46.Zech.txt 164 KB


 1. Zech 1:1
 2. ἐν P--------- ἐν
 3. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4. ὀγδόῳ A1--DSM--- ὄγδοος
 5. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 6. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 7. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 8. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 10. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 11. λόγος N2--NSM--- λόγος
 12. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 13. πρὸς P--------- πρός
 14. Ζαχαριαν N1T-ASM--- Ζαχαριας
 15. τὸν RA--ASM--- ὁ
 16. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 17. Βαραχιου N1T-GSM--- Βαραχίας
 18. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 19. Αδδω N---ASM--- Αδδω
 20. τὸν RA--ASM--- ὁ
 21. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 22. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 23. Zech 1:2
 24. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 25. κύριος N2--NSM--- κύριος
 26. ἐπὶ P--------- ἐπί
 27. τοὺς RA--APM--- ὁ
 28. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 29. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 30. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 31. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 32. Zech 1:3
 33. καὶ C--------- καί
 34. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 35. πρὸς P--------- πρός
 36. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 37. τάδε RD--APN--- ὅδε
 38. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 39. κύριος N2--NSM--- κύριος
 40. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 41. ἐπιστρέψατε VA--AAD2P- στρέφω ἐπι
 42. πρός P--------- πρός
 43. με RP--AS---- ἐγώ
 44. καὶ C--------- καί
 45. ἐπιστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἐπι
 46. πρὸς P--------- πρός
 47. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 48. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 49. κύριος N2--NSM--- κύριος
 50. Zech 1:4
 51. καὶ C--------- καί
 52. μὴ D--------- μή
 53. γίνεσθε V1--PMD2P- γίγνομαι
 54. καθὼς D--------- καθώς
 55. οἱ RA--NPM--- ὁ
 56. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 57. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 58. οἷς RR--DPM--- ὅς
 59. ἐνεκάλεσαν VAI-AAI3P- καλέω ἐν
 60. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 61. οἱ RA--NPM--- ὁ
 62. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 63. οἱ RA--NPM--- ὁ
 64. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 65. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 66. τάδε RD--APN--- ὁδε
 67. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 68. κύριος N2--NSM--- κύριος
 69. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 70. ἀποστρέψατε VA--AAD2P- στρέφω ἀπο
 71. ἀπὸ P--------- ἀπό
 72. τῶν RA--GPF--- ὁ
 73. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 74. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 75. τῶν RA--GPF--- ὁ
 76. πονηρῶν A1A-GPF--- πονηρός
 77. καὶ C--------- καί
 78. ἀπὸ P--------- ἀπό
 79. τῶν RA--GPN--- ὁ
 80. ἐπιτηδευμάτων N3M-GPN--- ἐπιτήδευμα
 81. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 82. τῶν RA--GPN--- ὁ
 83. πονηρῶν A1A-GPN--- πονηρός
 84. καὶ C--------- καί
 85. οὐ D--------- οὐ
 86. προσέσχον VBI-AAI3P- ἔχω προς
 87. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 88. εἰσακοῦσαί VA--AAN--- ἀκούω εἰς
 89. μου RP--GS---- ἐγώ
 90. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 91. κύριος N2--NSM--- κύριος
 92. Zech 1:5
 93. οἱ RA--NPM--- ὁ
 94. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 95. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 96. ποῦ D--------- ποῦ
 97. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 98. καὶ C--------- καί
 99. οἱ RA--NPM--- ὁ
 100. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 101. μὴ D--------- μή
 102. τὸν RA--ASM--- ὁ
 103. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 104. ζήσονται VF--FMI3P- ζάω
 105. Zech 1:6
 106. πλὴν D--------- πλήν
 107. τοὺς RA--APM--- ὁ
 108. λόγους N2--APM--- λόγος
 109. μου RP--GS---- ἐγώ
 110. καὶ C--------- καί
 111. τὰ RA--APN--- ὁ
 112. νόμιμά A1--APN--- νόμιμος
 113. μου RP--GS---- ἐγώ
 114. δέχεσθε V1--PMI2P- δέχομαι
 115. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 116. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 117. ἐντέλλομαι V1--PMI1S- τέλλομαι ἐν
 118. ἐν P--------- ἐν
 119. πνεύματί N3M-DSN--- πνεῦμα
 120. μου RP--GS---- ἐγώ
 121. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 122. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 123. μου RP--GS---- ἐγώ
 124. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 125. προφήταις N1M-DPM--- προφήτης
 126. οἳ RR--NPM--- ὅς
 127. κατελάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω κατα
 128. τοὺς RA--APM--- ὁ
 129. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 130. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 131. καὶ C--------- καί
 132. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 133. καὶ C--------- καί
 134. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 135. καθὼς D--------- καθώς
 136. παρατέτακται VK--XMI3S- τάσσω παρα
 137. κύριος N2--NSM--- κύριος
 138. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 139. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 140. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 141. κατὰ P--------- κατά
 142. τὰς RA--APF--- ὁ
 143. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 144. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 145. καὶ C--------- καί
 146. κατὰ P--------- κατά
 147. τὰ RA--APN--- ὁ
 148. ἐπιτηδεύματα N3M-APN--- ἐπιτήδευμα
 149. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 150. οὕτως D--------- οὕτως
 151. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 152. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 153. Zech 1:7
 154. τῇ RA--DSF--- ὁ
 155. τετράδι N3D-DSF--- τετράς
 156. καὶ C--------- καί
 157. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 158. τῷ RA--DSM--- ὁ
 159. ἑνδεκάτῳ A1--DSM--- ἑνδέκατος
 160. μηνί N3--DSM--- μήν
 161. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 162. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 163. ὁ RA--NSM--- ὁ
 164. μὴν N3--NSM--- μήν
 165. Σαβατ N---NSM--- Σαβατ
 166. ἐν P--------- ἐν
 167. τῷ RA--DSN--- ὁ
 168. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 169. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 170. ἐπὶ P--------- ἐπί
 171. Δαρείου N2--GSM--- Δαρείος
 172. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 173. λόγος N2--NSM--- λόγος
 174. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 175. πρὸς P--------- πρός
 176. Ζαχαριαν N1T-ASM--- Ζαχαριας
 177. τὸν RA--ASM--- ὁ
 178. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 179. Βαραχιου N1T-GSM--- Βαραχιος
 180. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 181. Αδδω N---ASM--- Αδδω
 182. τὸν RA--ASM--- ὁ
 183. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 184. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 185. Zech 1:8
 186. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 187. τὴν RA--ASF--- ὁ
 188. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 189. καὶ C--------- καί
 190. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 191. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 192. ἐπιβεβηκὼς VX--XAPNSM βαίνω ἐπι
 193. ἐπὶ P--------- ἐπί
 194. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 195. πυρρόν A1A-ASM--- πυρρός
 196. καὶ C--------- καί
 197. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 198. εἱστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 199. ἀνὰ P--------- ἀνά
 200. μέσον A1--ASN--- μέσος
 201. τῶν RA--GPN--- ὁ
 202. δύο M--------- δύο
 203. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 204. τῶν RA--GPN--- ὁ
 205. κατασκίων A1B-GPN--- κατάσκιος
 206. καὶ C--------- καί
 207. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 208. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 209. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 210. πυρροὶ A1A-NPM--- πυρρός
 211. καὶ C--------- καί
 212. ψαροὶ A1A-NPM--- ψαρός
 213. καὶ C--------- καί
 214. ποικίλοι A1--NPM--- ποικίλος
 215. καὶ C--------- καί
 216. λευκοί A1--NPM--- λευκός
 217. Zech 1:9
 218. καὶ C--------- καί
 219. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 220. τί RI--NSN--- τίς
 221. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 222. κύριε N2--VSM--- κύριος
 223. καὶ C--------- καί
 224. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 225. πρός P--------- πρός
 226. με RP--AS---- ἐγώ
 227. ὁ RA--NSM--- ὁ
 228. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 229. ὁ RA--NSM--- ὁ
 230. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 231. ἐν P--------- ἐν
 232. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 233. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 234. δείξω VF--FAI1S- δεικνύω
 235. σοι RP--DS---- σύ
 236. τί RI--NSN--- τίς
 237. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 238. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 239. Zech 1:10
 240. καὶ C--------- καί
 241. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 242. ὁ RA--NSM--- ὁ
 243. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 244. ὁ RA--NSM--- ὁ
 245. ἐφεστηκὼς VXI-XAPNSM ἵστημι ἐπι
 246. ἀνὰ P--------- ἀνά
 247. μέσον A1--ASN--- μέσος
 248. τῶν RA--GPN--- ὁ
 249. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 250. καὶ C--------- καί
 251. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 252. πρός P--------- πρός
 253. με RP--AS---- ἐγώ
 254. οὗτοί RD--NPM--- οὗτος
 255. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 256. οὓς RR--APM--- ὅς
 257. ἐξαπέσταλκεν VX--XAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 258. κύριος N2--NSM--- κύριος
 259. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 260. περιοδεῦσαι VA--AAN--- ὁδεύω περι
 261. τὴν RA--ASF--- ὁ
 262. γῆν N1--ASF--- γῆ
 263. Zech 1:11
 264. καὶ C--------- καί
 265. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 266. τῷ RA--DSM--- ὁ
 267. ἀγγέλῳ N2--DSM--- ἄγγελος
 268. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 269. τῷ RA--DSM--- ὁ
 270. ἐφεστῶτι VXI-XAPDSM ἵστημι ἐπι
 271. ἀνὰ P--------- ἀνά
 272. μέσον A1--ASN--- μέσος
 273. τῶν RA--GPN--- ὁ
 274. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 275. καὶ C--------- καί
 276. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 277. περιωδεύκαμεν VX--XAI1P- ὁδεύω περι
 278. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 279. τὴν RA--ASF--- ὁ
 280. γῆν N1--ASF--- γῆ
 281. καὶ C--------- καί
 282. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 283. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 284. ἡ RA--NSF--- ὁ
 285. γῆ N1--NSF--- γῆ
 286. κατοικεῖται V2--PMI3S- οἰκέω κατα
 287. καὶ C--------- καί
 288. ἡσυχάζει V1--PAI3S- ἡσυχάζω
 289. Zech 1:12
 290. καὶ C--------- καί
 291. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 292. ὁ RA--NSM--- ὁ
 293. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 294. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 295. καὶ C--------- καί
 296. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 297. κύριε N2--VSM--- κύριος
 298. παντοκράτωρ N3R-VSM--- παντοκράτωρ
 299. ἕως P--------- ἕως
 300. τίνος RI--GSM--- τίς
 301. οὐ D--------- οὐ
 302. μὴ D--------- μή
 303. ἐλεήσῃς VA--AAS2S- ἐλεέω
 304. τὴν RA--ASF--- ὁ
 305. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 306. καὶ C--------- καί
 307. τὰς RA--APF--- ὁ
 308. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 309. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 310. ἃς RR--APF--- ὅς
 311. ὑπερεῖδες VBI-AAI2S- ὁράω ὑπερ
 312. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 313. ἑβδομηκοστὸν A1--ASN--- ἑβδομηκοστός
 314. ἔτος N3E-ASN--- ἔτος
 315. Zech 1:13
 316. καὶ C--------- καί
 317. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 318. κύριος N2--NSM--- κύριος
 319. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 320. τῷ RA--DSM--- ὁ
 321. ἀγγέλῳ N2--DSM--- ἄγγελος
 322. τῷ RA--DSM--- ὁ
 323. λαλοῦντι V2--PAPDSM λαλέω
 324. ἐν P--------- ἐν
 325. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 326. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 327. καλὰ A1--APN--- καλός
 328. καὶ C--------- καί
 329. λόγους N2--APM--- λόγος
 330. παρακλητικούς A1--APM--- παρακλητικός
 331. Zech 1:14
 332. καὶ C--------- καί
 333. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 334. πρός P--------- πρός
 335. με RP--AS---- ἐγώ
 336. ὁ RA--NSM--- ὁ
 337. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 338. ὁ RA--NSM--- ὁ
 339. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 340. ἐν P--------- ἐν
 341. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 342. ἀνάκραγε VB--AAD2S- κράζω ἀνα
 343. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 344. τάδε RD--APN--- ὅδε
 345. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 346. κύριος N2--NSM--- κύριος
 347. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 348. ἐζήλωκα VX--XAI1S- ζηλόω
 349. τὴν RA--ASF--- ὁ
 350. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 351. καὶ C--------- καί
 352. τὴν RA--ASF--- ὁ
 353. Σιων N---ASF--- Σιων
 354. ζῆλον N2--ASM--- ζῆλος
 355. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 356. Zech 1:15
 357. καὶ C--------- καί
 358. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 359. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 360. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 361. ὀργίζομαι V1--PMI1S- ὀργίζω
 362. ἐπὶ P--------- ἐπί
 363. τὰ RA--APN--- ὁ
 364. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 365. τὰ RA--APN--- ὁ
 366. συνεπιτιθέμενα V7--PMPAPN τίθημι συν ἐπι
 367. ἀνθ' P--------- ἀντί
 368. ὧν RR--GPM--- ὅς
 369. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 370. μὲν X--------- μέν
 371. ὠργίσθην VSI-API1S- ὀργίζω
 372. ὀλίγα A1--APN--- ὀλίγος
 373. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 374. δὲ X--------- δέ
 375. συνεπέθεντο VE--AMI3S- τίθημι συν ἐπι
 376. εἰς P--------- εἰς
 377. κακά A1--APN--- κακός
 378. Zech 1:16
 379. διὰ P--------- διά
 380. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 381. τάδε RD--APN--- ὅδε
 382. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 383. κύριος N2--NSM--- κύριος
 384. ἐπιστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἐπι
 385. ἐπὶ P--------- ἐπί
 386. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 387. ἐν P--------- ἐν
 388. οἰκτιρμῷ N2--DSM--- οἰκτιρμός
 389. καὶ C--------- καί
 390. ὁ RA--NSM--- ὁ
 391. οἶκός N2--NSM--- οἶκος
 392. μου RP--GS---- ἐγώ
 393. ἀνοικοδομηθήσεται VC--FPI3S- οἰκοδομέω ἀνα
 394. ἐν P--------- ἐν
 395. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 396. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 397. κύριος N2--NSM--- κύριος
 398. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 399. καὶ C--------- καί
 400. μέτρον N2N-NSN--- μέτρον
 401. ἐκταθήσεται VC--FPI3S- τείνω ἐκ
 402. ἐπὶ P--------- ἐπί
 403. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 404. ἔτι D--------- ἔτι
 405. Zech 1:17
 406. καὶ C--------- καί
 407. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 408. πρός P--------- πρός
 409. με RP--AS---- ἐγώ
 410. ὁ RA--NSM--- ὁ
 411. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 412. ὁ RA--NSM--- ὁ
 413. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 414. ἐν P--------- ἐν
 415. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 416. ἀνάκραγε VB--AAD2S- κράζω ἀνα
 417. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 418. τάδε RD--APN--- ὅδε
 419. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 420. κύριος N2--NSM--- κύριος
 421. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 422. ἔτι D--------- ἔτι
 423. διαχυθήσονται VC--FPI3P- χέω δια
 424. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 425. ἐν P--------- ἐν
 426. ἀγαθοῖς A1--DPN--- ἀγαθός
 427. καὶ C--------- καί
 428. ἐλεήσει VF--FAI3S- ἐλεέω
 429. κύριος N2--NSM--- κύριος
 430. ἔτι D--------- ἔτι
 431. τὴν RA--ASF--- ὁ
 432. Σιων N---ASF--- Σιων
 433. καὶ C--------- καί
 434. αἱρετιεῖ VF2-FAI3S- αἱρετίζω
 435. ἔτι D--------- ἔτι
 436. τὴν RA--ASF--- ὁ
 437. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 438. Zech 2:1
 439. καὶ C--------- καί
 440. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 441. τοὺς RA--APM--- ὁ
 442. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 443. μου RP--GS---- ἐγώ
 444. καὶ C--------- καί
 445. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 446. καὶ C--------- καί
 447. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 448. τέσσαρα A3--APN--- τέσσαρες
 449. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 450. Zech 2:2
 451. καὶ C--------- καί
 452. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 453. πρὸς P--------- πρός
 454. τὸν RA--ASM--- ὁ
 455. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 456. τὸν RA--ASM--- ὁ
 457. λαλοῦντα V2--PAPASM λαλέω
 458. ἐν P--------- ἐν
 459. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 460. τί RI--NSN--- τίς
 461. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 462. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 463. κύριε N2--VSM--- κύριος
 464. καὶ C--------- καί
 465. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 466. πρός P--------- πρός
 467. με RP--AS---- ἐγώ
 468. ταῦτα RD--NPN--- οὕτος
 469. τὰ RA--NPN--- ὁ
 470. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 471. τὰ RA--NPN--- ὁ
 472. διασκορπίσαντα VA--AAPNPN σκορπίζω δια
 473. τὸν RA--ASM--- ὁ
 474. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 475. καὶ C--------- καί
 476. τὸν RA--ASM--- ὁ
 477. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 478. Zech 2:3
 479. καὶ C--------- καί
 480. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 481. μοι RP--DS---- ἐγώ
 482. κύριος N2--NSM--- κύριος
 483. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 484. τέκτονας N3N-APM--- τέκτων
 485. Zech 2:4
 486. καὶ C--------- καί
 487. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 488. τί RI--ASN--- τίς
 489. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 490. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 491. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 492. καὶ C--------- καί
 493. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 494. πρός P--------- πρός
 495. με RP--AS---- ἐγώ
 496. ταῦτα RD--NPN--- οὕτος
 497. τὰ RA--NPN--- ὁ
 498. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 499. τὰ RA--NPN--- ὁ
 500. διασκορπίσαντα VA--AAPNPN σκορπίζω δια
 501. τὸν RA--ASM--- ὁ
 502. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 503. καὶ C--------- καί
 504. τὸν RA--ASM--- ὁ
 505. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 506. κατέαξαν VAI-AAI3P- ἄγνυμι κατα
 507. καὶ C--------- καί
 508. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 509. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 510. ἦρεν VAI-AAI3S- αἴρω
 511. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 512. καὶ C--------- καί
 513. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 514. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 515. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 516. ὀξῦναι VA--AAN--- ὀξύνω
 517. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 518. εἰς P--------- εἰς
 519. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 520. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 521. τὰ RA--APN--- ὁ
 522. τέσσαρα A3--APN--- τέσσαρες
 523. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 524. τὰ RA--APN--- ὁ
 525. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 526. τὰ RA--APN--- ὁ
 527. ἐπαιρόμενα V1--PMPAPN αἴρω ἐπι
 528. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 529. ἐπὶ P--------- ἐπί
 530. τὴν RA--ASF--- ὁ
 531. γῆν N1--ASF--- γῆ
 532. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 533. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 534. διασκορπίσαι VA--AAN--- σκορπίζω δια
 535. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 536. Zech 2:5
 537. καὶ C--------- καί
 538. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 539. τοὺς RA--APM--- ὁ
 540. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 541. μου RP--GS---- ἐγώ
 542. καὶ C--------- καί
 543. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 544. καὶ C--------- καί
 545. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 546. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 547. καὶ C--------- καί
 548. ἐν P--------- ἐν
 549. τῇ RA--DSF--- ὁ
 550. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 551. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 552. σχοινίον N2--NSN--- σχοινίον
 553. γεωμετρικόν A1--NSN--- γεωμετρικόν
 554. Zech 2:6
 555. καὶ C--------- καί
 556. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 557. πρὸς P--------- πρός
 558. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 559. ποῦ D--------- ποῦ
 560. σὺ RP--NS---- σύ
 561. πορεύῃ V1--PMS2S- πορεύομαι
 562. καὶ C--------- καί
 563. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 564. πρός P--------- πρός
 565. με RP--AS---- ἐγώ
 566. διαμετρῆσαι VA--AAN--- μετρέω δια
 567. τὴν RA--ASF--- ὁ
 568. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 569. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 570. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 571. πηλίκον RI--ASN--- πηλίκος
 572. τὸ RA--ASN--- ὁ
 573. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 574. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 575. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 576. καὶ C--------- καί
 577. πηλίκον RI--NSN--- πηλίκος
 578. τὸ RA--NSN--- ὁ
 579. μῆκος N3E-NSN--- μῆκος
 580. Zech 2:7
 581. καὶ C--------- καί
 582. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 583. ὁ RA--NSM--- ὁ
 584. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 585. ὁ RA--NSM--- ὁ
 586. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 587. ἐν P--------- ἐν
 588. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 589. εἱστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 590. καὶ C--------- καί
 591. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 592. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 593. ἐξεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι ἐκ
 594. εἰς P--------- εἰς
 595. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 596. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 597. Zech 2:8
 598. καὶ C--------- καί
 599. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 600. πρὸς P--------- πρός
 601. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 602. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 603. δράμε VB--AAD2S- τρέχω
 604. καὶ C--------- καί
 605. λάλησον VF--AAD2P- λαλέω
 606. πρὸς P--------- πρός
 607. τὸν RA--ASM--- ὁ
 608. νεανίαν N1T-ASM--- νεανίας
 609. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 610. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 611. κατακάρπως D--------- κατακάρπως
 612. κατοικηθήσεται VC--FPI3S- οἰκέω κατα
 613. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 614. ἀπὸ P--------- ἀπό
 615. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 616. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 617. καὶ C--------- καί
 618. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 619. ἐν P--------- ἐν
 620. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 621. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 622. Zech 2:9
 623. καὶ C--------- καί
 624. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 625. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 626. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 627. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 628. κύριος N2--NSM--- κύριος
 629. τεῖχος N3E-NSN--- τεῖχος
 630. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 631. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 632. καὶ C--------- καί
 633. εἰς P--------- εἰς
 634. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 635. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 636. ἐν P--------- ἐν
 637. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 638. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 639. Zech 2:10
 640. ὦ I--------- ὦ
 641. ὦ I--------- ὦ
 642. φεύγετε V1--PAD2P- φεύγω
 643. ἀπὸ P--------- ἀπό
 644. γῆς N1--GSF--- γῆ
 645. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 646. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 647. κύριος N2--NSM--- κύριος
 648. διότι C--------- διότι
 649. ἐκ P--------- ἐκ
 650. τῶν RA--GPM--- ὁ
 651. τεσσάρων A3--GPM--- τέσσαρες
 652. ἀνέμων N2--GPM--- ἄνεμος
 653. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 654. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 655. συνάξω VF--FAI1S- ἄγω συν
 656. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 657. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 658. κύριος N2--NSM--- κύριος
 659. Zech 2:11
 660. εἰς P--------- εἰς
 661. Σιων N---ASF--- Σιων
 662. ἀνασῴζεσθε V1--PMD2P- σώζω ἀνα
 663. οἱ RA--VPM--- ὁ
 664. κατοικοῦντες V2--PAPVPM οἰκέω κατα
 665. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 666. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 667. Zech 2:12
 668. διότι C--------- διότι
 669. τάδε RD--APN--- ὅδε
 670. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 671. κύριος N2--NSM--- κύριος
 672. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 673. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 674. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 675. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 676. με RP--AS---- ἐγώ
 677. ἐπὶ P--------- ἐπί
 678. τὰ RA--APN--- ὁ
 679. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 680. τὰ RA--APN--- ὁ
 681. σκυλεύσαντα VA--AAPAPN σκυλεύω
 682. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 683. διότι C--------- διότι
 684. ὁ RA--NSM--- ὁ
 685. ἁπτόμενος V1--PMPNSM ἅπτομαι
 686. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 687. ὡς C--------- ὡς
 688. ἁπτόμενος V1--PMPNSM ἅπτομαι
 689. τῆς RA--GSF--- ὁ
 690. κόρης N1--GSF--- κόρη
 691. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 692. ὀφθαλμοῦ N2--GSM--- ὀφθαλμός
 693. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 694. Zech 2:13
 695. διότι C--------- διότι
 696. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 697. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 698. ἐπιφέρω V1--PAI1S- φέρω ἐπι
 699. τὴν RA--ASF--- ὁ
 700. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 701. μου RP--GS---- ἐγώ
 702. ἐπ' P--------- ἐπί
 703. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 704. καὶ C--------- καί
 705. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 706. σκῦλα N2N-NPN--- σκῦλον
 707. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 708. δουλεύουσιν V1--PAPDPM δουλεύω
 709. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 710. καὶ C--------- καί
 711. γνώσεσθε VF--FMI2P- γιγνώσκω
 712. διότι C--------- διότι
 713. κύριος N2--NSM--- κύριος
 714. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 715. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 716. με RP--AS---- ἐγώ
 717. Zech 2:14
 718. τέρπου V1--PMD2S- τέρπω
 719. καὶ C--------- καί
 720. εὐφραίνου V1--PMD2S- εὐφραίνω
 721. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 722. Σιων N---GSF--- Σιων
 723. διότι C--------- διότι
 724. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 725. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 726. ἔρχομαι V1--PMI1S- ἔρχομαι
 727. καὶ C--------- καί
 728. κατασκηνώσω VF--FAI1S- σκηνόω κατα
 729. ἐν P--------- ἐν
 730. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 731. σου RP--GS---- σύ
 732. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 733. κύριος N2--NSM--- κύριος
 734. Zech 2:15
 735. καὶ C--------- καί
 736. καταφεύξονται VF--FMI3P- φεύγω κατα
 737. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 738. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 739. ἐπὶ P--------- ἐπί
 740. τὸν RA--ASM--- ὁ
 741. κύριον N2--ASM--- κύριος
 742. ἐν P--------- ἐν
 743. τῇ RA--DSF--- ὁ
 744. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 745. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 746. καὶ C--------- καί
 747. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 748. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 749. εἰς P--------- εἰς
 750. λαὸν N2--ASM--- λαός
 751. καὶ C--------- καί
 752. κατασκηνώσουσιν VF--FAI3P- σκανόω κατα
 753. ἐν P--------- ἐν
 754. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 755. σου RP--GS---- σύ
 756. καὶ C--------- καί
 757. ἐπιγνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω ἐπι
 758. ὅτι C--------- ὅτι
 759. κύριος N2--NSM--- κύριος
 760. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 761. ἐξαπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 762. με RP--AS---- ἐγώ
 763. πρὸς P--------- πρός
 764. σέ RP--AS---- σύ
 765. Zech 2:16
 766. καὶ C--------- καί
 767. κατακληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω κατα
 768. κύριος N2--NSM--- κύριος
 769. τὸν RA--ASM--- ὁ
 770. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 771. τὴν RA--ASF--- ὁ
 772. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 773. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 774. ἐπὶ P--------- ἐπί
 775. τὴν RA--ASF--- ὁ
 776. γῆν N1--ASF--- γῆ
 777. τὴν RA--ASF--- ὁ
 778. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 779. καὶ C--------- καί
 780. αἱρετιεῖ VF2-FAI3S- αἱρετίζω
 781. ἔτι D--------- ἔτι
 782. τὴν RA--ASF--- ὁ
 783. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 784. Zech 2:17
 785. εὐλαβείσθω V2--PMD3S- εὐλαβέομαι
 786. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 787. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 788. ἀπὸ P--------- ἀπό
 789. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 790. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 791. διότι C--------- διότι
 792. ἐξεγήγερται VX--XMI3S- ἐγείρω εκ
 793. ἐκ P--------- ἐκ
 794. νεφελῶν N1--GPF--- νεφέλη
 795. ἁγίων A1A-GPF--- ἅγιος
 796. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 797. Zech 3:1
 798. καὶ C--------- καί
 799. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 800. μοι RP--DS---- ἐγώ
 801. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 802. τὸν RA--ASM--- ὁ
 803. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 804. τὸν RA--ASM--- ὁ
 805. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 806. ἑστῶτα VXI-XAPASM ἵστημι
 807. πρὸ P--------- πρό
 808. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 809. ἀγγέλου N2--GSM--- ἄγγελος
 810. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 811. καὶ C--------- καί
 812. ὁ RA--NSM--- ὁ
 813. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 814. εἱστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 815. ἐκ P--------- ἐκ
 816. δεξιῶν A1A-GPN--- δεξιός
 817. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 818. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 819. ἀντικεῖσθαι V5--PMN--- κεῖμαι ἀντι
 820. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 821. Zech 3:2
 822. καὶ C--------- καί
 823. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 824. κύριος N2--NSM--- κύριος
 825. πρὸς P--------- πρός
 826. τὸν RA--ASM--- ὁ
 827. διάβολον N2--ASM--- διάβολος
 828. ἐπιτιμήσαι VA--AAN--- τιμάω ἐπι
 829. κύριος N2--NSM--- κύριος
 830. ἐν P--------- ἐν
 831. σοί RP--DS---- σύ
 832. διάβολε N2--VSM--- διάβολος
 833. καὶ C--------- καί
 834. ἐπιτιμήσαι VA--AAN--- τιμάω ἐπι
 835. κύριος N2--NSM--- κύριος
 836. ἐν P--------- ἐν
 837. σοὶ RP--DS---- σύ
 838. ὁ RA--NSM--- ὁ
 839. ἐκλεξάμενος VA--AMPNSM λέγω ἐκ
 840. τὴν RA--ASF--- ὁ
 841. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 842. οὐκ D--------- οὐ
 843. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 844. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 845. ὡς C--------- ὡς
 846. δαλὸς N2--NSM--- δαλός
 847. ἐξεσπασμένος VM--XMPNSM σπάω ἐκ
 848. ἐκ P--------- ἐκ
 849. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 850. Zech 3:3
 851. καὶ C--------- καί
 852. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 853. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 854. ἐνδεδυμένος VM--XMPNSM δύω ἐν
 855. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 856. ῥυπαρὰ A1A-APN--- ῥυπαρός
 857. καὶ C--------- καί
 858. εἱστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 859. πρὸ P--------- πρό
 860. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 861. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 862. ἀγγέλου N2--GSM--- ἄγγελος
 863. Zech 3:4
 864. καὶ C--------- καί
 865. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 866. καὶ C--------- καί
 867. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 868. πρὸς P--------- πρός
 869. τοὺς RA--APM--- ὁ
 870. ἑστηκότας VXI-XAPAPM ἵστημι
 871. πρὸ P--------- πρό
 872. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 873. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 874. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 875. ἀφέλετε VB--AAD2P- αἱρέω ἀπο
 876. τὰ RA--APN--- ὁ
 877. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 878. τὰ RA--APN--- ὁ
 879. ῥυπαρὰ A1A-APN--- ῥυπαρός
 880. ἀπ' P--------- ἀπό
 881. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 882. καὶ C--------- καί
 883. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 884. πρὸς P--------- πρός
 885. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 886. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 887. ἀφῄρηκα VX--XAI1S- αἱρέω ἀπο
 888. τὰς RA--APF--- ὁ
 889. ἀνομίας N1A-APF--- ἀνομία
 890. σου RP--GS---- σύ
 891. καὶ C--------- καί
 892. ἐνδύσατε VA--AAD2P- δύω ἐν
 893. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 894. ποδήρη N3--APN--- ποδήρης
 895. Zech 3:5
 896. καὶ C--------- καί
 897. ἐπίθετε VEI-API2P- τίθημι ἐπι
 898. κίδαριν N3I-ASF--- κίδαρις
 899. καθαρὰν A1A-ASF--- καθαρός
 900. ἐπὶ P--------- ἐπί
 901. τὴν RA--ASF--- ὁ
 902. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 903. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 904. καὶ C--------- καί
 905. περιέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω περι
 906. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 907. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 908. καὶ C--------- καί
 909. ἐπέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι ἐπι
 910. κίδαριν N3I-ASF--- κίδαρις
 911. καθαρὰν A1A-ASF--- καθαρός
 912. ἐπὶ P--------- ἐπί
 913. τὴν RA--ASF--- ὁ
 914. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 915. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 916. καὶ C--------- καί
 917. ὁ RA--NSM--- ὁ
 918. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 919. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 920. εἱστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 921. Zech 3:6
 922. καὶ C--------- καί
 923. διεμαρτύρατο VAI-AMI3S- μαρτυρέω δια
 924. ὁ RA--NSM--- ὁ
 925. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 926. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 927. πρὸς P--------- πρός
 928. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 929. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 930. Zech 3:7
 931. τάδε RD--APN--- ὁδε
 932. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 933. κύριος N2--NSM--- κύριος
 934. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 935. ἐὰν C--------- ἐάν
 936. ἐν P--------- ἐν
 937. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 938. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 939. μου RP--GS---- ἐγώ
 940. πορεύῃ V1--PMS2S- πορεύομαι
 941. καὶ C--------- καί
 942. ἐὰν C--------- ἐάν
 943. τὰ RA--APN--- ὁ
 944. προστάγματά N3M-APN--- πρόσταγμα
 945. μου RP--GS---- ἐγώ
 946. φυλάξῃς VA--AAS2S- φυλάσσω
 947. καὶ D--------- καί
 948. σὺ RP--NS---- σύ
 949. διακρινεῖς VF2-FAI2S- κρίνω δια
 950. τὸν RA--ASM--- ὁ
 951. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 952. μου RP--GS---- ἐγώ
 953. καὶ C--------- καί
 954. ἐὰν C--------- ἐάν
 955. διαφυλάξῃς VA--AAS2S- φυλάσσω δια
 956. καί C--------- καί
 957. γε X--------- γέ
 958. τὴν RA--ASF--- ὁ
 959. αὐλήν N1--ASF--- αὐλή
 960. μου RP--GS---- ἐγώ
 961. καὶ D--------- καί
 962. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 963. σοι RP--DS---- σύ
 964. ἀναστρεφομένους V1--PMPAPM στρέφω ἀνα
 965. ἐν P--------- ἐν
 966. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 967. τῶν RA--GPM--- ὁ
 968. ἑστηκότων VXI-XAPGPM ἵστημι
 969. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 970. Zech 3:8
 971. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 972. δή X--------- δή
 973. Ἰησοῦ N---VSM--- Ἰησοῦς
 974. ὁ RA--NSM--- ὁ
 975. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 976. ὁ RA--NSM--- ὁ
 977. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 978. σὺ RP--NS---- σύ
 979. καὶ C--------- καί
 980. οἱ RA--VPM--- ὁ
 981. πλησίον D--------- πλησίον
 982. σου RP--GS---- σύ
 983. οἱ RA--VPM--- ὁ
 984. καθήμενοι V5--PMPVPM ἧμαι κατα
 985. πρὸ P--------- πρό
 986. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 987. σου RP--GS---- σύ
 988. διότι C--------- διότι
 989. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 990. τερατοσκόποι A1B-NPM--- τερατοσκόπος
 991. εἰσί V9--PAI3P- εἰμί
 992. διότι C--------- διότι
 993. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 994. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 995. ἄγω V1--PAI1S- ἄγω
 996. τὸν RA--ASM--- ὁ
 997. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 998. μου RP--GS---- ἐγώ
 999. Ἀνατολήν N1--NSF--- Ἀνατολή
 1000. Zech 3:9
 1001. διότι C--------- διότι
 1002. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1003. λίθος N2--NSM--- λίθος
 1004. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1005. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 1006. πρὸ P--------- πρό
 1007. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1008. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 1009. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1010. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1011. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1012. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1013. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 1014. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1015. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1016. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1017. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1018. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1019. ὀρύσσω V1--PAI1S- ὀρύσσω
 1020. βόθρον N2--ASM--- βόθρος
 1021. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1022. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1023. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1024. καὶ C--------- καί
 1025. ψηλαφήσω VF--FAI1S- ψηλαφάω
 1026. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1027. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1028. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 1029. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1030. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1031. ἐκείνης RD--GSF--- ἐκεῖνος
 1032. ἐν P--------- ἐν
 1033. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1034. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 1035. Zech 3:10
 1036. ἐν P--------- ἐν
 1037. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1038. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1039. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1040. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1041. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1042. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1043. συγκαλέσετε VF--FAI2P- καλέω συν
 1044. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 1045. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1046. πλησίον D--------- πλησίον
 1047. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1048. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 1049. ἀμπέλου N2--GSF--- ἄμπελος
 1050. καὶ C--------- καί
 1051. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 1052. συκῆς N1--GSF--- συκῆ
 1053. Zech 4:1
 1054. καὶ C--------- καί
 1055. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 1056. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1057. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 1058. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1059. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 1060. ἐν P--------- ἐν
 1061. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1062. καὶ C--------- καί
 1063. ἐξήγειρέν V1I-IAI3S- ἀγείρω ἐκ
 1064. με RP--AS---- ἐγώ
 1065. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1066. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1067. ὅταν D--------- ὅταν
 1068. ἐξεγερθῇ VC--APS3S- ἐγείρω ἐκ
 1069. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1070. ἐξ P--------- ἐκ
 1071. ὕπνου N2--GSM--- ὕπνος
 1072. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1073. Zech 4:2
 1074. καὶ C--------- καί
 1075. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1076. πρός P--------- πρός
 1077. με RP--AS---- ἐγώ
 1078. τί RI--ASN--- τίς
 1079. σύ RP--NS---- σύ
 1080. βλέπεις V1--PAI2S- βλέπω
 1081. καὶ C--------- καί
 1082. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1083. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 1084. καὶ C--------- καί
 1085. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1086. λυχνία N1A-NSF--- λυχνία
 1087. χρυσῆ A1C-NSF--- χρυσοῦς
 1088. ὅλη A1--NSF--- ὅλος
 1089. καὶ C--------- καί
 1090. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1091. λαμπάδιον N2N-NSN--- λαμπάδιον
 1092. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 1093. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1094. καὶ C--------- καί
 1095. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1096. λύχνοι N2--NPM--- λύχνος
 1097. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 1098. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1099. καὶ C--------- καί
 1100. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1101. ἐπαρυστρίδες N3D-NPF--- ἐπαρυστρίς
 1102. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1103. λύχνοις N2--DPM--- λύχνος
 1104. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1105. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 1106. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1107. Zech 4:3
 1108. καὶ C--------- καί
 1109. δύο M--------- δύο
 1110. ἐλαῖαι N1A-NPF--- ἐλαία
 1111. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 1112. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1113. μία A1A-NSF--- εἷς
 1114. ἐκ P--------- ἐκ
 1115. δεξιῶν A1A-GPN--- δεξιός
 1116. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1117. λαμπαδίου N2N-GSN--- λαμπάδιον
 1118. καὶ C--------- καί
 1119. μία A1A-NSF--- εἷς
 1120. ἐξ P--------- ἐκ
 1121. εὐωνύμων A1B-GPN--- εὐώνυμος
 1122. Zech 4:4
 1123. καὶ C--------- καί
 1124. ἐπηρώτησα VAI-AAI1S- ἐρωτάω ἐπι
 1125. καὶ C--------- καί
 1126. εἶπον VBI-AAI1S- εἶπον
 1127. πρὸς P--------- πρός
 1128. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1129. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 1130. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1131. λαλοῦντα V2--PAPASM λαλέω
 1132. ἐν P--------- ἐν
 1133. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1134. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1135. τί RI--NSN--- τίς
 1136. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1137. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 1138. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1139. Zech 4:5
 1140. καὶ C--------- καί
 1141. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1142. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1143. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 1144. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1145. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 1146. ἐν P--------- ἐν
 1147. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1148. καὶ C--------- καί
 1149. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1150. πρός P--------- πρός
 1151. με RP--AS---- ἐγώ
 1152. οὐ D--------- οὐ
 1153. γινώσκεις V1--PAI2S- γιγνώσκω
 1154. τί RI--ASN--- τίς
 1155. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1156. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 1157. καὶ C--------- καί
 1158. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1159. οὐχί D--------- οὐ
 1160. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1161. Zech 4:6
 1162. καὶ C--------- καί
 1163. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1164. καὶ C--------- καί
 1165. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1166. πρός P--------- πρός
 1167. με RP--AS---- ἐγώ
 1168. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1169. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1170. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1171. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1172. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1173. πρὸς P--------- πρός
 1174. Ζοροβαβελ N---ASM--- Ζοροβαβελ
 1175. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1176. οὐκ D--------- οὐ
 1177. ἐν P--------- ἐν
 1178. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 1179. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 1180. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1181. ἐν P--------- ἐν
 1182. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 1183. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1184. ἢ C--------- ἤ
 1185. ἐν P--------- ἐν
 1186. πνεύματί N3M-DSN--- πνεῦμα
 1187. μου RP--GS---- ἐγώ
 1188. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1189. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1190. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1191. Zech 4:7
 1192. τίς RI--NSM--- τίς
 1193. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1194. σύ RP--NS---- σύ
 1195. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1196. ὄρος N3E-NSN--- ὄρος
 1197. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1198. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 1199. πρὸ P--------- πρό
 1200. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1201. Ζοροβαβελ N---GSM--- Ζοροβαβελ
 1202. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1203. κατορθῶσαι VA--AAN--- ὀρθόω κατα
 1204. καὶ C--------- καί
 1205. ἐξοίσω VF--FAI1S- φέρω ἐκ
 1206. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1207. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1208. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1209. κληρονομίας N1A-GSF--- κληρονομία
 1210. ἰσότητα N3T-ASF--- ἰσότης
 1211. χάριτος N3T-GSF--- χάρις
 1212. χάριτα N3T-ASF--- χάρις
 1213. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1214. Zech 4:8
 1215. καὶ C--------- καί
 1216. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1217. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1218. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1219. πρός P--------- πρός
 1220. με RP--AS---- ἐγώ
 1221. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1222. Zech 4:9
 1223. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1224. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 1225. Ζοροβαβελ N---GSM--- Ζοροβαβελ
 1226. ἐθεμελίωσαν VAI-AAI3P- θεμελιόω
 1227. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1228. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1229. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 1230. καὶ C--------- καί
 1231. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1232. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 1233. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1234. ἐπιτελέσουσιν VF--FAI3P- τελέω ἐπι
 1235. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1236. καὶ C--------- καί
 1237. ἐπιγνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω ἐπι
 1238. διότι C--------- διότι
 1239. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1240. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1241. ἐξαπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1242. με RP--AS---- ἐγώ
 1243. πρὸς P--------- πρός
 1244. σέ RP--AS---- σύ
 1245. Zech 4:10
 1246. διότι C--------- διότι
 1247. τίς RI--NSM--- τίς
 1248. ἐξουδένωσεν VA--AAI3S- οὐδενόω ἐκ
 1249. εἰς P--------- εἰς
 1250. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1251. μικράς A1A-APF--- μικρός
 1252. καὶ C--------- καί
 1253. χαροῦνται VF2-FMI3P- χαίρω
 1254. καὶ C--------- καί
 1255. ὄψονται VF--FMI3P- ὁράω
 1256. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1257. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1258. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1259. κασσιτέρινον A1--ASM--- κασσιτέρινος
 1260. ἐν P--------- ἐν
 1261. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1262. Ζοροβαβελ N---GSM--- Ζοροβαβελ
 1263. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1264. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 1265. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1266. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1267. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 1268. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1269. ἐπιβλέποντες V1--PAPNPM βλέπω ἐπι
 1270. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1271. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1272. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1273. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1274. Zech 4:11
 1275. καὶ C--------- καί
 1276. ἀπεκρίθην VCI-API1S- κρίνω ἀπο
 1277. καὶ C--------- καί
 1278. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1279. πρὸς P--------- πρός
 1280. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1281. τί RI--NSN--- τίς
 1282. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1283. δύο M--------- δύο
 1284. ἐλαῖαι N1A-NPF--- ἐλαία
 1285. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 1286. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1287. ἐκ P--------- ἐκ
 1288. δεξιῶν A1A-GPN--- δεξιός
 1289. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1290. λυχνίας N1A-GSF--- λυχνία
 1291. καὶ C--------- καί
 1292. ἐξ P--------- ἐκ
 1293. εὐωνύμων A1B-GPN--- εὐώνυμος
 1294. Zech 4:12
 1295. καὶ C--------- καί
 1296. ἐπηρώτησα VAI-AAI1S- ἐρωτάω ἐπι
 1297. ἐκ P--------- ἐκ
 1298. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 1299. καὶ C--------- καί
 1300. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1301. πρὸς P--------- πρός
 1302. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1303. τί RI--NSN--- τίς
 1304. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1305. δύο M--------- δύο
 1306. κλάδοι N2--NPM--- κλάδος
 1307. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1308. ἐλαιῶν N1A-GPF--- ἐλαία
 1309. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1310. ἐν P--------- ἐν
 1311. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1312. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 1313. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1314. δύο M--------- δύο
 1315. μυξωτήρων N3--GPM--- μυξωτήρ
 1316. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1317. χρυσῶν A1C-GPM--- χρυσοῦς
 1318. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1319. ἐπιχεόντων V2--PAPGPM χέω ἐπι
 1320. καὶ C--------- καί
 1321. ἐπαναγόντων V1--PAPGPM ἄγω ἐπι ἀνα
 1322. τὰς RA--APF--- ὁ
 1323. ἐπαρυστρίδας N3D-APF--- ἐπαρυστρίς
 1324. τὰς RA--APF--- ὁ
 1325. χρυσᾶς A1C-APF--- χρυσοῦς
 1326. Zech 4:13
 1327. καὶ C--------- καί
 1328. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1329. πρός P--------- πρός
 1330. με RP--AS---- ἐγώ
 1331. οὐκ D--------- οὐ
 1332. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 1333. τί RI--NSN--- τίς
 1334. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1335. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 1336. καὶ C--------- καί
 1337. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1338. οὐχί D--------- οὐ
 1339. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1340. Zech 4:14
 1341. καὶ C--------- καί
 1342. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1343. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 1344. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1345. δύο M--------- δύο
 1346. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1347. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1348. πιότητος N3--GSF--- πιότης
 1349. παρεστήκασιν VXI-XAI3P- ἵστημι παρα
 1350. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1351. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1352. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1353. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1354. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1355. Zech 5:1
 1356. καὶ C--------- καί
 1357. ἐπέστρεψα VAI-AAI1S- στρέφω ἐπι
 1358. καὶ C--------- καί
 1359. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 1360. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1361. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1362. μου RP--GS---- ἐγώ
 1363. καὶ C--------- καί
 1364. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 1365. καὶ C--------- καί
 1366. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1367. δρέπανον N2N-ASN--- δρέπανον
 1368. πετόμενον V1--PMPASM πέτομαι
 1369. Zech 5:2
 1370. καὶ C--------- καί
 1371. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1372. πρός P--------- πρός
 1373. με RP--AS---- ἐγώ
 1374. τί RI--ASN--- τίς
 1375. σὺ RP--NS---- σύ
 1376. βλέπεις V1--PAI2S- βλέπω
 1377. καὶ C--------- καί
 1378. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1379. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1380. ὁρῶ V3--PAI1S- ὁράω
 1381. δρέπανον N2N-ASN--- δρέπανον
 1382. πετόμενον V1--PMPASM πέτομαι
 1383. μῆκος N3E-ASN--- μῆκος
 1384. πήχεων N3E-GPM--- πῆχυς
 1385. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 1386. καὶ C--------- καί
 1387. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 1388. πήχεων N3E-GPM--- πῆχυς
 1389. δέκα M--------- δέκα
 1390. Zech 5:3
 1391. καὶ C--------- καί
 1392. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1393. πρός P--------- πρός
 1394. με RP--AS---- ἐγώ
 1395. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1396. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1397. ἀρὰ N1A-NSF--- ἀρά
 1398. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1399. ἐκπορευομένη V1--PMPNSF πορεύομαι ἐκ
 1400. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1401. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1402. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1403. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1404. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1405. διότι C--------- διότι
 1406. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1407. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1408. κλέπτης N1M-NSM--- κλέπτης
 1409. ἐκ P--------- ἐκ
 1410. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 1411. ἕως P--------- ἕως
 1412. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1413. ἐκδικηθήσεται VC--FPI3S- δικέω ἐκ
 1414. καὶ C--------- καί
 1415. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1416. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1417. ἐπίορκος A1B-NSM--- ἐπίορκος
 1418. ἐκ P--------- ἐκ
 1419. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 1420. ἕως P--------- ἕως
 1421. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1422. ἐκδικηθήσεται VC--FPI3S- δικέω ἐκ
 1423. Zech 5:4
 1424. καὶ C--------- καί
 1425. ἐξοίσω VF--FAI1S- φέρω ἐκ
 1426. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 1427. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1428. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1429. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1430. καὶ C--------- καί
 1431. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 1432. εἰς P--------- εἰς
 1433. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1434. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1435. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1436. κλέπτου N1M-GSM--- κλέπτης
 1437. καὶ C--------- καί
 1438. εἰς P--------- εἰς
 1439. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1440. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1441. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1442. ὀμνύοντος V5--PAPGSM ὄμνυμι
 1443. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1444. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 1445. μου RP--GS---- ἐγώ
 1446. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1447. ψεύδει N3E-DSN--- ψεῦδος
 1448. καὶ C--------- καί
 1449. καταλύσει VF--FAI3S- λύω κατα
 1450. ἐν P--------- ἐν
 1451. μέσῳ N2N-DSN--- μέσος
 1452. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1453. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1454. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1455. καὶ C--------- καί
 1456. συντελέσει VF--FAI3S- τελέω συν
 1457. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1458. καὶ C--------- καί
 1459. τὰ RA--APN--- ὁ
 1460. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 1461. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1462. καὶ C--------- καί
 1463. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1464. λίθους N2--APM--- λίθος
 1465. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1466. Zech 5:5
 1467. καὶ C--------- καί
 1468. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 1469. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1470. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 1471. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1472. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 1473. ἐν P--------- ἐν
 1474. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1475. καὶ C--------- καί
 1476. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1477. πρός P--------- πρός
 1478. με RP--AS---- ἐγώ
 1479. ἀνάβλεψον VA--AAD2S- βλέπω ἀνα
 1480. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1481. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1482. σου RP--GS---- σύ
 1483. καὶ C--------- καί
 1484. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 1485. τί RI--ASN--- τίς
 1486. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1487. ἐκπορευόμενον V1--PMPASN πορεύομαι ἐκ
 1488. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1489. Zech 5:6
 1490. καὶ C--------- καί
 1491. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1492. τί RI--NSN--- τίς
 1493. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1494. καὶ C--------- καί
 1495. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1496. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1497. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1498. μέτρον N2N-NSN--- μέτρον
 1499. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1500. ἐκπορευόμενον V1--PMPNSN πορεύομαι ἐκ
 1501. καὶ C--------- καί
 1502. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1503. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1504. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1505. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 1506. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1507. ἐν P--------- ἐν
 1508. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1509. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1510. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1511. Zech 5:7
 1512. καὶ C--------- καί
 1513. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1514. τάλαντον N2--ASN--- τάλαντον
 1515. μολίβου N2--GSM--- μολιβός
 1516. ἐξαιρόμενον V1--PMPASN αἴρω ἐκ
 1517. καὶ C--------- καί
 1518. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1519. μία A1A-NSF--- εἷς
 1520. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 1521. ἐκάθητο V1I-IMI3S- κάθημαι
 1522. ἐν P--------- ἐν
 1523. μέσῳ N2N-DSN--- μέσος
 1524. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1525. μέτρου N2N-GSN--- μέτρον
 1526. Zech 5:8
 1527. καὶ C--------- καί
 1528. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1529. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1530. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 1531. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1532. ἀνομία N1A-NSF--- ἀνομία
 1533. καὶ C--------- καί
 1534. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 1535. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1536. ἐν P--------- ἐν
 1537. μέσῳ N2N-DSN--- μέσος
 1538. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1539. μέτρου N2N-GSN--- μέτρον
 1540. καὶ C--------- καί
 1541. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 1542. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1543. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1544. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1545. μολίβου N2--GSM--- μολιβός
 1546. εἰς P--------- εἰς
 1547. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1548. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1549. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1550. Zech 5:9
 1551. καὶ C--------- καί
 1552. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 1553. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1554. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1555. μου RP--GS---- ἐγώ
 1556. καὶ C--------- καί
 1557. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 1558. καὶ C--------- καί
 1559. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1560. δύο M--------- δύο
 1561. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 1562. ἐκπορευόμεναι V1--PMPNPF πορεύομαι ἐκ
 1563. καὶ C--------- καί
 1564. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1565. ἐν P--------- ἐν
 1566. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1567. πτέρυξιν N3G-DPF--- πτέρυξ
 1568. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 1569. καὶ C--------- καί
 1570. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 1571. εἶχον V1I-IAI3P- ἔχω
 1572. πτέρυγας N3G-APF--- πτέρυξ
 1573. ὡς C--------- ὡς
 1574. πτέρυγας N3G-APF--- πτέρυξ
 1575. ἔποπος N3--GSM--- ἔποψ
 1576. καὶ C--------- καί
 1577. ἀνέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω ἀνα
 1578. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1579. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 1580. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1581. μέσον A1--ASM--- μέσος
 1582. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1583. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1584. καὶ C--------- καί
 1585. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1586. μέσον A1--ASN--- μέσος
 1587. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1588. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1589. Zech 5:10
 1590. καὶ C--------- καί
 1591. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1592. πρὸς P--------- πρός
 1593. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1594. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 1595. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1596. λαλοῦντα V2--PAPASM λαλέω
 1597. ἐν P--------- ἐν
 1598. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 1599. ποῦ D--------- ποῦ
 1600. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 1601. ἀποφέρουσιν V1--PAI3P- φέρω ἀπο
 1602. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1603. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 1604. Zech 5:11
 1605. καὶ C--------- καί
 1606. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1607. πρός P--------- πρός
 1608. με RP--AS---- ἐγώ
 1609. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 1610. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 1611. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 1612. ἐν P--------- ἐν
 1613. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1614. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1615. καὶ C--------- καί
 1616. ἑτοιμάσαι VA--AAN--- ἑτοιμάζω
 1617. καὶ C--------- καί
 1618. θήσουσιν VF--FAI3P- τίθημι
 1619. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 1620. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1621. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1622. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1623. ἑτοιμασίαν N1A-ASF--- ἑτοιμασία
 1624. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1625. Zech 6:1
 1626. καὶ C--------- καί
 1627. ἐπέστρεψα VAI-AAI1S- στρέφω ἐπι
 1628. καὶ C--------- καί
 1629. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 1630. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1631. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1632. μου RP--GS---- ἐγώ
 1633. καὶ C--------- καί
 1634. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 1635. καὶ C--------- καί
 1636. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1637. τέσσαρα A3--APN--- τέσσαρες
 1638. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 1639. ἐκπορευόμενα V1--PMPAPN πορεύομαι ἐκ
 1640. ἐκ P--------- ἐκ
 1641. μέσου A1--GSN--- μέσος
 1642. δύο M--------- δύο
 1643. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 1644. καὶ C--------- καί
 1645. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1646. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 1647. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1648. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 1649. χαλκᾶ A1C-NPN--- χαλκοῦς
 1650. Zech 6:2
 1651. ἐν P--------- ἐν
 1652. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1653. ἅρματι N3M-DSN--- ἅρμα
 1654. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1655. πρώτῳ A1--DSNS-- πρῶτος
 1656. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 1657. πυρροί A1A-NPM--- πυρρός
 1658. καὶ C--------- καί
 1659. ἐν P--------- ἐν
 1660. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1661. ἅρματι N3M-DSN--- ἅρμα
 1662. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1663. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 1664. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 1665. μέλανες A3--NPM--- μέλας
 1666. Zech 6:3
 1667. καὶ C--------- καί
 1668. ἐν P--------- ἐν
 1669. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1670. ἅρματι N3M-DSN--- ἅρμα
 1671. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1672. τρίτῳ A1--DSM--- τρίτος
 1673. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 1674. λευκοί A1--NPM--- λευκός
 1675. καὶ C--------- καί
 1676. ἐν P--------- ἐν
 1677. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1678. ἅρματι N3M-DSN--- ἅρμα
 1679. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1680. τετάρτῳ A1--DSN--- τέταρτος
 1681. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 1682. ποικίλοι A1--NPM--- ποικίλος
 1683. ψαροί A1A-NPM--- ψαρός
 1684. Zech 6:4
 1685. καὶ C--------- καί
 1686. ἀπεκρίθην VCI-API1S- κρίνω ἀπο
 1687. καὶ C--------- καί
 1688. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1689. πρὸς P--------- πρός
 1690. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1691. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 1692. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1693. λαλοῦντα V2--PAPASM λαλέω
 1694. ἐν P--------- ἐν
 1695. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 1696. τί RI--NPN--- τίς
 1697. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1698. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 1699. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1700. Zech 6:5
 1701. καὶ C--------- καί
 1702. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1703. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1704. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 1705. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1706. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 1707. ἐν P--------- ἐν
 1708. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1709. καὶ C--------- καί
 1710. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1711. ταῦτά RD--NPN--- οὗτος
 1712. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1713. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1714. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 1715. ἄνεμοι N2--NPM--- ἄνεμος
 1716. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1717. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1718. ἐκπορεύονται V1--PMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1719. παραστῆναι VH--AAN--- ἵστημι παρα
 1720. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1721. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1722. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1723. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1724. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1725. Zech 6:6
 1726. ἐν P--------- ἐν
 1727. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 1728. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1729. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1730. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 1731. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1732. μέλανες A3--NPM--- μέλας
 1733. ἐξεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1734. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1735. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1736. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1739. λευκοὶ A1--NPM--- λευκός
 1740. ἐξεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1741. κατόπισθεν D--------- κατόπισθεν
 1742. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1743. καὶ C--------- καί
 1744. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1745. ποικίλοι A1--NPM--- ποικίλος
 1746. ἐξεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1747. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1748. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1749. νότου N2--GSM--- νότος
 1750. Zech 6:7
 1751. καὶ C--------- καί
 1752. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1753. ψαροὶ A1A-NPM--- ψαρός
 1754. ἐξεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1755. καὶ C--------- καί
 1756. ἐπέβλεπον V1I-IAI3P- βλέπω ἐπι
 1757. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1758. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1759. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1760. περιοδεῦσαι VA--AAN--- ὁδεύω περι
 1761. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1762. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1763. καὶ C--------- καί
 1764. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1765. πορεύεσθε V1--PMD2P- πορεύομαι
 1766. καὶ C--------- καί
 1767. περιοδεύσατε VA--AAD2P- ὁδεύω περι
 1768. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1769. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1770. καὶ C--------- καί
 1771. περιώδευσαν VAI-AAI3P- ὁδεύω περι
 1772. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1773. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1774. Zech 6:8
 1775. καὶ C--------- καί
 1776. ἀνεβόησεν VAI-AAI3S- βοάω ἀνα
 1777. καὶ C--------- καί
 1778. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1779. πρός P--------- πρός
 1780. με RP--AS---- ἐγώ
 1781. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1782. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1783. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1784. ἐκπορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι ἐκ
 1785. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1786. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1787. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 1788. ἀνέπαυσαν VAI-AAI3P- παύω ἀνα
 1789. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1790. θυμόν N2--ASM--- θυμός
 1791. μου RP--GS---- ἐγώ
 1792. ἐν P--------- ἐν
 1793. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1794. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 1795. Zech 6:9
 1796. καὶ C--------- καί
 1797. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1798. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1799. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1800. πρός P--------- πρός
 1801. με RP--AS---- ἐγώ
 1802. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1803. Zech 6:10
 1804. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 1805. τὰ RA--APN--- ὁ
 1806. ἐκ P--------- ἐκ
 1807. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1808. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 1809. παρὰ P--------- παρά
 1810. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1811. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 1812. καὶ C--------- καί
 1813. παρὰ P--------- παρά
 1814. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1815. χρησίμων A1--GPM--- χρήσιμος
 1816. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1817. καὶ C--------- καί
 1818. παρὰ P--------- παρά
 1819. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1820. ἐπεγνωκότων VX--XAPGPM γιγνώσκω ἐπι
 1821. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1822. καὶ C--------- καί
 1823. εἰσελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι εἰς
 1824. σὺ RP--NS---- σύ
 1825. ἐν P--------- ἐν
 1826. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1827. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1828. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1829. εἰς P--------- εἰς
 1830. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1831. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1832. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσείας
 1833. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1834. Σοφονιου N1T-GSM--- Σοφονίας
 1835. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1836. ἥκοντος V1--PAPGSM ἥκω
 1837. ἐκ P--------- ἐκ
 1838. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1839. Zech 6:11
 1840. καὶ C--------- καί
 1841. λήψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 1842. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 1843. καὶ C--------- καί
 1844. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 1845. καὶ C--------- καί
 1846. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 1847. στεφάνους N2--APM--- στέφανος
 1848. καὶ C--------- καί
 1849. ἐπιθήσεις VF--FAI2S- τίθημι ἐπι
 1850. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1851. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1852. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 1853. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 1854. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1855. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 1856. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1857. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1858. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1859. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 1860. Zech 6:12
 1861. καὶ C--------- καί
 1862. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1863. πρὸς P--------- πρός
 1864. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1865. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1866. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1867. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1868. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1869. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1870. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1871. Ἀνατολὴ N1--NSF--- Ἀνατολή
 1872. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1873. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1874. καὶ C--------- καί
 1875. ὑποκάτωθεν P--------- ὑποκάτωθεν
 1876. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1877. ἀνατελεῖ VF2-FAI3S- τέλλω ἀνα
 1878. καὶ C--------- καί
 1879. οἰκοδομήσει VF--FAI3S- οἰκοδομέω
 1880. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1881. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1882. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1883. Zech 6:13
 1884. καὶ C--------- καί
 1885. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1886. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 1887. ἀρετὴν N1--ASF--- ἀρετή
 1888. καὶ C--------- καί
 1889. καθίεται V1--PMI3S- ἵζω κατα
 1890. καὶ C--------- καί
 1891. κατάρξει VF--FAI3S- ἄρχω κατα
 1892. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1893. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1894. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 1895. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1896. καὶ C--------- καί
 1897. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 1898. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1899. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 1900. ἐκ P--------- ἐκ
 1901. δεξιῶν A1A-GPN--- δεξιός
 1902. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1903. καὶ C--------- καί
 1904. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 1905. εἰρηνικὴ A1--NSF--- εἰρηνικός
 1906. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 1907. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1908. μέσον A1--ASN--- μέσος
 1909. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 1910. Zech 6:14
 1911. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1912. δὲ X--------- δέ
 1913. στέφανος N2--NSM--- στέφανος
 1914. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 1915. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1916. ὑπομένουσιν V1--PAPDPM μένω ὑπο
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1919. χρησίμοις A1--DPM--- χρήσιμος
 1920. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1921. καὶ C--------- καί
 1922. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1923. ἐπεγνωκόσιν VX--XAPDPM γιγνώσκω ἐπι
 1924. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1925. καὶ C--------- καί
 1926. εἰς P--------- εἰς
 1927. χάριτα N3T-ASF--- χάρις
 1928. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 1929. Σοφονιου N1T-GSM--- Σοφονίας
 1930. καὶ C--------- καί
 1931. εἰς P--------- εἰς
 1932. ψαλμὸν N2--ASM--- ψαλμός
 1933. ἐν P--------- ἐν
 1934. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1935. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1936. Zech 6:15
 1937. καὶ C--------- καί
 1938. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1939. μακρὰν D--------- μακράν
 1940. ἀπ' P--------- ἀπό
 1941. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1942. ἥξουσιν VF--FAI3P- ἥκω
 1943. καὶ C--------- καί
 1944. οἰκοδομήσουσιν VF--FAI3P- οἰκοδομέω
 1945. ἐν P--------- ἐν
 1946. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1947. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1948. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1949. καὶ C--------- καί
 1950. γνώσεσθε VF--FMI2P- γιγνώσκω
 1951. διότι C--------- διότι
 1952. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1953. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1954. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 1955. με RP--AS---- ἐγώ
 1956. πρὸς P--------- πρός
 1957. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1958. καὶ C--------- καί
 1959. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 1960. ἐὰν C--------- ἐάν
 1961. εἰσακούοντες V1--PAPNPM ἀκούω εἰς
 1962. εἰσακούσητε VA--AAS2P- ἀκούω εἰς
 1963. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1964. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1965. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1966. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1967. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1968. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1969. Zech 7:1
 1970. καὶ C--------- καί
 1971. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1972. ἐν P--------- ἐν
 1973. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1974. τετάρτῳ A1--DSN--- τέταρτος
 1975. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 1976. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1977. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 1978. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1979. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1980. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1981. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1982. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1983. πρὸς P--------- πρός
 1984. Ζαχαριαν N---ASM--- Ζαχαρίας
 1985. τετράδι N3D-DSF--- τετράς
 1986. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1987. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 1988. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1989. ἐνάτου A1--GSM--- ἔνατος
 1990. ὅς RR--NSM--- ὅς
 1991. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1992. Χασελευ N---NS---- Χασελευ
 1993. Zech 7:2
 1994. καὶ C--------- καί
 1995. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1996. εἰς P--------- εἰς
 1997. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 1998. Σαρασαρ N---ASM--- Σαρασαρ
 1999. καὶ C--------- καί
 2000. Αρβεσεερ N---ASM--- Αρβεσεερ
 2001. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2002. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2003. καὶ C--------- καί
 2004. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2005. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2006. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2007. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2008. ἐξιλάσασθαι VA--AMN--- ἱλάσκομαι ἐκ
 2009. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2010. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2011. Zech 7:3
 2012. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2013. πρὸς P--------- πρός
 2014. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2015. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2016. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2017. ἐν P--------- ἐν
 2018. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2019. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2020. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2021. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2022. καὶ C--------- καί
 2023. πρὸς P--------- πρός
 2024. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2025. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 2026. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2027. εἰσελήλυθεν VX--XAI3S- ἐρχομαι εἰς
 2028. ὧδε D--------- ὧδε
 2029. ἐν P--------- ἐν
 2030. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2031. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 2032. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2033. πέμπτῳ A1--DSM--- πέμπτος
 2034. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2035. ἁγίασμα N3M-NSN--- ἁγίασμα
 2036. καθότι D--------- καθότι
 2037. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 2038. ἤδη D--------- ἤδη
 2039. ἱκανὰ A1--APN--- ἱκανός
 2040. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2041. Zech 7:4
 2042. καὶ C--------- καί
 2043. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2044. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2045. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2046. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2047. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 2048. πρός P--------- πρός
 2049. με RP--AS---- ἐγώ
 2050. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2051. Zech 7:5
 2052. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 2053. πρὸς P--------- πρός
 2054. ἅπαντα A3--ASM--- ἅπας
 2055. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2056. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2057. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2058. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2059. καὶ C--------- καί
 2060. πρὸς P--------- πρός
 2061. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2062. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2063. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2064. ἐὰν C--------- ἐάν
 2065. νηστεύσητε VA--AAS2P- νηστεύω
 2066. ἢ C--------- ἤ
 2067. κόψησθε VA--AMS2P- κόπτω
 2068. ἐν P--------- ἐν
 2069. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2070. πέμπταις A1--DPF--- πέμπτος
 2071. ἢ C--------- ἤ
 2072. ἐν P--------- ἐν
 2073. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2074. ἑβδόμαις A1--DPF--- ἕβδομος
 2075. καὶ C--------- καί
 2076. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2077. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 2078. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2079. μὴ D--------- μή
 2080. νηστείαν N1A-ASF--- νηστεία
 2081. νενηστεύκατέ VX--XAI2P- νηστεύω
 2082. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2083. Zech 7:6
 2084. καὶ C--------- καί
 2085. ἐὰν C--------- ἐάν
 2086. φάγητε VB--AAS2P- ἐσθίω
 2087. ἢ C--------- ἤ
 2088. πίητε VB--AAS2P- πίνω
 2089. οὐχ D--------- οὐ
 2090. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2091. ἔσθετε V1--PAI2P- ἐσθίω
 2092. καὶ C--------- καί
 2093. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2094. πίνετε V1--PAI2P- πίνω
 2095. Zech 7:7
 2096. οὐχ D--------- οὐ
 2097. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2098. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2099. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 2100. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 2101. οὓς RR--APM--- ὅς
 2102. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2103. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2104. ἐν P--------- ἐν
 2105. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 2106. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2107. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 2108. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2109. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 2110. ὅτε D--------- ὅτε
 2111. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2112. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 2113. κατοικουμένη V2--PMPNSF οἰκέω κατα
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. εὐθηνοῦσα V2--PAPNSF εὐθηνέω
 2116. καὶ C--------- καί
 2117. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2118. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 2119. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2120. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 2121. καὶ C--------- καί
 2122. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2123. ὀρεινὴ N1--NSF--- ὀρεινή
 2124. καὶ C--------- καί
 2125. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2126. πεδινὴ A1--NSF--- πεδεινός
 2127. κατῳκεῖτο V2I-IMI3S- οἰκέω κατα
 2128. Zech 7:8
 2129. καὶ C--------- καί
 2130. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2131. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2132. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2133. πρὸς P--------- πρός
 2134. Ζαχαριαν N1T-ASM--- Ζαχαριας
 2135. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2136. Zech 7:9
 2137. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2138. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2139. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2140. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2141. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 2142. δίκαιον A1A-ASN--- δίκαιος
 2143. κρίνατε VA--AAD2P- κρίνω
 2144. καὶ C--------- καί
 2145. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 2146. καὶ C--------- καί
 2147. οἰκτιρμὸν A3N-ASM--- οἰκτιρμός
 2148. ποιεῖτε V2--PAI2P- ποιέω
 2149. ἕκαστος A1--VSM--- ἕκαστος
 2150. πρὸς P--------- πρός
 2151. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2152. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 2153. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2154. Zech 7:10
 2155. καὶ C--------- καί
 2156. χήραν N1A-ASF--- χήρα
 2157. καὶ C--------- καί
 2158. ὀρφανὸν A1--ASM--- ὀρφανός
 2159. καὶ C--------- καί
 2160. προσήλυτον N2--ASM--- προσήλυτος
 2161. καὶ C--------- καί
 2162. πένητα N3T-ASM--- πένης
 2163. μὴ D--------- μή
 2164. καταδυναστεύετε V1--PAD2P- δυναστεύω κατα
 2165. καὶ C--------- καί
 2166. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 2167. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2168. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2169. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 2170. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2171. μὴ D--------- μή
 2172. μνησικακείτω V2--PAD3S- μνησικακέω
 2173. ἐν P--------- ἐν
 2174. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2175. καρδίαις N1A-DPF--- καρδία
 2176. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2177. Zech 7:11
 2178. καὶ C--------- καί
 2179. ἠπείθησαν VAI-AAI3P- ἀπειθέω
 2180. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2181. προσέχειν V1--PAN--- ἔχω προς
 2182. καὶ C--------- καί
 2183. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 2184. νῶτον N2N-ASM--- νῶτον
 2185. παραφρονοῦντα V2--PAPASM φρονέω παρα
 2186. καὶ C--------- καί
 2187. τὰ RA--APN--- ὁ
 2188. ὦτα N3T-APN--- οὖς
 2189. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2190. ἐβάρυναν VAI-AAI3P- ἐβάρυναν
 2191. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2192. μὴ D--------- μή
 2193. εἰσακούειν V1--PAN--- ἀκούω εἰς
 2194. Zech 7:12
 2195. καὶ C--------- καί
 2196. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2197. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 2198. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2199. ἔταξαν VAI-AAI3P- τάσσω
 2200. ἀπειθῆ A3--APF--- ἀπειθής
 2201. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2202. μὴ D--------- μή
 2203. εἰσακούειν V1--PAN--- ἀκούω εἰς
 2204. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2205. νόμου N2--GSM--- νόμος
 2206. μου RP--GS---- ἐγώ
 2207. καὶ C--------- καί
 2208. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2209. λόγους N2--APM--- λόγος
 2210. οὓς RR--APM--- ὅς
 2211. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2212. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2213. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2214. ἐν P--------- ἐν
 2215. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 2216. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2217. ἐν P--------- ἐν
 2218. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 2219. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2220. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 2221. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2222. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 2223. καὶ C--------- καί
 2224. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2225. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 2226. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 2227. παρὰ P--------- παρά
 2228. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2229. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2230. Zech 7:13
 2231. καὶ C--------- καί
 2232. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2233. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2234. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2235. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2236. καὶ C--------- καί
 2237. οὐκ D--------- οὐ
 2238. εἰσήκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω εἰς
 2239. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2240. οὕτως D--------- οὕτως
 2241. κεκράξονται VFX-FMI3P- κράζω
 2242. καὶ C--------- καί
 2243. οὐ D--------- οὐ
 2244. μὴ D--------- μή
 2245. εἰσακούσω VF--FAI1S- ἀκούω εἰς
 2246. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2247. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2248. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2249. Zech 7:14
 2250. καὶ C--------- καί
 2251. ἐκβαλῶ VF2-FAI1S- βάλλω ἐκ
 2252. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2253. εἰς P--------- εἰς
 2254. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2255. τὰ RA--APN--- ὁ
 2256. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2257. ἃ RR--APN--- ὅς
 2258. οὐκ D--------- οὐ
 2259. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 2260. καὶ C--------- καί
 2261. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2262. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2263. ἀφανισθήσεται VS--FPI3P- ἵζω ἀπο ἀνα
 2264. κατόπισθεν D--------- κατόπισθεν
 2265. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2266. ἐκ P--------- ἐκ
 2267. διοδεύοντος V1--PAPGSM ὁδεύω δια
 2268. καὶ C--------- καί
 2269. ἐξ P--------- ἐκ
 2270. ἀναστρέφοντος V1--PAPGSM στρέφω ἀνα
 2271. καὶ C--------- καί
 2272. ἔταξαν VAI-AAI3P- τάσσω
 2273. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2274. ἐκλεκτὴν A1--ASF--- ἐκλεκτός
 2275. εἰς P--------- εἰς
 2276. ἀφανισμόν N2--ASM--- ἀφανισμός
 2277. Zech 8:1
 2278. καὶ C--------- καί
 2279. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2280. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2281. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2282. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2283. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2284. Zech 8:2
 2285. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2286. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2287. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2288. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2289. ἐζήλωσα VAI-AAI1S- ζηλόω
 2290. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2291. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 2292. καὶ C--------- καί
 2293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2294. Σιων N---ASF--- Σιων
 2295. ζῆλον N2--ASM--- ζῆλος
 2296. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 2297. καὶ C--------- καί
 2298. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 2299. μεγάλῳ A1--DSM--- μέγας
 2300. ἐζήλωσα VAI-AAI1S- ζηλόω
 2301. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2302. Zech 8:3
 2303. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 2304. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2305. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2306. καὶ D--------- καί
 2307. ἐπιστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἐπι
 2308. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2309. Σιων N---ASF--- Σιων
 2310. καὶ C--------- καί
 2311. κατασκηνώσω VF--FAI1S- σκηνόω κατα
 2312. ἐν P--------- ἐν
 2313. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2314. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 2315. καὶ C--------- καί
 2316. κληθήσεται VC--FPI3S- καλέω
 2317. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2318. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 2319. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 2320. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2321. ἀληθινὴ A1--NSF--- ἀληθινός
 2322. καὶ C--------- καί
 2323. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2324. ὄρος N3E-NSN--- ὄρος
 2325. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2326. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2327. ὄρος N3E-NSN--- ὄρος
 2328. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 2329. Zech 8:4
 2330. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 2331. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2332. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2333. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2334. ἔτι D--------- ἔτι
 2335. καθήσονται VF--FMI3P- ἵημι κατα
 2336. πρεσβύτεροι A1A-NPM--- πρεσβύτερος
 2337. καὶ C--------- καί
 2338. πρεσβύτεραι A1A-NPFC-- πρεσβύτερος
 2339. ἐν P--------- ἐν
 2340. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2341. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 2342. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 2343. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2344. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2345. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 2346. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2347. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2348. ἐν P--------- ἐν
 2349. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2350. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2351. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2352. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2353. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 2354. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 2355. Zech 8:5
 2356. καὶ C--------- καί
 2357. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2358. πλατεῖαι A3U-NPF--- πλατύς
 2359. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2360. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2361. πλησθήσονται VS--FPI3P- πίμπλημι
 2362. παιδαρίων N2N-GPN--- παιδάριον
 2363. καὶ C--------- καί
 2364. κορασίων N2N-GPN--- κοράσιον
 2365. παιζόντων V1--PAPGPN παίζω
 2366. ἐν P--------- ἐν
 2367. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2368. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 2369. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2370. Zech 8:6
 2371. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2372. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2373. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2374. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2375. διότι C--------- διότι
 2376. εἰ C--------- εἰ
 2377. ἀδυνατήσει VF--FAI3S- ἀδυνατέω
 2378. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2379. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2380. καταλοίπων A1B-GPM--- κατάλοιπος
 2381. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2382. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2383. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 2384. ἐν P--------- ἐν
 2385. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2386. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 2387. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 2388. μὴ D--------- μή
 2389. καὶ C--------- καί
 2390. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2391. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2392. ἀδυνατήσει VF--FAI3S- ἀδυνατέω
 2393. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2394. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2395. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2396. Zech 8:7
 2397. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 2398. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2399. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2400. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2401. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2402. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2403. ἀνασῴζω V1--PAI1S- σώζω ἀνα
 2404. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2405. λαόν N2--ASM--- λαός
 2406. μου RP--GS---- ἐγώ
 2407. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2408. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2409. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 2410. καὶ C--------- καί
 2411. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2412. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2413. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 2414. Zech 8:8
 2415. καὶ C--------- καί
 2416. εἰσάξω VF--FAI1S- ἄγω εἰς
 2417. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2418. καὶ C--------- καί
 2419. κατασκηνώσω VF--FAI1S- σκηνόω κατα
 2420. ἐν P--------- ἐν
 2421. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2422. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 2423. καὶ C--------- καί
 2424. ἔσονταί VF--FMI3P- εἰμί
 2425. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2426. εἰς P--------- εἰς
 2427. λαόν N2--ASM--- λαός
 2428. καὶ C--------- καί
 2429. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2430. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 2431. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2432. εἰς P--------- εἰς
 2433. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2434. ἐν P--------- ἐν
 2435. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 2436. καὶ C--------- καί
 2437. ἐν P--------- ἐν
 2438. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2439. Zech 8:9
 2440. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2441. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2442. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2443. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2444. κατισχυέτωσαν V1--PAD3P- ἰσχύω κατα
 2445. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2446. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 2447. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2448. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2449. ἀκουόντων V1--PAPGPM ἀκούω
 2450. ἐν P--------- ἐν
 2451. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2452. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 2453. ταύταις RD--DPF--- οὗτος
 2454. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2455. λόγους N2--APM--- λόγος
 2456. τούτους RD--APM--- οὗτος
 2457. ἐκ P--------- ἐκ
 2458. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 2459. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2460. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 2461. ἀφ' P--------- ἀπό
 2462. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2463. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2464. τεθεμελίωται VX--XMI3S- θεμελιόω
 2465. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2466. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2467. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2468. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2469. καὶ C--------- καί
 2470. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2471. ναὸς N2--NSM--- ναός
 2472. ἀφ' P--------- ἀπό
 2473. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2474. ᾠκοδόμηται VX--XMI3S- οἰκοδομέω
 2475. Zech 8:10
 2476. διότι C--------- διότι
 2477. πρὸ P--------- πρό
 2478. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2479. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 2480. ἐκείνων RD--GPF--- ἐκεῖνος
 2481. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2482. μισθὸς N2--NSM--- μισθός
 2483. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2484. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2485. οὐκ D--------- οὐ
 2486. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2487. εἰς P--------- εἰς
 2488. ὄνησιν N3I-ASF--- ὄνησις
 2489. καὶ C--------- καί
 2490. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2491. μισθὸς N2--NSM--- μισθός
 2492. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2493. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 2494. οὐχ D--------- οὐ
 2495. ὑπάρξει VF--FAI3S- ἄρχω ὑπο
 2496. καὶ C--------- καί
 2497. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2498. ἐκπορευομένῳ V1--PMPDSM πορεύομαι ἐκ
 2499. καὶ C--------- καί
 2500. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2501. εἰσπορευομένῳ V1--PMPDSM πορεύομαι εἰς
 2502. οὐκ D--------- οὐ
 2503. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2504. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2505. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2506. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2507. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 2508. καὶ C--------- καί
 2509. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2510. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2511. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2512. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 2513. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 2514. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2515. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2516. πλησίον D--------- πλησίον
 2517. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2518. Zech 8:11
 2519. καὶ C--------- καί
 2520. νῦν D--------- νῦν
 2521. οὐ D--------- οὐ
 2522. κατὰ P--------- κατά
 2523. τὰς RA--APF--- ὁ
 2524. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2525. τὰς RA--APF--- ὁ
 2526. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 2527. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2528. ποιῶ V2--PAI1S- ποιέω
 2529. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2530. καταλοίποις A1B-DPM--- κατάλοιπος
 2531. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2532. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2533. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 2534. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2535. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2536. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2537. Zech 8:12
 2538. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2539. ἢ C--------- ἤ
 2540. δείξω VF--FAI1S- δεικνύω
 2541. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 2542. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2543. ἄμπελος N2--NSF--- ἄμπελος
 2544. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 2545. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2546. καρπὸν N2--ASM--- καρπός
 2547. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2548. καὶ C--------- καί
 2549. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2550. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2551. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 2552. τὰ RA--APN--- ὁ
 2553. γενήματα N3M-APN--- γένημα
 2554. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2555. καὶ C--------- καί
 2556. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2557. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 2558. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 2559. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2560. δρόσον N2--ASF--- δρόσος
 2561. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2562. καὶ C--------- καί
 2563. κατακληρονομήσω VF--FAI1S- κληρονομέω κατα
 2564. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2565. καταλοίποις A1B-DPM--- κατάλοιπος
 2566. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2567. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2568. μου RP--GS---- ἐγώ
 2569. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2570. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2571. Zech 8:13
 2572. καὶ C--------- καί
 2573. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2574. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2575. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2576. ἦτε V9--IAI2P- εἰμί
 2577. ἐν P--------- ἐν
 2578. κατάρᾳ N1A-DSF--- κατάρα
 2579. ἐν P--------- ἐν
 2580. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2581. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2582. οἶκος N2--VSM--- οἶκος
 2583. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 2584. καὶ C--------- καί
 2585. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2586. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2587. οὕτως D--------- οὕτως
 2588. διασώσω VF--FAI1S- σώζω δια
 2589. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2590. καὶ C--------- καί
 2591. ἔσεσθε VF--FMI2P- εἰμί
 2592. ἐν P--------- ἐν
 2593. εὐλογίᾳ N1A-DSF--- εὐλογία
 2594. θαρσεῖτε V2--PAD2P- θαρρέω
 2595. καὶ C--------- καί
 2596. κατισχύετε V1--PAD2P- ἰσχύω κατα
 2597. ἐν P--------- ἐν
 2598. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2599. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 2600. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2601. Zech 8:14
 2602. διότι C--------- διότι
 2603. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2604. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2605. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2606. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2607. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2608. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2609. διενοήθην VCI-API1S- νοέομαι δια
 2610. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2611. κακῶσαι VA--AAN--- κακόω
 2612. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2613. ἐν P--------- ἐν
 2614. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2615. παροργίσαι VA--AAN--- ὀργίζω παρα
 2616. με RP--AS---- ἐγώ
 2617. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2618. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 2619. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2620. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2621. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2622. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2623. καὶ C--------- καί
 2624. οὐ D--------- οὐ
 2625. μετενόησα VAI-AAI1S- νοέω μετα
 2626. Zech 8:15
 2627. οὕτως D--------- οὕτως
 2628. παρατέταγμαι VK--XMI1S- τάσσω παρα
 2629. καὶ C--------- καί
 2630. διανενόημαι VM--XMI1S- νοέομαι δια ἀνα
 2631. ἐν P--------- ἐν
 2632. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2633. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 2634. ταύταις RD--DPF--- οὗτος
 2635. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2636. καλῶς D--------- καλῶς
 2637. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2638. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2639. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 2640. καὶ C--------- καί
 2641. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2642. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2643. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 2644. θαρσεῖτε V2--PAD2P- θαρρέω
 2645. Zech 8:16
 2646. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2647. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2648. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 2649. οὓς RR--APM--- ὅς
 2650. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 2651. λαλεῖτε V2--PAD2P- λαλέω
 2652. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2653. ἕκαστος A1--VSM--- ἕκαστος
 2654. πρὸς P--------- πρός
 2655. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2656. πλησίον D--------- πλησίον
 2657. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2658. καὶ C--------- καί
 2659. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 2660. εἰρηνικὸν A1--ASM--- εἰρηνικός
 2661. κρίνατε VA--AAD2P- κρίνω
 2662. ἐν P--------- ἐν
 2663. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2664. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 2665. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2666. Zech 8:17
 2667. καὶ C--------- καί
 2668. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2669. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2670. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 2671. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2672. πλησίον D--------- πλησίον
 2673. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2674. μὴ D--------- μή
 2675. λογίζεσθε V1--PMD2P- λογίζομαι
 2676. ἐν P--------- ἐν
 2677. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2678. καρδίαις N1A-DPF--- καρδία
 2679. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2680. καὶ C--------- καί
 2681. ὅρκον N2--ASM--- ὅρκος
 2682. ψευδῆ A3H-ASM--- ψευδής
 2683. μὴ D--------- μή
 2684. ἀγαπᾶτε V3--PAI2P- ἀγαπάω
 2685. διότι C--------- διότι
 2686. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2687. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2688. ἐμίσησα VAI-AAI1S- μισέω
 2689. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2690. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2691. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2692. Zech 8:18
 2693. καὶ C--------- καί
 2694. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2695. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2696. κύριου N2--GSM--- κύριος
 2697. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2698. πρός P--------- πρός
 2699. με RP--AS---- ἐγώ
 2700. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2701. Zech 8:19
 2702. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2703. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2704. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2705. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2706. νηστεία N1A-NSF--- νηστεία
 2707. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2708. τετρὰς N3D-NSF--- τετράς
 2709. καὶ C--------- καί
 2710. νηστεία N1A-NSF--- νηστεία
 2711. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2712. πέμπτη A1--NSF--- πέμπτος
 2713. καὶ C--------- καί
 2714. νηστεία N1A-NSF--- νηστεία
 2715. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2716. ἑβδόμη A1--NSF--- ἕβδομος
 2717. καὶ C--------- καί
 2718. νηστεία N1A-NSF--- νηστεία
 2719. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2720. δεκάτη A1--NSF--- δέκατος
 2721. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 2722. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2723. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2724. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 2725. εἰς P--------- εἰς
 2726. χαρὰν N1A-ASF--- χαρά
 2727. καὶ C--------- καί
 2728. εἰς P--------- εἰς
 2729. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 2730. καὶ C--------- καί
 2731. εἰς P--------- εἰς
 2732. ἑορτὰς N1--APF--- ἑορτή
 2733. ἀγαθὰς A1--APF--- ἀγαθός
 2734. καὶ C--------- καί
 2735. εὐφρανθήσεσθε VC--FPI2P- εὐφραίνω
 2736. καὶ C--------- καί
 2737. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2738. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2739. καὶ C--------- καί
 2740. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2741. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 2742. ἀγαπήσατε VA--AAD2P- ἀγαπάω
 2743. Zech 8:20
 2744. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2745. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2746. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2747. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2748. ἔτι D--------- ἔτι
 2749. ἥξουσιν VF--FAI3P- ἥκω
 2750. λαοὶ N2--NPM--- λαός
 2751. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 2752. καὶ C--------- καί
 2753. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 2754. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 2755. πολλάς A1--APF--- πολύς
 2756. Zech 8:21
 2757. καὶ C--------- καί
 2758. συνελεύσονται VF--FMI3P- ἔρχομαι συν
 2759. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 2760. πέντε M--------- πέντε
 2761. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 2762. εἰς P--------- εἰς
 2763. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 2764. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2765. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2766. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 2767. δεηθῆναι VC--APN--- δέω
 2768. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2769. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2770. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2771. καὶ C--------- καί
 2772. ἐκζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω ἐκ
 2773. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2774. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2775. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2776. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2777. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2778. κἀγώ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 2779. Zech 8:22
 2780. καὶ C--------- καί
 2781. ἥξουσιν VF--FAI3P- ἥκω
 2782. λαοὶ N2--NPM--- λαός
 2783. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 2784. καὶ C--------- καί
 2785. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 2786. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 2787. ἐκζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω ἐκ
 2788. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2789. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2790. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2791. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2792. ἐν P--------- ἐν
 2793. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2794. καὶ C--------- καί
 2795. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2796. ἐξιλάσκεσθαι V1--PMN--- ἱλάσκομαι ἐκ
 2797. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2798. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2799. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2800. Zech 8:23
 2801. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2802. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2803. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2804. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 2805. ἐν P--------- ἐν
 2806. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2807. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 2808. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 2809. ἐὰν C--------- ἐάν
 2810. ἐπιλάβωνται VB--AMS3P- λαμβάνω ἐπι
 2811. δέκα M--------- δέκα
 2812. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2813. ἐκ P--------- ἐκ
 2814. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 2815. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2816. γλωσσῶν N1S-GPF--- γλῶσσα
 2817. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2818. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2819. καὶ C--------- καί
 2820. ἐπιλάβωνται VB--AMS3P- λαμβάνω ἐπι
 2821. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2822. κρασπέδου N2N-GSN--- κράσπεδον
 2823. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 2824. Ιουδαίου N2--GSM--- Ἰουδαῖος
 2825. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2826. πορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι
 2827. μετὰ P--------- μετά
 2828. σοῦ RP--GS---- σύ
 2829. διότι C--------- διότι
 2830. ἀκηκόαμεν VX--XAI1P- ἀκούω
 2831. ὅτι C--------- ὅτι
 2832. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2833. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2834. μεθ' P--------- μετά
 2835. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2836. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2837. Zech 9:1
 2838. λῆμμα N3M-ASN--- λῆμμα
 2839. λόγου N2--GSM--- λόγος
 2840. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2841. ἐν P--------- ἐν
 2842. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2843. Σεδραχ N---GSM--- Σεδραχ
 2844. καὶ C--------- καί
 2845. Δαμασκοῦ N---GSF--- Δαμασκός
 2846. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 2847. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2848. διότι C--------- διότι
 2849. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2850. ἐφορᾷ V3--PAI3S- ὁράω ἐπι
 2851. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 2852. καὶ C--------- καί
 2853. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2854. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 2855. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2856. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2857. Zech 9:2
 2858. καὶ C--------- καί
 2859. Εμαθ N---NS---- Εμαθ
 2860. ἐν P--------- ἐν
 2861. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2862. ὁρίοις N2N-DPN--- ὅριον
 2863. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2864. Τύρος N---NSF--- Τύρος
 2865. καὶ C--------- καί
 2866. Σιδών N---NS---- Σιδών
 2867. διότι C--------- διότι
 2868. ἐφρόνησαν VAI-AAI3P- φρονέω
 2869. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2870. Zech 9:3
 2871. καὶ C--------- καί
 2872. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2873. Τύρος N---NSF--- Τύρος
 2874. ὀχυρώματα N3--APN--- ὀχύρωμα
 2875. ἑαυτῇ RD--DSF--- ἑαυτοῦ
 2876. καὶ C--------- καί
 2877. ἐθησαύρισεν VAI-AAI3S- θησαυρίζω
 2878. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2879. ὡς C--------- ὡς
 2880. χοῦν N3--ASM--- χοῦς
 2881. καὶ C--------- καί
 2882. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 2883. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 2884. ὡς C--------- ὡς
 2885. πηλὸν N2--ASM--- πηλός
 2886. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 2887. Zech 9:4
 2888. διὰ P--------- διά
 2889. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2890. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2891. κληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω
 2892. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2893. καὶ C--------- καί
 2894. πατάξει VF--FAI3S- πατάσσω
 2895. εἰς P--------- εἰς
 2896. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2897. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 2898. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2899. καὶ C--------- καί
 2900. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 2901. ἐν P--------- ἐν
 2902. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 2903. καταναλωθήσεται VC--FPI3S- ἁλίσκω κατα ἀνα
 2904. Zech 9:5
 2905. ὄψεται VF--FMI3S- ὁράω
 2906. Ἀσκαλὼν N3W-NSF--- Ἀσκαλών
 2907. καὶ C--------- καί
 2908. φοβηθήσεται VC--FPI3S- φοβέω
 2909. καὶ C--------- καί
 2910. Γάζα N1S-NSF--- Γάζα
 2911. καὶ C--------- καί
 2912. ὀδυνηθήσεται VF--FPI3S- ὀδυναω
 2913. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2914. καὶ C--------- καί
 2915. Ακκαρων N---NS---- Ακκαρων
 2916. ὅτι C--------- ὅτι
 2917. ᾐσχύνθη VCI-API3S- αἰσχύνω
 2918. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2919. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2920. παραπτώματι N3--DSN--- παράπτωμα
 2921. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2922. καὶ C--------- καί
 2923. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 2924. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2925. ἐκ P--------- ἐκ
 2926. Γάζης N1S-GSF--- Γάζα
 2927. καὶ C--------- καί
 2928. Ἀσκαλὼν N3W-NSF--- Ἀσκαλών
 2929. οὐ D--------- οὐ
 2930. μὴ D--------- μή
 2931. κατοικηθῇ VC--APS3S- οἰκέω κατα
 2932. Zech 9:6
 2933. καὶ C--------- καί
 2934. κατοικήσουσιν VF--FAI3P- οἰκέω κατα
 2935. ἀλλογενεῖς A3H-NPM--- ἀλλογενής
 2936. ἐν P--------- ἐν
 2937. Ἀζώτῳ N2--DSF--- Ἄζωτος
 2938. καὶ C--------- καί
 2939. καθελῶ VF2-FAI1S- αἱρέω κατα
 2940. ὕβριν N3I-ASF--- ὕβρις
 2941. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 2942. Zech 9:7
 2943. καὶ C--------- καί
 2944. ἐξαρῶ VF2-FAI1S- αἴρω ἐκ
 2945. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2946. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2947. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2948. ἐκ P--------- ἐκ
 2949. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 2950. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2951. καὶ C--------- καί
 2952. τὰ RA--APN--- ὁ
 2953. βδελύγματα N3M-APN--- βδέλυγμα
 2954. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2955. ἐκ P--------- ἐκ
 2956. μέσου A1--GSN--- μέσος
 2957. ὀδόντων N3--GPM--- ὀδούς
 2958. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2959. καὶ C--------- καί
 2960. ὑπολειφθήσεται VV--FPI3S- λείπω ὑπο
 2961. καὶ C--------- καί
 2962. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 2963. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2964. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2965. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2966. καὶ C--------- καί
 2967. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 2968. ὡς C--------- ὡς
 2969. χιλίαρχος N2--NSM--- χιλίαρχος
 2970. ἐν P--------- ἐν
 2971. Ιουδα N---DSM--- Ιουδα
 2972. καὶ C--------- καί
 2973. Ακκαρων N---NS---- Ακκαρων
 2974. ὡς C--------- ὡς
 2975. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2976. Ιεβουσαῖος N2--NSM--- Ιεβουσαῖος
 2977. Zech 9:8
 2978. καὶ C--------- καί
 2979. ὑποστήσομαι VF--FMI1S- ἵστημι ὑπο
 2980. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2981. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2982. μου RP--GS---- ἐγώ
 2983. ἀνάστημα N3M-ASN--- ἀνάστημα
 2984. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2985. μὴ D--------- μή
 2986. διαπορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι δια
 2987. μηδὲ C--------- μηδέ
 2988. ἀνακάμπτειν V1--PAN--- κάμπτω ἀνα
 2989. καὶ C--------- καί
 2990. οὐ D--------- οὐ
 2991. μὴ D--------- μή
 2992. ἐπέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἐπι
 2993. ἐπ' P--------- ἐπί
 2994. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2995. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2996. ἐξελαύνων V1--PAPNSM ἐλαύνω ἐκ
 2997. διότι C--------- διότι
 2998. νῦν D--------- νῦν
 2999. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 3000. ἐν P--------- ἐν
 3001. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3002. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 3003. μου RP--GS---- ἐγώ
 3004. Zech 9:9
 3005. χαῖρε V1--PAD2S- χαίρω
 3006. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3007. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 3008. Σιων N---GSF--- Σιων
 3009. κήρυσσε V1--PAD2S- κηρύσσω
 3010. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 3011. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 3012. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3013. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3014. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3015. σου RP--GS---- σύ
 3016. ἔρχεταί V1--PMI3S- ἔρχομαι
 3017. σοι RP--DS---- σύ
 3018. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3019. καὶ C--------- καί
 3020. σῴζων V1--PAPNSM σώζω
 3021. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 3022. πραῢς A3--NSM--- πραΰς
 3023. καὶ C--------- καί
 3024. ἐπιβεβηκὼς VX--XAPNSM βαίνω ἐπι
 3025. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3026. ὑποζύγιον N2--ASN--- ὑποζύγιον
 3027. καὶ C--------- καί
 3028. πῶλον N2--ASM--- πῶλος
 3029. νέον A1A-ASM--- νέος
 3030. Zech 9:10
 3031. καὶ C--------- καί
 3032. ἐξολεθρεύσει VF--FAI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 3033. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 3034. ἐξ P--------- ἐκ
 3035. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 3036. καὶ C--------- καί
 3037. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 3038. ἐξ P--------- ἐκ
 3039. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 3040. καὶ C--------- καί
 3041. ἐξολεθρευθήσεται VC--FPI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 3042. τόξον N2N-NSN--- τόξον
 3043. πολεμικόν A1--NSN--- πολεμικός
 3044. καὶ C--------- καί
 3045. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 3046. καὶ C--------- καί
 3047. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 3048. ἐξ P--------- ἐκ
 3049. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 3050. καὶ C--------- καί
 3051. κατάρξει VF--FAI3S- ἄρχω κατα
 3052. ὑδάτων N3T-GPN--- ὕδωρ
 3053. ἕως P--------- ἕως
 3054. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 3055. καὶ C--------- καί
 3056. ποταμῶν N2--GPM--- ποταμός
 3057. διεκβολὰς N1A-APF--- διεκβολή
 3058. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3059. Zech 9:11
 3060. καὶ C--------- καί
 3061. σὺ RP--NS---- σύ
 3062. ἐν P--------- ἐν
 3063. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 3064. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3065. ἐξαπέστειλας VAI-AAI2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3066. δεσμίους A1A-APM--- δέσμιος
 3067. σου RP--GS---- σύ
 3068. ἐκ P--------- ἐκ
 3069. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 3070. οὐκ D--------- οὐ
 3071. ἔχοντος V1--PAPGSM ἔχω
 3072. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 3073. Zech 9:12
 3074. καθήσεσθε VF--FMI2P- ἵημι κατα
 3075. ἐν P--------- ἐν
 3076. ὀχυρώματι N3M-DSN--- ὀχύρωμα
 3077. δέσμιοι N1A-VPM--- δέσμιος
 3078. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3079. συναγωγῆς N1--GSF--- συναγωγή
 3080. καὶ C--------- καί
 3081. ἀντὶ P--------- ἀντί
 3082. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 3083. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3084. παροικεσίας N1A-GSF--- παροικεσία
 3085. σου RP--GS---- σύ
 3086. διπλᾶ A1C-APN--- διπλοῦς
 3087. ἀνταποδώσω VF--FAI1S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 3088. σοι RP--DS---- σύ
 3089. Zech 9:13
 3090. διότι C--------- διότι
 3091. ἐνέτεινά VAI-AAI1S- τείνω ἐν
 3092. σε RP--AS---- σύ
 3093. Ιουδα N---VSM--- Ιουδα
 3094. ἐμαυτῷ RD--DSM--- ἐμαυτοῦ
 3095. τόξον N2N-ASN--- τόξον
 3096. ἔπλησα VAI-AAI1S- πίμπλημι
 3097. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3098. Εφραιμ N---ASM--- Ἐφράιμ
 3099. καὶ C--------- καί
 3100. ἐπεγερῶ VF2-FAI1S- ἐγείρω ἐπι
 3101. τὰ RA--APN--- ὁ
 3102. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 3103. σου RP--GS---- σύ
 3104. Σιων N---VSF--- Σιων
 3105. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3106. τὰ RA--APN--- ὁ
 3107. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 3108. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3109. Ἑλλήνων N3N-GPM--- Ἕλλην
 3110. καὶ C--------- καί
 3111. ψηλαφήσω VF--FAI1S- ψηλαφάω
 3112. σε RP--AS---- σύ
 3113. ὡς C--------- ὡς
 3114. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 3115. μαχητοῦ N1M-GSM--- μαχητής
 3116. Zech 9:14
 3117. καὶ C--------- καί
 3118. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3119. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 3120. ἐπ' P--------- ἐπί
 3121. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3122. καὶ C--------- καί
 3123. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3124. ὡς C--------- ὡς
 3125. ἀστραπὴ N1--NSF--- ἀστραπή
 3126. βολίς N3D-NSF--- βολίς
 3127. καὶ C--------- καί
 3128. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3129. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3130. ἐν P--------- ἐν
 3131. σάλπιγγι N3G-DSF--- σάλπιγξ
 3132. σαλπιεῖ VF2-FAI3S- σαλπίζω
 3133. καὶ C--------- καί
 3134. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 3135. ἐν P--------- ἐν
 3136. σάλῳ N2--DSM--- σάλος
 3137. ἀπειλῆς N1--GSF--- ἀπειλή
 3138. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3139. Zech 9:15
 3140. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3141. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3142. ὑπερασπιεῖ VF2-FAI3S- ἀσπίζω ὑπερ
 3143. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3144. καὶ C--------- καί
 3145. καταναλώσουσιν VF--FAI3P- ἁλίσκω κατα ἀνα
 3146. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3147. καὶ C--------- καί
 3148. καταχώσουσιν VF--FAI3P- χώννυμι κατα
 3149. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3150. ἐν P--------- ἐν
 3151. λίθοις N2--DPM--- λίθος
 3152. σφενδόνης N1--GSF--- σφενδόνη
 3153. καὶ C--------- καί
 3154. ἐκπίονται VF--FMI3P- πίνω ἐκ
 3155. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3156. ὡς C--------- ὡς
 3157. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 3158. καὶ C--------- καί
 3159. πλήσουσιν VF--FAI3P- πίμπλημι
 3160. ὡς C--------- ὡς
 3161. φιάλας N1--APF--- φιάλη
 3162. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 3163. Zech 9:16
 3164. καὶ C--------- καί
 3165. σώσει VF--FAI3S- σώζω
 3166. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3167. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3168. ἐν P--------- ἐν
 3169. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3170. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3171. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3172. ὡς C--------- ὡς
 3173. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3174. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3175. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3176. διότι C--------- διότι
 3177. λίθοι N2--NPM--- λίθος
 3178. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 3179. κυλίονται V1--PMI3P- κυλίω
 3180. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3181. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3182. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3183. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3184. Zech 9:17
 3185. ὅτι C--------- ὅτι
 3186. εἴ C--------- εἰ
 3187. τι RI--NSN--- τις
 3188. ἀγαθὸν A1--NSN--- ἀγαθός
 3189. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3190. καὶ C--------- καί
 3191. εἴ C--------- εἰ
 3192. τι RI--NSN--- τις
 3193. καλὸν A1--NSN--- καλός
 3194. παρ' P--------- παρά
 3195. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3196. σῖτος N2--NSM--- σῖτος
 3197. νεανίσκοις N2--DPM--- νεανίσκος
 3198. καὶ C--------- καί
 3199. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 3200. εὐωδιάζων V1--PAPNSM εὐωδιάζω
 3201. εἰς P--------- εἰς
 3202. παρθένους N2--APF--- παρθένος
 3203. Zech 10:1
 3204. αἰτεῖσθε V2--PMD2P- αἰτέω
 3205. ὑετὸν N2--ASM--- ὑετός
 3206. παρὰ P--------- παρά
 3207. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3208. καθ' P--------- κατά
 3209. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 3210. πρόιμον A1B-ASF--- πρώιμος
 3211. καὶ C--------- καί
 3212. ὄψιμον A1B-ASF--- ὄψιμος
 3213. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3214. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3215. φαντασίας N1A-APF--- φαντασία
 3216. καὶ C--------- καί
 3217. ὑετὸν N2--ASM--- ὑετός
 3218. χειμερινὸν A1--ASM--- χειμερινός
 3219. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 3220. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3221. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 3222. βοτάνην N1--ASF--- βοτάνη
 3223. ἐν P--------- ἐν
 3224. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 3225. Zech 10:2
 3226. διότι C--------- διότι
 3227. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3228. ἀποφθεγγόμενοι V1--PAPNPM φθέγγομαι ἀπο
 3229. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 3230. κόπους N2--APM--- κόπος
 3231. καὶ C--------- καί
 3232. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3233. μάντεις N3I-NPM--- μάντις
 3234. ὁράσεις N3I-NPF--- ὅρασις
 3235. ψευδεῖς A3H-NPF--- ψευδής
 3236. καὶ C--------- καί
 3237. τὰ RA--APN--- ὁ
 3238. ἐνύπνια N2N-APN--- ἐνύπνιον
 3239. ψευδῆ A3H-APN--- ψευδής
 3240. ἐλάλουν V2I-IAI3P- λαλέω
 3241. μάταια A1A-APN--- μάταιος
 3242. παρεκάλουν V2I-IAI3P- καλέω παρα
 3243. διὰ P--------- διά
 3244. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3245. ἐξήρθησαν VCI-API3P- αἴρω ἐκ
 3246. ὡς C--------- ὡς
 3247. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3248. καὶ C--------- καί
 3249. ἐκακώθησαν VAI-API3P- κακόω ἐκ
 3250. διότι C--------- διότι
 3251. οὐκ D--------- οὐ
 3252. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3253. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 3254. Zech 10:3
 3255. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3256. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3257. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 3258. παρωξύνθη VCI-API3S- ὀξύνω παρα
 3259. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3260. θυμός N2--NSM--- θυμός
 3261. μου RP--GS---- ἐγώ
 3262. καὶ C--------- καί
 3263. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3264. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3265. ἀμνοὺς N2--APM--- ἀμνός
 3266. ἐπισκέψομαι VF--FMI1S- σκέπτομαι ἐπι
 3267. καὶ C--------- καί
 3268. ἐπισκέψεται VF--FMI3S- σκέπτομαι ἐπι
 3269. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3270. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3271. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3272. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3273. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3274. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3275. ποίμνιον N2--ASN--- ποίμνιον
 3276. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3277. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3278. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3279. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 3280. καὶ C--------- καί
 3281. τάξει VF--FAI3S- τάσσω
 3282. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3283. ὡς C--------- ὡς
 3284. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 3285. εὐπρεπῆ A3H-APN--- εὐπρεπής
 3286. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3287. ἐν P--------- ἐν
 3288. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 3289. Zech 10:4
 3290. καὶ C--------- καί
 3291. ἐξ P--------- ἐκ
 3292. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3293. ἐπέβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω ἐπι
 3294. καὶ C--------- καί
 3295. ἐξ P--------- ἐκ
 3296. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3297. ἔταξεν VAI-AAI3S- τάσσω
 3298. καὶ C--------- καί
 3299. ἐξ P--------- ἐκ
 3300. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3301. τόξον N2N-NSN--- τόξον
 3302. ἐν P--------- ἐν
 3303. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 3304. ἐξ P--------- ἐκ
 3305. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3306. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3307. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3308. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3309. ἐξελαύνων V1--PAPNSM ἐλαύνω ἐκ
 3310. ἐν P--------- ἐν
 3311. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3312. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 3313. Zech 10:5
 3314. καὶ C--------- καί
 3315. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 3316. ὡς C--------- ὡς
 3317. μαχηταὶ N1M-NPM--- μαχητής
 3318. πατοῦντες V2--PAPNPM πατέω
 3319. πηλὸν N2--ASM--- πηλός
 3320. ἐν P--------- ἐν
 3321. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3322. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 3323. ἐν P--------- ἐν
 3324. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 3325. καὶ C--------- καί
 3326. παρατάξονται VF--FMI3P- τάσσω παρα
 3327. διότι C--------- διότι
 3328. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3329. μετ' P--------- μετά
 3330. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3331. καὶ C--------- καί
 3332. καταισχυνθήσονται VC--FPI3P- αἰσχύνω κατα
 3333. ἀναβάται N1M-NPM--- ἀναβάτης
 3334. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 3335. Zech 10:6
 3336. καὶ C--------- καί
 3337. κατισχύσω VF--FAI1S- ἰσχύω κατα
 3338. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3339. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3340. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 3341. καὶ C--------- καί
 3342. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3343. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3344. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 3345. σώσω VF--FAI1S- σώζω
 3346. καὶ C--------- καί
 3347. κατοικιῶ VF2-FAI1S- οἰκίζω κατα
 3348. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3349. ὅτι C--------- ὅτι
 3350. ἠγάπησα VAI-AAI1S- ἀγαπάω
 3351. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3352. καὶ C--------- καί
 3353. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 3354. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3355. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 3356. οὐκ D--------- οὐ
 3357. ἀπεστρεψάμην VAI-AMI1S- στρέφω ἀπο
 3358. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3359. διότι C--------- διότι
 3360. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3361. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3362. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3363. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3364. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3365. καὶ C--------- καί
 3366. ἐπακούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω ἐπι
 3367. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3368. Zech 10:7
 3369. καὶ C--------- καί
 3370. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 3371. ὡς C--------- ὡς
 3372. μαχηταὶ N1M-NPM--- μαχητής
 3373. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3374. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 3375. καὶ C--------- καί
 3376. χαρήσεται VD--FPI3S- χαίρω
 3377. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3378. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3379. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3380. ὡς C--------- ὡς
 3381. ἐν P--------- ἐν
 3382. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 3383. καὶ C--------- καί
 3384. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3385. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 3386. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3387. ὄψονται VF--FMI3P- ὁράω
 3388. καὶ C--------- καί
 3389. εὐφρανθήσονται VC--FPI3P- εὐφραίνω
 3390. καὶ C--------- καί
 3391. χαρεῖται VF2-FMI3S- χαίρω
 3392. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3393. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3394. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3395. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3396. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3397. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3398. Zech 10:8
 3399. σημανῶ VF2-FAI1S- σημαίνω
 3400. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3401. καὶ C--------- καί
 3402. εἰσδέξομαι VF--FMI1S- δέχομαι εἰς
 3403. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3404. διότι C--------- διότι
 3405. λυτρώσομαι VF--FMI1S- λυτρόω
 3406. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3407. καὶ C--------- καί
 3408. πληθυνθήσονται VC--FPI3P- πληθύνω
 3409. καθότι D--------- καθότι
 3410. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3411. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 3412. Zech 10:9
 3413. καὶ C--------- καί
 3414. σπερῶ VF2-FAI1S- σπείρω
 3415. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3416. ἐν P--------- ἐν
 3417. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 3418. καὶ C--------- καί
 3419. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3420. μακρὰν D--------- μακράν
 3421. μνησθήσονταί VS--FPI3P- μιμνήσκω
 3422. μου RP--GS---- ἐγώ
 3423. ἐκθρέψουσιν VF--FAI3P- τρέφω ἐκ
 3424. τὰ RA--APN--- ὁ
 3425. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 3426. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3427. καὶ C--------- καί
 3428. ἐπιστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἐπι
 3429. Zech 10:10
 3430. καὶ C--------- καί
 3431. ἐπιστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἐπι
 3432. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3433. ἐκ P--------- ἐκ
 3434. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3435. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3436. καὶ C--------- καί
 3437. ἐξ P--------- ἐκ
 3438. Ἀσσυρίων N2--GSM--- Ἀσσύριος
 3439. εἰσδέξομαι VF--FMI1S- δέχομαι εἰς
 3440. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3441. καὶ C--------- καί
 3442. εἰς P--------- εἰς
 3443. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3444. Γαλααδῖτιν N3--ASF--- Γαλααδῖτις
 3445. καὶ C--------- καί
 3446. εἰς P--------- εἰς
 3447. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3448. Λίβανον N2--ASM--- Λίβανος
 3449. εἰσάξω VF--FAI1S- ἄγω εἰς
 3450. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3451. καὶ C--------- καί
 3452. οὐ D--------- οὐ
 3453. μὴ D--------- μή
 3454. ὑπολειφθῇ VV--APS3S- λείπω ὑπο
 3455. ἐξ P--------- ἐκ
 3456. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3457. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3458. εἷς A3--NSM--- εἷς
 3459. Zech 10:11
 3460. καὶ C--------- καί
 3461. διελεύσονται VF--FMI3P- ἔρχομαι δια
 3462. ἐν P--------- ἐν
 3463. θαλάσσῃ N1S-DSF--- θάλασσα
 3464. στενῇ A1--DSF--- στενός
 3465. καὶ C--------- καί
 3466. πατάξουσιν VF--FAI3P- πατάσσω
 3467. ἐν P--------- ἐν
 3468. θαλάσσῃ N1S-DSF--- θάλασσα
 3469. κύματα N3M-APN--- κῦμα
 3470. καὶ C--------- καί
 3471. ξηρανθήσεται VC--FPI3S- ξηραίνω
 3472. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3473. τὰ RA--APN--- ὁ
 3474. βάθη N3E-APN--- βάθος
 3475. ποταμῶν N2--GPM--- ποταμός
 3476. καὶ C--------- καί
 3477. ἀφαιρεθήσεται VC--FPI3S- αἱρέω ἀπο
 3478. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 3479. ὕβρις N3I-NSF--- ὕβρις
 3480. Ἀσσυρίων N2--GSM--- Ἀσσύριος
 3481. καὶ C--------- καί
 3482. σκῆπτρον N2N-NSN--- σκῆπτρον
 3483. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3484. περιαιρεθήσεται VC--FPI3S- αἱρέω περι
 3485. Zech 10:12
 3486. καὶ C--------- καί
 3487. κατισχύσω VF--FAI1S- ἰσχύω κατα
 3488. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3489. ἐν P--------- ἐν
 3490. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3491. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3492. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3493. καὶ C--------- καί
 3494. ἐν P--------- ἐν
 3495. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3496. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 3497. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3498. κατακαυχήσονται VF--FMI3P- καυχάομαι κατα
 3499. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3500. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3501. Zech 11:1
 3502. διάνοιξον VA--AAD2S- οἴγω δια ἀνα
 3503. ὁ RA--VSM--- ὁ
 3504. Λίβανος N2--VSM--- Λίβανος
 3505. τὰς RA--APF--- ὁ
 3506. θύρας N1A-APF--- θύρα
 3507. σου RP--GS---- σύ
 3508. καὶ C--------- καί
 3509. καταφαγέτω VB--AAD3S- ἐσθίω κατα
 3510. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 3511. τὰς RA--APF--- ὁ
 3512. κέδρους N2--APF--- κέδρος
 3513. σου RP--GS---- σύ
 3514. Zech 11:2
 3515. ὀλολυξάτω VA--AAD3S- ὀλολύζω
 3516. πίτυς N3--NSF--- πίτυς
 3517. διότι C--------- διότι
 3518. πέπτωκεν VX--XAI3S- πίπτω
 3519. κέδρος N2--NSF--- κέδρος
 3520. ὅτι C--------- ὅτι
 3521. μεγάλως D--------- μεγάλως
 3522. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 3523. ἐταλαιπώρησαν VAI-AAI3P- ταλαιπωρέω
 3524. ὀλολύξατε VA--AAD2P- ὀλολύζω
 3525. δρύες N3U-NPF--- δρῦς
 3526. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3527. Βασανίτιδος N3D-GSF--- Βασανίτις
 3528. ὅτι C--------- ὅτι
 3529. κατεσπάσθη VSI-API3S- σπάω κατα
 3530. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3531. δρυμὸς N2--NSM--- δρυμός
 3532. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3533. σύμφυτος A1B-NSM--- σύμφυτος
 3534. Zech 11:3
 3535. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 3536. θρηνούντων V2--PAPGPM θρηνέω
 3537. ποιμένων N3--GPM--- ποιμήν
 3538. ὅτι C--------- ὅτι
 3539. τεταλαιπώρηκεν VX--XAI3S- ταλαιπωρέω
 3540. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3541. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 3542. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3543. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 3544. ὠρυομένων V1--PMPGPM ὠρύομαι
 3545. λεόντων N3--GPM--- λέων
 3546. ὅτι C--------- ὅτι
 3547. τεταλαιπώρηκεν VX--XAI3S- ταλαιπωρέω
 3548. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3549. φρύαγμα N3M-ASN--- φρύαγμα
 3550. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3551. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 3552. Zech 11:4
 3553. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 3554. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3555. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3556. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3557. ποιμαίνετε V1--PAD2P- ποιμαίνω
 3558. τὰ RA--APN--- ὁ
 3559. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3560. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3561. σφαγῆς N1--GSF--- σφαγή
 3562. Zech 11:5
 3563. ἃ RR--APN--- ὅς
 3564. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3565. κτησάμενοι VA--AMPNPM κτάομαι
 3566. κατέσφαζον V1I-IAI3P- σφάζω κατα
 3567. καὶ C--------- καί
 3568. οὐ D--------- οὐ
 3569. μετεμέλοντο V1I-IMI3P- μελέω μετα
 3570. καὶ C--------- καί
 3571. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3572. πωλοῦντες V2--PAPNPM πωλέω
 3573. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 3574. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 3575. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3576. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3577. καὶ C--------- καί
 3578. πεπλουτήκαμεν VX--XAI1P- πλουτέω
 3579. καὶ C--------- καί
 3580. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3581. ποιμένες N3--NPM--- ποιμήν
 3582. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3583. οὐκ D--------- οὐ
 3584. ἔπασχον V1I-IAI3P- πάσχω
 3585. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 3586. ἐπ' P--------- ἐπί
 3587. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3588. Zech 11:6
 3589. διὰ P--------- διά
 3590. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3591. οὐ D--------- οὐ
 3592. φείσομαι VF--FMI1S- φείδομαι
 3593. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 3594. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3595. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3596. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 3597. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3598. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3599. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3600. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3601. καὶ C--------- καί
 3602. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3603. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3604. παραδίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι παρα
 3605. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3606. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 3607. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 3608. εἰς P--------- εἰς
 3609. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3610. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3611. πλησίον D--------- πλησίον
 3612. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3613. καὶ C--------- καί
 3614. εἰς P--------- εἰς
 3615. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3616. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3617. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3618. καὶ C--------- καί
 3619. κατακόψουσιν VF--FAI3P- κόπτω κατα
 3620. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3621. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3622. καὶ C--------- καί
 3623. οὐ D--------- οὐ
 3624. μὴ D--------- μή
 3625. ἐξέλωμαι VB--AMS1S- αἱρέω ἐκ
 3626. ἐκ P--------- ἐκ
 3627. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3628. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3629. Zech 11:7
 3630. καὶ C--------- καί
 3631. ποιμανῶ VF2-FAI1S- ποιμαίνω
 3632. τὰ RA--APN--- ὁ
 3633. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3634. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3635. σφαγῆς N1--GSF--- σφαγή
 3636. εἰς P--------- εἰς
 3637. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3638. Χαναανῖτιν N3T-ASF--- Χαναανῖτις
 3639. καὶ C--------- καί
 3640. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 3641. ἐμαυτῷ RD--DSM--- ἐμαυτοῦ
 3642. δύο M--------- δύο
 3643. ῥάβδους N2--APF--- ῥάβδος
 3644. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3645. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 3646. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 3647. Κάλλος N3--ASN--- κάλλος
 3648. καὶ C--------- καί
 3649. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3650. ἑτέραν A1A-ASF--- ἕτερος
 3651. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 3652. Σχοίνισμα N3M-ASN--- σχοίνισμα
 3653. καὶ C--------- καί
 3654. ποιμανῶ VF2-FAI1S- ποιμαίνω
 3655. τὰ RA--APN--- ὁ
 3656. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3657. Zech 11:8
 3658. καὶ C--------- καί
 3659. ἐξαρῶ VF2-FAI1S- αἴρω ἐκ
 3660. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3661. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 3662. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 3663. ἐν P--------- ἐν
 3664. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 3665. ἑνί A3--DSM--- εἷς
 3666. καὶ C--------- καί
 3667. βαρυνθήσεται VC--FPI3S- βαρύνω
 3668. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3669. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 3670. μου RP--GS---- ἐγώ
 3671. ἐπ' P--------- ἐπί
 3672. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3673. καὶ C--------- καί
 3674. γὰρ X--------- γάρ
 3675. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3676. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 3677. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3678. ἐπωρύοντο VD--AMI3P- ὠρυόμαι ἐπι
 3679. ἐπ' P--------- ἐπί
 3680. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 3681. Zech 11:9
 3682. καὶ C--------- καί
 3683. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 3684. οὐ D--------- οὐ
 3685. ποιμανῶ VF2-FAI1S- ποιμαίνω
 3686. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3687. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3688. ἀποθνῇσκον V1--PAPNSN θνήσκω ἀπο
 3689. ἀποθνῃσκέτω V1--PAD3S- θνήσκω ἀπο
 3690. καὶ C--------- καί
 3691. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3692. ἐκλεῖπον V1--PAPNSN λείπω ἐκ
 3693. ἐκλειπέτω V1--PAD3S- λείπω ἐκ
 3694. καὶ C--------- καί
 3695. τὰ RA--APN--- ὁ
 3696. κατάλοιπα A1B-APN--- κατάλοιπος
 3697. κατεσθιέτωσαν V1--PAD3P- ἐσθίω κατα
 3698. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 3699. τὰς RA--APF--- ὁ
 3700. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 3701. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3702. πλησίον D--------- πλησίον
 3703. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3704. Zech 11:10
 3705. καὶ C--------- καί
 3706. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 3707. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3708. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 3709. μου RP--GS---- ἐγώ
 3710. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3711. καλὴν A1--ASF--- καλός
 3712. καὶ C--------- καί
 3713. ἀπορρίψω VF--FAI1S- ῥίπτω ἀπο
 3714. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3715. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3716. διασκεδάσαι VA--AAN--- σκεδάζω δια
 3717. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3718. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 3719. μου RP--GS---- ἐγώ
 3720. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3721. διεθέμην VEI-AMI1S- τίθημι δια
 3722. πρὸς P--------- πρός
 3723. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3724. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3725. λαούς N2--APM--- λαός
 3726. Zech 11:11
 3727. καὶ C--------- καί
 3728. διασκεδασθήσεται VS--FPI3S- σκεδάζω δια
 3729. ἐν P--------- ἐν
 3730. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3731. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3732. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3733. καὶ C--------- καί
 3734. γνώσονται VF--FMI3P- γιγνώσκω
 3735. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3736. Χαναναῖοι N2--NPM--- Χαναναῖος
 3737. τὰ RA--APN--- ὁ
 3738. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3739. τὰ RA--APN--- ὁ
 3740. φυλασσόμενα V1--PMPAPN φυλάσσω
 3741. διότι C--------- διότι
 3742. λόγος N2--NSM--- λόγος
 3743. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3744. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 3745. Zech 11:12
 3746. καὶ C--------- καί
 3747. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 3748. πρὸς P--------- πρός
 3749. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3750. εἰ C--------- εἰ
 3751. καλὸν A1--ASM--- καλός
 3752. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3753. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3754. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3755. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 3756. στήσαντες VA--AAPNPM ἵστημι
 3757. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3758. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 3759. μου RP--GS---- ἐγώ
 3760. ἢ C--------- ἤ
 3761. ἀπείπασθε VAI-AMI2P- εἶπον ἀπο
 3762. καὶ C--------- καί
 3763. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 3764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3765. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 3766. μου RP--GS---- ἐγώ
 3767. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3768. ἀργυροῦς A1A-APM--- ἀργυροῦς
 3769. Zech 11:13
 3770. καὶ C--------- καί
 3771. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3772. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3773. πρός P--------- πρός
 3774. με RP--AS---- ἐγώ
 3775. κάθες VH--AAD2S- ἵημι κατα
 3776. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3777. εἰς P--------- εἰς
 3778. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3779. χωνευτήριον N2N-ASN--- χωνευτήριον
 3780. καὶ C--------- καί
 3781. σκέψαι VA--AMD2S- σκέπτομαι
 3782. εἰ C--------- εἰ
 3783. δόκιμόν A1B-NSN--- δόκιμος
 3784. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3785. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3786. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 3787. ἐδοκιμάσθην VAI-API1S- δοκιμάζω
 3788. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3789. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3790. καὶ C--------- καί
 3791. ἔλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω
 3792. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3793. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3794. ἀργυροῦς A1C-NSM--- ἀργυροῦς
 3795. καὶ C--------- καί
 3796. ἐνέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω ἐν
 3797. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3798. εἰς P--------- εἰς
 3799. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3800. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3801. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3802. εἰς P--------- εἰς
 3803. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3804. χωνευτήριον N2N-ASN--- χωνευτήριον
 3805. Zech 11:14
 3806. καὶ C--------- καί
 3807. ἀπέρριψα VAI-AAI1S- ῥίπτω ἀπο
 3808. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3809. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 3810. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3811. δευτέραν A1A-ASF--- δεύτερος
 3812. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3813. Σχοίνισμα N3M-ASN--- σχοίνισμα
 3814. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3815. διασκεδάσαι VA--AAN--- σκεδάζω δια
 3816. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3817. κατάσχεσιν N3I-ASF--- κατάσχεσις
 3818. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3819. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3820. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 3821. καὶ C--------- καί
 3822. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3823. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3824. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3825. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3826. Zech 11:15
 3827. καὶ C--------- καί
 3828. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3829. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3830. πρός P--------- πρός
 3831. με RP--AS---- ἐγώ
 3832. ἔτι D--------- ἔτι
 3833. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3834. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3835. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3836. ποιμενικὰ A1--APN--- ποιμενικός
 3837. ποιμένος N3--GSM--- ποιμήν
 3838. ἀπείρου A1B-GSM--- ἄπειρος
 3839. Zech 11:16
 3840. διότι C--------- διότι
 3841. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3842. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3843. ἐξεγείρω V1--PAI1S- ἐγείρω ἐκ
 3844. ποιμένα N3--ASM--- ποιμήν
 3845. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3846. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3847. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3848. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3849. ἐκλιμπάνον V1--PAPASN λιμπάνω ἐκ
 3850. οὐ D--------- οὐ
 3851. μὴ D--------- μή
 3852. ἐπισκέψηται VA--AMS3S- σκέπτομαι ἐπι
 3853. καὶ C--------- καί
 3854. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3855. διεσκορπισμένον VX--XMPASN σκορπίζω δια
 3856. οὐ D--------- οὐ
 3857. μὴ D--------- μή
 3858. ζητήσῃ VA--AAS3S- ζητέω
 3859. καὶ C--------- καί
 3860. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3861. συντετριμμένον VP--XMPASN τρίβω συν
 3862. οὐ D--------- οὐ
 3863. μὴ D--------- μή
 3864. ἰάσηται VA--AMS3S- ἰάομαι
 3865. καὶ C--------- καί
 3866. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3867. ὁλόκληρον A1B-ASN--- ὁλόκληρος
 3868. οὐ D--------- οὐ
 3869. μὴ D--------- μή
 3870. κατευθύνῃ VA--AAS3S- εὐθύνω κατα
 3871. καὶ C--------- καί
 3872. τὰ RA--APN--- ὁ
 3873. κρέα N3--APN--- κρέας
 3874. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3875. ἐκλεκτῶν A1--GPM--- ἐκλεκτός
 3876. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 3877. καὶ C--------- καί
 3878. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3879. ἀστραγάλους N2--APM--- ἀστράγαλος
 3880. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3881. ἐκστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐκ
 3882. Zech 11:17
 3883. ὦ I--------- ὦ
 3884. οἱ RA--VPM--- ὁ
 3885. ποιμαίνοντες V1--PAPNPM ποιμαίνω
 3886. τὰ RA--APN--- ὁ
 3887. μάταια A1A-APN--- μάταιος
 3888. καὶ C--------- καί
 3889. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3890. καταλελοιπότες VX--XAPVPM λείπω κατα
 3891. τὰ RA--APN--- ὁ
 3892. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3893. μάχαιρα N1A-NSF--- μάχαιρα
 3894. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3895. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3896. βραχίονας N3N-APM--- βραχίων
 3897. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3898. καὶ C--------- καί
 3899. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3900. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3901. ὀφθαλμὸν N2--ASM--- ὀφθαλμός
 3902. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3903. δεξιὸν A1A-ASM--- δεξιός
 3904. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3905. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3906. βραχίων N3N-NSM--- βραχίων
 3907. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3908. ξηραινόμενος V1--PMPNSM ξηραίνω
 3909. ξηρανθήσεται VC--FPI3S- ξηραίνω
 3910. καὶ C--------- καί
 3911. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3912. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 3913. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3914. δεξιὸς A1A-NSM--- δεξιός
 3915. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3916. ἐκτυφλούμενος V4--PMPNSM τυφλόω ἐκ
 3917. ἐκτυφλωθήσεται VC--FPI3S- τυφλόω ἐκ
 3918. Zech 12:1
 3919. λῆμμα N3M-NSN--- λῆμμα
 3920. λόγου N2--GSM--- λόγος
 3921. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3922. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3923. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3924. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3925. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3926. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3927. ἐκτείνων V1--PAPNSM τείνω ἐκ
 3928. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3929. καὶ C--------- καί
 3930. θεμελιῶν V4--PAPNSM θεμελιόω
 3931. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3932. καὶ C--------- καί
 3933. πλάσσων V1--PAPNSM πλάσσω
 3934. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 3935. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 3936. ἐν P--------- ἐν
 3937. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3938. Zech 12:2
 3939. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3940. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3941. τίθημι V7--PAI1S- τίθημι
 3942. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3943. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3944. ὡς C--------- ὡς
 3945. πρόθυρα N2N-APN--- πρόθυρον
 3946. σαλευόμενα V1--PMPAPN σαλεύω
 3947. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 3948. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3949. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 3950. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 3951. καὶ C--------- καί
 3952. ἐν P--------- ἐν
 3953. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3954. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 3955. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 3956. περιοχὴ N1--NSF--- περιοχή
 3957. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3958. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3959. Zech 12:3
 3960. καὶ C--------- καί
 3961. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 3962. ἐν P--------- ἐν
 3963. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3964. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3965. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3966. θήσομαι VF--FMI1S- τίθημι
 3967. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3968. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3969. λίθον N2--ASM--- λίθος
 3970. καταπατούμενον V2--PMPASM πατέω κατα
 3971. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 3972. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3973. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 3974. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3975. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3976. καταπατῶν V2--PAPNSM πατέω κατα
 3977. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3978. ἐμπαίζων V1--PAPNSM παίζω ἐν
 3979. ἐμπαίξεται VF--FMI3S- παίζω ἐν
 3980. καὶ C--------- καί
 3981. ἐπισυναχθήσονται VQ--FPI3P- ἄγω ἐπι συν
 3982. ἐπ' P--------- ἐπί
 3983. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3984. πάντα A3--NSN--- πᾶς
 3985. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3986. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 3987. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3988. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3989. Zech 12:4
 3990. ἐν P--------- ἐν
 3991. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3992. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3993. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3994. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3995. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3996. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3997. πατάξω VF--FAI1S- πατάσσω
 3998. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3999. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 4000. ἐν P--------- ἐν
 4001. ἐκστάσει N3I-DSF--- ἔκστασις
 4002. καὶ C--------- καί
 4003. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4004. ἀναβάτην N1M-ASM--- ἀναβάτης
 4005. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4006. ἐν P--------- ἐν
 4007. παραφρονήσει N3I-DSF--- παραφρόνησις
 4008. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4009. δὲ X--------- δέ
 4010. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4011. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4012. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 4013. διανοίξω VF--FAI1S- οἴγω δια ἀνα
 4014. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4015. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 4016. μου RP--GS---- ἐγώ
 4017. καὶ C--------- καί
 4018. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4019. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4020. ἵππους N2--APM--- ἵππος
 4021. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4022. λαῶν N2--GPM--- λαός
 4023. πατάξω VF--FAI1S- πατάσσω
 4024. ἐν P--------- ἐν
 4025. ἀποτυφλώσει N3I-DSF--- ἀποτύφλωσις
 4026. Zech 12:5
 4027. καὶ C--------- καί
 4028. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 4029. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4030. χιλίαρχοι N2--NPM--- χιλίαρχος
 4031. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 4032. ἐν P--------- ἐν
 4033. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4034. καρδίαις N1A-DPF--- καρδία
 4035. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4036. εὑρήσομεν VF--FAI1P- εὑρίσκω
 4037. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4038. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4039. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 4040. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4041. ἐν P--------- ἐν
 4042. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4043. παντοκράτορι N3R-DSM--- παντοκράτωρ
 4044. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4045. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4046. Zech 12:6
 4047. ἐν P--------- ἐν
 4048. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4049. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4050. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4051. θήσομαι VF--FMI1S- τίθημι
 4052. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4053. χιλιάρχους N2--APM--- χιλίαρχος
 4054. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 4055. ὡς C--------- ὡς
 4056. δαλὸν N2--ASM--- δαλός
 4057. πυρὸς N3R-GSN--- πῦρ
 4058. ἐν P--------- ἐν
 4059. ξύλοις N2N-DPN--- ξύλον
 4060. καὶ C--------- καί
 4061. ὡς C--------- ὡς
 4062. λαμπάδα N3D-ASF--- λαμπάς
 4063. πυρὸς N3R-GSN--- πῦρ
 4064. ἐν P--------- ἐν
 4065. καλάμῃ N1--DSF--- καλάμη
 4066. καὶ C--------- καί
 4067. καταφάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω κατα
 4068. ἐκ P--------- ἐκ
 4069. δεξιῶν A1A-GPN--- δεξιός
 4070. καὶ C--------- καί
 4071. ἐξ P--------- ἐκ
 4072. εὐωνύμων A1B-GPN--- εὐώνυμος
 4073. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4074. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4075. λαοὺς N2--APM--- λαός
 4076. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 4077. καὶ C--------- καί
 4078. κατοικήσει VF--FAI3S- οἰκέω κατα
 4079. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4080. ἔτι D--------- ἔτι
 4081. καθ' P--------- κατά
 4082. ἑαυτήν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 4083. Zech 12:7
 4084. καὶ C--------- καί
 4085. σώσει VF--FAI3S- σώζω
 4086. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4087. τὰ RA--APN--- ὁ
 4088. σκηνώματα N3M-APN--- σκήνωμα
 4089. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 4090. καθὼς D--------- καθώς
 4091. ἀπ' P--------- ἀπό
 4092. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 4093. ὅπως C--------- ὅπως
 4094. μὴ D--------- μή
 4095. μεγαλύνηται VA--AMS3S- μεγαλύνω
 4096. καύχημα N3M-ASN--- καύχημα
 4097. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4098. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4099. καὶ C--------- καί
 4100. ἔπαρσις N3I-NSF--- ἔπαρσις
 4101. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4102. κατοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω κατα
 4103. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4104. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4105. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4106. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 4107. Zech 12:8
 4108. καὶ C--------- καί
 4109. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4110. ἐν P--------- ἐν
 4111. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4112. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4113. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4114. ὑπερασπιεῖ VF2-FAI3S- ἀσπίζω ὑπερ
 4115. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4116. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4117. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4118. κατοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω κατα
 4119. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4120. καὶ C--------- καί
 4121. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4122. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4123. ἀσθενῶν V2--PAPNSM ἀσθενέω
 4124. ἐν P--------- ἐν
 4125. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4126. ἐν P--------- ἐν
 4127. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4128. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4129. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4130. ὡς C--------- ὡς
 4131. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4132. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4133. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4134. δὲ X--------- δέ
 4135. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4136. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4137. ὡς C--------- ὡς
 4138. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4139. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4140. ὡς C--------- ὡς
 4141. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4142. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4143. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4144. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4145. Zech 12:9
 4146. καὶ C--------- καί
 4147. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4148. ἐν P--------- ἐν
 4149. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4150. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4151. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4152. ζητήσω VF--FAI1S- ζητέω
 4153. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4154. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 4155. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4156. τὰ RA--APN--- ὁ
 4157. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4158. τὰ RA--APN--- ὁ
 4159. ἐπερχόμενα V1--PMPAPN ἔρχομαι ἐπι
 4160. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4161. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4162. Zech 12:10
 4163. καὶ C--------- καί
 4164. ἐκχεῶ VF2-FAI1S- χέω ἐκ
 4165. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4166. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4167. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4168. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4169. καὶ C--------- καί
 4170. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4171. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4172. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 4173. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4174. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 4175. χάριτος N3T-GSF--- χάρις
 4176. καὶ C--------- καί
 4177. οἰκτιρμοῦ N2--GSM--- οἰκτιρμός
 4178. καὶ C--------- καί
 4179. ἐπιβλέψονται VF--FMI3P- βλέπω ἐπι
 4180. πρός P--------- πρός
 4181. με RP--AS---- ἐγώ
 4182. ἀνθ' P--------- ἀντί
 4183. ὧν RR--GPN--- ὅς
 4184. κατωρχήσαντο VAI-AMI3P- ὀρχέομαι κατα
 4185. καὶ C--------- καί
 4186. κόψονται VF--FMI3P- κόπτω
 4187. ἐπ' P--------- ἐπί
 4188. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4189. κοπετὸν N2--ASM--- κοπετός
 4190. ὡς C--------- ὡς
 4191. ἐπ' P--------- ἐπί
 4192. ἀγαπητὸν A1--ASM--- ἀγαπητός
 4193. καὶ C--------- καί
 4194. ὀδυνηθήσονται VC--FPI3P- ὀδυνάω
 4195. ὀδύνην N1--ASF--- ὀδύνη
 4196. ὡς C--------- ὡς
 4197. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4198. πρωτοτόκῳ A1B-DSM--- πρωτότοκος
 4199. Zech 12:11
 4200. ἐν P--------- ἐν
 4201. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4202. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4203. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4204. μεγαλυνθήσεται VC--FPI3P- μεγαλύνω
 4205. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4206. κοπετὸς N2--NSM--- κοπετός
 4207. ἐν P--------- ἐν
 4208. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 4209. ὡς C--------- ὡς
 4210. κοπετὸς N2--NSM--- κοπετός
 4211. ῥοῶνος N3--GSM--- ῥοών
 4212. ἐν P--------- ἐν
 4213. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 4214. ἐκκοπτομένου V1--PMPGSM κόπτω ἐκ
 4215. Zech 12:12
 4216. καὶ C--------- καί
 4217. κόψεται VF--FMI3S- κόπτω
 4218. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4219. γῆ N1--NSF--- γῆ
 4220. κατὰ P--------- κατά
 4221. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 4222. φυλάς N1--APF--- φυλή
 4223. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 4224. καθ' P--------- κατά
 4225. ἑαυτὴν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 4226. καὶ C--------- καί
 4227. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4228. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4229. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4230. καθ' P--------- κατά
 4231. ἑαυτάς RD--APF--- ἑαυτοῦ
 4232. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 4233. οἶκου N2--GSM--- οἶκος
 4234. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4235. καθ' P--------- κατά
 4236. ἑαυτὴν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 4237. καὶ C--------- καί
 4238. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4239. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4240. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4241. καθ' P--------- κατά
 4242. ἑαυτάς RD--APF--- ἑαυτοῦ
 4243. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 4244. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4245. Ναθαν N---GSM--- Ναθαν
 4246. καθ' P--------- κατά
 4247. ἑαυτὴν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 4248. καὶ C--------- καί
 4249. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4250. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4251. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4252. καθ' P--------- κατά
 4253. ἑαυτάς RD--APF--- ἑαυτοῦ
 4254. Zech 12:13
 4255. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 4256. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4257. Λευι N---GSM--- Λευί
 4258. καθ' P--------- κατά
 4259. ἑαυτὴν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 4260. καὶ C--------- καί
 4261. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4262. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4263. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4264. καθ' P--------- κατά
 4265. ἑαυτάς RD--APF--- ἑαυτοῦ
 4266. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 4267. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4268. Συμεων N---GSM--- Συμεων
 4269. καθ' P--------- κατά
 4270. ἑαυτὴν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 4271. καὶ C--------- καί
 4272. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4273. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4274. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4275. καθ' P--------- κατά
 4276. ἑαυτάς RD--APF--- ἑαυτοῦ
 4277. Zech 12:14
 4278. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 4279. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4280. φυλαὶ N1--NPF--- φυλή
 4281. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4282. ὑπολελειμμέναι VP--XMPNPF λείπω ὑπο
 4283. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 4284. καθ' P--------- κατά
 4285. ἑαυτὴν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 4286. καὶ C--------- καί
 4287. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4288. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4289. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4290. καθ' P--------- κατά
 4291. ἑαυτάς RD--APF--- ἑαυτοῦ
 4292. Zech 13:1
 4293. ἐν P--------- ἐν
 4294. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4295. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4296. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4297. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4298. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4299. τόπος N2--NSM--- τόπος
 4300. διανοιγόμενος V1--PPPNSM οἴγω δια ἀνα
 4301. ἐν P--------- ἐν
 4302. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4303. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4304. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4305. Zech 13:2
 4306. καὶ C--------- καί
 4307. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4308. ἐν P--------- ἐν
 4309. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4310. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4311. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4312. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4313. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4314. ἐξολεθρεύσω VF--FAI1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 4315. τὰ RA--APN--- ὁ
 4316. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 4317. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4318. εἰδώλων N2N-GPN--- εἴδωλον
 4319. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4320. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4321. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4322. καὶ C--------- καί
 4323. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 4324. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4325. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 4326. μνεία N1A-NSF--- μνεία
 4327. καὶ C--------- καί
 4328. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4329. ψευδοπροφήτας N1M-APM--- ψευδοπροφήτης
 4330. καὶ C--------- καί
 4331. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4332. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 4333. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4334. ἀκάθαρτον A1B-ASN--- ἀκάθαρτος
 4335. ἐξαρῶ VF2-FAI1S- αἴρω ἐκ
 4336. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4337. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4338. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4339. Zech 13:3
 4340. καὶ C--------- καί
 4341. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4342. ἐὰν C--------- ἐάν
 4343. προφητεύσῃ VA--AAS3S- προφητεύω
 4344. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4345. ἔτι D--------- ἔτι
 4346. καὶ C--------- καί
 4347. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 4348. πρὸς P--------- πρός
 4349. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4350. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4351. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 4352. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4353. καὶ C--------- καί
 4354. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4355. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 4356. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4357. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4358. γεννήσαντες VA--AAPNPM γεννάω
 4359. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4360. οὐ D--------- οὐ
 4361. ζήσῃ VF--FMI2S- ζάω
 4362. ὅτι C--------- ὅτι
 4363. ψευδῆ A3H-APN--- ψευδής
 4364. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4365. ἐπ' P--------- ἐπί
 4366. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 4367. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4368. καὶ C--------- καί
 4369. συμποδιοῦσιν VF2-FAI3P- ποδίζω συν
 4370. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4371. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4372. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 4373. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4374. καὶ C--------- καί
 4375. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4376. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 4377. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4378. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4379. γεννήσαντες VA--AAPNPM γεννάω
 4380. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4381. ἐν P--------- ἐν
 4382. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4383. προφητεύειν V1--PAN--- προφητεύω
 4384. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4385. Zech 13:4
 4386. καὶ C--------- καί
 4387. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4388. ἐν P--------- ἐν
 4389. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4390. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4391. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4392. καταισχυνθήσονται VC--FPI3P- αἰσχύνω κατα
 4393. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4394. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 4395. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 4396. ἐκ P--------- ἐκ
 4397. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4398. ὁράσεως N3I-GSF--- ὅρασις
 4399. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4400. ἐν P--------- ἐν
 4401. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4402. προφητεύειν V1--PAN--- προφητεύω
 4403. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4404. καὶ C--------- καί
 4405. ἐνδύσονται VF--FMI3P- δύω ἐν
 4406. δέρριν N3I-ASF--- δέρρις
 4407. τριχίνην A1--ASF--- τρίχινος
 4408. ἀνθ' P--------- ἀντί
 4409. ὧν RR--GPN--- ὅς
 4410. ἐψεύσαντο VAI-AMI3P- ψεύδω
 4411. Zech 13:5
 4412. καὶ C--------- καί
 4413. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 4414. οὔκ D--------- οὐ
 4415. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4416. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 4417. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4418. διότι C--------- διότι
 4419. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4420. ἐργαζόμενος V1--PMPNSM ἐργάζομαι
 4421. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4422. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4423. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4424. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4425. ὅτι C--------- ὅτι
 4426. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4427. ἐγέννησέν VAI-AAI3S- γεννάω
 4428. με RP--AS---- ἐγώ
 4429. ἐκ P--------- ἐκ
 4430. νεότητός N3T-GSF--- νεότης
 4431. μου RP--GS---- ἐγώ
 4432. Zech 13:6
 4433. καὶ C--------- καί
 4434. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 4435. πρὸς P--------- πρός
 4436. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4437. τί RI--NSN--- τίς
 4438. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4439. πληγαὶ N1--NPF--- πληγή
 4440. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 4441. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4442. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4443. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4444. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 4445. σου RP--GS---- σύ
 4446. καὶ C--------- καί
 4447. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 4448. ἃς RR--APF--- ὅς
 4449. ἐπλήγην VDI-API1S- πλήσσω
 4450. ἐν P--------- ἐν
 4451. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4452. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4453. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4454. ἀγαπητῷ A1--DSM--- ἀγαπητός
 4455. μου RP--GS---- ἐγώ
 4456. Zech 13:7
 4457. ῥομφαία N1A-VSF--- ῥομφαία
 4458. ἐξεγέρθητι VC--APD2S- ἐγείρω ἐκ
 4459. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4460. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4461. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 4462. μου RP--GS---- ἐγώ
 4463. καὶ C--------- καί
 4464. ἐπ' P--------- ἐπί
 4465. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4466. πολίτην N1--ASM--- πολίτης
 4467. μου RP--GS---- ἐγώ
 4468. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4469. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4470. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 4471. πατάξατε VA--AAD2P- πατάσσω
 4472. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4473. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 4474. καὶ C--------- καί
 4475. ἐκσπάσατε VA--AAD2P- σπάω ἐκ
 4476. τὰ RA--APN--- ὁ
 4477. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 4478. καὶ C--------- καί
 4479. ἐπάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐπι
 4480. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4481. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 4482. μου RP--GS---- ἐγώ
 4483. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4484. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4485. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 4486. Zech 13:8
 4487. καὶ C--------- καί
 4488. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4489. ἐν P--------- ἐν
 4490. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4491. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4492. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4493. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4494. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4495. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4496. δύο M--------- δύο
 4497. μέρη N3E-NPN--- μέρος
 4498. ἐξολεθρευθήσεται VC--FPI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 4499. καὶ C--------- καί
 4500. ἐκλείψει VF--FAI3S- λείπω ἐκ
 4501. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4502. δὲ X--------- δέ
 4503. τρίτον A1--NSM--- τρίτος
 4504. ὑπολειφθήσεται VV--FPI3S- λείπω ὑπο
 4505. ἐν P--------- ἐν
 4506. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4507. Zech 13:9
 4508. καὶ C--------- καί
 4509. διάξω VF--FAI1S- ἄγω δια
 4510. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4511. τρίτον A1--NSN--- τρίτος
 4512. διὰ P--------- διά
 4513. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 4514. καὶ C--------- καί
 4515. πυρώσω VF--FAI1S- πυρόω
 4516. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4517. ὡς C--------- ὡς
 4518. πυροῦται V4--PMI3S- πυρόω
 4519. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4520. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 4521. καὶ C--------- καί
 4522. δοκιμῶ VF2-FAI1S- δοκιμάζω
 4523. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4524. ὡς C--------- ὡς
 4525. δοκιμάζεται V1--PMI3S- δοκιμάζω
 4526. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4527. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 4528. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4529. ἐπικαλέσεται VF--FMI3S- καλέω ἐπι
 4530. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4531. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 4532. μου RP--GS---- ἐγώ
 4533. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 4534. ἐπακούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω ἐπι
 4535. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4536. καὶ C--------- καί
 4537. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 4538. λαός N2--NSM--- λαός
 4539. μου RP--GS---- ἐγώ
 4540. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 4541. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4542. καὶ C--------- καί
 4543. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4544. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 4545. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4546. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4547. θεός N2--NSM--- θεός
 4548. μου RP--GS---- ἐγώ
 4549. Zech 14:1
 4550. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4551. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 4552. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 4553. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4554. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4555. καὶ C--------- καί
 4556. διαμερισθήσεται VC--FPI3S- μερίζω δια
 4557. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4558. σκῦλά N2N-NPN--- σκῦλον
 4559. σου RP--GS---- σύ
 4560. ἐν P--------- ἐν
 4561. σοί RP--DS---- σύ
 4562. Zech 14:2
 4563. καὶ C--------- καί
 4564. ἐπισυνάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐπι συν
 4565. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4566. τὰ RA--APN--- ὁ
 4567. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4568. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4569. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4570. εἰς P--------- εἰς
 4571. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 4572. καὶ C--------- καί
 4573. ἁλώσεται VF--FMI3S- ἁλίσκω
 4574. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4575. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 4576. καὶ C--------- καί
 4577. διαρπαγήσονται VD--FPI3P- ἁρπάζω δια
 4578. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4579. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 4580. καὶ C--------- καί
 4581. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4582. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4583. μολυνθήσονται VC--FPI3P- μολύνω
 4584. καὶ C--------- καί
 4585. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 4586. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4587. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4588. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4589. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4590. ἐν P--------- ἐν
 4591. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 4592. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4593. δὲ X--------- δέ
 4594. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 4595. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4596. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4597. μου RP--GS---- ἐγώ
 4598. οὐ D--------- οὐ
 4599. μὴ D--------- μή
 4600. ἐξολεθρευθῶσιν VC--APS3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 4601. ἐκ P--------- ἐκ
 4602. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4603. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4604. Zech 14:3
 4605. καὶ C--------- καί
 4606. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 4607. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4608. καὶ C--------- καί
 4609. παρατάξεται VF--FMI3S- τάσσω παρα
 4610. ἐν P--------- ἐν
 4611. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4612. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 4613. ἐκείνοις RD--DPM--- ἐκεῖνος
 4614. καθὼς D--------- καθώς
 4615. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 4616. παρατάξεως N3I-GSF--- παράταξις
 4617. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4618. ἐν P--------- ἐν
 4619. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4620. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 4621. Zech 14:4
 4622. καὶ C--------- καί
 4623. στήσονται VF--FMI3P- ἵστημι
 4624. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4625. πόδες N3D-NPM--- πούς
 4626. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4627. ἐν P--------- ἐν
 4628. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4629. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4630. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4631. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4632. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4633. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 4634. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4635. ἐλαιῶν N1A-GPF--- ἐλαία
 4636. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4637. κατέναντι D--------- κατέναντι
 4638. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 4639. ἐξ P--------- ἐκ
 4640. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 4641. καὶ C--------- καί
 4642. σχισθήσεται VS--FPI3S- σχίζω
 4643. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4644. ὄρος N3E-NSN--- ὄρος
 4645. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4646. ἐλαιῶν N1A-GPF--- ἐλαία
 4647. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4648. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4649. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4650. πρὸς P--------- πρός
 4651. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 4652. καὶ C--------- καί
 4653. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4654. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4655. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4656. πρὸς P--------- πρός
 4657. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 4658. χάος N3--NSN--- χάος
 4659. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 4660. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4661. καὶ C--------- καί
 4662. κλινεῖ VF2-FAI3S- κλίνω
 4663. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4664. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4665. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4666. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 4667. πρὸς P--------- πρός
 4668. βορρᾶν N1T-ASM--- βορέας
 4669. καὶ C--------- καί
 4670. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4671. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4672. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4673. πρὸς P--------- πρός
 4674. νότον N2--ASM--- νότος
 4675. Zech 14:5
 4676. καὶ C--------- καί
 4677. ἐμφραχθήσεται VQ--FPI3S- φράσσω ἐν
 4678. φάραγξ N3G-NSF--- φάραγξ
 4679. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 4680. μου RP--GS---- ἐγώ
 4681. καὶ C--------- καί
 4682. ἐγκολληθήσεται VC--FPI3S- κολλάω ἐν
 4683. φάραγξ N3G-NSF--- φάραγξ
 4684. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 4685. ἕως P--------- ἕως
 4686. Ιασολ N---NS---- Ιασολ
 4687. καὶ C--------- καί
 4688. ἐμφραχθήσεται VQ--FPI3S- φράσσω ἐν
 4689. καθὼς D--------- καθώς
 4690. ἐνεφράγη VQI-API3S- φράσσω ἐν
 4691. ἐν P--------- ἐν
 4692. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4693. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4694. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4695. σεισμοῦ N2--GSM--- σεισμός
 4696. ἐν P--------- ἐν
 4697. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4698. Οζιου N1T-GSM--- Οζίας
 4699. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4700. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 4701. καὶ C--------- καί
 4702. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 4703. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4704. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4705. θεός N2--NSM--- θεός
 4706. μου RP--GS---- ἐγώ
 4707. καὶ C--------- καί
 4708. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4709. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4710. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 4711. μετ' P--------- μετά
 4712. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4713. Zech 14:6
 4714. ἐν P--------- ἐν
 4715. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4716. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4717. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4718. οὐκ D--------- οὐ
 4719. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4720. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 4721. καὶ C--------- καί
 4722. ψῦχος N3E-NSN--- ψῦχος
 4723. καὶ C--------- καί
 4724. πάγος N2--NSM--- πάγος
 4725. Zech 14:7
 4726. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4727. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4728. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4729. καὶ C--------- καί
 4730. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4731. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 4732. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 4733. γνωστὴ A1--NSF--- γνωστός
 4734. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4735. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4736. καὶ C--------- καί
 4737. οὐχ D--------- οὐ
 4738. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 4739. καὶ C--------- καί
 4740. οὐ D--------- οὐ
 4741. νύξ N3--NSF--- νύξ
 4742. καὶ C--------- καί
 4743. πρὸς P--------- πρός
 4744. ἑσπέραν N1A-ASF--- ἑσπέρα
 4745. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4746. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 4747. Zech 14:8
 4748. καὶ C--------- καί
 4749. ἐν P--------- ἐν
 4750. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4751. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4752. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4753. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 4754. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 4755. ζῶν V3--PAPNSN ζάω
 4756. ἐξ P--------- ἐκ
 4757. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 4758. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4759. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4760. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4761. εἰς P--------- εἰς
 4762. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4763. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 4764. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4765. πρώτην A1--ASF--- πρῶτος
 4766. καὶ C--------- καί
 4767. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4768. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4769. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4770. εἰς P--------- εἰς
 4771. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4772. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 4773. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4774. ἐσχάτην A1--ASF--- ἔσχατος
 4775. καὶ C--------- καί
 4776. ἐν P--------- ἐν
 4777. θέρει N3E-DSN--- θέρος
 4778. καὶ C--------- καί
 4779. ἐν P--------- ἐν
 4780. ἔαρι N3--DSN--- ἔαρ
 4781. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4782. οὕτως D--------- οὕτως
 4783. Zech 14:9
 4784. καὶ C--------- καί
 4785. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4786. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4787. εἰς P--------- εἰς
 4788. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4789. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4790. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4791. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4792. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4793. ἐν P--------- ἐν
 4794. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4795. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4796. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4797. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4798. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4799. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4800. καὶ C--------- καί
 4801. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4802. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 4803. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4804. ἕν A3--NSN--- εἷς
 4805. Zech 14:10
 4806. κυκλῶν V4--PAPNSM κυκλόω
 4807. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4808. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4809. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4810. καὶ C--------- καί
 4811. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4812. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 4813. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4814. Γαβε N---GS---- Γαβε
 4815. ἕως P--------- ἕως
 4816. Ρεμμων N---GS---- Ρεμμων
 4817. κατὰ P--------- κατά
 4818. νότον N2--ASM--- νότος
 4819. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 4820. Ραμα N---NS---- Ραμα
 4821. δὲ X--------- δέ
 4822. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4823. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4824. μενεῖ VF2-FAI3S- μένω
 4825. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4826. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4827. πύλης N1--GSF--- πύλη
 4828. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 4829. ἕως P--------- ἕως
 4830. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4831. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4832. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4833. πύλης N1--GSF--- πύλη
 4834. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4835. πρώτης A1--GSFS-- πρῶτος
 4836. ἕως P--------- ἕως
 4837. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4838. πύλης N1--GSF--- πύλη
 4839. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4840. γωνιῶν N1A-GPF--- γωνία
 4841. καὶ C--------- καί
 4842. ἕως P--------- ἕως
 4843. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4844. πύργου N2--GSM--- πύργος
 4845. Ανανεηλ N---GSM--- Ανανεηλ
 4846. ἕως P--------- ἕως
 4847. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4848. ὑποληνίων N2N-GPN--- ὑπολήνιον
 4849. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4850. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4851. Zech 14:11
 4852. κατοικήσουσιν VF--FAI3P- οἰκέω κατα
 4853. ἐν P--------- ἐν
 4854. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4855. καὶ C--------- καί
 4856. οὐκ D--------- οὐ
 4857. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4858. ἀνάθεμα N3M-NSN--- ἀνάθεμα
 4859. ἔτι D--------- ἔτι
 4860. καὶ C--------- καί
 4861. κατοικήσει VF--FAI3S- οἰκέω κατα
 4862. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 4863. πεποιθότως D--------- πεποιθότως
 4864. Zech 14:12
 4865. καὶ C--------- καί
 4866. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4867. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4868. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4869. πτῶσις N3I-NSF--- πτῶσις
 4870. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4871. κόψει VF--FAI3S- κόπτω
 4872. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4873. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4874. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4875. λαούς N2--APM--- λαός
 4876. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 4877. ἐπεστράτευσαν VAI-AAI3P- στρατεύω ἐπι
 4878. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4879. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4880. τακήσονται VF--FMI3P- τήκω
 4881. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4882. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 4883. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4884. ἑστηκότων VXI-XAPGPM ἵστημι
 4885. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4886. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4887. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4888. πόδας N3D-APM--- πούς
 4889. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4890. καὶ C--------- καί
 4891. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4892. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 4893. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4894. ῥυήσονται VF--FMI3P- ῥέω
 4895. ἐκ P--------- ἐκ
 4896. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4897. ὀπῶν N1--GPF--- ὀπή
 4898. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4899. καὶ C--------- καί
 4900. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4901. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 4902. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4903. τακήσεται VD--FPI3S- τήκω
 4904. ἐν P--------- ἐν
 4905. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4906. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 4907. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4908. Zech 14:13
 4909. καὶ C--------- καί
 4910. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4911. ἐν P--------- ἐν
 4912. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4913. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4914. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4915. ἔκστασις N3I-NSF--- ἔκστασις
 4916. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4917. ἐπ' P--------- ἐπί
 4918. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4919. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 4920. καὶ C--------- καί
 4921. ἐπιλήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω ἐπι
 4922. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 4923. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4924. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 4925. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4926. πλησίον D--------- πλησίον
 4927. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4928. καὶ C--------- καί
 4929. συμπλακήσεται VC--FPI3S- πλέκω συν
 4930. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4931. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4932. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4933. πρὸς P--------- πρός
 4934. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4935. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4936. πλησίον D--------- πλησίον
 4937. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4938. Zech 14:14
 4939. καὶ C--------- καί
 4940. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4941. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 4942. παρατάξεται VF--FMI3S- τάσσω παρα
 4943. ἐν P--------- ἐν
 4944. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 4945. καὶ C--------- καί
 4946. συνάξει VF--FAI3S- ἄγω συν
 4947. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4948. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 4949. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4950. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4951. λαῶν N2--GPM--- λαός
 4952. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 4953. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 4954. καὶ C--------- καί
 4955. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4956. καὶ C--------- καί
 4957. ἱματισμὸν N2--ASM--- ἱματισμός
 4958. εἰς P--------- εἰς
 4959. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 4960. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4961. Zech 14:15
 4962. καὶ C--------- καί
 4963. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4964. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4965. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4966. πτῶσις N3I-NSF--- πτῶσις
 4967. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4968. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 4969. καὶ C--------- καί
 4970. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4971. ἡμιόνων N2--GPM--- ἡμίονος
 4972. καὶ C--------- καί
 4973. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4974. καμήλων N2--GPM--- κάμηλος
 4975. καὶ C--------- καί
 4976. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4977. ὄνων N2--GPM--- ὄνος
 4978. καὶ C--------- καί
 4979. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 4980. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4981. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 4982. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4983. ὄντων V9--PAPGPN εἰμί
 4984. ἐν P--------- ἐν
 4985. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4986. παρεμβολαῖς N1--DPF--- παρεμβολή
 4987. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 4988. κατὰ P--------- κατά
 4989. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4990. πτῶσιν N3I-ASF--- πτῶσις
 4991. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4992. Zech 14:16
 4993. καὶ C--------- καί
 4994. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4995. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 4996. ἐὰν C--------- ἐάν
 4997. καταλειφθῶσιν VV--APS3P- λείπω κατα
 4998. ἐκ P--------- ἐκ
 4999. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 5000. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5001. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 5002. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5003. ἐλθόντων VB--AAPGPN ἔρχομαι
 5004. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5005. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 5006. καὶ C--------- καί
 5007. ἀναβήσονται VF--FMI3P- βαίνω ἀνα
 5008. κατ' P--------- κατά
 5009. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 5010. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5011. προσκυνῆσαι VA--AAN--- κυνέω προς
 5012. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5013. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5014. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5015. παντοκράτορι N3R-DSM--- παντοκράτωρ
 5016. καὶ C--------- καί
 5017. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5018. ἑορτάζειν V1--PAN--- ἑορτάζω
 5019. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5020. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 5021. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5022. σκηνοπηγίας N1A-GSF--- σκηνοπηγία
 5023. Zech 14:17
 5024. καὶ C--------- καί
 5025. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 5026. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 5027. ἐὰν C--------- ἐάν
 5028. μὴ D--------- μή
 5029. ἀναβῶσιν VZ--AAS3P- βαίνω ἀνα
 5030. ἐκ P--------- ἐκ
 5031. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 5032. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5033. φυλῶν N1--GPF--- φυλή
 5034. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5035. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5036. εἰς P--------- εἰς
 5037. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 5038. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5039. προσκυνῆσαι VA--AAN--- κυνέω προς
 5040. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5041. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5042. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5043. παντοκράτορι N3R-DSM--- παντοκράτωρ
 5044. καὶ C--------- καί
 5045. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 5046. ἐκείνοις RD--DPM--- ἐκεῖνος
 5047. προστεθήσονται VC--FPI3P- τίθημι προς
 5048. Zech 14:18
 5049. ἐὰν C--------- ἐάν
 5050. δὲ X--------- δέ
 5051. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 5052. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 5053. μὴ D--------- μή
 5054. ἀναβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ἀνα
 5055. μηδὲ C--------- μηδέ
 5056. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 5057. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5058. καὶ C--------- καί
 5059. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5060. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 5061. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 5062. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5063. πτῶσις N3I-NSF--- πτῶσις
 5064. ἣν RR--ASF--- ὅς
 5065. πατάξει VF--FAI3S- πατάσσω
 5066. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5067. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5068. τὰ RA--APN--- ὁ
 5069. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 5070. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5071. ἐὰν C--------- ἐάν
 5072. μὴ D--------- μή
 5073. ἀναβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ἀνα
 5074. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5075. ἑορτάσαι VA--AAN--- ἑορτάζω
 5076. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5077. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 5078. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5079. σκηνοπηγίας N1A-GSF--- σκηνοπηγία
 5080. Zech 14:19
 5081. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5082. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 5083. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5084. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 5085. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 5086. καὶ C--------- καί
 5087. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5088. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 5089. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 5090. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5091. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 5092. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5093. ἂν X--------- ἄν
 5094. μὴ D--------- μή
 5095. ἀναβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ἀνα
 5096. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5097. ἑορτάσαι VA--AAN--- ἑορτάζω
 5098. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5099. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 5100. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5101. σκηνοπηγίας N1A-GSF--- σκηνοπηγία
 5102. Zech 14:20
 5103. ἐν P--------- ἐν
 5104. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5105. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5106. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5107. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 5108. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5109. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5110. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5111. χαλινὸν N2--ASM--- χαλινός
 5112. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5113. ἵππου N2--GSM--- ἵππος
 5114. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 5115. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5116. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5117. παντοκράτορι N3R-DSM--- παντοκράτωρ
 5118. καὶ C--------- καί
 5119. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 5120. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5121. λέβητες N3T-NPM--- λέβης
 5122. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5123. ἐν P--------- ἐν
 5124. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5125. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5126. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5127. ὡς C--------- ὡς
 5128. φιάλαι N1--NPF--- φιάλη
 5129. πρὸ P--------- πρό
 5130. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5131. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5132. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 5133. Zech 14:21
 5134. καὶ C--------- καί
 5135. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 5136. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5137. λέβης N3T-NSM--- λέβης
 5138. ἐν P--------- ἐν
 5139. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5140. καὶ C--------- καί
 5141. ἐν P--------- ἐν
 5142. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5143. Ιουδα N---DSM--- Ιουδα
 5144. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 5145. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5146. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5147. παντοκράτορι N3R-DSM--- παντοκράτωρ
 5148. καὶ C--------- καί
 5149. ἥξουσιν VF--FAI3P- ἥκω
 5150. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5151. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5152. θυσιάζοντες V1--PAPNPM θυσιάζω
 5153. καὶ C--------- καί
 5154. λήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω
 5155. ἐξ P--------- ἐκ
 5156. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5157. καὶ C--------- καί
 5158. ἑψήσουσιν VF--FAI3P- ἕψω
 5159. ἐν P--------- ἐν
 5160. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5161. καὶ C--------- καί
 5162. οὐκ D--------- οὐ
 5163. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 5164. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 5165. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 5166. ἐν P--------- ἐν
 5167. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5168. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5169. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5170. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 5171. ἐν P--------- ἐν
 5172. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5173. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5174. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος