45.Haggai.txt 30 KB


 1. Hag 1:1
 2. ἐν P--------- ἐν
 3. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 5. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 6. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7. Δαρείου N2--GSM--- Δαρείος
 8. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 10. ἐν P--------- ἐν
 11. τῷ RA--DSM--- ὁ
 12. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 13. τῷ RA--DSM--- ὁ
 14. ἕκτῳ A1--DSM--- ἕκτος
 15. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 16. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 17. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 18. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 19. λόγος N2--NSM--- λόγος
 20. κύριου N2--GSM--- κύριος
 21. ἐν P--------- ἐν
 22. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 23. Αγγαιου N2--GSM--- Αγγαιος
 24. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 25. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 26. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 27. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 28. δὴ X--------- δή
 29. πρὸς P--------- πρός
 30. Ζοροβαβελ N---DSM--- Ζοροβαβελ
 31. τὸν RA--ASM--- ὁ
 32. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 33. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 34. ἐκ P--------- ἐκ
 35. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 36. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 37. καὶ C--------- καί
 38. πρὸς P--------- πρός
 39. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 40. τὸν RA--ASM--- ὁ
 41. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 42. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 43. τὸν RA--ASM--- ὁ
 44. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 45. τὸν RA--ASM--- ὁ
 46. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 47. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 48. Hag 1:2
 49. τάδε RD--APN--- ὅδε
 50. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 51. κύριος N2--NSM--- κύριος
 52. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 53. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 54. ὁ RA--NSM--- ὁ
 55. λαὸς N2--NSM--- λαός
 56. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 57. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 58. οὐχ D--------- οὐ
 59. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 60. ὁ RA--NSM--- ὁ
 61. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 62. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 63. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 64. τὸν RA--ASM--- ὁ
 65. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 66. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 67. Hag 1:3
 68. καὶ C--------- καί
 69. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 70. λόγος N2--NSM--- λόγος
 71. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 72. ἐν P--------- ἐν
 73. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 74. Αγγαιου N2--GSM--- Αγγαιος
 75. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 76. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 77. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 78. Hag 1:4
 79. εἰ C--------- εἰ
 80. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 81. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 82. μέν X--------- μέν
 83. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 84. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 85. οἰκεῖν V2--PAN--- οἰκέω
 86. ἐν P--------- ἐν
 87. οἴκοις N2--DPM--- οἶκος
 88. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 89. κοιλοστάθμοις N2--DPM--- κοιλόσταθμος
 90. ὁ RA--NSM--- ὁ
 91. δὲ X--------- δέ
 92. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 93. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 94. ἐξηρήμωται VM--XMI3S- ἐρημόω ἐκ
 95. Hag 1:5
 96. καὶ C--------- καί
 97. νῦν D--------- νῦν
 98. τάδε RD--APN--- ὅδε
 99. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 100. κύριος N2--NSM--- κύριος
 101. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 102. τάξατε VA--AAD2P- τάσσω
 103. δὴ X--------- δή
 104. τὰς RA--APF--- ὁ
 105. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 106. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 107. εἰς P--------- εἰς
 108. τὰς RA--APF--- ὁ
 109. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 110. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 111. Hag 1:6
 112. ἐσπείρατε VAI-AAI2P- σπείρω
 113. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 114. καὶ C--------- καί
 115. εἰσηνέγκατε VAI-AAI2P- φέρω εἰς
 116. ὀλίγα A1--APN--- ὀλίγος
 117. ἐφάγετε VBI-AAI2P- ἐσθίω
 118. καὶ C--------- καί
 119. οὐκ D--------- οὐ
 120. εἰς P--------- εἰς
 121. πλησμονήν N1--ASF--- πλησμονή
 122. ἐπίετε VBI-AAI2P- πίνω
 123. καὶ C--------- καί
 124. οὐκ D--------- οὐ
 125. εἰς P--------- εἰς
 126. μέθην N1--ASF--- μέθη
 127. περιεβάλεσθε VBI-AMI2P- βάλλω περι
 128. καὶ C--------- καί
 129. οὐκ D--------- οὐ
 130. ἐθερμάνθητε VCI-API2P- θερμαίνω
 131. ἐν P--------- ἐν
 132. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 133. καὶ C--------- καί
 134. ὁ RA--NSM--- ὁ
 135. τοὺς RA--APM--- ὁ
 136. μισθοὺς N2--APM--- μισθός
 137. συνάγων V1--PAPNSM ἄγω συν
 138. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 139. εἰς P--------- εἰς
 140. δεσμὸν N2--ASM--- δεσμός
 141. τετρυπημένον VM--XMPASM τρυπάω
 142. Hag 1:7
 143. τάδε RD--APN--- ὅδε
 144. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 145. κύριος N2--NSM--- κύριος
 146. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 147. θέσθε VE--AMD2P- τίθημι
 148. τὰς RA--APF--- ὁ
 149. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 150. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 151. εἰς P--------- εἰς
 152. τὰς RA--APF--- ὁ
 153. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 154. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 155. Hag 1:8
 156. ἀνάβητε VB--AAS2P- βαίνω ἀνα
 157. ἐπὶ P--------- ἐπί
 158. τὸ RA--ASN--- ὁ
 159. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 160. καὶ C--------- καί
 161. κόψατε VA--AAD2P- κόπτω
 162. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 163. καὶ C--------- καί
 164. οἰκοδομήσατε VA--AAD2P- οἰκοδομέω
 165. τὸν RA--ASM--- ὁ
 166. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 167. καὶ C--------- καί
 168. εὐδοκήσω VF--FAI1S- εὐδοκέω
 169. ἐν P--------- ἐν
 170. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 171. καὶ C--------- καί
 172. ἐνδοξασθήσομαι VS--FPI1S- δοξάζομαι ἐν
 173. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 174. κύριος N2--NSM--- κύριος
 175. Hag 1:9
 176. ἐπεβλέψατε VAI-AAI2P- βλέπω ἐπι
 177. εἰς P--------- εἰς
 178. πολλά A1--APN--- πολύς
 179. καὶ C--------- καί
 180. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 181. ὀλίγα A1--NPN--- ὀλίγος
 182. καὶ C--------- καί
 183. εἰσηνέχθη VQI-API3S- φέρω εἰς
 184. εἰς P--------- εἰς
 185. τὸν RA--ASM--- ὁ
 186. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 187. καὶ C--------- καί
 188. ἐξεφύσησα VAI-AAI1S- φυσάω ἐκ
 189. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 190. διὰ P--------- διά
 191. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 192. τάδε RD--APN--- ὅδε
 193. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 194. κύριος N2--NSM--- κύριος
 195. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 196. ἀνθ' P--------- ἀντί
 197. ὧν RR--GPN--- ὅς
 198. ὁ RA--NSM--- ὁ
 199. οἶκός N2--NSM--- οἶκος
 200. μού RP--GS---- ἐγώ
 201. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 202. ἔρημος N2--NSF--- ἔρημος
 203. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 204. δὲ X--------- δέ
 205. διώκετε V1--PAI2P- διώκω
 206. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 207. εἰς P--------- εἰς
 208. τὸν RA--ASM--- ὁ
 209. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 210. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 211. Hag 1:10
 212. διὰ P--------- διά
 213. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 214. ἀνέξει VF--FAI3S- ἔχω ἀνα
 215. ὁ RA--NSM--- ὁ
 216. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 217. ἀπὸ P--------- ἀπό
 218. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 219. καὶ C--------- καί
 220. ἡ RA--NSF--- ὁ
 221. γῆ N1--NSF--- γῆ
 222. ὑποστελεῖται VF2-FMI3S- στέλλω ὑπο
 223. τὰ RA--APN--- ὁ
 224. ἐκφόρια N2N-APN--- ἐκφόριον
 225. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 226. Hag 1:11
 227. καὶ C--------- καί
 228. ἐπάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐπι
 229. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 230. ἐπὶ P--------- ἐπί
 231. τὴν RA--ASF--- ὁ
 232. γῆν N1--ASF--- γῆ
 233. καὶ C--------- καί
 234. ἐπὶ P--------- ἐπί
 235. τὰ RA--APN--- ὁ
 236. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 237. καὶ C--------- καί
 238. ἐπὶ P--------- ἐπί
 239. τὸν RA--ASM--- ὁ
 240. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 241. καὶ C--------- καί
 242. ἐπὶ P--------- ἐπί
 243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 244. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 245. καὶ C--------- καί
 246. ἐπὶ P--------- ἐπί
 247. τὸ RA--ASN--- ὁ
 248. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 249. καὶ C--------- καί
 250. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 251. ἐκφέρει V1--PAI3S- φέρω ἐκ
 252. ἡ RA--NSF--- ὁ
 253. γῆ N1--NSF--- γῆ
 254. καὶ D--------- καί
 255. ἐπὶ P--------- ἐπί
 256. τοὺς RA--APM--- ὁ
 257. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 258. καὶ C--------- καί
 259. ἐπὶ P--------- ἐπί
 260. τὰ RA--APN--- ὁ
 261. κτήνη N3E-APN--- κτῆνος
 262. καὶ C--------- καί
 263. ἐπὶ P--------- ἐπί
 264. πάντας A1S-APM--- πᾶς
 265. τοὺς RA--APM--- ὁ
 266. πόνους N2--APM--- πόνος
 267. τῶν RA--GPM--- ὁ
 268. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 269. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 270. Hag 1:12
 271. καὶ C--------- καί
 272. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 273. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 274. ὁ RA--NSM--- ὁ
 275. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 276. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 277. ἐκ P--------- ἐκ
 278. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 279. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 280. καὶ C--------- καί
 281. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 282. ὁ RA--NSM--- ὁ
 283. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 284. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 285. ὁ RA--NSM--- ὁ
 286. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 287. ὁ RA--NSM--- ὁ
 288. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 289. καὶ C--------- καί
 290. πάντες A1S-NPM--- πᾶς
 291. οἱ RA--NPM--- ὁ
 292. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 293. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 294. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 295. τῆς RA--GSF--- ὁ
 296. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 297. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 298. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 299. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 300. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 301. καὶ C--------- καί
 302. τῶν RA--GPM--- ὁ
 303. λόγων N2--GPM--- λόγος
 304. Αγγαιου N2--GSM--- Αγγαιος
 305. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 306. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 307. καθότι D--------- καθότι
 308. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 309. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 310. κύριος N2--NSM--- κύριος
 311. ὁ RA--NSM--- ὁ
 312. θεὸς N2--NSM--- θεός
 313. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 314. πρὸς P--------- πρός
 315. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 316. καὶ C--------- καί
 317. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 318. ὁ RA--NSM--- ὁ
 319. λαὸς N2--NSM--- λαός
 320. ἀπὸ P--------- ἀπό
 321. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 322. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 323. Hag 1:13
 324. καὶ C--------- καί
 325. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 326. Αγγαιος N---NSM--- Αγγαιος
 327. ὁ RA--NSM--- ὁ
 328. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 329. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 330. τῷ RA--DSM--- ὁ
 331. λαῷ N2--DSM--- λαός
 332. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 333. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 334. μεθ' P--------- μετά
 335. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 336. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 337. κύριος N2--NSM--- κύριος
 338. Hag 1:14
 339. καὶ C--------- καί
 340. ἐξήγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω ἐκ
 341. κύριος N2--NSM--- κύριος
 342. τὸ RA--ASN--- ὁ
 343. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 344. Ζοροβαβελ N---GSM--- Ζοροβαβελ
 345. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 346. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 347. ἐκ P--------- ἐκ
 348. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 349. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 350. καὶ C--------- καί
 351. τὸ RA--ASN--- ὁ
 352. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 353. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 354. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 355. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 356. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 357. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 358. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 359. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 360. καὶ C--------- καί
 361. τὸ RA--ASN--- ὁ
 362. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 363. τῶν RA--GPM--- ὁ
 364. καταλοίπων A1B-GPM--- κατάλοιπος
 365. παντὸς A1S-GSM--- πᾶς
 366. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 367. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 368. καὶ C--------- καί
 369. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 370. καὶ C--------- καί
 371. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 372. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 373. ἐν P--------- ἐν
 374. τῷ RA--DSM--- ὁ
 375. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 376. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 377. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 378. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 379. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 380. Hag 1:15
 381. τῇ RA--DSF--- ὁ
 382. τετράδι N3D-DSF--- τετράς
 383. καὶ C--------- καί
 384. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 385. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 386. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 387. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 388. ἕκτου A1--GSM--- ἕκτος
 389. τῷ RA--DSN--- ὁ
 390. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 391. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 392. ἐπὶ P--------- ἐπί
 393. Δαρείου N2--GSM--- Δαρείος
 394. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 395. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 396. Hag 2:1
 397. τῷ RA--DSM--- ὁ
 398. ἑβδόμῳ A1--DSM--- ἕβδομος
 399. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 400. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 401. καὶ C--------- καί
 402. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 403. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 404. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 405. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 406. κύριος N2--NSM--- κύριος
 407. ἐν P--------- ἐν
 408. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 409. Αγγαιου N2--GSM--- Αγγαιος
 410. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 411. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 412. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 413. Hag 2:2
 414. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 415. δὴ X--------- δή
 416. πρὸς P--------- πρός
 417. Ζοροβαβελ N---ASM--- Ζοροβαβελ
 418. τὸν RA--ASM--- ὁ
 419. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 420. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 421. ἐκ P--------- ἐκ
 422. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 423. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 424. καὶ C--------- καί
 425. πρὸς P--------- πρός
 426. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 427. τὸν RA--ASM--- ὁ
 428. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 429. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 430. τὸν RA--ASM--- ὁ
 431. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 432. τὸν RA--ASM--- ὁ
 433. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 434. καὶ C--------- καί
 435. πρὸς P--------- πρός
 436. πάντας A1S-APM--- πᾶς
 437. τοὺς RA--APM--- ὁ
 438. καταλοίπους A1B-APM--- κατάλοιπος
 439. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 440. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 441. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 442. Hag 2:3
 443. τίς RI--NSM--- τίς
 444. ἐξ P--------- ἐκ
 445. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 446. ὃς RR--NSM--- ὅς
 447. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 448. τὸν RA--ASM--- ὁ
 449. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 450. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 451. ἐν P--------- ἐν
 452. τῇ RA--DSF--- ὁ
 453. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 454. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 455. τῇ RA--DSF--- ὁ
 456. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 457. καὶ C--------- καί
 458. πῶς D--------- πῶς
 459. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 460. βλέπετε V1--PAI2P- βλέπω
 461. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 462. νῦν D--------- νῦν
 463. καθὼς D--------- καθώς
 464. οὐχ D--------- οὐ
 465. ὑπάρχοντα V1--PAPASM ἄρχω ὑπο
 466. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 467. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 468. Hag 2:4
 469. καὶ C--------- καί
 470. νῦν D--------- νῦν
 471. κατίσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω κατα
 472. Ζοροβαβελ N---VSM--- Ζοροβαβελ
 473. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 474. κύριος N2--NSM--- κύριος
 475. καὶ C--------- καί
 476. κατίσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω κατα
 477. Ἰησοῦ N---VSM--- Ἰησοῦς
 478. ὁ RA--NSM--- ὁ
 479. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 480. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 481. ὁ RA--NSM--- ὁ
 482. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 483. ὁ RA--NSM--- ὁ
 484. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 485. καὶ C--------- καί
 486. κατισχυέτω V1--PAD3S- ἰσχύω κατα
 487. πᾶς A1S-NSM--- πᾶς
 488. ὁ RA--NSM--- ὁ
 489. λαὸς N2--VSM--- λαός
 490. τῆς RA--GSF--- ὁ
 491. γῆς N1--GSF--- γῆ
 492. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 493. κύριος N2--NSM--- κύριος
 494. καὶ C--------- καί
 495. ποιεῖτε V2--PAD2P- ποιέω
 496. διότι C--------- διότι
 497. μεθ' P--------- μετά
 498. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 499. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 500. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 501. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 502. κύριος N2--NSM--- κύριος
 503. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 504. Hag 2:5
 505. καὶ C--------- καί
 506. τὸ RA--NSN--- ὁ
 507. πνεῦμά N3M-NSN--- πνεῦμα
 508. μου RP--GS---- ἐγώ
 509. ἐφέστηκεν VXI-XAI3S- ἵστημι ἐπι
 510. ἐν P--------- ἐν
 511. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 512. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 513. θαρσεῖτε V2--PAD2P- θαρρέω
 514. Hag 2:6
 515. διότι C--------- διότι
 516. τάδε RD--APN--- ὅδε
 517. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 518. κύριος N2--NSM--- κύριος
 519. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 520. ἔτι D--------- ἔτι
 521. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 522. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 523. σείσω VF--FAI1S- σείω
 524. τὸν RA--ASM--- ὁ
 525. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 526. καὶ C--------- καί
 527. τὴν RA--ASF--- ὁ
 528. γῆν N1--ASF--- γῆ
 529. καὶ C--------- καί
 530. τὴν RA--ASF--- ὁ
 531. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 532. καὶ C--------- καί
 533. τὴν RA--ASF--- ὁ
 534. ξηράν A1A-ASF--- ξηρός
 535. Hag 2:7
 536. καὶ C--------- καί
 537. συσσείσω VF--FAI1S- σείω συν
 538. πάντα A1S-APN--- πᾶς
 539. τὰ RA--APN--- ὁ
 540. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 541. καὶ C--------- καί
 542. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 543. τὰ RA--APN--- ὁ
 544. ἐκλεκτὰ A1--APN--- ἐκλεκτός
 545. πάντων A1S-GPN--- πᾶς
 546. τῶν RA--GPN--- ὁ
 547. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 548. καὶ C--------- καί
 549. πλήσω VF--FAI1S- πίμπλημι
 550. τὸν RA--ASM--- ὁ
 551. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 552. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 553. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 554. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 555. κύριος N2--NSM--- κύριος
 556. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 557. Hag 2:8
 558. ἐμὸν A1--NSN--- ἐμός
 559. τὸ RA--NSN--- ὁ
 560. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 561. καὶ C--------- καί
 562. ἐμὸν A1--NSN--- ἐμός
 563. τὸ RA--NSN--- ὁ
 564. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 565. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 566. κύριος N2--NSM--- κύριος
 567. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 568. Hag 2:9
 569. διότι C--------- διότι
 570. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 571. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 572. ἡ RA--NSF--- ὁ
 573. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 574. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 575. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 576. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 577. ἡ RA--NSF--- ὁ
 578. ἐσχάτη A1--NSF--- ἔσχατος
 579. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 580. τὴν RA--ASF--- ὁ
 581. πρώτην A1--ASF--- πρῶτος
 582. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 583. κύριος N2--NSM--- κύριος
 584. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 585. καὶ C--------- καί
 586. ἐν P--------- ἐν
 587. τῷ RA--DSM--- ὁ
 588. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 589. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 590. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 591. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 592. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 593. κύριος N2--NSM--- κύριος
 594. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 595. καὶ C--------- καί
 596. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 597. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 598. εἰς P--------- εἰς
 599. περιποίησιν N3I-ASF--- περιποίησις
 600. παντὶ A1S-DSM--- πᾶς
 601. τῷ RA--DSM--- ὁ
 602. κτίζοντι V1--PAPDSM κτίζω
 603. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 604. ἀναστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι ἀνα
 605. τὸν RA--ASM--- ὁ
 606. ναὸν N2--ASM--- ναός
 607. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 608. Hag 2:10
 609. τετράδι M---DSF--- τετράς
 610. καὶ C--------- καί
 611. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 612. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 613. ἐνάτου A1--GSM--- ἔνατος
 614. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 615. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 616. δευτέρου A1A-GSM--- δεύτερος
 617. ἐπὶ P--------- ἐπί
 618. Δαρείου N2--GSM--- Δαρείος
 619. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 620. λόγος N2--NSM--- λόγος
 621. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 622. πρὸς P--------- πρός
 623. Αγγαιον N2--ASN--- Αγγαιος
 624. τὸν RA--ASM--- ὁ
 625. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 626. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 627. Hag 2:11
 628. τάδε RD--APN--- ὅδε
 629. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 630. κύριος N2--NSM--- κύριος
 631. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 632. ἐπερώτησον VA--AAD2S- ἐρωτάω ἐπι
 633. τοὺς RA--APM--- ὁ
 634. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 635. νόμον N2--ASM--- νόμος
 636. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 637. Hag 2:12
 638. ἐὰν C--------- ἐάν
 639. λάβῃ VB--AAS3S- λαμβάνω
 640. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 641. κρέας N3--ASN--- κρέας
 642. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 643. ἐν P--------- ἐν
 644. τῷ RA--DSN--- ὁ
 645. ἄκρῳ A1A-DSM--- ἄκρος
 646. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 647. ἱματίου N2N-GSN--- ἱμάτιον
 648. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 649. καὶ C--------- καί
 650. ἅψηται VA--AMS3S- ἅπτομαι
 651. τὸ RA--NSN--- ὁ
 652. ἄκρον A1A-NSN--- ἄκρος
 653. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 654. ἱματίου N2N-GSN--- ἱμάτιον
 655. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 656. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 657. ἢ C--------- ἤ
 658. ἑψέματος N3M-GSN--- ἕψεμα
 659. ἢ C--------- ἤ
 660. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 661. ἢ C--------- ἤ
 662. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 663. ἢ C--------- ἤ
 664. παντὸς A1S-GSN--- πᾶς
 665. βρώματος N3M-GSN--- βρῶμα
 666. εἰ C--------- εἰ
 667. ἁγιασθήσεται VS--FPI3S- ἁγιάζω
 668. καὶ C--------- καί
 669. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 670. οἱ RA--NPM--- ὁ
 671. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 672. καὶ C--------- καί
 673. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 674. οὔ D--------- οὐ
 675. Hag 2:13
 676. καὶ C--------- καί
 677. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 678. Αγγαιος N2--NSM--- Αγγαιος
 679. ἐὰν C--------- ἐάν
 680. ἅψηται VA--AMS3S- ἅπτομαι
 681. μεμιαμμένος VM--XMPNSM μιαίνω
 682. ἐπὶ P--------- ἐπί
 683. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 684. ἀπὸ P--------- ἀπό
 685. παντὸς A1S-GSN--- πᾶς
 686. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 687. εἰ C--------- εἰ
 688. μιανθήσεται VC--FPI3S- μιαίνω
 689. καὶ C--------- καί
 690. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 691. οἱ RA--NPM--- ὁ
 692. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 693. καὶ C--------- καί
 694. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 695. μιανθήσεται VC--FPI3S- μιαίνω
 696. Hag 2:14
 697. καὶ C--------- καί
 698. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 699. Αγγαιος N2--NSM--- Αγγαιος
 700. καὶ C--------- καί
 701. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 702. οὕτως D--------- οὕτως
 703. ὁ RA--NSM--- ὁ
 704. λαὸς N2--NSM--- λαός
 705. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 706. καὶ D--------- καί
 707. οὕτως D--------- οὕτως
 708. τὸ RA--NSN--- ὁ
 709. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 710. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 711. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 712. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 713. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 714. κύριος N2--NSM--- κύριος
 715. καὶ C--------- καί
 716. οὕτως D--------- οὕτως
 717. πάντα A1S-NPN--- πᾶς
 718. τὰ RA--NPN--- ὁ
 719. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 720. τῶν RA--GPF--- ὁ
 721. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 722. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 723. καὶ C--------- καί
 724. ὃς RR--NSM--- ὅς
 725. ἐὰν C--------- ἐάν
 726. ἐγγίσῃ VA--AAS3S- ἐγγίζω
 727. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 728. μιανθήσεται VC--FPI3S- μιαίνω
 729. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 730. τῶν RA--GPN--- ὁ
 731. λημμάτων N3M-GPN--- λῆμμα
 732. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 733. τῶν RA--GPN--- ὁ
 734. ὀρθρινῶν A1--GPN--- ὀρθρινός
 735. ὀδυνηθήσονται VC--FPI3P- ὀδυνάω
 736. ἀπὸ P--------- ἀπό
 737. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 738. πόνων N2--GPM--- πόνος
 739. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 740. καὶ C--------- καί
 741. ἐμισεῖτε V2I-IAI2P- μισέω
 742. ἐν P--------- ἐν
 743. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 744. ἐλέγχοντας V1--PAPAPM ἐλέγχω
 745. Hag 2:15
 746. καὶ C--------- καί
 747. νῦν D--------- νῦν
 748. θέσθε VE--AMD2P- τίθημι
 749. δὴ X--------- δή
 750. εἰς P--------- εἰς
 751. τὰς RA--APF--- ὁ
 752. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 753. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 754. ἀπὸ P--------- ἀπό
 755. τῆς RA--GSF--- ὁ
 756. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 757. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 758. καὶ C--------- καί
 759. ὑπεράνω D--------- ὑπεράνω
 760. πρὸ P--------- πρό
 761. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 762. θεῖναι VE--AAN--- τίθημι
 763. λίθον N2--ASM--- λίθος
 764. ἐπὶ P--------- ἐπί
 765. λίθον N2--ASM--- λίθος
 766. ἐν P--------- ἐν
 767. τῷ RA--DSM--- ὁ
 768. ναῷ N2--DSM--- ναός
 769. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 770. Hag 2:16
 771. τίνες RI--NPM--- τίς
 772. ἦτε V9--IAI2P- εἰμί
 773. ὅτε D--------- ὅτε
 774. ἐνεβάλλετε V1I-IAI2P- βάλλω ἐν
 775. εἰς P--------- εἰς
 776. κυψέλην N1--ASF--- κυψέλη
 777. κριθῆς N1--GSF--- κριθή
 778. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 779. σάτα N2N-APN--- σάτον
 780. καὶ C--------- καί
 781. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 782. κριθῆς N1--GSF--- κριθή
 783. δέκα M--------- δέκα
 784. σάτα N2N-APN--- σάτον
 785. καὶ C--------- καί
 786. εἰσεπορεύεσθε V1I-IMI2P- πορεύομαι εἰς
 787. εἰς P--------- εἰς
 788. τὸ RA--ASN--- ὁ
 789. ὑπολήνιον N2N-ASN--- ὑπολήνιον
 790. ἐξαντλῆσαι VA--AAN--- ἀντλέω ἐκ
 791. πεντήκοντα M---APM--- πεντήκοντα
 792. μετρητάς N1M-APM--- μετρητής
 793. καὶ C--------- καί
 794. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 795. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 796. Hag 2:17
 797. ἐπάταξα VAI-AAI1S- πατάσσω
 798. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 799. ἐν P--------- ἐν
 800. ἀφορίᾳ N1A-DSF--- ἀφορία
 801. καὶ C--------- καί
 802. ἐν P--------- ἐν
 803. ἀνεμοφθορίᾳ N1A-DSF--- ἀνεμοφθορία
 804. καὶ C--------- καί
 805. ἐν P--------- ἐν
 806. χαλάζῃ N1--DSF--- χαλάζη
 807. πάντα A1S-APN--- πᾶς
 808. τὰ RA--APN--- ὁ
 809. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 810. τῶν RA--GPF--- ὁ
 811. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 812. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 813. καὶ C--------- καί
 814. οὐκ D--------- οὐ
 815. ἐπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐπι
 816. πρός P--------- πρός
 817. με RP--AS---- ἐγώ
 818. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 819. κύριος N2--NSM--- κύριος
 820. Hag 2:18
 821. ὑποτάξατε VA--AAD2P- τάσσω ὑπο
 822. δὴ X--------- δή
 823. τὰς RA--APF--- ὁ
 824. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 825. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 826. ἀπὸ P--------- ἀπό
 827. τῆς RA--GSF--- ὁ
 828. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 829. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 830. καὶ C--------- καί
 831. ἐπέκεινα D--------- ἐπέκεινα
 832. ἀπὸ P--------- ἀπό
 833. τῆς RA--GSF--- ὁ
 834. τετράδος M---GSF--- τετράς
 835. καὶ C--------- καί
 836. εἰκάδος N3D-GSF--- εἰκάς
 837. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 838. ἐνάτου A1--GSM--- ἔνατος
 839. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 840. καὶ C--------- καί
 841. ἀπὸ P--------- ἀπό
 842. τῆς RA--GSF--- ὁ
 843. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 844. ἧς RR--GSF--- ὅς
 845. ἐθεμελιώθη VCI-API3S- θεμελιόω
 846. ὁ RA--NSM--- ὁ
 847. ναὸς N2--NSM--- ναός
 848. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 849. θέσθε VE--AMD2P- τίθημι
 850. ἐν P--------- ἐν
 851. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 852. καρδίαις N1A-DPF--- καρδία
 853. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 854. Hag 2:19
 855. εἰ C--------- εἰ
 856. ἔτι D--------- ἔτι
 857. ἐπιγνωσθήσεται VS--FPI3S- γιγνώσκω ἐπι
 858. ἐπὶ P--------- ἐπί
 859. τῆς RA--GSF--- ὁ
 860. ἅλω N3--GSF--- ἅλως
 861. καὶ C--------- καί
 862. εἰ C--------- εἰ
 863. ἔτι D--------- ἔτι
 864. ἡ RA--NSF--- ὁ
 865. ἄμπελος N2--NSF--- ἄμπελος
 866. καὶ C--------- καί
 867. ἡ RA--NSF--- ὁ
 868. συκῆ N1--NSF--- συκῆ
 869. καὶ C--------- καί
 870. ἡ RA--NSF--- ὁ
 871. ῥόα N1A-NSF--- ῥόα
 872. καὶ C--------- καί
 873. τὰ RA--NPN--- ὁ
 874. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 875. τῆς RA--GSF--- ὁ
 876. ἐλαίας N1A-GSF--- ἐλαία
 877. τὰ RA--NPN--- ὁ
 878. οὐ D--------- οὐ
 879. φέροντα V1--PAPNPN φέρω
 880. καρπόν N2--ASM--- καρπός
 881. ἀπὸ P--------- ἀπό
 882. τῆς RA--GSF--- ὁ
 883. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 884. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 885. εὐλογήσω VA--AAS1S- εὐλογέω
 886. Hag 2:20
 887. καὶ C--------- καί
 888. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 889. λόγος N2--NSM--- λόγος
 890. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 891. ἐκ P--------- ἐκ
 892. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 893. πρὸς P--------- πρός
 894. Αγγαιον N2--ASM--- Αγγαιος
 895. τὸν RA--ASM--- ὁ
 896. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 897. τετράδι M---DSF--- τετράς
 898. καὶ C--------- καί
 899. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 900. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 901. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 902. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 903. Hag 2:21
 904. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 905. πρὸς P--------- πρός
 906. Ζοροβαβελ N---ASM--- Ζοροβαβελ
 907. τὸν RA--ASM--- ὁ
 908. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 909. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 910. ἐκ P--------- ἐκ
 911. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 912. Ιουδα N---GSF--- Ιουδα
 913. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 914. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 915. σείω V1--PAI1S- σείω
 916. τὸν RA--ASM--- ὁ
 917. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 918. καὶ C--------- καί
 919. τὴν RA--ASF--- ὁ
 920. γῆν N1--ASF--- γῆ
 921. καὶ C--------- καί
 922. τὴν RA--ASF--- ὁ
 923. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 924. καὶ C--------- καί
 925. τὴν RA--ASF--- ὁ
 926. ξηρὰν A1A-ASF--- ξηρός
 927. Hag 2:22
 928. καὶ C--------- καί
 929. καταστρέψω VF--FAI1S- στρέφω κατα
 930. θρόνους N2--APM--- θρόνος
 931. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 932. καὶ C--------- καί
 933. ὀλεθρεύσω VF--FAI1S- ὀλεθρεύω
 934. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 935. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 936. τῶν RA--GPN--- ὁ
 937. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 938. καὶ C--------- καί
 939. καταστρέψω VF--FAI1S- στρέφω κατα
 940. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 941. καὶ C--------- καί
 942. ἀναβάτας N1M-APM--- ἀναβάτης
 943. καὶ C--------- καί
 944. καταβήσονται VF--FMI3P- βαίνω κατα
 945. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 946. καὶ C--------- καί
 947. ἀναβάται N1M-NPM--- ἀναβάτης
 948. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 949. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 950. ἐν P--------- ἐν
 951. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 952. πρὸς P--------- πρός
 953. τὸν RA--ASM--- ὁ
 954. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 955. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 956. Hag 2:23
 957. ἐν P--------- ἐν
 958. τῇ RA--DSF--- ὁ
 959. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 960. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 961. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 962. κύριος N2--NSM--- κύριος
 963. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 964. λήμψομαί VF--FMI1S- λαμβάνω
 965. σε RP--AS---- σύ
 966. Ζοροβαβελ N---VSM--- Ζοροβαβελ
 967. τὸν RA--ASM--- ὁ
 968. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 969. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 970. τὸν RA--ASM--- ὁ
 971. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 972. μου RP--GS---- ἐγώ
 973. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 974. κύριος N2--NSM--- κύριος
 975. καὶ C--------- καί
 976. θήσομαί VF--FMI1S- τίθημι
 977. σε RP--AS---- σύ
 978. ὡς C--------- ὡς
 979. σφραγῖδα N3D-ASF--- σφραγίς
 980. διότι C--------- διότι
 981. σὲ RP--AS---- σύ
 982. ᾑρέτισα VAI-AAI1S- αἱρετίζω
 983. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 984. κύριος N2--NSM--- κύριος
 985. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ