48.Isaiah.txt 884 KB


 1. Isa 1:1
 2. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 3. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 5. Ησαιας N---NSM--- Ησαιας
 6. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7. Αμως N---GSM--- Αμως
 8. ἣν RR--ASF--- ὅς
 9. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 10. κατὰ D--------- κατά
 11. τῆς RA--GSF--- ὁ
 12. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 13. καὶ C--------- καί
 14. κατὰ D--------- κατά
 15. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 16. ἐν P--------- ἐν
 17. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 18. Οζιου N1T-GSM--- Οζιας
 19. καὶ C--------- καί
 20. Ιωαθαμ N---GSM--- Ιωαθαμ
 21. καὶ C--------- καί
 22. Αχαζ N---GSM--- Αχαζ
 23. καὶ C--------- καί
 24. Εζεκιου N2--GSM--- Εζεκιας
 25. οἳ RR--NPM--- ὅς
 26. ἐβασίλευσαν VAI-AAI3P- βασιλεύω
 27. τῆς RA--GSF--- ὁ
 28. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 29. Isa 1:2
 30. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 31. οὐρανέ N2--VSM--- οὐρανός
 32. καὶ C--------- καί
 33. ἐνωτίζου V1--PMD2S- ὠτίζομαι ἐν
 34. γῆ N1--VSF--- γῆ
 35. ὅτι C--------- ὅτι
 36. κύριος N2--NSM--- κύριος
 37. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 38. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 39. ἐγέννησα VAI-AAI1S- γεννάω
 40. καὶ C--------- καί
 41. ὕψωσα VA--AAI1S- ὑψόω
 42. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 43. δέ X--------- δέ
 44. με RP--AS---- ἐγώ
 45. ἠθέτησαν VAI-AAI3P- ἀθετέω
 46. Isa 1:3
 47. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 48. βοῦς N3--NSM--- βοῦς
 49. τὸν RA--ASM--- ὁ
 50. κτησάμενον VA--AMPASM κτάομαι
 51. καὶ C--------- καί
 52. ὄνος N2--NSM--- ὄνος
 53. τὴν RA--ASF--- ὁ
 54. φάτνην N1--ASF--- φάτνη
 55. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 56. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 57. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 58. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 59. δέ X--------- δέ
 60. με RP--AS---- ἐγώ
 61. οὐκ D--------- οὐ
 62. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 63. καὶ C--------- καί
 64. ὁ RA--NSM--- ὁ
 65. λαός N2--NSM--- λαός
 66. με RP--AS---- ἐγώ
 67. οὐ D--------- οὐ
 68. συνῆκεν VHI-AAI3S- ἵημι συν
 69. Isa 1:4
 70. οὐαὶ I--------- οὐαί
 71. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 72. ἁμαρτωλόν A1B-NSN--- ἁμαρτωλός
 73. λαὸς N2--NSM--- λαός
 74. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 75. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 76. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 77. πονηρόν A1A-NSN--- πονηρός
 78. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 79. ἄνομοι A1B-NPM--- ἄνομος
 80. ἐγκατελίπατε VBI-AAI2P- λείπω ἐν κατα
 81. τὸν RA--ASM--- ὁ
 82. κύριον N2--ASM--- κύριος
 83. καὶ C--------- καί
 84. παρωργίσατε VAI-AAI2P- ὀργίζω παρα
 85. τὸν RA--ASM--- ὁ
 86. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 87. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 88. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 89. Isa 1:5
 90. τί RI--ASN--- τίς
 91. ἔτι D--------- ἔτι
 92. πληγῆτε VD--APS2P- πλήσσω
 93. προστιθέντες V7--PAPNPM τίθημι προς
 94. ἀνομίαν N1A-ASF--- ἀνομία
 95. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 96. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 97. εἰς P--------- εἰς
 98. πόνον N2--ASM--- πόνος
 99. καὶ C--------- καί
 100. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 101. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 102. εἰς P--------- εἰς
 103. λύπην N1--ASF--- λύπη
 104. Isa 1:6
 105. ἀπὸ P--------- ἀπό
 106. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 107. ἕως C--------- ἕως
 108. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 109. οὔτε C--------- οὔτε
 110. τραῦμα N3M-NSN--- τραῦμα
 111. οὔτε C--------- οὔτε
 112. μώλωψ N3P-NSM--- μώλωψ
 113. οὔτε C--------- οὔτε
 114. πληγὴ N1--NSF--- πληγή
 115. φλεγμαίνουσα V1--PAPNSF φλεγμαίνω
 116. οὐκ D--------- οὐ
 117. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 118. μάλαγμα N3M-ASN--- μάλαγμα
 119. ἐπιθεῖναι VE--AAN--- τίθημι ἐπι
 120. οὔτε C--------- οὔτε
 121. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 122. οὔτε C--------- οὔτε
 123. καταδέσμους N3E-APN--- καταδέσμους
 124. Isa 1:7
 125. ἡ RA--NSF--- ὁ
 126. γῆ N1--NSF--- γῆ
 127. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 128. ἔρημος N2--NSF--- ἔρημος
 129. αἱ RA--NPF--- ὁ
 130. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 131. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 132. πυρίκαυστοι N2--NPM--- πυρίκαυστος
 133. τὴν RA--ASF--- ὁ
 134. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 135. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 136. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 137. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 138. ἀλλότριοι A1A-NPM--- ἀλλότριος
 139. κατεσθίουσιν V1--PAI3P- ἐσθίω κατα
 140. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 141. καὶ C--------- καί
 142. ἠρήμωται VAI-AMI3S- ἐρημόω
 143. κατεστραμμένη VM--XMPNSF στρέφω κατα
 144. ὑπὸ P--------- ὑπό
 145. λαῶν N2--GPM--- λαός
 146. ἀλλοτρίων A1A-GPM--- ἀλλότριος
 147. Isa 1:8
 148. ἐγκαταλειφθήσεται VV--FPI3S- λείπω ἐν κατα
 149. ἡ RA--NSF--- ὁ
 150. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 151. Σιων N---GSF--- Σιων
 152. ὡς D--------- ὡς
 153. σκηνὴ N1--NSF--- σκηνή
 154. ἐν P--------- ἐν
 155. ἀμπελῶνι N3W-DSM--- ἀμπελών
 156. καὶ C--------- καί
 157. ὡς D--------- ὡς
 158. ὀπωροφυλάκιον N2N-NSN--- ὀπωροφυλάκιον
 159. ἐν P--------- ἐν
 160. σικυηράτῳ N2--DSN--- σικυήρατον
 161. ὡς D--------- ὡς
 162. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 163. πολιορκουμένη V2--PMPNSF πολιορκέω
 164. Isa 1:9
 165. καὶ C--------- καί
 166. εἰ C--------- εἰ
 167. μὴ D--------- μή
 168. κύριος N2--NSM--- κύριος
 169. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 170. ἐγκατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐν κατα
 171. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 172. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 173. ὡς D--------- ὡς
 174. Σοδομα N---ASF--- Σοδομα
 175. ἂν X--------- ἄν
 176. ἐγενήθημεν VCI-API1P- γίγνομαι
 177. καὶ C--------- καί
 178. ὡς D--------- ὡς
 179. Γομορρα N---ASF--- Γομορρα
 180. ἂν X--------- ἄν
 181. ὡμοιώθημεν VCI-API1P- ὁμοιόω
 182. Isa 1:10
 183. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 184. λόγον N2--ASM--- λόγος
 185. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 186. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 187. Σοδομων N---GSF--- Σοδομα
 188. προσέχετε V1--PAD2P- ἔχω προς
 189. νόμον N2--ASM--- νόμος
 190. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 191. λαὸς N2--NSM--- λαός
 192. Γομορρας N---GSF--- Γομορρα
 193. Isa 1:11
 194. τί RI--ASN--- τίς
 195. μοι RP--DS---- ἐγώ
 196. πλῆθος N3E-NSM--- πλῆθος
 197. τῶν RA--GPF--- ὁ
 198. θυσιῶν N1A-GPF--- θυσία
 199. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 200. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 201. κύριος N2--NSM--- κύριος
 202. πλήρης A3H-NSF--- πλήρης
 203. εἰμὶ V9--PAI1S- εἰμί
 204. ὁλοκαυτωμάτων N3M-GPN--- ὁλοκαύτωμα
 205. κριῶν N2--GPM--- κριός
 206. καὶ C--------- καί
 207. στέαρ N3--ASN--- στέαρ
 208. ἀρνῶν N2--GPM--- ἀρνός
 209. καὶ C--------- καί
 210. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 211. ταύρων N2--GPM--- ταῦρος
 212. καὶ C--------- καί
 213. τράγων N2--GPM--- τράγος
 214. οὐ D--------- οὐ
 215. βούλομαι V1--PMI1S- βούλομαι
 216. Isa 1:12
 217. οὐδ' C--------- οὐδέ
 218. ἐὰν C--------- ἐάν
 219. ἔρχησθε V1--PMS2P- ἔρχομαι
 220. ὀφθῆναί VV--APN--- ὁράω
 221. μοι RP--DS---- ἐγώ
 222. τίς RI--NSM--- τίς
 223. γὰρ X--------- γάρ
 224. ἐξεζήτησεν VAI-AAI3S- ζητέω ἐκ
 225. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 226. ἐκ P--------- ἐκ
 227. τῶν RA--GPF--- ὁ
 228. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 229. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 230. πατεῖν V2--PAN--- πατέω
 231. τὴν RA--ASF--- ὁ
 232. αὐλήν N1--ASF--- αὐλή
 233. μου RP--GS---- ἐγώ
 234. Isa 1:13
 235. οὐ D--------- οὐ
 236. προσθήσεσθε VF--FMI2P- τίθημι προς
 237. ἐὰν C--------- ἐάν
 238. φέρητε V1--PAS2P- φέρω
 239. σεμίδαλιν N3I-ASF--- σεμίδαλις
 240. μάταιον A1A-ASN--- μάταιος
 241. θυμίαμα N3M-ASN--- θυμίαμα
 242. βδέλυγμά N3M-NSN--- βδέλυγμα
 243. μοί RP--DS---- ἐγώ
 244. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 245. τὰς RA--APF--- ὁ
 246. νουμηνίας N1A-APF--- νουμηνία
 247. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 248. καὶ C--------- καί
 249. τὰ RA--NPN--- ὁ
 250. σάββατα N2N-NPN--- σάββατον
 251. καὶ C--------- καί
 252. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 253. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 254. οὐκ D--------- οὐ
 255. ἀνέχομαι V1--PMI1S- ἔχω ἀνα
 256. νηστείαν N1A-ASF--- νηστεία
 257. καὶ C--------- καί
 258. ἀργίαν N1A-ASF--- ἀργία
 259. Isa 1:14
 260. καὶ C--------- καί
 261. τὰς RA--APF--- ὁ
 262. νουμηνίας N1A-APF--- νουμηνία
 263. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 264. καὶ C--------- καί
 265. τὰς RA--APF--- ὁ
 266. ἑορτὰς N1--APF--- ἑορτή
 267. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 268. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 269. ἡ RA--NSF--- ὁ
 270. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 271. μου RP--GS---- ἐγώ
 272. ἐγενήθητέ VCI-API2P- γίγνομαι
 273. μοι RP--DS---- ἐγώ
 274. εἰς P--------- εἰς
 275. πλησμονήν N1--ASF--- πλησμονή
 276. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 277. ἀνήσω VF--FAI1S- ἵημι ἀνα
 278. τὰς RA--APF--- ὁ
 279. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 280. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 281. Isa 1:15
 282. ὅταν D--------- ὅταν
 283. τὰς RA--APF--- ὁ
 284. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 285. ἐκτείνητε VA--AAS2P- τείνω ἐκ
 286. πρός P--------- πρός
 287. με RP--AS---- ἐγώ
 288. ἀποστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἀπο
 289. τοὺς RA--APM--- ὁ
 290. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 291. μου RP--GS---- ἐγώ
 292. ἀφ' P--------- ἀπό
 293. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 294. καὶ C--------- καί
 295. ἐὰν C--------- ἐάν
 296. πληθύνητε V1--PAS2P- πληθύνω
 297. τὴν RA--ASF--- ὁ
 298. δέησιν N3I-ASF--- δέησις
 299. οὐκ D--------- οὐ
 300. εἰσακούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω εἰς
 301. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 302. αἱ RA--NPF--- ὁ
 303. γὰρ X--------- γάρ
 304. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 305. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 306. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 307. πλήρεις A3H-NPM--- πλήρης
 308. Isa 1:16
 309. λούσασθε VA--AMD2P- λούω
 310. καθαροὶ A1A-NPM--- καθαρός
 311. γένεσθε VB--AMD2P- γίγνομαι
 312. ἀφέλετε VB--AAD2P- αἱρέω ἀπο
 313. τὰς RA--APF--- ὁ
 314. πονηρίας N1A-APF--- πονηρία
 315. ἀπὸ P--------- ἀπό
 316. τῶν RA--GPF--- ὁ
 317. ψυχῶν N1--GPF--- ψυχή
 318. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 319. ἀπέναντι D--------- ἀπέναντι
 320. τῶν RA--GPM--- ὁ
 321. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 322. μου RP--GS---- ἐγώ
 323. παύσασθε VA--AMD2P- παύω
 324. ἀπὸ P--------- ἀπό
 325. τῶν RA--GPF--- ὁ
 326. πονηριῶν N1A-GPF--- πονηρία
 327. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 328. Isa 1:17
 329. μάθετε VB--AAD2P- μανθάνω
 330. καλὸν A1--ASM--- καλός
 331. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 332. ἐκζητήσατε VA--AAD2P- ζητέω ἐκ
 333. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 334. ῥύσασθε VA--APD2P- ῥύομαι
 335. ἀδικούμενον V2--PMPASM ἀδικέω
 336. κρίνατε VA--AAD2P- κρίνω
 337. ὀρφανῷ A1--DSM--- ὀρφανός
 338. καὶ C--------- καί
 339. δικαιώσατε VA--AAD2P- δικαιόω
 340. χήραν N1A-ASF--- χήρα
 341. Isa 1:18
 342. καὶ C--------- καί
 343. δεῦτε D--------- δεῦτε
 344. καὶ C--------- καί
 345. διελεγχθῶμεν VQ--AAS1P- ἐλέγχω δια
 346. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 347. κύριος N2--NSM--- κύριος
 348. καὶ C--------- καί
 349. ἐὰν C--------- ἐάν
 350. ὦσιν V9--AAS3P- εἰμί
 351. αἱ RA--NPF--- ὁ
 352. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 353. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 354. ὡς D--------- ὡς
 355. φοινικοῦν A1--NSN--- φοινικοῦς
 356. ὡς D--------- ὡς
 357. χιόνα A1--ASF--- χιόνα
 358. λευκανῶ VF2-FAI1S- λευκαίνω
 359. ἐὰν C--------- ἐάν
 360. δὲ X--------- δέ
 361. ὦσιν V9--PAS3P- εἰμί
 362. ὡς D--------- ὡς
 363. κόκκινον A1--ASM--- κόκκινος
 364. ὡς D--------- ὡς
 365. ἔριον N2N-ASN--- ἔριον
 366. λευκανῶ VF2-FAI1S- λευκαίνω
 367. Isa 1:19
 368. καὶ C--------- καί
 369. ἐὰν C--------- ἐάν
 370. θέλητε V1--PAS2P- θέλω
 371. καὶ C--------- καί
 372. εἰσακούσητέ VA--AAS2P- ἀκούω εἰς
 373. μου RP--GS---- ἐγώ
 374. τὰ RA--APN--- ὁ
 375. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 376. τῆς RA--GSF--- ὁ
 377. γῆς N1--GSF--- γῆ
 378. φάγεσθε VF--FMI2P- ἐσθίω
 379. Isa 1:20
 380. ἐὰν C--------- ἐάν
 381. δὲ X--------- δέ
 382. μὴ D--------- μή
 383. θέλητε V1--PAS2P- θέλω
 384. μηδὲ C--------- μηδέ
 385. εἰσακούσητέ VA--AAS2P- ἀκούω εἰς
 386. μου RP--GS---- ἐγώ
 387. μάχαιρα N1A-NSF--- μάχαιρα
 388. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 389. κατέδεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 390. τὸ RA--ASN--- ὁ
 391. γὰρ X--------- γάρ
 392. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 393. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 394. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 395. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 396. Isa 1:21
 397. πῶς D--------- πῶς
 398. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 399. πόρνη N1--NSF--- πόρνη
 400. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 401. πιστὴ A1--NSF--- πιστός
 402. Σιων N---NSF--- Σιων
 403. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 404. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 405. ἐν P--------- ἐν
 406. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 407. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 408. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 409. ἐν P--------- ἐν
 410. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 411. νῦν D--------- νῦν
 412. δὲ X--------- δέ
 413. φονευταί N1M-NPM--- φονευτής
 414. Isa 1:22
 415. τὸ RA--ASN--- ὁ
 416. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 417. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 418. ἀδόκιμον A1B-NSM--- ἀδόκιμος
 419. οἱ RA--NPM--- ὁ
 420. κάπηλοί N2--NPM--- κάπηλος
 421. σου RP--GS---- σύ
 422. μίσγουσι V1--PAI3P- μίσγω
 423. τὸν RA--ASM--- ὁ
 424. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 425. ὕδατι N3T-DSN--- ὕδωρ
 426. Isa 1:23
 427. οἱ RA--NPM--- ὁ
 428. ἄρχοντές N3--NPM--- ἄρχων
 429. σου RP--GS---- σύ
 430. ἀπειθοῦσιν V2--PAI3P- ἀπειθέω
 431. κοινωνοὶ N2--NPM--- κοινωνός
 432. κλεπτῶν N1M-GPM--- κλέπτης
 433. ἀγαπῶντες V3--PAPNPM ἀγαπάω
 434. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 435. διώκοντες V1--PAPNPM διώκω
 436. ἀνταπόδομα N3M-ASN--- ἀνταπόδομα
 437. ὀρφανοῖς A1--DPM--- ὀρφανός
 438. οὐ D--------- οὐ
 439. κρίνοντες V1--PAPNPM κρίνω
 440. καὶ C--------- καί
 441. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 442. χηρῶν N1A-GPF--- χήρα
 443. οὐ D--------- οὐ
 444. προσέχοντες V1--PAPNPM ἔχω προς
 445. Isa 1:24
 446. διὰ P--------- διά
 447. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 448. τάδε RD--APN--- ὅδε
 449. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 450. ὁ RA--NSM--- ὁ
 451. δεσπότης N1M-NSM--- δεσπότης
 452. κύριος N2--NSM--- κύριος
 453. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 454. οὐαὶ I--------- οὐαί
 455. οἱ RA--NPM--- ὁ
 456. ἰσχύοντες V1--PAPNPM ἰσχύω
 457. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 458. οὐ D--------- οὐ
 459. παύσεται VF--FMI3S- παύω
 460. γάρ X--------- γάρ
 461. μου RP--GS---- ἐγώ
 462. ὁ RA--NSM--- ὁ
 463. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 464. ἐν P--------- ἐν
 465. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 466. ὑπεναντίοις A1A-DPM--- ὑπεναντίος
 467. καὶ C--------- καί
 468. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 469. ἐκ P--------- ἐκ
 470. τῶν RA--GPM--- ὁ
 471. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 472. μου RP--GS---- ἐγώ
 473. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 474. Isa 1:25
 475. καὶ C--------- καί
 476. ἐπάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐπι
 477. τὴν RA--ASF--- ὁ
 478. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 479. μου RP--GS---- ἐγώ
 480. ἐπὶ P--------- ἐπί
 481. σὲ RP--AS---- σύ
 482. καὶ C--------- καί
 483. πυρώσω VF--FAI1S- πυρόω
 484. σε RP--AS---- σύ
 485. εἰς P--------- εἰς
 486. καθαρόν A1A-ASM--- καθαρός
 487. τοὺς RA--APM--- ὁ
 488. δὲ X--------- δέ
 489. ἀπειθοῦντας V2--PAPAPM ἀπειθέω
 490. ἀπολέσω VA--AAS1S- ὀλλύω ἀπο
 491. καὶ C--------- καί
 492. ἀφελῶ VF2-FAI1S- αἱρέω ἀπο
 493. πάντας A3--APM--- πᾶς
 494. ἀνόμους A1B-APM--- ἄνομος
 495. ἀπὸ P--------- ἀπό
 496. σοῦ RP--GS---- σύ
 497. καὶ C--------- καί
 498. πάντας A3--APM--- πᾶς
 499. ὑπερηφάνους A1B-APM--- ὑπερήφανος
 500. ταπεινώσω VF--FAI1S- ταπεινόω
 501. Isa 1:26
 502. καὶ C--------- καί
 503. ἐπιστήσω VF--FAI1S- ἵστημι ἐπι
 504. τοὺς RA--APM--- ὁ
 505. κριτάς N1M-APM--- κριτής
 506. σου RP--GS---- σύ
 507. ὡς D--------- ὡς
 508. τὸ RA--ASN--- ὁ
 509. πρότερον A1--NSM--- πρότερος
 510. καὶ C--------- καί
 511. τοὺς RA--APM--- ὁ
 512. συμβούλους N2--APM--- σύμβουλος
 513. σου RP--GS---- σύ
 514. ὡς D--------- ὡς
 515. τὸ RA--ASN--- ὁ
 516. ἀπ' P--------- ἀπό
 517. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 518. καὶ C--------- καί
 519. μετὰ P--------- μετά
 520. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 521. κληθήσῃ VC--FPI2S- καλέω
 522. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 523. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 524. μητρόπολις N3I-NSF--- μητρόπολις
 525. πιστὴ A1--NSF--- πιστός
 526. Σιων N---ASF--- Σιων
 527. Isa 1:27
 528. μετὰ P--------- μετά
 529. γὰρ X--------- γάρ
 530. κρίματος N3M-GSN--- κρίμα
 531. σωθήσεται VC--FPI3S- σώζω
 532. ἡ RA--NSF--- ὁ
 533. αἰχμαλωσία N1A-NSF--- αἰχμαλωσία
 534. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 535. καὶ C--------- καί
 536. μετὰ P--------- μετά
 537. ἐλεημοσύνης N1--GSF--- ἐλεημοσύνη
 538. Isa 1:28
 539. καὶ C--------- καί
 540. συντριβήσονται VD--FPI3P- τρίβω συν
 541. οἱ RA--NPM--- ὁ
 542. ἄνομοι A1B-NPM--- ἄνομος
 543. καὶ C--------- καί
 544. οἱ RA--NPM--- ὁ
 545. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 546. ἅμα D--------- ἅμα
 547. καὶ C--------- καί
 548. οἱ RA--NPM--- ὁ
 549. ἐγκαταλείποντες V1--PAPNPM λείπω ἐν κατα
 550. τὸν RA--ASM--- ὁ
 551. κύριον N2--ASM--- κύριος
 552. συντελεσθήσονται VC--FPI3P- τελέω συν
 553. Isa 1:29
 554. διότι C--------- διότι
 555. αἰσχυνθήσονται VC--FPI3P- αἰσχύνω
 556. ἐπὶ P--------- ἐπί
 557. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 558. εἰδώλοις N2N-DPN--- εἴδωλον
 559. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 560. ἃ RR--APN--- ὅς
 561. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 562. ἠβούλοντο VAI-AMI3P- βούλομαι
 563. καὶ C--------- καί
 564. ἐπῃσχύνθησαν VCI-API3P- αἰσχύνω ἐπι
 565. ἐπὶ P--------- ἐπί
 566. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 567. κήποις N2--DPM--- κῆπος
 568. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 569. ἃ RR--APN--- ὅς
 570. ἐπεθύμησαν VAI-AAI3P- θυμέω ἐπι
 571. Isa 1:30
 572. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 573. γὰρ X--------- γάρ
 574. ὡς D--------- ὡς
 575. τερέβινθος N2--NSF--- τερέβινθος
 576. ἀποβεβληκυῖα VX--XAPNSF βάλλω ἀπο
 577. τὰ RA--APN--- ὁ
 578. φύλλα N2N-APN--- φύλλον
 579. καὶ C--------- καί
 580. ὡς D--------- ὡς
 581. παράδεισος N2--NSM--- παράδεισος
 582. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 583. μὴ D--------- μή
 584. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 585. Isa 1:31
 586. καὶ C--------- καί
 587. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 588. ἡ RA--NSF--- ὁ
 589. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 590. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 591. ὡς D--------- ὡς
 592. καλάμη N1--NSF--- καλάμη
 593. στιππύου A1B-GSN--- στιππύον
 594. καὶ C--------- καί
 595. αἱ RA--NPF--- ὁ
 596. ἐργασίαι N1A-NPF--- ἐργασία
 597. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 598. ὡς D--------- ὡς
 599. σπινθῆρες N3--APN--- σπινθήρ
 600. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 601. καὶ C--------- καί
 602. κατακαυθήσονται VC--FPI3P- καίω κατα
 603. οἱ RA--NPM--- ὁ
 604. ἄνομοι A1B-NPM--- ἄνομος
 605. καὶ C--------- καί
 606. οἱ RA--NPM--- ὁ
 607. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 608. ἅμα D--------- ἅμα
 609. καὶ C--------- καί
 610. οὐκ D--------- οὐ
 611. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 612. ὁ RA--NSM--- ὁ
 613. σβέσων V8--PAPNSM σβέννυμι
 614. Isa 2:1
 615. ὁ RA--NSM--- ὁ
 616. λόγος N2--NSM--- λόγος
 617. ὁ RA--NSM--- ὁ
 618. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 619. παρὰ P--------- παρά
 620. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 621. πρὸς P--------- πρός
 622. Ησαιαν N---ASM--- Ησαιας
 623. υἱὸν N1--ASM--- υἱός
 624. Αμως N---GSM--- Αμως
 625. περὶ P--------- περί
 626. τῆς RA--GSF--- ὁ
 627. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 628. καὶ C--------- καί
 629. περὶ P--------- περί
 630. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 631. Isa 2:2
 632. ὅτι C--------- ὅτι
 633. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 634. ἐν P--------- ἐν
 635. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 636. ἐσχάταις A1--DPF--- ἔσχατος
 637. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 638. ἐμφανὲς A3H-ASN--- ἐμφανής
 639. τὸ RA--ASN--- ὁ
 640. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 641. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 642. καὶ C--------- καί
 643. ὁ RA--NSM--- ὁ
 644. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 645. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 646. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 647. ἐπ' P--------- ἐπί
 648. ἄκρων A1A-GPM--- ἄκρος
 649. τῶν RA--GPM--- ὁ
 650. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 651. καὶ C--------- καί
 652. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 653. ὑπεράνω D--------- ὑπεράνω
 654. τῶν RA--GPM--- ὁ
 655. βουνῶν N2--GPM--- βουνός
 656. καὶ C--------- καί
 657. ἥξουσιν VF--FAI3P- ἥκω
 658. ἐπ' P--------- ἐπί
 659. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 660. πάντα A3--APN--- πᾶς
 661. τὰ RA--APN--- ὁ
 662. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 663. Isa 2:3
 664. καὶ C--------- καί
 665. πορεύσονται VF--FMI3P- πορεύομαι
 666. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 667. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 668. καὶ C--------- καί
 669. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 670. δεῦτε D--------- δεῦτε
 671. καὶ C--------- καί
 672. ἀναβῶμεν VZ--AAS1P- βαίνω ἀνα
 673. εἰς P--------- εἰς
 674. τὸ RA--ASN--- ὁ
 675. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 676. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 677. καὶ C--------- καί
 678. εἰς P--------- εἰς
 679. τὸν RA--ASM--- ὁ
 680. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 681. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 682. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 683. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 684. καὶ C--------- καί
 685. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 686. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 687. τὴν RA--ASF--- ὁ
 688. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 689. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 690. καὶ C--------- καί
 691. πορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι
 692. ἐν P--------- ἐν
 693. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 694. ἐκ P--------- ἐκ
 695. γὰρ X--------- γάρ
 696. Σιων N---GSF--- Σιων
 697. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 698. νόμος N2--NSM--- νόμος
 699. καὶ C--------- καί
 700. λόγος N2--NSM--- λόγος
 701. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 702. ἐξ P--------- ἐκ
 703. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 704. Isa 2:4
 705. καὶ C--------- καί
 706. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 707. ἀνὰ P--------- ἀνά
 708. μέσον A1--ASN--- μέσος
 709. τῶν RA--GPN--- ὁ
 710. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 711. καὶ C--------- καί
 712. ἐλέγξει VF--FAI3S- ἐλέγχω
 713. λαὸν N2--ASM--- λαός
 714. πολύν A3--ASM--- πολύς
 715. καὶ C--------- καί
 716. συγκόψουσιν VF--FAI3P- κόπτω συν
 717. τὰς RA--APF--- ὁ
 718. μαχαίρας N1--APF--- μάχαιρα
 719. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 720. εἰς P--------- εἰς
 721. ἄροτρα N2N-APN--- ἄροτρον
 722. καὶ C--------- καί
 723. τὰς RA--APF--- ὁ
 724. ζιβύνας N1--APF--- ζιβύνη
 725. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 726. εἰς P--------- εἰς
 727. δρέπανα N2N-APN--- δρέπανον
 728. καὶ C--------- καί
 729. οὐ D--------- οὐ
 730. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 731. ἔτι D--------- ἔτι
 732. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 733. ἐπ' P--------- ἐπί
 734. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 735. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 736. καὶ C--------- καί
 737. οὐ D--------- οὐ
 738. μὴ D--------- μή
 739. μάθωσιν VB--AAS3P- μανθάνω
 740. ἔτι D--------- ἔτι
 741. πολεμεῖν V2--PAN--- πολεμέω
 742. Isa 2:5
 743. καὶ C--------- καί
 744. νῦν D--------- νῦν
 745. ὁ RA--NSM--- ὁ
 746. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 747. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 748. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 749. δεῦτε D--------- δεῦτε
 750. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 751. τῷ RA--DSN--- ὁ
 752. φωτὶ N3T-DSN--- φῶς
 753. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 754. Isa 2:6
 755. ἀνῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀνα
 756. γὰρ X--------- γάρ
 757. τὸν RA--ASM--- ὁ
 758. λαὸν N2--ASM--- λαός
 759. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 760. τὸν RA--ASM--- ὁ
 761. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 762. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 763. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 764. ὅτι C--------- ὅτι
 765. ἐνεπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι ἐν
 766. ὡς D--------- ὡς
 767. τὸ RA--NSN--- ὁ
 768. ἀπ' P--------- ἀπό
 769. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 770. ἡ RA--NSF--- ὁ
 771. χώρα N1A-NSF--- χώρα
 772. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 773. κληδονισμῶν N2--GPM--- κληδονισμός
 774. ὡς D--------- ὡς
 775. ἡ RA--NSF--- ὁ
 776. τῶν RA--GPF--- ὁ
 777. ἀλλοφύλων A1B-GPF--- ἀλλόφυλος
 778. καὶ C--------- καί
 779. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 780. πολλὰ A3--APN--- πολύς
 781. ἀλλόφυλα A1B-APN--- ἀλλόφυλος
 782. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 783. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 784. Isa 2:7
 785. ἐνεπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι ἐν
 786. γὰρ X--------- γάρ
 787. ἡ RA--NSF--- ὁ
 788. χώρα N1A-NSF--- χώρα
 789. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 790. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 791. καὶ C--------- καί
 792. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 793. καὶ C--------- καί
 794. οὐκ D--------- οὐ
 795. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 796. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 797. τῶν RA--GPM--- ὁ
 798. θησαυρῶν N2--GPM--- θησαυρός
 799. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 800. καὶ C--------- καί
 801. ἐνεπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι ἐν
 802. ἡ RA--NSF--- ὁ
 803. γῆ N1--NSF--- γῆ
 804. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 805. καὶ C--------- καί
 806. οὐκ D--------- οὐ
 807. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 808. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 809. τῶν RA--GPN--- ὁ
 810. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 811. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 812. Isa 2:8
 813. καὶ C--------- καί
 814. ἐνεπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι ἐν
 815. ἡ RA--NSF--- ὁ
 816. γῆ N1--NSF--- γῆ
 817. βδελυγμάτων N3M-GPN--- βδέλυγμα
 818. τῶν RA--GPN--- ὁ
 819. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 820. τῶν RA--GPF--- ὁ
 821. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 822. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 823. καὶ C--------- καί
 824. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 825. οἷς RR--DPM--- ὅς
 826. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 827. οἱ RA--NPM--- ὁ
 828. δάκτυλοι N2--NPM--- δάκτυλος
 829. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 830. Isa 2:9
 831. καὶ C--------- καί
 832. ἔκυψεν VAI-AAI3S- κύπτω
 833. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 834. καὶ C--------- καί
 835. ἐταπεινώθη VCI-API3S- ταπεινόω
 836. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 837. καὶ C--------- καί
 838. οὐ D--------- οὐ
 839. μὴ D--------- μή
 840. ἀνήσω VF--FAI1S- ἵημι ἀνα
 841. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 842. Isa 2:10
 843. καὶ C--------- καί
 844. νῦν D--------- νῦν
 845. εἰσέλθετε VB--AAD2P- ἔρχομαι εἰς
 846. εἰς P--------- εἰς
 847. τὰς RA--APF--- ὁ
 848. πέτρας N1A-APF--- πέτρα
 849. καὶ C--------- καί
 850. κρύπτεσθε V1--PMD2P- κρύπτω
 851. εἰς P--------- εἰς
 852. τὴν RA--ASF--- ὁ
 853. γῆν N1--ASF--- γῆ
 854. ἀπὸ P--------- ἀπό
 855. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 856. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 857. φόβου N2--GSM--- φόβος
 858. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 859. καὶ C--------- καί
 860. ἀπὸ P--------- ἀπό
 861. τῆς RA--GSF--- ὁ
 862. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 863. τῆς RA--GSF--- ὁ
 864. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 865. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 866. ὅταν D--------- ὅταν
 867. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 868. θραῦσαι VA--AAN--- θραύω
 869. τὴν RA--ASF--- ὁ
 870. γῆν N1--ASF--- γῆ
 871. Isa 2:11
 872. οἱ RA--NPM--- ὁ
 873. γὰρ X--------- γάρ
 874. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 875. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 876. ὑψηλοί A1--NPM--- ὑψηλός
 877. ὁ RA--NSM--- ὁ
 878. δὲ X--------- δέ
 879. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 880. ταπεινός A1--NSM--- ταπεινός
 881. καὶ C--------- καί
 882. ταπεινωθήσεται VC--FPI3S- ταπεινόω
 883. τὸ RA--NSN--- ὁ
 884. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 885. τῶν RA--GPM--- ὁ
 886. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 887. καὶ C--------- καί
 888. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 889. κύριος N2--NSM--- κύριος
 890. μόνος A1--NSM--- μόνος
 891. ἐν P--------- ἐν
 892. τῇ RA--DSF--- ὁ
 893. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 894. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 895. Isa 2:12
 896. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 897. γὰρ X--------- γάρ
 898. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 899. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 900. ἐπὶ P--------- ἐπί
 901. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 902. ὑβριστὴν N1--ASM--- ὑβριστής
 903. καὶ C--------- καί
 904. ὑπερήφανον A1B-ASM--- ὑπερήφανος
 905. καὶ C--------- καί
 906. ἐπὶ P--------- ἐπί
 907. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 908. ὑψηλὸν A1--ASM--- ὑψηλός
 909. καὶ C--------- καί
 910. μετέωρον A1B-ASM--- μετέωρος
 911. καὶ C--------- καί
 912. ταπεινωθήσονται VC--FPI3P- ταπεινόω
 913. Isa 2:13
 914. καὶ C--------- καί
 915. ἐπὶ P--------- ἐπί
 916. πᾶσαν A3--ASF--- πᾶς
 917. κέδρον N2--ASF--- κέδρος
 918. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 919. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 920. τῶν RA--GPM--- ὁ
 921. ὑψηλῶν A1--GPM--- ὑψηλός
 922. καὶ C--------- καί
 923. μετεώρων A1B-GPM--- μετέωρος
 924. καὶ C--------- καί
 925. ἐπὶ P--------- ἐπί
 926. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 927. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 928. βαλάνου N2--GSF--- βάλανος
 929. Βασαν N---GS---- Βασαν
 930. Isa 2:14
 931. καὶ C--------- καί
 932. ἐπὶ P--------- ἐπί
 933. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 934. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 935. καὶ C--------- καί
 936. ἐπὶ P--------- ἐπί
 937. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 938. βουνὸν N2--ASM--- βουνός
 939. ὑψηλὸν A1--ASM--- ὑψηλός
 940. Isa 2:15
 941. καὶ C--------- καί
 942. ἐπὶ P--------- ἐπί
 943. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 944. πύργον N2--ASM--- πύργος
 945. ὑψηλὸν A1--ASM--- ὑψηλός
 946. καὶ C--------- καί
 947. ἐπὶ P--------- ἐπί
 948. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 949. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 950. ὑψηλὸν A1--ASN--- ὑψηλός
 951. Isa 2:16
 952. καὶ C--------- καί
 953. ἐπὶ P--------- ἐπί
 954. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 955. πλοῖον N2N-ASN--- πλοῖον
 956. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 957. καὶ C--------- καί
 958. ἐπὶ P--------- ἐπί
 959. πᾶσαν A3--ASF--- πᾶς
 960. θέαν N1A-ASF--- θεά
 961. πλοίων N2N-GPN--- πλοῖον
 962. κάλλους N3E-GSN--- κάλλος
 963. Isa 2:17
 964. καὶ C--------- καί
 965. ταπεινωθήσεται VC--FPI3S- ταπεινόω
 966. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 967. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 968. καὶ C--------- καί
 969. πεσεῖται VF--FAI3S- πίπτω
 970. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 971. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 972. καὶ C--------- καί
 973. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 974. κύριος N2--NSM--- κύριος
 975. μόνος A1--NSM--- μόνος
 976. ἐν P--------- ἐν
 977. τῇ RA--DSF--- ὁ
 978. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 979. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 980. Isa 2:18
 981. καὶ C--------- καί
 982. τὰ RA--APN--- ὁ
 983. χειροποίητα A1B-APN--- χειροποίητος
 984. πάντα A3--APN--- πᾶς
 985. κατακρύψουσιν VF--FAI3P- κρύπτω κατα
 986. Isa 2:19
 987. εἰσενέγκαντες VA--AAPNPM φέρω εἰς
 988. εἰς P--------- εἰς
 989. τὰ RA--APN--- ὁ
 990. σπήλαια N2N-APN--- σπήλαιον
 991. καὶ C--------- καί
 992. εἰς P--------- εἰς
 993. τὰς RA--APF--- ὁ
 994. σχισμὰς N1--APF--- σχισμάς
 995. τῶν RA--GPM--- ὁ
 996. πετρῶν N2--GPM--- πέτρος
 997. καὶ C--------- καί
 998. εἰς P--------- εἰς
 999. τὰς RA--APF--- ὁ
 1000. τρώγλας N1--APF--- τρώγλν
 1001. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1002. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1003. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1004. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1005. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1006. φόβου N2--GSM--- φόβος
 1007. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1008. καὶ C--------- καί
 1009. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1010. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1011. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 1012. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1013. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 1014. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1015. ὅταν D--------- ὅταν
 1016. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 1017. θραῦσαι VA--AAN--- θραύω
 1018. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1019. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1020. Isa 2:20
 1021. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1022. γὰρ X--------- γάρ
 1023. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1024. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1025. ἐκβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω ἐκ
 1026. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1027. τὰ RA--APN--- ὁ
 1028. βδελύγματα N3M-APN--- βδέλυγμα
 1029. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1030. τὰ RA--APN--- ὁ
 1031. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 1032. καὶ C--------- καί
 1033. τὰ RA--APN--- ὁ
 1034. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 1035. ἃ RR--APN--- ὅς
 1036. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1037. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 1038. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1039. ματαίοις A1A-DPM--- μάταιος
 1040. καὶ C--------- καί
 1041. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1042. νυκτερίσιν N3D-DPF--- νυκτερίς
 1043. Isa 2:21
 1044. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1045. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 1046. εἰς P--------- εἰς
 1047. τὰς RA--APF--- ὁ
 1048. τρώγλας N1--APF--- τρώγλν
 1049. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1050. στερεᾶς A1A-GSF--- στερεός
 1051. πέτρας N1A-GSF--- πέτρα
 1052. καὶ C--------- καί
 1053. εἰς P--------- εἰς
 1054. τὰς RA--APF--- ὁ
 1055. σχισμὰς N1A-APF--- σχίσμν
 1056. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1057. πετρῶν N2--GPM--- πέτρος
 1058. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1059. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1060. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1061. φόβου N2--GSM--- φόβος
 1062. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1063. καὶ C--------- καί
 1064. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1065. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1066. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 1067. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1068. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 1069. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1070. ὅταν D--------- ὅταν
 1071. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 1072. θραῦσαι VA--AAN--- θραύω
 1073. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1074. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1075. Isa 3:1
 1076. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1077. δὴ X--------- δή
 1078. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1079. δεσπότης N1M-NSM--- δεσπότης
 1080. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1081. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 1082. ἀφελεῖ VF2-FAI3S- αἱρέω ἀπο
 1083. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1084. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1085. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 1086. καὶ C--------- καί
 1087. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1088. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 1089. ἰσχύοντα V1--PAPASM ἰσχύω
 1090. καὶ C--------- καί
 1091. ἰσχύουσαν V1--PAPASF ἰσχύω
 1092. ἰσχὺν A3U-ASN--- ἰσχύς
 1093. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 1094. καὶ C--------- καί
 1095. ἰσχὺν A3U-ASN--- ἰσχύς
 1096. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1097. Isa 3:2
 1098. γίγαντα N3--ASM--- γίγας
 1099. καὶ C--------- καί
 1100. ἰσχύοντα V1--PAPAPM ἰσχύω
 1101. καὶ C--------- καί
 1102. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 1103. πολεμιστὴν N1--ASM--- πολεμιστής
 1104. καὶ C--------- καί
 1105. δικαστὴν N1M-ASM--- δικαστής
 1106. καὶ C--------- καί
 1107. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 1108. καὶ C--------- καί
 1109. στοχαστὴν N1M-ASM--- στοχαστής
 1110. καὶ C--------- καί
 1111. πρεσβύτερον N2--ASM--- πρεσβύτερος
 1112. Isa 3:3
 1113. καὶ C--------- καί
 1114. πεντηκόνταρχον N2--ASN--- πεντηκοντάρχος
 1115. καὶ C--------- καί
 1116. θαυμαστὸν A1--ASM--- θαυμαστός
 1117. σύμβουλον N2--ASM--- σύμβουλος
 1118. καὶ C--------- καί
 1119. σοφὸν A1--ASM--- σοφός
 1120. ἀρχιτέκτονα N3N-ASM--- ἀρχιτέκτων
 1121. καὶ C--------- καί
 1122. συνετὸν A1--ASM--- συνετός
 1123. ἀκροατήν N1M-ASM--- ἀκροατής
 1124. Isa 3:4
 1125. καὶ C--------- καί
 1126. ἐπιστήσω VF--FAI1S- ἵστημι ἐπι
 1127. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 1128. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 1129. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1130. καὶ C--------- καί
 1131. ἐμπαῖκται N1M-NPM--- ἐμπαίκτης
 1132. κυριεύσουσιν VF--FAI3P- κυριεύω
 1133. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1134. Isa 3:5
 1135. καὶ C--------- καί
 1136. συμπεσεῖται VF--FMI3S- πίπτω συν
 1137. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1138. λαός N2--NSM--- λαός
 1139. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1140. πρὸς P--------- πρός
 1141. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 1142. καὶ C--------- καί
 1143. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1144. πρὸς P--------- πρός
 1145. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1146. πλησίον D--------- πλησίον
 1147. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1148. προσκόψει VF--FAI3S- κόπτω προς
 1149. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1150. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 1151. πρὸς P--------- πρός
 1152. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1153. πρεσβύτην N1M-ASM--- πρεσβύτης
 1154. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1155. ἄτιμος A1B-NSM--- ἄτιμος
 1156. πρὸς P--------- πρός
 1157. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1158. ἔντιμον A1B-ASM--- ἔντιμος
 1159. Isa 3:6
 1160. ὅτι C--------- ὅτι
 1161. ἐπιλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω ἐπι
 1162. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1163. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1164. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 1165. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1166. ἢ C--------- ἤ
 1167. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1168. οἰκείου A1A-GSM--- οἰκεῖος
 1169. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1170. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1171. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1172. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1173. ἱμάτιον N2N-ASN--- ἱμάτιον
 1174. ἔχεις V1--PAI2S- ἔχω
 1175. ἀρχηγὸς N2--NSM--- ἀρχηγός
 1176. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1177. γενοῦ VB--AMD2S- γίγνομαι
 1178. καὶ C--------- καί
 1179. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1180. βρῶμα N3M-ASN--- βρῶμα
 1181. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1182. ἐμὸν A1--ASN--- ἐμός
 1183. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1184. σὲ RP--AS---- σύ
 1185. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1186. Isa 3:7
 1187. καὶ C--------- καί
 1188. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 1189. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 1190. ἐν P--------- ἐν
 1191. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1192. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1193. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1194. οὐκ D--------- οὐ
 1195. ἔσομαί VF--FMI1S- εἰμί
 1196. σου RP--GS---- σύ
 1197. ἀρχηγός N2--NSM--- ἀρχηγός
 1198. οὐ D--------- οὐ
 1199. γὰρ X--------- γάρ
 1200. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1201. ἐν P--------- ἐν
 1202. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1203. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1204. μου RP--GS---- ἐγώ
 1205. ἄρτος N2--NSM--- ἄρτος
 1206. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1207. ἱμάτιον N2N-ASN--- ἱμάτιον
 1208. οὐκ D--------- οὐ
 1209. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 1210. ἀρχηγὸς N2--NSM--- ἀρχηγός
 1211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1212. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1213. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1214. Isa 3:8
 1215. ὅτι C--------- ὅτι
 1216. ἀνεῖται VM--XMI3S- αἱρέω ἀνα
 1217. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 1218. καὶ C--------- καί
 1219. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1220. Ιουδαία N1A-NSF--- Ἰουδαία
 1221. συμπέπτωκεν VX--XAI3S- πίπτω συν
 1222. καὶ C--------- καί
 1223. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1224. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 1225. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 1226. μετὰ P--------- μετά
 1227. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 1228. τὰ RA--APN--- ὁ
 1229. πρὸς P--------- πρός
 1230. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1231. ἀπειθοῦντες V2--PAPNPM ἀπειθέω
 1232. διότι C--------- διότι
 1233. νῦν D--------- νῦν
 1234. ἐταπεινώθη VCI-API3S- ταπεινόω
 1235. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1236. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 1237. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1238. Isa 3:9
 1239. καὶ C--------- καί
 1240. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1241. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 1242. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1243. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1244. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1245. ἀντέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀντι
 1246. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1247. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1248. δὲ X--------- δέ
 1249. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 1250. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1251. ὡς D--------- ὡς
 1252. Σοδομων N---ASF--- Σοδομων
 1253. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 1254. καὶ C--------- καί
 1255. ἐνεφάνισαν VAI-AAI3P- φανίζω ἐν
 1256. οὐαὶ I--------- οὐαί
 1257. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1258. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1259. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1260. διότι C--------- διότι
 1261. βεβούλευνται VM--XMI3P- βουλεύω
 1262. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 1263. πονηρὰν A1A-ASF--- πονηρός
 1264. καθ' D--------- κατά
 1265. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 1266. Isa 3:10
 1267. εἰπόντες VB--AAPNPM εἶπον
 1268. δήσωμεν VA--AAS1P- δέω
 1269. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1270. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 1271. ὅτι C--------- ὅτι
 1272. δύσχρηστος A1B-NSM--- δύσχρηστος
 1273. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1274. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1275. τοίνυν X--------- τοίνυν
 1276. τὰ RA--APN--- ὁ
 1277. γενήματα N3M-APN--- γένημα
 1278. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1279. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 1280. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1281. φάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 1282. Isa 3:11
 1283. οὐαὶ I--------- οὐαί
 1284. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1285. ἀνόμῳ A1B-DSM--- ἄνομος
 1286. πονηρὰ A1A-NPN--- πονηρός
 1287. κατὰ D--------- κατά
 1288. τὰ RA--APN--- ὁ
 1289. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1290. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1291. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 1292. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1293. συμβήσεται VF--FMI3S- βαίνω συν
 1294. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1295. Isa 3:12
 1296. λαός N2--VSM--- λαός
 1297. μου RP--GS---- ἐγώ
 1298. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1299. πράκτορες N3R-NPM--- πράκτωρ
 1300. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1301. καλαμῶνται V3--PMI3P- καλαμάομαι
 1302. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1303. καὶ C--------- καί
 1304. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1305. ἀπαιτοῦντες V2--PAPNPM αἰτέω ἀπο
 1306. κυριεύουσιν V1--PAI3P- κυριεύω
 1307. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1308. λαός N2--NSM--- λαός
 1309. μου RP--GS---- ἐγώ
 1310. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1311. μακαρίζοντες V1--PAPNPM μακαρίζω
 1312. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1313. πλανῶσιν V3--PAI3P- πλανάω
 1314. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1315. καὶ C--------- καί
 1316. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1317. τρίβον N2--ASM--- τρίβος
 1318. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1319. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 1320. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1321. ταράσσουσιν V1--PAI3P- ταράσσω
 1322. Isa 3:13
 1323. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1324. νῦν D--------- νῦν
 1325. καταστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι κατα
 1326. εἰς P--------- εἰς
 1327. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 1328. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1329. καὶ C--------- καί
 1330. στήσει VF--FAI3S- ἵστημι
 1331. εἰς P--------- εἰς
 1332. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 1333. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1334. λαὸν N2--ASM--- λαός
 1335. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1336. Isa 3:14
 1337. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1338. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1339. εἰς P--------- εἰς
 1340. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 1341. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 1342. μετὰ P--------- μετά
 1343. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1344. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 1345. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1346. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1347. καὶ C--------- καί
 1348. μετὰ P--------- μετά
 1349. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1350. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 1351. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1352. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1353. δὲ X--------- δέ
 1354. τί RI--ASN--- τίς
 1355. ἐνεπυρίσατε VAI-AAI2P- πυρίζω ἐν
 1356. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1357. ἀμπελῶνά N3W-ASM--- ἀμπελών
 1358. μου RP--GS---- ἐγώ
 1359. καὶ C--------- καί
 1360. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1361. ἁρπαγὴ N1--NSF--- ἁρπαγή
 1362. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1363. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 1364. ἐν P--------- ἐν
 1365. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1366. οἴκοις N2--DPM--- οἶκος
 1367. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1368. Isa 3:15
 1369. τί RI--ASN--- τίς
 1370. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1371. ἀδικεῖτε V2--PAI2P- ἀδικέω
 1372. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1373. λαόν N2--ASM--- λαός
 1374. μου RP--GS---- ἐγώ
 1375. καὶ C--------- καί
 1376. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1377. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1378. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1379. πτωχῶν N2--GPM--- πτωχός
 1380. καταισχύνετε V1--PAI2P- αἰσχύνω κατα
 1381. Isa 3:16
 1382. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1383. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1384. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1385. ἀνθ' P--------- ἀντί
 1386. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1387. ὑψώθησαν VCI-API3P- ὑψόω
 1388. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1389. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 1390. Σιων N---GSF--- Σιων
 1391. καὶ C--------- καί
 1392. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1393. ὑψηλῷ A1--DSM--- ὑψηλός
 1394. τραχήλῳ N2--DSM--- τράχηλος
 1395. καὶ C--------- καί
 1396. ἐν P--------- ἐν
 1397. νεύμασιν N3M-DPM--- νεῦμα
 1398. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 1399. καὶ C--------- καί
 1400. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1401. πορείᾳ N1A-DSF--- πορεία
 1402. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1403. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 1404. ἅμα D--------- ἅμα
 1405. σύρουσαι V1--PMPNPF σύρω
 1406. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1407. χιτῶνας N3W-APM--- χιτών
 1408. καὶ C--------- καί
 1409. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1410. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 1411. ἅμα D--------- ἅμα
 1412. παίζουσαι V1--PAPNPF παίζω
 1413. Isa 3:17
 1414. καὶ C--------- καί
 1415. ταπεινώσει VF--FAI3S- ταπεινόω
 1416. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1417. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1418. ἀρχούσας V1--PAPAPF ἄρχω
 1419. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 1420. Σιων N---GSF--- Σιων
 1421. καὶ C--------- καί
 1422. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1423. ἀποκαλύψει VF--FAI3S- καλύπτω ἀπο
 1424. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1425. σχῆμα N3M-ASN--- σχῆμα
 1426. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1427. Isa 3:18
 1428. ἐν P--------- ἐν
 1429. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1430. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1431. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1432. καὶ C--------- καί
 1433. ἀφελεῖ VF2-FAI3S- αἱρέω ἀπο
 1434. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1435. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1436. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 1437. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1438. ἱματισμοῦ N2--GSM--- ἱματισμός
 1439. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1440. καὶ C--------- καί
 1441. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1442. κόσμους N2--APM--- κόσμος
 1443. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1444. καὶ C--------- καί
 1445. τὰ RA--APN--- ὁ
 1446. ἐμπλόκια N2N-APN--- ἐμπλόκιον
 1447. καὶ C--------- καί
 1448. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1449. κοσύμβους N2--APM--- κόσυμβος
 1450. καὶ C--------- καί
 1451. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1452. μηνίσκους N2--APM--- μηνίσκος
 1453. Isa 3:19
 1454. καὶ C--------- καί
 1455. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1456. κάθεμα N3M-ASN--- κάθεμα
 1457. καὶ C--------- καί
 1458. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1459. κόσμον N2--ASM--- κόσμος
 1460. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1461. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1462. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1463. Isa 3:20
 1464. καὶ C--------- καί
 1465. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1466. σύνθεσιν N3I-ASF--- σύνθεσις
 1467. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1468. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 1469. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1470. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 1471. καὶ C--------- καί
 1472. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1473. χλιδῶνας N3W-APF--- χλιδών
 1474. καὶ C--------- καί
 1475. τὰ RA--APN--- ὁ
 1476. ψέλια N2N-APN--- ψέλιον
 1477. καὶ C--------- καί
 1478. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1479. ἐμπλόκιον N2N-ASN--- ἐμπλόκιον
 1480. καὶ C--------- καί
 1481. τὰ RA--APN--- ὁ
 1482. περιδέξια N2N-APN--- περιδέξιον
 1483. καὶ C--------- καί
 1484. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1485. δακτυλίους N2--APM--- δακτύλιος
 1486. καὶ C--------- καί
 1487. τὰ RA--APN--- ὁ
 1488. ἐνώτια A1A-APN--- ἐνώτιον
 1489. Isa 3:21
 1490. καὶ C--------- καί
 1491. τὰ RA--APN--- ὁ
 1492. περιπόρφυρα A1A-APN--- περιπόρφυρος
 1493. καὶ C--------- καί
 1494. τὰ RA--APN--- ὁ
 1495. μεσοπόρφυρα A1A-APN--- μεσοπόρφυρος
 1496. Isa 3:22
 1497. καὶ C--------- καί
 1498. τὰ RA--APN--- ὁ
 1499. ἐπιβλήματα N3M-APN--- ἐπίβλημα
 1500. τὰ RA--APN--- ὁ
 1501. κατὰ D--------- κατά
 1502. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1503. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 1504. καὶ C--------- καί
 1505. τὰ RA--APN--- ὁ
 1506. διαφανῆ A1--APN--- διαφανής
 1507. λακωνικὰ A1--APF--- λακωνικός
 1508. Isa 3:23
 1509. καὶ C--------- καί
 1510. τὰ RA--APN--- ὁ
 1511. βύσσινα A1--APN--- βύσσινος
 1512. καὶ C--------- καί
 1513. τὰ RA--APN--- ὁ
 1514. ὑακίνθινα A1--APN--- ὑακίνθινος
 1515. καὶ C--------- καί
 1516. τὰ RA--APN--- ὁ
 1517. κόκκινα A1--APN--- κόκκινος
 1518. καὶ C--------- καί
 1519. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1520. βύσσον N2--ASF--- βύσσος
 1521. σὺν P--------- σύν
 1522. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 1523. καὶ C--------- καί
 1524. ὑακίνθῳ N2--DSF--- ὑάκινθος
 1525. συγκαθυφασμένα VT--XPPAPN ὑφαίνω συν κατα
 1526. καὶ C--------- καί
 1527. θέριστρα N2N-APN--- θέριστρον
 1528. κατάκλιτα N2N-APN--- κατάκλιτον
 1529. Isa 3:24
 1530. καὶ C--------- καί
 1531. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1532. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1533. ὀσμῆς N1--GSF--- ὀσμή
 1534. ἡδείας A3U-GSF--- ἡδύς
 1535. κονιορτός N2--NSM--- κονιορτός
 1536. καὶ C--------- καί
 1537. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1538. ζώνης N1--GSF--- ζωνή
 1539. σχοινίῳ N2N-DSN--- σχοινίον
 1540. ζώσῃ V5--FMI2S- ζώνυμμι
 1541. καὶ C--------- καί
 1542. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1543. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1544. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 1545. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1546. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 1547. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1548. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 1549. φαλάκρωμα N3M-ASN--- φαλάκρωμα
 1550. ἕξεις VF--FAI2S- ἔχω
 1551. διὰ P--------- διά
 1552. τὰ RA--APN--- ὁ
 1553. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1554. σου RP--GS---- σύ
 1555. καὶ C--------- καί
 1556. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1557. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1558. χιτῶνος N3W-GSM--- χιτών
 1559. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1560. μεσοπορφύρου N2--GSM--- μεσοπόρφυρος
 1561. περιζώσῃ VF--FMI2S- ζώνυμμι περι
 1562. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 1563. Isa 3:25
 1564. καὶ C--------- καί
 1565. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1566. υἱός N2--NSM--- υἱός
 1567. σου RP--GS---- σύ
 1568. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1569. κάλλιστος A1--NSMS-- καλός
 1570. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1571. ἀγαπᾷς V3--PAI2S- ἀγαπάω
 1572. μαχαίρᾳ N1A-DSF--- μάχαιρα
 1573. πεσεῖται VF--FMI3S- πίπτω
 1574. καὶ C--------- καί
 1575. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1576. ἰσχύοντες V1--PAPNPM ἰσχύω
 1577. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1578. μαχαίρᾳ N1A-DSF--- μάχαιρα
 1579. πεσοῦνται VF--FMI3P- πίπτω
 1580. Isa 3:26
 1581. καὶ C--------- καί
 1582. ταπεινωθήσονται VC--FPI3P- ταπεινόω
 1583. καὶ C--------- καί
 1584. πενθήσουσιν VF--FAI3P- πενθέω
 1585. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1586. θῆκαι N1--NPF--- θήκη
 1587. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1588. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 1589. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1590. καὶ C--------- καί
 1591. καταλειφθήσῃ VC--FPI2S- λείπω κατα
 1592. μόνη A1--NSF--- μόνος
 1593. καὶ C--------- καί
 1594. εἰς P--------- εἰς
 1595. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1596. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1597. ἐδαφισθήσῃ VC--FPI2S- ἐδαφίζω
 1598. Isa 4:1
 1599. καὶ C--------- καί
 1600. ἐπιλήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω ἐπι
 1601. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1602. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 1603. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 1604. ἑνὸς A3--GSM--- εἷς
 1605. λέγουσαι V1--PAPNPF λέγω
 1606. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1607. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 1608. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1609. φαγόμεθα VF--FMI1P- ἐσθίω
 1610. καὶ C--------- καί
 1611. τὰ RA--APN--- ὁ
 1612. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 1613. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1614. περιβαλούμεθα VF2-FMI1P- βάλλω περι
 1615. πλὴν D--------- πλήν
 1616. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1617. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1618. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1619. σὸν RP--ASN--- σός
 1620. κεκλήσθω VM--XMD3S- καλέω
 1621. ἐφ' P--------- ἐπί
 1622. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1623. ἄφελε VB--AAD2S- αἱρέω ἀπο
 1624. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1625. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 1626. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1627. Isa 4:2
 1628. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1629. δὲ X--------- δέ
 1630. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1631. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1632. ἐπιλάμψει VF--FAI3S- λάμπω ἐπι
 1633. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1634. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1635. ἐν P--------- ἐν
 1636. βουλῇ N1--DSF--- βουλή
 1637. μετὰ P--------- μετά
 1638. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 1639. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1640. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1641. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1642. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1643. ὑψῶσαι VA--AAN--- ὑψόω
 1644. καὶ C--------- καί
 1645. δοξάσαι VA--AAN--- δοκέω
 1646. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1647. καταλειφθὲν V1--PAPNSN λείπω κατα
 1648. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1649. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1650. Isa 4:3
 1651. καὶ C--------- καί
 1652. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1653. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1654. ὑπολειφθὲν VC--FPI3S- λείπω ὑπο
 1655. ἐν P--------- ἐν
 1656. Σιων N---DSF--- Σιων
 1657. καὶ C--------- καί
 1658. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1659. καταλειφθὲν V1--PAPNSN λείπω κατα
 1660. ἐν P--------- ἐν
 1661. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1662. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 1663. κληθήσονται VC--FPI3P- καλέω
 1664. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1665. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1666. γραφέντες VD--APPNPM γράφω
 1667. εἰς P--------- εἰς
 1668. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 1669. ἐν P--------- ἐν
 1670. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1671. Isa 4:4
 1672. ὅτι C--------- ὅτι
 1673. ἐκπλυνεῖ VF2-FAI3S- πλύνω ἐκ
 1674. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1675. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1676. ῥύπον N2--ASM--- ῥύπος
 1677. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1678. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1679. καὶ C--------- καί
 1680. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1681. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 1682. Σιων N---GSF--- Σιων
 1683. καὶ C--------- καί
 1684. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1685. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 1686. ἐκκαθαριεῖ VF2-FAI3S- καθαρίζω ἐκ
 1687. ἐκ P--------- ἐκ
 1688. μέσου A1--GSN--- μέσος
 1689. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1690. ἐν P--------- ἐν
 1691. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 1692. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 1693. καὶ C--------- καί
 1694. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 1695. καύσεως N3I-GSF--- καῦσις
 1696. Isa 4:5
 1697. καὶ C--------- καί
 1698. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 1699. καὶ C--------- καί
 1700. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1701. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1702. τόπος N2--NSM--- τόπος
 1703. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1704. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1705. Σιων N---GSF--- Σιων
 1706. καὶ C--------- καί
 1707. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1708. τὰ RA--APN--- ὁ
 1709. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 1710. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1711. σκιάσει VF2-FAI3S- σκιάζω
 1712. νεφέλη N1--NSF--- νεφέλη
 1713. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1714. καὶ C--------- καί
 1715. ὡς D--------- ὡς
 1716. καπνοῦ N2--GSM--- καπνός
 1717. καὶ C--------- καί
 1718. ὡς D--------- ὡς
 1719. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 1720. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 1721. καιομένου V1--PMPGSM καίω
 1722. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 1723. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1724. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1725. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 1726. σκεπασθήσεται VC--FPI3S- σκεπάζω
 1727. Isa 4:6
 1728. καὶ C--------- καί
 1729. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1730. εἰς P--------- εἰς
 1731. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 1732. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1733. καύματος N3M-GSN--- καῦμα
 1734. καὶ C--------- καί
 1735. ἐν P--------- ἐν
 1736. σκέπῃ N1--DSF--- σκέπης
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. ἐν P--------- ἐν
 1739. ἀποκρύφῳ N2--DSM--- ἀπόκρυφος
 1740. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1741. σκληρότητος N3T-GSF--- σκληρότης
 1742. καὶ C--------- καί
 1743. ὑετοῦ N2--GSM--- ὑετός
 1744. Isa 5:1
 1745. ᾄσω VF--FAI1S- ᾄδω
 1746. δὴ X--------- δή
 1747. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1748. ἠγαπημένῳ VM--XMPDSM ἀγαπάω
 1749. ᾆσμα N3M-ASN--- ᾆσμα
 1750. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1751. ἀγαπητοῦ A1--GSM--- ἀγαπητός
 1752. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1753. ἀμπελῶνί N3W-DSM--- ἀμπελών
 1754. μου RP--GS---- ἐγώ
 1755. ἀμπελὼν N3W-NSM--- ἀμπελών
 1756. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 1757. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1758. ἠγαπημένῳ VM--XMPDSM ἀγαπάω
 1759. ἐν P--------- ἐν
 1760. κέρατι N3T-DSN--- κέρας
 1761. ἐν P--------- ἐν
 1762. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 1763. πίονι A3N-DSM--- πίων
 1764. Isa 5:2
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. φραγμὸν N2--ASM--- φραγμός
 1767. περιέθηκα VAI-AAI1S- τίθημι περι
 1768. καὶ C--------- καί
 1769. ἐχαράκωσα VAI-AAI1S- χαρακόω
 1770. καὶ C--------- καί
 1771. ἐφύτευσα VAI-AAI1S- φυτεύω
 1772. ἄμπελον N2--ASF--- ἄμπελος
 1773. σωρηχ A3--ASF--- σωρήκ
 1774. καὶ C--------- καί
 1775. ᾠκοδόμησα VAI-AAI1S- οἰκοδομέω
 1776. πύργον N2--ASM--- πύργος
 1777. ἐν P--------- ἐν
 1778. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 1779. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1780. καὶ C--------- καί
 1781. προλήνιον N2N-ASN--- προλήνιον
 1782. ὤρυξα VAI-AAI1S- ὀρύσσω
 1783. ἐν P--------- ἐν
 1784. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1785. καὶ C--------- καί
 1786. ἔμεινα VAI-AAI1S- μένω
 1787. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1788. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1789. σταφυλήν N1--ASF--- σταφυλή
 1790. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1791. δὲ X--------- δέ
 1792. ἀκάνθας N1A-APF--- ἄκανθα
 1793. Isa 5:3
 1794. καὶ C--------- καί
 1795. νῦν D--------- νῦν
 1796. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1797. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1798. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1799. καὶ C--------- καί
 1800. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1801. ἐνοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω ἐν
 1802. ἐν P--------- ἐν
 1803. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1804. κρίνατε VA--AAD2P- κρίνω
 1805. ἐν P--------- ἐν
 1806. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1807. καὶ C--------- καί
 1808. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1809. μέσον A1--ASN--- μέσος
 1810. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1811. ἀμπελῶνός N3W-GSM--- ἀμπελών
 1812. μου RP--GS---- ἐγώ
 1813. Isa 5:4
 1814. τί RI--ASN--- τίς
 1815. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 1816. ἔτι D--------- ἔτι
 1817. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1818. ἀμπελῶνί N3W-DSM--- ἀμπελών
 1819. μου RP--GS---- ἐγώ
 1820. καὶ C--------- καί
 1821. οὐκ D--------- οὐ
 1822. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 1823. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1824. διότι C--------- διότι
 1825. ἔμεινα VAI-AAI1S- μένω
 1826. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1827. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1828. σταφυλήν N1--ASF--- σταφυλή
 1829. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1830. δὲ X--------- δέ
 1831. ἀκάνθας N1A-APF--- ἄκανθα
 1832. Isa 5:5
 1833. νῦν D--------- νῦν
 1834. δὲ X--------- δέ
 1835. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 1836. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1837. τί RI--ASN--- τίς
 1838. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 1839. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1840. ἀμπελῶνί N3W-DSM--- ἀμπελών
 1841. μου RP--GS---- ἐγώ
 1842. ἀφελῶ VF2-FAI1S- αἱρέω ἀπο
 1843. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1844. φραγμὸν N2--ASM--- φραγμός
 1845. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1846. καὶ C--------- καί
 1847. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1848. εἰς P--------- εἰς
 1849. διαρπαγήν N1--ASF--- διαρπαγή
 1850. καὶ C--------- καί
 1851. καθελῶ VF2-FAI1S- αἱρέω κατα
 1852. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1853. τοῖχον N2--ASM--- τοῖχος
 1854. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1855. καὶ C--------- καί
 1856. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1857. εἰς P--------- εἰς
 1858. καταπάτημα A3M-ASN--- καταπάτημα
 1859. Isa 5:6
 1860. καὶ C--------- καί
 1861. ἀνήσω VF--FAI1S- ἵημι ἀνα
 1862. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1863. ἀμπελῶνά N3W-ASM--- ἀμπελών
 1864. μου RP--GS---- ἐγώ
 1865. καὶ C--------- καί
 1866. οὐ D--------- οὐ
 1867. μὴ D--------- μή
 1868. τμηθῇ VC--APS3S- τέμνω
 1869. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1870. μὴ D--------- μή
 1871. σκαφῇ VC--FPI3S- σκάπτω
 1872. καὶ C--------- καί
 1873. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 1874. εἰς P--------- εἰς
 1875. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1876. ὡς D--------- ὡς
 1877. εἰς P--------- εἰς
 1878. χέρσον N2--ASF--- χέρσος
 1879. ἄκανθα N1A-ASF--- ἄκανθα
 1880. καὶ C--------- καί
 1881. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1882. νεφέλαις N1--DPF--- νεφέλη
 1883. ἐντελοῦμαι VF2-FMI1S- τέλλομαι ἐν
 1884. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1885. μὴ D--------- μή
 1886. βρέξαι VA--AAN--- βρέχω
 1887. εἰς P--------- εἰς
 1888. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1889. ὑετόν N2--ASM--- ὑετός
 1890. Isa 5:7
 1891. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1892. γὰρ X--------- γάρ
 1893. ἀμπελὼν N3W-NSM--- ἀμπελών
 1894. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1895. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 1896. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1897. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1898. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1899. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 1900. καὶ C--------- καί
 1901. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1902. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1903. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1904. νεόφυτον A1B-NSN--- νεόφυτος
 1905. ἠγαπημένον VM--XMPASM ἀγαπάω
 1906. ἔμεινα VAI-AAI1S- μένω
 1907. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1908. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1909. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 1910. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1911. δὲ X--------- δέ
 1912. ἀνομίαν N1A-ASF--- ἀνομία
 1913. καὶ C--------- καί
 1914. οὐ D--------- οὐ
 1915. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 1916. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1917. κραυγήν N1--ASF--- κραυγή
 1918. Isa 5:8
 1919. οὐαὶ I--------- οὐαί
 1920. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1921. συνάπτοντες V1--PAPNPM ἅπτω συν
 1922. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 1923. πρὸς P--------- πρός
 1924. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 1925. καὶ C--------- καί
 1926. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 1927. πρὸς P--------- πρός
 1928. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 1929. ἐγγίζοντες V1--PAPNPM ἐγγίζω
 1930. ἵνα C--------- ἵνα
 1931. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1932. πλησίον D--------- πλησίον
 1933. ἀφέλωνταί VB--AMS3P- αἱρέω ἀπο
 1934. τι RI--ASN--- τις
 1935. μὴ D--------- μή
 1936. οἰκήσετε VF--FAI2P- οἰκέω
 1937. μόνοι A1--NPM--- μόνος
 1938. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1939. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1940. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1941. Isa 5:9
 1942. ἠκούσθη VCI-API3S- ἀκούω
 1943. γὰρ X--------- γάρ
 1944. εἰς P--------- εἰς
 1945. τὰ RA--APN--- ὁ
 1946. ὦτα N3T-APN--- οὖς
 1947. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1948. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 1949. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1950. ἐὰν C--------- ἐάν
 1951. γὰρ X--------- γάρ
 1952. γένωνται VB--AMS3P- γίγνομαι
 1953. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 1954. πολλαί A1--NPF--- πολύς
 1955. εἰς P--------- εἰς
 1956. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 1957. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1958. μεγάλαι A1--NPF--- μέγας
 1959. καὶ C--------- καί
 1960. καλαί A1--NPF--- καλός
 1961. καὶ C--------- καί
 1962. οὐκ D--------- οὐ
 1963. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1964. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1965. ἐνοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω ἐν
 1966. ἐν P--------- ἐν
 1967. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 1968. Isa 5:10
 1969. οὗ D--------- οὗ
 1970. γὰρ X--------- γάρ
 1971. ἐργῶνται V1--PMI3P- ἐργάζομαι
 1972. δέκα M--------- δέκα
 1973. ζεύγη N3E-APN--- ζεῦγος
 1974. βοῶν N3--GPM--- βοῦς
 1975. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 1976. κεράμιον N2N-ASN--- κεράμιον
 1977. ἕν A3--ASN--- εἷς
 1978. καὶ C--------- καί
 1979. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1980. σπείρων V1--PAPNSM σπείρω
 1981. ἀρτάβας N1--APF--- ἀρτάβη
 1982. ἓξ M--------- ἕξ
 1983. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 1984. μέτρα N2N-APN--- μέτρον
 1985. τρία A3--APN--- τρεῖς
 1986. Isa 5:11
 1987. οὐαὶ I--------- οὐαί
 1988. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1989. ἐγειρόμενοι V1--PMPNPM ἐγείρω
 1990. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1991. πρωὶ D--------- πρωί
 1992. καὶ C--------- καί
 1993. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1994. σικερα N3--ASN--- σίκερα
 1995. διώκοντες V1--PAPNPM διώκω
 1996. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1997. μένοντες V1--PAPNPM μένω
 1998. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1999. ὀψέ D--------- ὀψέ
 2000. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2001. γὰρ X--------- γάρ
 2002. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 2003. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2004. συγκαύσει VF--FAI3S- καυσόω συν
 2005. Isa 5:12
 2006. μετὰ P--------- μετά
 2007. γὰρ X--------- γάρ
 2008. κιθάρας N1A-GSF--- κιθάρα
 2009. καὶ C--------- καί
 2010. ψαλτηρίου N2N-GSN--- ψαλτήριον
 2011. καὶ C--------- καί
 2012. τυμπάνων N2N-GPN--- τύμπανον
 2013. καὶ C--------- καί
 2014. αὐλῶν N2--GPM--- αὐλός
 2015. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2016. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 2017. πίνουσιν V1--PAI3P- πίνω
 2018. τὰ RA--APN--- ὁ
 2019. δὲ X--------- δέ
 2020. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2021. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2022. οὐκ D--------- οὐ
 2023. ἐμβλέπουσιν V1--PAI3P- βλέπω ἐν
 2024. καὶ C--------- καί
 2025. τὰ RA--APN--- ὁ
 2026. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2027. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2028. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2029. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2030. οὐ D--------- οὐ
 2031. κατανοοῦσιν V2--PAI3P- νοέω κατα
 2032. Isa 5:13
 2033. τοίνυν X--------- τοίνυν
 2034. αἰχμάλωτος A1B-NSM--- αἰχμάλωτος
 2035. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2036. λαός N2--NSM--- λαός
 2037. μου RP--GS---- ἐγώ
 2038. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2039. διὰ P--------- διά
 2040. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2041. μὴ D--------- μή
 2042. εἰδέναι VXI-XAN--- οἶδα
 2043. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2044. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2045. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2046. καὶ C--------- καί
 2047. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 2048. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2049. νεκρῶν N2--GPM--- νεκρός
 2050. διὰ P--------- διά
 2051. λιμὸν N2--ASM--- λιμός
 2052. καὶ C--------- καί
 2053. δίψαν N1S-ASF--- δίψα
 2054. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 2055. Isa 5:14
 2056. καὶ C--------- καί
 2057. ἐπλάτυνεν V1I-IAI3S- πλατύνω
 2058. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2059. ᾅδης N1M-NSM--- ᾅδης
 2060. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2061. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 2062. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2063. καὶ C--------- καί
 2064. διήνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω δια ἀνα
 2065. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2066. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2067. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2068. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2069. μὴ D--------- μή
 2070. διαλιπεῖν VB--AAN--- λείπω δια
 2071. καὶ C--------- καί
 2072. καταβήσονται VF--FMI3P- βαίνω κατα
 2073. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2074. ἔνδοξοι A1B-NPM--- ἔνδοξος
 2075. καὶ C--------- καί
 2076. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2077. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 2078. καὶ C--------- καί
 2079. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2080. πλούσιοι A1A-NPM--- πλούσιος
 2081. καὶ C--------- καί
 2082. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2083. λοιμοὶ A1--NPM--- λοιμός
 2084. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2085. Isa 5:15
 2086. καὶ C--------- καί
 2087. ταπεινωθήσεται VC--FPI3S- ταπεινόω
 2088. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2089. καὶ C--------- καί
 2090. ἀτιμασθήσεται VS--FPI3S- ἀτιμάζω
 2091. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2092. καὶ C--------- καί
 2093. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2094. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 2095. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2096. μετέωροι A1B-NPM--- μετέωρος
 2097. ταπεινωθήσονται VC--FPI3P- ταπεινόω
 2098. Isa 5:16
 2099. καὶ C--------- καί
 2100. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 2101. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2102. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 2103. ἐν P--------- ἐν
 2104. κρίματι N3M-DSN--- κρίμα
 2105. καὶ C--------- καί
 2106. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2107. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2108. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2109. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 2110. δοξασθήσεται VS--FPI3S- δοξάζω
 2111. ἐν P--------- ἐν
 2112. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2113. Isa 5:17
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. βοσκηθήσονται VC--FPI3P- βόσκω
 2116. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2117. διηρπασμένοι VT--XMPNPM ἁρπάζω δια
 2118. ὡς D--------- ὡς
 2119. ταῦροι N2--NPM--- ταῦρος
 2120. καὶ C--------- καί
 2121. τὰς RA--APF--- ὁ
 2122. ἐρήμους N2--APF--- ἔρημος
 2123. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2124. ἀπειλημμένων VP--XMPGPM λαμβάνω ἀπο
 2125. ἄρνες N3--NPM--- ἀρνός
 2126. φάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 2127. Isa 5:18
 2128. οὐαὶ I--------- οὐαί
 2129. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2130. ἐπισπώμενοι V3--PMPNPM σπάω ἐπι
 2131. τὰς RA--APF--- ὁ
 2132. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 2133. ὡς D--------- ὡς
 2134. σχοινίῳ N2--DSN--- σχοινίον
 2135. μακρῷ A1A-DSN--- μακρός
 2136. καὶ C--------- καί
 2137. ὡς D--------- ὡς
 2138. ζυγοῦ N2--GSM--- ζυγός
 2139. ἱμάντι N3T-DSM--- ἱμάς
 2140. δαμάλεως N3I-GSF--- δάμαλις
 2141. τὰς RA--APF--- ὁ
 2142. ἀνομίας N1A-APF--- ἀνομία
 2143. Isa 5:19
 2144. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2145. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2146. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2147. τάχος N3E-ASN--- τάχος
 2148. ἐγγισάτω VA--AAD3S- ἐγγίζω
 2149. ἃ RR--APN--- ὅς
 2150. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 2151. ἵνα C--------- ἵνα
 2152. ἴδωμεν VB--AAS1P- ὁράω
 2153. καὶ C--------- καί
 2154. ἐλθάτω VB--AAD3S- ἐλθάτω
 2155. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2156. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 2157. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2158. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 2159. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2160. ἵνα C--------- ἵνα
 2161. γνῶμεν VZ--AAS1P- γιγνώσκω
 2162. Isa 5:20
 2163. οὐαὶ I--------- οὐαί
 2164. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2165. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2166. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2167. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 2168. καλὸν A1--ASN--- καλός
 2169. καὶ C--------- καί
 2170. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2171. καλὸν A1--ASN--- καλός
 2172. πονηρόν A1A-ASN--- πονηρός
 2173. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2174. τιθέντες V7--PAPNPM τίθημι
 2175. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2176. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 2177. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 2178. καὶ C--------- καί
 2179. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2180. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 2181. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 2182. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2183. τιθέντες V7--PAPNPM τίθημι
 2184. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2185. πικρὸν A1A-ASM--- πικρός
 2186. γλυκὺ A3U-ASN--- γλυκύς
 2187. καὶ C--------- καί
 2188. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2189. γλυκὺ A3U-ASN--- γλυκύς
 2190. πικρόν A1A-ASN--- πικρός
 2191. Isa 5:21
 2192. οὐαὶ I--------- οὐαί
 2193. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2194. συνετοὶ A1--NPM--- συνετός
 2195. ἐν P--------- ἐν
 2196. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 2197. καὶ C--------- καί
 2198. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2199. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 2200. ἐπιστήμονες A3N-NPM--- ἐπιστήμων
 2201. Isa 5:22
 2202. οὐαὶ I--------- οὐαί
 2203. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2204. ἰσχύοντες V1--PAPNPM ἰσχύω
 2205. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2206. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2207. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2208. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 2209. πίνοντες V1--PAPNPM πίνω
 2210. καὶ C--------- καί
 2211. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2212. δυνάσται N1M-NPM--- δυνάστης
 2213. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2214. κεραννύντες V5--PAPNPM κεράννυμι
 2215. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2216. σικερα N3--ASN--- σίκερα
 2217. Isa 5:23
 2218. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2219. δικαιοῦντες V4--PAPNPM δικαιόω
 2220. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2221. ἀσεβῆ A3H-ASM--- ἀσεβής
 2222. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 2223. δώρων N2N-GPN--- δῶρον
 2224. καὶ C--------- καί
 2225. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2226. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 2227. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2228. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 2229. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 2230. Isa 5:24
 2231. διὰ P--------- διά
 2232. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2233. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2234. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2235. καυθήσεται VC--FPI3S- καίω
 2236. καλάμη N1--NSF--- καλάμη
 2237. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2238. ἄνθρακος N3K-GSM--- ἄνθραξ
 2239. πυρὸς N3--GSM--- πύρ
 2240. καὶ C--------- καί
 2241. συγκαυθήσεται VC--FPI3S- καίω συν
 2242. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2243. φλογὸς N3G-GSF--- φλόξ
 2244. ἀνειμένης VM--XMPGSF ἵημι ἀνα
 2245. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2246. ῥίζα N1S-NSF--- ῥίζα
 2247. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2248. ὡς D--------- ὡς
 2249. χνοῦς N3--ASN--- χνοῦς
 2250. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2251. καὶ C--------- καί
 2252. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2253. ἄνθος N3E-ASN--- ἄνθος
 2254. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2255. ὡς D--------- ὡς
 2256. κονιορτὸς N2--NSM--- κονιορτός
 2257. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 2258. οὐ D--------- οὐ
 2259. γὰρ X--------- γάρ
 2260. ἠθέλησαν VAI-AAI3P- θέλω
 2261. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2262. νόμον N2--ASM--- νόμος
 2263. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2264. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 2265. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2266. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2267. λόγιον N2--ASN--- λόγιον
 2268. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2269. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 2270. Ισραηλ M---GSM--- Ἰσραήλ
 2271. παρώξυναν VAI-AAI3P- ὀξύνω παρα
 2272. Isa 5:25
 2273. καὶ C--------- καί
 2274. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 2275. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 2276. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2277. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 2278. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2279. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2280. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2281. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2282. καὶ C--------- καί
 2283. ἐπέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐπι
 2284. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2285. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 2286. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2287. ἐπ' P--------- ἐπί
 2288. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2289. καὶ C--------- καί
 2290. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 2291. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2292. καὶ C--------- καί
 2293. παρωξύνθη VCI-API3S- ὀξύνω παρα
 2294. τὰ RA--APN--- ὁ
 2295. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 2296. καὶ C--------- καί
 2297. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2298. τὰ RA--APN--- ὁ
 2299. θνησιμαῖα A1A-APN--- θνησιμαῖος
 2300. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2301. ὡς D--------- ὡς
 2302. κοπρία N2N-APN--- κόπριον
 2303. ἐν P--------- ἐν
 2304. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2305. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 2306. καὶ C--------- καί
 2307. ἐν P--------- ἐν
 2308. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 2309. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 2310. οὐκ D--------- οὐ
 2311. ἀπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἀπο
 2312. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2313. θυμός N2--NSM--- θυμός
 2314. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2315. ἔτι D--------- ἔτι
 2316. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2317. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 2318. ὑψηλή A1--NSF--- ὑψηλός
 2319. Isa 5:26
 2320. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 2321. ἀρεῖ VF2-FAI3S- αἴρω
 2322. σύσσημον N2N-ASN--- σύσσημον
 2323. ἐν P--------- ἐν
 2324. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2325. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2326. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2327. μακρὰν D--------- μακράν
 2328. καὶ C--------- καί
 2329. συριεῖ VF2-FAI3S- συρίζω
 2330. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 2331. ἀπ' P--------- ἀπό
 2332. ἄκρου A1A-GSM--- ἄκρος
 2333. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2334. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2335. καὶ C--------- καί
 2336. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2337. ταχὺ A3U-B----- ταχύς
 2338. κούφως D--------- κούφως
 2339. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 2340. Isa 5:27
 2341. οὐ D--------- οὐ
 2342. πεινάσουσιν VF--FAI3P- πεινάω
 2343. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2344. κοπιάσουσιν VF--FAI3P- κοπιάω
 2345. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2346. νυστάξουσιν VF2-FAI3P- νυστάζω
 2347. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2348. κοιμηθήσονται VC--FPI3P- κοιμάω
 2349. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2350. λύσουσιν VF--FAI3P- λύω
 2351. τὰς RA--APF--- ὁ
 2352. ζώνας N1--APF--- ζωνή
 2353. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2354. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2355. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2356. ὀσφύος N3U-GSF--- ὀσφύς
 2357. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2358. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2359. μὴ D--------- μή
 2360. ῥαγῶσιν VD--APS3P- ῥήγνυμι
 2361. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2362. ἱμάντες N3--NPM--- ἱμάς
 2363. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2364. ὑποδημάτων N3M-GPN--- ὑπόδημα
 2365. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2366. Isa 5:28
 2367. ὧν RR--GPN--- ὅς
 2368. τὰ RA--APN--- ὁ
 2369. βέλη N3E-APN--- βέλος
 2370. ὀξεῖά A3U-NSF--- ὀξύς
 2371. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2372. καὶ C--------- καί
 2373. τὰ RA--APN--- ὁ
 2374. τόξα N2N-APN--- τόξον
 2375. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2376. ἐντεταμένα VM--XMPAPN τείνω ἐν
 2377. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2378. πόδες N3D-NPM--- πούς
 2379. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2380. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 2381. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2382. ὡς D--------- ὡς
 2383. στερεὰ A1A-APN--- στερεός
 2384. πέτρα N1A-ASF--- πέτρα
 2385. ἐλογίσθησαν VSI-API3P- λογίζομαι
 2386. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2387. τροχοὶ N2--NPM--- τροχός
 2388. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2389. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 2390. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2391. ὡς D--------- ὡς
 2392. καταιγίς N3D-ASF--- καταιγίς
 2393. Isa 5:29
 2394. ὁρμῶσιν V3--PAI3P- ὁρμάω
 2395. ὡς D--------- ὡς
 2396. λέοντες N3--NPM--- λέων
 2397. καὶ C--------- καί
 2398. παρέστηκαν VXI-XAI3P- ἵστημι παρα
 2399. ὡς D--------- ὡς
 2400. σκύμνος N2--NSM--- σκύμνος
 2401. λέοντος N3--GSM--- λέων
 2402. καὶ C--------- καί
 2403. ἐπιλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω ἐπι
 2404. καὶ C--------- καί
 2405. βοήσει VF--FAI3S- βοάω
 2406. ὡς D--------- ὡς
 2407. θηρίου N2N-GSN--- θηρίον
 2408. καὶ C--------- καί
 2409. ἐκβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω ἐκ
 2410. καὶ C--------- καί
 2411. οὐκ D--------- οὐ
 2412. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2413. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2414. ῥυόμενος V1--PMPNSM ῥύομαι
 2415. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2416. Isa 5:30
 2417. καὶ C--------- καί
 2418. βοήσει VF--FAI3S- βοάω
 2419. δι' P--------- διά
 2420. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2421. ἐν P--------- ἐν
 2422. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2423. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2424. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2425. ὡς D--------- ὡς
 2426. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 2427. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 2428. κυμαινούσης V1--PAPGSF κυμαίνω
 2429. καὶ C--------- καί
 2430. ἐμβλέψονται VF--FMI3P- βλέπω ἐν
 2431. εἰς P--------- εἰς
 2432. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2433. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2434. καὶ C--------- καί
 2435. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2436. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 2437. σκληρὸν A1A-ASN--- σκληρός
 2438. ἐν P--------- ἐν
 2439. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2440. ἀπορίᾳ N1A-DSF--- ἀπορία
 2441. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2442. Isa 6:1
 2443. καὶ C--------- καί
 2444. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2445. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2446. ἐνιαυτοῦ N2--GSM--- ἐνιαυτός
 2447. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2448. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2449. Οζιας N---NSM--- Οζιας
 2450. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2451. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2452. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 2453. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2454. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2455. καθήμενον V5--PMPASM ἧμαι κατα
 2456. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2457. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 2458. ὑψηλοῦ A1--GSM--- ὑψηλός
 2459. καὶ C--------- καί
 2460. ἐπηρμένου VZ--AMPGSM αἴρω ἐπι
 2461. καὶ C--------- καί
 2462. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 2463. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2464. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2465. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2466. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2467. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2468. Isa 6:2
 2469. καὶ C--------- καί
 2470. σεραφιν N---NP---- σεραφιν
 2471. εἱστήκεισαν VXI-YAI3P- ἵστημι
 2472. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 2473. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2474. ἓξ M--------- ἕξ
 2475. πτέρυγες N3G-NPF--- πτέρυξ
 2476. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2477. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 2478. καὶ C--------- καί
 2479. ἓξ M--------- ἕξ
 2480. πτέρυγες N3G-NPF--- πτέρυξ
 2481. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2482. ἑνί A3--DSM--- εἷς
 2483. καὶ C--------- καί
 2484. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2485. μὲν X--------- μέν
 2486. δυσὶν M---DPF--- δύο
 2487. κατεκάλυπτον V1I-IAI3P- καλύπτω κατα
 2488. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2489. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2490. καὶ C--------- καί
 2491. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2492. δυσὶν M---DPF--- δύο
 2493. κατεκάλυπτον V1I-IAI3P- καλύπτω κατα
 2494. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2495. πόδας N3D-APM--- πούς
 2496. καὶ C--------- καί
 2497. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2498. δυσὶν M---DPF--- δύο
 2499. ἐπέταντο VAI-IAI3P- πέτομαι
 2500. Isa 6:3
 2501. καὶ C--------- καί
 2502. ἐκέκραγον V1I-IAI3P- κράζω
 2503. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 2504. πρὸς P--------- πρός
 2505. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2506. ἕτερον A1A-ASM--- ἕτερος
 2507. καὶ C--------- καί
 2508. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 2509. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 2510. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 2511. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 2512. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2513. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 2514. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 2515. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 2516. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2517. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2518. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2519. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2520. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2521. Isa 6:4
 2522. καὶ C--------- καί
 2523. ἐπήρθη VCI-API3S- αἴρω ἐπι
 2524. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2525. ὑπέρθυρον N2N-ASN--- ὑπέρθυρον
 2526. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2527. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2528. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 2529. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2530. ἐκέκραγον V1I-IAI3P- κράζω ἐκ
 2531. καὶ C--------- καί
 2532. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2533. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2534. ἐπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι
 2535. καπνοῦ N2--GSM--- καπνός
 2536. Isa 6:5
 2537. καὶ C--------- καί
 2538. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2539. ὦ I--------- ὦ
 2540. τάλας A3P-NSM--- τάλας
 2541. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 2542. ὅτι C--------- ὅτι
 2543. κατανένυγμαι VM--XMI1S- νύσσω κατα
 2544. ὅτι C--------- ὅτι
 2545. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2546. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 2547. καὶ C--------- καί
 2548. ἀκάθαρτα A1B-APN--- ἀκάθαρτος
 2549. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 2550. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2551. ἐν P--------- ἐν
 2552. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2553. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2554. ἀκάθαρτα A1B-APN--- ἀκάθ