυναστεία
 10225. καὶ C--------- καί
 10226. μεταστήσουσιν VF--FAI3P- ἵστημι μετα
 10227. τὸν RA--ASM--- ὁ
 10228. ἐνδελεχισμὸν N2--ASM--- ἐνδελεχισμός
 10229. καὶ C--------- καί
 10230. δώσουσιν VF--FAI3P- δίδωμι
 10231. βδέλυγμα N3M-ASN--- βδέλυγμα
 10232. ἠφανισμένον VT--XMPASN ἵζω ἀπο ἀνα
 10233. DanTh 11:32
 10234. καὶ C--------- καί
 10235. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10236. ἀνομοῦντες V2--PAPNPM ἀνομέω
 10237. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 10238. ἐπάξουσιν VF--FAI3P- ἄγω ἐπι
 10239. ἐν P--------- ἐν
 10240. ὀλισθρήμασιν N3M-DPN--- ὀλίσθρημα
 10241. καὶ C--------- καί
 10242. λαὸς N2--NSM--- λαός
 10243. γινώσκοντες V1--PAPNPM γιγνώσκω
 10244. θεὸν N2--ASM--- θεός
 10245. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10246. κατισχύσουσιν VF--FAI3P- ἰσχύω κατα
 10247. καὶ C--------- καί
 10248. ποιήσουσιν VF--FAI3P- ποιέω
 10249. DanTh 11:33
 10250. καὶ C--------- καί
 10251. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10252. συνετοὶ A1--NPM--- συνετός
 10253. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10254. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 10255. συνήσουσιν VF--FAI3P- ἵημι συν
 10256. εἰς P--------- εἰς
 10257. πολλά A1--APN--- πολύς
 10258. καὶ C--------- καί
 10259. ἀσθενήσουσιν VF--FAI3P- ἀσθενέω
 10260. ἐν P--------- ἐν
 10261. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 10262. καὶ C--------- καί
 10263. ἐν P--------- ἐν
 10264. φλογὶ N3G-DSF--- φλόξ
 10265. καὶ C--------- καί
 10266. ἐν P--------- ἐν
 10267. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 10268. καὶ C--------- καί
 10269. ἐν P--------- ἐν
 10270. διαρπαγῇ N1--DSF--- διαρπαγή
 10271. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 10272. DanTh 11:34
 10273. καὶ C--------- καί
 10274. ἐν P--------- ἐν
 10275. τῷ RA--DSN--- ὁ
 10276. ἀσθενῆσαι VA--AAN--- ἀσθενέω
 10277. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 10278. βοηθηθήσονται VC--FPI3P- βοηθέω
 10279. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 10280. μικράν A1A-ASF--- μικρός
 10281. καὶ C--------- καί
 10282. προστεθήσονται VC--FPI3P- τίθημι προς
 10283. ἐπ' P--------- ἐπί
 10284. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 10285. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 10286. ἐν P--------- ἐν
 10287. ὀλισθρήμασιν N3M-DPN--- ὀλίσθρημα
 10288. DanTh 11:35
 10289. καὶ C--------- καί
 10290. ἀπὸ P--------- ἀπό
 10291. τῶν RA--GPM--- ὁ
 10292. συνιέντων V7--PAPGPM ἵημι συν
 10293. ἀσθενήσουσιν VF--FAI3P- ἀσθενέω
 10294. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 10295. πυρῶσαι VA--AAN--- πυρόω
 10296. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 10297. καὶ C--------- καί
 10298. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 10299. ἐκλέξασθαι VA--AMN--- λέγω ἐκ
 10300. καὶ C--------- καί
 10301. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 10302. ἀποκαλυφθῆναι VC--APN--- καλύπτω ἀπο
 10303. ἕως P--------- ἕως
 10304. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 10305. πέρας N3T-ASN--- πέρας
 10306. ὅτι C--------- ὅτι
 10307. ἔτι D--------- ἔτι
 10308. εἰς P--------- εἰς
 10309. καιρόν N2--ASM--- καιρός
 10310. DanTh 11:36
 10311. καὶ C--------- καί
 10312. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10313. κατὰ P--------- κατά
 10314. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10315. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 10316. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10317. καὶ C--------- καί
 10318. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 10319. ὁ RA--NSM--- ὁ
 10320. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10321. καὶ C--------- καί
 10322. μεγαλυνθήσεται VC--FPI3S- μεγαλύνω
 10323. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10324. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 10325. θεὸν N2--ASM--- θεός
 10326. καὶ C--------- καί
 10327. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 10328. ὑπέρογκα A1B-APN--- ὑπέρογκος
 10329. καὶ C--------- καί
 10330. κατευθυνεῖ VF2-FAI3S- εὐθύνω κατα
 10331. μέχρις P--------- μέχρις
 10332. οὗ RR--GSM--- ὅς
 10333. συντελεσθῇ VS--APS3S- τελέω συν
 10334. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10335. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 10336. εἰς P--------- εἰς
 10337. γὰρ X--------- γάρ
 10338. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 10339. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 10340. DanTh 11:37
 10341. καὶ C--------- καί
 10342. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10343. πάντας A3--APM--- πᾶς
 10344. θεοὺς N2--APM--- θεός
 10345. τῶν RA--GPM--- ὁ
 10346. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 10347. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10348. οὐ D--------- οὐ
 10349. συνήσει VF--FAI3S- ἵημι συν
 10350. καὶ C--------- καί
 10351. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10352. ἐπιθυμίαν N1A-ASF--- ἐπιθυμία
 10353. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 10354. καὶ C--------- καί
 10355. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10356. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 10357. θεὸν N2--ASM--- θεός
 10358. οὐ D--------- οὐ
 10359. συνήσει VF--FAI3S- ἵημι συν
 10360. ὅτι C--------- ὅτι
 10361. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10362. πάντας A3--APM--- πᾶς
 10363. μεγαλυνθήσεται VC--FPI3S- μεγαλύνω
 10364. DanTh 11:38
 10365. καὶ C--------- καί
 10366. θεὸν N2--ASM--- θεός
 10367. μαωζιν N---G----- μαωζιν
 10368. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10369. τόπου N2--GSM--- τόπος
 10370. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10371. δοξάσει VF--FAI3S- δοξάζω
 10372. καὶ C--------- καί
 10373. θεόν N2--ASM--- θεός
 10374. ὃν RR--ASM--- ὅς
 10375. οὐκ D--------- οὐ
 10376. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 10377. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10378. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 10379. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10380. δοξάσει VF--FAI3S- δοξάζω
 10381. ἐν P--------- ἐν
 10382. χρυσῷ A1C-DSM--- χρυσοῦς
 10383. καὶ C--------- καί
 10384. ἀργύρῳ N2--DSM--- ἄργυρος
 10385. καὶ C--------- καί
 10386. λίθῳ N2--DSM--- λίθος
 10387. τιμίῳ A1A-DSM--- τίμιος
 10388. καὶ C--------- καί
 10389. ἐν P--------- ἐν
 10390. ἐπιθυμήμασιν N3M-DPN--- ἐπιθύμημα
 10391. DanTh 11:39
 10392. καὶ C--------- καί
 10393. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10394. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 10395. ὀχυρώμασιν N3M-DPN--- ὀχύρωμα
 10396. τῶν RA--GPF--- ὁ
 10397. καταφυγῶν N1--GPF--- καταφυγή
 10398. μετὰ P--------- μετά
 10399. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 10400. ἀλλοτρίου A1A-GSM--- ἀλλότριος
 10401. καὶ C--------- καί
 10402. πληθυνεῖ VF2-FAI3S- πληθύνω
 10403. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 10404. καὶ C--------- καί
 10405. ὑποτάξει VF--FAI3S- τάσσω ὑπο
 10406. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 10407. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 10408. καὶ C--------- καί
 10409. γῆν N1--ASF--- γῆ
 10410. διελεῖ VF2-FAI3S- αἱρέω δια
 10411. ἐν P--------- ἐν
 10412. δώροις N2N-DPN--- δῶρον
 10413. DanTh 11:40
 10414. καὶ C--------- καί
 10415. ἐν P--------- ἐν
 10416. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 10417. πέρατι N3T-DSN--- πέρας
 10418. συγκερατισθήσεται VS--FPI3S- κερατίζομαι συν
 10419. μετὰ P--------- μετά
 10420. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10421. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 10422. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10423. νότου N2--GSM--- νότος
 10424. καὶ C--------- καί
 10425. συναχθήσεται VQ--FPI3S- ἄγω συν
 10426. ἐπ' P--------- ἐπί
 10427. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10428. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10429. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10430. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 10431. ἐν P--------- ἐν
 10432. ἅρμασιν N3M-DPN--- ἅρμα
 10433. καὶ C--------- καί
 10434. ἐν P--------- ἐν
 10435. ἱππεῦσιν N3V-DPM--- ἱππεύς
 10436. καὶ C--------- καί
 10437. ἐν P--------- ἐν
 10438. ναυσὶν N3--DPF--- ναῦς
 10439. πολλαῖς A1--DPF--- πολύς
 10440. καὶ C--------- καί
 10441. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 10442. εἰς P--------- εἰς
 10443. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10444. γῆν N1--ASF--- γῆ
 10445. καὶ C--------- καί
 10446. συντρίψει VF--FAI3S- τρίβω συν
 10447. καὶ C--------- καί
 10448. παρελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι παρα
 10449. DanTh 11:41
 10450. καὶ C--------- καί
 10451. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 10452. εἰς P--------- εἰς
 10453. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10454. γῆν N1--ASF--- γῆ
 10455. τοῦ RA--GS---- ὁ
 10456. σαβι N---GS---- σαβι
 10457. καὶ C--------- καί
 10458. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 10459. ἀσθενήσουσιν VF--FAI3P- ἀσθενέω
 10460. καὶ C--------- καί
 10461. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 10462. διασωθήσονται VC--FPI3P- σώζω δια
 10463. ἐκ P--------- ἐκ
 10464. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 10465. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10466. Εδωμ N---NS---- Εδωμ
 10467. καὶ C--------- καί
 10468. Μωαβ N---NS---- Μωαβ
 10469. καὶ C--------- καί
 10470. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 10471. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 10472. Αμμων N---GS---- Αμμων
 10473. DanTh 11:42
 10474. καὶ C--------- καί
 10475. ἐκτενεῖ VF2-FAI3S- τείνω ἐκ
 10476. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10477. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 10478. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10479. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10480. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10481. γῆν N1--ASF--- γῆ
 10482. καὶ C--------- καί
 10483. γῆ N1--NSF--- γῆ
 10484. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 10485. οὐκ D--------- οὐ
 10486. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 10487. εἰς P--------- εἰς
 10488. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 10489. DanTh 11:43
 10490. καὶ C--------- καί
 10491. κυριεύσει VF--FAI3S- κυριεύω
 10492. ἐν P--------- ἐν
 10493. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 10494. ἀποκρύφοις A1A-DPN--- ἀπόκρυφος
 10495. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10496. χρυσοῦ A1C-GSM--- χρυσοῦς
 10497. καὶ C--------- καί
 10498. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10499. ἀργύρου N2--GSM--- ἄργυρος
 10500. καὶ C--------- καί
 10501. ἐν P--------- ἐν
 10502. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 10503. ἐπιθυμητοῖς A1--DPM--- ἐπιθυμητός
 10504. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 10505. καὶ C--------- καί
 10506. Λιβύων N---GPM--- Λίβυες
 10507. καὶ C--------- καί
 10508. Αἰθιόπων N3P-GPM--- Αἰθίοψ
 10509. ἐν P--------- ἐν
 10510. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 10511. ὀχυρώμασιν N3M-DPN--- ὀχύρωμα
 10512. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 10513. DanTh 11:44
 10514. καὶ C--------- καί
 10515. ἀκοαὶ N1--NPF--- ἀκοή
 10516. καὶ C--------- καί
 10517. σπουδαὶ N1--NPF--- σπουδή
 10518. ταράξουσιν VF--FAI3P- ταράσσω
 10519. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10520. ἐξ P--------- ἐκ
 10521. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 10522. καὶ C--------- καί
 10523. ἀπὸ P--------- ἀπό
 10524. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 10525. καὶ C--------- καί
 10526. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 10527. ἐν P--------- ἐν
 10528. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 10529. πολλῷ A1--DSM--- πολύς
 10530. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 10531. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 10532. καὶ C--------- καί
 10533. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 10534. ἀναθεματίσαι VA--AAN--- θεματίζω ἀνα
 10535. πολλούς A1--APM--- πολύς
 10536. DanTh 11:45
 10537. καὶ C--------- καί
 10538. πήξει VF--FAI3S- πήγνυμι
 10539. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10540. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 10541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10542. εφαδανω N---GS---- ἐφαδανώ
 10543. ἀνὰ P--------- ἀνά
 10544. μέσον A1--ASM--- μέσος
 10545. τῶν RA--GPF--- ὁ
 10546. θαλασσῶν N1S-GPF--- θάλασσα
 10547. ε