34.Sirach.txt 648 KB


 1. Sir Prolog:1
 2. πολλῶν A1--GPN--- πολύς
 3. καὶ C--------- καί
 4. μεγάλων A1--GPN--- μέγας
 5. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 6. διὰ P--------- διά
 7. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8. νόμου N2--GSM--- νόμος
 9. καὶ C--------- καί
 10. τῶν RA--GPM--- ὁ
 11. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 12. Sir Prolog:2
 13. καὶ C--------- καί
 14. τῶν RA--GPM--- ὁ
 15. ἄλλων RD--GPM--- ἄλλος
 16. τῶν RA--GPM--- ὁ
 17. κατ' P--------- κατά
 18. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 19. ἠκολουθηκότων VX--XAPGPM ἀκολουθέω
 20. δεδομένων VM--XMPGPM δίδωμι
 21. Sir Prolog:3
 22. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 23. ὧν RR--GPM--- ὅς
 24. δέον V2--PAPNSN δέω
 25. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 26. ἐπαινεῖν V2--PAN--- αἰνέω ἐπι
 27. τὸν RA--ASM--- ὁ
 28. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 29. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 30. καὶ C--------- καί
 31. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 32. Sir Prolog:4
 33. καὶ C--------- καί
 34. ὡς C--------- ὡς
 35. οὐ D--------- οὐ
 36. μόνον D--------- μόνον
 37. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 38. τοὺς RA--APM--- ὁ
 39. ἀναγινώσκοντας V1--PAPAPM γιγνώσκω ἀνα
 40. δέον V2--PAPASN δέω
 41. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 42. ἐπιστήμονας A3N-APM--- ἐπιστήμων
 43. γίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 44. Sir Prolog:5
 45. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 46. καὶ D--------- καί
 47. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 48. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 49. δύνασθαι V6--PMN--- δύναμαι
 50. τοὺς RA--APM--- ὁ
 51. φιλομαθοῦντας V2--PAPAPM φιλομαθέω
 52. χρησίμους A1--APM--- χρησίμος
 53. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 54. Sir Prolog:6
 55. καὶ C--------- καί
 56. λέγοντας V1--PAPAPM λέγω
 57. καὶ C--------- καί
 58. γράφοντας V1--PAPAPM γράφω
 59. Sir Prolog:7
 60. ὁ RA--NSM--- ὁ
 61. πάππος N2--NSM--- πάππος
 62. μου RP--GS---- ἐγώ
 63. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 64. ἐπὶ P--------- ἐπί
 65. πλεῖον A3C-ASM--- πολύς
 66. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 67. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 68. Sir Prolog:8
 69. εἴς P--------- εἰς
 70. τε X--------- τε
 71. τὴν RA--ASF--- ὁ
 72. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 73. νόμου N2--GSM--- νόμος
 74. Sir Prolog:9
 75. καὶ C--------- καί
 76. τῶν RA--GPM--- ὁ
 77. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 78. Sir Prolog:10
 79. καὶ C--------- καί
 80. τῶν RA--GPN--- ὁ
 81. ἄλλων RD--GPN--- ἄλλος
 82. πατρίων A1A-GPN--- πάτριος
 83. βιβλίων N2N-GPN--- βιβλίον
 84. ἀνάγνωσιν N3I-ASF--- ἀνάγνωσις
 85. Sir Prolog:11
 86. καὶ C--------- καί
 87. ἐν P--------- ἐν
 88. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 89. ἱκανὴν A1--ASF--- ἱκανός
 90. ἕξιν N3I-ASF--- ἕξις
 91. περιποιησάμενος VA--AMPNSM ποιέω περι
 92. Sir Prolog:12
 93. προήχθη VQI-API3S- ἄγω προ
 94. καὶ C--------- καί
 95. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 96. συγγράψαι VA--AAN--- γράφω συν
 97. τι RI--ASN--- τις
 98. τῶν RA--GPN--- ὁ
 99. εἰς P--------- εἰς
 100. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 101. καὶ C--------- καί
 102. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 103. ἀνηκόντων V1--PAPGPN ἥκω ἀνα
 104. Sir Prolog:13
 105. ὅπως C--------- ὅπως
 106. οἱ RA--NPM--- ὁ
 107. φιλομαθεῖς A3H-NPM--- φιλομαθής
 108. καὶ C--------- καί
 109. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 110. ἔνοχοι A1B-NPM--- ἔνοχος
 111. γενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι
 112. Sir Prolog:14
 113. πολλῷ A1--DSN--- πολύς
 114. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 115. ἐπιπροσθῶσιν V2--PAS3P- θέω ἐπι προς
 116. διὰ P--------- διά
 117. τῆς RA--GSF--- ὁ
 118. ἐννόμου A1B-GSF--- ἔννομος
 119. βιώσεως N3I-GSF--- βίωσις
 120. Sir Prolog:15
 121. παρακέκλησθε VM--XMI2P- καλέω παρα
 122. οὖν X--------- οὖν
 123. Sir Prolog:16
 124. μετ' P--------- μετά
 125. εὐνοίας N1A-GSF--- εὔνοια
 126. καὶ C--------- καί
 127. προσοχῆς N1--GSF--- προσοχή
 128. Sir Prolog:17
 129. τὴν RA--ASF--- ὁ
 130. ἀνάγνωσιν N3I-ASF--- ἀνάγνωσις
 131. ποιεῖσθαι V2--PMN--- ποιέω
 132. Sir Prolog:18
 133. καὶ C--------- καί
 134. συγγνώμην N1--ASF--- συγγνώμη
 135. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 136. Sir Prolog:19
 137. ἐφ' P--------- ἐπί
 138. οἷς RR--DPN--- ὅς
 139. ἂν X--------- ἄν
 140. δοκῶμεν V2--PAS1P- δοκέω
 141. Sir Prolog:20
 142. τῶν RA--GPN--- ὁ
 143. κατὰ P--------- κατά
 144. τὴν RA--ASF--- ὁ
 145. ἑρμηνείαν N1A-ASF--- ἑρμηνεία
 146. πεφιλοπονημένων VM--XMPGPN φιλοπονέω
 147. τισὶν RI--DPN--- τις
 148. τῶν RA--GPF--- ὁ
 149. λέξεων N3I-GPF--- λέξις
 150. ἀδυναμεῖν V2--PAN--- ἀδυναμέω
 151. Sir Prolog:21
 152. οὐ D--------- οὐ
 153. γὰρ X--------- γάρ
 154. ἰσοδυναμεῖ V2--PAI3S- ἰσοδυναμέω
 155. Sir Prolog:22
 156. αὐτὰ RD--NPN--- αὐτός
 157. ἐν P--------- ἐν
 158. ἑαυτοῖς RD--DPN--- ἑαυτοῦ
 159. Εβραϊστὶ N--------- Εβραϊστί
 160. λεγόμενα V1--PMPAPN λέγω
 161. καὶ C--------- καί
 162. ὅταν D--------- ὅταν
 163. μεταχθῇ VQ--APS3S- ἄγω μετα
 164. εἰς P--------- εἰς
 165. ἑτέραν A1A-ASF--- ἕτερος
 166. γλῶσσαν N1S-ASF--- γλῶσσα
 167. Sir Prolog:23
 168. οὐ D--------- οὐ
 169. μόνον D--------- μόνον
 170. δὲ X--------- δέ
 171. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 172. Sir Prolog:24
 173. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 174. καὶ D--------- καί
 175. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 176. ὁ RA--NSM--- ὁ
 177. νόμος N2--NSM--- νόμος
 178. καὶ C--------- καί
 179. αἱ RA--NPF--- ὁ
 180. προφητεῖαι N1A-NPF--- προφητεία
 181. Sir Prolog:25
 182. καὶ C--------- καί
 183. τὰ RA--NPN--- ὁ
 184. λοιπὰ A1--NPN--- λοιπός
 185. τῶν RA--GPN--- ὁ
 186. βιβλίων N2N-GPN--- βιβλίον
 187. Sir Prolog:26
 188. οὐ D--------- οὐ
 189. μικρὰν A1A-ASF--- μικρός
 190. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 191. τὴν RA--ASF--- ὁ
 192. διαφορὰν N1A-ASF--- διαφορά
 193. ἐν P--------- ἐν
 194. ἑαυτοῖς RD--DPN--- ἑαυτοῦ
 195. λεγόμενα V1--PMPAPN λέγω
 196. Sir Prolog:27
 197. ἐν P--------- ἐν
 198. γὰρ X--------- γάρ
 199. τῷ RA--DSN--- ὁ
 200. ὀγδόῳ A1--DSN--- ὄγδοος
 201. καὶ C--------- καί
 202. τριακοστῷ A1--DSN--- τριακοστός
 203. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 204. ἐπὶ P--------- ἐπί
 205. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 206. Εὐεργέτου N1M-GSM--- Εὐεργέτης
 207. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 208. Sir Prolog:28
 209. παραγενηθεὶς VC--APPNSM γίγνομαι παρα
 210. εἰς P--------- εἰς
 211. Αἴγυπτον N2--ASM--- Αἴγυπτος
 212. καὶ C--------- καί
 213. συγχρονίσας VA--AAPNSM χρονίζω συν
 214. Sir Prolog:29
 215. εὑρὼν VB--AAPNSM εὑρίσκω
 216. οὐ D--------- οὐ
 217. μικρᾶς A1A-GSF--- μικρός
 218. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 219. ἀφόμοιον N2N-ASN--- ἀφόμοιος
 220. Sir Prolog:30
 221. ἀναγκαιότατον A1A-ASNS-- ἀναγκαῖος
 222. ἐθέμην VEI-AMI1S- τίθημι
 223. καὶ C--------- καί
 224. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 225. τινα RI--ASN--- τις
 226. προσενέγκασθαι VA--AMN--- φέρω προς
 227. σπουδὴν N1--ASF--- σπουδή
 228. καὶ C--------- καί
 229. φιλοπονίαν N1A-ASF--- φιλοπονία
 230. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 231. μεθερμηνεῦσαι VA--AAN--- ἑρμηνεύω μετα
 232. τήνδε RD--ASF--- ὅδε
 233. τὴν RA--ASF--- ὁ
 234. βίβλον N2--ASF--- βίβλος
 235. Sir Prolog:31
 236. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 237. ἀγρυπνίαν N1A-ASF--- ἀγρυπνία
 238. καὶ C--------- καί
 239. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 240. προσενεγκάμενος VA--AMPNSM φέρω προς
 241. Sir Prolog:32
 242. ἐν P--------- ἐν
 243. τῷ RA--DSN--- ὁ
 244. διαστήματι N3M-DSN--- διάστημα
 245. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 246. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 247. Sir Prolog:33
 248. πρὸς P--------- πρός
 249. τὸ RA--ASN--- ὁ
 250. ἐπὶ P--------- ἐπί
 251. πέρας N3T-ASN--- πέρας
 252. ἀγαγόντα VB--AAPASN ἄγω
 253. τὸ RA--ASN--- ὁ
 254. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 255. ἐκδόσθαι VO--AMN--- δίδωμι ἐκ
 256. Sir Prolog:34
 257. καὶ C--------- καί
 258. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 259. ἐν P--------- ἐν
 260. τῇ RA--DSF--- ὁ
 261. παροικίᾳ N1A-DSF--- παροικία
 262. βουλομένοις V1--PMPDPM βούλομαι
 263. φιλομαθεῖν V2--PAN--- φιλομαθέω
 264. Sir Prolog:35
 265. προκατασκευαζομένους V1--PMPAPM σκευάζω προ κατα
 266. τὰ RA--APN--- ὁ
 267. ἤθη N3E-APN--- ἦθος
 268. Sir Prolog:36
 269. ἐννόμως D--------- ἐννόμως
 270. βιοτεύειν V1--PAN--- βιοτεύω
 271. Sir 1:1
 272. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 273. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 274. παρὰ P--------- παρά
 275. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 276. καὶ C--------- καί
 277. μετ' P--------- μετά
 278. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 279. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 280. εἰς P--------- εἰς
 281. τὸν RA--ASM--- ὁ
 282. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 283. Sir 1:2
 284. ἄμμον N2--ASF--- ἄμμος
 285. θαλασσῶν N1S-GPF--- θάλασσα
 286. καὶ C--------- καί
 287. σταγόνας N3N-APF--- σταγών
 288. ὑετοῦ N2--GSM--- ὑετός
 289. καὶ C--------- καί
 290. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 291. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 292. τίς RI--NSM--- τίς
 293. ἐξαριθμήσει VF--FAI3S- ἀριθμέω ἐκ
 294. Sir 1:3
 295. ὕψος N3E-ASN--- ὕψος
 296. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 297. καὶ C--------- καί
 298. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 299. γῆς N1--GSF--- γῆ
 300. καὶ C--------- καί
 301. ἄβυσσον N2--ASM--- ἄβυσσος
 302. καὶ C--------- καί
 303. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 304. τίς RI--NSM--- τίς
 305. ἐξιχνιάσει VF--FAI3S- ἐξιχνιάζω
 306. Sir 1:4
 307. προτέρα A1A-NSF--- πρότερος
 308. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 309. ἔκτισται VT--XMI3S- κτίζω
 310. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 311. καὶ C--------- καί
 312. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 313. φρονήσεως N3I-GSF--- φρόνησις
 314. ἐξ P--------- ἐκ
 315. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 316. Sir 1:6
 317. ῥίζα N1S-NSF--- ῥίζα
 318. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 319. τίνι RI--DSM--- τίς
 320. ἀπεκαλύφθη VVI-API3S- καλύπτω ἀπο
 321. καὶ C--------- καί
 322. τὰ RA--APN--- ὁ
 323. πανουργεύματα N3M-APN--- πανούργευμα
 324. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 325. τίς RI--NSM--- τίς
 326. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 327. Sir 1:8
 328. εἷς M---NSM--- εἷς
 329. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 330. σοφός A1--NSM--- σοφός
 331. φοβερὸς A1A-NSM--- φοβερός
 332. σφόδρα D--------- σφόδρα
 333. καθήμενος V5--PMPNSM ἧμαι κατα
 334. ἐπὶ P--------- ἐπί
 335. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 336. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 337. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 338. Sir 1:9
 339. κύριος N2--NSM--- κύριος
 340. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 341. ἔκτισεν VAI-AAI3S- κτίζω
 342. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 343. καὶ C--------- καί
 344. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 345. καὶ C--------- καί
 346. ἐξηρίθμησεν VAI-AAI3S- ἀριθμέω ἐκ
 347. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 348. καὶ C--------- καί
 349. ἐξέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐκ
 350. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 351. ἐπὶ P--------- ἐπί
 352. πάντα A3--APN--- πᾶς
 353. τὰ RA--APN--- ὁ
 354. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 355. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 356. Sir 1:10
 357. μετὰ P--------- μετά
 358. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 359. σαρκὸς N3K-GSF--- σάρξ
 360. κατὰ P--------- κατά
 361. τὴν RA--ASF--- ὁ
 362. δόσιν N3I-ASF--- δόσις
 363. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 364. καὶ C--------- καί
 365. ἐχορήγησεν VAI-AAI3S- χορηγέω
 366. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 367. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 368. ἀγαπῶσιν V3--PAPDPM ἀγαπάω
 369. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 370. Sir 1:11
 371. φόβος N2--NSM--- φόβος
 372. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 373. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 374. καὶ C--------- καί
 375. καύχημα N3M-NSN--- καύχημα
 376. καὶ C--------- καί
 377. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 378. καὶ C--------- καί
 379. στέφανος N2--NSM--- στέφανος
 380. ἀγαλλιάματος N3M-GSN--- ἀγαλλίαμα
 381. Sir 1:12
 382. φόβος N2--NSM--- φόβος
 383. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 384. τέρψει VF--FAI3S- τέρπω
 385. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 386. καὶ C--------- καί
 387. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 388. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 389. καὶ C--------- καί
 390. χαρὰν N1A-ASF--- χαρά
 391. καὶ C--------- καί
 392. μακροημέρευσιν N3I-ASF--- μακροημέρευσις
 393. Sir 1:13
 394. τῷ RA--DSM--- ὁ
 395. φοβουμένῳ V2--PMPDSM φοβέω
 396. τὸν RA--ASM--- ὁ
 397. κύριον N2--ASM--- κύριος
 398. εὖ D--------- εὖ
 399. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 400. ἐπ' P--------- ἐπί
 401. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 402. καὶ C--------- καί
 403. ἐν P--------- ἐν
 404. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 405. τελευτῆς N1--GSF--- τελευτή
 406. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 407. εὐλογηθήσεται VC--FPI3S- εὐλογέω
 408. Sir 1:14
 409. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 410. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 411. φοβεῖσθαι V2--PMN--- φοβέω
 412. τὸν RA--ASM--- ὁ
 413. κύριον N2--ASM--- κύριος
 414. καὶ C--------- καί
 415. μετὰ P--------- μετά
 416. πιστῶν A1--GPM--- πιστός
 417. ἐν P--------- ἐν
 418. μήτρᾳ N1A-DSF--- μήτρα
 419. συνεκτίσθη VSI-API3S- κτίζω συν
 420. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 421. Sir 1:15
 422. μετὰ P--------- μετά
 423. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 424. θεμέλιον N2N-ASM--- θεμέλιον
 425. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 426. ἐνόσσευσεν VAI-AAI3S- νοσσεύω
 427. καὶ C--------- καί
 428. μετὰ P--------- μετά
 429. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 430. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 431. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 432. ἐμπιστευθήσεται VC--FPI3S- πιστεύω ἐν
 433. Sir 1:16
 434. πλησμονὴ N1--NSF--- πλησμονή
 435. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 436. φοβεῖσθαι V2--PMN--- φοβέω
 437. τὸν RA--ASM--- ὁ
 438. κύριον N2--ASM--- κύριος
 439. καὶ C--------- καί
 440. μεθύσκει V1--PAI3S- μεθύω
 441. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 442. ἀπὸ P--------- ἀπό
 443. τῶν RA--GPM--- ὁ
 444. καρπῶν N2--GPM--- καρπός
 445. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 446. Sir 1:17
 447. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 448. τὸν RA--ASM--- ὁ
 449. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 450. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 451. ἐμπλήσει VF--FAI3S- πίμπλημι ἐν
 452. ἐπιθυμημάτων N3M-GPN--- ἐπιθύμημα
 453. καὶ C--------- καί
 454. τὰ RA--APN--- ὁ
 455. ἀποδοχεῖα N2N-APN--- ἀποδοχεῖον
 456. ἀπὸ P--------- ἀπό
 457. τῶν RA--GPN--- ὁ
 458. γενημάτων N3M-GPN--- γένημα
 459. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 460. Sir 1:18
 461. στέφανος N2--NSM--- στέφανος
 462. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 463. φόβος N2--NSM--- φόβος
 464. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 465. ἀναθάλλων V1--PAPNSM θάλλω ἀνα
 466. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 467. καὶ C--------- καί
 468. ὑγίειαν N1A-ASF--- ὑγίεια
 469. ἰάσεως N3I-GSF--- ἴασις
 470. Sir 1:19
 471. καὶ C--------- καί
 472. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 473. καὶ C--------- καί
 474. ἐξηρίθμησεν VAI-AAI3S- ἀριθμέω ἐκ
 475. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 476. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 477. καὶ C--------- καί
 478. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 479. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 480. ἐξώμβρησεν VAI-AAI3S- ὀμβρέω ἐκ
 481. καὶ C--------- καί
 482. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 483. κρατούντων V2--PAPGPM κρατέω
 484. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 485. ἀνύψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω ἀνα
 486. Sir 1:20
 487. ῥίζα N1S-NSF--- ῥίζα
 488. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 489. φοβεῖσθαι V2--PMN--- φοβέω
 490. τὸν RA--ASM--- ὁ
 491. κύριον N2--ASM--- κύριος
 492. καὶ C--------- καί
 493. οἱ RA--NPM--- ὁ
 494. κλάδοι N2--NPM--- κλάδος
 495. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 496. μακροημέρευσις N3I-NSF--- μακροημέρευσις
 497. Sir 1:22
 498. οὐ D--------- οὐ
 499. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 500. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 501. ἄδικος A1B-NSM--- ἄδικος
 502. δικαιωθῆναι VC--APN--- δικαιόω
 503. ἡ RA--NSF--- ὁ
 504. γὰρ X--------- γάρ
 505. ῥοπὴ N1--NSF--- ῥοπή
 506. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 507. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 508. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 509. πτῶσις N3I-NSF--- πτῶσις
 510. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 511. Sir 1:23
 512. ἕως P--------- ἕως
 513. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 514. ἀνθέξεται VF--FMI3S- ἔχω ἀντι
 515. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 516. καὶ C--------- καί
 517. ὕστερον N2N-NSN--- ὕστερος
 518. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 519. ἀναδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἀνα
 520. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 521. Sir 1:24
 522. ἕως P--------- ἕως
 523. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 524. κρύψει VF--FAI3S- κρύπτω
 525. τοὺς RA--APM--- ὁ
 526. λόγους N2--APM--- λόγος
 527. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 528. καὶ C--------- καί
 529. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 530. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 531. ἐκδιηγήσεται VF--FMI3S- ἡγέομαι ἐκ δια
 532. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 533. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 534. Sir 1:25
 535. ἐν P--------- ἐν
 536. θησαυροῖς N2--DPM--- θησαυρός
 537. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 538. παραβολαὶ N1--NPF--- παραβολη
 539. ἐπιστήμης N1--GSF--- ἐπιστήμη
 540. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 541. δὲ X--------- δέ
 542. ἁμαρτωλῷ A1B-DSM--- ἁμαρτωλός
 543. θεοσέβεια N1A-NSF--- θεοσεβεία
 544. Sir 1:26
 545. ἐπιθυμήσας VA--AAPNSM θυμέω ἐπι
 546. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 547. διατήρησον VA--AAD2S- τηρέω δια
 548. ἐντολάς N1A-APF--- ἐντολή
 549. καὶ C--------- καί
 550. κύριος N2--NSM--- κύριος
 551. χορηγήσει VF--FAI3S- χορηγέω
 552. σοι RP--DS---- σύ
 553. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 554. Sir 1:27
 555. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 556. γὰρ X--------- γάρ
 557. καὶ C--------- καί
 558. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 559. φόβος N2--NSM--- φόβος
 560. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 561. καὶ C--------- καί
 562. ἡ RA--NSF--- ὁ
 563. εὐδοκία N1A-NSF--- εὐδοκία
 564. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 565. πίστις N3I-NSF--- πίστις
 566. καὶ C--------- καί
 567. πραότης N3T-NSF--- πραότης
 568. Sir 1:28
 569. μὴ D--------- μή
 570. ἀπειθήσῃς VA--AAS2S- ἀπειθέω
 571. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 572. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 573. καὶ C--------- καί
 574. μὴ D--------- μή
 575. προσέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι προς
 576. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 577. ἐν P--------- ἐν
 578. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 579. δισσῇ A1--DSF--- δισσός
 580. Sir 1:29
 581. μὴ D--------- μή
 582. ὑποκριθῇς VC--APS2S- κρίνω ὑπο
 583. ἐν P--------- ἐν
 584. στόμασιν N3M-DPN--- στόμα
 585. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 586. καὶ C--------- καί
 587. ἐν P--------- ἐν
 588. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 589. χείλεσίν N3E-DPN--- χεῖλος
 590. σου RP--GS---- σύ
 591. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 592. Sir 1:30
 593. μὴ D--------- μή
 594. ἐξύψου V4--PMD2S- ὑψόω ἐκ
 595. σεαυτόν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 596. ἵνα C--------- ἵνα
 597. μὴ D--------- μή
 598. πέσῃς VA--AAS2S- πίπτω
 599. καὶ C--------- καί
 600. ἐπαγάγῃς VB--AAS2S- ἄγω ἐπι
 601. τῇ RA--DSF--- ὁ
 602. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 603. σου RP--GS---- σύ
 604. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 605. καὶ C--------- καί
 606. ἀποκαλύψει VF--FAI3S- καλύπτω ἀπο
 607. κύριος N2--NSM--- κύριος
 608. τὰ RA--APN--- ὁ
 609. κρυπτά A1--APN--- κρυπτός
 610. σου RP--GS---- σύ
 611. καὶ C--------- καί
 612. ἐν P--------- ἐν
 613. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 614. συναγωγῆς N1--GSF--- συναγωγή
 615. καταβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω κατα
 616. σε RP--AS---- σύ
 617. ὅτι C--------- ὅτι
 618. οὐ D--------- οὐ
 619. προσῆλθες VBI-AAI2S- ἔρχομαι προς
 620. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 621. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 622. καὶ C--------- καί
 623. ἡ RA--NSF--- ὁ
 624. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 625. σου RP--GS---- σύ
 626. πλήρης A3H-NSF--- πλήρης
 627. δόλου N2--GSM--- δόλος
 628. Sir 2:1
 629. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 630. εἰ C--------- εἰ
 631. προσέρχῃ V1--PMS2S- ἔρχομαι προς
 632. δουλεύειν V1--PAN--- δουλεύω
 633. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 634. ἑτοίμασον VA--AAD2S- ἑτοιμάζω
 635. τὴν RA--ASF--- ὁ
 636. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 637. σου RP--GS---- σύ
 638. εἰς P--------- εἰς
 639. πειρασμόν N2--ASM--- πειρασμός
 640. Sir 2:2
 641. εὔθυνον VA--AAD2S- εὐθύνω
 642. τὴν RA--ASF--- ὁ
 643. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 644. σου RP--GS---- σύ
 645. καὶ C--------- καί
 646. καρτέρησον VA--AAD2S- καρτερέω
 647. καὶ C--------- καί
 648. μὴ D--------- μή
 649. σπεύσῃς VA--AAS2S- σπεύδω
 650. ἐν P--------- ἐν
 651. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 652. ἐπαγωγῆς N1--GSF--- ἐπαγωγή
 653. Sir 2:3
 654. κολλήθητι VC--APD2S- κολλάω
 655. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 656. καὶ C--------- καί
 657. μὴ D--------- μή
 658. ἀποστῇς VH--AAS2S- ἵστημι ἀπο
 659. ἵνα C--------- ἵνα
 660. αὐξηθῇς VC--APS2S- αὐξάνω
 661. ἐπ' P--------- ἐπί
 662. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 663. σου RP--GS---- σύ
 664. Sir 2:4
 665. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 666. ὃ RR--NSN--- ὅς
 667. ἐὰν C--------- ἐάν
 668. ἐπαχθῇ VQ--APS3S- ἄγω ἐπι
 669. σοι RP--DS---- σύ
 670. δέξαι VA--AMD2S- δέχομαι
 671. καὶ C--------- καί
 672. ἐν P--------- ἐν
 673. ἀλλάγμασιν N3M-DPN--- ἄλλαγμα
 674. ταπεινώσεώς N3I-GSF--- ταπείνωσις
 675. σου RP--GS---- σύ
 676. μακροθύμησον VA--AAD2S- μακροθυμέω
 677. Sir 2:5
 678. ὅτι C--------- ὅτι
 679. ἐν P--------- ἐν
 680. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 681. δοκιμάζεται V1--PMI3S- δοκιμάζω
 682. χρυσὸς A1--NSM--- χρυσός
 683. καὶ C--------- καί
 684. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 685. δεκτοὶ A1--NPM--- δεκτός
 686. ἐν P--------- ἐν
 687. καμίνῳ N2--DSM--- κάμινος
 688. ταπεινώσεως N3I-GSF--- ταπείνωσις
 689. Sir 2:6
 690. πίστευσον VA--AAD2S- πιστεύω
 691. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 692. καὶ C--------- καί
 693. ἀντιλήμψεταί VF--FMI3S- λαμβάνω ἀντι
 694. σου RP--GS---- σύ
 695. εὔθυνον VA--AAD2S- εὐθύνω
 696. τὰς RA--APF--- ὁ
 697. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 698. σου RP--GS---- σύ
 699. καὶ C--------- καί
 700. ἔλπισον VA--AAD2S- ἐλπίζω
 701. ἐπ' P--------- ἐπί
 702. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 703. Sir 2:7
 704. οἱ RA--NPM--- ὁ
 705. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 706. τὸν RA--ASM--- ὁ
 707. κύριον N2--ASM--- κύριος
 708. ἀναμείνατε VA--AAD2P- μένω ἀνα
 709. τὸ RA--ASN--- ὁ
 710. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 711. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 712. καὶ C--------- καί
 713. μὴ D--------- μή
 714. ἐκκλίνητε V1--PAS2P- κλίνω ἐκ
 715. ἵνα C--------- ἵνα
 716. μὴ D--------- μή
 717. πέσητε VA--AAS2P- πίπτω
 718. Sir 2:8
 719. οἱ RA--NPM--- ὁ
 720. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 721. κύριον N2--ASM--- κύριος
 722. πιστεύσατε VA--AAD2P- πιστεύω
 723. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 724. καὶ C--------- καί
 725. οὐ D--------- οὐ
 726. μὴ D--------- μή
 727. πταίσῃ VA--AAS3S- πταίω
 728. ὁ RA--NSM--- ὁ
 729. μισθὸς N2--NSM--- μισθός
 730. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 731. Sir 2:9
 732. οἱ RA--NPM--- ὁ
 733. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 734. κύριον N2--ASM--- κύριος
 735. ἐλπίσατε VA--AAD2P- ἐλπίζω
 736. εἰς P--------- εἰς
 737. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 738. καὶ C--------- καί
 739. εἰς P--------- εἰς
 740. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 741. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 742. καὶ C--------- καί
 743. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 744. Sir 2:10
 745. ἐμβλέψατε VA--AAD2P- βλέπω ἐν
 746. εἰς P--------- εἰς
 747. ἀρχαίας A1A-APF--- ἀρχαῖος
 748. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 749. καὶ C--------- καί
 750. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 751. τίς RI--NSM--- τίς
 752. ἐνεπίστευσεν VAI-AAI3S- πιστεύω ἐν
 753. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 754. καὶ C--------- καί
 755. κατῃσχύνθη VCI-API3S- αἰσχύνω κατα
 756. ἢ C--------- ἤ
 757. τίς RI--NSM--- τίς
 758. ἐνέμεινεν VAI-AAI3S- μένω ἐν
 759. τῷ RA--DSM--- ὁ
 760. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 761. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 762. καὶ C--------- καί
 763. ἐγκατελείφθη VVI-API3S- λείπω ἐν κατα
 764. ἢ C--------- ἤ
 765. τίς RI--NSM--- τίς
 766. ἐπεκαλέσατο VAI-AMI3S- καλέω ἐπι
 767. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 768. καὶ C--------- καί
 769. ὑπερεῖδεν VBI-AAI3S- ὁράω ὑπερ
 770. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 771. Sir 2:11
 772. διότι C--------- διότι
 773. οἰκτίρμων A3N-NSM--- οἰκτίρμων
 774. καὶ C--------- καί
 775. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 776. ὁ RA--NSM--- ὁ
 777. κύριος N2--NSM--- κύριος
 778. καὶ C--------- καί
 779. ἀφίησιν V7--PAI3S- ἵημι ἀπο
 780. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 781. καὶ C--------- καί
 782. σῴζει V1--PAI3S- σώζω
 783. ἐν P--------- ἐν
 784. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 785. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 786. Sir 2:12
 787. οὐαὶ I--------- οὐαί
 788. καρδίαις N1A-DPF--- καρδία
 789. δειλαῖς A1--DPF--- δειλός
 790. καὶ C--------- καί
 791. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 792. παρειμέναις VM--XMPDPF ἵημι παρα
 793. καὶ C--------- καί
 794. ἁμαρτωλῷ A1B-DSM--- ἁμαρτωλός
 795. ἐπιβαίνοντι V1--PAPDSM βαίνω ἐπι
 796. ἐπὶ P--------- ἐπί
 797. δύο M--------- δύο
 798. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 799. Sir 2:13
 800. οὐαὶ I--------- οὐαί
 801. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 802. παρειμένῃ VM--XMPDSF ἵημι παρα
 803. ὅτι C--------- ὅτι
 804. οὐ D--------- οὐ
 805. πιστεύει V1--PAI3S- πιστεύω
 806. διὰ P--------- διά
 807. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 808. οὐ D--------- οὐ
 809. σκεπασθήσεται VS--FPI3S- σκεπάζω
 810. Sir 2:14
 811. οὐαὶ I--------- οὐαί
 812. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 813. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 814. ἀπολωλεκόσιν VX--XAPDPM ὀλλύω ἀπο
 815. τὴν RA--ASF--- ὁ
 816. ὑπομονήν N1--ASF--- ὑπομονή
 817. καὶ C--------- καί
 818. τί RI--ASN--- τίς
 819. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 820. ὅταν D--------- ὅταν
 821. ἐπισκέπτηται V1--PMS3S- σκέπτομαι ἐπι
 822. ὁ RA--NSM--- ὁ
 823. κύριος N2--NSM--- κύριος
 824. Sir 2:15
 825. οἱ RA--NPM--- ὁ
 826. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 827. κύριον N2--ASM--- κύριος
 828. οὐκ D--------- οὐ
 829. ἀπειθήσουσιν VF--FAI3S- ἀπειθέω
 830. ῥημάτων N3M-GPN--- ῥῆμα
 831. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 832. καὶ C--------- καί
 833. οἱ RA--NPM--- ὁ
 834. ἀγαπῶντες V3--PAPNPM ἀγαπάω
 835. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 836. συντηρήσουσιν VF--FAI3P- τηρέω συν
 837. τὰς RA--APF--- ὁ
 838. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 839. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 840. Sir 2:16
 841. οἱ RA--NPM--- ὁ
 842. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 843. κύριον N2--ASM--- κύριος
 844. ζητήσουσιν VF--FAI3P- ζητέω
 845. εὐδοκίαν N1A-ASF--- εὐδοκία
 846. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 847. καὶ C--------- καί
 848. οἱ RA--NPM--- ὁ
 849. ἀγαπῶντες V3--PAPNPM ἀγαπάω
 850. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 851. ἐμπλησθήσονται VS--FPI3P- πίμπλημι ἐν
 852. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 853. νόμου N2--GSM--- νόμος
 854. Sir 2:17
 855. οἱ RA--NPM--- ὁ
 856. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 857. κύριον N2--ASM--- κύριος
 858. ἑτοιμάσουσιν VF--FAI3P- ἑτοιμάζω
 859. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 860. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 861. καὶ C--------- καί
 862. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 863. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 864. ταπεινώσουσιν VF--FAI3P- ταπεινόω
 865. τὰς RA--APF--- ὁ
 866. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 867. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 868. Sir 2:18
 869. ἐμπεσούμεθα VF--FMI1P- πίπτω ἐν
 870. εἰς P--------- εἰς
 871. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 872. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 873. καὶ C--------- καί
 874. οὐκ D--------- οὐ
 875. εἰς P--------- εἰς
 876. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 877. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 878. ὡς C--------- ὡς
 879. γὰρ X--------- γάρ
 880. ἡ RA--NSF--- ὁ
 881. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 882. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 883. οὕτως D--------- οὕτως
 884. καὶ D--------- καί
 885. τὸ RA--NSN--- ὁ
 886. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 887. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 888. Sir 3:1
 889. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 890. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 891. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 892. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 893. τέκνα N2N-VPN--- τέκνον
 894. καὶ C--------- καί
 895. οὕτως D--------- οὕτως
 896. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 897. ἵνα C--------- ἵνα
 898. σωθῆτε VC--APS2P- σώζω
 899. Sir 3:2
 900. ὁ RA--NSM--- ὁ
 901. γὰρ X--------- γάρ
 902. κύριος N2--NSM--- κύριος
 903. ἐδόξασεν VAI-AAI3S- δοξάζω
 904. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 905. ἐπὶ P--------- ἐπί
 906. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 907. καὶ C--------- καί
 908. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 909. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 910. ἐστερέωσεν VAI-AAI3S- στερεόω
 911. ἐφ' P--------- ἐπί
 912. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 913. Sir 3:3
 914. ὁ RA--NSM--- ὁ
 915. τιμῶν V3--PAPNSM τιμάω
 916. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 917. ἐξιλάσκεται V1--PMI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 918. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 919. Sir 3:4
 920. καὶ C--------- καί
 921. ὡς C--------- ὡς
 922. ὁ RA--NSM--- ὁ
 923. ἀποθησαυρίζων V1--PAPNSM θησαυρίζω ἀπο
 924. ὁ RA--NSM--- ὁ
 925. δοξάζων V1--PAPNSM δοξάζω
 926. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 927. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 928. Sir 3:5
 929. ὁ RA--NSM--- ὁ
 930. τιμῶν V3--PAPNSM τιμάω
 931. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 932. εὐφρανθήσεται VC--FPI3S- εὐφραίνω
 933. ὑπὸ P--------- ὑπό
 934. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 935. καὶ C--------- καί
 936. ἐν P--------- ἐν
 937. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 938. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 939. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 940. εἰσακουσθήσεται VS--FPI3S- ἀκούω εἰς
 941. Sir 3:6
 942. ὁ RA--NSM--- ὁ
 943. δοξάζων V1--PAPNSM δοξάζω
 944. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 945. μακροημερεύσει VF--FAI3S- μακροημερεύω
 946. καὶ C--------- καί
 947. ὁ RA--NSM--- ὁ
 948. εἰσακούων V1--PAPNSM ἀκούω εἰς
 949. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 950. ἀναπαύσει VF--FAI3S- παύω ἀνα
 951. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 952. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 953. Sir 3:7
 954. καὶ C--------- καί
 955. ὡς C--------- ὡς
 956. δεσπόταις N1M-DPM--- δεσπότης
 957. δουλεύσει VF--FAI3S- δουλεύω
 958. ἐν P--------- ἐν
 959. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 960. γεννήσασιν VA--AAPDPM γεννάω
 961. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 962. Sir 3:8
 963. ἐν P--------- ἐν
 964. ἔργῳ N2N-DSN--- ἔργον
 965. καὶ C--------- καί
 966. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 967. τίμα V3--PAD2S- τιμάω
 968. τὸν RA--ASM--- ὁ
 969. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 970. σου RP--GS---- σύ
 971. ἵνα C--------- ἵνα
 972. ἐπέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἐπι
 973. σοι RP--DS---- σύ
 974. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 975. παρ' P--------- παρά
 976. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 977. Sir 3:9
 978. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 979. γὰρ X--------- γάρ
 980. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 981. στηρίζει V1--PAI3S- στηρίζω
 982. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 983. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 984. κατάρα N1A-NSF--- κατάρα
 985. δὲ X--------- δέ
 986. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 987. ἐκριζοῖ V4--PAI3S- ῥιζόω ἐκ
 988. θεμέλια A1B-APN--- θεμέλιον
 989. Sir 3:10
 990. μὴ D--------- μή
 991. δοξάζου V1--PMD2S- δοξάζω
 992. ἐν P--------- ἐν
 993. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 994. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 995. σου RP--GS---- σύ
 996. οὐ D--------- οὐ
 997. γάρ X--------- γάρ
 998. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 999. σοι RP--DS---- σύ
 1000. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 1001. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1002. ἀτιμία N1A-NSF--- ἀτιμία
 1003. Sir 3:11
 1004. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1005. γὰρ X--------- γάρ
 1006. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 1007. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 1008. ἐκ P--------- ἐκ
 1009. τιμῆς N1--GSF--- τιμή
 1010. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1011. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1012. καὶ C--------- καί
 1013. ὄνειδος N3E-ASN--- ὄνειδος
 1014. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 1015. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 1016. ἐν P--------- ἐν
 1017. ἀδοξίᾳ N1A-DSF--- ἀδοξία
 1018. Sir 3:12
 1019. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 1020. ἀντιλαβοῦ VB--AMD2S- λαμβάνω ἀντι
 1021. ἐν P--------- ἐν
 1022. γήρᾳ N3--DSN--- γῆρας
 1023. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1024. σου RP--GS---- σύ
 1025. καὶ C--------- καί
 1026. μὴ D--------- μή
 1027. λυπήσῃς VA--AAS2S- λυπέω
 1028. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1029. ἐν P--------- ἐν
 1030. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1031. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 1032. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1033. Sir 3:13
 1034. κἂν C+X------- καί+ἄν
 1035. ἀπολείπῃ V1--PAS3S- λείπω ἀπο
 1036. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 1037. συγγνώμην N1--ASF--- συγγνώμη
 1038. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 1039. καὶ C--------- καί
 1040. μὴ D--------- μή
 1041. ἀτιμάσῃς VA--AAS2S- ἀτιμάζω
 1042. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1043. ἐν P--------- ἐν
 1044. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1045. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 1046. σου RP--GS---- σύ
 1047. Sir 3:14
 1048. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 1049. γὰρ X--------- γάρ
 1050. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1051. οὐκ D--------- οὐ
 1052. ἐπιλησθήσεται VS--FPI3S- λανθάνω ἐπι
 1053. καὶ C--------- καί
 1054. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1055. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 1056. προσανοικοδομηθήσεταί VC--FPI3S- οἰκοδομέω προς ἀνα
 1057. σοι RP--DS---- σύ
 1058. Sir 3:15
 1059. ἐν P--------- ἐν
 1060. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1061. θλίψεώς N3I-GSF--- θλῖψις
 1062. σου RP--GS---- σύ
 1063. ἀναμνησθήσεταί VS--FPI3S- μιμνήσκω ἀνα
 1064. σου RP--GS---- σύ
 1065. ὡς C--------- ὡς
 1066. εὐδία N1A-NSF--- εὐδία
 1067. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1068. παγετῷ N2--DSM--- παγετός
 1069. οὕτως D--------- οὕτως
 1070. ἀναλυθήσονταί VC--FPI3P- λύω ἀνα
 1071. σου RP--GS---- σύ
 1072. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1073. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 1074. Sir 3:16
 1075. ὡς C--------- ὡς
 1076. βλάσφημος A1B-NSM--- βλάσφημος
 1077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1078. ἐγκαταλιπὼν VB--AAPNSM λείπω ἐν κατα
 1079. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 1080. καὶ C--------- καί
 1081. κεκατηραμένος VM--XMPNSM ἀράομαι κατα
 1082. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1083. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1084. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1085. παροργίζων V1--PAPNSM ὀργίζω παρα
 1086. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 1087. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1088. Sir 3:17
 1089. τέκνον N2N-NSN--- τέκνον
 1090. ἐν P--------- ἐν
 1091. πραΰτητι N3T-DSF--- πραΰτης
 1092. τὰ RA--APN--- ὁ
 1093. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1094. σου RP--GS---- σύ
 1095. διέξαγε V1--PAD2S- ἄγω δια ἐκ
 1096. καὶ C--------- καί
 1097. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1098. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 1099. δεκτοῦ A1--GSM--- δεκτός
 1100. ἀγαπηθήσῃ VC--FPI2S- ἀγαπάω
 1101. Sir 3:18
 1102. ὅσῳ A1--DSM--- ὅσος
 1103. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1104. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1105. τοσούτῳ A1--DSM--- τοσοῦτο
 1106. ταπείνου A1--GSM--- ταπεινός
 1107. σεαυτόν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 1108. καὶ C--------- καί
 1109. ἔναντι P--------- ἔναντι
 1110. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1111. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 1112. χάριν N3--ASF--- χάρις
 1113. Sir 3:20
 1114. ὅτι C--------- ὅτι
 1115. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 1116. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1117. δυναστεία N1A-NSF--- δυναστεία
 1118. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1119. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1120. καὶ C--------- καί
 1121. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1122. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1123. ταπεινῶν A1--GPM--- ταπεινός
 1124. δοξάζεται V1--PMI3S- δοξάζω
 1125. Sir 3:21
 1126. χαλεπώτερά A1--APNC-- χαλεπός
 1127. σου RP--GS---- σύ
 1128. μὴ D--------- μή
 1129. ζήτει V2--PAD2S- ζητέω
 1130. καὶ C--------- καί
 1131. ἰσχυρότερά A1A-APNC-- ἰσχυρός
 1132. σου RP--GS---- σύ
 1133. μὴ D--------- μή
 1134. ἐξέταζε V1--PAD2S- ἐτάζω ἐκ
 1135. Sir 3:22
 1136. ἃ RR--NPN--- ὅς
 1137. προσετάγη VDI-API3S- τάσσω προς
 1138. σοι RP--DS---- σύ
 1139. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1140. διανοοῦ V2--PMD2S- νοέομαι δια
 1141. οὐ D--------- οὐ
 1142. γάρ X--------- γάρ
 1143. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 1144. σοι RP--DS---- σύ
 1145. χρεία N1A-NSF--- χρεία
 1146. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1147. κρυπτῶν A1--GPN--- κρυπτός
 1148. Sir 3:23
 1149. ἐν P--------- ἐν
 1150. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1151. περισσοῖς A1--DPN--- περισσός
 1152. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1153. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 1154. σου RP--GS---- σύ
 1155. μὴ D--------- μή
 1156. περιεργάζου V1--PMD2S- ἐργάζομαι περι
 1157. πλείονα A3C-ASM--- πολύς
 1158. γὰρ X--------- γάρ
 1159. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 1160. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1161. ὑπεδείχθη VQI-API3S- δεικνύω ὑπο
 1162. σοι RP--DS---- σύ
 1163. Sir 3:24
 1164. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 1165. γὰρ X--------- γάρ
 1166. ἐπλάνησεν VAI-AAI3S- πλανάω
 1167. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1168. ὑπόλημψις N3I-NSF--- ὑπόλημψις
 1169. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1170. καὶ C--------- καί
 1171. ὑπόνοια N1A-NSF--- ὑπόνοια
 1172. πονηρὰ A1A-NSF--- πονηρός
 1173. ὠλίσθησεν VAI-AAI3S- ὀλισθαίνω
 1174. διανοίας N1A-APF--- διάνοια
 1175. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1176. Sir 3:26
 1177. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 1178. σκληρὰ A1A-NSF--- σκληρός
 1179. κακωθήσεται VC--FPI3S- κακόω
 1180. ἐπ' P--------- ἐπί
 1181. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατο
 1182. καὶ C--------- καί
 1183. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1184. ἀγαπῶν V3--PAPNSM ἀγαπάω
 1185. κίνδυνον N2--ASM--- κίνδυνος
 1186. ἐν P--------- ἐν
 1187. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1188. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 1189. Sir 3:27
 1190. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 1191. σκληρὰ A1A-NSF--- σκληρός
 1192. βαρυνθήσεται VC--FPI3S- βαρύνω
 1193. πόνοις N2--DPM--- πόνος
 1194. καὶ C--------- καί
 1195. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1196. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 1197. προσθήσει VF--FAI3S- τίθημι προς
 1198. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 1199. ἐφ' P--------- ἐπί
 1200. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 1201. Sir 3:28
 1202. ἐπαγωγῇ N1--DSF--- ἐπαγωγή
 1203. ὑπερηφάνου A1B-GSM--- ὑπερήφανος
 1204. οὐκ D--------- οὐ
 1205. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1206. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 1207. φυτὸν N2N-NSN--- φυτόν
 1208. γὰρ X--------- γάρ
 1209. πονηρίας N1A-GSF--- πονηρία
 1210. ἐρρίζωκεν VX--XAI3S- ῥιζόω
 1211. ἐν P--------- ἐν
 1212. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1213. Sir 3:29
 1214. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 1215. συνετοῦ A1--GSM--- συνετός
 1216. διανοηθήσεται VC--FPI3S- νοέομαι δια
 1217. παραβολήν N1--ASF--- παραβολη
 1218. καὶ C--------- καί
 1219. οὖς N3T-NSN--- οὖς
 1220. ἀκροατοῦ N1M-GSM--- ἀκροατής
 1221. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 1222. σοφοῦ A1--GSM--- σοφός
 1223. Sir 3:30
 1224. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 1225. φλογιζόμενον V1--PMPASN φλογίζω
 1226. ἀποσβέσει VF--FAI3S- σβέννυμι ἀπο
 1227. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 1228. καὶ C--------- καί
 1229. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 1230. ἐξιλάσεται VF--FMI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 1231. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 1232. Sir 3:31
 1233. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1234. ἀνταποδιδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι ἀντι ἀπο
 1235. χάριτας N3T-APF--- χάρις
 1236. μέμνηται VM--XMI3S- μιμνήσκω
 1237. εἰς P--------- εἰς
 1238. τὰ RA--APN--- ὁ
 1239. μετὰ P--------- μετά
 1240. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1241. καὶ C--------- καί
 1242. ἐν P--------- ἐν
 1243. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1244. πτώσεως N3I-GSF--- πτῶσις
 1245. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1246. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 1247. στήριγμα N3M-ASN--- στήριγμα
 1248. Sir 4:1
 1249. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 1250. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1251. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 1252. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1253. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 1254. μὴ D--------- μή
 1255. ἀποστερήσῃς VA--AAS2S- στερέω ἀπο
 1256. καὶ C--------- καί
 1257. μὴ D--------- μή
 1258. παρελκύσῃς VA--AAS2S- ἕλκω παρα
 1259. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1260. ἐπιδεεῖς A3H-APM--- ἐπιδεής
 1261. Sir 4:2
 1262. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 1263. πεινῶσαν V3--PAPASF πεινάω
 1264. μὴ D--------- μή
 1265. λυπήσῃς VA--AAS2S- λυπέω
 1266. καὶ C--------- καί
 1267. μὴ D--------- μή
 1268. παροργίσῃς VA--AAS2S- ὀργίζω παρα
 1269. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1270. ἐν P--------- ἐν
 1271. ἀπορίᾳ N1A-DSF--- ἀπορία
 1272. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1273. Sir 4:3
 1274. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1275. παρωργισμένην VT--XMPASF ὀργίζω παρα
 1276. μὴ D--------- μή
 1277. προσταράξῃς VA--AAS2S- ταράσσω προς
 1278. καὶ C--------- καί
 1279. μὴ D--------- μή
 1280. παρελκύσῃς VA--AAS2S- ἕλκω παρα
 1281. δόσιν N3I-ASF--- δόσις
 1282. προσδεομένου V2--PMPGSM δέω προς
 1283. Sir 4:4
 1284. ἱκέτην N1M-ASM--- ἱκέτης
 1285. θλιβόμενον V1--PMPASM θλίβω
 1286. μὴ D--------- μή
 1287. ἀπαναίνου V2--PMD2S- αἰνέω ἀπο ἀνα
 1288. καὶ C--------- καί
 1289. μὴ D--------- μή
 1290. ἀποστρέψῃς VA--AAS2S- στρέφω ἀπο
 1291. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1292. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1293. σου RP--GS---- σύ
 1294. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1295. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 1296. Sir 4:5
 1297. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1298. δεομένου V2--PMPGSM δέω
 1299. μὴ D--------- μή
 1300. ἀποστρέψῃς VA--AAS2S- στρέφω ἀπο
 1301. ὀφθαλμὸν N2--ASM--- ὀφθαλμός
 1302. καὶ C--------- καί
 1303. μὴ D--------- μή
 1304. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 1305. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1306. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 1307. καταράσασθαί VA--AMN--- ἀράομαι κατα
 1308. σε RP--AS---- σύ
 1309. Sir 4:6
 1310. καταρωμένου V3--PMPGSM καταράομαι
 1311. γάρ X--------- γάρ
 1312. σε RP--AS---- σύ
 1313. ἐν P--------- ἐν
 1314. πικρίᾳ N1A-DSF--- πικρία
 1315. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1316. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1317. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1318. δεήσεως N3I-GSF--- δέησις
 1319. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1320. ἐπακούσεται VF--FMI3S- ἀκούω ἐπι
 1321. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1322. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 1323. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1324. Sir 4:7
 1325. προσφιλῆ A3H-ASM--- προσφιλής
 1326. συναγωγῇ N1--DSF--- συναγωγή
 1327. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 1328. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 1329. καὶ C--------- καί
 1330. μεγιστᾶνι N3--DSM--- μεγιστάν
 1331. ταπείνου V4--PAD2S- ταπεινόω
 1332. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1333. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 1334. σου RP--GS---- σύ
 1335. Sir 4:8
 1336. κλῖνον VA--AAD2S- κλίνω
 1337. πτωχῷ N2--DSM--- πτωχός
 1338. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1339. οὖς N3T-ASN--- οὖς
 1340. σου RP--GS---- σύ
 1341. καὶ C--------- καί
 1342. ἀποκρίθητι VC--APD2S- κρίνω ἀπο
 1343. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1344. εἰρηνικὰ A1--APN--- εἰρηνικός
 1345. ἐν P--------- ἐν
 1346. πραΰτητι N3T-DSF--- πραΰτης
 1347. Sir 4:9
 1348. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 1349. ἀδικούμενον V2--PMPASM ἀδικέω
 1350. ἐκ P--------- ἐκ
 1351. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1352. ἀδικοῦντος V2--PAPGSM ἀδικέω
 1353. καὶ C--------- καί
 1354. μὴ D--------- μή
 1355. ὀλιγοψυχήσῃς VA--AAS2S- ὀλιγοψυχέω
 1356. ἐν P--------- ἐν
 1357. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1358. κρίνειν V1--PAN--- κρίνω
 1359. σε RP--AS---- σύ
 1360. Sir 4:10
 1361. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 1362. ὀρφανοῖς A1--DPM--- ὀρφανός
 1363. ὡς C--------- ὡς
 1364. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 1365. καὶ C--------- καί
 1366. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1367. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 1368. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1369. μητρὶ N3--DSF--- μήτηρ
 1370. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1371. καὶ C--------- καί
 1372. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 1373. ὡς C--------- ὡς
 1374. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1375. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 1376. καὶ C--------- καί
 1377. ἀγαπήσει VF--FAI3S- ἀγαπάω
 1378. σε RP--AS---- σύ
 1379. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 1380. ἢ D--------- ἤ
 1381. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 1382. σου RP--GS---- σύ
 1383. Sir 4:11
 1384. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1385. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 1386. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1387. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1388. ἀνύψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω ἀνα
 1389. καὶ C--------- καί
 1390. ἐπιλαμβάνεται V1--PMI3S- λαμβάνω ἐπι
 1391. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1392. ζητοῦντων V2--PAPGPM ζητέω
 1393. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1394. Sir 4:12
 1395. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1396. ἀγαπῶν V3--PAPNSM ἀγαπάω
 1397. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1398. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 1399. ζωήν N1--ASF--- ζωή
 1400. καὶ C--------- καί
 1401. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1402. ὀρθρίζοντες V1--PAPNPM ὀρθρίζω
 1403. πρὸς P--------- πρός
 1404. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1405. ἐμπλησθήσονται VS--FPI3P- πίμπλημι ἐν
 1406. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 1407. Sir 4:13
 1408. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1409. κρατῶν V2--PAPNSM κρατέω
 1410. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1411. κληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω
 1412. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 1413. καὶ C--------- καί
 1414. οὗ D--------- οὗ
 1415. εἰσπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι εἰς
 1416. εὐλογεῖ V2--PAI3S- εὐλογέω
 1417. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1418. Sir 4:14
 1419. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1420. λατρεύοντες V1--PAPNPM λατρεύω
 1421. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1422. λειτουργήσουσιν VF--FAI3P- λειτουργέω
 1423. ἁγίῳ A1A-DSM--- ἅγιος
 1424. καὶ C--------- καί
 1425. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1426. ἀγαπῶντας V3--PAPAPM ἀγαπάω
 1427. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1428. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 1429. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1430. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1431. Sir 4:15
 1432. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1433. ὑπακούων V1--PAPNSM ἀκούω ὑπο
 1434. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1435. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 1436. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1437. καὶ C--------- καί
 1438. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1439. προσέχων V1--PAPNSM ἔχω προς
 1440. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1441. κατασκηνώσει VF--FAI3S- σκηνόω κατα
 1442. πεποιθώς VX--XAPNSM πείθω
 1443. Sir 4:16
 1444. ἐὰν C--------- ἐάν
 1445. ἐμπιστεύσῃ VA--AAS3S- πιστεύω ἐν
 1446. κατακληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω κατα
 1447. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1448. καὶ C--------- καί
 1449. ἐν P--------- ἐν
 1450. κατασχέσει N3I-DSF--- κατάσχεσις
 1451. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1452. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1453. γενεαὶ N1A-NPF--- γενεά
 1454. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1455. Sir 4:17
 1456. ὅτι C--------- ὅτι
 1457. διεστραμμένως D--------- διεστραμμένως
 1458. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 1459. μετ' P--------- μετά
 1460. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1461. ἐν P--------- ἐν
 1462. πρώτοις A1--DPN--- πρῶτος
 1463. φόβον N2--ASM--- φόβος
 1464. καὶ C--------- καί
 1465. δειλίαν N1A-ASF--- δειλία
 1466. ἐπάξει VF--FAI3S- ἄγω ἐπι
 1467. ἐπ' P--------- ἐπί
 1468. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1469. καὶ C--------- καί
 1470. βασανίσει VF--FAI3S- βασανίζω
 1471. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1472. ἐν P--------- ἐν
 1473. παιδείᾳ N1A-DSF--- παιδεία
 1474. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1475. ἕως C--------- ἕως
 1476. οὗ D--------- οὗ
 1477. ἐμπιστεύσῃ VA--AAS3S- πιστεύω ἐν
 1478. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1479. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1480. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1481. καὶ C--------- καί
 1482. πειράσει VF--FAI3S- πειράζω
 1483. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1484. ἐν P--------- ἐν
 1485. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1486. δικαιώμασιν N3M-DPN--- δικαίωμα
 1487. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1488. Sir 4:18
 1489. καὶ C--------- καί
 1490. πάλιν D--------- πάλιν
 1491. ἐπανήξει VF--FAI3S- ἥκω ἐπι ἀνα
 1492. κατ' P--------- κατά
 1493. εὐθεῖαν A3U-ASF--- εὐθύς
 1494. πρὸς P--------- πρός
 1495. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1496. καὶ C--------- καί
 1497. εὐφρανεῖ VF2-FAI3S- εὐφραίνω
 1498. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1499. καὶ C--------- καί
 1500. ἀποκαλύψει VF--FAI3S- καλύπτω ἀπο
 1501. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1502. τὰ RA--APN--- ὁ
 1503. κρυπτὰ A1--APN--- κρυπτός
 1504. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1505. Sir 4:19
 1506. ἐὰν C--------- ἐάν
 1507. ἀποπλανηθῇ VC--APS3S- πλανάω ἀπο
 1508. ἐγκαταλείψει VF--FAI3S- λείπω ἐν κατα
 1509. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1510. καὶ C--------- καί
 1511. παραδώσει VF--FAI3S- δίδωμι παρα
 1512. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1513. εἰς P--------- εἰς
 1514. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1515. πτώσεως N3I-GSF--- πτῶσις
 1516. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1517. Sir 4:20
 1518. συντήρησον VA--AAD2S- τηρέω συν
 1519. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 1520. καὶ C--------- καί
 1521. φύλαξαι VA--AMD2S- φυλάσσω
 1522. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1523. πονηροῦ A1A-GSM--- πονηρός
 1524. καὶ C--------- καί
 1525. περὶ P--------- περί
 1526. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1527. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1528. σου RP--GS---- σύ
 1529. μὴ D--------- μή
 1530. αἰσχυνθῇς VC--APS2S- αἰσχύνω
 1531. Sir 4:21
 1532. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1533. γὰρ X--------- γάρ
 1534. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 1535. ἐπάγουσα V1--PAPNSF ἄγω ἐπι
 1536. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 1537. καὶ C--------- καί
 1538. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1539. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 1540. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 1541. καὶ C--------- καί
 1542. χάρις N3--NSF--- χάρις
 1543. Sir 4:22
 1544. μὴ D--------- μή
 1545. λάβῃς VB--AAS2S- λαμβάνω
 1546. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1547. κατὰ P--------- κατά
 1548. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1549. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1550. σου RP--GS---- σύ
 1551. καὶ C--------- καί
 1552. μὴ D--------- μή
 1553. ἐντραπῇς VB--AAS2S- τρέπω ἐν
 1554. εἰς P--------- εἰς
 1555. πτῶσίν N3I-ASF--- πτῶσις
 1556. σου RP--GS---- σύ
 1557. Sir 4:23
 1558. μὴ D--------- μή
 1559. κωλύσῃς VA--AAS2S- κωλύω
 1560. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1561. ἐν P--------- ἐν
 1562. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1563. χρείας N1A-GSF--- χρεία
 1564. Sir 4:24
 1565. ἐν P--------- ἐν
 1566. γὰρ X--------- γάρ
 1567. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 1568. γνωσθήσεται VS--FPI3S- γιγνώσκω
 1569. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 1570. καὶ C--------- καί
 1571. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 1572. ἐν P--------- ἐν
 1573. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 1574. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 1575. Sir 4:25
 1576. μὴ D--------- μή
 1577. ἀντίλεγε V1--PAD2S- λέγω ἀντι
 1578. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1579. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 1580. καὶ C--------- καί
 1581. περὶ P--------- περί
 1582. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1583. ἀπαιδευσίας N1A-GSF--- ἀπαιδευσία
 1584. σου RP--GS---- σύ
 1585. ἐντράπηθι VD--APD2S- τρέπω ἐν
 1586. Sir 4:26
 1587. μὴ D--------- μή
 1588. αἰσχυνθῇς VC--APS2S- αἰσχύνω
 1589. ὁμολογῆσαι VA--AAN--- ὁμολογέω
 1590. ἐφ' P--------- ἐπί
 1591. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 1592. σου RP--GS---- σύ
 1593. καὶ C--------- καί
 1594. μὴ D--------- μή
 1595. βιάζου V1--PMD2S- βιάζομαι
 1596. ῥοῦν N3--ASM--- ῥοῦς
 1597. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 1598. Sir 4:27
 1599. καὶ C--------- καί
 1600. μὴ D--------- μή
 1601. ὑποστρώσῃς VA--AAS2S- στρώννυμι ὑπο
 1602. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 1603. μωρῷ A1A-DSM--- μωρός
 1604. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 1605. καὶ C--------- καί
 1606. μὴ D--------- μή
 1607. λάβῃς VB--AAS2S- λαμβάνω
 1608. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1609. δυνάστου N1M-GSM--- δυνάστης
 1610. Sir 4:28
 1611. ἕως P--------- ἕως
 1612. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1613. ἀγώνισαι VA--AMD2S- ἀγωνίζομαι
 1614. περὶ P--------- περί
 1615. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1616. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 1617. καὶ C--------- καί
 1618. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1619. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1620. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1621. πολεμήσει VF--FAI3S- πολεμέω
 1622. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1623. σοῦ RP--GS---- σύ
 1624. Sir 4:29
 1625. μὴ D--------- μή
 1626. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 1627. θρασὺς A3U-NSM--- θρασύς
 1628. ἐν P--------- ἐν
 1629. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 1630. σου RP--GS---- σύ
 1631. καὶ C--------- καί
 1632. νωθρὸς A1A-NSM--- νωθρός
 1633. καὶ C--------- καί
 1634. παρειμένος VM--XMPNSM ἵημι παρα
 1635. ἐν P--------- ἐν
 1636. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1637. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 1638. σου RP--GS---- σύ
 1639. Sir 4:30
 1640. μὴ D--------- μή
 1641. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 1642. ὡς C--------- ὡς
 1643. λέων N3W-NSM--- λέων
 1644. ἐν P--------- ἐν
 1645. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1646. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1647. σου RP--GS---- σύ
 1648. καὶ C--------- καί
 1649. φαντασιοκοπῶν V2--PAPNSM φαντασιοκοπέω
 1650. ἐν P--------- ἐν
 1651. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1652. οἰκέταις N1M-DPM--- οἰκέτης
 1653. σου RP--GS---- σύ
 1654. Sir 4:31
 1655. μὴ D--------- μή
 1656. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1657. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1658. χείρ N3--NSF--- χείρ
 1659. σου RP--GS---- σύ
 1660. ἐκτεταμένη VM--XMPNSF τείνω ἐκ
 1661. εἰς P--------- εἰς
 1662. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1663. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 1664. καὶ C--------- καί
 1665. ἐν P--------- ἐν
 1666. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1667. ἀποδιδόναι V8--PAN--- δίδωμι ἀπο
 1668. συνεσταλμένη VM--XMPNSF στέλλω συν
 1669. Sir 5:1
 1670. μὴ D--------- μή
 1671. ἔπεχε V1--PAD2S- ἔχω ἐπι
 1672. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1673. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1674. χρήμασίν N3M-DPN--- χρῆμα
 1675. σου RP--GS---- σύ
 1676. καὶ C--------- καί
 1677. μὴ D--------- μή
 1678. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 1679. αὐτάρκη A3H-NPN--- αὐτάρκης
 1680. μοί RP--DS---- ἐγώ
 1681. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1682. Sir 5:2
 1683. μὴ D--------- μή
 1684. ἐξακολούθει V2--PAD2S- ἀκολουθέω ἐκ
 1685. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1686. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1687. σου RP--GS---- σύ
 1688. καὶ C--------- καί
 1689. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1690. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 1691. σου RP--GS---- σύ
 1692. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1693. ἐν P--------- ἐν
 1694. ἐπιθυμίαις N1A-DPF--- ἐπιθυμία
 1695. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 1696. σου RP--GS---- σύ
 1697. Sir 5:3
 1698. καὶ C--------- καί
 1699. μὴ D--------- μή
 1700. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 1701. τίς RI--NSM--- τίς
 1702. με RP--AS---- ἐγώ
 1703. δυναστεύσει VF--FAI3S- δυναστεύω
 1704. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1705. γὰρ X--------- γάρ
 1706. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1707. ἐκδικῶν V2--PAPNSM δικέω ἐκ
 1708. ἐκδικήσει N3I-DSF--- ἐκδίκησις
 1709. Sir 5:4
 1710. μὴ D--------- μή
 1711. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 1712. ἥμαρτον VBI-AAI1S- ἁμαρτάνω
 1713. καὶ C--------- καί
 1714. τί RI--NSN--- τίς
 1715. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1716. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1717. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1718. γὰρ X--------- γάρ
 1719. κύριός N2--NSM--- κύριος
 1720. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1721. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 1722. Sir 5:5
 1723. περὶ P--------- περί
 1724. ἐξιλασμοῦ N2--GSM--- ἐξιλασμός
 1725. μὴ D--------- μή
 1726. ἄφοβος A1B-NSM--- ἄφοβος
 1727. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 1728. προσθεῖναι VE--AAN--- τίθημι προς
 1729. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 1730. ἐφ' P--------- ἐπί
 1731. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 1732. Sir 5:6
 1733. καὶ C--------- καί
 1734. μὴ D--------- μή
 1735. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 1736. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1737. οἰκτιρμὸς N2--NSM--- οἰκτιρμός
 1738. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1739. πολύς A1P-NSM--- πολύς
 1740. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1741. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 1742. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1743. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 1744. μου RP--GS---- ἐγώ
 1745. ἐξιλάσεται VF--FMI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 1746. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 1747. γὰρ X--------- γάρ
 1748. καὶ C--------- καί
 1749. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 1750. παρ' P--------- παρά
 1751. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1752. καὶ C--------- καί
 1753. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1754. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 1755. καταπαύσει N3I-DSF--- κατάπαυσις
 1756. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1757. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 1758. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1759. Sir 5:7
 1760. μὴ D--------- μή
 1761. ἀνάμενε V1--PAD2S- μένω ἀνα
 1762. ἐπιστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἐπι
 1763. πρὸς P--------- πρός
 1764. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. μὴ D--------- μή
 1767. ὑπερβάλλου V1--PMD2S- βάλλω ὑπερ
 1768. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1769. ἐξ P--------- ἐκ
 1770. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1771. ἐξάπινα D--------- ἐξάπινα
 1772. γὰρ X--------- γάρ
 1773. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 1774. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 1775. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1776. καὶ C--------- καί
 1777. ἐν P--------- ἐν
 1778. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1779. ἐκδικήσεως N3I-GSF--- ἐκδίκησις
 1780. ἐξολῇ VF--FMI2S- ὄλλυμι ἐκ
 1781. Sir 5:8
 1782. μὴ D--------- μή
 1783. ἔπεχε V1--PAD2S- ἔχω ἐπι
 1784. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1785. χρήμασιν N3M-DPN--- χρῆμα
 1786. ἀδίκοις A1B-DPM--- ἄδικος
 1787. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 1788. γὰρ X--------- γάρ
 1789. ὠφελήσει VF--FAI3S- ὠφελέω
 1790. σε RP--AS---- σύ
 1791. ἐν P--------- ἐν
 1792. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1793. ἐπαγωγῆς N1--GSF--- ἐπαγωγή
 1794. Sir 5:9
 1795. μὴ D--------- μή
 1796. λίκμα V3--PAD2S- λικμάω
 1797. ἐν P--------- ἐν
 1798. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1799. ἀνέμῳ N2--DSM--- ἄνεμος
 1800. καὶ C--------- καί
 1801. μὴ D--------- μή
 1802. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 1803. ἐν P--------- ἐν
 1804. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1805. ἀτραπῷ N2--DSF--- ἀτραπός
 1806. οὕτως D--------- οὕτως
 1807. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1808. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 1809. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1810. δίγλωσσος A1B-NSM--- δίγλωσσος
 1811. Sir 5:10
 1812. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 1813. ἐστηριγμένος VK--XMPNSM στηρίζω
 1814. ἐν P--------- ἐν
 1815. συνέσει N3I-DSF--- σύνεσις
 1816. σου RP--GS---- σύ
 1817. καὶ C--------- καί
 1818. εἷς M--------- εἷς
 1819. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1820. σου RP--GS---- σύ
 1821. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1822. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1823. Sir 5:11
 1824. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 1825. ταχὺς A3U-NSM--- ταχύς
 1826. ἐν P--------- ἐν
 1827. ἀκροάσει N3I-DSF--- ἀκρόασις
 1828. σου RP--GS---- σύ
 1829. καὶ C--------- καί
 1830. ἐν P--------- ἐν
 1831. μακροθυμίᾳ N1A-DSF--- μακροθυμία
 1832. φθέγγου V1--PMD2S- φθέγγομαι
 1833. ἀπόκρισιν N3I-ASF--- ἀπόκρισις
 1834. Sir 5:12
 1835. εἰ C--------- εἰ
 1836. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1837. σοι RP--DS---- σύ
 1838. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 1839. ἀποκρίθητι VC--APD2S- κρίνω ἀπο
 1840. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1841. πλησίον D--------- πλησίον
 1842. εἰ C--------- εἰ
 1843. δὲ X--------- δέ
 1844. μή D--------- μή
 1845. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1846. χείρ N3--NSF--- χείρ
 1847. σου RP--GS---- σύ
 1848. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1849. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1850. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1851. στόματί N3M-DSN--- στόμα
 1852. σου RP--GS---- σύ
 1853. Sir 5:13
 1854. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 1855. καὶ C--------- καί
 1856. ἀτιμία N1A-NSF--- ἀτιμία
 1857. ἐν P--------- ἐν
 1858. λαλιᾷ N1A-DSF--- λαλιά
 1859. καὶ C--------- καί
 1860. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 1861. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 1862. πτῶσις N3I-NSF--- πτῶσις
 1863. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1864. Sir 5:14
 1865. μὴ D--------- μή
 1866. κληθῇς VC--APS2S- καλέω
 1867. ψίθυρος A1B-NSM--- ψίθυρος
 1868. καὶ C--------- καί
 1869. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1870. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 1871. σου RP--GS---- σύ
 1872. μὴ D--------- μή
 1873. ἐνέδρευε V1--PAD2S- ἐνεδρεύω
 1874. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1875. γὰρ X--------- γάρ
 1876. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1877. κλέπτῃ N1M-DSM--- κλέπτης
 1878. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 1879. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 1880. καὶ C--------- καί
 1881. κατάγνωσις N3I-NSF--- κατάγνωσις
 1882. πονηρὰ A1A-NSF--- πονηρός
 1883. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1884. διγλώσσου A1B-GSM--- δίγλωσσος
 1885. Sir 5:15
 1886. ἐν P--------- ἐν
 1887. μεγάλῳ A1--DSN--- μέγας
 1888. καὶ C--------- καί
 1889. ἐν P--------- ἐν
 1890. μικρῷ A1A-DSN--- μικρός
 1891. μὴ D--------- μή
 1892. ἀγνόει V2--PAD2S- ἀγνοέω
 1893. καὶ C--------- καί
 1894. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1895. φίλου A1--GSM--- φίλος
 1896. μὴ D--------- μή
 1897. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 1898. ἐχθρός A1A-NSM--- ἐχθρός
 1899. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1900. γὰρ X--------- γάρ
 1901. πονηρὸν A1A-NSN--- πονηρός
 1902. αἰσχύνην N1--ASF--- αἰσχύνη
 1903. καὶ C--------- καί
 1904. ὄνειδος N3E-ASN--- ὄνειδος
 1905. κληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω
 1906. οὕτως D--------- οὕτως
 1907. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1908. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 1909. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1910. δίγλωσσος A1B-NSM--- δίγλωσσος
 1911. Sir 6:2
 1912. μὴ D--------- μή
 1913. ἐπάρῃς VA--AAS2S- αἴρω ἐπι
 1914. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 1915. ἐν P--------- ἐν
 1916. βουλῇ N1--DSF--- βουλή
 1917. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1918. σου RP--GS---- σύ
 1919. ἵνα C--------- ἵνα
 1920. μὴ D--------- μή
 1921. διαρπαγῇ VD--APS3S- ἁρπάζω δια
 1922. ὡς C--------- ὡς
 1923. ταῦρος N2--NSM--- ταῦρος
 1924. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1925. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 1926. σου RP--GS---- σύ
 1927. Sir 6:3
 1928. τὰ RA--APN--- ὁ
 1929. φύλλα N2N-APN--- φύλλον
 1930. σου RP--GS---- σύ
 1931. καταφάγεσαι VF--FMI2S- ἐσθίω κατα
 1932. καὶ C--------- καί
 1933. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1934. καρπούς N2--APM--- καρπός
 1935. σου RP--GS---- σύ
 1936. ἀπολέσεις VF--FAI2S- ὀλλύω ἀπο
 1937. καὶ C--------- καί
 1938. ἀφήσεις VF--FAI2S- ἵημι ἀπο
 1939. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 1940. ὡς C--------- ὡς
 1941. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 1942. ξηρόν A1A-ASN--- ξηρός
 1943. Sir 6:4
 1944. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 1945. πονηρὰ A1A-NSF--- πονηρός
 1946. ἀπολεῖ VF2-FAI3S- ὀλλύω ἀπο
 1947. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1948. κτησάμενον VA--AMPASM κτάομαι
 1949. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1950. καὶ C--------- καί
 1951. ἐπίχαρμα N3M-ASN--- ἐπίχαρμα
 1952. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 1953. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 1954. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1955. Sir 6:5
 1956. λάρυγξ N3G-NSM--- λάρυγξ
 1957. γλυκὺς A3U-NSM--- γλυκύς
 1958. πληθυνεῖ VF2-FAI3S- πληθύνω
 1959. φίλους A1--APM--- φίλος
 1960. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1961. καὶ C--------- καί
 1962. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 1963. εὔλαλος A1B-NSF--- εὔλαλος
 1964. πληθυνεῖ VF2-FAI3S- πληθύνω
 1965. εὐπροσήγορα A1B-APN--- εὐπροσήγορος
 1966. Sir 6:6
 1967. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1968. εἰρηνεύοντές V1--PAPNPM εἰρηνεύω
 1969. σοι RP--DS---- σύ
 1970. ἔστωσαν V9--PAD3P- εἰμί
 1971. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 1972. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1973. δὲ X--------- δέ
 1974. σύμβουλοί N2--NPM--- σύμβουλος
 1975. σου RP--GS---- σύ
 1976. εἷς M--------- εἷς
 1977. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1978. χιλίων A1A-GPM--- χίλιοι
 1979. Sir 6:7
 1980. εἰ C--------- εἰ
 1981. κτᾶσαι V3--PMS2S- κτάομαι
 1982. φίλον A1--ASM--- φίλος
 1983. ἐν P--------- ἐν
 1984. πειρασμῷ N2--DSM--- πειρασμός
 1985. κτῆσαι VA--AMD2S- κτάομαι
 1986. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1987. καὶ C--------- καί
 1988. μὴ D--------- μή
 1989. ταχὺ D--------- ταχύς
 1990. ἐμπιστεύσῃς VA--AAS2S- πιστεύω ἐν
 1991. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1992. Sir 6:8
 1993. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1994. γὰρ X--------- γάρ
 1995. φίλος A1--NSM--- φίλος
 1996. ἐν P--------- ἐν
 1997. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1998. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1999. καὶ C--------- καί
 2000. οὐ D--------- οὐ
 2001. μὴ D--------- μή
 2002. παραμείνῃ VA--AAS3S- μένω παρα
 2003. ἐν P--------- ἐν
 2004. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2005. θλίψεώς N3I-GSF--- θλῖψις
 2006. σου RP--GS---- σύ
 2007. Sir 6:9
 2008. καὶ C--------- καί
 2009. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2010. φίλος A1--NSM--- φίλος
 2011. μετατιθέμενος V7--PMPNSM τίθημι μετα
 2012. εἰς P--------- εἰς
 2013. ἔχθραν A1A-ASF--- ἐχθρός
 2014. καὶ C--------- καί
 2015. μάχην N1--ASF--- μάχη
 2016. ὀνειδισμοῦ N2--GSM--- ὀνειδισμός
 2017. σου RP--GS---- σύ
 2018. ἀποκαλύψει VF--FAI3S- καλύπτω ἀπο
 2019. Sir 6:10
 2020. καὶ C--------- καί
 2021. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2022. φίλος A1--NSM--- φίλος
 2023. κοινωνὸς N2--NSM--- κοινωνός
 2024. τραπεζῶν N1S-GPF--- τράπεζα
 2025. καὶ C--------- καί
 2026. οὐ D--------- οὐ
 2027. μὴ D--------- μή
 2028. παραμείνῃ VA--AAS3S- μένω παρα
 2029. ἐν P--------- ἐν
 2030. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2031. θλίψεώς N3I-GSF--- θλῖψις
 2032. σου RP--GS---- σύ
 2033. Sir 6:11
 2034. καὶ C--------- καί
 2035. ἐν P--------- ἐν
 2036. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2037. ἀγαθοῖς A1--DPN--- ἀγαθός
 2038. σου RP--GS---- σύ
 2039. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2040. ὡς C--------- ὡς
 2041. σὺ RP--NS---- σύ
 2042. καὶ C--------- καί
 2043. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2044. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2045. οἰκέτας N1M-APM--- οἰκέτης
 2046. σου RP--GS---- σύ
 2047. παρρησιάσεται VF--FMI3S- παρρησιάζομαι
 2048. Sir 6:12
 2049. ἐὰν C--------- ἐάν
 2050. ταπεινωθῇς VC--APS2S- ταπεινόω
 2051. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2052. κατὰ P--------- κατά
 2053. σοῦ RP--GS---- σύ
 2054. καὶ C--------- καί
 2055. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2056. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2057. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2058. σου RP--GS---- σύ
 2059. κρυβήσεται VD--FPI3S- κρύπτω
 2060. Sir 6:13
 2061. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2062. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2063. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 2064. σου RP--GS---- σύ
 2065. διαχωρίσθητι VS--APD2S- χωρίζω δια
 2066. καὶ C--------- καί
 2067. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2068. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2069. φίλων A1--GPM--- φίλος
 2070. σου RP--GS---- σύ
 2071. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 2072. Sir 6:14
 2073. φίλος A1--NSM--- φίλος
 2074. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 2075. σκέπη N1--NSF--- σκέπης
 2076. κραταιά A1A-NSF--- κραταιός
 2077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2078. δὲ X--------- δέ
 2079. εὑρὼν VB--AAPNSM εὑρίσκω
 2080. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2081. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 2082. θησαυρόν N2--ASM--- θησαυρός
 2083. Sir 6:15
 2084. φίλου A1--GSM--- φίλος
 2085. πιστοῦ A1--GSM--- πιστός
 2086. οὐκ D--------- οὐ
 2087. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2088. ἀντάλλαγμα N3M-NSN--- ἀντάλλαγμα
 2089. καὶ C--------- καί
 2090. οὐκ D--------- οὐ
 2091. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2092. σταθμὸς N2--NSM--- σταθμός
 2093. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2094. καλλονῆς N1--GSF--- καλλονή
 2095. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2096. Sir 6:16
 2097. φίλος A1--NSM--- φίλος
 2098. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 2099. φάρμακον N2N-NSN--- φάρμακον
 2100. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 2101. καὶ C--------- καί
 2102. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2103. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 2104. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2105. εὑρήσουσιν VF--FAI3P- εὑρίσκω
 2106. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2107. Sir 6:17
 2108. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2109. φοβούμενος V2--PMPNSM φοβέω
 2110. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2111. εὐθυνεῖ VF2-FAI3S- εὐθύνω
 2112. φιλίαν N1A-ASF--- φιλία
 2113. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2114. ὅτι C--------- ὅτι
 2115. κατ' P--------- κατά
 2116. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2117. οὕτως D--------- οὕτως
 2118. καὶ D--------- καί
 2119. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2120. πλησίον D--------- πλησίον
 2121. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2122. Sir 6:18
 2123. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 2124. ἐκ P--------- ἐκ
 2125. νεότητός N3T-GSF--- νεότης
 2126. σου RP--GS---- σύ
 2127. ἐπίλεξαι VA--AMD2S- λέγω ἐπι
 2128. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 2129. καὶ C--------- καί
 2130. ἕως P--------- ἕως
 2131. πολιῶν N1A-GPF--- πολιά
 2132. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 2133. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 2134. Sir 6:19
 2135. ὡς C--------- ὡς
 2136. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2137. ἀροτριῶν V3--PAPNSM ἀροτριάω
 2138. καὶ C--------- καί
 2139. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2140. σπείρων V1--PAPNSM σπείρω
 2141. πρόσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι προς
 2142. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2143. καὶ C--------- καί
 2144. ἀνάμενε V1--PAD2S- μένω ἀνα
 2145. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2146. ἀγαθοὺς A1--APM--- ἀγαθός
 2147. καρποὺς N2--APM--- καρπός
 2148. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2149. ἐν P--------- ἐν
 2150. γὰρ X--------- γάρ
 2151. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2152. ἐργασίᾳ N1A-DSF--- ἐργασία
 2153. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2154. ὀλίγον A1--ASN--- ὀλίγος
 2155. κοπιάσεις VF--FAI2S- κοπιάω
 2156. καὶ C--------- καί
 2157. ταχὺ D--------- ταχύς
 2158. φάγεσαι VF--FMI2S- ἐσθίω
 2159. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2160. γενημάτων N3M-GPN--- γένημα
 2161. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2162. Sir 6:20
 2163. ὡς C--------- ὡς
 2164. τραχεῖά A3U-NSF--- τραχύς
 2165. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2166. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2167. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2168. ἀπαιδεύτοις A1B-DPM--- ἀπαίδευτος
 2169. καὶ C--------- καί
 2170. οὐκ D--------- οὐ
 2171. ἐμμενεῖ VF2-FAI3S- μένω ἐν
 2172. ἐν P--------- ἐν
 2173. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2174. ἀκάρδιος A1B-NSM--- ἀκάρδιος
 2175. Sir 6:21
 2176. ὡς C--------- ὡς
 2177. λίθος N2--NSM--- λίθος
 2178. δοκιμασίας N1A-GSF--- δοκιμασία
 2179. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 2180. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2181. ἐπ' P--------- ἐπί
 2182. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2183. καὶ C--------- καί
 2184. οὐ D--------- οὐ
 2185. χρονιεῖ VF2-FAI3S- χρονίζω
 2186. ἀπορρῖψαι VA--AAN--- ῥίπτω ἀπο
 2187. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2188. Sir 6:22
 2189. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 2190. γὰρ X--------- γάρ
 2191. κατὰ P--------- κατά
 2192. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2193. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 2194. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2195. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2196. καὶ C--------- καί
 2197. οὐ D--------- οὐ
 2198. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 2199. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2200. φανερά A1A-NSF--- φανερός
 2201. Sir 6:23
 2202. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 2203. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 2204. καὶ C--------- καί
 2205. ἔκδεξαι VA--AMD2S- δέχομαι ἐκ
 2206. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 2207. μου RP--GS---- ἐγώ
 2208. καὶ C--------- καί
 2209. μὴ D--------- μή
 2210. ἀπαναίνου V2--PMD2S- αἰνέω ἀπο ἀνα
 2211. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2212. συμβουλίαν N1A-ASF--- συμβουλία
 2213. μου RP--GS---- ἐγώ
 2214. Sir 6:24
 2215. καὶ C--------- καί
 2216. εἰσένεγκον VA--AAD2S- φέρω εἰς
 2217. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2218. πόδας N3D-APM--- πούς
 2219. σου RP--GS---- σύ
 2220. εἰς P--------- εἰς
 2221. τὰς RA--APF--- ὁ
 2222. πέδας N1--APF--- πέδη
 2223. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2224. καὶ C--------- καί
 2225. εἰς P--------- εἰς
 2226. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2227. κλοιὸν N2--ASM--- κλοιός
 2228. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2229. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2230. τράχηλόν N2--ASM--- τράχηλος
 2231. σου RP--GS---- σύ
 2232. Sir 6:25
 2233. ὑπόθες VE--AAD2S- τίθημι ὑπο
 2234. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2235. ὦμόν N2--ASM--- ὦμος
 2236. σου RP--GS---- σύ
 2237. καὶ C--------- καί
 2238. βάσταξον VA--AAD2S- βαστάζω
 2239. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2240. καὶ C--------- καί
 2241. μὴ D--------- μή
 2242. προσοχθίσῃς VA--AAS2S- ὀχθίζω προς
 2243. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2244. δεσμοῖς N2--DPM--- δεσμός
 2245. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2246. Sir 6:26
 2247. ἐν P--------- ἐν
 2248. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2249. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 2250. σου RP--GS---- σύ
 2251. πρόσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι προς
 2252. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2253. καὶ C--------- καί
 2254. ἐν P--------- ἐν
 2255. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 2256. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 2257. σου RP--GS---- σύ
 2258. συντήρησον VA--AAD2S- τηρέω συν
 2259. τὰς RA--APF--- ὁ
 2260. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2261. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2262. Sir 6:27
 2263. ἐξίχνευσον VA--AAD2S- ἰχνεύω ἐκ
 2264. καὶ C--------- καί
 2265. ζήτησον VA--AAD2S- ζητέω
 2266. καὶ C--------- καί
 2267. γνωσθήσεταί VS--FPI3S- γιγνώσκω
 2268. σοι RP--DS---- σύ
 2269. καὶ C--------- καί
 2270. ἐγκρατὴς A3H-NSM--- ἐγκρατής
 2271. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 2272. μὴ D--------- μή
 2273. ἀφῇς VH--AAS2S- ἵημι ἀπο
 2274. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2275. Sir 6:28
 2276. ἐπ' P--------- ἐπί
 2277. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 2278. γὰρ X--------- γάρ
 2279. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 2280. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2281. ἀνάπαυσιν N3I-ASF--- ἀνάπαυσις
 2282. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2283. καὶ C--------- καί
 2284. στραφήσεταί VD--FPI3S- στρέφω
 2285. σοι RP--DS---- σύ
 2286. εἰς P--------- εἰς
 2287. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 2288. Sir 6:29
 2289. καὶ C--------- καί
 2290. ἔσονταί VF--FMI3P- εἰμί
 2291. σοι RP--DS---- σύ
 2292. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2293. πέδαι N1--NPF--- πέδη
 2294. εἰς P--------- εἰς
 2295. σκέπην N1--ASF--- σκέπης
 2296. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 2297. καὶ C--------- καί
 2298. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2299. κλοιοὶ N2--NPM--- κλοιός
 2300. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2301. εἰς P--------- εἰς
 2302. στολὴν N1--ASF--- στολή
 2303. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2304. Sir 6:30
 2305. κόσμος N2--NSM--- κόσμος
 2306. γὰρ X--------- γάρ
 2307. χρύσεός A1--NSM--- χρύσεος
 2308. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2309. ἐπ' P--------- ἐπί
 2310. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2311. καὶ C--------- καί
 2312. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2313. δεσμοὶ N2--NPM--- δεσμός
 2314. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2315. κλῶσμα N3M-NSN--- κλῶσμα
 2316. ὑακίνθινον A1--NSN--- ὑακίνθινος
 2317. Sir 6:31
 2318. στολὴν N1--ASF--- στολή
 2319. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2320. ἐνδύσῃ VF--FMI2S- δύω ἐν
 2321. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2322. καὶ C--------- καί
 2323. στέφανον N2--ASM--- στέφανος
 2324. ἀγαλλιάματος N3M-GSN--- ἀγαλλίαμα
 2325. περιθήσεις VF--FAI2S- τίθημι περι
 2326. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 2327. Sir 6:32
 2328. ἐὰν C--------- ἐάν
 2329. θέλῃς V1--PAS2S- ἐθέλω
 2330. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 2331. παιδευθήσῃ VC--FPI2S- παιδεύω
 2332. καὶ C--------- καί
 2333. ἐὰν C--------- ἐάν
 2334. ἐπιδῷς VO--AAS2S- δίδωμι ἐπι
 2335. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2336. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 2337. σου RP--GS---- σύ
 2338. πανοῦργος A1B-NSM--- πανοῦργος
 2339. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 2340. Sir 6:33
 2341. ἐὰν C--------- ἐάν
 2342. ἀγαπήσῃς VA--AAS2S- ἀγαπάω
 2343. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 2344. ἐκδέξῃ VF--FMI2S- δέχομαι ἐκ
 2345. καὶ C--------- καί
 2346. ἐὰν C--------- ἐάν
 2347. κλίνῃς V1--PAS2S- κλίνω
 2348. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2349. οὖς N3T-ASN--- οὖς
 2350. σου RP--GS---- σύ
 2351. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 2352. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 2353. Sir 6:34
 2354. ἐν P--------- ἐν
 2355. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 2356. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 2357. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 2358. καὶ C--------- καί
 2359. τίς RI--NSM--- τίς
 2360. σοφός A1--NSM--- σοφός
 2361. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2362. προσκολλήθητι VC--APD2S- κολλάω προς
 2363. Sir 6:35
 2364. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2365. διήγησιν N3I-ASF--- διήγησις
 2366. θείαν A1A-ASF--- θεῖος
 2367. θέλε V1--PAD2S- θέλω
 2368. ἀκροᾶσθαι V3--PMN--- ἀκροάομαι
 2369. καὶ C--------- καί
 2370. παροιμίαι N1A-NPF--- παροιμία
 2371. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 2372. μὴ D--------- μή
 2373. ἐκφευγέτωσάν V1--PAD3P- φεύγω ἐκ
 2374. σε RP--AS---- σύ
 2375. Sir 6:36
 2376. ἐὰν C--------- ἐάν
 2377. ἴδῃς VB--AAS2S- ὁράω
 2378. συνετόν A1--ASM--- συνετός
 2379. ὄρθριζε V1--PAD2S- ὀρθρίζω
 2380. πρὸς P--------- πρός
 2381. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2382. καὶ C--------- καί
 2383. βαθμοὺς N2--APM--- βαθμός
 2384. θυρῶν N1A-GPF--- θύρα
 2385. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2386. ἐκτριβέτω V1--PAD3S- τρίβω ἐκ
 2387. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2388. πούς N3D-NSM--- πούς
 2389. σου RP--GS---- σύ
 2390. Sir 6:37
 2391. διανοοῦ V2--PMD2S- νοέομαι δια
 2392. ἐν P--------- ἐν
 2393. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2394. προστάγμασιν N3M-DPN--- πρόσταγμα
 2395. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2396. καὶ C--------- καί
 2397. ἐν P--------- ἐν
 2398. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2399. ἐντολαῖς N1A-DPF--- ἐντολή
 2400. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2401. μελέτα V3--PAD2S- μελετάω
 2402. διὰ P--------- διά
 2403. παντός A3--GSN--- πᾶς
 2404. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2405. στηριεῖ VF--FAI3S- στηρίζω
 2406. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2407. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 2408. σου RP--GS---- σύ
 2409. καὶ C--------- καί
 2410. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2411. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 2412. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2413. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 2414. δοθήσεταί VC--FPI3S- δίδωμι
 2415. σοι RP--DS---- σύ
 2416. Sir 7:1
 2417. μὴ D--------- μή
 2418. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 2419. κακά A1--APN--- κακός
 2420. καὶ C--------- καί
 2421. οὐ D--------- οὐ
 2422. μή D--------- μή
 2423. σε RP--AS---- σύ
 2424. καταλάβῃ VB--AAS3S- λαμβάνω κατα
 2425. κακόν A1--ASN--- κακός
 2426. Sir 7:2
 2427. ἀπόστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀπο
 2428. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2429. ἀδίκου A1B-GSN--- ἄδικος
 2430. καὶ C--------- καί
 2431. ἐκκλινεῖ VF2-FAI3S- κλίνω ἐκ
 2432. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2433. σοῦ RP--GS---- σύ
 2434. Sir 7:3
 2435. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 2436. μὴ D--------- μή
 2437. σπεῖρε V1--PAD2S- σπείρω
 2438. ἐπ' P--------- ἐπί
 2439. αὔλακας N3K-APM--- αὖλαξ
 2440. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 2441. καὶ C--------- καί
 2442. οὐ D--------- οὐ
 2443. μὴ D--------- μή
 2444. θερίσῃς VA--AAS2S- θερίζω
 2445. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2446. ἑπταπλασίως D--------- ἑπταπλασίως
 2447. Sir 7:4
 2448. μὴ D--------- μή
 2449. ζήτει V2--PAD2S- ζητέω
 2450. παρὰ P--------- παρά
 2451. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2452. ἡγεμονίαν N1A-ASF--- ἡγεμονία
 2453. μηδὲ C--------- μηδέ
 2454. παρὰ P--------- παρά
 2455. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2456. καθέδραν N1A-ASF--- καθέδρα
 2457. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2458. Sir 7:5
 2459. μὴ D--------- μή
 2460. δικαιοῦ V4--PMD2S- δικαιόω
 2461. ἔναντι P--------- ἔναντι
 2462. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2463. καὶ C--------- καί
 2464. παρὰ P--------- παρά
 2465. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2466. μὴ D--------- μή
 2467. σοφίζου V1--PMD2S- σοφίζω
 2468. Sir 7:6
 2469. μὴ D--------- μή
 2470. ζήτει V2--PAD2S- ζητέω
 2471. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 2472. κριτής N1M-NSM--- κριτής
 2473. μὴ D--------- μή
 2474. οὐκ D--------- οὐ
 2475. ἰσχύσεις VF--FAI2S- ἰσχύω
 2476. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 2477. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 2478. μήποτε D--------- μήποτε
 2479. εὐλαβηθῇς VC--APS2S- εὐλαβέομαι
 2480. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2481. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2482. δυνάστου N1M-GSM--- δυνάστης
 2483. καὶ C--------- καί
 2484. θήσεις VF--FAI2S- τίθημι
 2485. σκάνδαλον N2N-ASN--- σκάνδαλον
 2486. ἐν P--------- ἐν
 2487. εὐθύτητί N3T-DSF--- εὐθύτης
 2488. σου RP--GS---- σύ
 2489. Sir 7:7
 2490. μὴ D--------- μή
 2491. ἁμάρτανε V1--PAD2S- ἁμαρτάνω
 2492. εἰς P--------- εἰς
 2493. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 2494. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2495. καὶ C--------- καί
 2496. μὴ D--------- μή
 2497. καταβάλῃς VB--AAS2S- βάλλω κατα
 2498. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 2499. ἐν P--------- ἐν
 2500. ὄχλῳ N2--DSM--- ὄχλος
 2501. Sir 7:8
 2502. μὴ D--------- μή
 2503. καταδεσμεύσῃς VA--AAS2S- δεσμεύω κατα
 2504. δὶς D--------- δίς
 2505. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 2506. ἐν P--------- ἐν
 2507. γὰρ X--------- γάρ
 2508. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2509. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 2510. οὐκ D--------- οὐ
 2511. ἀθῷος A1--NSM--- ἀθῷος
 2512. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 2513. Sir 7:9
 2514. μὴ D--------- μή
 2515. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 2516. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2517. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 2518. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2519. δώρων N2N-GPN--- δῶρον
 2520. μου RP--GS---- ἐγώ
 2521. ἐπόψεται VF--FMI3S- ὁράω ἐπι
 2522. καὶ C--------- καί
 2523. ἐν P--------- ἐν
 2524. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2525. προσενέγκαι VA--AAN--- φέρω προς
 2526. με RP--AS---- ἐγώ
 2527. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2528. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 2529. προσδέξεται VF--FMI3S- δέχομαι προς
 2530. Sir 7:10
 2531. μὴ D--------- μή
 2532. ὀλιγοψυχήσῃς VA--AAS2S- ὀλιγοψυχέω
 2533. ἐν P--------- ἐν
 2534. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2535. προσευχῇ N1--DSF--- προσευχή
 2536. σου RP--GS---- σύ
 2537. καὶ C--------- καί
 2538. ἐλεημοσύνην N1--ASF--- ἐλεημοσύνη
 2539. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2540. μὴ D--------- μή
 2541. παρίδῃς VB--AAS2S- ὁράω παρα
 2542. Sir 7:11
 2543. μὴ D--------- μή
 2544. καταγέλα V3--PAD2S- γελάω κατα
 2545. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2546. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 2547. ἐν P--------- ἐν
 2548. πικρίᾳ N1A-DSF--- πικρία
 2549. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2550. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2551. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2552. γὰρ X--------- γάρ
 2553. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2554. ταπεινῶν V4--PAPNSM ταπεινόω
 2555. καὶ C--------- καί
 2556. ἀνυψῶν V4--PAPNSM ὑψόω ἀνα
 2557. Sir 7:12
 2558. μὴ D--------- μή
 2559. ἀροτρία V3--PAD2S- ἀροτριάω
 2560. ψεῦδος N3E-ASN--- ψεῦδος
 2561. ἐπ' P--------- ἐπί
 2562. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 2563. σου RP--GS---- σύ
 2564. μηδὲ C--------- μηδέ
 2565. φίλῳ A1--DSM--- φίλος
 2566. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2567. ὅμοιον A1A-ASN--- ὅμοιος
 2568. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 2569. Sir 7:13
 2570. μὴ D--------- μή
 2571. θέλε V1--PAD2S- θέλω
 2572. ψεύδεσθαι V1--PMN--- ψεύδω
 2573. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2574. ψεῦδος N3E-ASN--- ψεῦδος
 2575. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2576. γὰρ X--------- γάρ
 2577. ἐνδελεχισμὸς N2--NSM--- ἐνδελεχισμός
 2578. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 2579. οὐκ D--------- οὐ
 2580. εἰς P--------- εἰς
 2581. ἀγαθόν A1--ASM--- ἀγαθός
 2582. Sir 7:14
 2583. μὴ D--------- μή
 2584. ἀδολέσχει V2--PAD2S- ἀδολεσχέω
 2585. ἐν P--------- ἐν
 2586. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 2587. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 2588. καὶ C--------- καί
 2589. μὴ D--------- μή
 2590. δευτερώσῃς VA--AAS2S- δευτερόω
 2591. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2592. ἐν P--------- ἐν
 2593. προσευχῇ N1--DSF--- προσευχή
 2594. σου RP--GS---- σύ
 2595. Sir 7:15
 2596. μὴ D--------- μή
 2597. μισήσῃς VA--AAS2S- μισέω
 2598. ἐπίπονον A1B-ASF--- ἐπίπονος
 2599. ἐργασίαν N1A-ASF--- ἐργασία
 2600. καὶ C--------- καί
 2601. γεωργίαν N1A-ASF--- γεωργία
 2602. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2603. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 2604. ἐκτισμένην VT--XMPASF κτίζω
 2605. Sir 7:16
 2606. μὴ D--------- μή
 2607. προσλογίζου V1--PMD2S- λογίζομαι προς
 2608. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 2609. ἐν P--------- ἐν
 2610. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 2611. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 2612. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 2613. ὅτι C--------- ὅτι
 2614. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 2615. οὐ D--------- οὐ
 2616. χρονιεῖ VF2-FAI3S- χρονίζω
 2617. Sir 7:17
 2618. ταπείνωσον VA--AAD2S- ταπεινόω
 2619. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2620. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2621. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 2622. σου RP--GS---- σύ
 2623. ὅτι C--------- ὅτι
 2624. ἐκδίκησις N3I-NSF--- ἐκδικήσις
 2625. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 2626. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 2627. καὶ C--------- καί
 2628. σκώληξ N3K-NSM--- σκώληξ
 2629. Sir 7:18
 2630. μὴ D--------- μή
 2631. ἀλλάξῃς VA--AAS2S- ἀλλάσσω
 2632. φίλον A1--ASM--- φίλος
 2633. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 2634. διαφόρου A1B-GSM--- διάφορος
 2635. μηδὲ C--------- μηδέ
 2636. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 2637. γνήσιον A1A-ASM--- γνήσιος
 2638. ἐν P--------- ἐν
 2639. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 2640. Σουφιρ N---GS---- Σουφιρ
 2641. Sir 7:19
 2642. μὴ D--------- μή
 2643. ἀστόχει V2--PAD2S- ἀστοχέω
 2644. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2645. σοφῆς A1--GSF--- σοφός
 2646. καὶ C--------- καί
 2647. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 2648. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2649. γὰρ X--------- γάρ
 2650. χάρις N3--NSF--- χάρις
 2651. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2652. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2653. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2654. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 2655. Sir 7:20
 2656. μὴ D--------- μή
 2657. κακώσῃς VA--AAS2S- κακόω
 2658. οἰκέτην N1M-ASM--- οἰκέτης
 2659. ἐργαζόμενον V1--PMPASM ἐργάζομαι
 2660. ἐν P--------- ἐν
 2661. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 2662. μηδὲ C--------- μηδέ
 2663. μίσθιον A1A-ASM--- μίσθιος
 2664. διδόντα V8--PAPASM δίδωμι
 2665. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2666. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 2667. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2668. Sir 7:21
 2669. οἰκέτην N1M-ASM--- οἰκέτης
 2670. συνετὸν A1--ASM--- συνετός
 2671. ἀγαπάτω V3--PAD3S- ἀγαπάω
 2672. σου RP--GS---- σύ
 2673. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2674. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 2675. μὴ D--------- μή
 2676. στερήσῃς VA--AAS2S- στερέω
 2677. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2678. ἐλευθερίας N1A-GSF--- ἐλευθερία
 2679. Sir 7:22
 2680. κτήνη N3E-APN--- κτῆνος
 2681. σοί RP--DS---- σύ
 2682. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2683. ἐπισκέπτου V1--PMD2S- σκέπτομαι ἐπι
 2684. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 2685. καὶ C--------- καί
 2686. εἰ C--------- εἰ
 2687. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2688. σοι RP--DS---- σύ
 2689. χρήσιμα A1--APN--- χρήσιμος
 2690. ἐμμενέτω V1--PAD3S- μένω ἐν
 2691. σοι RP--DS---- σύ
 2692. Sir 7:23
 2693. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 2694. σοί RP--DS---- σύ
 2695. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2696. παίδευσον VA--AAD2S- παιδεύω
 2697. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2698. καὶ C--------- καί
 2699. κάμψον VA--AAD2S- κάμπτω
 2700. ἐκ P--------- ἐκ
 2701. νεότητος N3T-GSF--- νεότης
 2702. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2703. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 2704. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2705. Sir 7:24
 2706. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 2707. σοί RP--DS---- σύ
 2708. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 2709. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 2710. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2711. σώματι N3M-DSN--- σῶμα
 2712. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 2713. καὶ C--------- καί
 2714. μὴ D--------- μή
 2715. ἱλαρώσῃς VA--AAS2S- ἱλαρύνω
 2716. πρὸς P--------- πρός
 2717. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 2718. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2719. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 2720. σου RP--GS---- σύ
 2721. Sir 7:25
 2722. ἔκδου V2--PMD2S- δέω ἐκ
 2723. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 2724. καὶ C--------- καί
 2725. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 2726. τετελεκὼς VX--XAPNSM τελέω
 2727. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 2728. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 2729. καὶ C--------- καί
 2730. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 2731. συνετῷ A1--DSM--- συνετός
 2732. δώρησαι VA--AMD2S- δωρέω
 2733. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2734. Sir 7:26
 2735. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 2736. σοί RP--DS---- σύ
 2737. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2738. κατὰ P--------- κατά
 2739. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 2740. μὴ D--------- μή
 2741. ἐκβάλῃς VB--AAS2S- βάλλω ἐκ
 2742. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2743. καὶ C--------- καί
 2744. μισουμένῃ V2--PMPDSF μισέω
 2745. μὴ D--------- μή
 2746. ἐμπιστεύσῃς VA--AAS2S- πιστεύω ἐν
 2747. σεαυτόν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 2748. Sir 7:27
 2749. ἐν P--------- ἐν
 2750. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 2751. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 2752. σου RP--GS---- σύ
 2753. δόξασον VA--AAD2S- δοξάζω
 2754. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2755. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2756. σου RP--GS---- σύ
 2757. καὶ C--------- καί
 2758. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 2759. ὠδῖνας N3--APF--- ὠδίν
 2760. μὴ D--------- μή
 2761. ἐπιλάθῃ VB--AMS2S- λανθάνω ἐπι
 2762. Sir 7:28
 2763. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 2764. ὅτι C--------- ὅτι
 2765. δι' P--------- διά
 2766. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2767. ἐγεννήθης VCI-API2S- γεννάω
 2768. καὶ C--------- καί
 2769. τί RI--ASN--- τίς
 2770. ἀνταποδώσεις VF--FAI2S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 2771. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2772. καθὼς C--------- καθώς
 2773. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2774. σοί RP--DS---- σύ
 2775. Sir 7:29
 2776. ἐν P--------- ἐν
 2777. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 2778. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 2779. σου RP--GS---- σύ
 2780. εὐλαβοῦ V2--PMD2S- εὐλαβέομαι
 2781. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2782. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2783. καὶ C--------- καί
 2784. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2785. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 2786. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2787. θαύμαζε V1--PAD2S- θαυμάζω
 2788. Sir 7:30
 2789. ἐν P--------- ἐν
 2790. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 2791. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 2792. ἀγάπησον VA--AAD2S- ἀγαπάω
 2793. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2794. ποιήσαντά VA--AAPASM ποιέω
 2795. σε RP--AS---- σύ
 2796. καὶ C--------- καί
 2797. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2798. λειτουργοὺς N2--APM--- λειτουργός
 2799. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2800. μὴ D--------- μή
 2801. ἐγκαταλίπῃς VB--AAS2S- λείπω ἐν κατα
 2802. Sir 7:31
 2803. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 2804. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2805. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2806. καὶ C--------- καί
 2807. δόξασον VA--AAD2S- δοξάζω
 2808. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 2809. καὶ C--------- καί
 2810. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 2811. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2812. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 2813. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2814. καθὼς C--------- καθώς
 2815. ἐντέταλταί VM--XMI3S- τέλλομαι ἐν
 2816. σοι RP--DS---- σύ
 2817. ἀπαρχὴν N1--ASF--- ἀπαρχή
 2818. καὶ C--------- καί
 2819. περὶ P--------- περί
 2820. πλημμελείας N1A-GSF--- πλημμέλεια
 2821. καὶ C--------- καί
 2822. δόσιν N3I-ASF--- δόσις
 2823. βραχιόνων N3N-GPM--- βραχίων
 2824. καὶ C--------- καί
 2825. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 2826. ἁγιασμοῦ N2--GSM--- ἁγιασμός
 2827. καὶ C--------- καί
 2828. ἀπαρχὴν N1--ASF--- ἀπαρχή
 2829. ἁγίων A1A-GPN--- ἅγιος
 2830. Sir 7:32
 2831. καὶ C--------- καί
 2832. πτωχῷ N2--DSM--- πτωχός
 2833. ἔκτεινον VA--AAD2S- τείνω ἐκ
 2834. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2835. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 2836. σου RP--GS---- σύ
 2837. ἵνα C--------- ἵνα
 2838. τελειωθῇ VC--APS3S- τελειόω
 2839. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2840. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 2841. σου RP--GS---- σύ
 2842. Sir 7:33
 2843. χάρις N3--NSF--- χάρις
 2844. δόματος N3M-GSN--- δόμα
 2845. ἔναντι P--------- ἔναντι
 2846. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 2847. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 2848. καὶ C--------- καί
 2849. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2850. νεκρῷ N2--DSM--- νεκρός
 2851. μὴ D--------- μή
 2852. ἀποκωλύσῃς VA--AAS2S- κωλύω ἀπο
 2853. χάριν N3--ASF--- χάρις
 2854. Sir 7:34
 2855. μὴ D--------- μή
 2856. ὑστέρει V2--PAD2S- ὑστερέω
 2857. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2858. κλαιόντων V1--PAPGPM κλαίω
 2859. καὶ C--------- καί
 2860. μετὰ P--------- μετά
 2861. πενθούντων V2--PAPGPM πενθέω
 2862. πένθησον VA--AAD2S- πενθέω
 2863. Sir 7:35
 2864. μὴ D--------- μή
 2865. ὄκνει V2--PAD2S- ὀκνέω
 2866. ἐπισκέπτεσθαι V1--PMN--- σκέπτομαι ἐπι
 2867. ἄρρωστον A1B-ASM--- ἄρρωστος
 2868. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2869. ἐκ P--------- ἐκ
 2870. γὰρ X--------- γάρ
 2871. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2872. τοιούτων A1--GPN--- τοιοῦτος
 2873. ἀγαπηθήσῃ VC--FPI2S- ἀγαπάω
 2874. Sir 7:36
 2875. ἐν P--------- ἐν
 2876. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 2877. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2878. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 2879. σου RP--GS---- σύ
 2880. μιμνῄσκου V1--PMD2S- μιμνήσκω
 2881. τὰ RA--APN--- ὁ
 2882. ἔσχατά A1--APN--- ἔσχατο
 2883. σου RP--GS---- σύ
 2884. καὶ C--------- καί
 2885. εἰς P--------- εἰς
 2886. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2887. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2888. οὐχ D--------- οὐ
 2889. ἁμαρτήσεις VF--FAI2S- ἁμαρτάνω
 2890. Sir 8:1
 2891. μὴ D--------- μή
 2892. διαμάχου V1--PMD2S- μάχομαι δια
 2893. μετὰ P--------- μετά
 2894. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 2895. δυνάστου N1M-GSM--- δυνάστης
 2896. μήποτε D--------- μήποτε
 2897. ἐμπέσῃς VA--AAS2S- πίπτω ἐν
 2898. εἰς P--------- εἰς
 2899. τὰς RA--APF--- ὁ
 2900. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2901. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2902. Sir 8:2
 2903. μὴ D--------- μή
 2904. ἔριζε V1--PAD2S- ἐρίζω
 2905. μετὰ P--------- μετά
 2906. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 2907. πλουσίου A1A-GSM--- πλούσιος
 2908. μήποτε D--------- μήποτε
 2909. ἀντιστήσῃ VA--AAS3S- ἵστημι ἀντι
 2910. σου RP--GS---- σύ
 2911. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2912. ὁλκήν N1--ASF--- ὁλκή
 2913. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 2914. γὰρ X--------- γάρ
 2915. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 2916. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2917. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 2918. καὶ C--------- καί
 2919. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 2920. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 2921. ἐξέκλινεν VAI-AAI3S- κλίνω ἐκ
 2922. Sir 8:3
 2923. μὴ D--------- μή
 2924. διαμάχου V1--PMD2S- μάχομαι δια
 2925. μετὰ P--------- μετά
 2926. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 2927. γλωσσώδους A3H-GSM--- γλωσσώδης
 2928. καὶ C--------- καί
 2929. μὴ D--------- μή
 2930. ἐπιστοιβάσῃς VA--AAS2S- στοιβάζω ἐπι
 2931. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2932. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2933. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 2934. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2935. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 2936. Sir 8:4
 2937. μὴ D--------- μή
 2938. πρόσπαιζε V1--PAD2S- παίζω προς
 2939. ἀπαιδεύτῳ A1B-DSM--- ἀπαίδευτος
 2940. ἵνα C--------- ἵνα
 2941. μὴ D--------- μή
 2942. ἀτιμάζωνται V1--PMS3P- ἀτιμάζω
 2943. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2944. πρόγονοί N2--NPM--- πρόγονος
 2945. σου RP--GS---- σύ
 2946. Sir 8:5
 2947. μὴ D--------- μή
 2948. ὀνείδιζε V1--PAD2S- ὀνειδίζω
 2949. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2950. ἀποστρέφοντα V1--PAPASM στρέφω ἀπο
 2951. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2952. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 2953. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 2954. ὅτι C--------- ὅτι
 2955. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2956. ἐσμὲν V9--PAI1P- εἰμί
 2957. ἐν P--------- ἐν
 2958. ἐπιτίμοις A1B-DPN--- ἐπίτιμος
 2959. Sir 8:6
 2960. μὴ D--------- μή
 2961. ἀτιμάσῃς VA--AAS2S- ἀτιμάζω
 2962. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2963. ἐν P--------- ἐν
 2964. γήρᾳ N3--DSN--- γῆρας
 2965. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2966. καὶ C--------- καί
 2967. γὰρ X--------- γάρ
 2968. ἐξ P--------- ἐκ
 2969. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2970. γηράσκουσιν V1--PAI3P- γηράσκω
 2971. Sir 8:7
 2972. μὴ D--------- μή
 2973. ἐπίχαιρε V1--PAD2S- χαίρω ἐπι
 2974. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2975. νεκρῷ N2--DSM--- νεκρός
 2976. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 2977. ὅτι C--------- ὅτι
 2978. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2979. τελευτῶμεν V3--PAI1P- τελευτάω
 2980. Sir 8:8
 2981. μὴ D--------- μή
 2982. παρίδῃς VB--AAS2S- ὁράω παρα
 2983. διήγημα N3M-ASN--- διήγημα
 2984. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 2985. καὶ C--------- καί
 2986. ἐν P--------- ἐν
 2987. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2988. παροιμίαις N1A-DPF--- παροιμία
 2989. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2990. ἀναστρέφου V1--PMD2S- στρέφω ἀνα
 2991. ὅτι C--------- ὅτι
 2992. παρ' P--------- παρά
 2993. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 2994. μαθήσῃ VF--FMI2S- μανθάνω
 2995. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 2996. καὶ C--------- καί
 2997. λειτουργῆσαι VA--AAN--- λειτουργέω
 2998. μεγιστᾶσιν N3--DPM--- μεγιστάν
 2999. Sir 8:9
 3000. μὴ D--------- μή
 3001. ἀστόχει V2--PAD2S- ἀστοχέω
 3002. διηγήματος N3M-GSN--- διήγημα
 3003. γερόντων N3--GPM--- γέρων
 3004. καὶ C--------- καί
 3005. γὰρ X--------- γάρ
 3006. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 3007. ἔμαθον VBI-AAI3P- μανθάνω
 3008. παρὰ P--------- παρά
 3009. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3010. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 3011. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3012. ὅτι C--------- ὅτι
 3013. παρ' P--------- παρά
 3014. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3015. μαθήσῃ VF--FMI2S- μανθάνω
 3016. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 3017. καὶ C--------- καί
 3018. ἐν P--------- ἐν
 3019. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 3020. χρείας N1A-GSF--- χρεία
 3021. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 3022. ἀπόκρισιν N3I-ASF--- ἀπόκρισις
 3023. Sir 8:10
 3024. μὴ D--------- μή
 3025. ἔκκαιε V1--PAD2S- καίω ἐκ
 3026. ἄνθρακας N3K-APM--- ἄνθραξ
 3027. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 3028. μὴ D--------- μή
 3029. ἐμπυρισθῇς VS--APS2S- πυρίζω ἐν
 3030. ἐν P--------- ἐν
 3031. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 3032. φλογὸς N3G-GSF--- φλόξ
 3033. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3034. Sir 8:11
 3035. μὴ D--------- μή
 3036. ἐξαναστῇς VH--AAS2S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 3037. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3038. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3039. ὑβριστοῦ A1--GSN--- ὑβριστός
 3040. ἵνα C--------- ἵνα
 3041. μὴ D--------- μή
 3042. ἐγκαθίσῃ VF--FMI2S- ἵζω ἐν κατα
 3043. ὡς C--------- ὡς
 3044. ἔνεδρον N2N-ASN--- ἔνεδρον
 3045. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3046. στόματί N3M-DSN--- στόμα
 3047. σου RP--GS---- σύ
 3048. Sir 8:12
 3049. μὴ D--------- μή
 3050. δανείσῃς VA--AAS2S- δανείζω
 3051. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 3052. ἰσχυροτέρῳ A1A-DSMC-- ἰσχυρός
 3053. σου RP--GS---- σύ
 3054. καὶ C--------- καί
 3055. ἐὰν C--------- ἐάν
 3056. δανείσῃς VA--AAS2S- δανείζω
 3057. ὡς C--------- ὡς
 3058. ἀπολωλεκὼς VX--XAPNSM ὀλλύω ἀπο
 3059. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 3060. Sir 8:13
 3061. μὴ D--------- μή
 3062. ἐγγυήσῃ VA--AAS2S- ἐγγυάω
 3063. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3064. δύναμίν N3I-ASF--- δύναμις
 3065. σου RP--GS---- σύ
 3066. καὶ C--------- καί
 3067. ἐὰν C--------- ἐάν
 3068. ἐγγυήσῃ VA--AAS2S- ἐγγυάω
 3069. ὡς C--------- ὡς
 3070. ἀποτείσων VF--FAPNSM τίνω ἀπο
 3071. φρόντιζε V1--PAD2S- φροντίζω
 3072. Sir 8:14
 3073. μὴ D--------- μή
 3074. δικάζου V1--PMD2S- δικάζω
 3075. μετὰ P--------- μετά
 3076. κριτοῦ N1M-GSM--- κριτής
 3077. κατὰ P--------- κατά
 3078. γὰρ X--------- γάρ
 3079. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3080. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3081. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3082. κρινοῦσιν VF2-FAI3P- κρίνω
 3083. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3084. Sir 8:15
 3085. μετὰ P--------- μετά
 3086. τολμηροῦ A1A-GSM--- τολμηρός
 3087. μὴ D--------- μή
 3088. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 3089. ἐν P--------- ἐν
 3090. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 3091. ἵνα C--------- ἵνα
 3092. μὴ D--------- μή
 3093. βαρύνηται V1--PMS3S- βαρύνω
 3094. κατὰ P--------- κατά
 3095. σοῦ RP--GS---- σύ
 3096. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3097. γὰρ X--------- γάρ
 3098. κατὰ P--------- κατά
 3099. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3100. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 3101. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3102. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 3103. καὶ C--------- καί
 3104. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3105. ἀφροσύνῃ N1--DSF--- ἀφροσύνη
 3106. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3107. συναπολῇ VF--FMI2S- ὄλλυμι συν ἀπο
 3108. Sir 8:16
 3109. μετὰ P--------- μετά
 3110. θυμώδους A3H-GSM--- θυμώδης
 3111. μὴ D--------- μή
 3112. ποιήσῃς VA--AAS2S- ποιέω
 3113. μάχην N1--ASF--- μάχη
 3114. καὶ C--------- καί
 3115. μὴ D--------- μή
 3116. διαπορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι δια
 3117. μετ' P--------- μετά
 3118. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3119. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3120. ἔρημον N2--ASF--- ἐρῆμος
 3121. ὅτι C--------- ὅτι
 3122. ὡς C--------- ὡς
 3123. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 3124. ἐν P--------- ἐν
 3125. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 3126. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3127. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 3128. καὶ C--------- καί
 3129. ὅπου X--------- ὅπου
 3130. οὐκ D--------- οὐ
 3131. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3132. βοήθεια N1A-NSF--- βοήθεια
 3133. καταβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω κατα
 3134. σε RP--AS---- σύ
 3135. Sir 8:17
 3136. μετὰ P--------- μετά
 3137. μωροῦ A1A-GSM--- μωρός
 3138. μὴ D--------- μή
 3139. συμβουλεύου V1--PMD2S- βουλεύω συν
 3140. οὐ D--------- οὐ
 3141. γὰρ X--------- γάρ
 3142. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 3143. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3144. στέξαι VA--AAN--- στέγω
 3145. Sir 8:18
 3146. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3147. ἀλλοτρίου A1A-GSM--- ἀλλότριος
 3148. μὴ D--------- μή
 3149. ποιήσῃς VA--AAS2S- ποιέω
 3150. κρυπτόν A1--ASM--- κρυπτός
 3151. οὐ D--------- οὐ
 3152. γὰρ X--------- γάρ
 3153. γινώσκεις V1--PAI2S- γιγνώσκω
 3154. τί RI--ASN--- τίς
 3155. τέξεται VF--FMI3S- τίκτω
 3156. Sir 8:19
 3157. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3158. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 3159. μὴ D--------- μή
 3160. ἔκφαινε V1--PAD2S- φαίνω ἐκ
 3161. σὴν A1--ASF--- σός
 3162. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3163. καὶ C--------- καί
 3164. μὴ D--------- μή
 3165. ἀναφερέτω V1--PAD3S- φέρω ἀνα
 3166. σοι RP--DS---- σύ
 3167. χάριν N3--ASF--- χάρις
 3168. Sir 9:1
 3169. μὴ D--------- μή
 3170. ζήλου V4--PAD2S- ζηλόω
 3171. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 3172. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3173. κόλπου N2--GSM--- κόλπος
 3174. σου RP--GS---- σύ
 3175. μηδὲ C--------- μηδέ
 3176. διδάξῃς VA--AAS2S- διδάσκω
 3177. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3178. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 3179. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 3180. πονηράν A1A-ASF--- πονηρός
 3181. Sir 9:2
 3182. μὴ D--------- μή
 3183. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 3184. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 3185. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3186. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 3187. σου RP--GS---- σύ
 3188. ἐπιβῆναι VB--AAN--- βαίνω ἐπι
 3189. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3190. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3191. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3192. ἰσχύν N3--ASF--- ἰσχύς
 3193. σου RP--GS---- σύ
 3194. Sir 9:3
 3195. μὴ D--------- μή
 3196. ὑπάντα V3--PAD2S- ἀντάω ὑπο
 3197. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 3198. ἑταιριζομένῃ V1--PMPDSF ἑταιρίζω
 3199. μήποτε D--------- μήποτε
 3200. ἐμπέσῃς VA--AAS2S- πίπτω ἐν
 3201. εἰς P--------- εἰς
 3202. τὰς RA--APF--- ὁ
 3203. παγίδας N3D-APF--- παγίς
 3204. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3205. Sir 9:4
 3206. μετὰ P--------- μετά
 3207. ψαλλούσης V1--PAPGSF ψάλλω
 3208. μὴ D--------- μή
 3209. ἐνδελέχιζε V1--PAD2S- ἐνδελεχίζω
 3210. μήποτε D--------- μήποτε
 3211. ἁλῷς VZ--AAS2S- ἁλίσκω
 3212. ἐν P--------- ἐν
 3213. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3214. ἐπιχειρήμασιν N3M-DPN--- ἐπιχείρημα
 3215. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3216. Sir 9:5
 3217. παρθένον N2--ASF--- παρθένος
 3218. μὴ D--------- μή
 3219. καταμάνθανε V1--PAD2S- μανθάνω κατα
 3220. μήποτε D--------- μήποτε
 3221. σκανδαλισθῇς VS--APS2S- σκανδαλίζω
 3222. ἐν P--------- ἐν
 3223. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3224. ἐπιτιμίοις N2N-DPN--- ἐπιτίμιον
 3225. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3226. Sir 9:6
 3227. μὴ D--------- μή
 3228. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 3229. πόρναις N1--DPF--- πόρνη
 3230. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3231. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 3232. σου RP--GS---- σύ
 3233. ἵνα C--------- ἵνα
 3234. μὴ D--------- μή
 3235. ἀπολέσῃς VA--AAS2S- ὀλλύω ἀπο
 3236. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3237. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 3238. σου RP--GS---- σύ
 3239. Sir 9:7
 3240. μὴ D--------- μή
 3241. περιβλέπου V1--PMD2S- βλέπω περι
 3242. ἐν P--------- ἐν
 3243. ῥύμαις N1--DPF--- ῥύμη
 3244. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3245. καὶ C--------- καί
 3246. ἐν P--------- ἐν
 3247. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3248. ἐρήμοις N2--DPF--- ἐρῆμος
 3249. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3250. μὴ D--------- μή
 3251. πλανῶ V3--PMD2S- πλανάω
 3252. Sir 9:8
 3253. ἀπόστρεψον VA--AAD2S- στρέφω ἀπο
 3254. ὀφθαλμὸν N2--ASM--- ὀφθαλμός
 3255. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3256. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3257. εὐμόρφου A1B-GSF--- εὔμορφος
 3258. καὶ C--------- καί
 3259. μὴ D--------- μή
 3260. καταμάνθανε V1--PAD2S- μανθάνω κατα
 3261. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 3262. ἀλλότριον A1A-ASN--- ἀλλότριος
 3263. ἐν P--------- ἐν
 3264. κάλλει N3E-DSN--- κάλλος
 3265. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3266. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 3267. ἐπλανήθησαν VCI-API3P- πλανάω
 3268. καὶ C--------- καί
 3269. ἐκ P--------- ἐκ
 3270. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 3271. φιλία N1A-NSF--- φιλία
 3272. ὡς C--------- ὡς
 3273. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 3274. ἀνακαίεται V1--PMI3S- καίω ἀνα
 3275. Sir 9:9
 3276. μετὰ P--------- μετά
 3277. ὑπάνδρου A1B-GSF--- ὕπανδρος
 3278. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3279. μὴ D--------- μή
 3280. κάθου V1--PMD2S- ἧμαι κατα
 3281. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3282. σύνολον A1B-ASN--- σύνολος
 3283. καὶ C--------- καί
 3284. μὴ D--------- μή
 3285. συμβολοκοπήσῃς VA--AAS2S- συμβολοκοπέω
 3286. μετ' P--------- μετά
 3287. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3288. ἐν P--------- ἐν
 3289. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 3290. μήποτε D--------- μήποτε
 3291. ἐκκλίνῃ V1--PAS3S- κλίνω ἐκ
 3292. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3293. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 3294. σου RP--GS---- σύ
 3295. ἐπ' P--------- ἐπί
 3296. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3297. καὶ C--------- καί
 3298. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3299. πνεύματί N3M-DSN--- πνεῦμα
 3300. σου RP--GS---- σύ
 3301. ὀλίσθῃς VA--AAS2S- ὀλισθαίνω
 3302. εἰς P--------- εἰς
 3303. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 3304. Sir 9:10
 3305. μὴ D--------- μή
 3306. ἐγκαταλίπῃς VB--AAS2S- λείπω ἐν κατα
 3307. φίλον A1--ASM--- φίλος
 3308. ἀρχαῖον A1A-ASM--- ἀρχαῖος
 3309. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3310. γὰρ X--------- γάρ
 3311. πρόσφατος A1B-NSM--- πρόσφατος
 3312. οὐκ D--------- οὐ
 3313. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3314. ἔφισος A1--NSM--- ἔπισος
 3315. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3316. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 3317. νέος A1A-NSM--- νέος
 3318. φίλος A1--NSM--- φίλος
 3319. νέος A1A-NSM--- νέος
 3320. ἐὰν C--------- ἐάν
 3321. παλαιωθῇ VC--APS3S- παλαιόω
 3322. μετ' P--------- μετά
 3323. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 3324. πίεσαι VF--FMI2S- πίνω
 3325. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3326. Sir 9:11
 3327. μὴ D--------- μή
 3328. ζηλώσῃς VA--AAS2S- ζηλόω
 3329. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3330. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 3331. οὐ D--------- οὐ
 3332. γὰρ X--------- γάρ
 3333. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 3334. τί RI--ASN--- τίς
 3335. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3336. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3337. καταστροφὴ N1--NSF--- καταστροφή
 3338. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3339. Sir 9:12
 3340. μὴ D--------- μή
 3341. εὐδοκήσῃς VA--AAS2S- εὐδοκέω
 3342. ἐν P--------- ἐν
 3343. εὐδοκίᾳ N1A-DSF--- εὐδοκία
 3344. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3345. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 3346. ὅτι C--------- ὅτι
 3347. ἕως P--------- ἕως
 3348. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 3349. οὐ D--------- οὐ
 3350. μὴ D--------- μή
 3351. δικαιωθῶσιν VC--APS3P- δικαιόω
 3352. Sir 9:13
 3353. μακρὰν D--------- μακράν
 3354. ἄπεχε V1--PAD2S- ἔχω ἀπο
 3355. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3356. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 3357. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3358. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 3359. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 3360. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3361. φονεύειν V1--PAN--- φονεύω
 3362. καὶ C--------- καί
 3363. οὐ D--------- οὐ
 3364. μὴ D--------- μή
 3365. ὑποπτεύσῃς VA--AAS2S- ὀπτεύω ὑπο
 3366. φόβον N2--ASM--- φόβος
 3367. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3368. κἂν C+X------- καί+ἄν
 3369. προσέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι προς
 3370. μὴ D--------- μή
 3371. πλημμελήσῃς VA--AAS2S- πλημμελέω
 3372. ἵνα C--------- ἵνα
 3373. μὴ D--------- μή
 3374. ἀφέληται VB--AMS3S- αἱρέω ἀπο
 3375. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3376. ζωήν N1--ASF--- ζωή
 3377. σου RP--GS---- σύ
 3378. ἐπίγνωθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω ἐπι
 3379. ὅτι C--------- ὅτι
 3380. ἐν P--------- ἐν
 3381. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 3382. παγίδων N3D-GPF--- παγίς
 3383. διαβαίνεις V1--PAI2S- βαίνω δια
 3384. καὶ C--------- καί
 3385. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3386. ἐπάλξεων N3I-GPF--- ἐπάλξις
 3387. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3388. περιπατεῖς V2--PAI2S- πατέω περι
 3389. Sir 9:14
 3390. κατὰ P--------- κατά
 3391. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3392. ἰσχύν N3--ASF--- ἰσχύς
 3393. σου RP--GS---- σύ
 3394. στόχασαι VA--AMD2S- στοχάζομαι
 3395. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3396. πλησίον D--------- πλησίον
 3397. καὶ C--------- καί
 3398. μετὰ P--------- μετά
 3399. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 3400. συμβουλεύου V1--PMD2S- βουλεύω συν
 3401. Sir 9:15
 3402. μετὰ P--------- μετά
 3403. συνετῶν A1--GPM--- συνετός
 3404. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 3405. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3406. διαλογισμός N2--NSM--- διαλογισμός
 3407. σου RP--GS---- σύ
 3408. καὶ C--------- καί
 3409. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 3410. διήγησίς N3I-NSF--- διήγησις
 3411. σου RP--GS---- σύ
 3412. ἐν P--------- ἐν
 3413. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 3414. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 3415. Sir 9:16
 3416. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3417. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 3418. ἔστωσαν V9--PAD3P- εἰμί
 3419. σύνδειπνοί N2--NPM--- σύνδειπνος
 3420. σου RP--GS---- σύ
 3421. καὶ C--------- καί
 3422. ἐν P--------- ἐν
 3423. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 3424. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3425. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 3426. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3427. καύχημά N3M-NSN--- καύχημα
 3428. σου RP--GS---- σύ
 3429. Sir 9:17
 3430. ἐν P--------- ἐν
 3431. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3432. τεχνιτῶν N1M-GPM--- τεχνίτης
 3433. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 3434. ἐπαινεσθήσεται VS--FPI3S- αἰνέω ἐπι
 3435. καὶ C--------- καί
 3436. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3437. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 3438. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3439. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3440. ἐν P--------- ἐν
 3441. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 3442. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3443. Sir 9:18
 3444. φοβερὸς A1A-NSM--- φοβερός
 3445. ἐν P--------- ἐν
 3446. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 3447. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3448. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3449. γλωσσώδης A3H-NSM--- γλωσσώδης
 3450. καὶ C--------- καί
 3451. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3452. προπετὴς A3H-NSM--- προπετής
 3453. ἐν P--------- ἐν
 3454. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 3455. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3456. μισηθήσεται VC--FPI3S- μισέω
 3457. Sir 10:1
 3458. κριτὴς N1M-NSM--- κριτής
 3459. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3460. παιδεύσει VF--FAI3S- παιδεύω
 3461. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3462. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3463. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3464. καὶ C--------- καί
 3465. ἡγεμονία N1A-NSF--- ἡγεμονία
 3466. συνετοῦ A1--GSM--- συνετός
 3467. τεταγμένη VK--XMPNSF τάσσω
 3468. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3469. Sir 10:2
 3470. κατὰ P--------- κατά
 3471. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3472. κριτὴν N1M-ASM--- κριτής
 3473. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3474. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3475. οὕτως D--------- οὕτως
 3476. καὶ D--------- καί
 3477. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3478. λειτουργοὶ N2--NPM--- λειτουργός
 3479. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3480. καὶ C--------- καί
 3481. κατὰ P--------- κατά
 3482. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3483. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 3484. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3485. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3486. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3487. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3488. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 3489. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3490. Sir 10:3
 3491. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3492. ἀπαίδευτος A1B-NSM--- ἀπαίδευτος
 3493. ἀπολεῖ VF2-FAI3S- ὀλλύω ἀπο
 3494. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3495. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3496. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3497. καὶ C--------- καί
 3498. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 3499. οἰκισθήσεται VS--FPI3S- οἰκίζω
 3500. ἐν P--------- ἐν
 3501. συνέσει N3I-DSF--- σύνεσις
 3502. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 3503. Sir 10:4
 3504. ἐν P--------- ἐν
 3505. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3506. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3507. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3508. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 3509. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3510. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3511. καὶ C--------- καί
 3512. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3513. χρήσιμον A1--ASM--- χρήσιμος
 3514. ἐγερεῖ VF2-FAI3S- ἐγείρω
 3515. εἰς P--------- εἰς
 3516. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 3517. ἐπ' P--------- ἐπί
 3518. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3519. Sir 10:5
 3520. ἐν P--------- ἐν
 3521. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3522. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3523. εὐοδία N1A-NSF--- εὐοδία
 3524. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 3525. καὶ C--------- καί
 3526. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 3527. γραμματέως N3V-GSM--- γραμματεύς
 3528. ἐπιθήσει VF--FAI3S- τίθημι ἐπι
 3529. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3530. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3531. Sir 10:6
 3532. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3533. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 3534. ἀδικήματι N3M-DSN--- ἀδίκημα
 3535. μὴ D--------- μή
 3536. μηνιάσῃς VA--AAS2S- μηνιάω
 3537. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3538. πλησίον D--------- πλησίον
 3539. καὶ C--------- καί
 3540. μὴ D--------- μή
 3541. πρᾶσσε V1--PAD2S- πράσσω
 3542. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 3543. ἐν P--------- ἐν
 3544. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 3545. ὕβρεως N3I-GSF--- ὕβρις
 3546. Sir 10:7
 3547. μισητὴ A1--NSF--- μισητός
 3548. ἔναντι P--------- ἔναντι
 3549. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3550. καὶ C--------- καί
 3551. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 3552. ὑπερηφανία N1A-NSF--- ὑπερηφανία
 3553. καὶ C--------- καί
 3554. ἐξ P--------- ἐκ
 3555. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 3556. πλημμελὴς A3H-NSF--- πλημμελής
 3557. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3558. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 3559. Sir 10:8
 3560. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 3561. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3562. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 3563. εἰς P--------- εἰς
 3564. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 3565. μετάγεται V1--PMI3S- ἄγω μετα
 3566. διὰ P--------- διά
 3567. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 3568. καὶ C--------- καί
 3569. ὕβρεις N3I-APF--- ὕβρις
 3570. καὶ C--------- καί
 3571. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 3572. Sir 10:9
 3573. τί RI--ASN--- τίς
 3574. ὑπερηφανεύεται V1--PMI3S- ὑπερηφανεύω
 3575. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3576. καὶ C--------- καί
 3577. σποδός N2--NSM--- σποδός
 3578. ὅτι C--------- ὅτι
 3579. ἐν P--------- ἐν
 3580. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 3581. ἔρριψα VAI-AAI1S- ῥίπτω
 3582. τὰ RA--APN--- ὁ
 3583. ἐνδόσθια N2N-APN--- ἐνδόσθια
 3584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3585. Sir 10:10
 3586. μακρὸν A1A-ASN--- μακρός
 3587. ἀρρώστημα N3M-ASN--- ἀρρώστημα
 3588. σκώπτει V1--PAI3S- σκώπτω
 3589. ἰατρός N2--NSM--- ἰατρός
 3590. καὶ C--------- καί
 3591. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3592. σήμερον D--------- σήμερον
 3593. καὶ C--------- καί
 3594. αὔριον D--------- αὔριον
 3595. τελευτήσει VF--FAI3S- τελευτάω
 3596. Sir 10:11
 3597. ἐν P--------- ἐν
 3598. γὰρ X--------- γάρ
 3599. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3600. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 3601. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 3602. κληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω
 3603. ἑρπετὰ N2N-APN--- ἑρπετόν
 3604. καὶ C--------- καί
 3605. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 3606. καὶ C--------- καί
 3607. σκώληκας N3K-APM--- σκώληξ
 3608. Sir 10:12
 3609. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 3610. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 3611. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 3612. ἀφίστασθαι V6--PMN--- ἵστημι ἀπο
 3613. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3614. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3615. καὶ C--------- καί
 3616. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3617. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3618. ποιήσαντος VA--AAPGSM ποιέω
 3619. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3620. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 3621. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3622. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3623. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3624. Sir 10:13
 3625. ὅτι C--------- ὅτι
 3626. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 3627. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 3628. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 3629. καὶ C--------- καί
 3630. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3631. κρατῶν V2--PAPNSM κρατέω
 3632. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3633. ἐξομβρήσει VF--FAI3S- ὀμβρέω ἐκ
 3634. βδέλυγμα N3M-ASN--- βδέλυγμα
 3635. διὰ P--------- διά
 3636. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3637. παρεδόξασεν VAI-AAI3S- δοξάζω παρα
 3638. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3639. τὰς RA--APF--- ὁ
 3640. ἐπαγωγὰς N1--APF--- ἐπαγωγή
 3641. καὶ C--------- καί
 3642. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 3643. εἰς P--------- εἰς
 3644. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 3645. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3646. Sir 10:14
 3647. θρόνους N2--APM--- θρόνος
 3648. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 3649. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 3650. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3651. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3652. καὶ C--------- καί
 3653. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 3654. πραεῖς A3U-APM--- πραΰς
 3655. ἀντ' P--------- ἀντί
 3656. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3657. Sir 10:15
 3658. ῥίζας N1S-APF--- ῥίζα
 3659. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 3660. ἐξέτιλεν VAI-AAI3S- τίλλω ἐκ
 3661. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3662. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3663. καὶ C--------- καί
 3664. ἐφύτευσεν VAI-AAI3S- φυτεύω
 3665. ταπεινοὺς A1--APM--- ταπεινός
 3666. ἀντ' P--------- ἀντί
 3667. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3668. Sir 10:16
 3669. χώρας N1A-APF--- χώρα
 3670. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 3671. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 3672. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3673. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3674. καὶ C--------- καί
 3675. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 3676. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 3677. ἕως P--------- ἕως
 3678. θεμελίων N2N-GPN--- θεμέλιον
 3679. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3680. Sir 10:17
 3681. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 3682. ἐξ P--------- ἐκ
 3683. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3684. καὶ C--------- καί
 3685. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 3686. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3687. καὶ C--------- καί
 3688. κατέπαυσεν VAI-AAI3S- παύω κατα
 3689. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3690. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3691. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3692. μνημόσυνον N2--ASN--- μνημόσυνον
 3693. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3694. Sir 10:18
 3695. οὐκ D--------- οὐ
 3696. ἔκτισται VT--XMI3S- κτίζω
 3697. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 3698. ὑπερηφανία N1A-NSF--- ὑπερηφανία
 3699. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3700. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 3701. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 3702. γεννήμασιν N3M-DPN--- γέννημα
 3703. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 3704. Sir 10:19
 3705. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 3706. ἔντιμον A1B-ASN--- ἔντιμος
 3707. ποῖον A1A-NSN--- ποῖος
 3708. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 3709. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 3710. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 3711. ἔντιμον A1B-ASN--- ἔντιμος
 3712. ποῖον A1A-NSN--- ποῖος
 3713. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3714. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 3715. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3716. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3717. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 3718. ἄτιμον A1B-ASN--- ἄτιμος
 3719. ποῖον A1A-NSN--- ποῖος
 3720. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 3721. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 3722. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 3723. ἄτιμον A1B-ASN--- ἄτιμος
 3724. ποῖον A1A-NSN--- ποῖος
 3725. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3726. παραβαίνοντες V1--PAPNPM βαίνω παρα
 3727. ἐντολάς N1A-APF--- ἐντολή
 3728. Sir 10:20
 3729. ἐν P--------- ἐν
 3730. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 3731. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 3732. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3733. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 3734. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3735. ἔντιμος A1B-NSM--- ἔντιμος
 3736. καὶ C--------- καί
 3737. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3738. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 3739. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3740. ἐν P--------- ἐν
 3741. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 3742. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3743. Sir 10:22
 3744. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 3745. καὶ C--------- καί
 3746. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 3747. καὶ C--------- καί
 3748. πτωχός N2--NSM--- πτωχός
 3749. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3750. καύχημα N3M-NSN--- καύχημα
 3751. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3752. φόβος N2--NSM--- φόβος
 3753. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3754. Sir 10:23
 3755. οὐ D--------- οὐ
 3756. δίκαιον A1A-NSN--- δίκαιος
 3757. ἀτιμάσαι VA--AAN--- ἀτιμάζω
 3758. πτωχὸν N2--ASM--- πτωχός
 3759. συνετόν A1--ASM--- συνετός
 3760. καὶ C--------- καί
 3761. οὐ D--------- οὐ
 3762. καθήκει V1--PAI3S- ἥκω κατα
 3763. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 3764. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3765. ἁμαρτωλόν A1B-ASM--- ἁμαρτωλός
 3766. Sir 10:24
 3767. μεγιστὰν N3--NSM--- μεγιστάν
 3768. καὶ C--------- καί
 3769. κριτὴς N1M-NSM--- κριτής
 3770. καὶ C--------- καί
 3771. δυνάστης N1M-NSM--- δυνάστης
 3772. δοξασθήσεται VS--FPI3S- δοξάζω
 3773. καὶ C--------- καί
 3774. οὐκ D--------- οὐ
 3775. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3776. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3777. τις RI--NSM--- τις
 3778. μείζων A3C-NSM--- μέγας
 3779. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3780. φοβουμένου V2--PMPGSM φοβέω
 3781. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3782. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3783. Sir 10:25
 3784. οἰκέτῃ N1M-DSM--- οἰκέτης
 3785. σοφῷ A1--DSM--- σοφός
 3786. ἐλεύθεροι A1A-NPM--- ἐλεύθερος
 3787. λειτουργήσουσιν VF--FAI3P- λειτουργέω
 3788. καὶ C--------- καί
 3789. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3790. ἐπιστήμων A3N-NSM--- ἐπιστήμων
 3791. οὐ D--------- οὐ
 3792. γογγύσει VF--FAI3S- γογγύζω
 3793. Sir 10:26
 3794. μὴ D--------- μή
 3795. σοφίζου V1--PMD2S- σοφίζω
 3796. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3797. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3798. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 3799. σου RP--GS---- σύ
 3800. καὶ C--------- καί
 3801. μὴ D--------- μή
 3802. δοξάζου V1--PMD2S- δοξάζω
 3803. ἐν P--------- ἐν
 3804. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 3805. στενοχωρίας N1A-GSF--- στενοχωρία
 3806. σου RP--GS---- σύ
 3807. Sir 10:27
 3808. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 3809. ἐργαζόμενος V1--PMPNSM ἐργάζομαι
 3810. καὶ C--------- καί
 3811. περισσεύων V1--PAPNSM περισσεύω
 3812. ἐν P--------- ἐν
 3813. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 3814. ἢ C--------- ἤ
 3815. περιπατῶν V2--PAPNSM πατέω περι
 3816. δοξαζόμενος V1--PMPNSM δοξάζω
 3817. καὶ C--------- καί
 3818. ἀπορῶν V2--PAPNSM ἀπορέω
 3819. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 3820. Sir 10:28
 3821. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 3822. ἐν P--------- ἐν
 3823. πραΰτητι N3T-DSF--- πραΰτης
 3824. δόξασον VA--AAD2S- δοξάζω
 3825. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3826. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 3827. σου RP--GS---- σύ
 3828. καὶ C--------- καί
 3829. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 3830. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3831. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 3832. κατὰ P--------- κατά
 3833. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3834. ἀξίαν N1A-ASF--- ἀξία
 3835. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3836. Sir 10:29
 3837. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3838. ἁμαρτάνοντα V1--PAPASM ἁμαρτάνω
 3839. εἰς P--------- εἰς
 3840. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3841. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3842. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3843. τίς RI--NSM--- τίς
 3844. δικαιώσει VF--FAI3S- δικαιόω
 3845. καὶ C--------- καί
 3846. τίς RI--NSM--- τίς
 3847. δοξάσει VF--FAI3S- δοξάζω
 3848. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3849. ἀτιμάζοντα V1--PAPASM ἀτιμάζω
 3850. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3851. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3852. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3853. Sir 10:30
 3854. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 3855. δοξάζεται V1--PMI3S- δοξάζω
 3856. δι' P--------- διά
 3857. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 3858. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3859. καὶ C--------- καί
 3860. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 3861. δοξάζεται V1--PMI3S- δοξάζω
 3862. διὰ P--------- διά
 3863. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3864. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 3865. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3866. Sir 10:31
 3867. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3868. δεδοξασμένος VT--XMPNSM δοξάζω
 3869. ἐν P--------- ἐν
 3870. πτωχείᾳ N1A-DSF--- πτωχεία
 3871. καὶ C--------- καί
 3872. ἐν P--------- ἐν
 3873. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 3874. ποσαχῶς D--------- ποσαχῶς
 3875. καὶ C--------- καί
 3876. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3877. ἄδοξος A1B-NSM--- ἄδοξος
 3878. ἐν P--------- ἐν
 3879. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 3880. καὶ C--------- καί
 3881. ἐν P--------- ἐν
 3882. πτωχείᾳ N1A-DSF--- πτωχεία
 3883. ποσαχῶς D--------- ποσαχῶς
 3884. Sir 11:1
 3885. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 3886. ταπεινοῦ A1--GSM--- ταπεινός
 3887. ἀνυψώσει VF--FAI3S- ὑψόω ἀνα
 3888. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3889. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3890. καὶ C--------- καί
 3891. ἐν P--------- ἐν
 3892. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 3893. μεγιστάνων N3--GPM--- μεγιστάν
 3894. καθίσει VF--FAI3S- ἵζω κατα
 3895. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3896. Sir 11:2
 3897. μὴ D--------- μή
 3898. αἰνέσῃς VA--AAS2S- αἰνέω
 3899. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3900. ἐν P--------- ἐν
 3901. κάλλει N3E-DSN--- κάλλος
 3902. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3903. καὶ C--------- καί
 3904. μὴ D--------- μή
 3905. βδελύξῃ VA--AAS2S- βδελύσσω
 3906. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 3907. ἐν P--------- ἐν
 3908. ὁράσει N3I-DSF--- ὅρασις
 3909. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3910. Sir 11:3
 3911. μικρὰ A1A-NSF--- μικρός
 3912. ἐν P--------- ἐν
 3913. πετεινοῖς N2--DPN--- πετεινόν
 3914. μέλισσα N1S-NSF--- μέλισσα
 3915. καὶ C--------- καί
 3916. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 3917. γλυκασμάτων N3M-GPN--- γλύκασμα
 3918. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3919. καρπὸς N2--NSM--- καρπός
 3920. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3921. Sir 11:4
 3922. ἐν P--------- ἐν
 3923. περιβολῇ N1--DSF--- περιβολή
 3924. ἱματίων N2N-GPN--- ἱμάτιον
 3925. μὴ D--------- μή
 3926. καυχήσῃ VA--AAS3S- καυχάομαι
 3927. καὶ C--------- καί
 3928. ἐν P--------- ἐν
 3929. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3930. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 3931. μὴ D--------- μή
 3932. ἐπαίρου V1--PMD2S- αἴρω ἐπι
 3933. ὅτι C--------- ὅτι
 3934. θαυμαστὰ A1--NPN--- θαυμαστός
 3935. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3936. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 3937. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3938. καὶ C--------- καί
 3939. κρυπτὰ A1--NPN--- κρυπτός
 3940. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3941. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 3942. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3943. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 3944. Sir 11:5
 3945. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 3946. τύραννοι N2--NPM--- τύραννος
 3947. ἐκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω κατα
 3948. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3949. ἐδάφους N3E-GSN--- ἔδαφος
 3950. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3951. δὲ X--------- δέ
 3952. ἀνυπονόητος A1B-NSM--- ἀνυπονόητος
 3953. ἐφόρεσεν VAI-AAI3S- φορέω
 3954. διάδημα N3M-ASN--- διάδημα
 3955. Sir 11:6
 3956. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 3957. δυνάσται N1M-NPM--- δυνάστης
 3958. ἠτιμάσθησαν VSI-API3P- ἀτιμάζω
 3959. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3960. καὶ C--------- καί
 3961. ἔνδοξοι A1B-NPM--- ἔνδοξος
 3962. παρεδόθησαν VCI-API3P- δίδωμι παρα
 3963. εἰς P--------- εἰς
 3964. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3965. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 3966. Sir 11:7
 3967. πρὶν D--------- πρίν
 3968. ἐξετάσῃς VA--AAS2S- ἐτάζω ἐκ
 3969. μὴ D--------- μή
 3970. μέμψῃ VA--AMS2S- μέμφομαι
 3971. νόησον VA--AAD2S- νοέω
 3972. πρῶτον D--------- πρῶτον
 3973. καὶ C--------- καί
 3974. τότε D--------- τότε
 3975. ἐπιτίμα V3--PAD2S- τιμάω ἐπι
 3976. Sir 11:8
 3977. πρὶν D--------- πρίν
 3978. ἢ C--------- ἤ
 3979. ἀκοῦσαι VA--AMD2S- ἀκούω
 3980. μὴ D--------- μή
 3981. ἀποκρίνου V1--PMD2S- κρίνω ἀπο
 3982. καὶ C--------- καί
 3983. ἐν P--------- ἐν
 3984. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 3985. λόγων N2--GPM--- λόγος
 3986. μὴ D--------- μή
 3987. παρεμβάλλου V1--PMD2S- βάλλω παρα ἐν
 3988. Sir 11:9
 3989. περὶ P--------- περί
 3990. πράγματος N3M-GSN--- πρᾶγμα
 3991. οὗ RR--GSN--- ὅς
 3992. οὐκ D--------- οὐ
 3993. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3994. σοι RP--DS---- σύ
 3995. χρεία N1A-NSF--- χρεία
 3996. μὴ D--------- μή
 3997. ἔριζε V1--PAD2S- ἐρίζω
 3998. καὶ C--------- καί
 3999. ἐν P--------- ἐν
 4000. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 4001. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 4002. μὴ D--------- μή
 4003. συνέδρευε V1--PAD2S- ἑδρεύω συν
 4004. Sir 11:10
 4005. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 4006. μὴ D--------- μή
 4007. περὶ P--------- περί
 4008. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 4009. ἔστωσαν V9--PAD3P- εἰμί
 4010. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4011. πράξεις N3I-NPF--- πρᾶξις
 4012. σου RP--GS---- σύ
 4013. ἐὰν C--------- ἐάν
 4014. πληθύνῃς V1--PAS2S- πληθύνω
 4015. οὐκ D--------- οὐ
 4016. ἀθῳωθήσῃ VA--AMS2S- ἀθῳόω
 4017. καὶ C--------- καί
 4018. ἐὰν C--------- ἐάν
 4019. διώκῃς V1--PAS2S- διώκω
 4020. οὐ D--------- οὐ
 4021. μὴ D--------- μή
 4022. καταλάβῃς VB--AAS2S- λαμβάνω κατα
 4023. καὶ C--------- καί
 4024. οὐ D--------- οὐ
 4025. μὴ D--------- μή
 4026. ἐκφύγῃς VB--AAS2S- φεύγω ἐκ
 4027. διαδράς VA--AAPNSM διδράσκω δια
 4028. Sir 11:11
 4029. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4030. κοπιῶν V3--PAPNSM κοπιάω
 4031. καὶ C--------- καί
 4032. πονῶν V2--PAPNSM πονέω
 4033. καὶ C--------- καί
 4034. σπεύδων V1--PAPNSM σπεύδω
 4035. καὶ C--------- καί
 4036. τόσῳ A1--DSM--- τόσος
 4037. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 4038. ὑστερεῖται V2--PMI3S- ὑστερέω
 4039. Sir 11:12
 4040. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4041. νωθρὸς A1A-NSM--- νωθρός
 4042. προσδεόμενος V2--PMPNSM δέω προς
 4043. ἀντιλήμψεως N3I-GSF--- ἀντίληψις
 4044. ὑστερῶν V2--PAPNSM ὑστερέω
 4045. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4046. καὶ C--------- καί
 4047. πτωχείᾳ N1A-DSF--- πτωχεία
 4048. περισσεύει V1--PAI3S- περισσεύω
 4049. καὶ C--------- καί
 4050. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4051. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 4052. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4053. ἐπέβλεψαν VAI-AAI3P- βλέπω ἐπι
 4054. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4055. εἰς P--------- εἰς
 4056. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 4057. καὶ C--------- καί
 4058. ἀνώρθωσεν VAI-AAI3S- ὀρθόω ἀνα
 4059. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4060. ἐκ P--------- ἐκ
 4061. ταπεινώσεως N3I-GSF--- ταπείνωσις
 4062. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4063. Sir 11:13
 4064. καὶ C--------- καί
 4065. ἀνύψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω ἀνα
 4066. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 4067. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4068. καὶ C--------- καί
 4069. ἀπεθαύμασαν VAI-AAI3P- θαυμάζω ἀπο
 4070. ἐπ' P--------- ἐπί
 4071. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4072. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 4073. Sir 11:14
 4074. ἀγαθὰ A1--NPN--- ἀγαθός
 4075. καὶ C--------- καί
 4076. κακά A1--NPN--- κακός
 4077. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 4078. καὶ C--------- καί
 4079. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 4080. πτωχεία N1A-NSF--- πτωχεία
 4081. καὶ C--------- καί
 4082. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 4083. παρὰ P--------- παρά
 4084. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4085. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 4086. Sir 11:17
 4087. δόσις N3I-NSF--- δόσις
 4088. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4089. παραμένει V1--PAI3S- μένω παρα
 4090. εὐσεβέσιν A3H-DPM--- εὐσεβής
 4091. καὶ C--------- καί
 4092. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4093. εὐδοκία N1A-NSF--- εὐδοκία
 4094. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4095. εἰς P--------- εἰς
 4096. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4097. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4098. εὐοδωθήσεται VC--FPI3S- εὐοδόω
 4099. Sir 11:18
 4100. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4101. πλουτῶν V2--PAPNSM πλουτέω
 4102. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4103. προσοχῆς N1--GSF--- προσοχή
 4104. καὶ C--------- καί
 4105. σφιγγίας N1A-GSF--- σφιγγία
 4106. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4107. καὶ C--------- καί
 4108. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4109. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4110. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 4111. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4112. μισθοῦ N2--GSM--- μισθός
 4113. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4114. Sir 11:19
 4115. ἐν P--------- ἐν
 4116. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4117. εἰπεῖν VB--AAN--- εἶπον
 4118. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4119. εὗρον VB--AAI1S- εὑρίσκω
 4120. ἀνάπαυσιν N3I-ASF--- ἀνάπαυσις
 4121. καὶ C--------- καί
 4122. νῦν D--------- νῦν
 4123. φάγομαι VF--FMI1S- ἐσθίω
 4124. ἐκ P--------- ἐκ
 4125. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4126. ἀγαθῶν A1--GPN--- ἀγαθός
 4127. μου RP--GS---- ἐγώ
 4128. καὶ C--------- καί
 4129. οὐκ D--------- οὐ
 4130. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 4131. τίς RI--NSM--- τίς
 4132. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 4133. παρελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι παρα
 4134. καὶ C--------- καί
 4135. καταλείψει VF--FAI3S- λείπω κατα
 4136. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4137. ἑτέροις A1A-DPM--- ἕτερος
 4138. καὶ C--------- καί
 4139. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 4140. Sir 11:20
 4141. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 4142. ἐν P--------- ἐν
 4143. διαθήκῃ N1--DSF--- διαθήκη
 4144. σου RP--GS---- σύ
 4145. καὶ C--------- καί
 4146. ὁμίλει V2--PAD2S- ὁμιλέω
 4147. ἐν P--------- ἐν
 4148. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4149. καὶ C--------- καί
 4150. ἐν P--------- ἐν
 4151. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4152. ἔργῳ N2N-DSN--- ἔργον
 4153. σου RP--GS---- σύ
 4154. παλαιώθητι VC--APD2S- παλαιόω
 4155. Sir 11:21
 4156. μὴ D--------- μή
 4157. θαύμαζε V1--PAD2S- θαυμάζω
 4158. ἐν P--------- ἐν
 4159. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 4160. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 4161. πίστευε V1--PAD2S- πιστεύω
 4162. δὲ X--------- δέ
 4163. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4164. καὶ C--------- καί
 4165. ἔμμενε V1--PAD2S- μένω ἐν
 4166. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4167. πόνῳ N2--DSM--- πόνος
 4168. σου RP--GS---- σύ
 4169. ὅτι C--------- ὅτι
 4170. κοῦφον A1--NSN--- κοῦφος
 4171. ἐν P--------- ἐν
 4172. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4173. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4174. διὰ P--------- διά
 4175. τάχους N3E-GSN--- τάχος
 4176. ἐξάπινα D--------- ἐξάπινα
 4177. πλουτίσαι VA--AAN--- πλουτίζω
 4178. πένητα N3T-ASM--- πένης
 4179. Sir 11:22
 4180. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 4181. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4182. ἐν P--------- ἐν
 4183. μισθῷ N2--DSM--- μισθός
 4184. εὐσεβοῦς A3H-GSM--- εὐσεβής
 4185. καὶ C--------- καί
 4186. ἐν P--------- ἐν
 4187. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 4188. ταχινῇ A1--DSF--- ταχινός
 4189. ἀναθάλλει V1--PAI3S- θάλλω ἀνα
 4190. εὐλογίαν N1A-ASF--- εὐλογία
 4191. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4192. Sir 11:23
 4193. μὴ D--------- μή
 4194. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 4195. τίς RI--NSF--- τίς
 4196. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 4197. μου RP--GS---- ἐγώ
 4198. χρεία N1A-NSF--- χρεία
 4199. καὶ C--------- καί
 4200. τίνα RI--NPN--- τίς
 4201. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4202. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4203. νῦν D--------- νῦν
 4204. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4205. μου RP--GS---- ἐγώ
 4206. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4207. ἀγαθά A1--NPN--- ἀγαθός
 4208. Sir 11:24
 4209. μὴ D--------- μή
 4210. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 4211. αὐτάρκη A3H-NPN--- αὐτάρκης
 4212. μοί RP--DS---- ἐγώ
 4213. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4214. καὶ C--------- καί
 4215. τί RI--NSN--- τίς
 4216. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4217. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4218. νῦν D--------- νῦν
 4219. κακωθήσομαι VC--FPI1S- κακόω
 4220. Sir 11:25
 4221. ἐν P--------- ἐν
 4222. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4223. ἀγαθῶν A1--GPN--- ἀγαθός
 4224. ἀμνησία N1A-NSF--- ἀμνησία
 4225. κακῶν A1--GPN--- κακός
 4226. καὶ C--------- καί
 4227. ἐν P--------- ἐν
 4228. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4229. κακῶν A1--GPN--- κακός
 4230. οὐ D--------- οὐ
 4231. μνησθήσεται VS--FPI3S- μιμνήσκω
 4232. ἀγαθῶν A1--GPN--- ἀγαθός
 4233. Sir 11:26
 4234. ὅτι C--------- ὅτι
 4235. κοῦφον A1--NSN--- κοῦφος
 4236. ἔναντι P--------- ἔναντι
 4237. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4238. ἐν P--------- ἐν
 4239. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4240. τελευτῆς N1--GSF--- τελευτή
 4241. ἀποδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι ἀπο
 4242. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 4243. κατὰ P--------- κατά
 4244. τὰς RA--APF--- ὁ
 4245. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 4246. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4247. Sir 11:27
 4248. κάκωσις N3I-NSF--- κάκωσις
 4249. ὥρας N1A-GSF--- ὥρα
 4250. ἐπιλησμονὴν N1--NSF--- ἐπιλησμονή
 4251. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 4252. τρυφῆς N1--GSF--- τρυφή
 4253. καὶ C--------- καί
 4254. ἐν P--------- ἐν
 4255. συντελείᾳ N1A-DSF--- συντέλεια
 4256. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 4257. ἀποκάλυψις N3I-NSF--- ἀποκάλυψις
 4258. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 4259. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4260. Sir 11:28
 4261. πρὸ P--------- πρό
 4262. τελευτῆς N1--GSF--- τελευτή
 4263. μὴ D--------- μή
 4264. μακάριζε V1--PAD2S- μακαρίζω
 4265. μηδένα A3--ASM--- μηδείς
 4266. καὶ C--------- καί
 4267. ἐν P--------- ἐν
 4268. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 4269. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4270. γνωσθήσεται VS--FPI3S- γιγνώσκω
 4271. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4272. Sir 11:29
 4273. μὴ D--------- μή
 4274. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4275. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 4276. εἴσαγε V1--PAD2S- ἄγω εἰς
 4277. εἰς P--------- εἰς
 4278. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4279. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 4280. σου RP--GS---- σύ
 4281. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 4282. γὰρ X--------- γάρ
 4283. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4284. ἔνεδρα N2N-NPN--- ἔνεδρον
 4285. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4286. δολίου A1A-GSM--- δόλιος
 4287. Sir 11:30
 4288. πέρδιξ N3K-NSF--- πέρδιξ
 4289. θηρευτὴς N1M-NSM--- θηρευτής
 4290. ἐν P--------- ἐν
 4291. καρτάλλῳ N2--DSM--- κάρταλλος
 4292. οὕτως D--------- οὕτως
 4293. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4294. ὑπερηφάνου A1B-GSM--- ὑπερήφανος
 4295. καὶ C--------- καί
 4296. ὡς C--------- ὡς
 4297. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4298. κατάσκοπος N2--NSM--- κατάσκοπος
 4299. ἐπιβλέπει V1--PAI3S- βλέπω ἐπι
 4300. πτῶσιν N3I-ASF--- πτῶσις
 4301. Sir 11:31
 4302. τὰ RA--APN--- ὁ
 4303. γὰρ X--------- γάρ
 4304. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 4305. εἰς P--------- εἰς
 4306. κακὰ A1--APN--- κακός
 4307. μεταστρέφων V1--PAPNSM στρέφω μετα
 4308. ἐνεδρεύει V1--PAI3S- ἐνεδρεύω
 4309. καὶ C--------- καί
 4310. ἐν P--------- ἐν
 4311. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4312. αἱρετοῖς A1--DPN--- αἱρετός
 4313. ἐπιθήσει VF--FAI3S- τίθημι ἐπι
 4314. μῶμον N2--ASM--- μῶμος
 4315. Sir 11:32
 4316. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4317. σπινθῆρος N3--GSM--- σπινθήρ
 4318. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 4319. πληθύνεται V1--PMI3S- πληθύνω
 4320. ἀνθρακιά N1A-NSF--- ἀνθρακιά
 4321. καὶ C--------- καί
 4322. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4323. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 4324. εἰς P--------- εἰς
 4325. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 4326. ἐνεδρεύει V1--PAI3S- ἐνεδρεύω
 4327. Sir 11:33
 4328. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 4329. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4330. κακούργου A1B-GSM--- κακοῦργος
 4331. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 4332. γὰρ X--------- γάρ
 4333. τεκταίνει V1--PAI3S- τεκταίνω
 4334. μήποτε D--------- μήποτε
 4335. μῶμον N2--ASM--- μῶμος
 4336. εἰς P--------- εἰς
 4337. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4338. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4339. δῷ VO--AAS3S- δίδωμι
 4340. σοι RP--DS---- σύ
 4341. Sir 11:34
 4342. ἐνοίκισον VA--AAD2S- οἰκίζω ἐν
 4343. ἀλλότριον A1A-ASM--- ἀλλότριος
 4344. καὶ C--------- καί
 4345. διαστρέψει VF--FAI3S- στρέφω δια
 4346. σε RP--AS---- σύ
 4347. ἐν P--------- ἐν
 4348. ταραχαῖς N1--DPF--- ταραχή
 4349. καὶ C--------- καί
 4350. ἀπαλλοτριώσει VF--FAI3S- ἀλλοτριόω ἀπο
 4351. σε RP--AS---- σύ
 4352. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4353. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 4354. σου RP--GS---- σύ
 4355. Sir 12:1
 4356. ἐὰν C--------- ἐάν
 4357. εὖ D--------- εὖ
 4358. ποιῇς V2--PAS2S- ποιέω
 4359. γνῶθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 4360. τίνι RI--DSM--- τίς
 4361. ποιεῖς V2--PAI2S- ποιέω
 4362. καὶ C--------- καί
 4363. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4364. χάρις N3--NSF--- χάρις
 4365. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4366. ἀγαθοῖς A1--DPN--- ἀγαθός
 4367. σου RP--GS---- σύ
 4368. Sir 12:2
 4369. εὖ D--------- εὖ
 4370. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 4371. εὐσεβεῖ A3H-DSM--- εὐσεβής
 4372. καὶ C--------- καί
 4373. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 4374. ἀνταπόδομα N3M-ASN--- ἀνταπόδομα
 4375. καὶ C--------- καί
 4376. εἰ C--------- εἰ
 4377. μὴ D--------- μή
 4378. παρ' P--------- παρά
 4379. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4380. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4381. παρὰ P--------- παρά
 4382. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4383. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 4384. Sir 12:3
 4385. οὐκ D--------- οὐ
 4386. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4387. ἀγαθὰ A1--NPN--- ἀγαθός
 4388. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4389. ἐνδελεχίζοντι V1--PAPDSM δελεχίζω ἐν
 4390. εἰς P--------- εἰς
 4391. κακὰ A1--APN--- κακός
 4392. καὶ C--------- καί
 4393. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4394. ἐλεημοσύνην N1--ASF--- ἐλεημοσύνη
 4395. μὴ D--------- μή
 4396. χαριζομένῳ V1--PMPDSM χαρίζομαι
 4397. Sir 12:4
 4398. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4399. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4400. εὐσεβεῖ A3H-DSM--- εὐσεβής
 4401. καὶ C--------- καί
 4402. μὴ D--------- μή
 4403. ἀντιλάβῃ VB--AAS3S- λαμβάνω ἀντι
 4404. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4405. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 4406. Sir 12:5
 4407. εὖ D--------- εὖ
 4408. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 4409. ταπεινῷ A1--DSM--- ταπεινός
 4410. καὶ C--------- καί
 4411. μὴ D--------- μή
 4412. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 4413. ἀσεβεῖ A3H-DSM--- ἀσεβής
 4414. ἐμπόδισον VA--AAD2S- ποδίζω ἐν
 4415. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4416. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 4417. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4418. καὶ C--------- καί
 4419. μὴ D--------- μή
 4420. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 4421. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4422. ἵνα C--------- ἵνα
 4423. μὴ D--------- μή
 4424. ἐν P--------- ἐν
 4425. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4426. σε RP--AS---- σύ
 4427. δυναστεύσῃ VA--AAS3S- δυναστεύω
 4428. διπλάσια A1A-APN--- διπλάσιος
 4429. γὰρ X--------- γάρ
 4430. κακὰ A1--APN--- κακός
 4431. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 4432. ἐν P--------- ἐν
 4433. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 4434. ἀγαθοῖς A1--DPN--- ἀγαθός
 4435. οἷς RR--DPN--- ὅς
 4436. ἂν X--------- ἄν
 4437. ποιήσῃς VA--AAS2S- ποιέω
 4438. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4439. Sir 12:6
 4440. ὅτι C--------- ὅτι
 4441. καὶ D--------- καί
 4442. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4443. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 4444. ἐμίσησεν VAI-AAI3S- μισέω
 4445. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 4446. καὶ C--------- καί
 4447. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4448. ἀσεβέσιν A3H-DPM--- ἀσεβής
 4449. ἀποδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἀπο
 4450. ἐκδίκησιν N3I-ASF--- ἐκδικήσις
 4451. Sir 12:7
 4452. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4453. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4454. ἀγαθῷ A1--DSM--- ἀγαθός
 4455. καὶ C--------- καί
 4456. μὴ D--------- μή
 4457. ἀντιλάβῃ VB--AAS3S- λαμβάνω ἀντι
 4458. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4459. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 4460. Sir 12:8
 4461. οὐκ D--------- οὐ
 4462. ἐκδικηθήσεται VC--FPI3S- δικέω ἐκ
 4463. ἐν P--------- ἐν
 4464. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 4465. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4466. φίλος A1--NSM--- φίλος
 4467. καὶ C--------- καί
 4468. οὐ D--------- οὐ
 4469. κρυβήσεται VD--FPI3S- κρύπτω
 4470. ἐν P--------- ἐν
 4471. κακοῖς A1--DPN--- κακός
 4472. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4473. ἐχθρός A1A-NSM--- ἐχθρός
 4474. Sir 12:9
 4475. ἐν P--------- ἐν
 4476. ἀγαθοῖς A1--DPN--- ἀγαθός
 4477. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4478. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4479. ἐχθροὶ A1A-NPM--- ἐχθρός
 4480. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4481. ἐν P--------- ἐν
 4482. λύπῃ N1--DSF--- λύπη
 4483. καὶ C--------- καί
 4484. ἐν P--------- ἐν
 4485. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4486. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 4487. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4488. καὶ D--------- καί
 4489. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4490. φίλος A1--NSM--- φίλος
 4491. διαχωρισθήσεται VS--FPI3S- χωρίζω δια
 4492. Sir 12:10
 4493. μὴ D--------- μή
 4494. πιστεύσῃς VA--AAS2S- πιστεύω
 4495. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4496. ἐχθρῷ A1A-DSM--- ἐχθρός
 4497. σου RP--GS---- σύ
 4498. εἰς P--------- εἰς
 4499. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4500. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4501. ὡς C--------- ὡς
 4502. γὰρ X--------- γάρ
 4503. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4504. χαλκὸς N2--NSM--- χαλκός
 4505. ἰοῦται V4--PMI3S- ἰόομαι
 4506. οὕτως D--------- οὕτως
 4507. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4508. πονηρία N1A-NSF--- πονηρία
 4509. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4510. Sir 12:11
 4511. καὶ C--------- καί
 4512. ἐὰν C--------- ἐάν
 4513. ταπεινωθῇ VC--APS3S- ταπεινόω
 4514. καὶ C--------- καί
 4515. πορεύηται V1--PMS3S- πορεύομαι
 4516. συγκεκυφώς VX--XAPNSM κύπτω συν
 4517. ἐπίστησον VA--AAD2S- ἵστημι ἐπι
 4518. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4519. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 4520. σου RP--GS---- σύ
 4521. καὶ C--------- καί
 4522. φύλαξαι VA--AMD2S- φυλάσσω
 4523. ἀπ' P--------- ἀπό
 4524. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4525. καὶ C--------- καί
 4526. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 4527. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4528. ὡς C--------- ὡς
 4529. ἐκμεμαχὼς VX--XAPNSM μάσσω ἐκ
 4530. ἔσοπτρον N2N-ASN--- ἔσοπτρον
 4531. καὶ C--------- καί
 4532. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 4533. ὅτι C--------- ὅτι
 4534. οὐκ D--------- οὐ
 4535. εἰς P--------- εἰς
 4536. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 4537. κατίωσεν VA--AAI3S- κατιόω
 4538. Sir 12:12
 4539. μὴ D--------- μή
 4540. στήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι
 4541. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4542. παρὰ P--------- παρά
 4543. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 4544. μὴ D--------- μή
 4545. ἀνατρέψας VA--AAPNSM τρέπω ἀνα
 4546. σε RP--AS---- σύ
 4547. στῇ VH--AAS3S- ἵστημι
 4548. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4549. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4550. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4551. σου RP--GS---- σύ
 4552. μὴ D--------- μή
 4553. καθίσῃς VA--AAS2S- ἵζω κατα
 4554. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4555. ἐκ P--------- ἐκ
 4556. δεξιῶν A1A-GPM--- δεξιός
 4557. σου RP--GS---- σύ
 4558. μήποτε D--------- μήποτε
 4559. ζητήσῃ VA--AAS3S- ζητέω
 4560. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4561. καθέδραν N1A-ASF--- καθέδρα
 4562. σου RP--GS---- σύ
 4563. καὶ C--------- καί
 4564. ἐπ' P--------- ἐπί
 4565. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 4566. ἐπιγνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω ἐπι
 4567. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4568. λόγους N2--APM--- λόγος
 4569. μου RP--GS---- ἐγώ
 4570. καὶ C--------- καί
 4571. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4572. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4573. ῥημάτων N3M-GPN--- ῥῆμα
 4574. μου RP--GS---- ἐγώ
 4575. κατανυγήσῃ VF2-FMI2S- νύσσω κατα
 4576. Sir 12:13
 4577. τίς RI--NSM--- τίς
 4578. ἐλεήσει VF--FAI3S- ἐλεέω
 4579. ἐπαοιδὸν N2--ASM--- ἐπαοιδός
 4580. ὀφιόδηκτον A1B-ASM--- ὀφιόδηκτος
 4581. καὶ C--------- καί
 4582. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4583. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4584. προσάγοντας V1--PAPAPM ἄγω προς
 4585. θηρίοις N2N-DPN--- θηρίον
 4586. Sir 12:14
 4587. οὕτως D--------- οὕτως
 4588. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4589. προσπορευόμενον V1--PMPASM πορεύομαι προς
 4590. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 4591. ἁμαρτωλῷ A1B-DSM--- ἁμαρτωλός
 4592. καὶ C--------- καί
 4593. συμφυρόμενον V1--PAPASM φύρω συν
 4594. ἐν P--------- ἐν
 4595. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4596. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 4597. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4598. Sir 12:15
 4599. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 4600. μετὰ P--------- μετά
 4601. σοῦ RP--GS---- σύ
 4602. διαμενεῖ VF2-FAI3S- μένω δια
 4603. καὶ C--------- καί
 4604. ἐὰν C--------- ἐάν
 4605. ἐκκλίνῃς V1--PAS2S- κλίνω ἐκ
 4606. οὐ D--------- οὐ
 4607. μὴ D--------- μή
 4608. καρτερήσῃ VA--AAS3S- καρτερέω
 4609. Sir 12:16
 4610. καὶ C--------- καί
 4611. ἐν P--------- ἐν
 4612. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4613. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 4614. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4615. γλυκανεῖ VF2-FAI3S- γλυκαίνω
 4616. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4617. ἐχθρὸς A1A-NSM--- ἐχθρός
 4618. καὶ C--------- καί
 4619. ἐν P--------- ἐν
 4620. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4621. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 4622. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4623. βουλεύσεται VF--FMI3S- βουλεύω
 4624. ἀνατρέψαι VA--AAN--- τρέπω ἀνα
 4625. σε RP--AS---- σύ
 4626. εἰς P--------- εἰς
 4627. βόθρον N2--ASM--- βόθρος
 4628. ἐν P--------- ἐν
 4629. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4630. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4631. δακρύσει VF--FAI3S- δακρύω
 4632. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4633. ἐχθρός A1A-NSM--- ἐχθρός
 4634. καὶ C--------- καί
 4635. ἐὰν C--------- ἐάν
 4636. εὕρῃ VB--AAS3S- εὑρίσκω
 4637. καιρόν N2--ASM--- καιρός
 4638. οὐκ D--------- οὐ
 4639. ἐμπλησθήσεται VS--FPI3S- πίμπλημι ἐν
 4640. ἀφ' P--------- ἀπό
 4641. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 4642. Sir 12:17
 4643. κακὰ A1--NPN--- κακός
 4644. ἐὰν C--------- ἐάν
 4645. ὑπαντήσῃ VA--AAS3S- ἀντάω ὑπο
 4646. σοι RP--DS---- σύ
 4647. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 4648. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4649. πρότερον D--------- πρότερον
 4650. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4651. σου RP--GS---- σύ
 4652. καὶ C--------- καί
 4653. ὡς C--------- ὡς
 4654. βοηθῶν N2--GPM--- βοηθός
 4655. ὑποσχάσει VF--FAI3S- σχάζω ὑπο
 4656. πτέρναν N1A-ASF--- πτέρνα
 4657. σου RP--GS---- σύ
 4658. Sir 12:18
 4659. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4660. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 4661. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4662. κινήσει VF--FAI3S- κινέω
 4663. καὶ C--------- καί
 4664. ἐπικροτήσει VF--FAI3S- κροτέω ἐπι
 4665. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4666. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 4667. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4668. καὶ C--------- καί
 4669. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 4670. διαψιθυρίσει VF--FAI3S- ψιθυρίζω δια
 4671. καὶ C--------- καί
 4672. ἀλλοιώσει VF--FAI3S- ἀλλοιόω
 4673. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4674. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4675. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4676. Sir 13:1
 4677. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4678. ἁπτόμενος V1--PMPNSM ἅπτομαι
 4679. πίσσης N1S-GSF--- πίσσα
 4680. μολυνθήσεται VC--FPI3S- μολύνω
 4681. καὶ C--------- καί
 4682. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4683. κοινωνῶν V2--PAPNSM κοινωνέω
 4684. ὑπερηφάνῳ A1B-DSM--- ὑπερήφανος
 4685. ὁμοιωθήσεται VC--FPI3S- ὁμοιόω
 4686. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4687. Sir 13:2
 4688. βάρος N3E-ASN--- βάρος
 4689. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4690. σὲ RP--AS---- σύ
 4691. μὴ D--------- μή
 4692. ἄρῃς VA--AAS2S- αἴρω
 4693. καὶ C--------- καί
 4694. ἰσχυροτέρῳ A1A-DSMC-- ἰσχυρός
 4695. σου RP--GS---- σύ
 4696. καὶ C--------- καί
 4697. πλουσιωτέρῳ A1A-DSMC-- πλούσιος
 4698. μὴ D--------- μή
 4699. κοινώνει V2--PAD2S- κοινωνέω
 4700. τί RI--ASN--- τίς
 4701. κοινωνήσει VF--FAI3S- κοινωνέω
 4702. χύτρα N1A-NSF--- χύτρα
 4703. πρὸς P--------- πρός
 4704. λέβητα N3T-ASM--- λέβης
 4705. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4706. προσκρούσει VF--FAI3S- κρούω προς
 4707. καὶ C--------- καί
 4708. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4709. συντριβήσεται VD--FPI3S- τρίβω συν
 4710. Sir 13:3
 4711. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 4712. ἠδίκησεν VAI-AAI3S- ἀδικέω
 4713. καὶ C--------- καί
 4714. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4715. προσενεβριμήσατο VAI-AMI3S- βριμάομαι προς ἐν
 4716. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 4717. ἠδίκηται VM--XMI3S- ἀδικέω
 4718. καὶ C--------- καί
 4719. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4720. προσδεηθήσεται VC--FPI3S- δέω προς
 4721. Sir 13:4
 4722. ἐὰν C--------- ἐάν
 4723. χρησιμεύσῃς VA--AAS2S- χρησιμεύω
 4724. ἐργᾶται V1--PMI3S- ἐργάζομαι
 4725. ἐν P--------- ἐν
 4726. σοί RP--DS---- σύ
 4727. καὶ C--------- καί
 4728. ἐὰν C--------- ἐάν
 4729. ὑστερήσῃς VA--AAS2S- ὑστερέω
 4730. καταλείψει VF--FAI3S- λείπω κατα
 4731. σε RP--AS---- σύ
 4732. Sir 13:5
 4733. ἐὰν C--------- ἐάν
 4734. ἔχῃς V1--PAS2S- ἔχω
 4735. συμβιώσεταί VF--FMI3S- βιόω συν
 4736. σοι RP--DS---- σύ
 4737. καὶ C--------- καί
 4738. ἀποκενώσει VF--FAI3S- κενόω ἀπο
 4739. σε RP--AS---- σύ
 4740. καὶ C--------- καί
 4741. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4742. οὐ D--------- οὐ
 4743. πονέσει VF--FAI3S- πονέω
 4744. Sir 13:6
 4745. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 4746. ἔσχηκέν VX--XAI3S- ἔχω
 4747. σου RP--GS---- σύ
 4748. καὶ C--------- καί
 4749. ἀποπλανήσει VF--FAI3S- πλανάω ἀπο
 4750. σε RP--AS---- σύ
 4751. καὶ C--------- καί
 4752. προσγελάσεταί VF--FMI3S- γελάω προς
 4753. σοι RP--DS---- σύ
 4754. καὶ C--------- καί
 4755. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4756. σοι RP--DS---- σύ
 4757. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 4758. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 4759. σοι RP--DS---- σύ
 4760. καλὰ A1--APN--- καλός
 4761. καὶ C--------- καί
 4762. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 4763. τίς RI--NSF--- τίς
 4764. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4765. χρεία N1A-NSF--- χρεία
 4766. σου RP--GS---- σύ
 4767. Sir 13:7
 4768. καὶ C--------- καί
 4769. αἰσχυνεῖ VF--FAI3S- αἰσχύνω
 4770. σε RP--AS---- σύ
 4771. ἐν P--------- ἐν
 4772. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4773. βρώμασιν N3M-DPN--- βρῶμα
 4774. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4775. ἕως C--------- ἕως
 4776. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4777. ἀποκενώσῃ VA--AAS3S- κενόω ἀπο
 4778. σε RP--AS---- σύ
 4779. δὶς D--------- δίς
 4780. ἢ C--------- ἤ
 4781. τρίς D--------- τρίς
 4782. καὶ C--------- καί
 4783. ἐπ' P--------- ἐπί
 4784. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 4785. καταμωκήσεταί VF--FMI3S- μωκάομαι κατα
 4786. σου RP--GS---- σύ
 4787. μετὰ P--------- μετά
 4788. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4789. ὄψεταί VF--FMI3S- ὁράω
 4790. σε RP--AS---- σύ
 4791. καὶ C--------- καί
 4792. καταλείψει VF--FAI3S- λείπω κατα
 4793. σε RP--AS---- σύ
 4794. καὶ C--------- καί
 4795. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4796. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 4797. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4798. κινήσει VF--FAI3S- κινέω
 4799. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4800. σοί RP--DS---- σύ
 4801. Sir 13:8
 4802. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 4803. μὴ D--------- μή
 4804. ἀποπλανηθῇς VC--APS2S- πλανάω ἀπο
 4805. καὶ C--------- καί
 4806. μὴ D--------- μή
 4807. ταπεινωθῇς VC--APS2S- ταπεινόω
 4808. ἐν P--------- ἐν
 4809. ἀφροσύνῃ N1--DSF--- ἀφροσύνη
 4810. σου RP--GS---- σύ
 4811. Sir 13:9
 4812. προσκαλεσαμένου VA--AMPGSM καλέω προς
 4813. σε RP--AS---- σύ
 4814. δυνάστου N1M-GSM--- δυνάστης
 4815. ὑποχωρῶν V2--PAPNSM χωρέω ὑπο
 4816. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 4817. καὶ C--------- καί
 4818. τόσῳ A1--DSM--- τόσος
 4819. μᾶλλόν D--------- μᾶλλον
 4820. σε RP--AS---- σύ
 4821. προσκαλέσεται VF--FMI3S- καλέω προς
 4822. Sir 13:10
 4823. μὴ D--------- μή
 4824. ἔμπιπτε V1--PAD2S- πίπτω ἐν
 4825. μὴ D--------- μή
 4826. ἀπωσθῇς VS--APS2S- ὠθέω ἀπο
 4827. καὶ C--------- καί
 4828. μὴ D--------- μή
 4829. μακρὰν D--------- μακράν
 4830. ἀφίστω V6--PAS1S- ἵστημι ἀπο
 4831. ἵνα C--------- ἵνα
 4832. μὴ D--------- μή
 4833. ἐπιλησθῇς VS--APS2S- λανθάνω ἐπι
 4834. Sir 13:11
 4835. μὴ D--------- μή
 4836. ἔπεχε V1--PAD2S- ἔχω ἐπι
 4837. ἰσηγορεῖσθαι V1--PMN--- ἰσηγορέομαι
 4838. μετ' P--------- μετά
 4839. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4840. καὶ C--------- καί
 4841. μὴ D--------- μή
 4842. πίστευε V1--PAD2S- πιστεύω
 4843. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4844. πλείοσιν A3C-DPM--- πολύς
 4845. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 4846. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4847. ἐκ P--------- ἐκ
 4848. πολλῆς A1--GSF--- πολύς
 4849. γὰρ X--------- γάρ
 4850. λαλιᾶς N1A-GSF--- λαλιά
 4851. πειράσει VF--FAI3S- πειράζω
 4852. σε RP--AS---- σύ
 4853. καὶ C--------- καί
 4854. ὡς C--------- ὡς
 4855. προσγελῶν V3--PAPNSM γελάω προς
 4856. ἐξετάσει VF--FAI3S- ἐτάζω ἐκ
 4857. σε RP--AS---- σύ
 4858. Sir 13:12
 4859. ἀνελεήμων A3N-NSM--- ἀνελεήμων
 4860. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4861. μὴ D--------- μή
 4862. συντηρῶν V2--PAPNSM τηρέω συν
 4863. λόγους N2--APM--- λόγος
 4864. καὶ C--------- καί
 4865. οὐ D--------- οὐ
 4866. μὴ D--------- μή
 4867. φείσηται VA--AMS3S- φείδομαι
 4868. περὶ P--------- περί
 4869. κακώσεως N3I-GSF--- κάκωσις
 4870. καὶ C--------- καί
 4871. δεσμῶν N2--GPM--- δεσμός
 4872. Sir 13:13
 4873. συντήρησον VA--AAD2S- τηρέω συν
 4874. καὶ C--------- καί
 4875. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 4876. σφοδρῶς D--------- σφοδρῶς
 4877. ὅτι C--------- ὅτι
 4878. μετὰ P--------- μετά
 4879. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4880. πτώσεώς N3I-GSF--- πτῶσις
 4881. σου RP--GS---- σύ
 4882. περιπατεῖς V2--PAI2S- πατέω περι
 4883. Sir 13:15
 4884. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 4885. ζῷον N2N-NSN--- ζῷον
 4886. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 4887. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4888. ὅμοιον A1A-ASN--- ὅμοιος
 4889. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 4890. καὶ C--------- καί
 4891. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4892. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4893. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4894. πλησίον D--------- πλησίον
 4895. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4896. Sir 13:16
 4897. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4898. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 4899. κατὰ P--------- κατά
 4900. γένος N3E-ASN--- γένος
 4901. συνάγεται V1--PMI3S- ἄγω συν
 4902. καὶ C--------- καί
 4903. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4904. ὁμοίῳ A1A-DSM--- ὅμοιος
 4905. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4906. προσκολληθήσεται VC--FPI3S- κολλάω προς
 4907. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4908. Sir 13:17
 4909. τί RI--NSN--- τίς
 4910. κοινωνήσει VF--FAI3S- κοινωνέω
 4911. λύκος N2--NSM--- λύκος
 4912. ἀμνῷ N2--DSM--- ἀμνός
 4913. οὕτως D--------- οὕτως
 4914. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 4915. πρὸς P--------- πρός
 4916. εὐσεβῆ A3H-APN--- εὐσεβής
 4917. Sir 13:18
 4918. τίς RI--NSF--- τίς
 4919. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4920. ὑαίνῃ N1A-DSF--- ὕαινα
 4921. πρὸς P--------- πρός
 4922. κύνα N3--ASM--- κύων
 4923. καὶ C--------- καί
 4924. τίς RI--NSF--- τίς
 4925. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4926. πλουσίῳ A1A-DSM--- πλούσιος
 4927. πρὸς P--------- πρός
 4928. πένητα N3T-ASM--- πένης
 4929. Sir 13:19
 4930. κυνήγια N2N-NPN--- κυνήγιον
 4931. λεόντων N3--GPM--- λέων
 4932. ὄναγροι N2--NPM--- ὄναγρος
 4933. ἐν P--------- ἐν
 4934. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἐρῆμος
 4935. οὕτως D--------- οὕτως
 4936. νομαὶ N1--NPF--- νομή
 4937. πλουσίων A1A-GPM--- πλούσιος
 4938. πτωχοί N2--NPM--- πτωχός
 4939. Sir 13:20
 4940. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 4941. ὑπερηφάνῳ A1B-DSM--- ὑπερήφανος
 4942. ταπεινότης N3T-NSF--- ταπεινότης
 4943. οὕτως D--------- οὕτως
 4944. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 4945. πλουσίῳ A1A-DSM--- πλούσιος
 4946. πτωχός N2--NSM--- πτωχός
 4947. Sir 13:21
 4948. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 4949. σαλευόμενος V1--PMPNSM σαλεύω
 4950. στηρίζεται V1--PMI3S- στηρίζω
 4951. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4952. φίλων A1--GPM--- φίλος
 4953. ταπεινὸς A1--NSM--- ταπεινός
 4954. δὲ X--------- δέ
 4955. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 4956. προσαπωθεῖται V2--PMI3S- ὠθέω προς ἀπο
 4957. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4958. φίλων A1--GPM--- φίλος
 4959. Sir 13:22
 4960. πλουσίου A1A-GSM--- πλούσιος
 4961. σφαλέντος VD--APPGSM σφάλλω
 4962. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 4963. ἀντιλήμπτορες N3R-NPM--- ἀντιλήπτωρ
 4964. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4965. ἀπόρρητα A1B-APN--- ἀπόρρητος
 4966. καὶ C--------- καί
 4967. ἐδικαίωσαν VAI-AAI3S- δικαιόω
 4968. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4969. ταπεινὸς A1--NSM--- ταπεινός
 4970. ἔσφαλεν VAI-AAI3S- σφάλλω
 4971. καὶ C--------- καί
 4972. προσεπετίμησαν VAI-AAI3P- τιμάω προς ἐπι
 4973. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4974. ἐφθέγξατο VAI-AMI3S- φθέγγομαι
 4975. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 4976. καὶ C--------- καί
 4977. οὐκ D--------- οὐ
 4978. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 4979. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4980. τόπος N2--NSM--- τόπος
 4981. Sir 13:23
 4982. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 4983. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4984. καὶ C--------- καί
 4985. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4986. ἐσίγησαν VAI-AAI3P- σιγάω
 4987. καὶ C--------- καί
 4988. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4989. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4990. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4991. ἀνύψωσαν VA--AAI3P- ὑψόω ἀνα
 4992. ἕως P--------- ἕως
 4993. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4994. νεφελῶν N1--GPF--- νεφέλη
 4995. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 4996. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4997. καὶ C--------- καί
 4998. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4999. τίς RI--NSM--- τίς
 5000. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5001. κἂν C+X------- καί+ἄν
 5002. προσκόψῃ VA--AAS3S- κόπτω προς
 5003. προσανατρέψουσιν VF--FAI3P- τρέπω προς ἀνα
 5004. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5005. Sir 13:24
 5006. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 5007. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5008. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 5009. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 5010. μή D--------- μή
 5011. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5012. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 5013. καὶ C--------- καί
 5014. πονηρὰ A1A-NSF--- πονηρός
 5015. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5016. πτωχεία N1A-NSF--- πτωχεία
 5017. ἐν P--------- ἐν
 5018. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 5019. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 5020. Sir 13:25
 5021. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5022. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5023. ἀλλοιοῖ V4--PAI3S- ἀλλοιόω
 5024. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5025. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5026. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5027. ἐάν C--------- ἐάν
 5028. τε X--------- τε
 5029. εἰς P--------- εἰς
 5030. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 5031. ἐάν C--------- ἐάν
 5032. τε X--------- τε
 5033. εἰς P--------- εἰς
 5034. κακά A1--APN--- κακός
 5035. Sir 13:26
 5036. ἴχνος N3E-NSN--- ἴχνος
 5037. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 5038. ἐν P--------- ἐν
 5039. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 5040. πρόσωπον N2N-NSN--- πρόσωπον
 5041. ἱλαρόν A1A-NSN--- ἱλαρός
 5042. καὶ C--------- καί
 5043. εὕρεσις N3I-NSF--- εὕρεσις
 5044. παραβολῶν N1--GPF--- παραβολή
 5045. διαλογισμοὶ N2--NPM--- διαλογισμός
 5046. μετὰ P--------- μετά
 5047. κόπων N1--GPF--- κοπή
 5048. Sir 14:1
 5049. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 5050. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5051. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5052. οὐκ D--------- οὐ
 5053. ὠλίσθησεν VAI-AAI3S- ὀλισθαίνω
 5054. ἐν P--------- ἐν
 5055. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5056. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 5057. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5058. καὶ C--------- καί
 5059. οὐ D--------- οὐ
 5060. κατενύγη VDI-API3S- νύσσω κατα
 5061. ἐν P--------- ἐν
 5062. λύπῃ N1--DSF--- λύπη
 5063. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 5064. Sir 14:2
 5065. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 5066. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5067. οὐ D--------- οὐ
 5068. κατέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω κατα
 5069. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5070. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 5071. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5072. καὶ C--------- καί
 5073. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5074. οὐκ D--------- οὐ
 5075. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 5076. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5077. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5078. ἐλπίδος N3D-GSF--- ἐλπίς
 5079. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5080. Sir 14:3
 5081. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 5082. μικρολόγῳ A1B-DSM--- μικρολόγος
 5083. οὐ D--------- οὐ
 5084. καλὸς A1--NSM--- καλός
 5085. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5086. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 5087. καὶ C--------- καί
 5088. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 5089. βασκάνῳ A1B-DSM--- βάσκανος
 5090. ἵνα C--------- ἵνα
 5091. τί RI--NSN--- τίς
 5092. χρήματα N3M-NPN--- χρῆμα
 5093. Sir 14:4
 5094. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5095. συνάγων V1--PAPNSM ἄγω συν
 5096. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5097. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5098. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 5099. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5100. συνάγει V1--PAI3S- ἄγω συν
 5101. ἄλλοις RD--DPM--- ἄλλος
 5102. καὶ C--------- καί
 5103. ἐν P--------- ἐν
 5104. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5105. ἀγαθοῖς A1--DPN--- ἀγαθός
 5106. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5107. τρυφήσουσιν VF--FAI3S- τρυφάω
 5108. ἕτεροι A1A-NPM--- ἕτερος
 5109. Sir 14:5
 5110. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5111. πονηρὸς A1A-NSM--- πονηρός
 5112. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 5113. τίνι RI--DSM--- τίς
 5114. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 5115. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5116. καὶ C--------- καί
 5117. οὐ D--------- οὐ
 5118. μὴ D--------- μή
 5119. εὐφρανθήσεται VC--FPI3S- εὐφραίνω
 5120. ἐν P--------- ἐν
 5121. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5122. χρήμασιν N3M-DPN--- χρῆμα
 5123. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5124. Sir 14:6
 5125. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5126. βασκαίνοντος V1--PAPGSM βασκαίνω
 5127. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 5128. οὐκ D--------- οὐ
 5129. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5130. πονηρότερος A1A-NSMC-- πονηρός
 5131. καὶ C--------- καί
 5132. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 5133. ἀνταπόδομα N3M-NSN--- ἀνταπόδομα
 5134. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5135. κακίας N1A-GSF--- κακία
 5136. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5137. Sir 14:7
 5138. κἂν C+X------- καί+ἄν
 5139. εὖ D--------- εὖ
 5140. ποιῇ V2--PAS3S- ποιέω
 5141. ἐν P--------- ἐν
 5142. λήθῃ N1--DSF--- λήθη
 5143. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 5144. καὶ C--------- καί
 5145. ἐπ' P--------- ἐπί
 5146. ἐσχάτων A1--GPN--- ἔσχατος
 5147. ἐκφαίνει V1--PAI3S- φαίνω ἐκ
 5148. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5149. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 5150. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5151. Sir 14:8
 5152. πονηρὸς A1A-NSM--- πονηρός
 5153. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5154. βασκαίνων V1--PAPNSM βασκαίνω
 5155. ὀφθαλμῷ N2--DSM--- ὀφθαλμός
 5156. ἀποστρέφων V1--PAPNSM στρέφω ἀπο
 5157. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5158. καὶ C--------- καί
 5159. ὑπερορῶν V3--PAPNSM ὁράω ὑπερ
 5160. ψυχάς N1--APF--- ψυχή
 5161. Sir 14:9
 5162. πλεονέκτου N1M-GSM--- πλεονέκτης
 5163. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 5164. οὐκ D--------- οὐ
 5165. ἐμπίπλαται V6--PMI3S- πίμπλημι ἐν
 5166. μερίδι N3D-DSF--- μερίς
 5167. καὶ C--------- καί
 5168. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 5169. πονηρὰ A1A-NSF--- πονηρός
 5170. ἀναξηραίνει V1--PAI3S- ξηραίνω ἀνα
 5171. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 5172. Sir 14:10
 5173. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 5174. πονηρὸς A1A-NSM--- πονηρός
 5175. φθονερὸς A1A-NSM--- φθονερός
 5176. ἐπ' P--------- ἐπί
 5177. ἄρτῳ N2--DSM--- ἄρτος
 5178. καὶ C--------- καί
 5179. ἐλλιπὴς A3H-NSM--- ἐλλιπής
 5180. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5181. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5182. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 5183. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5184. Sir 14:11
 5185. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 5186. καθὼς C--------- καθώς
 5187. ἐὰν C--------- ἐάν
 5188. ἔχῃς V1--PAS2S- ἔχω
 5189. εὖ D--------- εὖ
 5190. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 5191. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 5192. καὶ C--------- καί
 5193. προσφορὰς N1A-APF--- προσφορά
 5194. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5195. ἀξίως D--------- ἀξίως
 5196. πρόσαγε V1--PAD2S- ἄγω προς
 5197. Sir 14:12
 5198. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 5199. ὅτι C--------- ὅτι
 5200. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 5201. οὐ D--------- οὐ
 5202. χρονιεῖ VF2-FAI3S- χρονίζω
 5203. καὶ C--------- καί
 5204. διαθήκη N1--NSF--- διαθήκη
 5205. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 5206. οὐχ D--------- οὐ
 5207. ὑπεδείχθη VQI-API3S- δεικνύω ὑπο
 5208. σοι RP--DS---- σύ
 5209. Sir 14:13
 5210. πρίν D--------- πρίν
 5211. σε RP--AS---- σύ
 5212. τελευτῆσαι VA--AAN--- τελευτάω
 5213. εὖ D--------- εὖ
 5214. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 5215. φίλῳ A1--DSM--- φίλος
 5216. καὶ C--------- καί
 5217. κατὰ P--------- κατά
 5218. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5219. ἰσχύν N3--ASF--- ἰσχύς
 5220. σου RP--GS---- σύ
 5221. ἔκτεινον VA--AAD2S- τείνω ἐκ
 5222. καὶ C--------- καί
 5223. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 5224. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5225. Sir 14:14
 5226. μὴ D--------- μή
 5227. ἀφυστερήσῃς VA--AAS2S- ὑστερέω ἀπο
 5228. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5229. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 5230. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5231. καὶ C--------- καί
 5232. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 5233. ἐπιθυμίας N1A-GSF--- ἐπιθυμία
 5234. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 5235. μή D--------- μή
 5236. σε RP--AS---- σύ
 5237. παρελθάτω VA--AAD3S- ἔρχομαι παρα
 5238. Sir 14:15
 5239. οὐχὶ D--------- οὐ
 5240. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 5241. καταλείψεις VF--FAI2S- λείπω κατα
 5242. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5243. πόνους N2--APM--- πόνος
 5244. σου RP--GS---- σύ
 5245. καὶ C--------- καί
 5246. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5247. κόπους N2--APM--- κόπος
 5248. σου RP--GS---- σύ
 5249. εἰς P--------- εἰς
 5250. διαίρεσιν N3I-ASF--- διαίρεσις
 5251. κλήρου N2--GSM--- κλῆρος
 5252. Sir 14:16
 5253. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 5254. καὶ C--------- καί
 5255. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 5256. καὶ C--------- καί
 5257. ἀπάτησον VA--AAD2S- ἀπατάω
 5258. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5259. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 5260. σου RP--GS---- σύ
 5261. ὅτι C--------- ὅτι
 5262. οὐκ D--------- οὐ
 5263. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5264. ἐν P--------- ἐν
 5265. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 5266. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 5267. τρυφήν N1--ASF--- τρυφή
 5268. Sir 14:17
 5269. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5270. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 5271. ὡς C--------- ὡς
 5272. ἱμάτιον N2N-NSN--- ἱμάτιον
 5273. παλαιοῦται V4--PMI3S- παλαιόω
 5274. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5275. γὰρ X--------- γάρ
 5276. διαθήκη N1--NSF--- διαθήκη
 5277. ἀπ' P--------- ἀπό
 5278. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 5279. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 5280. ἀποθανῇ VB--AAS3S- θνήσκω ἀπο
 5281. Sir 14:18
 5282. ὡς C--------- ὡς
 5283. φύλλον N2N-NSN--- φύλλον
 5284. θάλλον V1--PAPNSN θάλλω
 5285. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5286. δένδρου N2N-GSN--- δένδρον
 5287. δασέος A3U-GSN--- δασύς
 5288. τὰ RA--APN--- ὁ
 5289. μὲν X--------- μέν
 5290. καταβάλλει V1--PAI3S- βάλλω κατα
 5291. ἄλλα A1--APN--- ἄλλος
 5292. δὲ X--------- δέ
 5293. φύει V1--PAI3S- φύω
 5294. οὕτως D--------- οὕτως
 5295. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 5296. σαρκὸς N3K-GSF--- σάρξ
 5297. καὶ C--------- καί
 5298. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 5299. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5300. μὲν X--------- μέν
 5301. τελευτᾷ V3--PAI3S- τελευτάω
 5302. ἑτέρα A1A-NSF--- ἕτερος
 5303. δὲ X--------- δέ
 5304. γεννᾶται V3--PMI3S- γεννάω
 5305. Sir 14:19
 5306. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 5307. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 5308. σηπόμενον V1--PMPNSN σήπω
 5309. ἐκλείπει V1--PAI3S- λείπω ἐκ
 5310. καὶ C--------- καί
 5311. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5312. ἐργαζόμενος V1--PMPNSM ἐργάζομαι
 5313. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 5314. μετ' P--------- μετά
 5315. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 5316. ἀπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἀπο
 5317. Sir 14:20
 5318. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 5319. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5320. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5321. ἐν P--------- ἐν
 5322. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 5323. μελετήσει VF--FAI3S- μελετάω
 5324. καὶ C--------- καί
 5325. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5326. ἐν P--------- ἐν
 5327. συνέσει N3I-DSF--- σύνεσις
 5328. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5329. διαλεχθήσεται VQ--FPI3S- λέγομαι δια
 5330. Sir 14:21
 5331. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5332. διανοούμενος V2--PMPNSM νοέομαι δια
 5333. τὰς RA--APF--- ὁ
 5334. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 5335. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5336. ἐν P--------- ἐν
 5337. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 5338. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5339. καὶ C--------- καί
 5340. ἐν P--------- ἐν
 5341. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5342. ἀποκρύφοις A1B-DPN--- ἀπόκρυφος
 5343. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5344. ἐννοηθήσεται VC--FPI3S- νοέω ἐν
 5345. Sir 14:22
 5346. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 5347. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 5348. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5349. ὡς C--------- ὡς
 5350. ἰχνευτὴς N1M-NSM--- ἰχνευτής
 5351. καὶ C--------- καί
 5352. ἐν P--------- ἐν
 5353. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5354. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 5355. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5356. ἐνέδρευε V1--PAD2S- ἐνεδρεύω
 5357. Sir 14:23
 5358. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5359. παρακύπτων V1--PAPNSM κύπτω παρα
 5360. διὰ P--------- διά
 5361. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5362. θυρίδων N3D-GPF--- θυρίς
 5363. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5364. καὶ C--------- καί
 5365. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5366. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5367. θυρωμάτων N3M-GPN--- θύρωμα
 5368. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5369. ἀκροάσεται VF--FMI3S- ἀκροάομαι
 5370. Sir 14:24
 5371. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5372. καταλύων V1--PAPNSM λύω κατα
 5373. σύνεγγυς D--------- σύνεγγυς
 5374. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5375. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5376. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5377. καὶ C--------- καί
 5378. πήξει VF--FAI3S- πήγνυμι
 5379. πάσσαλον N2--ASM--- πάσσαλος
 5380. ἐν P--------- ἐν
 5381. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5382. τοίχοις N2--DPM--- τοῖχος
 5383. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5384. Sir 14:25
 5385. στήσει VF--FAI3S- ἵστημι
 5386. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5387. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 5388. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5389. κατὰ P--------- κατά
 5390. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5391. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5392. καὶ C--------- καί
 5393. καταλύσει VF--FAI3S- λύω κατα
 5394. ἐν P--------- ἐν
 5395. καταλύματι N3M-DSN--- κατάλυμα
 5396. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 5397. Sir 14:26
 5398. θήσει VF--FAI3S- τίθημι
 5399. τὰ RA--APN--- ὁ
 5400. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 5401. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5402. ἐν P--------- ἐν
 5403. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5404. σκέπῃ N1--DSF--- σκέπης
 5405. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5406. καὶ C--------- καί
 5407. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5408. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5409. κλάδους N2--APM--- κλάδος
 5410. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5411. αὐλισθήσεται VS--FPI3S- αὐλίζω
 5412. Sir 14:27
 5413. σκεπασθήσεται VS--FPI3S- σκεπάζω
 5414. ὑπ' P--------- ὑπό
 5415. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5416. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5417. καύματος N3M-GSN--- καῦμα
 5418. καὶ C--------- καί
 5419. ἐν P--------- ἐν
 5420. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5421. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 5422. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5423. καταλύσει VF--FAI3S- λύω κατα
 5424. Sir 15:1
 5425. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5426. φοβούμενος V2--PMPNSM φοβέω
 5427. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5428. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 5429. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 5430. καὶ C--------- καί
 5431. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5432. ἐγκρατὴς A3H-NSM--- ἐγκρατής
 5433. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5434. νόμου N2--GSM--- νόμος
 5435. καταλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω κατα
 5436. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5437. Sir 15:2
 5438. καὶ C--------- καί
 5439. ὑπαντήσεται VF--FMI3S- ἀντάω ὑπο
 5440. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5441. ὡς C--------- ὡς
 5442. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 5443. καὶ C--------- καί
 5444. ὡς C--------- ὡς
 5445. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 5446. παρθενίας N1A-GSF--- παρθενία
 5447. προσδέξεται VF--FMI3S- δέχομαι προς
 5448. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5449. Sir 15:3
 5450. ψωμιεῖ VF2-FAI3S- ψωμίζω
 5451. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5452. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 5453. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 5454. καὶ C--------- καί
 5455. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 5456. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 5457. ποτίσει VF--FAI3S- ποτίζω
 5458. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5459. Sir 15:4
 5460. στηριχθήσεται VQ--FPI3S- στηρίζω
 5461. ἐπ' P--------- ἐπί
 5462. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5463. καὶ C--------- καί
 5464. οὐ D--------- οὐ
 5465. μὴ D--------- μή
 5466. κλιθῇ VC--APS3S- κλίνω
 5467. καὶ C--------- καί
 5468. ἐπ' P--------- ἐπί
 5469. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5470. ἐφέξει VF--FAI3S- ἔχω ἐπι
 5471. καὶ C--------- καί
 5472. οὐ D--------- οὐ
 5473. μὴ D--------- μή
 5474. καταισχυνθῇ VC--APS3S- αἰσχύνω κατα
 5475. Sir 15:5
 5476. καὶ C--------- καί
 5477. ὑψώσει VF--FAI3S- ὑψόω
 5478. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5479. παρὰ P--------- παρά
 5480. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5481. πλησίον D--------- πλησίον
 5482. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5483. καὶ C--------- καί
 5484. ἐν P--------- ἐν
 5485. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 5486. ἐκκλησίας N1A-GSF--- ἐκκλησία
 5487. ἀνοίξει VF--FAI3S- οἴγω ἀνα
 5488. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5489. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 5490. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5491. Sir 15:6
 5492. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 5493. καὶ C--------- καί
 5494. στέφανον N2--ASM--- στέφανος
 5495. ἀγαλλιάματος N3M-GSN--- ἀγαλλίαμα
 5496. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 5497. καὶ C--------- καί
 5498. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 5499. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 5500. κατακληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω κατα
 5501. Sir 15:7
 5502. οὐ D--------- οὐ
 5503. μὴ D--------- μή
 5504. καταλήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω κατα
 5505. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5506. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 5507. ἀσύνετοι A1B-NPM--- ἀσύνετος
 5508. καὶ C--------- καί
 5509. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5510. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 5511. οὐ D--------- οὐ
 5512. μὴ D--------- μή
 5513. ἴδωσιν VB--AAS3P- ὁράω
 5514. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5515. Sir 15:8
 5516. μακράν D--------- μακράν
 5517. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5518. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 5519. καὶ C--------- καί
 5520. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5521. ψεῦσται N1M-NPM--- ψεύστης
 5522. οὐ D--------- οὐ
 5523. μὴ D--------- μή
 5524. μνησθήσονται VS--FPI3P- μιμνήσκω
 5525. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5526. Sir 15:9
 5527. οὐχ D--------- οὐ
 5528. ὡραῖος A1A-NSM--- ὡραῖος
 5529. αἶνος N2--NSM--- αἶνος
 5530. ἐν P--------- ἐν
 5531. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 5532. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 5533. ὅτι C--------- ὅτι
 5534. οὐ D--------- οὐ
 5535. παρὰ P--------- παρά
 5536. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5537. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 5538. Sir 15:10
 5539. ἐν P--------- ἐν
 5540. γὰρ X--------- γάρ
 5541. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 5542. ῥηθήσεται VC--FPI3S- εἶπον
 5543. αἶνος N2--NSM--- αἶνος
 5544. καὶ C--------- καί
 5545. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5546. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5547. εὐοδώσει VF--FAI3S- εὐοδόω
 5548. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5549. Sir 15:11
 5550. μὴ D--------- μή
 5551. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 5552. ὅτι C--------- ὅτι
 5553. διὰ P--------- διά
 5554. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5555. ἀπέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀπο
 5556. ἃ RR--APN--- ὅς
 5557. γὰρ X--------- γάρ
 5558. ἐμίσησεν VAI-AAI3S- μισέω
 5559. οὐ D--------- οὐ
 5560. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 5561. Sir 15:12
 5562. μὴ D--------- μή
 5563. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 5564. ὅτι C--------- ὅτι
 5565. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 5566. με RP--AS---- ἐγώ
 5567. ἐπλάνησεν VAI-AAI3S- πλανάω
 5568. οὐ D--------- οὐ
 5569. γὰρ X--------- γάρ
 5570. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 5571. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 5572. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5573. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 5574. Sir 15:13
 5575. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 5576. βδέλυγμα N3M-ASN--- βδέλυγμα
 5577. ἐμίσησεν VAI-AAI3S- μισέω
 5578. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5579. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5580. καὶ C--------- καί
 5581. οὐκ D--------- οὐ
 5582. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5583. ἀγαπητὸν A1--NSN--- ἀγαπητός
 5584. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5585. φοβουμένοις V2--PMPDPM φοβέω
 5586. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5587. Sir 15:14
 5588. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5589. ἐξ P--------- ἐκ
 5590. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 5591. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5592. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 5593. καὶ C--------- καί
 5594. ἀφῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 5595. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5596. ἐν P--------- ἐν
 5597. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5598. διαβουλίου N2N-GSN--- διαβούλιον
 5599. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5600. Sir 15:15
 5601. ἐὰν C--------- ἐάν
 5602. θέλῃς V1--PAS2S- θέλω
 5603. συντηρήσεις VF--FAI2S- τηρέω συν
 5604. ἐντολὰς N1A-APF--- ἐντολή
 5605. καὶ C--------- καί
 5606. πίστιν N3I-ASF--- πίστις
 5607. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5608. εὐδοκίας N1A-GSF--- εὐδοκία
 5609. Sir 15:16
 5610. παρέθηκέν VAI-AAI3S- τίθημι παρα
 5611. σοι RP--DS---- σύ
 5612. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 5613. καὶ C--------- καί
 5614. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 5615. οὗ D--------- οὗ
 5616. ἐὰν C--------- ἐάν
 5617. θέλῃς V1--PAS2S- θέλω
 5618. ἐκτενεῖς VF2-FAI2S- τείνω ἐκ
 5619. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5620. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 5621. σου RP--GS---- σύ
 5622. Sir 15:17
 5623. ἔναντι D--------- ἔναντι
 5624. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5625. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5626. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 5627. καὶ C--------- καί
 5628. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5629. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 5630. καὶ C--------- καί
 5631. ὃ RR--ASN--- ὅς
 5632. ἐὰν C--------- ἐάν
 5633. εὐδοκήσῃ VA--AAS3S- εὐδοκέω
 5634. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 5635. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5636. Sir 15:18
 5637. ὅτι C--------- ὅτι
 5638. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 5639. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5640. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 5641. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5642. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5643. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 5644. ἐν P--------- ἐν
 5645. δυναστείᾳ N1A-DSF--- δυναστεία
 5646. καὶ C--------- καί
 5647. βλέπων V1--PAPNSM βλέπω
 5648. τὰ RA--APN--- ὁ
 5649. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5650. Sir 15:19
 5651. καὶ C--------- καί
 5652. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5653. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5654. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5655. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5656. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5657. φοβουμένους V2--PMPAPM φοβέω
 5658. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5659. καὶ C--------- καί
 5660. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5661. ἐπιγνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω ἐπι
 5662. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 5663. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 5664. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5665. Sir 15:20
 5666. οὐκ D--------- οὐ
 5667. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 5668. οὐδενὶ A3--DSM--- οὐδείς
 5669. ἀσεβεῖν V2--PAN--- ἀσεβέω
 5670. καὶ C--------- καί
 5671. οὐκ D--------- οὐ
 5672. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5673. ἄνεσιν N3I-ASF--- ἄνεσις
 5674. οὐδενὶ A3--DSM--- οὐδείς
 5675. ἁμαρτάνειν V1--PAN--- ἁμαρτάνω
 5676. Sir 16:1
 5677. μὴ D--------- μή
 5678. ἐπιθύμει V2--PAD2S- θυμέω ἐπι
 5679. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 5680. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5681. ἀχρήστων A1B-GPN--- ἄχρηστος
 5682. μηδὲ C--------- μηδέ
 5683. εὐφραίνου V1--PMD2S- εὐφραίνω
 5684. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5685. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 5686. ἀσεβέσιν A3H-DPM--- ἀσεβής
 5687. Sir 16:2
 5688. ἐὰν C--------- ἐάν
 5689. πληθύνωσιν V1--PAS3P- πληθύνω
 5690. μὴ D--------- μή
 5691. εὐφραίνου V1--PMD2S- εὐφραίνω
 5692. ἐπ' P--------- ἐπί
 5693. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5694. εἰ C--------- εἰ
 5695. μή D--------- μή
 5696. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5697. φόβος N2--NSM--- φόβος
 5698. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5699. μετ' P--------- μετά
 5700. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5701. Sir 16:3
 5702. μὴ D--------- μή
 5703. ἐμπιστεύσῃς VA--AAS2S- πιστεύω ἐν
 5704. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5705. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 5706. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5707. καὶ C--------- καί
 5708. μὴ D--------- μή
 5709. ἔπεχε V1--PAD2S- ἔχω ἐπι
 5710. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5711. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5712. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5713. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5714. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 5715. γὰρ X--------- γάρ
 5716. εἷς M--------- εἷς
 5717. ἢ C--------- ἤ
 5718. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 5719. καὶ C--------- καί
 5720. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 5721. ἄτεκνον A1B-ASM--- ἄτεκνος
 5722. ἢ C--------- ἤ
 5723. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 5724. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 5725. ἀσεβῆ A3H-APN--- ἀσεβής
 5726. Sir 16:4
 5727. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5728. γὰρ X--------- γάρ
 5729. ἑνὸς A3--GSM--- εἷς
 5730. συνετοῦ A1--GSM--- συνετός
 5731. συνοικισθήσεται VS--FPI3S- οἰκίζω συν
 5732. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 5733. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 5734. δὲ X--------- δέ
 5735. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 5736. ἐρημωθήσεται VC--FPI3S- ἐρημόω
 5737. Sir 16:5
 5738. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 5739. τοιαῦτα A1--APN--- τοιοῦτος
 5740. ἑόρακεν VX--XAI3S- ὁράω
 5741. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5742. ὀφθαλμός N2--NSM--- ὀφθαλμός
 5743. μου RP--GS---- ἐγώ
 5744. καὶ C--------- καί
 5745. ἰσχυρότερα A1A-APNC-- ἰσχυρός
 5746. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 5747. ἀκήκοεν VX--XAI3S- ἀκούω
 5748. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5749. οὖς N3T-NSN--- οὖς
 5750. μου RP--GS---- ἐγώ
 5751. Sir 16:6
 5752. ἐν P--------- ἐν
 5753. συναγωγῇ N1--DSF--- συναγωγή
 5754. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 5755. ἐκκαυθήσεται VC--FPI3S- καίω ἐκ
 5756. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 5757. καὶ C--------- καί
 5758. ἐν P--------- ἐν
 5759. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 5760. ἀπειθεῖ A3H-DSN--- ἀπειθής
 5761. ἐξεκαύθη VCI-API3S- καίω ἐκ
 5762. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 5763. Sir 16:7
 5764. οὐκ D--------- οὐ
 5765. ἐξιλάσατο VAI-AMI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 5766. περὶ P--------- περί
 5767. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5768. ἀρχαίων A1A-GPM--- ἀρχαῖος
 5769. γιγάντων N3--GPM--- γίγας
 5770. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5771. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 5772. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5773. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 5774. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5775. Sir 16:8
 5776. οὐκ D--------- οὐ
 5777. ἐφείσατο VAI-AMI3S- φείδομαι
 5778. περὶ P--------- περί
 5779. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5780. παροικίας N1A-GSF--- παροικία
 5781. Λωτ N---GSM--- Λωτ
 5782. οὓς RR--APM--- ὅς
 5783. ἐβδελύξατο VAI-AMI3S- βδελύσσω
 5784. διὰ P--------- διά
 5785. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5786. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 5787. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5788. Sir 16:9
 5789. οὐκ D--------- οὐ
 5790. ἠλέησεν VAI-AAI3S- ἐλεέω
 5791. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 5792. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 5793. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5794. ἐξηρμένους VA--AMPAPM αἴρω ἐκ
 5795. ἐν P--------- ἐν
 5796. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 5797. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5798. Sir 16:10
 5799. καὶ C--------- καί
 5800. οὕτως D--------- οὕτως
 5801. ἑξακοσίας A1A-APF--- ἑξακόσιοι
 5802. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 5803. πεζῶν A1--GPM--- πεζός
 5804. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5805. ἐπισυναχθέντας VQ--APPAPM ἄγω ἐπι συν
 5806. ἐν P--------- ἐν
 5807. σκληροκαρδίᾳ N1A-DSF--- σκληροκαρδία
 5808. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5809. Sir 16:11
 5810. κἂν C+X------- καί+ἄν
 5811. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 5812. εἷς M--------- εἷς
 5813. σκληροτράχηλος A1B-NSM--- σκληροτράχηλος
 5814. θαυμαστὸν A1--NSN--- θαυμαστός
 5815. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 5816. εἰ C--------- εἰ
 5817. ἀθῳωθήσεται VC--FPI3S- ἀθῳόω
 5818. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 5819. γὰρ X--------- γάρ
 5820. καὶ C--------- καί
 5821. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 5822. παρ' P--------- παρά
 5823. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5824. δυνάστης N1M-NSM--- δυνάστης
 5825. ἐξιλασμῶν N2--GPM--- ἐξιλασμός
 5826. καὶ C--------- καί
 5827. ἐκχέων V2--PAPNSM χέω ἐκ
 5828. ὀργήν N1--ASF--- ὀργή
 5829. Sir 16:12
 5830. κατὰ P--------- κατά
 5831. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5832. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 5833. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 5834. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5835. οὕτως D--------- οὕτως
 5836. καὶ D--------- καί
 5837. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 5838. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5839. ἔλεγχος N2--NSM--- ἔλεγχος
 5840. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5841. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 5842. κατὰ P--------- κατά
 5843. τὰ RA--APN--- ὁ
 5844. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 5845. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5846. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 5847. Sir 16:13
 5848. οὐκ D--------- οὐ
 5849. ἐκφεύξεται VF--FMI3S- φεύγω ἐκ
 5850. ἐν P--------- ἐν
 5851. ἁρπάγματι N3M-DSN--- ἅρπαγμα
 5852. ἁμαρτωλός A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 5853. καὶ C--------- καί
 5854. οὐ D--------- οὐ
 5855. μὴ D--------- μή
 5856. καθυστερήσει VF--FAI3S- ὑστερέω κατα
 5857. ὑπομονὴ N1--NSF--- ὑπομονή
 5858. εὐσεβοῦς A3H-GSM--- εὐσεβής
 5859. Sir 16:14
 5860. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5861. ἐλεημοσύνῃ N1--DSF--- ἐλεημοσύνη
 5862. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 5863. τόπον N2--ASM--- τόπος
 5864. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 5865. κατὰ P--------- κατά
 5866. τὰ RA--APN--- ὁ
 5867. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 5868. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5869. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 5870. Sir 16:17
 5871. μὴ D--------- μή
 5872. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 5873. ὅτι C--------- ὅτι
 5874. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5875. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5876. κρυβήσομαι VD--FPI1S- κρύπτω
 5877. καὶ C--------- καί
 5878. ἐξ P--------- ἐκ
 5879. ὕψους N3E-GSN--- ὕψος
 5880. τίς RI--NSM--- τις
 5881. μου RP--GS---- ἐγώ
 5882. μνησθήσεται VS--FPI3S- μιμνήσκω
 5883. ἐν P--------- ἐν
 5884. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5885. πλείονι A3C-DSM--- πολύς
 5886. οὐ D--------- οὐ
 5887. μὴ D--------- μή
 5888. γνωσθῶ VS--APS1S- γιγνώσκω
 5889. τίς RI--NSM--- τίς
 5890. γὰρ X--------- γάρ
 5891. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5892. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 5893. μου RP--GS---- ἐγώ
 5894. ἐν P--------- ἐν
 5895. ἀμετρήτῳ A1B-DSF--- ἀμέτρητος
 5896. κτίσει N3I-DSF--- κτίσις
 5897. Sir 16:18
 5898. ἰδοὺ VB--AMD2S- ὁράω
 5899. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5900. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 5901. καὶ C--------- καί
 5902. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5903. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 5904. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5905. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5906. ἄβυσσος N2--NSM--- ἄβυσσος
 5907. καὶ C--------- καί
 5908. γῆ N1--NSF--- γῆ
 5909. ἐν P--------- ἐν
 5910. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5911. ἐπισκοπῇ N1--DSF--- ἐπισκοπή
 5912. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5913. σαλευθήσονται VC--FPI3S- σαλεύω
 5914. Sir 16:19
 5915. ἅμα D--------- ἅμα
 5916. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5917. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 5918. καὶ C--------- καί
 5919. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5920. θεμέλια N2N-NPN--- θεμέλιον
 5921. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5922. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5923. ἐν P--------- ἐν
 5924. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5925. ἐπιβλέψαι VA--AAN--- βλέπω ἐπι
 5926. εἰς P--------- εἰς
 5927. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 5928. τρόμῳ N2--DSM--- τρόμος
 5929. συσσείονται V1--PMI3P- σείω συν
 5930. Sir 16:20
 5931. καὶ C--------- καί
 5932. ἐπ' P--------- ἐπί
 5933. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 5934. οὐ D--------- οὐ
 5935. διανοηθήσεται VC--FPI3S- νοέομαι δια
 5936. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5937. καὶ C--------- καί
 5938. τὰς RA--APF--- ὁ
 5939. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 5940. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5941. τίς RI--NSM--- τίς
 5942. ἐνθυμηθήσεται VC--FPI3S- θυμέομαι ἐν
 5943. Sir 16:21
 5944. καὶ C--------- καί
 5945. καταιγίς N3D-NSF--- καταιγίς
 5946. ἣν RR--ASF--- ὅς
 5947. οὐκ D--------- οὐ
 5948. ὄψεται VF--FMI3S- ὁράω
 5949. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5950. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5951. δὲ X--------- δέ
 5952. πλείονα A3C-NPN--- πολύς
 5953. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5954. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 5955. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5956. ἐν P--------- ἐν
 5957. ἀποκρύφοις A1B-DSN--- ἀπόκρυφος
 5958. Sir 16:22
 5959. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 5960. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5961. τίς RI--NSM--- τίς
 5962. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 5963. ἢ C--------- ἤ
 5964. τίς RI--NSM--- τίς
 5965. ὑπομενεῖ VF2-FAI3S- μένω ὑπο
 5966. μακρὰν D--------- μακράν
 5967. γὰρ X--------- γάρ
 5968. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5969. διαθήκη N1--NSF--- διαθήκη
 5970. Sir 16:23
 5971. ἐλαττούμενος V4--PMPNSM ἐλαττόω
 5972. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 5973. διανοεῖται V2--PMI3S- νοέομαι δια
 5974. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5975. καὶ C--------- καί
 5976. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5977. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 5978. καὶ C--------- καί
 5979. πλανώμενος V3--PMPNSM πλανάω
 5980. διανοεῖται V2--PMI3S- νοέομαι δια
 5981. μωρά A1A-APN--- μωρός
 5982. Sir 16:24
 5983. ἄκουσόν VA--AAD2S- ἀκούω
 5984. μου RP--GS---- ἐγώ
 5985. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 5986. καὶ C--------- καί
 5987. μάθε VB--AAD2S- μανθάνω
 5988. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 5989. καὶ C--------- καί
 5990. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5991. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5992. λόγων N2--GPM--- λόγος
 5993. μου RP--GS---- ἐγώ
 5994. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 5995. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5996. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 5997. σου RP--GS---- σύ
 5998. Sir 16:25
 5999. ἐκφανῶ VF2-FAI1S- φαίνω ἐκ
 6000. ἐν P--------- ἐν
 6001. σταθμῷ N2--DSM--- σταθμός
 6002. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία