55.BelTh.txt 28 KB


 1. BelTh 1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5. Ἀστυάγης N1M-NSM--- Ἀστυάγης
 6. προσετέθη VCI-API3S- τίθημι προς
 7. πρὸς P--------- πρός
 8. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 10. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 11. καὶ C--------- καί
 12. παρέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 13. Κῦρος N---NSM--- Κῦρος
 14. ὁ RA--NSM--- ὁ
 15. Πέρσης N1M-NSM--- Πέρσης
 16. τὴν RA--ASF--- ὁ
 17. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 18. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 19. BelTh 2
 20. καὶ C--------- καί
 21. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 22. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 23. συμβιωτὴς N1M-NSM--- συμβιωτής
 24. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 25. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 26. καὶ C--------- καί
 27. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 28. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 29. πάντας A3--APM--- πᾶς
 30. τοὺς RA--APM--- ὁ
 31. φίλους A1--APM--- φίλος
 32. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 33. BelTh 3
 34. καὶ C--------- καί
 35. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 36. εἴδωλον N2N-NSN--- εἴδωλον
 37. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 38. Βαβυλωνίοις N2--DPM--- Βαβυλωνίος
 39. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 40. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 41. Βηλ N---NSM--- Βηλ
 42. καὶ C--------- καί
 43. ἐδαπανῶντο V3I-IPI3P- δαπανάω
 44. εἰς P--------- εἰς
 45. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 46. ἑκάστης A1--GSF--- ἕκαστος
 47. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 48. σεμιδάλεως N3I-GSF--- σεμίδαλις
 49. ἀρτάβαι N1--NPF--- ἀρτάβη
 50. δώδεκα M--------- δώδεκα
 51. καὶ C--------- καί
 52. πρόβατα N2N-NPN--- πρόβατον
 53. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 54. καὶ C--------- καί
 55. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 56. μετρηταὶ N1M-NPM--- μετρητής
 57. ἕξ M--------- ἕξ
 58. BelTh 4
 59. καὶ C--------- καί
 60. ὁ RA--NSM--- ὁ
 61. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 62. ἐσέβετο V1I-IMI3S- σέβω
 63. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 64. καὶ C--------- καί
 65. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 66. καθ' P--------- κατά
 67. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 68. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 69. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 70. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 71. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 72. δὲ X--------- δέ
 73. προσεκύνει V2I-IAI3S- κυνέω προς
 74. τῷ RA--DSM--- ὁ
 75. θεῷ N2--DSM--- θεός
 76. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 77. BelTh 5
 78. καὶ C--------- καί
 79. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 80. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 81. ὁ RA--NSM--- ὁ
 82. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 83. διὰ P--------- διά
 84. τί RI--ASN--- τίς
 85. οὐ D--------- οὐ
 86. προσκυνεῖς V2--PAI2S- κυνέω προς
 87. τῷ RA--DSM--- ὁ
 88. Βηλ N---DSM--- Βηλ
 89. ὁ RA--NSM--- ὁ
 90. δὲ X--------- δέ
 91. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 92. ὅτι C--------- ὅτι
 93. οὐ D--------- οὐ
 94. σέβομαι V1--PMI1S- σέβω
 95. εἴδωλα N2N-APN--- εἴδωλον
 96. χειροποίητα A1B-APN--- χειροποίητος
 97. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 98. τὸν RA--ASM--- ὁ
 99. ζῶντα V3--PAPASM ζάω
 100. θεὸν N2--ASM--- θεός
 101. τὸν RA--ASM--- ὁ
 102. κτίσαντα VA--AAPASM κτίζω
 103. τὸν RA--ASM--- ὁ
 104. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 105. καὶ C--------- καί
 106. τὴν RA--ASF--- ὁ
 107. γῆν N1--ASF--- γῆ
 108. καὶ C--------- καί
 109. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 110. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 111. σαρκὸς N3K-GSF--- σάρξ
 112. κυριείαν N1A-ASF--- κυριεία
 113. BelTh 6
 114. καὶ C--------- καί
 115. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 116. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 117. ὁ RA--NSM--- ὁ
 118. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 119. οὐ D--------- οὐ
 120. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 121. σοι RP--DS---- σύ
 122. Βηλ N---ASM--- Βηλ
 123. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 124. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 125. θεός N2--NSM--- θεός
 126. ἦ C--------- ἤ
 127. οὐχ D--------- οὐ
 128. ὁρᾷς V3--PAI2S- ὁράω
 129. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 130. ἐσθίει V1--PAI3S- ἐσθίω
 131. καὶ C--------- καί
 132. πίνει V1--PAI3S- πίνω
 133. καθ' P--------- κατά
 134. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 135. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 136. BelTh 7
 137. καὶ C--------- καί
 138. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 139. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 140. γελάσας VA--AAPNSM γελάω
 141. μὴ D--------- μή
 142. πλανῶ V3--PAI1S- πλανάω
 143. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 144. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 145. γὰρ X--------- γάρ
 146. ἔσωθεν D--------- ἔσωθεν
 147. μέν X--------- μέν
 148. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 149. πηλὸς N2--NSM--- πηλός
 150. ἔξωθεν D--------- ἔξωθεν
 151. δὲ X--------- δέ
 152. χαλκὸς N2--NSM--- χαλκός
 153. καὶ C--------- καί
 154. οὐ D--------- οὐ
 155. βέβρωκεν VX--XAI3S- βιβρώσκω
 156. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 157. πέπωκεν VX--XAI3S- πίνω
 158. πώποτε D--------- πώποτε
 159. BelTh 8
 160. καὶ C--------- καί
 161. θυμωθεὶς VC--APPNSM θυμόω
 162. ὁ RA--NSM--- ὁ
 163. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 164. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 165. τοὺς RA--APM--- ὁ
 166. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 167. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 168. καὶ C--------- καί
 169. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 170. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 171. ἐὰν C--------- ἐάν
 172. μὴ D--------- μή
 173. εἴπητέ VB--AAS2P- εἶπον
 174. μοι RP--DS---- ἐγώ
 175. τίς RI--NSM--- τίς
 176. ὁ RA--NSM--- ὁ
 177. κατέσθων V1--PAPNSM ἐσθίω κατα
 178. τὴν RA--ASF--- ὁ
 179. δαπάνην N1--ASF--- δαπάνη
 180. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 181. ἀποθανεῖσθε VF2-FMI2P- θνήσκω ἀπο
 182. ἐὰν C--------- ἐάν
 183. δὲ X--------- δέ
 184. δείξητε VA--AAS2P- δεικνύω
 185. ὅτι C--------- ὅτι
 186. Βηλ N---NSM--- Βηλ
 187. κατεσθίει V1--PAI3S- ἐσθίω κατα
 188. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 189. ἀποθανεῖται VF2-FMI2S- θνήσκω ἀπο
 190. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 191. ὅτι C--------- ὅτι
 192. ἐβλασφήμησεν VAI-AAI3S- βλασφημέω
 193. εἰς P--------- εἰς
 194. τὸν RA--ASM--- ὁ
 195. Βηλ N---ASM--- Βηλ
 196. BelTh 9
 197. καὶ C--------- καί
 198. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 199. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 200. τῷ RA--DSM--- ὁ
 201. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 202. γινέσθω V1--PMD3S- γίγνομαι
 203. κατὰ P--------- κατά
 204. τὸ RA--ASN--- ὁ
 205. ῥῆμά N3M-ASN--- ῥῆμα
 206. σου RP--GS---- σύ
 207. καὶ C--------- καί
 208. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 209. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 210. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 211. Βηλ N---GSM--- Βηλ
 212. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 213. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 214. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 215. καὶ C--------- καί
 216. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 217. BelTh 10
 218. καὶ C--------- καί
 219. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 220. ὁ RA--NSM--- ὁ
 221. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 222. μετὰ P--------- μετά
 223. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 224. εἰς P--------- εἰς
 225. τὸν RA--ASM--- ὁ
 226. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 227. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 228. Βηλ N---GSM--- Βηλ
 229. BelTh 11
 230. καὶ C--------- καί
 231. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 232. οἱ RA--NPM--- ὁ
 233. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 234. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 235. Βηλ N---GSM--- Βηλ
 236. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 237. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 238. ἀποτρέχομεν V1--PAI1P- τρέχω ἀπο
 239. ἔξω D--------- ἔξω
 240. σὺ RP--NS---- σύ
 241. δέ X--------- δέ
 242. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 243. παράθες VE--AAD2S- τίθημι παρα
 244. τὰ RA--APN--- ὁ
 245. βρώματα N3M-APN--- βρῶμα
 246. καὶ C--------- καί
 247. τὸν RA--ASM--- ὁ
 248. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 249. κεράσας VA--AAPNSM κεράννυμι
 250. θὲς VE--AAD2S- τίθημι
 251. καὶ C--------- καί
 252. ἀπόκλεισον VA--AAD2S- κλείω ἀπο
 253. τὴν RA--ASF--- ὁ
 254. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 255. καὶ C--------- καί
 256. σφράγισον VA--AAD2S- σφραγίζω
 257. τῷ RA--DSM--- ὁ
 258. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 259. σου RP--GS---- σύ
 260. καὶ C--------- καί
 261. ἐλθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι
 262. πρωὶ D--------- πρωΐ
 263. ἐὰν C--------- ἐάν
 264. μὴ D--------- μή
 265. εὕρῃς VB--AAS2S- εὑρίσκω
 266. πάντα A3--APN--- πᾶς
 267. βεβρωμένα VM--XPPAPN βιβρώσκω
 268. ὑπὸ P--------- ὑπό
 269. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 270. Βηλ N---GSM--- Βηλ
 271. ἀποθανούμεθα VF2-FMI1P- θνήσκω ἀπο
 272. ἢ C--------- ἤ
 273. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 274. ὁ RA--NSM--- ὁ
 275. ψευδόμενος V1--PMPNSM ψεύδομαι
 276. καθ' P--------- κατά
 277. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 278. BelTh 12
 279. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 280. δὲ X--------- δέ
 281. κατεφρόνουν V2I-IAI3P- φρονέω κατα
 282. ὅτι C--------- ὅτι
 283. πεποιήκεισαν VX--YAI3P- ποιέω
 284. ὑπὸ P--------- ὑπό
 285. τὴν RA--ASF--- ὁ
 286. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 287. κεκρυμμένην VP--XMPASF κρύπτω
 288. εἴσοδον N2--ASF--- εἴσοδος
 289. καὶ C--------- καί
 290. δι' P--------- διά
 291. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 292. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 293. διόλου D--------- διόλου
 294. καὶ C--------- καί
 295. ἀνήλουν V4I-IAI3P- ἁλίσκω ἀνα
 296. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 297. BelTh 13
 298. καὶ C--------- καί
 299. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 300. ὡς C--------- ὡς
 301. ἐξήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 302. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 303. καὶ C--------- καί
 304. ὁ RA--NSM--- ὁ
 305. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 306. παρέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι παρα
 307. τὰ RA--APN--- ὁ
 308. βρώματα N3M-APN--- βρῶμα
 309. τῷ RA--DSM--- ὁ
 310. Βηλ N---DSM--- Βηλ
 311. BelTh 14
 312. καὶ C--------- καί
 313. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 314. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 315. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 316. παιδαρίοις N2N-DPN--- παιδάριον
 317. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 318. καὶ C--------- καί
 319. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 320. τέφραν N1A-ASF--- τέφρα
 321. καὶ C--------- καί
 322. κατέσησαν VAI-AAI3P- σείω κατα
 323. ὅλον A1--ASM--- ὅλος
 324. τὸν RA--ASM--- ὁ
 325. ναὸν N2--ASM--- ναός
 326. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 327. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 328. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 329. μόνου A1--GSM--- μόνος
 330. καὶ C--------- καί
 331. ἐξελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι ἐκ
 332. ἔκλεισαν VAI-AAI3P- κλείω
 333. τὴν RA--ASF--- ὁ
 334. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 335. καὶ C--------- καί
 336. ἐσφραγίσαντο VAI-AMI3P- σφραγίζω
 337. ἐν P--------- ἐν
 338. τῷ RA--DSM--- ὁ
 339. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 340. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 341. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 342. καὶ C--------- καί
 343. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 344. BelTh 15
 345. οἱ RA--NPM--- ὁ
 346. δὲ X--------- δέ
 347. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 348. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 349. τὴν RA--ASF--- ὁ
 350. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 351. κατὰ P--------- κατά
 352. τὸ RA--ASN--- ὁ
 353. ἔθος N3E-ASN--- ἔθος
 354. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 355. καὶ C--------- καί
 356. αἱ RA--NPF--- ὁ
 357. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 358. καὶ C--------- καί
 359. τὰ RA--APN--- ὁ
 360. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 361. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 362. καὶ C--------- καί
 363. κατέφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω κατα
 364. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 365. καὶ C--------- καί
 366. ἐξέπιον VBI-AAI3P- πίνω ἐκ
 367. BelTh 16
 368. καὶ C--------- καί
 369. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 370. ὁ RA--NSM--- ὁ
 371. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 372. τὸ RA--ASN--- ὁ
 373. πρωὶ D--------- πρωΐ
 374. καὶ C--------- καί
 375. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 376. μετ' P--------- μετά
 377. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 378. BelTh 17
 379. καὶ C--------- καί
 380. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 381. ὁ RA--NSM--- ὁ
 382. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 383. σῷοι A1A-NPM--- σῷος
 384. αἱ RA--NPF--- ὁ
 385. σφραγῖδες N3D-NPF--- σφραγίς
 386. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 387. ὁ RA--NSM--- ὁ
 388. δὲ X--------- δέ
 389. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 390. σῷοι A1A-NPM--- σῷος
 391. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 392. BelTh 18
 393. καὶ C--------- καί
 394. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 395. ἅμα D--------- ἅμα
 396. τῷ RA--DSN--- ὁ
 397. ἀνοῖξαι VA--AMN--- οἴγω ἀνα
 398. τὰς RA--APF--- ὁ
 399. θύρας N1A-APF--- θύρα
 400. ἐπιβλέψας VA--AAPNSM βλέπω ἐπι
 401. ὁ RA--NSM--- ὁ
 402. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 403. ἐπὶ P--------- ἐπί
 404. τὴν RA--ASF--- ὁ
 405. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 406. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 407. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 408. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 409. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 410. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 411. Βηλ N---VSM--- Βηλ
 412. καὶ C--------- καί
 413. οὐκ D--------- οὐ
 414. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 415. παρὰ P--------- παρά
 416. σοὶ RP--DS---- σύ
 417. δόλος N2--NSM--- δόλος
 418. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 419. εἷς A3--NSM--- εἷς
 420. BelTh 19
 421. καὶ C--------- καί
 422. ἐγέλασεν VAI-AAI3S- γελάω
 423. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 424. καὶ C--------- καί
 425. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 426. τὸν RA--ASM--- ὁ
 427. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 428. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 429. μὴ D--------- μή
 430. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 431. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 432. ἔσω D--------- ἔσω
 433. καὶ C--------- καί
 434. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 435. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 436. δὴ X--------- δή
 437. τὸ RA--ASN--- ὁ
 438. ἔδαφος N3E-ASN--- ἔδαφος
 439. καὶ C--------- καί
 440. γνῶθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 441. τίνος RI--GSM--- τίς
 442. τὰ RA--APN--- ὁ
 443. ἴχνη N3E-APN--- ἴχνος
 444. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 445. BelTh 20
 446. καὶ C--------- καί
 447. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 448. ὁ RA--NSM--- ὁ
 449. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 450. ὁρῶ V3--PAI1S- ὁράω
 451. τὰ RA--APN--- ὁ
 452. ἴχνη N3E-APN--- ἴχνος
 453. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 454. καὶ C--------- καί
 455. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 456. καὶ C--------- καί
 457. παιδίων N2N-GPN--- παιδίον
 458. BelTh 21
 459. καὶ C--------- καί
 460. ὀργισθεὶς VS--APPNSM ὀργίζω
 461. ὁ RA--NSM--- ὁ
 462. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 463. τότε D--------- τότε
 464. συνέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω συν
 465. τοὺς RA--APM--- ὁ
 466. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 467. καὶ C--------- καί
 468. τὰς RA--APF--- ὁ
 469. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 470. καὶ C--------- καί
 471. τὰ RA--APN--- ὁ
 472. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 473. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 474. καὶ C--------- καί
 475. ἔδειξαν VAI-AAI3P- δεικνύω
 476. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 477. τὰς RA--APF--- ὁ
 478. κρυπτὰς A1--APF--- κρυπτός
 479. θύρας N1A-APF--- θύρα
 480. δι' P--------- διά
 481. ὧν RR--GPM--- ὅς
 482. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 483. καὶ C--------- καί
 484. ἐδαπάνων V3I-IAI3P- δαπανάω
 485. τὰ RA--APN--- ὁ
 486. ἐπὶ P--------- ἐπί
 487. τῇ RA--DSF--- ὁ
 488. τραπέζῃ N1S-DSF--- τράπεζα
 489. BelTh 22
 490. καὶ C--------- καί
 491. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 492. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 493. ὁ RA--NSM--- ὁ
 494. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 495. καὶ C--------- καί
 496. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 497. τὸν RA--ASM--- ὁ
 498. Βηλ N---ASM--- Βηλ
 499. ἔκδοτον A1B-ASM--- ἔκδοτος
 500. τῷ RA--DSM--- ὁ
 501. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 502. καὶ C--------- καί
 503. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 504. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 505. καὶ C--------- καί
 506. τὸ RA--ASN--- ὁ
 507. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερόν
 508. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 509. BelTh 23
 510. καὶ C--------- καί
 511. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 512. δράκων N3--NSM--- δράκων
 513. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 514. καὶ C--------- καί
 515. ἐσέβοντο V1I-IMI3P- σέβω
 516. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 517. οἱ RA--NPM--- ὁ
 518. Βαβυλώνιοι N2--NPM--- Βαβυλωνίος
 519. BelTh 24
 520. καὶ C--------- καί
 521. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 522. ὁ RA--NSM--- ὁ
 523. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 524. τῷ RA--DSM--- ὁ
 525. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 526. οὐ D--------- οὐ
 527. δύνασαι V6--PMI2S- δύναμαι
 528. εἰπεῖν VB--AAN--- εἶπον
 529. ὅτι C--------- ὅτι
 530. οὐκ D--------- οὐ
 531. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 532. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 533. θεὸς N2--NSM--- θεός
 534. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 535. καὶ C--------- καί
 536. προσκύνησον VA--AAD2S- κυνέω προς
 537. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 538. BelTh 25
 539. καὶ C--------- καί
 540. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 541. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 542. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 543. τῷ RA--DSM--- ὁ
 544. θεῷ N2--DSM--- θεός
 545. μου RP--GS---- ἐγώ
 546. προσκυνήσω VF--FAI1S- κυνέω προς
 547. ὅτι C--------- ὅτι
 548. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 549. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 550. θεὸς N2--NSM--- θεός
 551. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 552. σὺ RP--NS---- σύ
 553. δέ X--------- δέ
 554. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 555. δός VO--AAD2S- δίδωμι
 556. μοι RP--DS---- ἐγώ
 557. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 558. καὶ C--------- καί
 559. ἀποκτενῶ VF2-FAI1S- κτείνω ἀπο
 560. τὸν RA--ASM--- ὁ
 561. δράκοντα N3--ASM--- δράκων
 562. ἄνευ P--------- ἄνευ
 563. μαχαίρας N1--GSF--- μάχαιρα
 564. καὶ C--------- καί
 565. ῥάβδου N2--GSF--- ῥάβδος
 566. BelTh 26
 567. καὶ C--------- καί
 568. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 569. ὁ RA--NSM--- ὁ
 570. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 571. δίδωμί V8--PAI1S- δίδωμι
 572. σοι RP--DS---- σύ
 573. BelTh 27
 574. καὶ C--------- καί
 575. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 576. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 577. πίσσαν N1A-ASF--- πίσσα
 578. καὶ C--------- καί
 579. στῆρ N3--ASN--- στῆρ
 580. καὶ C--------- καί
 581. τρίχας N3--APF--- θρίξ
 582. καὶ C--------- καί
 583. ἥψησεν VAI-AAI3S- ἕψω
 584. ἐπὶ P--------- ἐπί
 585. τὸ RA--ASN--- ὁ
 586. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 587. καὶ C--------- καί
 588. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 589. μάζας N1A-APF--- μάζα
 590. καὶ C--------- καί
 591. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 592. εἰς P--------- εἰς
 593. τὸ RA--ASN--- ὁ
 594. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 595. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 596. δράκοντος N3--GSM--- δράκων
 597. καὶ C--------- καί
 598. φαγὼν VB--AAPNSM ἐσθίω
 599. διερράγη VDI-API3S- ῥήγνυμι δια
 600. ὁ RA--NSM--- ὁ
 601. δράκων N3--NSM--- δράκων
 602. καὶ C--------- καί
 603. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 604. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 605. τὰ RA--APN--- ὁ
 606. σεβάσματα N3M-APN--- σέβασμα
 607. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 608. BelTh 28
 609. καὶ C--------- καί
 610. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 611. ὡς C--------- ὡς
 612. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 613. οἱ RA--NPM--- ὁ
 614. Βαβυλώνιοι N2--NPM--- Βαβυλωνίος
 615. ἠγανάκτησαν VAI-AAI3P- ἀγανακτέω
 616. λίαν D--------- λίαν
 617. καὶ C--------- καί
 618. συνεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω συν
 619. ἐπὶ P--------- ἐπί
 620. τὸν RA--ASM--- ὁ
 621. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 622. καὶ C--------- καί
 623. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 624. Ιουδαῖος N2--NSM--- Ἰουδαῖος
 625. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 626. ὁ RA--NSM--- ὁ
 627. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 628. τὸν RA--ASM--- ὁ
 629. Βηλ N---ASM--- Βηλ
 630. κατέσπασεν VAI-AAI3S- σπάω κατα
 631. καὶ C--------- καί
 632. τὸν RA--ASM--- ὁ
 633. δράκοντα N3--ASM--- δράκων
 634. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 635. καὶ C--------- καί
 636. τοὺς RA--APM--- ὁ
 637. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 638. κατέσφαξεν VAI-AAI3S- σφάζω κατα
 639. BelTh 29
 640. καὶ C--------- καί
 641. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 642. ἐλθόντες VA--AAPNPM ἔρχομαι
 643. πρὸς P--------- πρός
 644. τὸν RA--ASM--- ὁ
 645. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 646. παράδος VO--AAD2S- δίδωμι παρα
 647. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 648. τὸν RA--ASM--- ὁ
 649. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 650. εἰ C--------- εἰ
 651. δὲ X--------- δέ
 652. μή D--------- μή
 653. ἀποκτενοῦμέν VF2-FAI1P- κτείνω ἀπο
 654. σε RP--AS---- σύ
 655. καὶ C--------- καί
 656. τὸν RA--ASM--- ὁ
 657. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 658. σου RP--GS---- σύ
 659. BelTh 30
 660. καὶ C--------- καί
 661. εἶδεν VB--AAI3S- ὁράω
 662. ὁ RA--NSM--- ὁ
 663. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 664. ὅτι C--------- ὅτι
 665. ἐπείγουσιν V1--PAI3P- ἐπείγω
 666. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 667. σφόδρα D--------- σφόδρα
 668. καὶ C--------- καί
 669. ἀναγκασθεὶς VS--APPNSM ἀγκάζω ἀνα
 670. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 671. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 672. τὸν RA--ASM--- ὁ
 673. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 674. BelTh 31
 675. οἱ RA--NPM--- ὁ
 676. δὲ X--------- δέ
 677. ἐνέβαλον VBI-AAI3S- βάλλω ἐν
 678. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 679. εἰς P--------- εἰς
 680. τὸν RA--ASM--- ὁ
 681. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 682. τῶν RA--GPM--- ὁ
 683. λεόντων N3--GPM--- λέων
 684. καὶ C--------- καί
 685. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 686. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 687. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 688. ἕξ M--------- ἕξ
 689. BelTh 32
 690. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 691. δὲ X--------- δέ
 692. ἐν P--------- ἐν
 693. τῷ RA--DSM--- ὁ
 694. λάκκῳ N2--DSM--- λάκκος
 695. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 696. λέοντες N3--NPM--- λέων
 697. καὶ C--------- καί
 698. ἐδίδετο V8I-IMI3S- δίδωμι
 699. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 700. τὴν RA--ASF--- ὁ
 701. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 702. δύο M--------- δύο
 703. σώματα N3M-NPN--- σῶμα
 704. καὶ C--------- καί
 705. δύο M--------- δύο
 706. πρόβατα N2N-NPN--- πρόβατον
 707. τότε D--------- τότε
 708. δὲ X--------- δέ
 709. οὐκ D--------- οὐ
 710. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 711. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 712. ἵνα C--------- ἵνα
 713. καταφάγωσιν VB--AAS3P- ἐσθίω
 714. τὸν RA--ASM--- ὁ
 715. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 716. BelTh 33
 717. καὶ C--------- καί
 718. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 719. Αμβακουμ N---NSM--- Αμβακουμ
 720. ὁ RA--NSM--- ὁ
 721. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 722. ἐν P--------- ἐν
 723. τῇ RA--DSF--- ὁ
 724. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 725. καὶ C--------- καί
 726. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 727. ἥψησεν VAI-AAI3S- ἕψω
 728. ἕψεμα N3M-ASN--- ἕψεμα
 729. καὶ C--------- καί
 730. ἐνέθρυψεν VAI-AAI3S- θρύπτω ἐν
 731. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 732. εἰς P--------- εἰς
 733. σκάφην N1--ASF--- σκάφη
 734. καὶ C--------- καί
 735. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 736. εἰς P--------- εἰς
 737. τὸ RA--ASN--- ὁ
 738. πεδίον N2N-ASN--- πεδίον
 739. ἀπενέγκαι VA--AAN--- φέρω ἀπο
 740. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 741. θερισταῖς N1M-DPM--- θεριστής
 742. BelTh 34
 743. καὶ C--------- καί
 744. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 745. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 746. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 747. τῷ RA--DSM--- ὁ
 748. Αμβακουμ N---DSM--- Αμβακουμ
 749. ἀπένεγκε VA--AAD2S- φέρω ἀπο
 750. τὸ RA--ASN--- ὁ
 751. ἄριστον N2N-ASN--- ἄριστον
 752. ὃ RR--ASN--- ὅς
 753. ἔχεις V1--PAI2S- ἔχω
 754. εἰς P--------- εἰς
 755. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 756. τῷ RA--DSM--- ὁ
 757. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 758. εἰς P--------- εἰς
 759. τὸν RA--ASM--- ὁ
 760. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 761. τῶν RA--GPM--- ὁ
 762. λεόντων N3--GPM--- λέων
 763. BelTh 35
 764. καὶ C--------- καί
 765. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 766. Αμβακουμ N---NSM--- Αμβακουμ
 767. κύριε N2--VSM--- κύριος
 768. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 769. οὐχ D--------- οὐ
 770. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 771. καὶ C--------- καί
 772. τὸν RA--ASM--- ὁ
 773. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 774. οὐ D--------- οὐ
 775. γινώσκω V1--PAI1S- γιγνώσκω
 776. BelTh 36
 777. καὶ C--------- καί
 778. ἐπελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω ἐπι
 779. ὁ RA--NSM--- ὁ
 780. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 781. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 782. τῆς RA--GSF--- ὁ
 783. κορυφῆς N1--GSF--- κορυφή
 784. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 785. καὶ C--------- καί
 786. βαστάσας VA--AAPNSM βαστάζω
 787. τῆς RA--GSF--- ὁ
 788. κόμης N1--GSF--- κόμη
 789. τῆς RA--GSF--- ὁ
 790. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 791. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 792. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 793. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 794. εἰς P--------- εἰς
 795. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 796. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 797. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 798. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 799. ἐν P--------- ἐν
 800. τῷ RA--DSM--- ὁ
 801. ῥοίζῳ N2--DSM--- ῥοίζος
 802. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 803. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 804. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 805. BelTh 37
 806. καὶ C--------- καί
 807. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 808. Αμβακουμ N---NSM--- Αμβακουμ
 809. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 810. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 811. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 812. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 813. τὸ RA--ASN--- ὁ
 814. ἄριστον N2N-ASN--- ἄριστον
 815. ὃ RR--ASN--- ὅς
 816. ἀπέστειλέν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 817. σοι RP--DS---- σύ
 818. ὁ RA--NSM--- ὁ
 819. θεός N2--NSM--- θεός
 820. BelTh 38
 821. καὶ C--------- καί
 822. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 823. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 824. ἐμνήσθης VSI-API2S- μιμνήσκω
 825. γάρ X--------- γάρ
 826. μου RP--GS---- ἐγώ
 827. ὁ RA--NSM--- ὁ
 828. θεός N2--NSM--- θεός
 829. καὶ C--------- καί
 830. οὐκ D--------- οὐ
 831. ἐγκατέλιπες VBI-AAI2S- λείπω ἐν κατα
 832. τοὺς RA--APM--- ὁ
 833. ἀγαπῶντάς V3--PAPAPM ἀγαπάω
 834. σε RP--AS---- σύ
 835. BelTh 39
 836. καὶ C--------- καί
 837. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 838. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 839. ἔφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω
 840. ὁ RA--NSM--- ὁ
 841. δὲ X--------- δέ
 842. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 843. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 844. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 845. ἀπεκατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο κατα
 846. τὸν RA--ASM--- ὁ
 847. Αμβακουμ N---ASM--- Αμβακουμ
 848. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 849. εἰς P--------- εἰς
 850. τὸν RA--ASM--- ὁ
 851. τόπον N2--ASM--- τόπος
 852. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 853. BelTh 40
 854. ὁ RA--NSM--- ὁ
 855. δὲ X--------- δέ
 856. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 857. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 858. τῇ RA--DSF--- ὁ
 859. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 860. τῇ RA--DSF--- ὁ
 861. ἑβδόμῃ A1--DSF--- ἕβδομος
 862. πενθῆσαι VA--AAN--- πενθέω
 863. τὸν RA--ASM--- ὁ
 864. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 865. καὶ C--------- καί
 866. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 867. ἐπὶ P--------- ἐπί
 868. τὸν RA--ASM--- ὁ
 869. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 870. καὶ C--------- καί
 871. ἐνέβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω ἐν
 872. καὶ C--------- καί
 873. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 874. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 875. καθήμενος V1--PMPNSM ἧμαι κατα
 876. BelTh 41
 877. καὶ C--------- καί
 878. ἀναβοήσας VA--AAPNSM βοάω ἀνα
 879. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 880. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 881. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 882. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 883. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 884. κύριε N2--VSM--- κύριος
 885. ὁ RA--NSM--- ὁ
 886. θεὸς N2--NSM--- θεός
 887. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 888. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 889. καὶ C--------- καί
 890. οὐκ D--------- οὐ
 891. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 892. πλὴν D--------- πλήν
 893. σοῦ RP--GS---- σύ
 894. ἄλλος RD--NSM--- ἄλλος
 895. BelTh 42
 896. καὶ C--------- καί
 897. ἀνέσπασεν VAI-AAI3S- σπάω ἀνα
 898. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 899. τοὺς RA--APM--- ὁ
 900. δὲ X--------- δέ
 901. αἰτίους A1A-APM--- αἴτιος
 902. τῆς RA--GSF--- ὁ
 903. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 904. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 905. ἐνέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐν
 906. εἰς P--------- εἰς
 907. τὸν RA--ASM--- ὁ
 908. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 909. καὶ C--------- καί
 910. κατεβρώθησαν VCI-API3P- βιβρώσκω κατα
 911. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 912. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 913. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός