18.2Esdras.txt 441 KB


 1. 2Esdr 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἐν P--------- ἐν
 4. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5. πρώτῳ A1--DSNS-- πρῶτος
 6. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 7. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 8. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 10. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 11. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 12. τελεσθῆναι VS--APN--- τελέω
 13. λόγον N2--ASM--- λόγος
 14. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 15. ἀπὸ P--------- ἀπό
 16. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 17. Ιερεμιου N1T-GSM--- Ἰερεμίας
 18. ἐξήγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω ἐκ
 19. κύριος N2--NSM--- κύριος
 20. τὸ RA--ASN--- ὁ
 21. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 22. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 23. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 24. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 25. καὶ C--------- καί
 26. παρήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω παρα
 27. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 28. ἐν P--------- ἐν
 29. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 30. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 31. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 32. καί C--------- καί
 33. γε X--------- γέ
 34. ἐν P--------- ἐν
 35. γραπτῷ N2N-DSN--- γραπτόν
 36. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 37. 2Esdr 1:2
 38. οὕτως D--------- οὕτως
 39. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 40. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 41. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 42. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 43. πάσας A3--APF--- πᾶς
 44. τὰς RA--APF--- ὁ
 45. βασιλείας N1A-APF--- βασιλεία
 46. τῆς RA--GSF--- ὁ
 47. γῆς N1--GSF--- γῆ
 48. ἔδωκέν VAI-AAI3S- δίδωμι
 49. μοι RP--DS---- ἐγώ
 50. κύριος N2--NSM--- κύριος
 51. ὁ RA--NSM--- ὁ
 52. θεὸς N2--NSM--- θεός
 53. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 54. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 55. καὶ C--------- καί
 56. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 57. ἐπεσκέψατο VAI-AMI3S- σκέπτομαι ἐπι
 58. ἐπ' P--------- ἐπί
 59. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 60. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 61. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 62. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 63. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 64. ἐν P--------- ἐν
 65. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 66. τῇ RA--DSF--- ὁ
 67. ἐν P--------- ἐν
 68. τῇ RA--DSF--- ὁ
 69. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 70. 2Esdr 1:3
 71. τίς RI--NSM--- τίς
 72. ἐν P--------- ἐν
 73. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 74. ἀπὸ P--------- ἀπό
 75. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 76. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 77. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 78. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 79. καὶ C--------- καί
 80. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 81. ὁ RA--NSM--- ὁ
 82. θεὸς N2--NSM--- θεός
 83. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 84. μετ' P--------- μετά
 85. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 86. καὶ C--------- καί
 87. ἀναβήσεται VF2-FMI3S- βαίνω ἀνα
 88. εἰς P--------- εἰς
 89. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 90. τὴν RA--ASF--- ὁ
 91. ἐν P--------- ἐν
 92. τῇ RA--DSF--- ὁ
 93. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 94. καὶ C--------- καί
 95. οἰκοδομησάτω VA--AAD3S- οἰκοδομέω
 96. τὸν RA--ASM--- ὁ
 97. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 98. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 99. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 100. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 101. ὁ RA--NSM--- ὁ
 102. θεὸς N2--NSM--- θεός
 103. ὁ RA--NSM--- ὁ
 104. ἐν P--------- ἐν
 105. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 106. 2Esdr 1:4
 107. καὶ C--------- καί
 108. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 109. ὁ RA--NSM--- ὁ
 110. καταλειπόμενος V1--PMPNSM λείπω κατα
 111. ἀπὸ P--------- ἀπό
 112. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 113. τῶν RA--GPM--- ὁ
 114. τόπων N2--GPM--- τόπος
 115. οὗ D--------- οὗ
 116. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 117. παροικεῖ V2--PAI3S- οἰκέω παρα
 118. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 119. καὶ C--------- καί
 120. λήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω
 121. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 122. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 123. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 124. τόπου N2--GSM--- τόπος
 125. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 126. ἐν P--------- ἐν
 127. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 128. καὶ C--------- καί
 129. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 130. καὶ C--------- καί
 131. ἀποσκευῇ N1--DSF--- ἀποσκευή
 132. καὶ C--------- καί
 133. κτήνεσιν N3E-DPN--- κτῆνος
 134. μετὰ P--------- μετά
 135. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 136. ἑκουσίου A1A-GSM--- ἑκούσιος
 137. εἰς P--------- εἰς
 138. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 139. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 140. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 141. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 142. ἐν P--------- ἐν
 143. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 144. 2Esdr 1:5
 145. καὶ C--------- καί
 146. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 147. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 148. τῶν RA--GPM--- ὁ
 149. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 150. τῷ RA--DSM--- ὁ
 151. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 152. καὶ C--------- καί
 153. Βενιαμιν N---DSM--- Βενιαμίν
 154. καὶ C--------- καί
 155. οἱ RA--NPM--- ὁ
 156. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 157. καὶ C--------- καί
 158. οἱ RA--NPM--- ὁ
 159. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 160. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 161. ὧν RR--GPM--- ὅς
 162. ἐξήγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω ἐκ
 163. ὁ RA--NSM--- ὁ
 164. θεὸς N2--NSM--- θεός
 165. τὸ RA--ASN--- ὁ
 166. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 167. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 168. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 169. ἀναβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἀνα
 170. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 171. τὸν RA--ASM--- ὁ
 172. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 173. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 174. τὸν RA--ASM--- ὁ
 175. ἐν P--------- ἐν
 176. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 177. 2Esdr 1:6
 178. καὶ C--------- καί
 179. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 180. οἱ RA--NPM--- ὁ
 181. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 182. ἐνίσχυσαν VA--AAPASN ἰσχύω ἐν
 183. ἐν P--------- ἐν
 184. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 185. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 186. ἐν P--------- ἐν
 187. σκεύεσιν N3E-DPN--- σκεῦος
 188. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 189. ἐν P--------- ἐν
 190. χρυσῷ A1C-DSM--- χρυσοῦς
 191. ἐν P--------- ἐν
 192. ἀποσκευῇ N1--DSF--- ἀποσκευή
 193. καὶ C--------- καί
 194. ἐν P--------- ἐν
 195. κτήνεσιν N3E-DPN--- κτῆνος
 196. καὶ C--------- καί
 197. ἐν P--------- ἐν
 198. ξενίοις N2N-DPN--- ξένιον
 199. πάρεξ P--------- πάρεξ
 200. τῶν RA--GPM--- ὁ
 201. ἐν P--------- ἐν
 202. ἑκουσίοις A1A-DPM--- ἑκούσιος
 203. 2Esdr 1:7
 204. καὶ C--------- καί
 205. ὁ RA--NSM--- ὁ
 206. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 207. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 208. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 209. τὰ RA--APN--- ὁ
 210. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 211. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 212. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 213. ἃ RR--APN--- ὅς
 214. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 215. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 216. ἀπὸ P--------- ἀπό
 217. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 218. καὶ C--------- καί
 219. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 220. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 221. ἐν P--------- ἐν
 222. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 223. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 224. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 225. 2Esdr 1:8
 226. καὶ C--------- καί
 227. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 228. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 229. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 230. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 231. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 232. ἐπὶ P--------- ἐπί
 233. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 234. Μιθραδάτου N1M-GSM--- Μιθραδάτης
 235. γασβαρηνου N2--GSM--- γασβαρηνός
 236. καὶ C--------- καί
 237. ἠρίθμησεν VAI-AAI3S- ἀριθμέω
 238. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 239. τῷ RA--DSM--- ὁ
 240. Σασαβασαρ N---DSM--- Σασαβασαρ
 241. ἄρχοντι N3--DSM--- ἄρχων
 242. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 243. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 244. 2Esdr 1:9
 245. καὶ C--------- καί
 246. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 247. ὁ RA--NSM--- ὁ
 248. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 249. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 250. ψυκτῆρες N3H-NPM--- ψυκτήρ
 251. χρυσοῖ A1C-NPM--- χρυσοῦς
 252. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 253. καὶ C--------- καί
 254. ψυκτῆρες N3H-NPM--- ψυκτήρ
 255. ἀργυροῖ A1C-NPM--- ἀργυροῦς
 256. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 257. παρηλλαγμένα VK--XMPAPN ἀλλάσσω παρα
 258. ἐννέα M--------- ἐννέα
 259. καὶ C--------- καί
 260. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 261. 2Esdr 1:10
 262. κεφφουρη N3--NPN--- κεφφουρῆς
 263. χρυσοῖ A1C-NPM--- χρυσοῦς
 264. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 265. καὶ C--------- καί
 266. ἀργυροῖ A1C-NPM--- ἀργυροῦς
 267. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 268. καὶ C--------- καί
 269. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 270. ἕτερα A1A-NPN--- ἕτερος
 271. χίλια A1A-NPN--- χίλιοι
 272. 2Esdr 1:11
 273. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 274. τὰ RA--NPN--- ὁ
 275. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 276. τῷ RA--DSM--- ὁ
 277. χρυσῷ A1C-DSM--- χρυσοῦς
 278. καὶ C--------- καί
 279. τῷ RA--DSM--- ὁ
 280. ἀργύρῳ N2--DSM--- ἄργυρος
 281. πεντακισχίλια A1A-NPN--- πεντακισχίλιοι
 282. καὶ C--------- καί
 283. τετρακόσια A1A-NPN--- τετρακόσιοι
 284. τὰ RA--NPN--- ὁ
 285. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 286. ἀναβαίνοντα V1--PAPASM βαίνω ἀνα
 287. μετὰ P--------- μετά
 288. Σασαβασαρ N---GSM--- Σασαβασαρ
 289. ἀπὸ P--------- ἀπό
 290. τῆς RA--GSF--- ὁ
 291. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 292. ἐκ P--------- ἐκ
 293. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 294. εἰς P--------- εἰς
 295. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 296. 2Esdr 2:1
 297. καὶ C--------- καί
 298. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 299. οἱ RA--NPM--- ὁ
 300. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 301. τῆς RA--GSF--- ὁ
 302. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 303. οἱ RA--NPM--- ὁ
 304. ἀναβαίνοντες V1--PAPNPM βαίνω ἀνα
 305. ἀπὸ P--------- ἀπό
 306. τῆς RA--GSF--- ὁ
 307. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 308. τῆς RA--GSF--- ὁ
 309. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 310. ἧς RR--GSF--- ὅς
 311. ἀπῴκισεν VAI-AAI3S- οἰκίζω ἀπο
 312. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 313. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 314. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 315. εἰς P--------- εἰς
 316. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 317. καὶ C--------- καί
 318. ἐπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἐπι
 319. εἰς P--------- εἰς
 320. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 321. καὶ C--------- καί
 322. Ιουδα N---ASM--- Ἰουδά
 323. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 324. εἰς P--------- εἰς
 325. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 326. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 327. 2Esdr 2:2
 328. οἳ RR--NPM--- ὅς
 329. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 330. μετὰ P--------- μετά
 331. Ζοροβαβελ N---GSM--- Ζοροβαβελ
 332. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 333. Νεεμιας N---NSM--- Νεεμιας
 334. Σαραιας N---NSM--- Σαραιας
 335. Ρεελιας N---NSM--- Ρεελιας
 336. Μαρδοχαιος N---NSM--- Μαρδοχαιος
 337. Βαλασαν N---NSM--- Βαλασαν
 338. Μασφαρ N---NSM--- Μασφαρ
 339. Βαγουι N---NSM--- Βαγουι
 340. Ρεουμ N---NSM--- Ρεουμ
 341. Βαανα N---NSM--- Βαανα
 342. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 343. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 344. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 345. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 346. 2Esdr 2:3
 347. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 348. Φορος N---GSM--- Φορος
 349. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 350. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 351. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 352. δύο M--------- δύο
 353. 2Esdr 2:4
 354. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 355. Σαφατια N---GSM--- Σαφατια
 356. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 357. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 358. δύο M--------- δύο
 359. 2Esdr 2:5
 360. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 361. Ηρα N---GSM--- Ηρα
 362. ἑπτακόσιοι A1--NPM--- ἑπτακόσιοι
 363. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 364. πέντε M--------- πέντε
 365. 2Esdr 2:6
 366. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 367. Φααθμωαβ N---GSM--- Φααθμωαβ
 368. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 369. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 370. Ιησουε N---GSM--- Ιησουε
 371. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 372. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 373. ὀκτακόσιοι A1A-NPM--- ὀκτακόσιοι
 374. δέκα M--------- δέκα
 375. δύο M--------- δύο
 376. 2Esdr 2:7
 377. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 378. Αιλαμ N---GSM--- Αιλαμ
 379. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 380. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 381. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 382. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 383. 2Esdr 2:8
 384. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 385. Ζαθουα N---GSM--- Ζαθουα
 386. ἐννακόσιοι A1--NPM--- ἐννακόσιοι
 387. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 388. πέντε M--------- πέντε
 389. 2Esdr 2:9
 390. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 391. Ζακχου N---GSM--- Ζακχου
 392. ἑπτακόσιοι A1--NPM--- ἑπτακόσιοι
 393. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 394. 2Esdr 2:10
 395. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 396. Βανουι N---GSM--- Βανουι
 397. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 398. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 399. δύο M--------- δύο
 400. 2Esdr 2:11
 401. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 402. Βαβι N---GSM--- Βαβι
 403. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 404. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 405. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 406. 2Esdr 2:12
 407. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 408. Ασγαδ N---GSM--- Ασγαδ
 409. τρισχίλιοι A1A-NPM--- τρισχίλιοι
 410. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 411. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 412. δύο M--------- δύο
 413. 2Esdr 2:13
 414. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 415. Αδωνικαμ N---GSM--- Αδωνικαμ
 416. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 417. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 418. ἕξ M--------- ἕξ
 419. 2Esdr 2:14
 420. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 421. Βαγοι N---GSM--- Βαγοι
 422. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 423. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 424. ἕξ M--------- ἕξ
 425. 2Esdr 2:15
 426. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 427. Αδιν N---GSM--- Αδιν
 428. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 429. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 430. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 431. 2Esdr 2:16
 432. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 433. Ατηρ N---GSM--- Ατηρ
 434. τῷ RA--DSM--- ὁ
 435. Εζεκια N---DSM--- Εζεκια
 436. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 437. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 438. 2Esdr 2:17
 439. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 440. Βασου N---GSM--- Βασου
 441. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 442. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 443. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 444. 2Esdr 2:18
 445. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 446. Ιωρα N---GSM--- Ιωρα
 447. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 448. δέκα M--------- δέκα
 449. δύο M--------- δύο
 450. 2Esdr 2:19
 451. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 452. Ασεμ N---GSM--- Ασεμ
 453. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 454. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 455. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 456. 2Esdr 2:20
 457. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 458. Γαβερ N---GSM--- Γαβερ
 459. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 460. πέντε M--------- πέντε
 461. 2Esdr 2:21
 462. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 463. Βαιθλεεμ N---GSM--- Βαιθλεεμ
 464. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 465. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 466. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 467. 2Esdr 2:22
 468. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 469. Νετωφα N---GSM--- Νετωφα
 470. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 471. ἕξ M--------- ἕξ
 472. 2Esdr 2:23
 473. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 474. Αναθωθ N---GSM--- Αναθωθ
 475. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 476. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 477. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 478. 2Esdr 2:24
 479. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 480. Ασμωθ N---GSM--- Ασμωθ
 481. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 482. δύο M--------- δύο
 483. 2Esdr 2:25
 484. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 485. Καριαθιαριμ N---GPM--- Καριαθιαριμ
 486. Καφιρα N---GSM--- Καφιρα
 487. καὶ C--------- καί
 488. Βηρωθ N---GSM--- Βηρωθ
 489. ἑπτακόσιοι A1A-NPM--- ἑπτακόσιοι
 490. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 491. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 492. 2Esdr 2:26
 493. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 494. Αραμα N---GSM--- Αραμα
 495. καὶ C--------- καί
 496. Γαβαα N---GSM--- Γαβαα
 497. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 498. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 499. εἷς M---NSM--- εἷς
 500. 2Esdr 2:27
 501. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 502. Μαχμας N---GSM--- Μαχμας
 503. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 504. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 505. δύο M--------- δύο
 506. 2Esdr 2:28
 507. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 508. Βαιθηλ N---GSM--- Βαιθηλ
 509. καὶ C--------- καί
 510. Αια N---GSM--- Αια
 511. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 512. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 513. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 514. 2Esdr 2:29
 515. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 516. Ναβου N---GSM--- Ναβου
 517. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 518. δύο M--------- δύο
 519. 2Esdr 2:30
 520. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 521. Μαγεβως N---GSM--- Μαγεβως
 522. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 523. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 524. ἕξ M--------- ἕξ
 525. 2Esdr 2:31
 526. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 527. Ηλαμ-αρ N---GSM--- Ηλαμαρ
 528. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 529. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 530. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 531. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 532. 2Esdr 2:32
 533. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 534. Ηραμ N---GSM--- Ηραμ
 535. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 536. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 537. 2Esdr 2:33
 538. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 539. Λοδ N---GSM--- Λοδ
 540. Αρωθ N---GSM--- Αρωθ
 541. καὶ C--------- καί
 542. Ωνω N---GSM--- Ωνω
 543. ἑπτακόσιοι A1A-NPM--- ἑπτακόσιοι
 544. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 545. πέντε M--------- πέντε
 546. 2Esdr 2:34
 547. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 548. Ιεριχω N---GSM--- Ιεριχω
 549. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 550. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 551. πέντε M--------- πέντε
 552. 2Esdr 2:35
 553. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 554. Σαναα N---GSM--- Σαναα
 555. τρισχίλιοι A1A-NPM--- τρισχίλιοι
 556. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 557. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 558. 2Esdr 2:36
 559. καὶ C--------- καί
 560. οἱ RA--NPM--- ὁ
 561. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 562. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 563. Ιεδουα N---GSM--- Ιεδουα
 564. τῷ RA--DSM--- ὁ
 565. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 566. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 567. ἐννακόσιοι A1--NPM--- ἐννακόσιοι
 568. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 569. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 570. 2Esdr 2:37
 571. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 572. Εμμηρ N---GSM--- Εμμηρ
 573. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 574. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 575. δύο M--------- δύο
 576. 2Esdr 2:38
 577. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 578. Φασσουρ N---GSM--- Φασσουρ
 579. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 580. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 581. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 582. ἑπτά M--------- ἑπτά
 583. 2Esdr 2:39
 584. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 585. Ηρεμ N---GSM--- Ηρεμ
 586. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 587. ἑπτά M--------- ἑπτά
 588. 2Esdr 2:40
 589. καὶ C--------- καί
 590. οἱ RA--NPM--- ὁ
 591. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 592. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 593. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 594. καὶ C--------- καί
 595. Καδμιηλ N---GSM--- Καδμιηλ
 596. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 597. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 598. Ωδουια N---GSM--- Ωδουια
 599. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 600. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 601. 2Esdr 2:41
 602. οἱ RA--NPM--- ὁ
 603. ᾄδοντες V1--PAPNPM ᾄδω
 604. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 605. Ασαφ N---GSM--- Ασαφ
 606. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 607. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 608. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 609. 2Esdr 2:42
 610. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 611. τῶν RA--GPM--- ὁ
 612. πυλωρῶν N2--GPM--- πυλωρός
 613. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 614. Σαλουμ N---GSM--- Σαλουμ
 615. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 616. Ατηρ N---GSM--- Ατηρ
 617. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 618. Τελμων N---GSM--- Τελμων
 619. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 620. Ακουβ N---GSM--- Ακουβ
 621. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 622. Ατιτα N---GSM--- Ατιτα
 623. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 624. Σαβαου N---GSM--- Σαβαου
 625. οἱ RA--NPM--- ὁ
 626. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 627. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 628. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 629. ἐννέα M--------- ἐννέα
 630. 2Esdr 2:43
 631. οἱ RA--NPM--- ὁ
 632. ναθιναῖοι N---NPM--- ναθιναῖοι
 633. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 634. Σουια N---GSM--- Σουια
 635. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 636. Ασουφε N---GSM--- Ασουφε
 637. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 638. Ταβαωθ N---GSM--- Ταβαωθ
 639. 2Esdr 2:44
 640. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 641. Κηραος N---GSM--- Κηραος
 642. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 643. Σωηα N---GSM--- Σωηα
 644. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 645. Φαδων N---GSM--- Φαδων
 646. 2Esdr 2:45
 647. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 648. Λαβανω N---GSM--- Λαβανω
 649. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 650. Αγαβα N---GSM--- Αγαβα
 651. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 652. Ακαβωθ N---GSM--- Ακαβωθ
 653. 2Esdr 2:46
 654. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 655. Αγαβ N---GSM--- Αγαβ
 656. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 657. Σαμαλαι N---GSM--- Σαμαλαι
 658. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 659. Αναν N---GSM--- Αναν
 660. 2Esdr 2:47
 661. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 662. Κεδελ N---GSM--- Κεδελ
 663. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 664. Γαερ N---GSM--- Γαερ
 665. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 666. Ρεηα N---GSM--- Ρεηα
 667. 2Esdr 2:48
 668. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 669. Ρασων N---GSM--- Ρασων
 670. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 671. Νεκωδα N---GSM--- Νεκωδα
 672. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 673. Γαζεμ N---GSM--- Γαζεμ
 674. 2Esdr 2:49
 675. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 676. Ουσα N---GSM--- Ουσα
 677. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 678. Φαση N---GSM--- Φαση
 679. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 680. Βασι N---GSM--- Βασι
 681. 2Esdr 2:50
 682. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 683. Ασενα N---GSM--- Ασενα
 684. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 685. Μαωνιμ N---GSM--- Μαωνιμ
 686. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 687. Ναφισων N---GSM--- Ναφισων
 688. 2Esdr 2:51
 689. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 690. Βακβουκ N---GSM--- Βακβουκ
 691. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 692. Ακιφα N---GSM--- Ακιφα
 693. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 694. Αρουρ N---GSM--- Αρουρ
 695. 2Esdr 2:52
 696. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 697. Βασαλωθ N---GSM--- Βασαλωθ
 698. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 699. Μαουδα N---GSM--- Μαουδα
 700. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 701. Αρησα N---GSM--- Αρησα
 702. 2Esdr 2:53
 703. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 704. Βαρκους N---GSM--- Βαρκους
 705. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 706. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 707. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 708. Θεμα N---GSM--- Θεμα
 709. 2Esdr 2:54
 710. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 711. Νασουε N---GSM--- Νασουε
 712. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 713. Ατουφα N---GSM--- Ατουφα
 714. 2Esdr 2:55
 715. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 716. Αβδησελμα N---GSM--- Αβδησελμα
 717. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 718. Σατι N---GSM--- Σατι
 719. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 720. Ασεφηραθ N---GSM--- Ασεφηραθ
 721. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 722. Φαδουρα N---GSM--- Φαδουρα
 723. 2Esdr 2:56
 724. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 725. Ιεηλα N---GSM--- Ιεηλα
 726. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 727. Δαρκων N---GSM--- Δαρκων
 728. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 729. Γεδηλ N---GSM--- Γεδηλ
 730. 2Esdr 2:57
 731. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 732. Σαφατια N---GSM--- Σαφατια
 733. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 734. Ατιλ N---GSM--- Ατιλ
 735. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 736. Φαχεραθ-ασεβωιν N---GSM--- Φαχεραθ-ασεβωιν
 737. υἱοὶ N2--NPM--- οἱός
 738. Ημι N---GSM--- Ημι
 739. 2Esdr 2:58
 740. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 741. οἱ RA--NPM--- ὁ
 742. ναθινιν N---NPM--- ναθινιν
 743. καὶ C--------- καί
 744. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 745. Αβδησελμα N---GSM--- Αβδησελμα
 746. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 747. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 748. δύο M--------- δύο
 749. 2Esdr 2:59
 750. καὶ C--------- καί
 751. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 752. οἱ RA--NPM--- ὁ
 753. ἀναβάντες VZ--AAPNPM βαίνω ἀνα
 754. ἀπὸ P--------- ἀπό
 755. Θελμελεθ N---GS---- Θελμελεθ
 756. Θελαρησα N---GS---- Θελαρησα
 757. Χαρουβ N---GS---- Χαρουβ
 758. Ηδαν N---GS---- Ηδαν
 759. Εμμηρ N---GS---- Εμμηρ
 760. καὶ C--------- καί
 761. οὐκ D--------- οὐ
 762. ἠδυνάσθησαν VSI-API3P- δύναμαι
 763. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 764. ἀναγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 765. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 766. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 767. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 768. καὶ C--------- καί
 769. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 770. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 771. εἰ C--------- εἰ
 772. ἐξ P--------- ἐκ
 773. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 774. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 775. 2Esdr 2:60
 776. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 777. Δαλαια N---GSM--- Δαλαια
 778. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 779. Βουα N---GSM--- Βουα
 780. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 781. Τωβια N---GSM--- Τωβια
 782. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 783. Νεκωδα N---GSM--- Νεκωδα
 784. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 785. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 786. δύο M--------- δύο
 787. 2Esdr 2:61
 788. καὶ C--------- καί
 789. ἀπὸ P--------- ἀπό
 790. τῶν RA--GPM--- ὁ
 791. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 792. τῶν RA--GPM--- ὁ
 793. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 794. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 795. Χαβια N---GSM--- Χαβια
 796. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 797. Ακους N---GSM--- Ακους
 798. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 799. Βερζελλαι N---GSM--- Βερζελλαι
 800. ὃς RR--NSM--- ὅς
 801. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 802. ἀπὸ P--------- ἀπό
 803. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 804. Βερζελλαι N---GSM--- Βερζελλαι
 805. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 806. Γαλααδίτου N1M-GSM--- Γαλααδίτης
 807. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 808. καὶ C--------- καί
 809. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 810. ἐπὶ P--------- ἐπί
 811. τῷ RA--DSN--- ὁ
 812. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 813. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 814. 2Esdr 2:62
 815. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 816. ἐζήτησαν VAI-AAI3P- ζητέω
 817. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 818. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 819. οἱ RA--NPM--- ὁ
 820. μεθωεσιμ N---NPM--- μεθωεσιμ
 821. καὶ C--------- καί
 822. οὐχ D--------- οὐ
 823. εὑρέθησαν VC--API3P- εὑρίσκω
 824. καὶ C--------- καί
 825. ἠγχιστεύθησαν VCI-API3P- ἀγχιστεύω
 826. ἀπὸ P--------- ἀπό
 827. τῆς RA--GSF--- ὁ
 828. ἱερατείας N1A-GSF--- ἱερατεία
 829. 2Esdr 2:63
 830. καὶ C--------- καί
 831. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 832. Αθερσαθα N---NSM--- Αθερσαθα
 833. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 834. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 835. μὴ D--------- μή
 836. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 837. ἀπὸ P--------- ἀπό
 838. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 839. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 840. τῶν RA--GPM--- ὁ
 841. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 842. ἕως C--------- ἕως
 843. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 844. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 845. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 846. φωτίζουσιν V1--PAI3P- φωτίζω
 847. καὶ C--------- καί
 848. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 849. τελείοις A1A-DPM--- τέλειος
 850. 2Esdr 2:64
 851. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 852. δὲ X--------- δέ
 853. ἡ RA--NSF--- ὁ
 854. ἐκκλησία N1A-NSF--- ἐκκλησία
 855. ὡς C--------- ὡς
 856. εἷς M---NSM--- εἷς
 857. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 858. μυριάδες N3D-NPF--- μυριάς
 859. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 860. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 861. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 862. 2Esdr 2:65
 863. χωρὶς D--------- χωρίς
 864. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 865. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 866. καὶ C--------- καί
 867. παιδισκῶν N2--GPF--- παιδίσκος
 868. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 869. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 870. ἑπτακισχίλιοι A1A-NPM--- ἑπτακισχίλιοι
 871. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 872. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 873. ἑπτά M--------- ἑπτά
 874. καὶ C--------- καί
 875. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 876. ᾄδοντες V1--PAPNPM ᾄδω
 877. καὶ C--------- καί
 878. ᾄδουσαι V1--PAPNPF ᾄδω
 879. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 880. 2Esdr 2:66
 881. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 882. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 883. ἑπτακόσιοι A1A-NPM--- ἑπτακόσιοι
 884. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 885. ἕξ M--------- ἕξ
 886. ἡμίονοι N2--NPM--- ἡμίονος
 887. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 888. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 889. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 890. πέντε M--------- πέντε
 891. 2Esdr 2:67
 892. κάμηλοι N2--NPM--- κάμηλος
 893. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 894. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 895. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 896. πέντε M--------- πέντε
 897. ὄνοι N2--NPM--- ὄνος
 898. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 899. ἑξακισχίλιοι A1A-NPM--- ἑξακισχίλιοι
 900. ἑπτακόσιοι A1A-NPM--- ἑπτακόσιοι
 901. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 902. 2Esdr 2:68
 903. καὶ C--------- καί
 904. ἀπὸ P--------- ἀπό
 905. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 906. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 907. ἐν P--------- ἐν
 908. τῷ RA--DSN--- ὁ
 909. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 910. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 911. εἰς P--------- εἰς
 912. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 913. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 914. τὸν RA--ASM--- ὁ
 915. ἐν P--------- ἐν
 916. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 917. ἡκουσιάσαντο VAI-AMI3P- ἑκουσιάζομαι
 918. εἰς P--------- εἰς
 919. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 920. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 921. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 922. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 923. στῆσαι VA--AAN--- ἵστημι
 924. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 925. ἐπὶ P--------- ἐπί
 926. τὴν RA--ASF--- ὁ
 927. ἑτοιμασίαν N1A-ASF--- ἑτοιμασία
 928. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 929. 2Esdr 2:69
 930. ὡς C--------- ὡς
 931. ἡ RA--NSF--- ὁ
 932. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 933. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 934. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 935. εἰς P--------- εἰς
 936. θησαυρὸν N2--ASM--- θησαυρός
 937. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 938. ἔργου N2N-GSN--- ἔργον
 939. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 940. καθαρόν A1A-ASM--- καθαρός
 941. μναῖ N1A-NPF--- μνᾶ
 942. ἓξ M--------- ἕξ
 943. μυριάδες N3D-NPF--- μυριάς
 944. καὶ C--------- καί
 945. χίλιαι A1A-NPF--- χίλιοι
 946. καὶ C--------- καί
 947. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 948. μναῖ N1A-NPF--- μνᾶ
 949. πεντακισχίλιαι A1A-NPF--- πεντακισχίλιοι
 950. καὶ C--------- καί
 951. κοθωνοι A1A-APM--- κοθωνος
 952. τῶν RA--GPM--- ὁ
 953. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 954. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 955. 2Esdr 2:70
 956. καὶ C--------- καί
 957. ἐκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω κατα
 958. οἱ RA--NPM--- ὁ
 959. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 960. καὶ C--------- καί
 961. οἱ RA--NPM--- ὁ
 962. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 963. καὶ C--------- καί
 964. οἱ RA--NPM--- ὁ
 965. ἀπὸ P--------- ἀπό
 966. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 967. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 968. καὶ C--------- καί
 969. οἱ RA--NPM--- ὁ
 970. ᾄδοντες V1--PAPNPM ᾄδω
 971. καὶ C--------- καί
 972. οἱ RA--NPM--- ὁ
 973. πυλωροὶ N2--NPM--- πυλωρός
 974. καὶ C--------- καί
 975. οἱ RA--NPM--- ὁ
 976. ναθινιμ N---NPM--- ναθινιμ
 977. ἐν P--------- ἐν
 978. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 979. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 980. καὶ C--------- καί
 981. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 982. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 983. ἐν P--------- ἐν
 984. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 985. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 986. 2Esdr 3:1
 987. καὶ C--------- καί
 988. ἔφθασεν VAI-AAI3S- φθάνω
 989. ὁ RA--NSM--- ὁ
 990. μὴν N3--NSM--- μήν
 991. ὁ RA--NSM--- ὁ
 992. ἕβδομος A1--NSM--- ἕβδομος
 993. καὶ C--------- καί
 994. οἱ RA--NPM--- ὁ
 995. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 996. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 997. ἐν P--------- ἐν
 998. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 999. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1000. καὶ C--------- καί
 1001. συνήχθη VQI-API3S- ἄγω συν
 1002. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1003. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1004. ὡς C--------- ὡς
 1005. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1006. εἷς M---NSM--- εἷς
 1007. εἰς P--------- εἰς
 1008. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1009. 2Esdr 3:2
 1010. καὶ C--------- καί
 1011. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 1012. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1013. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1014. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1015. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 1016. καὶ C--------- καί
 1017. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1018. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 1019. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1020. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1021. καὶ C--------- καί
 1022. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 1023. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1024. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1025. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 1026. καὶ C--------- καί
 1027. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1028. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 1029. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1030. καὶ D--------- καί
 1031. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 1032. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1033. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 1034. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1035. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1036. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1037. ἀνενέγκαι VA--AAN--- φέρω ἀνα
 1038. ἐπ' P--------- ἐπί
 1039. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 1040. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 1041. κατὰ P--------- κατά
 1042. τὰ RA--APN--- ὁ
 1043. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 1044. ἐν P--------- ἐν
 1045. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1046. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 1047. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 1048. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1049. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1050. 2Esdr 3:3
 1051. καὶ C--------- καί
 1052. ἡτοίμασαν VAI-AAI3P- ἑτοιμάζω
 1053. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1054. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 1055. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1056. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1057. ἑτοιμασίαν N1A-ASF--- ἑτοιμασία
 1058. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1059. ὅτι C--------- ὅτι
 1060. ἐν P--------- ἐν
 1061. καταπλήξει N3I-DSF--- κατάπληξις
 1062. ἐπ' P--------- ἐπί
 1063. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1064. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1065. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1066. λαῶν N2--GPM--- λαός
 1067. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1068. γαιῶν N1A-GPF--- γαῖα
 1069. καὶ C--------- καί
 1070. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 1071. ἐπ' P--------- ἐπί
 1072. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 1073. ὁλοκαύτωσις N3I-NSF--- ὁλοκαύτωσις
 1074. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1075. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1076. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1077. πρωὶ D--------- πρωί
 1078. καὶ C--------- καί
 1079. εἰς P--------- εἰς
 1080. ἑσπέραν N1A-ASF--- ἑσπέρα
 1081. 2Esdr 3:4
 1082. καὶ C--------- καί
 1083. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1084. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1085. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 1086. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1087. σκηνῶν N1--GPF--- σκηνή
 1088. κατὰ P--------- κατά
 1089. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1090. γεγραμμένον VP--XMPASN γράφω
 1091. καὶ C--------- καί
 1092. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 1093. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1094. ἐν P--------- ἐν
 1095. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1096. ἐν P--------- ἐν
 1097. ἀριθμῷ N2--DSM--- ἀριθμός
 1098. ὡς C--------- ὡς
 1099. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1100. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 1101. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1102. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1103. ἐν P--------- ἐν
 1104. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1105. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1106. 2Esdr 3:5
 1107. καὶ C--------- καί
 1108. μετὰ P--------- μετά
 1109. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1110. ὁλοκαυτώσεις N3I-NPF--- ὁλοκαύτωσις
 1111. ἐνδελεχισμοῦ N2--GSM--- ἐνδελεχισμός
 1112. καὶ C--------- καί
 1113. εἰς P--------- εἰς
 1114. τὰς RA--APF--- ὁ
 1115. νουμηνίας N1A-APF--- νουμηνία
 1116. καὶ C--------- καί
 1117. εἰς P--------- εἰς
 1118. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1119. ἑορτὰς N1--APF--- ἑορτή
 1120. τὰς RA--APF--- ὁ
 1121. ἡγιασμένας VT--XMPAPF ἁγιάζω
 1122. καὶ C--------- καί
 1123. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1124. ἑκουσιαζομένῳ V1--PMPDSM ἑκουσιάζομαι
 1125. ἑκούσιον A1A-ASM--- ἑκούσιος
 1126. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1127. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1128. 2Esdr 3:6
 1129. ἐν P--------- ἐν
 1130. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1131. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 1132. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1133. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 1134. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1135. ἑβδόμου A1--GSM--- ἕβδομος
 1136. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 1137. ἀναφέρειν V1--PAN--- φέρω ἀνα
 1138. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 1139. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1140. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1141. καὶ C--------- καί
 1142. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1143. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1144. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1145. οὐκ D--------- οὐ
 1146. ἐθεμελιώθη VCI-API3S- θεμελιόω
 1147. 2Esdr 3:7
 1148. καὶ C--------- καί
 1149. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 1150. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 1151. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1152. λατόμοις N2--DPM--- λατόμος
 1153. καὶ C--------- καί
 1154. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1155. τέκτοσιν N3N-DPM--- τέκτων
 1156. καὶ C--------- καί
 1157. βρώματα N3M-APN--- βρῶμα
 1158. καὶ C--------- καί
 1159. ποτὰ A1--APN--- ποτός
 1160. καὶ C--------- καί
 1161. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 1162. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1163. Σηδανιν N---DPM--- Σηδανιν
 1164. καὶ C--------- καί
 1165. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1166. Σωριν N---DPM--- Σωριν
 1167. ἐνέγκαι VA--AAN--- φέρω
 1168. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 1169. κέδρινα A1--APN--- κέδρινος
 1170. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1171. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1172. Λιβάνου N2--GSM--- Λιβάνος
 1173. πρὸς P--------- πρός
 1174. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 1175. Ιόππης N1M-GSM--- Ιόππη
 1176. κατ' P--------- κατά
 1177. ἐπιχώρησιν N3I-ASF--- ἐπιχώρησις
 1178. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 1179. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1180. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1181. ἐπ' P--------- ἐπί
 1182. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1183. 2Esdr 3:8
 1184. καὶ C--------- καί
 1185. ἐν P--------- ἐν
 1186. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1187. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 1188. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1189. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 1190. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1191. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 1192. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1193. εἰς P--------- εἰς
 1194. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1195. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1196. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1197. εἰς P--------- εἰς
 1198. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1199. ἐν P--------- ἐν
 1200. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 1201. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1202. δευτέρῳ A1A-DSM--- δεύτερος
 1203. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 1204. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 1205. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1206. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1207. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 1208. καὶ C--------- καί
 1209. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1210. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1212. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 1213. καὶ C--------- καί
 1214. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1215. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 1216. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1217. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 1218. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1219. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1220. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1221. καὶ C--------- καί
 1222. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1223. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 1224. καὶ C--------- καί
 1225. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1226. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1227. ἐρχόμενοι V1--PMPNPM ἔρχομαι
 1228. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1229. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1230. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 1231. εἰς P--------- εἰς
 1232. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1233. καὶ C--------- καί
 1234. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 1235. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1236. Λευίτας N1M-APM--- Λευείτης
 1237. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1238. εἰκοσαετοῦς A3H-GSM--- εἰκοσαετής
 1239. καὶ C--------- καί
 1240. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 1241. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1242. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1243. ποιοῦντας V2--PAPAPM ποιέω
 1244. τὰ RA--APN--- ὁ
 1245. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1246. ἐν P--------- ἐν
 1247. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1248. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1249. 2Esdr 3:9
 1250. καὶ C--------- καί
 1251. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 1252. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1253. καὶ C--------- καί
 1254. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1255. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1256. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1257. καὶ C--------- καί
 1258. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1259. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 1260. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1261. Καδμιηλ N---NSM--- Καδμιηλ
 1262. καὶ C--------- καί
 1263. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1264. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1265. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1266. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1267. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 1268. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1269. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1270. ποιοῦντας V2--PAPAPM ποιέω
 1271. τὰ RA--APN--- ὁ
 1272. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1273. ἐν P--------- ἐν
 1274. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1275. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1276. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1277. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1278. Ηναδαδ N---GSM--- Ηναδαδ
 1279. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1280. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1281. καὶ C--------- καί
 1282. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 1283. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1284. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1285. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 1286. 2Esdr 3:10
 1287. καὶ C--------- καί
 1288. ἐθεμελίωσαν VAI-AAI3P- θεμελιόω
 1289. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1290. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 1291. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1292. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1293. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1294. καὶ C--------- καί
 1295. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 1296. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1297. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1298. ἐστολισμένοι V1--PMPNPM στολίζω
 1299. ἐν P--------- ἐν
 1300. σάλπιγξιν N3G-DPF--- σάλπιγξ
 1301. καὶ C--------- καί
 1302. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1303. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 1304. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1305. Ασαφ N---GSM--- Ασαφ
 1306. ἐν P--------- ἐν
 1307. κυμβάλοις N2N-DPN--- κυμβάλον
 1308. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1309. αἰνεῖν V2--PAN--- αἰνέω
 1310. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1311. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1312. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1313. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1314. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1315. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1316. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1317. 2Esdr 3:11
 1318. καὶ C--------- καί
 1319. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 1320. ἐν P--------- ἐν
 1321. αἴνῳ N2--DSM--- αἶνος
 1322. καὶ C--------- καί
 1323. ἀνθομολογήσει VF--FAI3S- ὁμολογέω ἀντι
 1324. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1325. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1326. ὅτι C--------- ὅτι
 1327. ἀγαθόν A1--ASM--- ἀγαθός
 1328. ὅτι C--------- ὅτι
 1329. εἰς P--------- εἰς
 1330. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1331. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1332. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1333. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 1334. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1335. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1336. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1337. καὶ C--------- καί
 1338. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1339. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1340. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1341. ἐσήμαινον V1I-IAI3P- σημαίνω
 1342. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1343. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 1344. αἰνεῖν V2--PAN--- αἰνέω
 1345. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1346. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1347. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1348. θεμελιώσει N3I-DSF--- θεμελίωσις
 1349. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1350. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1351. 2Esdr 3:12
 1352. καὶ C--------- καί
 1353. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 1354. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1355. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1356. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 1357. καὶ C--------- καί
 1358. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1359. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 1360. καὶ C--------- καί
 1361. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 1362. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1363. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 1364. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1365. πρεσβύτεροι A1A-NPM--- πρεσβύτερος
 1366. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1367. εἴδοσαν VBI-AAI3P- ὁράω
 1368. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1369. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1370. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1371. πρῶτον A1--ASM--- πρῶτος
 1372. ἐν P--------- ἐν
 1373. θεμελιώσει N3I-DSF--- θεμελίωσις
 1374. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1375. καὶ C--------- καί
 1376. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 1377. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1378. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1379. ἐν P--------- ἐν
 1380. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1381. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1382. ἔκλαιον V1I-IAI3P- κλαίω
 1383. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 1384. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 1385. καὶ C--------- καί
 1386. ὄχλος N2--NSM--- ὄχλος
 1387. ἐν P--------- ἐν
 1388. σημασίᾳ N1A-DSF--- σημασία
 1389. μετ' P--------- μετά
 1390. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 1391. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1392. ὑψῶσαι VA--AAN--- ὑψόω
 1393. ᾠδήν N1--ASF--- ᾠδή
 1394. 2Esdr 3:13
 1395. καὶ C--------- καί
 1396. οὐκ D--------- οὐ
 1397. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1398. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1399. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1400. ἐπιγινώσκων V1--PAPNSM γιγνώσκω ἐπι
 1401. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1402. σημασίας N1A-GSF--- σημασία
 1403. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1404. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 1405. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1406. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1407. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1408. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1409. κλαυθμοῦ N2--GSM--- κλαυθμός
 1410. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1411. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1412. ὅτι C--------- ὅτι
 1413. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1414. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1415. ἐκραύγασεν VAI-AAI3S- κραυγάζω
 1416. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 1417. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 1418. καὶ C--------- καί
 1419. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1420. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 1421. ἠκούετο V1I-IPI3S- ἀκούω
 1422. ἕως C--------- ἕως
 1423. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1424. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 1425. 2Esdr 4:1
 1426. καὶ C--------- καί
 1427. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 1428. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1429. θλίβοντες V1--PAPNPM θλίβω
 1430. Ιουδα N---ASM--- Ἰουδά
 1431. καὶ C--------- καί
 1432. Βενιαμιν N---ASM--- Βενιαμίν
 1433. ὅτι C--------- ὅτι
 1434. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1435. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1436. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1437. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 1438. οἰκοδομοῦσιν V2--PAI3P- οἰκοδομέω
 1439. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1440. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1441. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1442. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1443. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1444. 2Esdr 4:2
 1445. καὶ C--------- καί
 1446. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 1447. πρὸς P--------- πρός
 1448. Ζοροβαβελ N---ASM--- Ζοροβαβελ
 1449. καὶ C--------- καί
 1450. πρὸς P--------- πρός
 1451. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1452. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 1453. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1454. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 1455. καὶ C--------- καί
 1456. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 1457. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1458. οἰκοδομήσομεν VF--FAI1P- οἰκοδομέω
 1459. μεθ' P--------- μετά
 1460. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1461. ὅτι C--------- ὅτι
 1462. ὡς C--------- ὡς
 1463. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1464. ἐκζητοῦμεν V2--PAI1P- ζητέω ἐκ
 1465. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1466. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1467. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1468. καὶ C--------- καί
 1469. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1470. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1471. θυσιάζομεν V1--PAI1P- θυσιάζω
 1472. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1473. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1474. Ασαραδδων N---GSM--- Ασαραδδων
 1475. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1476. Ασσουρ N---GSM--- Ασσουρ
 1477. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1478. ἐνέγκαντος VAI-AAPGSM φέρω
 1479. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1480. ὧδε D--------- ὧδε
 1481. 2Esdr 4:3
 1482. καὶ C--------- καί
 1483. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1484. πρὸς P--------- πρός
 1485. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1486. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 1487. καὶ C--------- καί
 1488. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1489. καὶ C--------- καί
 1490. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1491. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 1492. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1493. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 1494. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1495. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 1496. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1497. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1498. οὐχ D--------- οὐ
 1499. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1500. καὶ C--------- καί
 1501. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1502. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1503. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 1504. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1505. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1506. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1507. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1508. ὅτι C--------- ὅτι
 1509. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1510. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1511. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1512. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1513. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 1514. οἰκοδομήσομεν VF--FAI1P- οἰκοδομέω
 1515. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1516. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1517. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1518. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1519. ὡς C--------- ὡς
 1520. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 1521. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1522. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 1523. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1524. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1525. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1526. 2Esdr 4:4
 1527. καὶ C--------- καί
 1528. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1529. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1530. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1531. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1532. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1533. ἐκλύων V1--PAPNSM λύω ἐκ
 1534. τὰς RA--APF--- ὁ
 1535. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1536. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1537. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1538. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 1539. καὶ C--------- καί
 1540. ἐνεπόδιζον V1I-IAI3P- ποδίζω ἐν
 1541. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1542. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1543. οἰκοδομεῖν V2--PAN--- οἰκοδομέω
 1544. 2Esdr 4:5
 1545. καὶ C--------- καί
 1546. μισθούμενοι V4--PMPNPM μισθόω
 1547. ἐπ' P--------- ἐπί
 1548. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1549. βουλευόμενοι V1--PMPNPM βουλεύω
 1550. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1551. διασκεδάσαι VA--AAN--- σκεδάζω δια
 1552. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 1553. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1554. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1555. τὰς RA--APF--- ὁ
 1556. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1557. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 1558. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1559. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1560. καὶ C--------- καί
 1561. ἕως D--------- ἕως
 1562. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1563. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 1564. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1565. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1566. 2Esdr 4:6
 1567. καὶ C--------- καί
 1568. ἐν P--------- ἐν
 1569. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 1570. Ασουηρου N2--GSM--- Ασουηρος
 1571. ἐν P--------- ἐν
 1572. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 1573. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1574. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1575. ἔγραψαν VAI-AAI3P- γράφω
 1576. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 1577. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1578. οἰκοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω
 1579. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 1580. καὶ C--------- καί
 1581. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 1582. 2Esdr 4:7
 1583. καὶ C--------- καί
 1584. ἐν P--------- ἐν
 1585. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1586. Αρθασασθα N---GSM--- Αρθασασθα
 1587. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 1588. ἐν P--------- ἐν
 1589. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1590. Μιθραδάτῃ N1M-DSM--- Μιθραδάτης
 1591. Ταβεηλ N---NSM--- Ταβεηλ
 1592. σὺν P--------- σύν
 1593. καὶ D--------- καί
 1594. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1595. λοιποῖς A1--DPM--- λοιπός
 1596. συνδούλοις N2--DPM--- σύνδουλος
 1597. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1598. πρὸς P--------- πρός
 1599. Αρθασασθα N---ASM--- Αρθασασθα
 1600. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1601. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1602. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 1603. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1604. φορολόγος N2--NSM--- φορολόγος
 1605. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 1606. Συριστὶ N---DS---- Συριστί
 1607. καὶ C--------- καί
 1608. ἡρμηνευμένην VM--XPPASF ἑρμηνεύω
 1609. 2Esdr 4:8
 1610. Ραουμ N---NSM--- Ραουμ
 1611. βααλταμ N---NSM--- βααλταμ
 1612. καὶ C--------- καί
 1613. Σαμσαι N---NSM--- Σαμσαι
 1614. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1615. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 1616. ἔγραψαν VAI-AAI3P- γράφω
 1617. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 1618. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1619. κατὰ P--------- κατά
 1620. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1621. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1622. Αρθασασθα N---DSM--- Αρθασασθα
 1623. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1624. 2Esdr 4:9
 1625. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 1626. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 1627. Ραουμ N---NSM--- Ραουμ
 1628. βααλταμ N---NSM--- βααλταμ
 1629. καὶ C--------- καί
 1630. Σαμσαι N---NSM--- Σαμσαι
 1631. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1632. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 1633. καὶ C--------- καί
 1634. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1635. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 1636. σύνδουλοι N2--NPM--- σύνδουλος
 1637. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1638. Διναῖοι N---NPM--- Διναῖοι
 1639. Αφαρσαθαχαῖοι N---NPM--- Αφαρσαθαχαῖοι
 1640. Ταρφαλλαῖοι N---NPM--- Ταρφαλλαῖοι
 1641. Αφαρσαῖοι N---NPM--- Αφαρσαῖοι
 1642. Αρχυαῖοι N---NPM--- Αρχυαῖοι
 1643. Βαβυλώνιοι N---NPM--- Βαβυλώνιος
 1644. Σουσαναχαῖοι N---NPM--- Σουσαναχαῖοι
 1645. οἵ RR--NPM--- ὅς
 1646. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1647. Ηλαμαῖοι N---NPM--- Ηλαμαῖοι
 1648. 2Esdr 4:10
 1649. καὶ C--------- καί
 1650. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1651. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 1652. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1653. ὧν RR--GPN--- ὅς
 1654. ἀπῴκισεν VAI-AAI3S- οἰκίζω ἀπο
 1655. Ασενναφαρ N---NSM--- Ασενναφαρ
 1656. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1657. μέγας A3--NSM--- μέγας
 1658. καὶ C--------- καί
 1659. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1660. τίμιος A1A-NSM--- τίμιος
 1661. καὶ C--------- καί
 1662. κατῴκισεν VAI-AAI3S- οἰκίζω κατα
 1663. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1664. ἐν P--------- ἐν
 1665. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 1666. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1667. Σομορων N---GSF--- Σομορων
 1668. καὶ C--------- καί
 1669. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1670. κατάλοιπον A1B-ASN--- κατάλοιπος
 1671. πέραν D--------- πέραν
 1672. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1673. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 1674. 2Esdr 4:11
 1675. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1676. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1677. διαταγὴ N1--NSF--- διαταγή
 1678. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1679. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 1680. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1681. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 1682. πρὸς P--------- πρός
 1683. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1684. πρὸς P--------- πρός
 1685. Αρθασασθα N---ASM--- Αρθασασθα
 1686. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1687. παῖδές N3D-NPM--- παῖς
 1688. σου RP--GS---- σύ
 1689. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1690. πέραν D--------- πέραν
 1691. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1692. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 1693. 2Esdr 4:12
 1694. γνωστὸν A1--ASN--- γνωστός
 1695. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1696. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1697. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1698. ὅτι C--------- ὅτι
 1699. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1700. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 1701. ἀναβάντες VZ--AAPNPM βαίνω ἀνα
 1702. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1703. σοῦ RP--GS---- σύ
 1704. ἐφ' P--------- ἐπί
 1705. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1706. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 1707. εἰς P--------- εἰς
 1708. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1709. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1710. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1711. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1712. ἀποστάτιν N3I-ASF--- ἀποστάτις
 1713. καὶ C--------- καί
 1714. πονηρὰν A1A-ASF--- πονηρός
 1715. οἰκοδομοῦσιν V2--PAI3P- οἰκοδομέω
 1716. καὶ C--------- καί
 1717. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1718. τείχη N3E-NPN--- τεῖχος
 1719. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1720. κατηρτισμένοι VT--XPPNSM ἀρτίζω κατα
 1721. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 1722. καὶ C--------- καί
 1723. θεμελίους N2--APM--- θεμέλιος
 1724. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1725. ἀνύψωσαν VA--AAI3P- ὑψόω ἀνα
 1726. 2Esdr 4:13
 1727. νῦν D--------- νῦν
 1728. οὖν X--------- οὖν
 1729. γνωστὸν A1--ASN--- γνωστός
 1730. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1731. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1732. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1733. ὅτι C--------- ὅτι
 1734. ἐὰν C--------- ἐάν
 1735. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1736. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1737. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1738. ἀνοικοδομηθῇ VC--APS3S- οἰκοδομέω ἀνα
 1739. καὶ C--------- καί
 1740. τὰ RA--APN--- ὁ
 1741. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 1742. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1743. καταρτισθῶσιν VS--APS3P- ἀρτίζω κατα
 1744. φόροι N2--NPM--- φόρος
 1745. οὐκ D--------- οὐ
 1746. ἔσονταί VF--FMI3P- εἰμί
 1747. σοι RP--DS---- σύ
 1748. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1749. δώσουσιν VF--FAI3P- δίδωμι
 1750. καὶ C--------- καί
 1751. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1752. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 1753. κακοποιεῖ V2--PAI3S- κακοποιέω
 1754. 2Esdr 4:14
 1755. καὶ C--------- καί
 1756. ἀσχημοσύνην N1--ASF--- ἀσχημοσύνη
 1757. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1758. οὐκ D--------- οὐ
 1759. ἔξεστιν V9--PAI3S- εἰμί ἐκ
 1760. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1761. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 1762. διὰ P--------- διά
 1763. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1764. ἐπέμψαμεν VAI-AAI1P- πέμπω
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. ἐγνωρίσαμεν VAI-AAI1P- γνωρίζω
 1767. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1768. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1769. 2Esdr 4:15
 1770. ἵνα C--------- ἵνα
 1771. ἐπισκέψηται VA--AMS3S- σκέπτομαι ἐπι
 1772. ἐν P--------- ἐν
 1773. βιβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 1774. ὑπομνηματισμοῦ N2--GSM--- ὑπομνηματισμός
 1775. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1776. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1777. σου RP--GS---- σύ
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 1780. καὶ C--------- καί
 1781. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 1782. ὅτι C--------- ὅτι
 1783. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1784. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1785. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1786. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1787. ἀποστάτις N3I-NSF--- ἀποστάτις
 1788. καὶ C--------- καί
 1789. κακοποιοῦσα V2--PAPNSF κακοποιέω
 1790. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 1791. καὶ C--------- καί
 1792. χώρας N1A-APF--- χώρα
 1793. καὶ C--------- καί
 1794. φυγάδια N2N-NPN--- φυγάδιον
 1795. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 1796. ἐν P--------- ἐν
 1797. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 1798. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1799. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1800. χρόνων N2--GPM--- χρόνος
 1801. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1802. διὰ P--------- διά
 1803. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1804. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1805. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1806. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1807. ἠρημώθη VCI-API3S- ἐρημόω
 1808. 2Esdr 4:16
 1809. γνωρίζομεν V1--PAI1P- γνωρίζω
 1810. οὖν X--------- οὖν
 1811. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1812. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1813. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1814. ὅτι C--------- ὅτι
 1815. ἐὰν C--------- ἐάν
 1816. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1817. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1818. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1819. οἰκοδομηθῇ VC--APS3S- οἰκοδομέω
 1820. καὶ C--------- καί
 1821. τὰ RA--APN--- ὁ
 1822. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 1823. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1824. καταρτισθῇ VS--APS3S- ἀρτίζω κατα
 1825. οὐκ D--------- οὐ
 1826. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1827. σοι RP--DS---- σύ
 1828. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 1829. 2Esdr 4:17
 1830. καὶ C--------- καί
 1831. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1832. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1833. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1834. πρὸς P--------- πρός
 1835. Ραουμ N---ASM--- Ραουμ
 1836. βααλταμ N---A----- βααλταμ
 1837. καὶ C--------- καί
 1838. Σαμσαι N---ASM--- Σαμσαι
 1839. γραμματέα N3V-ASM--- γραμματεύς
 1840. καὶ C--------- καί
 1841. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1842. καταλοίπους A1B-APM--- κατάλοιπος
 1843. συνδούλους N2--APM--- σύνδουλος
 1844. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1845. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1846. οἰκοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω
 1847. ἐν P--------- ἐν
 1848. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 1849. καὶ C--------- καί
 1850. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1851. καταλοίπους A1B-APM--- κατάλοιπος
 1852. πέραν D--------- πέραν
 1853. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1854. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 1855. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 1856. καί C--------- καί
 1857. φησιν V6--PAI3S- φημί
 1858. 2Esdr 4:18
 1859. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1860. φορολόγος N2--NSM--- φορολόγος
 1861. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1862. ἀπεστείλατε VAI-AAI2P- στέλλω ἀπο
 1863. πρὸς P--------- πρός
 1864. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1865. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 1866. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 1867. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1868. 2Esdr 4:19
 1869. καὶ C--------- καί
 1870. παρ' P--------- παρά
 1871. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1872. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 1873. γνώμη N1--NSF--- γνώμη
 1874. καὶ C--------- καί
 1875. ἐπεσκεψάμεθα VAI-AMI1P- σκέπτομαι ἐπι
 1876. καὶ C--------- καί
 1877. εὕραμεν VA--AAI1P- εὑρίσκω
 1878. ὅτι C--------- ὅτι
 1879. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1880. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1881. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1882. ἀφ' P--------- ἀπό
 1883. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1884. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1885. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1886. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 1887. ἐπαίρεται V1--PMI3S- αἴρω ἐπι
 1888. καὶ C--------- καί
 1889. ἀποστάσεις N3I-NPF--- ἀπόστασις
 1890. καὶ C--------- καί
 1891. φυγάδια N2N-NPN--- φυγάδιον
 1892. γίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι
 1893. ἐν P--------- ἐν
 1894. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1895. 2Esdr 4:20
 1896. καὶ C--------- καί
 1897. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1898. ἰσχυροὶ A1A-NPM--- ἰσχυρός
 1899. γίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι
 1900. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1901. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1902. καὶ C--------- καί
 1903. ἐπικρατοῦντες V2--PAPNPM κρατέω ἐπι
 1904. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 1905. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1906. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 1907. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1908. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 1909. καὶ C--------- καί
 1910. φόροι N2--NPM--- φόρος
 1911. πλήρεις A3H-NPM--- πλήρης
 1912. καὶ C--------- καί
 1913. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1914. δίδοται V8--PPI3S- δίδωμι
 1915. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1916. 2Esdr 4:21
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. νῦν D--------- νῦν
 1919. θέτε VE--AAD2P- τίθημι
 1920. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 1921. καταργῆσαι VA--AAN--- ἀργέω κατα
 1922. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1923. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1924. ἐκείνους RD--APM--- ἐκεῖνος
 1925. καὶ C--------- καί
 1926. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1927. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1928. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1929. οὐκ D--------- οὐ
 1930. οἰκοδομηθήσεται VC--FPI3S- οἰκοδομέω
 1931. ἔτι D--------- ἔτι
 1932. ὅπως C--------- ὅπως
 1933. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1934. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1935. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 1936. 2Esdr 4:22
 1937. πεφυλαγμένοι VK--XMPNPM φυλάσσω
 1938. ἦτε V9--IAI2P- εἰμί
 1939. ἄνεσιν N3I-ASF--- ἄνεσις
 1940. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1941. περὶ P--------- περί
 1942. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1943. μήποτε D--------- μήποτε
 1944. πληθυνθῇ VC--APS3S- πληθύνω
 1945. ἀφανισμὸς N2--NSM--- ἀφανισμός
 1946. εἰς P--------- εἰς
 1947. κακοποίησιν N3I-ASF--- κακοποίησις
 1948. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 1949. 2Esdr 4:23
 1950. τότε D--------- τότε
 1951. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1952. φορολόγος N2--NSM--- φορολόγος
 1953. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1954. Αρθασασθα N---GSM--- Αρθασασθα
 1955. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1956. ἀνέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 1957. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 1958. Ραουμ N---GSM--- Ραουμ
 1959. καὶ C--------- καί
 1960. Σαμσαι N---GSM--- Σαμσαι
 1961. γραμματέως N3V-GSM--- γραμματεύς
 1962. καὶ C--------- καί
 1963. συνδούλων N2--GPM--- σύνδουλος
 1964. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1965. καὶ C--------- καί
 1966. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1967. σπουδῇ N1--DSF--- σπουδή
 1968. εἰς P--------- εἰς
 1969. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1970. καὶ C--------- καί
 1971. ἐν P--------- ἐν
 1972. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 1973. καὶ C--------- καί
 1974. κατήργησαν VAI-AAI3P- ἐργέω κατα
 1975. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1976. ἐν P--------- ἐν
 1977. ἵπποις N2--DPM--- ἵππος
 1978. καὶ C--------- καί
 1979. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 1980. 2Esdr 4:24
 1981. τότε D--------- τότε
 1982. ἤργησεν VAI-AAI3S- ἐργέω
 1983. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1984. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 1985. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1986. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1987. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1988. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1989. ἐν P--------- ἐν
 1990. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1991. καὶ C--------- καί
 1992. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1993. ἀργοῦν V2--PAPNSN ἀργέω
 1994. ἕως P--------- ἕως
 1995. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 1996. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 1997. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1998. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1999. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 2000. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2001. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2002. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 2003. 2Esdr 5:1
 2004. καὶ C--------- καί
 2005. ἐπροφήτευσεν VAI-AAI3S- προφητεύω
 2006. Αγγαιος N---NSM--- Αγγαιος
 2007. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2008. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 2009. καὶ C--------- καί
 2010. Ζαχαριας N1--NSM--- Ζαχαριας
 2011. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2012. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2013. Αδδω N---GSM--- Αδδω
 2014. προφητείαν N1A-ASF--- προφητεία
 2015. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2016. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2017. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 2018. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2019. ἐν P--------- ἐν
 2020. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 2021. καὶ C--------- καί
 2022. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2023. ἐν P--------- ἐν
 2024. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 2025. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2026. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2027. ἐπ' P--------- ἐπί
 2028. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2029. 2Esdr 5:2
 2030. τότε D--------- τότε
 2031. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 2032. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 2033. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2034. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2035. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 2036. καὶ C--------- καί
 2037. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2038. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2039. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2040. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 2041. καὶ C--------- καί
 2042. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 2043. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 2044. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2045. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2046. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2047. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2048. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2049. ἐν P--------- ἐν
 2050. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2051. καὶ C--------- καί
 2052. μετ' P--------- μετά
 2053. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2054. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2055. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 2056. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2057. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2058. βοηθοῦντες V2--PAPNPM βοηθέω
 2059. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2060. 2Esdr 5:3
 2061. ἐν P--------- ἐν
 2062. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2063. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2064. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2065. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2066. ἐπ' P--------- ἐπί
 2067. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2068. Θανθαναι N---NSM--- Θανθαναι
 2069. ἔπαρχος A1B-NSM--- ἔπαρχος
 2070. πέραν D--------- πέραν
 2071. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2072. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2073. καὶ C--------- καί
 2074. Σαθαρβουζανα N---NSM--- Σαθαρβουζανα
 2075. καὶ C--------- καί
 2076. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2077. σύνδουλοι N2--NPM--- σύνδουλος
 2078. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2079. καὶ C--------- καί
 2080. τοῖα A1A-APN--- τοῖος
 2081. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2082. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2083. τίς RI--NSM--- τίς
 2084. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2085. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2086. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 2087. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2088. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 2089. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2090. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2091. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2092. καὶ C--------- καί
 2093. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2094. χορηγίαν N1A-ASF--- χορηγία
 2095. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2096. καταρτίσασθαι VA--AMN--- ἀρτίζω κατα
 2097. 2Esdr 5:4
 2098. τότε D--------- τότε
 2099. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2100. εἴποσαν VBI-AAI3P- εἶπον
 2101. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2102. τίνα RI--NPN--- τίς
 2103. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 2104. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2105. ὀνόματα N3M-NPN--- ὄνομα
 2106. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2107. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2108. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2109. οἰκοδομούντων V2--PAPGPM οἰκοδομέω
 2110. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2111. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2112. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2113. 2Esdr 5:5
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2116. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 2117. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2118. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2119. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2120. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2121. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 2122. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 2123. καὶ C--------- καί
 2124. οὐ D--------- οὐ
 2125. κατήργησαν VAI-AAI3P- ἀργέω κατα
 2126. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2127. ἕως C--------- ἕως
 2128. γνώμη N1--NSF--- γνώμη
 2129. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2130. Δαρείῳ N2--DSM--- Δαρεῖος
 2131. ἀπηνέχθη VQI-API3S- φέρω ἀπο
 2132. καὶ C--------- καί
 2133. τότε D--------- τότε
 2134. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 2135. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2136. φορολόγῳ N2--DSM--- φορολόγος
 2137. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2138. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 2139. 2Esdr 5:6
 2140. διασάφησις N3I-NSF--- διασάφησις
 2141. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 2142. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2143. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2144. Θανθαναι N---NSM--- Θανθαναι
 2145. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2146. ἔπαρχος N2--NSM--- ἔπαρχος
 2147. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2148. πέραν D--------- πέραν
 2149. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2150. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2151. καὶ C--------- καί
 2152. Σαθαρβουζανα N---NSM--- Σαθαρβουζανα
 2153. καὶ C--------- καί
 2154. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2155. σύνδουλοι N2--NPM--- σύνδουλος
 2156. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2157. Αφαρσαχαῖοι N---NPM--- Αφαρσαχαῖοι
 2158. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2159. ἐν P--------- ἐν
 2160. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2161. πέραν D--------- πέραν
 2162. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2163. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2164. Δαρείῳ N2--DSM--- Δαρεῖος
 2165. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2166. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2167. 2Esdr 5:7
 2168. ῥῆσιν N3I-ASF--- ῥῆσις
 2169. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 2170. πρὸς P--------- πρός
 2171. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2172. καὶ C--------- καί
 2173. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 2174. γέγραπται VP--XMI3S- γράφω
 2175. ἐν P--------- ἐν
 2176. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2177. Δαρείῳ N2--DSM--- Δαρεῖος
 2178. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2179. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2180. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2181. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 2182. 2Esdr 5:8
 2183. γνωστὸν A1--ASM--- γνωστός
 2184. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 2185. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2186. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2187. ὅτι C--------- ὅτι
 2188. ἐπορεύθημεν VCI-API1P- πορεύομαι
 2189. εἰς P--------- εἰς
 2190. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2191. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 2192. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2193. εἰς P--------- εἰς
 2194. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2195. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2196. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2197. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2198. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 2199. καὶ C--------- καί
 2200. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2201. οἰκοδομεῖται V2--PPI3S- οἰκοδομέω
 2202. λίθοις N2--DPM--- λίθος
 2203. ἐκλεκτοῖς A1--DPM--- ἐκλεκτός
 2204. καὶ C--------- καί
 2205. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 2206. ἐντίθεται V7--PPI3S- τίθημι ἐν
 2207. ἐν P--------- ἐν
 2208. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2209. τοίχοις N2--DPM--- τοῖχος
 2210. καὶ C--------- καί
 2211. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2212. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 2213. ἐκεῖνο RD--NSN--- ἐκεῖνος
 2214. ἐπιδέξιον A1B-NSN--- ἐπιδέξιον
 2215. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 2216. καὶ C--------- καί
 2217. εὐοδοῦται V4--PPI3S- εὐοδόω
 2218. ἐν P--------- ἐν
 2219. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2220. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 2221. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2222. 2Esdr 5:9
 2223. τότε D--------- τότε
 2224. ἠρωτήσαμεν VAI-AAI1P- ἐρωτάω
 2225. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2226. πρεσβυτέρους A1A-APM--- πρεσβύτερος
 2227. ἐκείνους RD--APM--- ἐκεῖνος
 2228. καὶ C--------- καί
 2229. οὕτως D--------- οὕτως
 2230. εἴπαμεν VAI-AAI1P- εἶπον
 2231. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2232. τίς RI--NSM--- τίς
 2233. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2234. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2235. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 2236. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2237. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2238. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2239. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 2240. καὶ C--------- καί
 2241. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2242. χορηγίαν N1A-ASF--- χορηγία
 2243. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2244. καταρτίσασθαι VA--AMN--- ἀρτίζω κατα
 2245. 2Esdr 5:10
 2246. καὶ C--------- καί
 2247. τὰ RA--APN--- ὁ
 2248. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 2249. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2250. ἠρωτήσαμεν VAI-AAI1P- ἐρωτάω
 2251. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2252. γνωρίσαι VA--AAN--- γνωρίζω
 2253. σοι RP--DS---- σύ
 2254. ὥστε C--------- ὥστε
 2255. γράψαι VA--AAN--- γράφω
 2256. σοι RP--DS---- σύ
 2257. τὰ RA--APN--- ὁ
 2258. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 2259. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2260. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2261. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2262. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 2263. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2264. 2Esdr 5:11
 2265. καὶ C--------- καί
 2266. τοιοῦτο A1--ASN--- τοιοῦτος
 2267. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2268. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 2269. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2270. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2271. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2272. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 2273. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 2274. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2275. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2276. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2277. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2278. καὶ C--------- καί
 2279. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2280. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2281. καὶ C--------- καί
 2282. οἰκοδομοῦμεν V2--PAI1P- οἰκοδομέω
 2283. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2284. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2285. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2286. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2287. ᾠκοδομημένος VX--XPPNSM οἰκοδομέω
 2288. πρὸ P--------- πρό
 2289. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 2290. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2291. πολλά A1--APN--- πολύς
 2292. καὶ C--------- καί
 2293. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2294. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2295. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2296. μέγας A3--NSM--- μέγας
 2297. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2298. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2299. καὶ C--------- καί
 2300. κατηρτίσατο VAI-AMI3S- ἀρτίζω κατα
 2301. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2302. 2Esdr 5:12
 2303. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2304. ἀφ' P--------- ἀπό
 2305. ὅτε D--------- ὅτε
 2306. δὲ X--------- δέ
 2307. παρώργισαν VAI-AAI3P- ὀργίζω παρα
 2308. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2309. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 2310. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2311. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2312. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2313. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2314. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2315. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2316. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2317. εἰς P--------- εἰς
 2318. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2319. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2320. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2321. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 2322. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2323. Χαλδαίου N2--GSM--- Χαλδαῖος
 2324. καὶ C--------- καί
 2325. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2326. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2327. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2328. κατέλυσεν VAI-AAI3S- λύω κατα
 2329. καὶ C--------- καί
 2330. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2331. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2332. ἀπῴκισεν VAI-AAI3S- οἰκίζω ἀπο
 2333. εἰς P--------- εἰς
 2334. Βαβυλῶνα N1A-ASF--- Βαβυλῶνα
 2335. 2Esdr 5:13
 2336. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2337. ἐν P--------- ἐν
 2338. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 2339. πρώτῳ A1--DSMS-- πρῶτος
 2340. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 2341. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2342. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2343. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 2344. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2345. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2346. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 2347. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 2348. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2349. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2350. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2351. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2352. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2353. οἰκοδομηθῆναι VC--APN--- οἰκοδομέω
 2354. 2Esdr 5:14
 2355. καὶ C--------- καί
 2356. τὰ RA--APN--- ὁ
 2357. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 2358. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2359. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2360. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2361. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2362. τὰ RA--APN--- ὁ
 2363. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 2364. καὶ C--------- καί
 2365. τὰ RA--APN--- ὁ
 2366. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 2367. ἃ RR--APN--- ὅς
 2368. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2369. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 2370. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2371. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2372. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2373. ἐν P--------- ἐν
 2374. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2375. καὶ C--------- καί
 2376. ἀπήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀπο
 2377. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2378. εἰς P--------- εἰς
 2379. ναὸν N2--ASM--- ναός
 2380. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2381. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2382. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 2383. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2384. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 2385. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2386. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2387. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2388. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 2389. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2390. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2391. καὶ C--------- καί
 2392. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2393. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2394. Σασαβασαρ N---DSM--- Σασαβασαρ
 2395. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2396. θησαυροφύλακι N3K-DSM--- θησαυροφύλαξ
 2397. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2398. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2399. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2400. θησαυροῦ N2--GSM--- θησαυρός
 2401. 2Esdr 5:15
 2402. καὶ C--------- καί
 2403. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2404. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2405. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2406. τὰ RA--APN--- ὁ
 2407. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 2408. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 2409. καὶ C--------- καί
 2410. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 2411. θὲς VE--AAD2S- τίθημι
 2412. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2413. ἐν P--------- ἐν
 2414. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2415. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2416. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2417. ἐν P--------- ἐν
 2418. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2419. εἰς P--------- εἰς
 2420. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2421. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 2422. τόπον N2--ASM--- τόπος
 2423. 2Esdr 5:16
 2424. τότε D--------- τότε
 2425. Σασαβασαρ N---NSM--- Σασαβασαρ
 2426. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 2427. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2428. καὶ C--------- καί
 2429. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2430. θεμελίους A1B-APM--- θεμέλιος
 2431. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2432. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2433. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2434. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2435. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2436. ἐν P--------- ἐν
 2437. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2438. καὶ C--------- καί
 2439. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2440. τότε D--------- τότε
 2441. ἕως C--------- ἕως
 2442. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2443. νῦν D--------- νῦν
 2444. ᾠκοδομήθη VCI-API3S- οἰκοδομέω
 2445. καὶ C--------- καί
 2446. οὐκ D--------- οὐ
 2447. ἐτελέσθη VSI-API3S- τελέω
 2448. 2Esdr 5:17
 2449. καὶ C--------- καί
 2450. νῦν D--------- νῦν
 2451. εἰ C--------- εἰ
 2452. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2453. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2454. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2455. ἀγαθόν A1--ASM--- ἀγαθός
 2456. ἐπισκεπήτω VD--APD3S- σκέπτομαι ἐπι
 2457. ἐν P--------- ἐν
 2458. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2459. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2460. γάζης N1S-GSF--- γάζα
 2461. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2462. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2463. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 2464. ὅπως C--------- ὅπως
 2465. γνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω
 2466. ὅτι C--------- ὅτι
 2467. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2468. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2469. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 2470. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 2471. γνώμη N1--NSF--- γνώμη
 2472. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 2473. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2474. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2475. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2476. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2477. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 2478. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2479. ἐν P--------- ἐν
 2480. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2481. καὶ C--------- καί
 2482. γνοὺς VZ--AAPNSM γιγνώσκω
 2483. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2484. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2485. περὶ P--------- περί
 2486. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 2487. πεμψάτω VA--AAD3S- πέμπω
 2488. πρὸς P--------- πρός
 2489. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2490. 2Esdr 6:1
 2491. τότε D--------- τότε
 2492. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 2493. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2494. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2495. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2496. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 2497. καὶ C--------- καί
 2498. ἐπεσκέψατο VAI-AMI3S- σκέπτομαι ἐπι
 2499. ἐν P--------- ἐν
 2500. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2501. βιβλιοθήκαις N1--DPF--- βιβλιοθήκη
 2502. ὅπου X--------- ὅπου
 2503. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2504. γάζα N1S-NSF--- γάζα
 2505. κεῖται V5--PMI3S- κεῖμαι
 2506. ἐν P--------- ἐν
 2507. Βαβυλῶνι N3W-DSF--- Βαβυλών
 2508. 2Esdr 6:2
 2509. καὶ C--------- καί
 2510. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 2511. ἐν P--------- ἐν
 2512. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 2513. ἐν P--------- ἐν
 2514. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2515. βάρει N3I-DSF--- βάρις
 2516. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2517. Μήδων N---GSF--- Μηδία
 2518. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2519. κεφαλὶς N3D-NSF--- κεφαλίς
 2520. μία A1A-NSF--- εἷς
 2521. καὶ C--------- καί
 2522. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 2523. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2524. γεγραμμένον VP--XMPNSN γράφω
 2525. ἐν P--------- ἐν
 2526. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2527. ὑπόμνημα N3M-NSN--- ὑπόμνημα
 2528. 2Esdr 6:3
 2529. ἐν P--------- ἐν
 2530. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 2531. πρώτῳ A1--DSMS-- πρῶτος
 2532. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 2533. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2534. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 2535. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2536. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2537. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2538. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 2539. περὶ P--------- περί
 2540. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2541. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2542. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2543. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2544. ἐν P--------- ἐν
 2545. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2546. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2547. οἰκοδομηθήτω VC--APD3S- οἰκοδομέω
 2548. καὶ C--------- καί
 2549. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2550. οὗ D--------- οὗ
 2551. θυσιάζουσιν V1--PAI3P- θυσιάζω
 2552. τὰ RA--APN--- ὁ
 2553. θυσιάσματα N3M-APN--- θυσίασμα
 2554. καὶ C--------- καί
 2555. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2556. ἔπαρμα N3M-NSN--- ἔπαρμα
 2557. ὕψος N3E-ASN--- ὕψος
 2558. πήχεις N3E-APM--- πῆχυς
 2559. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 2560. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 2561. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2562. πήχεων N3E-GPM--- πῆχυς
 2563. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 2564. 2Esdr 6:4
 2565. καὶ C--------- καί
 2566. δόμοι N2--NPM--- δόμος
 2567. λίθινοι A1--NPM--- λίθινος
 2568. κραταιοὶ A1A-NPM--- κραταιός
 2569. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 2570. καὶ C--------- καί
 2571. δόμος N2--NSM--- δόμος
 2572. ξύλινος A1--NSM--- ξύλινος
 2573. εἷς M---NSM--- εἷς
 2574. καὶ C--------- καί
 2575. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2576. δαπάνη N1--NSF--- δαπάνη
 2577. ἐξ P--------- ἐκ
 2578. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2579. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2580. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2581. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 2582. 2Esdr 6:5
 2583. καὶ C--------- καί
 2584. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2585. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 2586. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2587. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2588. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2589. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2590. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 2591. καὶ C--------- καί
 2592. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2593. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 2594. ἃ RR--APN--- ὅς
 2595. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2596. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 2597. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2598. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2599. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2600. ἐν P--------- ἐν
 2601. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2602. καὶ C--------- καί
 2603. ἐκόμισεν VAI-AAI3S- κομίζω
 2604. εἰς P--------- εἰς
 2605. Βαβυλῶνα N1A-ASF--- Βαβυλῶνα
 2606. καὶ C--------- καί
 2607. δοθήτω VC--APD3S- δίδωμι
 2608. καὶ C--------- καί
 2609. ἀπελθάτω VA--AAD3S- ἔρχομαι ἀπο
 2610. εἰς P--------- εἰς
 2611. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2612. ναὸν N2--ASM--- ναός
 2613. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2614. ἐν P--------- ἐν
 2615. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2616. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2617. τόπου N2--GSM--- τόπος
 2618. οὗ D--------- οὗ
 2619. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 2620. ἐν P--------- ἐν
 2621. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2622. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2623. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2624. 2Esdr 6:6
 2625. νῦν D--------- νῦν
 2626. δώσετε VF--FAI2P- δίδωμι
 2627. ἔπαρχοι N2--VPM--- ἄπαρχος
 2628. πέραν D--------- πέραν
 2629. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2630. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2631. Σαθαρβουζανα N---VSM--- Σαθαρβουζανα
 2632. καὶ C--------- καί
 2633. οἱ RA--VPM--- ὁ
 2634. σύνδουλοι N2--VPM--- σύνδουλος
 2635. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2636. Αφαρσαχαῖοι N---VPM--- Αφαρσαχαῖοι
 2637. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2638. ἐν P--------- ἐν
 2639. πέρα D--------- πέραν
 2640. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2641. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2642. μακρὰν A1A-ASF--- μακρός
 2643. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 2644. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 2645. 2Esdr 6:7
 2646. ἄφετε VH--AAD2S- ἵημι ἀπο
 2647. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2648. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 2649. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2650. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2651. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2652. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2653. ἀφηγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι ἀπο
 2654. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2655. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2656. καὶ C--------- καί
 2657. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2658. πρεσβύτεροι A1A-NPM--- πρεσβύτερος
 2659. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2660. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2661. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2662. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2663. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2664. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 2665. οἰκοδομείτωσαν V2--PAD3P- οἰκοδομέω
 2666. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2667. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2668. τόπου N2--GSM--- τόπος
 2669. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2670. 2Esdr 6:8
 2671. καὶ C--------- καί
 2672. ἀπ' P--------- ἀπό
 2673. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2674. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 2675. γνώμη N1--NSF--- γνώμη
 2676. μήποτέ D--------- μήποτε
 2677. τι RI--ASN--- τις
 2678. ποιήσητε VA--AAS2P- ποιέω
 2679. μετὰ P--------- μετά
 2680. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2681. πρεσβυτέρων A1A-GPM--- πρεσβύτερος
 2682. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2683. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2684. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2685. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 2686. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2687. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2688. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2689. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 2690. καὶ C--------- καί
 2691. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2692. ὑπαρχόντων V1--PAPGPM ἄρχω ὑπο
 2693. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2694. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2695. φόρων N2--GPM--- φόρος
 2696. πέραν D--------- πέραν
 2697. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2698. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2699. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 2700. δαπάνη N1--NSF--- δαπάνη
 2701. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 2702. διδομένη V8--PMPNSF δίδωμι
 2703. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2704. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 2705. ἐκείνοις RD--DPM--- ἐκεῖνος
 2706. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2707. μὴ D--------- μή
 2708. καταργηθῆναι VC--APN--- ἀργέω κατα
 2709. 2Esdr 6:9
 2710. καὶ C--------- καί
 2711. ὃ RR--NSM--- ὅς
 2712. ἂν X--------- ἄν
 2713. ὑστέρημα N3M-NSM--- ὑστέρημα
 2714. καὶ C--------- καί
 2715. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2716. βοῶν N3--GPM--- βοῦς
 2717. καὶ C--------- καί
 2718. κριῶν N2--GPM--- κριός
 2719. καὶ C--------- καί
 2720. ἀμνοὺς N2--APM--- ἀμνός
 2721. εἰς P--------- εἰς
 2722. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 2723. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2724. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2725. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2726. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2727. πυρούς N2--APM--- πυρός
 2728. ἅλας N3--APM--- ἅλς
 2729. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 2730. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 2731. κατὰ P--------- κατά
 2732. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2733. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2734. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2735. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 2736. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2737. ἐν P--------- ἐν
 2738. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2739. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 2740. διδόμενον V8--PPPNSN δίδωμι
 2741. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2742. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2743. ἐν P--------- ἐν
 2744. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2745. ὃ RR--NSM--- ὅς
 2746. ἐὰν C--------- ἐάν
 2747. αἰτήσωσιν VA--AAS3P- αἰτέω
 2748. 2Esdr 6:10
 2749. ἵνα C--------- ἵνα
 2750. ὦσιν V9--PAS3P- εἰμί
 2751. προσφέροντες V1--PAPNPM φέρω προς
 2752. εὐωδίας N1A-GSF--- εὐωδία
 2753. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2754. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2755. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2756. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2757. καὶ C--------- καί
 2758. προσεύχωνται V1--PMS3P- εὔχομαι προς
 2759. εἰς P--------- εἰς
 2760. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 2761. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2762. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2763. καὶ C--------- καί
 2764. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2765. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2766. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2767. 2Esdr 6:11
 2768. καὶ C--------- καί
 2769. ἀπ' P--------- ἀπό
 2770. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2771. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 2772. γνώμη N1--NSF--- γνώμη
 2773. ὅτι C--------- ὅτι
 2774. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2775. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2776. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2777. ἀλλάξει VF--FAI3S- ἀλλάσσω
 2778. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2779. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2780. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2781. καθαιρεθήσεται VC--FPI3S- αἱρέω κατα
 2782. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 2783. ἐκ P--------- ἐκ
 2784. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2785. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 2786. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2787. καὶ C--------- καί
 2788. ὠρθωμένος VM--XPPNSM ὀρθόω
 2789. παγήσεται VD--FPI3S- πήγνυμι
 2790. ἐπ' P--------- ἐπί
 2791. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2792. καὶ C--------- καί
 2793. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2794. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2795. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2796. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2797. κατ' P--------- κατά
 2798. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 2799. ποιηθήσεται VC--FPI3S- ποιέω
 2800. 2Esdr 6:12
 2801. καὶ C--------- καί
 2802. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2803. θεός N2--NSM--- θεός
 2804. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2805. κατασκηνοῖ V4--PAI3S- σκηνόω κατα
 2806. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2807. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 2808. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2809. καταστρέψει VF--FAI3S- στρέφω κατα
 2810. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2811. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2812. καὶ C--------- καί
 2813. λαόν N2--ASM--- λαός
 2814. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2815. ἐκτενεῖ VF2-FAI3S- τείνω ἐκ
 2816. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2817. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 2818. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2819. ἀλλάξαι VA--AAN--- ἀλλάσσω
 2820. ἢ C--------- ἤ
 2821. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 2822. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2823. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2824. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2825. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2826. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 2827. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2828. ἐν P--------- ἐν
 2829. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2830. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2831. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 2832. ἔθηκα VAI-AAI1S- τίθημι
 2833. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 2834. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 2835. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2836. 2Esdr 6:13
 2837. τότε D--------- τότε
 2838. Θανθαναι N---NSM--- Θανθαναι
 2839. ἔπαρχος N2--NSM--- ἔπαρχος
 2840. πέραν D--------- πέραν
 2841. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2842. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2843. Σαθαρβουζανα N---NSM--- Σαθαρβουζανα
 2844. καὶ C--------- καί
 2845. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2846. σύνδουλοι N2--NPM--- σύνδουλος
 2847. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2848. πρὸς P--------- πρός
 2849. ὃ RR--NSM--- ὅς
 2850. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2851. Δαρεῖος N2--GSM--- Δαρεῖος
 2852. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2853. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2854. οὕτως D--------- οὕτως
 2855. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 2856. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 2857. 2Esdr 6:14
 2858. καὶ C--------- καί
 2859. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2860. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 2861. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2862. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2863. ᾠκοδομοῦσαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 2864. καὶ C--------- καί
 2865. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2866. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 2867. ἐν P--------- ἐν
 2868. προφητείᾳ N1A-DSF--- προφητεία
 2869. Αγγαιου N---GSM--- Αγγαιου
 2870. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2871. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 2872. καὶ C--------- καί
 2873. Ζαχαριου N---GSM--- Ζαχαριου
 2874. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2875. Αδδω N---GSM--- Αδδω
 2876. καὶ C--------- καί
 2877. ἀνῳκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω ἀνα
 2878. καὶ C--------- καί
 2879. κατηρτίσαντο VAI-AMI3P- ἀρτίζω κατα
 2880. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2881. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 2882. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2883. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2884. καὶ C--------- καί
 2885. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2886. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 2887. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 2888. καὶ C--------- καί
 2889. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 2890. καὶ C--------- καί
 2891. Αρθασασθα N---GSM--- Αρθασασθα
 2892. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 2893. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 2894. 2Esdr 6:15
 2895. καὶ C--------- καί
 2896. ἐτέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω
 2897. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2898. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2899. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2900. ἕως P--------- ἕως
 2901. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2902. τρίτης A1--GSF--- τρίτος
 2903. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 2904. Αδαρ N---GS---- Αδαρ
 2905. ὅ RR--NSM--- ὅς
 2906. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2907. ἔτος N3E-NSN--- ἔτος
 2908. ἕκτον A1--NSN--- ἕκτος
 2909. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2910. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 2911. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 2912. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2913. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2914. 2Esdr 6:16
 2915. καὶ C--------- καί
 2916. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 2917. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2918. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2919. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2920. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2921. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2922. καὶ C--------- καί
 2923. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2924. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 2925. καὶ C--------- καί
 2926. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2927. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 2928. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2929. ἀποικεσίας N1A-GSF--- ἀποικεσία
 2930. ἐγκαίνια N1--APN--- ἐγκαίνια
 2931. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2932. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2933. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2934. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2935. ἐν P--------- ἐν
 2936. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 2937. 2Esdr 6:17
 2938. καὶ C--------- καί
 2939. προσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω προς
 2940. εἰς P--------- εἰς
 2941. τὰ RA--APN--- ὁ
 2942. ἐγκαίνια N1--APN--- ἐγκαίνια
 2943. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2944. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2945. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2946. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2947. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 2948. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 2949. κριοὺς N2--APM--- κριός
 2950. διακοσίους A1A-APM--- διακόσιοι
 2951. ἀμνοὺς N2--APM--- ἀμνός
 2952. τετρακοσίους A1A-APM--- τετρακόσιοι
 2953. χιμάρους N2--APM--- χίμαρος
 2954. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 2955. περὶ P--------- περί
 2956. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 2957. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2958. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 2959. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2960. δώδεκα M--------- δώδεκα
 2961. εἰς P--------- εἰς
 2962. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 2963. φυλῶν N1--GPF--- φυλή
 2964. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2965. 2Esdr 6:18
 2966. καὶ C--------- καί
 2967. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 2968. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2969. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2970. ἐν P--------- ἐν
 2971. διαιρέσεσιν N3I-DPF--- διαίρεσις
 2972. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2973. καὶ C--------- καί
 2974. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2975. Λευίτας N1M-APM--- Λευείτης
 2976. ἐν P--------- ἐν
 2977. μερισμοῖς N2--DPM--- μερισμός
 2978. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2979. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2980. δουλείᾳ N1A-DSF--- δουλεία
 2981. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2982. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2983. ἐν P--------- ἐν
 2984. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2985. κατὰ P--------- κατά
 2986. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2987. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 2988. βιβλίου N2N-GSN--- βιβλίον
 2989. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 2990. 2Esdr 6:19
 2991. καὶ C--------- καί
 2992. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 2993. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2994. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2995. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2996. ἀποικεσίας N1A-GSF--- ἀποικεσία
 2997. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2998. πασχα N1--ASN--- πασχα
 2999. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3000. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 3001. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3002. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 3003. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3004. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 3005. 2Esdr 6:20
 3006. ὅτι C--------- ὅτι
 3007. ἐκαθαρίσθησαν VSI-API3P- καθαρίζω
 3008. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3009. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 3010. καὶ C--------- καί
 3011. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3012. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 3013. ἕως C--------- ἕως
 3014. εἷς M---NSM--- εἷς
 3015. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3016. καθαροὶ A1A-NPM--- καθαρός
 3017. καὶ C--------- καί
 3018. ἔσφαξαν VAI-AAI3P- σφάζω
 3019. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3020. πασχα N1--ASN--- πασχα
 3021. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3022. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3023. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 3024. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3025. ἀποικεσίας N1A-GSF--- ἀποικεσία
 3026. καὶ C--------- καί
 3027. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3028. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 3029. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3030. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3031. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 3032. καὶ C--------- καί
 3033. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 3034. 2Esdr 6:21
 3035. καὶ C--------- καί
 3036. ἔφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω
 3037. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3038. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3039. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3040. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3041. πασχα N1--ASN--- πασχα
 3042. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3043. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3044. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3045. ἀποικεσίας N1A-GSF--- ἀποικεσία
 3046. καὶ C--------- καί
 3047. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3048. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3049. χωριζόμενος V1--PMPNSM χωρίζω
 3050. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3051. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 3052. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 3053. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3054. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3055. πρὸς P--------- πρός
 3056. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3057. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3058. ἐκζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω ἐκ
 3059. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3060. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3061. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3062. 2Esdr 6:22
 3063. καὶ C--------- καί
 3064. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3065. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3066. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 3067. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3068. ἀζύμων A1B-GPM--- ἄζυμος
 3069. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3070. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3071. ἐν P--------- ἐν
 3072. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 3073. ὅτι C--------- ὅτι
 3074. εὔφρανεν VA--AAI3S- εὐφραίνω
 3075. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3076. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3077. καὶ C--------- καί
 3078. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3079. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3080. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3081. Ασσουρ N---GSM--- Ασσουρ
 3082. ἐπ' P--------- ἐπί
 3083. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3084. κραταιῶσαι VA--AAN--- κραταιόω
 3085. τὰς RA--APF--- ὁ
 3086. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3087. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3088. ἐν P--------- ἐν
 3089. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 3090. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3091. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3092. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3093. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3094. 2Esdr 7:1
 3095. καὶ C--------- καί
 3096. μετὰ P--------- μετά
 3097. τὰ RA--APN--- ὁ
 3098. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 3099. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3100. ἐν P--------- ἐν
 3101. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 3102. Αρθασασθα N---GSM--- Αρθασασθα
 3103. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3104. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 3105. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 3106. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 3107. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3108. Σαραιου N---GSM--- Σαραιας
 3109. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3110. Αζαριου N---GSM--- Αζαριας
 3111. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3112. Ελκια N---GSM--- Ελκια
 3113. 2Esdr 7:2
 3114. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3115. Σαλουμ N---GSM--- Σαλουμ
 3116. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3117. Σαδδουκ N---GSM--- Σαδδουκ
 3118. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3119. Αχιτωβ N---GSM--- Αχιτωβ
 3120. 2Esdr 7:3
 3121. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3122. Σαμαρια N---GSM--- Σαμαρια
 3123. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3124. Εσρια N---GSM--- Εσρια
 3125. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3126. Μαρερωθ N---GSM--- Μαρερωθ
 3127. 2Esdr 7:4
 3128. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3129. Ζαραια N---GSM--- Ζαραια
 3130. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3131. Σαουια N---GSM--- Σαουια
 3132. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3133. Βοκκι N---GSM--- Βοκκι
 3134. 2Esdr 7:5
 3135. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3136. Αβισουε N---GSM--- Αβισουε
 3137. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3138. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 3139. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3140. Ελεαζαρ N---GSM--- Ελεαζαρ
 3141. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3142. Ααρων N---GSM--- Ἀαρών
 3143. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3144. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 3145. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3146. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 3147. 2Esdr 7:6
 3148. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3149. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 3150. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 3151. ἐκ P--------- ἐκ
 3152. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3153. καὶ C--------- καί
 3154. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3155. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 3156. ταχὺς A3U-NSM--- ταχύς
 3157. ἐν P--------- ἐν
 3158. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 3159. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 3160. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3161. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3162. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3163. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3164. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3165. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3166. καὶ C--------- καί
 3167. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3168. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3170. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3171. ὅτι C--------- ὅτι
 3172. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3173. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3174. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3175. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3176. ἐπ' P--------- ἐπί
 3177. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3178. ἐν P--------- ἐν
 3179. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 3180. οἷς RR--DPN--- ὅς
 3181. ἐζήτει V2I-IAI3S- ζητέω
 3182. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 3183. 2Esdr 7:7
 3184. καὶ C--------- καί
 3185. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 3186. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3187. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3188. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3189. καὶ C--------- καί
 3190. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3191. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3192. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 3193. καὶ C--------- καί
 3194. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3195. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3196. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 3197. καὶ C--------- καί
 3198. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3199. ᾄδοντες V1--PAPNPM ᾄδω
 3200. καὶ C--------- καί
 3201. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3202. πυλωροὶ N2--NPM--- πυλωρός
 3203. καὶ C--------- καί
 3204. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3205. ναθινιμ N---NPM--- ναθινιμ
 3206. εἰς P--------- εἰς
 3207. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3208. ἐν P--------- ἐν
 3209. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 3210. ἑβδόμῳ A1--DSN--- ἕβδομος
 3211. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3212. Αρθασασθα N---GSM--- Αρθασασθα
 3213. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3214. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3215. 2Esdr 7:8
 3216. καὶ C--------- καί
 3217. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3218. εἰς P--------- εἰς
 3219. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3220. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3221. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 3222. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3223. πέμπτῳ A1--DSM--- πέμπτος
 3224. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3225. ἔτος N3E-ASN--- ἔτος
 3226. ἕβδομον A1--ASN--- ἕβδομος
 3227. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3228. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3229. 2Esdr 7:9
 3230. ὅτι C--------- ὅτι
 3231. ἐν P--------- ἐν
 3232. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 3233. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3234. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 3235. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3236. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 3237. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3238. ἐθεμελίωσεν VAI-AAI3S- θεμελιόω
 3239. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3240. ἀνάβασιν N3I-ASF--- ἀνάβασις
 3241. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3242. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3243. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3244. ἐν P--------- ἐν
 3245. δὲ X--------- δέ
 3246. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3247. πρώτῃ A1--DSFS-- πρῶτος
 3248. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3249. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 3250. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3251. πέμπτου A1--GSM--- πέμπτος
 3252. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3253. εἰς P--------- εἰς
 3254. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3255. ὅτι C--------- ὅτι
 3256. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3257. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3258. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3259. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3260. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 3261. ἐπ' P--------- ἐπί
 3262. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3263. 2Esdr 7:10
 3264. ὅτι C--------- ὅτι
 3265. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 3266. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3267. ἐν P--------- ἐν
 3268. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3269. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3270. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 3271. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3272. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3273. καὶ C--------- καί
 3274. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 3275. καὶ C--------- καί
 3276. διδάσκειν V1--PAN--- διδάσκω
 3277. ἐν P--------- ἐν
 3278. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3279. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 3280. καὶ C--------- καί
 3281. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 3282. 2Esdr 7:11
 3283. καὶ C--------- καί
 3284. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3285. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3286. διασάφησις N3I-NSF--- διασάφησις
 3287. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3288. διατάγματος N3M-GSN--- διάταγμα
 3289. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3290. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3291. Αρθασασθα N---NSM--- Αρθασασθα
 3292. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3293. Εσδρα N---DSM--- Εσδρα
 3294. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3295. ἱερεῖ N3V-DSM--- ἱερεύς
 3296. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3297. γραμματεῖ N3V-DSM--- γραμματεύς
 3298. βιβλίου N2N-GSN--- βιβλίον
 3299. λόγων N2--GPM--- λόγος
 3300. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 3301. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3302. καὶ C--------- καί
 3303. προσταγμάτων N3M-GPN--- πρόσταγμα
 3304. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3305. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3306. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3307. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3308. 2Esdr 7:12
 3309. Αρθασασθα N---NSM--- Αρθασασθα
 3310. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3311. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 3312. Εσδρα N---DSM--- Εσδρα
 3313. γραμματεῖ N3V-DSM--- γραμματεύς
 3314. νόμου N2--GSM--- νόμος
 3315. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3316. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3317. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3318. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3319. τετέλεσται VM--XPI3S- τελέω
 3320. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3321. λόγος N2--NSM--- λόγος
 3322. καὶ C--------- καί
 3323. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3324. ἀπόκρισις N3I-NSF--- ἀπόκρισις
 3325. 2Esdr 7:13
 3326. ἀπ' P--------- ἀπό
 3327. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3328. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 3329. γνώμη N1--NSF--- γνώμη
 3330. ὅτι C--------- ὅτι
 3331. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3332. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3333. ἑκουσιαζόμενος V1--PMPNSM ἑκουσιάζομαι
 3334. ἐν P--------- ἐν
 3335. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 3336. μου RP--GS---- ἐγώ
 3337. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3338. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3339. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3340. καὶ C--------- καί
 3341. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 3342. καὶ C--------- καί
 3343. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 3344. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 3345. εἰς P--------- εἰς
 3346. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3347. μετὰ P--------- μετά
 3348. σοῦ RP--GS---- σύ
 3349. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 3350. 2Esdr 7:14
 3351. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3352. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3353. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3354. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3355. καὶ C--------- καί
 3356. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3357. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3358. συμβούλων N2--GPM--- σύμβουλος
 3359. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 3360. ἐπισκέψασθαι VA--AMN--- σκέπτομαι ἐπι
 3361. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3362. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3363. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 3364. καὶ C--------- καί
 3365. εἰς P--------- εἰς
 3366. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3367. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 3368. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3369. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3370. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3371. ἐν P--------- ἐν
 3372. χειρί N3--DSF--- χείρ
 3373. σου RP--GS---- σύ
 3374. 2Esdr 7:15
 3375. καὶ C--------- καί
 3376. εἰς P--------- εἰς
 3377. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3378. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3379. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 3380. καὶ C--------- καί
 3381. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 3382. ὃ RR--NSM--- ὅς
 3383. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3384. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3385. καὶ C--------- καί
 3386. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3387. σύμβουλοι N2--NPM--- σύμβουλος
 3388. ἡκουσιάσθησαν VSI-API3P- ἑκουσιάζομαι
 3389. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3390. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3391. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3392. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3393. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3394. ἐν P--------- ἐν
 3395. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3396. κατασκηνοῦντι V4--PAPDSM σκηνόω κατα
 3397. 2Esdr 7:16
 3398. καὶ C--------- καί
 3399. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 3400. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 3401. καὶ C--------- καί
 3402. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 3403. ὅ RR--NSM--- ὅς
 3404. τι RI--ASN--- τις
 3405. ἐὰν C--------- ἐάν
 3406. εὕρῃς VB--AAS2S- εὑρίσκω
 3407. ἐν P--------- ἐν
 3408. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 3409. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 3410. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3411. μετὰ P--------- μετά
 3412. ἑκουσιασμοῦ N2--GSM--- ἑκουσιασμός
 3413. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3414. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3415. καὶ C--------- καί
 3416. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 3417. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3418. ἑκουσιαζομένων V1--PMPGPM ἑκουσιάζομαι
 3419. εἰς P--------- εἰς
 3420. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3421. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3422. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3423. ἐν P--------- ἐν
 3424. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3425. 2Esdr 7:17
 3426. καὶ C--------- καί
 3427. πᾶν A3--ASM--- πᾶς
 3428. προσπορευόμενον V1--PMPASM πορεύομαι προς
 3429. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 3430. ἑτοίμως D--------- ἑτοίμως
 3431. ἔνταξον VA--AAI2S- τάσσω ἐν
 3432. ἐν P--------- ἐν
 3433. βιβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 3434. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 3435. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 3436. κριούς N2--APM--- κριός
 3437. ἀμνοὺς N2--APM--- ἀμνός
 3438. καὶ C--------- καί
 3439. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 3440. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3441. καὶ C--------- καί
 3442. σπονδὰς N1--APF--- σπονδή
 3443. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3444. καὶ C--------- καί
 3445. προσοίσεις VF2-FAI2S- φέρω προς
 3446. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 3447. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3448. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 3449. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3450. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3451. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3452. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3453. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3454. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3455. ἐν P--------- ἐν
 3456. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3457. 2Esdr 7:18
 3458. καὶ C--------- καί
 3459. εἴ C--------- εἰ
 3460. τι RI--NSN--- τις
 3461. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3462. σὲ RP--AS---- σύ
 3463. καὶ C--------- καί
 3464. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3465. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 3466. σου RP--GS---- σύ
 3467. ἀγαθυνθῇ VC--APS3S- ἀγαθύνω
 3468. ἐν P--------- ἐν
 3469. καταλοίπῳ A1B-DSM--- κατάλοιπος
 3470. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3471. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3472. καὶ C--------- καί
 3473. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3474. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 3475. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3476. ὡς C--------- ὡς
 3477. ἀρεστὸν A1--ASN--- ἀρεστός
 3478. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3479. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3480. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3481. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 3482. 2Esdr 7:19
 3483. καὶ C--------- καί
 3484. τὰ RA--APN--- ὁ
 3485. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3486. τὰ RA--APN--- ὁ
 3487. διδόμενά V8--PMPAPN δίδωμι
 3488. σοι RP--DS---- σύ
 3489. εἰς P--------- εἰς
 3490. λειτουργίαν N1A-ASF--- λειτουργία
 3491. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3492. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3493. παράδος VO--AAD2S- δίδωμι παρα
 3494. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3495. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3496. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3497. ἐν P--------- ἐν
 3498. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3499. 2Esdr 7:20
 3500. καὶ C--------- καί
 3501. κατάλοιπον A1B-NSN--- κατάλοιπος
 3502. χρείας N1A-GSF--- χρεία
 3503. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3504. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3505. σου RP--GS---- σύ
 3506. ὃ RR--NSN--- ὅς
 3507. ἂν X--------- ἄν
 3508. φανῇ VD--APS3S- φαίνω
 3509. σοι RP--DS---- σύ
 3510. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 3511. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 3512. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3513. οἴκων N2--GPM--- οἶκος
 3514. γάζης N1S-GSF--- γάζα
 3515. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3516. 2Esdr 7:21
 3517. καὶ C--------- καί
 3518. ἀπ' P--------- ἀπό
 3519. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3520. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3521. Αρθασασθα N---NSM--- Αρθασασθα
 3522. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3523. ἔθηκα VAI-AAI1S- τίθημι
 3524. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 3525. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 3526. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3527. γάζαις N1S-DPF--- γάζα
 3528. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3529. ἐν P--------- ἐν
 3530. πέρα D--------- πέραν
 3531. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3532. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 3533. ὅτι C--------- ὅτι
 3534. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 3535. ὃ RR--ASN--- ὅς
 3536. ἂν X--------- ἄν
 3537. αἰτήσῃ VA--AAS3S- αἰτέω
 3538. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3539. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 3540. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3541. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 3542. καὶ C--------- καί
 3543. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 3544. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3545. νόμου N2--GSM--- νόμος
 3546. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3547. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3548. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3549. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3550. ἑτοίμως D--------- ἑτοίμως
 3551. γιγνέσθω V1--PMD3S- γίγνομαι
 3552. 2Esdr 7:22
 3553. ἕως P--------- ἕως
 3554. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3555. ταλάντων N2--GPN--- ταλάντον
 3556. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3557. καὶ C--------- καί
 3558. ἕως P--------- ἕως
 3559. πυροῦ N2--GSM--- πυρός
 3560. κόρων N2--GPM--- κόρος
 3561. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3562. καὶ C--------- καί
 3563. ἕως P--------- ἕως
 3564. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 3565. βάδων N2--GPM--- βάδος
 3566. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3567. καὶ C--------- καί
 3568. ἕως P--------- ἕως
 3569. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 3570. βάδων N2--GPM--- βάδος
 3571. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3572. καὶ C--------- καί
 3573. ἅλας N3--APM--- ἅλς
 3574. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3575. οὐκ D--------- οὐ
 3576. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3577. γραφή N1--NSF--- γραφή
 3578. 2Esdr 7:23
 3579. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 3580. ὅ RR--NSM--- ὅς
 3581. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3582. ἐν P--------- ἐν
 3583. γνώμῃ N1--DSF--- γνώμη
 3584. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3585. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3586. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3587. γιγνέσθω V1--PMD3S- γίγνομαι
 3588. προσέχετε V1--PAI2P- ἔχω προς
 3589. μή D--------- μή
 3590. τις RI--NSM--- τις
 3591. ἐπιχειρήσῃ VA--AAS3S- χειρέω ἐπι
 3592. εἰς P--------- εἰς
 3593. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3594. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3595. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3596. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3597. μήποτε D--------- μήποτε
 3598. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 3599. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 3600. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3601. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3602. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 3603. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3604. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3605. καὶ C--------- καί
 3606. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3607. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3608. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3609. 2Esdr 7:24
 3610. καὶ C--------- καί
 3611. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3612. ἐγνώρισται VMI-XPI3S- γνωρίζω
 3613. ἐν P--------- ἐν
 3614. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3615. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3616. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 3617. καὶ C--------- καί
 3618. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3619. Λευίταις N1M-DPM--- Λευείτης
 3620. ᾄδουσιν V1--PAPDPM ᾄδω
 3621. πυλωροῖς N2--DPM--- πυλωρός
 3622. ναθινιμ N---DPM--- ναθινιμ
 3623. καὶ C--------- καί
 3624. λειτουργοῖς N2--DPM--- λειτουργός
 3625. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3626. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3627. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 3628. φόρος N2--NSM--- φόρος
 3629. μὴ D--------- μή
 3630. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 3631. σοι RP--DS---- σύ
 3632. οὐκ D--------- οὐ
 3633. ἐξουσιάσεις VF--FAI2S- ἐξουσιάζω
 3634. καταδουλοῦσθαι V4--PMN--- δουλόω κατα
 3635. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3636. 2Esdr 7:25
 3637. καὶ C--------- καί
 3638. σύ RP--NS---- σύ
 3639. Εσδρα N---VSM--- Εσδρα
 3640. ὡς C--------- ὡς
 3641. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3642. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 3643. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3644. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3645. ἐν P--------- ἐν
 3646. χειρί N3--DSF--- χείρ
 3647. σου RP--GS---- σύ
 3648. κατάστησον VA--AAD2S- ἵστημι κατα
 3649. γραμματεῖς N3V-APM--- γραμματεύς
 3650. καὶ C--------- καί
 3651. κριτάς N1M-APM--- κριτής
 3652. ἵνα C--------- ἵνα
 3653. ὦσιν V9--PAS3P- εἰμί
 3654. κρίνοντες V1--PAPNPM κρίνω
 3655. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3656. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3657. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3658. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3659. ἐν P--------- ἐν
 3660. πέρα D--------- πέραν
 3661. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3662. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 3663. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3664. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3665. εἰδόσιν V1--PAPDPM οἶδα
 3666. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3667. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3668. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3669. σου RP--GS---- σύ
 3670. καὶ C--------- καί
 3671. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3672. μὴ D--------- μή
 3673. εἰδότι V1--PAPDSM οἶδα
 3674. γνωριεῖτε VF2-FAI2P- γνωρίζω
 3675. 2Esdr 7:26
 3676. καὶ C--------- καί
 3677. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3678. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3679. ἂν X--------- ἄν
 3680. μὴ D--------- μή
 3681. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 3682. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 3683. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3684. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3685. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3686. καὶ C--------- καί
 3687. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3688. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3689. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3690. ἑτοίμως D--------- ἑτοίμως
 3691. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3692. κρίμα N3M-NSN--- κρίμα
 3693. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3694. γιγνόμενον V1--PPPASM γίγνομαι
 3695. ἐξ P--------- ἐκ
 3696. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3697. ἐάν C--------- ἐάν
 3698. τε X--------- τε
 3699. εἰς P--------- εἰς
 3700. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 3701. ἐάν C--------- ἐάν
 3702. τε X--------- τε
 3703. εἰς P--------- εἰς
 3704. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 3705. ἐάν C--------- ἐάν
 3706. τε X--------- τε
 3707. εἰς P--------- εἰς
 3708. ζημίαν N1A-ASF--- ζημία
 3709. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3710. βίου N2--GSM--- βίος
 3711. ἐάν C--------- ἐάν
 3712. τε X--------- τε
 3713. εἰς P--------- εἰς
 3714. δεσμά N2--APM--- δεσμός
 3715. 2Esdr 7:27
 3716. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3717. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3718. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3719. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3720. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3721. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 3722. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3723. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3724. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3725. οὕτως D--------- οὕτως
 3726. ἐν P--------- ἐν
 3727. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3728. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3729. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3730. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3731. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 3732. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3733. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3734. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3735. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3736. ἐν P--------- ἐν
 3737. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3738. 2Esdr 7:28
 3739. καὶ C--------- καί
 3740. ἐπ' P--------- ἐπί
 3741. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 3742. ἔκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω
 3743. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3744. ἐν P--------- ἐν
 3745. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 3746. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3747. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3748. καὶ C--------- καί
 3749. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3750. συμβούλων N2--GPM--- σύμβουλος
 3751. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3752. καὶ C--------- καί
 3753. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3754. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3755. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 3756. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3757. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3758. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3759. ἐπηρμένων VM--XPPGPM ἐπηρμένων
 3760. καὶ C--------- καί
 3761. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3762. ἐκραταιώθην VCI-API1S- κραταιόω
 3763. ὡς C--------- ὡς
 3764. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3765. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3766. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3767. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 3768. ἐπ' P--------- ἐπί
 3769. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 3770. καὶ C--------- καί
 3771. συνῆξα VAI-AAI1S- ἄγω συν
 3772. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3773. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3774. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 3775. ἀναβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἀνα
 3776. μετ' P--------- μετά
 3777. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3778. 2Esdr 8:1
 3779. καὶ C--------- καί
 3780. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3781. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3782. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 3783. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 3784. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3785. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3786. ὁδηγοὶ N2--NPM--- ὁδηγός
 3787. ἀναβαίνοντες V1--PAPNPM βαίνω ἀνα
 3788. μετ' P--------- μετά
 3789. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3790. ἐν P--------- ἐν
 3791. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 3792. Αρθασασθα N---GSM--- Αρθασασθα
 3793. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3794. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3795. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3796. 2Esdr 8:2
 3797. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3798. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3799. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 3800. Γηρσωμ N---NSM--- Γηρσωμ
 3801. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3802. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3803. Ιθαμαρ N---GSM--- Ιθαμαρ
 3804. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 3805. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3806. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3807. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3808. Ατους N---NSM--- Ατους
 3809. 2Esdr 8:3
 3810. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3811. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3812. Σαχανια N---GSM--- Σαχανια
 3813. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3814. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3815. Φορος N---GSM--- Φορος
 3816. Ζαχαριας N1--NSM--- Ζαχαριας
 3817. καὶ C--------- καί
 3818. μετ' P--------- μετά
 3819. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3820. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3821. σύστρεμμα N3M-NSN--- σύστρεμμα
 3822. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3823. καὶ C--------- καί
 3824. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 3825. 2Esdr 8:4
 3826. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3827. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3828. Φααθμωαβ N---GSM--- Φααθμωαβ
 3829. Ελιανα N---NSM--- Ελιανα
 3830. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3831. Ζαραια N---GSM--- Ζαραια
 3832. καὶ C--------- καί
 3833. μετ' P--------- μετά
 3834. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3835. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 3836. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3837. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3838. 2Esdr 8:5
 3839. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3840. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3841. Ζαθοης N---GSM--- Ζαθοης
 3842. Σεχενιας N---NSM--- Σεχενιας
 3843. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3844. Αζιηλ N---GSM--- Αζιηλ
 3845. καὶ C--------- καί
 3846. μετ' P--------- μετά
 3847. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3848. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 3849. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3850. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3851. 2Esdr 8:6
 3852. καὶ C--------- καί
 3853. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3854. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3855. Αδιν N---GSM--- Αδιν
 3856. Ωβηθ N---NSM--- Ωβηθ
 3857. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3858. Ιωναθαν N---GSM--- Ιωναθαν
 3859. καὶ C--------- καί
 3860. μετ' P--------- μετά
 3861. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3862. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 3863. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3864. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3865. 2Esdr 8:7
 3866. καὶ C--------- καί
 3867. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3868. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3869. Ηλαμ N---GSM--- Ηλαμ
 3870. Ιεσια N---NSM--- Ιεσια
 3871. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3872. Αθελια N---GSF--- Αθελια
 3873. καὶ C--------- καί
 3874. μετ' P--------- μετά
 3875. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3876. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 3877. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3878. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3879. 2Esdr 8:8
 3880. καὶ C--------- καί
 3881. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3882. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3883. Σαφατια N---GSM--- Σαφατια
 3884. Ζαβδια N---NSM--- Ζαβδια
 3885. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3886. Μιχαηλ N---GSM--- Μιχαηλ
 3887. καὶ C--------- καί
 3888. μετ' P--------- μετά
 3889. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3890. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 3891. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3892. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3893. 2Esdr 8:9
 3894. καὶ C--------- καί
 3895. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3896. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3897. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 3898. Αβαδια N---NSM--- Αβαδια
 3899. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3900. Ιιηλ N---GSM--- Ιιηλ
 3901. καὶ C--------- καί
 3902. μετ' P--------- μετά
 3903. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3904. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 3905. δέκα M--------- δέκα
 3906. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 3907. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3908. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3909. 2Esdr 8:10
 3910. καὶ C--------- καί
 3911. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3912. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3913. Βαανι N---GSM--- Βαανι
 3914. Σαλιμουθ N---NSM--- Σαλιμουθ
 3915. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3916. Ιωσεφια N---GSM--- Ιωσεφια
 3917. καὶ C--------- καί
 3918. μετ' P--------- μετά
 3919. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3920. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3921. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 3922. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3923. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3924. 2Esdr 8:11
 3925. καὶ C--------- καί
 3926. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3927. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3928. Βαβι N---GSM--- Βαβι
 3929. Ζαχαρια N---NSM--- Ζαχαρια
 3930. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3931. Βαβι N---GSM--- Βαβι
 3932. καὶ C--------- καί
 3933. μετ' P--------- μετά
 3934. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3935. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 3936. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 3937. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3938. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3939. 2Esdr 8:12
 3940. καὶ C--------- καί
 3941. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3942. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3943. Ασγαδ N---GSM--- Ασγαδ
 3944. Ιωαναν N---NSM--- Ιωαναν
 3945. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3946. Ακαταν N---GSM--- Ακαταν
 3947. καὶ C--------- καί
 3948. μετ' P--------- μετά
 3949. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3950. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3951. δέκα M--------- δέκα
 3952. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3953. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3954. 2Esdr 8:13
 3955. καὶ C--------- καί
 3956. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3957. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3958. Αδωνικαμ N---GSM--- Αδωνικαμ
 3959. ἔσχατοι A1--NPM--- ἔσχατος
 3960. καὶ C--------- καί
 3961. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3962. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3963. ὀνόματα N3M-NPN--- ὄνομα
 3964. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3965. Αλιφαλατ N---NSM--- Αλιφαλατ
 3966. Ιιηλ N---NSM--- Ιιηλ
 3967. καὶ C--------- καί
 3968. Σαμαια N---NSM--- Σαμαια
 3969. καὶ C--------- καί
 3970. μετ' P--------- μετά
 3971. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3972. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 3973. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3974. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3975. 2Esdr 8:14
 3976. καὶ C--------- καί
 3977. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3978. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3979. Βαγο N---GSM--- Βαγο
 3980. Ουθι N---NSM--- Ουθι
 3981. καὶ C--------- καί
 3982. μετ' P--------- μετά
 3983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3984. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 3985. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3986. ἀρσενικά A1--NPN--- ἀρσενικός
 3987. 2Esdr 8:15
 3988. καὶ C--------- καί
 3989. συνῆξα VAI-AAI1S- ἄγω συν
 3990. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3991. πρὸς P--------- πρός
 3992. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3993. ποταμὸν N2--ASM--- ποταμός
 3994. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3995. ἐρχόμενον V1--PMPASM ἔρχομαι
 3996. πρὸς P--------- πρός
 3997. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3998. Ευι N---ASM--- Ευι
 3999. καὶ C--------- καί
 4000. παρενεβάλομεν VBI-AAI1P- βάλλω παρα ἐν
 4001. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4002. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4003. τρεῖς M---APF--- τρεῖς
 4004. καὶ C--------- καί
 4005. συνῆκα VAI-AAI1S- ἵημι συν
 4006. ἐν P--------- ἐν
 4007. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4008. λαῷ N2--DSM--- λαός
 4009. καὶ C--------- καί
 4010. ἐν P--------- ἐν
 4011. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4012. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 4013. καὶ C--------- καί
 4014. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4015. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4016. Λευι N---GSM--- Λευί
 4017. οὐχ D--------- οὐ
 4018. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 4019. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4020. 2Esdr 8:16
 4021. καὶ C--------- καί
 4022. ἀπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἀπο
 4023. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4024. Ελεαζαρ N---DSM--- Ελεαζαρ
 4025. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4026. Αριηλ N---DSM--- Αριηλ
 4027. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4028. Σαμαια N---DSM--- Σαμαια
 4029. καὶ C--------- καί
 4030. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4031. Αλωναμ N---DSM--- Αλωναμ
 4032. καὶ C--------- καί
 4033. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4034. Ιαριβ N---DSM--- Ιαριβ
 4035. καὶ C--------- καί
 4036. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4037. Ελναθαν N---DSM--- Ελναθαν
 4038. καὶ C--------- καί
 4039. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4040. Ναθαν N---DSM--- Ναθαν
 4041. καὶ C--------- καί
 4042. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4043. Ζαχαρια N---DSM--- Ζαχαρια
 4044. καὶ C--------- καί
 4045. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4046. Μεσουλαμ N---DSM--- Μεσουλαμ
 4047. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4048. καὶ C--------- καί
 4049. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4050. Ιωαριβ N---DSM--- Ιωαριβ
 4051. καὶ C--------- καί
 4052. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4053. Ελναθαν N---DSM--- Ελναθαν
 4054. συνίοντας V7--PAPAPM ἵημι συν
 4055. 2Esdr 8:17
 4056. καὶ C--------- καί
 4057. ἐξήνεγκα VAI-AAI1S- φέρω ἐκ
 4058. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4059. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4060. ἄρχοντος N3--GSM--- ἄρχων
 4061. ἐν P--------- ἐν
 4062. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 4063. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4064. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4065. καὶ C--------- καί
 4066. ἔθηκα VAI-AAI1S- τίθημι
 4067. ἐν P--------- ἐν
 4068. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 4069. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4070. λόγους N2--APM--- λόγος
 4071. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 4072. πρὸς P--------- πρός
 4073. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4074. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 4075. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4076. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4077. ναθινιμ N---APM--- ναθινιμ
 4078. ἐν P--------- ἐν
 4079. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 4080. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4081. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4082. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4083. ἐνέγκαι VA--AAN--- φέρω
 4084. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4085. ᾄδοντας V1--PAPAPM ᾄδω
 4086. εἰς P--------- εἰς
 4087. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4088. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4089. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4090. 2Esdr 8:18
 4091. καὶ C--------- καί
 4092. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4093. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4094. ὡς C--------- ὡς
 4095. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4096. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4097. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4098. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 4099. ἐφ' P--------- ἐπί
 4100. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4101. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4102. σαχωλ N---NSM--- σαχωλ
 4103. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4104. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4105. Μοολι N---GSM--- Μοολι
 4106. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4107. Λευι N---GSM--- Λευί
 4108. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4109. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4110. καὶ C--------- καί
 4111. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 4112. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4113. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4114. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4115. καὶ C--------- καί
 4116. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4117. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4118. ὀκτωκαίδεκα M--------- ὀκτωκαίδεκα
 4119. 2Esdr 8:19
 4120. καὶ C--------- καί
 4121. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4122. Ασεβια N---ASM--- Ασεβια
 4123. καὶ C--------- καί
 4124. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4125. Ωσαιαν N---ASM--- Ωσαιαν
 4126. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4127. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4128. Μεραρι N---GSM--- Μεραρι
 4129. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4130. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4131. καὶ C--------- καί
 4132. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4133. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4134. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4135. 2Esdr 8:20
 4136. καὶ C--------- καί
 4137. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4138. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4139. ναθινιμ N---GPM--- ναθινιμ
 4140. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4141. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4142. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4143. καὶ C--------- καί
 4144. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4145. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 4146. εἰς P--------- εἰς
 4147. δουλείαν N1A-ASF--- δουλεία
 4148. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4149. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 4150. ναθινιμ N---NPM--- ναθινιμ
 4151. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 4152. καὶ C--------- καί
 4153. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4154. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4155. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 4156. ἐν P--------- ἐν
 4157. ὀνόμασιν N3M-DPN--- ὄνομα
 4158. 2Esdr 8:21
 4159. καὶ C--------- καί
 4160. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 4161. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4162. νηστείαν N1A-ASF--- νηστεία
 4163. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4164. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4165. ποταμὸν N2--ASM--- ποταμός
 4166. Αουε N---ASN--- Αουε
 4167. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4168. ταπεινωθῆναι VC--APN--- ταπεινόω
 4169. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 4170. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4171. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4172. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 4173. παρ' P--------- παρά
 4174. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4175. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 4176. εὐθεῖαν A3U-ASF--- εὐθύς
 4177. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4178. καὶ C--------- καί
 4179. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4180. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 4181. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4182. καὶ C--------- καί
 4183. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4184. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4185. κτήσει N3I-DSF--- κτῆσις
 4186. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4187. 2Esdr 8:22
 4188. ὅτι C--------- ὅτι
 4189. ᾐσχύνθην VCI-API1S- αἰσχύνω
 4190. αἰτήσασθαι VA--AMN--- αἰτέω
 4191. παρὰ P--------- παρά
 4192. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4193. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4194. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 4195. καὶ C--------- καί
 4196. ἱππεῖς N3V-APM--- ἱππεύς
 4197. σῶσαι VA--AAN--- σώζω
 4198. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4199. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4200. ἐχθροῦ A1A-GSM--- ἐχθρός
 4201. ἐν P--------- ἐν
 4202. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4203. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 4204. ὅτι C--------- ὅτι
 4205. εἴπαμεν VAI-AAI1P- εἶπον
 4206. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4207. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4208. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4209. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4210. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4211. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4212. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4213. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4214. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4215. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4216. ζητοῦντας V2--PAPAPM ζητέω
 4217. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4218. εἰς P--------- εἰς
 4219. ἀγαθόν A1--ASM--- ἀγαθός
 4220. καὶ C--------- καί
 4221. κράτος N3E-NSN--- κράτος
 4222. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4223. καὶ C--------- καί
 4224. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 4225. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4226. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4227. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4228. ἐγκαταλείποντας V1--PAPAPM λείπω ἐν κατα
 4229. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4230. 2Esdr 8:23
 4231. καὶ C--------- καί
 4232. ἐνηστεύσαμεν VAI-AAI1P- νηστεύω
 4233. καὶ C--------- καί
 4234. ἐζητήσαμεν VAI-AAI1P- ζητέω
 4235. παρὰ P--------- παρά
 4236. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4237. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4238. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4239. περὶ P--------- περί
 4240. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4241. καὶ C--------- καί
 4242. ἐπήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω ἐπι
 4243. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4244. 2Esdr 8:24
 4245. καὶ C--------- καί
 4246. διέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω δια
 4247. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4248. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 4249. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4250. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 4251. δώδεκα M--------- δώδεκα
 4252. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4253. Σαραια N---DSM--- Σαραιας
 4254. Ασαβια N---DSM--- Ασαβια
 4255. καὶ C--------- καί
 4256. μετ' P--------- μετά
 4257. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4258. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4259. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 4260. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4261. δέκα M--------- δέκα
 4262. 2Esdr 8:25
 4263. καὶ C--------- καί
 4264. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 4265. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4266. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4267. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4268. καὶ C--------- καί
 4269. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4270. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 4271. καὶ C--------- καί
 4272. τὰ RA--APN--- ὁ
 4273. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4274. ἀπαρχῆς N1--GSF--- ἀπαρχή
 4275. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4276. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4277. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4278. ἃ RR--APN--- ὅς
 4279. ὕψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω
 4280. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4281. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4282. καὶ C--------- καί
 4283. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4284. σύμβουλοι N2--NPM--- σύμβουλος
 4285. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4286. καὶ C--------- καί
 4287. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4288. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 4289. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4290. καὶ C--------- καί
 4291. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4292. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4293. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4294. εὑρισκόμενοι V1--PMPNPM εὑρίσκω
 4295. 2Esdr 8:26
 4296. καὶ C--------- καί
 4297. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 4298. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4299. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4300. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4301. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 4302. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 4303. ἑξακόσια A1A-APN--- ἑξακόσιοι
 4304. καὶ C--------- καί
 4305. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4306. καὶ C--------- καί
 4307. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4308. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 4309. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4310. καὶ C--------- καί
 4311. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 4312. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 4313. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4314. 2Esdr 8:27
 4315. καὶ C--------- καί
 4316. καφουρη N1--APN--- καφουρη
 4317. χρυσοῖ A1C-NPM--- χρυσοῦς
 4318. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4319. εἰς P--------- εἰς
 4320. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4321. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 4322. χαμανιμ N3--NPN--- χαμανιμ
 4323. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 4324. καὶ C--------- καί
 4325. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4326. χαλκοῦ A1C-GSM--- χαλκοῦς
 4327. στίλβοντος V1--PAPGSM στίλβω
 4328. ἀγαθοῦ A1--GSM--- ἀγαθός
 4329. διάφορα A1B-APN--- διάφορος
 4330. ἐπιθυμητὰ A1--APN--- ἐπιθυμητά
 4331. ἐν P--------- ἐν
 4332. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 4333. 2Esdr 8:28
 4334. καὶ C--------- καί
 4335. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 4336. πρὸς P--------- πρός
 4337. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4338. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4339. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 4340. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4341. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4342. καὶ C--------- καί
 4343. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4344. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 4345. ἅγια A1A-NPN--- ἅγιος
 4346. καὶ C--------- καί
 4347. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4348. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4349. καὶ C--------- καί
 4350. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4351. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 4352. ἑκούσια A1A-NPN--- ἑκούσιος
 4353. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4354. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4355. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4356. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 4357. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4358. 2Esdr 8:29
 4359. ἀγρυπνεῖτε V2--PAD2P- ἀγρυπνέω
 4360. καὶ C--------- καί
 4361. τηρεῖτε V2--PAD2P- τηρέω
 4362. ἕως C--------- ἕως
 4363. στῆτε VH--AAS2P- ἵστημι
 4364. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 4365. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 4366. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4367. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 4368. καὶ C--------- καί
 4369. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4370. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 4371. καὶ C--------- καί
 4372. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4373. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 4374. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4375. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 4376. ἐν P--------- ἐν
 4377. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 4378. εἰς P--------- εἰς
 4379. σκηνὰς N1--APF--- σκηνή
 4380. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4381. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4382. 2Esdr 8:30
 4383. καὶ C--------- καί
 4384. ἐδέξαντο VAI-AMI3P- δέχομαι
 4385. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4386. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4387. καὶ C--------- καί
 4388. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4389. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4390. σταθμὸν N2--ASM--- σταθμός
 4391. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4392. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 4393. καὶ C--------- καί
 4394. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4395. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 4396. καὶ C--------- καί
 4397. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4398. σκευῶν N3E-GPN--- σκεῦος
 4399. ἐνεγκεῖν VB--AAN--- φέρω
 4400. εἰς P--------- εἰς
 4401. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4402. εἰς P--------- εἰς
 4403. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4404. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4405. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4406. 2Esdr 8:31
 4407. καὶ C--------- καί
 4408. ἐξήραμεν VAI-AAI1P- αἴρω ἐκ
 4409. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4410. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4411. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 4412. Αουε N---GSN--- Αουε
 4413. ἐν P--------- ἐν
 4414. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4415. δωδεκάτῃ A1--DSF--- δωδέκατος
 4416. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4417. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4418. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4419. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 4420. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4421. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4422. εἰς P--------- εἰς
 4423. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4424. καὶ C--------- καί
 4425. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4426. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4427. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4428. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4429. ἐφ' P--------- ἐπί
 4430. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4431. καὶ C--------- καί
 4432. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 4433. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4434. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4435. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 4436. ἐχθροῦ A1A-GSM--- ἐχθρός
 4437. καὶ C--------- καί
 4438. πολεμίου A1A-GSM--- πολέμιος
 4439. ἐν P--------- ἐν
 4440. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4441. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 4442. 2Esdr 8:32
 4443. καὶ C--------- καί
 4444. ἤλθομεν VBI-AAI1P- ἔρχομαι
 4445. εἰς P--------- εἰς
 4446. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4447. καὶ C--------- καί
 4448. ἐκαθίσαμεν VAI-AAI1P- ἵζω κατα
 4449. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4450. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4451. τρεῖς M---APF--- τρεῖς
 4452. 2Esdr 8:33
 4453. καὶ C--------- καί
 4454. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4455. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4456. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4457. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4458. τετάρτῃ A1--DSF--- τέταρτος
 4459. ἐστήσαμεν VAI-AAI1P- ἵστημι
 4460. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4461. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4462. καὶ C--------- καί
 4463. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4464. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 4465. καὶ C--------- καί
 4466. τὰ RA--APN--- ὁ
 4467. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4468. ἐν P--------- ἐν
 4469. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4470. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4471. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4472. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4473. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4474. Μεριμωθ N---GSM--- Μεριμωθ
 4475. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4476. Ουρια N---GSM--- Ουρια
 4477. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4478. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 4479. καὶ C--------- καί
 4480. μετ' P--------- μετά
 4481. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4482. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρ
 4483. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4484. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 4485. καὶ C--------- καί
 4486. μετ' P--------- μετά
 4487. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4488. Ιωζαβαδ N---NSM--- Ιωζαβαδ
 4489. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4490. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 4491. καὶ C--------- καί
 4492. Νωαδια N---NSM--- Νωαδια
 4493. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4494. Βαναια N---GSM--- Βαναια
 4495. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4496. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4497. 2Esdr 8:34
 4498. ἐν P--------- ἐν
 4499. ἀριθμῷ N2--DSM--- ἀριθμός
 4500. καὶ C--------- καί
 4501. ἐν P--------- ἐν
 4502. σταθμῷ N2--DSM--- σταθμός
 4503. τὰ RA--APN--- ὁ
 4504. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4505. καὶ C--------- καί
 4506. ἐγράφη VDI-API3S- γράφω
 4507. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4508. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4509. σταθμός N2--NSM--- σταθμός
 4510. ἐν P--------- ἐν
 4511. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4512. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 4513. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 4514. 2Esdr 8:35
 4515. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4516. ἐλθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι
 4517. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4518. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4519. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 4520. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4521. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4522. παροικίας N1A-GSF--- παροικία
 4523. προσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω προς
 4524. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 4525. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4526. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4527. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4528. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 4529. δώδεκα M--------- δώδεκα
 4530. περὶ P--------- περί
 4531. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 4532. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4533. κριοὺς N2--APM--- κριός
 4534. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 4535. ἕξ M--------- ἕξ
 4536. ἀμνοὺς N2--APM--- ἀμνός
 4537. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 4538. καὶ C--------- καί
 4539. ἑπτά M--------- ἑπτά
 4540. χιμάρους N2--APM--- χίμαρος
 4541. περὶ P--------- περί
 4542. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 4543. δώδεκα M--------- δώδεκα
 4544. τὰ RA--APN--- ὁ
 4545. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4546. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 4547. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4548. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4549. 2Esdr 8:36
 4550. καὶ C--------- καί
 4551. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 4552. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4553. νόμισμα N3M-ASN--- νόμισμα
 4554. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4555. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4556. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4557. διοικηταῖς N1M-DPM--- διοικητής
 4558. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4559. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4560. καὶ C--------- καί
 4561. ἐπάρχοις A1B-DPM--- ἔπαρχος
 4562. πέραν D--------- πέραν
 4563. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4564. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 4565. καὶ C--------- καί
 4566. ἐδόξασαν VAI-AAI3P- δοξάζω
 4567. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4568. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4569. καὶ C--------- καί
 4570. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4571. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4572. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4573. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4574. 2Esdr 9:1
 4575. καὶ C--------- καί
 4576. ὡς C--------- ὡς
 4577. ἐτελέσθη VSI-API3S- τελέω
 4578. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 4579. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 4580. πρός P--------- πρός
 4581. με RP--AS---- ἐγώ
 4582. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4583. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 4584. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4585. οὐκ D--------- οὐ
 4586. ἐχωρίσθη VSI-API3S- χωρίζω
 4587. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4588. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4589. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4590. καὶ C--------- καί
 4591. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4592. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4593. καὶ C--------- καί
 4594. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4595. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4596. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4597. λαῶν N2--GPM--- λαός
 4598. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4599. γαιῶν N1A-GPF--- γαῖα
 4600. ἐν P--------- ἐν
 4601. μακρύμμασιν N3M-DSN--- μάκρυμμα
 4602. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4603. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4604. Χανανι N---DSM--- Χανανι
 4605. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4606. Εθι N---NSM--- Εθι
 4607. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4608. Φερεζι N---NSM--- Φερεζι
 4609. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4610. Ιεβουσι N---NSM--- Ιεβουσι
 4611. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4612. Αμμωνι N---NSM--- Αμμωνι
 4613. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4614. Μωαβι N---NSM--- Μωαβι
 4615. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4616. Μοσερι N---NSM--- Μοσερι
 4617. καὶ C--------- καί
 4618. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4619. Αμορι N---NSM--- Αμορι
 4620. 2Esdr 9:2
 4621. ὅτι C--------- ὅτι
 4622. ἐλάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω
 4623. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4624. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 4625. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4626. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4627. καὶ C--------- καί
 4628. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4629. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 4630. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4631. καὶ C--------- καί
 4632. παρήχθη VQI-API3S- ἄγω παρα
 4633. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 4634. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4635. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 4636. ἐν P--------- ἐν
 4637. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 4638. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4639. γαιῶν N1A-GPF--- γαῖα
 4640. καὶ C--------- καί
 4641. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4642. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4643. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 4644. ἐν P--------- ἐν
 4645. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4646. ἀσυνθεσίᾳ N1A-DSF--- ἀσυνθεσία
 4647. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 4648. ἐν P--------- ἐν
 4649. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 4650. 2Esdr 9:3
 4651. καὶ C--------- καί
 4652. ὡς C--------- ὡς
 4653. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 4654. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4655. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4656. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 4657. διέρρηξα VAI-AAI1S- ῥήγνυμι δια
 4658. τὰ RA--APN--- ὁ
 4659. ἱμάτιά N2N-APN--- ἱμάτιον
 4660. μου RP--GS---- ἐγώ
 4661. καὶ C--------- καί
 4662. ἐπαλλόμην V1I-IMI1S- πάλλομαι
 4663. καὶ C--------- καί
 4664. ἔτιλλον V1I-IAI1S- τίλλω
 4665. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4666. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4667. τριχῶν N3--GPF--- θρίξ
 4668. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4669. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 4670. μου RP--GS---- ἐγώ
 4671. καὶ C--------- καί
 4672. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4673. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4674. πώγωνός N3W-GSM--- πώγων
 4675. μου RP--GS---- ἐγώ
 4676. καὶ C--------- καί
 4677. ἐκαθήμην V5I-IMI1S- ἧμαι κατα
 4678. ἠρεμάζων V1--PAPNSM ἠρεμάζω
 4679. 2Esdr 9:4
 4680. καὶ C--------- καί
 4681. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 4682. πρός P--------- πρός
 4683. με RP--AS---- ἐγώ
 4684. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4685. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4686. διώκων V1--PAPNSM διώκω
 4687. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4688. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4689. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4690. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4691. ἀσυνθεσίᾳ A1A-DSF--- ἀσυνθεσία
 4692. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4693. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 4694. καὶ C--------- καί
 4695. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4696. καθήμενος V5--PMPNSM ἧμαι κατα
 4697. ἠρεμάζων V1--PAPNSM ἠρεμάζων
 4698. ἕως C--------- ἕως
 4699. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4700. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 4701. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4702. ἑσπερινῆς A1--GSF--- ἑσπερινός
 4703. 2Esdr 9:5
 4704. καὶ C--------- καί
 4705. ἐν P--------- ἐν
 4706. θυσίᾳ N1A-DSF--- θυσία
 4707. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4708. ἑσπερινῇ A1--DSF--- ἑσπερινός
 4709. ἀνέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀνα
 4710. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4711. ταπεινώσεώς N3I-GSF--- ταπείνωσις
 4712. μου RP--GS---- ἐγώ
 4713. καὶ C--------- καί
 4714. ἐν P--------- ἐν
 4715. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4716. διαρρῆξαί VA--AAN--- ῥήγνυμι δια
 4717. με RP--AS---- ἐγώ
 4718. τὰ RA--APN--- ὁ
 4719. ἱμάτιά N2N-APN--- ἱμάτιον
 4720. μου RP--GS---- ἐγώ
 4721. καὶ C--------- καί
 4722. ἐπαλλόμην V1I-IMI1S- πάλλομαι
 4723. καὶ C--------- καί
 4724. κλίνω V1--PAI1S- κλίνω
 4725. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4726. τὰ RA--APN--- ὁ
 4727. γόνατά N3--APN--- γόνυ
 4728. μου RP--GS---- ἐγώ
 4729. καὶ C--------- καί
 4730. ἐκπετάζω V1--PAI1S- πετάζω ἐκ
 4731. τὰς RA--APF--- ὁ
 4732. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 4733. μου RP--GS---- ἐγώ
 4734. πρὸς P--------- πρός
 4735. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4736. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4737. θεὸν N2--ASM--- θεός
 4738. 2Esdr 9:6
 4739. καὶ C--------- καί
 4740. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 4741. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4742. ᾐσχύνθην VCI-API1S- αἰσχύνω
 4743. καὶ C--------- καί
 4744. ἐνετράπην VDI-API1S- τρέπω ἐν
 4745. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4746. ὑψῶσαι V4--PAPNPF ὑψόω
 4747. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4748. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 4749. μου RP--GS---- ἐγώ
 4750. πρὸς P--------- πρός
 4751. σέ RP--AS---- σύ
 4752. ὅτι C--------- ὅτι
 4753. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4754. ἀνομίαι N1A-NPF--- ἀνομία
 4755. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4756. ἐπληθύνθησαν VCI-API3P- πληθύνω
 4757. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4758. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 4759. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4760. καὶ C--------- καί
 4761. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4762. πλημμέλειαι N1A-NPF--- πλημμέλεια
 4763. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4764. ἐμεγαλύνθησαν VCI-API3P- μεγαλύνω
 4765. ἕως C--------- ἕως
 4766. εἰς P--------- εἰς
 4767. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 4768. 2Esdr 9:7
 4769. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4770. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 4771. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 4772. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4773. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 4774. ἐν P--------- ἐν
 4775. πλημμελείᾳ N1A-DSF--- πλημμέλεια
 4776. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 4777. ἕως C--------- ἕως
 4778. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4779. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4780. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4781. καὶ C--------- καί
 4782. ἐν P--------- ἐν
 4783. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4784. ἀνομίαις N1A-DPF--- ἀνομία
 4785. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4786. παρεδόθημεν VCI-API1P- δίδωμι παρα
 4787. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4788. καὶ C--------- καί
 4789. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4790. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 4791. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4792. καὶ C--------- καί
 4793. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4794. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4795. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4796. ἐν P--------- ἐν
 4797. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4798. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 4799. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4800. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4801. ἐν P--------- ἐν
 4802. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 4803. καὶ C--------- καί
 4804. ἐν P--------- ἐν
 4805. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 4806. καὶ C--------- καί
 4807. ἐν P--------- ἐν
 4808. διαρπαγῇ N1--DSF--- διαρπαγή
 4809. καὶ C--------- καί
 4810. ἐν P--------- ἐν
 4811. αἰσχύνῃ N1--DSF--- αἰσχύνη
 4812. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4813. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4814. ὡς C--------- ὡς
 4815. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4816. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 4817. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4818. 2Esdr 9:8
 4819. καὶ C--------- καί
 4820. νῦν D--------- νῦν
 4821. ἐπιεικεύσατο VAI-AMI3S- εἰκούομαι ἐπι
 4822. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4823. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4824. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4825. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4826. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4827. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4828. καταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω κατα
 4829. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4830. εἰς P--------- εἰς
 4831. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 4832. καὶ C--------- καί
 4833. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 4834. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4835. στήριγμα N3M-ASN--- στήριγμα
 4836. ἐν P--------- ἐν
 4837. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 4838. ἁγιάσματος N3M-GSN--- ἁγίασμα
 4839. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4840. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4841. φωτίσαι VA--AAN--- φωτίζω
 4842. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 4843. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4844. καὶ C--------- καί
 4845. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 4846. ζωοποίησιν VA--AAS3P- ζωοποιέω
 4847. μικρὰν A1A-ASF--- μικρός
 4848. ἐν P--------- ἐν
 4849. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4850. δουλείᾳ N1A-DSF--- δουλεία
 4851. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4852. 2Esdr 9:9
 4853. ὅτι C--------- ὅτι
 4854. δοῦλοί N2--NPM--- δοῦλος
 4855. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 4856. καὶ C--------- καί
 4857. ἐν P--------- ἐν
 4858. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4859. δουλείᾳ N1A-DSF--- δουλεία
 4860. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4861. οὐκ D--------- οὐ
 4862. ἐγκατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐν κατα
 4863. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4864. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4865. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4866. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4867. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4868. καὶ C--------- καί
 4869. ἔκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω
 4870. ἐφ' P--------- ἐπί
 4871. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4872. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 4873. ἐνώπιον A1B-ASM--- ἐνώπιος
 4874. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 4875. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 4876. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 4877. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4878. ζωοποίησιν VA--AAS3P- ζωοποιέω
 4879. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4880. ὑψῶσαι V4--PAPNPF ὑψόω
 4881. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4882. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4883. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4884. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4885. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4886. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4887. καὶ C--------- καί
 4888. ἀναστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι ἀνα
 4889. τὰ RA--APN--- ὁ
 4890. ἔρημα N3--APN--- ἔρημα
 4891. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4892. καὶ C--------- καί
 4893. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4894. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 4895. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4896. φραγμὸν N2--ASM--- φραγμός
 4897. ἐν P--------- ἐν
 4898. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 4899. καὶ C--------- καί
 4900. ἐν P--------- ἐν
 4901. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 4902. 2Esdr 9:10
 4903. τί RI--ASN--- τίς
 4904. εἴπωμεν VBI-AAS1P- λέγω
 4905. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4906. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4907. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4908. μετὰ P--------- μετά
 4909. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4910. ὅτι C--------- ὅτι
 4911. ἐγκατελίπομεν VBI-AAI1P- λείπω ἐν κατα
 4912. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 4913. σου RP--GS---- σύ
 4914. 2Esdr 9:11
 4915. ἃς RR--APF--- ὅς
 4916. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 4917. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4918. ἐν P--------- ἐν
 4919. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4920. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 4921. σου RP--GS---- σύ
 4922. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4923. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 4924. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4925. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4926. γῆ N1--NSF--- γῆ
 4927. εἰς P--------- εἰς
 4928. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4929. εἰσπορεύεσθε V1--PMI2P- πορεύομαι εἰς
 4930. κληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω
 4931. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4932. γῆ N1--NSF--- γῆ
 4933. μετακινουμένη V2--PMPNSF κινέω μετα
 4934. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 4935. ἐν P--------- ἐν
 4936. μετακινήσει VF--FAI3S- κινέω μετα
 4937. λαῶν N2--GPM--- λαός
 4938. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4939. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4940. ἐν P--------- ἐν
 4941. μακρύμμασιν N3M-DPN--- μάκρυμμα
 4942. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4943. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4944. ἔπλησαν VAI-AAI3P- πίμπλημι
 4945. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4946. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4947. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 4948. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4949. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 4950. ἐν P--------- ἐν
 4951. ἀκαθαρσίαις N1A-DPF--- ἀκαθαρσία
 4952. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4953. 2Esdr 9:12
 4954. καὶ C--------- καί
 4955. νῦν D--------- νῦν
 4956. τὰς RA--APF--- ὁ
 4957. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 4958. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4959. μὴ D--------- μή
 4960. δῶτε VO--AAS2P- δίδωμι
 4961. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4962. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 4963. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4964. καὶ C--------- καί
 4965. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4966. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4967. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 4968. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4969. μὴ D--------- μή
 4970. λάβητε VB--AAS2P- λαμβάνω
 4971. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4972. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 4973. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4974. καὶ C--------- καί
 4975. οὐκ D--------- οὐ
 4976. ἐκζητήσετε VF--FAI2P- ζητέω ἐκ
 4977. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 4978. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4979. καὶ C--------- καί
 4980. ἀγαθὸν A1--ASM--- ἀγαθός
 4981. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4982. ἕως C--------- ἕως
 4983. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 4984. ὅπως C--------- ὅπως
 4985. ἐνισχύσητε VA--AAS2P- ἰσχύω ἐν
 4986. καὶ C--------- καί
 4987. φάγητε VB--AAS2P- ἐσθίω
 4988. τὰ RA--APN--- ὁ
 4989. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 4990. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4991. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4992. καὶ C--------- καί
 4993. κληροδοτήσητε VA--AAS2P- κληροδοτέω
 4994. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4995. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 4996. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4997. ἕως C--------- ἕως
 4998. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 4999. 2Esdr 9:13
 5000. καὶ C--------- καί
 5001. μετὰ P--------- μετά
 5002. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 5003. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5004. ἐρχόμενον V1--PMPASM ἔρχομαι
 5005. ἐφ' P--------- ἐπί
 5006. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5007. ἐν P--------- ἐν
 5008. ποιήμασιν N3M-DPN--- ποίημα
 5009. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5010. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5011. πονηροῖς A1A-DPM--- πονηρός
 5012. καὶ C--------- καί
 5013. ἐν P--------- ἐν
 5014. πλημμελείᾳ N1A-DSF--- πλημμέλεια
 5015. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5016. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5017. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 5018. ὅτι C--------- ὅτι
 5019. οὐκ D--------- οὐ
 5020. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5021. ὡς C--------- ὡς
 5022. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5023. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5024. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5025. ὅτι C--------- ὅτι
 5026. ἐκούφισας VAI-AAI2S- κουφίζω
 5027. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5028. τὰς RA--APF--- ὁ
 5029. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 5030. καὶ C--------- καί
 5031. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 5032. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5033. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 5034. 2Esdr 9:14
 5035. ὅτι C--------- ὅτι
 5036. ἐπεστρέψαμεν VAI-AAI1P- στρέφω ἐπι
 5037. διασκεδάσαι VA--AAN--- σκεδάζω δια
 5038. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 5039. σου RP--GS---- σύ
 5040. καὶ C--------- καί
 5041. ἐπιγαμβρεῦσαι VA--AAN--- γαμβρεύω ἐπι
 5042. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5043. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 5044. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5045. γαιῶν N1A-GPF--- γαῖα
 5046. μὴ D--------- μή
 5047. παροξυνθῇς VC--APS2S- ὀξύνω παρα
 5048. ἐν P--------- ἐν
 5049. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5050. ἕως C--------- ἕως
 5051. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 5052. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5053. μὴ D--------- μή
 5054. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 5055. ἐγκατάλειμμα N3M-NSN--- ἐγκατάλειμμα
 5056. καὶ C--------- καί
 5057. διασῳζόμενον V1--PMPASM σώζω δια
 5058. 2Esdr 9:15
 5059. κύριε N2--VSM--- κύριος
 5060. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5061. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5062. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5063. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 5064. σύ RP--NS---- σύ
 5065. ὅτι C--------- ὅτι
 5066. κατελείφθημεν VVI-API1P- λείπω κατα
 5067. διασῳζόμενοι V1--PMPNPM σώζω δια
 5068. ὡς C--------- ὡς
 5069. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5070. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 5071. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5072. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5073. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5074. ἐναντίον D--------- ἐναντίον
 5075. σου RP--GS---- σύ
 5076. ἐν P--------- ἐν
 5077. πλημμελείαις N1A-DPF--- πλημμέλεια
 5078. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5079. ὅτι C--------- ὅτι
 5080. οὐκ D--------- οὐ
 5081. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5082. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 5083. ἐνώπιόν A1B-ASM--- ἐνώπιος
 5084. σου RP--GS---- σύ
 5085. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5086. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 5087. 2Esdr 10:1
 5088. καὶ C--------- καί
 5089. ὡς C--------- ὡς
 5090. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 5091. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 5092. καὶ C--------- καί
 5093. ὡς C--------- ὡς
 5094. ἐξηγόρευσεν VAI-AAI3S- ἀγορεύω ἐκ
 5095. κλαίων V1--PAPNSM κλαίω
 5096. καὶ C--------- καί
 5097. προσευχόμενος V1--PMPNSM εὔχομαι προς
 5098. ἐνώπιον A1B-ASM--- ἐνώπιος
 5099. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5100. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5101. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5102. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 5103. πρὸς P--------- πρός
 5104. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5105. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5106. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5107. ἐκκλησία N1A-NSF--- ἐκκλησία
 5108. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 5109. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5110. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5111. καὶ C--------- καί
 5112. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 5113. καὶ C--------- καί
 5114. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 5115. ὅτι C--------- ὅτι
 5116. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 5117. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5118. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5119. καὶ C--------- καί
 5120. ὕψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω
 5121. κλαίων V1--PAPNSM κλαίω
 5122. 2Esdr 10:2
 5123. καὶ C--------- καί
 5124. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5125. Σεχενιας N---NSM--- Σεχενιας
 5126. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5127. Ιιηλ N---GSM--- Ιιηλ
 5128. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5129. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5130. Ηλαμ N---GSM--- Ηλαμ
 5131. καὶ C--------- καί
 5132. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5133. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5134. Εσδρα N---DSM--- Εσδρα
 5135. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5136. ἠσυνθετήσαμεν VAI-AAI1P- ἀσυνθετέω
 5137. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5138. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5139. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5140. καὶ C--------- καί
 5141. ἐκαθίσαμεν VAI-AAI1P- ἵζω κατα
 5142. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5143. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 5144. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5145. λαῶν N2--GPM--- λαός
 5146. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5147. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5148. καὶ C--------- καί
 5149. νῦν D--------- νῦν
 5150. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5151. ὑπομονὴ N1--NSF--- ὑπομονή
 5152. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5153. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 5154. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5155. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 5156. 2Esdr 10:3
 5157. καὶ C--------- καί
 5158. νῦν D--------- νῦν
 5159. διαθώμεθα VE--AMS1P- τίθημι δια
 5160. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 5161. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5162. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5163. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5164. ἐκβαλεῖν VF2-FAN--- βάλλω ἐκ
 5165. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 5166. τὰς RA--APF--- ὁ
 5167. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5168. καὶ C--------- καί
 5169. τὰ RA--APN--- ὁ
 5170. γενόμενα VB--AMPAPN γίγνομαι
 5171. ἐξ P--------- ἐκ
 5172. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5173. ὡς C--------- ὡς
 5174. ἂν X--------- ἄν
 5175. βούλῃ V1--PMS2S- βούλομαι
 5176. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 5177. καὶ C--------- καί
 5178. φοβέρισον VA--AAD2S- φοβερίζω
 5179. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5180. ἐν P--------- ἐν
 5181. ἐντολαῖς N1--DPF--- ἐντολή
 5182. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5183. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5184. καὶ C--------- καί
 5185. ὡς C--------- ὡς
 5186. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5187. νόμος N2--NSM--- νόμος
 5188. γενηθήτω VC--APD3S- γίγνομαι
 5189. 2Esdr 10:4
 5190. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 5191. ὅτι C--------- ὅτι
 5192. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5193. σὲ RP--AS---- σύ
 5194. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5195. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5196. καὶ C--------- καί
 5197. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5198. μετὰ P--------- μετά
 5199. σοῦ RP--GS---- σύ
 5200. κραταιοῦ A1A-GSM--- κραταιός
 5201. καὶ C--------- καί
 5202. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 5203. 2Esdr 10:5
 5204. καὶ C--------- καί
 5205. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5206. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 5207. καὶ C--------- καί
 5208. ὥρκισεν VAI-AAI3S- ὁρκίζω
 5209. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5210. ἄρχοντας V1--PAPAPM ἄρχω
 5211. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5212. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 5213. καὶ C--------- καί
 5214. Λευίτας N1M-APM--- Λευείτης
 5215. καὶ C--------- καί
 5216. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5217. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 5218. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5219. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5220. κατὰ P--------- κατά
 5221. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5222. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5223. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5224. καὶ C--------- καί
 5225. ὤμοσαν VAI-AAI3P- ὄμνυμι
 5226. 2Esdr 10:6
 5227. καὶ C--------- καί
 5228. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5229. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 5230. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5231. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5232. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5233. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5234. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5235. καὶ C--------- καί
 5236. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 5237. εἰς P--------- εἰς
 5238. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 5239. Ιωαναν N---GSM--- Ιωαναν
 5240. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5241. Ελισουβ N---GSM--- Ελισουβ
 5242. καὶ C--------- καί
 5243. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 5244. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5245. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 5246. οὐκ D--------- οὐ
 5247. ἔφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω
 5248. καὶ C--------- καί
 5249. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 5250. οὐκ D--------- οὐ
 5251. ἔπιεν VBI-AAI3S- πίνω
 5252. ὅτι C--------- ὅτι
 5253. ἐπένθει N3E-DSN--- πένθος
 5254. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5255. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5256. ἀσυνθεσίᾳ N1A-DSF--- ἀσυνθεσία
 5257. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5258. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 5259. 2Esdr 10:7
 5260. καὶ C--------- καί
 5261. παρήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω παρα
 5262. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 5263. ἐν P--------- ἐν
 5264. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 5265. καὶ C--------- καί
 5266. ἐν P--------- ἐν
 5267. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5268. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 5269. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5270. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 5271. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5272. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 5273. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5274. συναθροισθῆναι VC--APN--- ἀθροίζω συν
 5275. εἰς P--------- εἰς
 5276. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 5277. 2Esdr 10:8
 5278. καὶ C--------- καί
 5279. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5280. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5281. ἂν X--------- ἄν
 5282. μὴ D--------- μή
 5283. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 5284. εἰς P--------- εἰς
 5285. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 5286. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5287. ὡς C--------- ὡς
 5288. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5289. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 5290. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5291. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 5292. καὶ C--------- καί
 5293. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5294. πρεσβυτέρων A1A-GPM--- πρεσβύτερος
 5295. ἀναθεματισθήσεται VC--FPI3S- θεματίζω ἀνα
 5296. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5297. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5298. ὕπαρξις N3I-NSF--- ὕπαρξις
 5299. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5300. καὶ C--------- καί
 5301. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5302. διασταλήσεται VD--FPI3S- στέλλω δια
 5303. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5304. ἐκκλησίας N1A-GSF--- ἐκκλησία
 5305. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5306. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 5307. 2Esdr 10:9
 5308. καὶ C--------- καί
 5309. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 5310. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5311. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5312. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 5313. καὶ C--------- καί
 5314. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 5315. εἰς P--------- εἰς
 5316. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 5317. εἰς P--------- εἰς
 5318. τὰς RA--APF--- ὁ
 5319. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 5320. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5321. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5322. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5323. μὴν X--------- μήν
 5324. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5325. ἔνατος A1--NSM--- ἔνατος
 5326. ἐν P--------- ἐν
 5327. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 5328. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5329. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 5330. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 5331. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5332. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5333. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5334. ἐν P--------- ἐν
 5335. πλατείᾳ A3U-DSF--- πλατύς
 5336. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5337. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5338. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5339. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5340. θορύβου N2--GSM--- θόρυβος
 5341. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5342. περὶ P--------- περί
 5343. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5344. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 5345. καὶ C--------- καί
 5346. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5347. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5348. χειμῶνος N3W-GSM--- χειμών
 5349. 2Esdr 10:10
 5350. καὶ C--------- καί
 5351. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5352. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 5353. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5354. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 5355. καὶ C--------- καί
 5356. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5357. πρὸς P--------- πρός
 5358. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5359. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5360. ἠσυνθετήκατε VXI-XAI2P- ἀσυνθετέω
 5361. καὶ C--------- καί
 5362. ἐκαθίσατε VAI-AAI2P- ἵζω κατα
 5363. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5364. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 5365. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5366. προσθεῖναι VE--AAN--- τίθημι προς
 5367. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5368. πλημμέλειαν N1A-ASF--- πλημμέλεια
 5369. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5370. 2Esdr 10:11
 5371. καὶ C--------- καί
 5372. νῦν D--------- νῦν
 5373. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 5374. αἴνεσιν N3I-ASF--- αἴνεσις
 5375. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5376. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5377. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5378. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5379. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 5380. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5381. καὶ C--------- καί
 5382. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 5383. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5384. ἀρεστὸν A1--ASM--- ἀρεστός
 5385. ἐνώπιον A1B-ASM--- ἐνώπιος
 5386. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5387. καὶ C--------- καί
 5388. διαστάλητε VD--APS2P- στέλλω δια
 5389. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5390. λαῶν N2--GPM--- λαός
 5391. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5392. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5393. καὶ C--------- καί
 5394. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5395. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5396. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 5397. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5398. ἀλλοτρίων A1A-GPM--- ἀλλότριος
 5399. 2Esdr 10:12
 5400. καὶ C--------- καί
 5401. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 5402. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5403. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5404. ἐκκλησία N1A-NSF--- ἐκκλησία
 5405. καὶ C--------- καί
 5406. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5407. μέγα A1--NSN--- μέγας
 5408. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5409. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5410. ῥῆμά N3M-ASN--- ῥῆμα
 5411. σου RP--GS---- σύ
 5412. ἐφ' P--------- ἐπί
 5413. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5414. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5415. 2Esdr 10:13
 5416. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5417. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5418. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5419. πολύς A3U-NSM--- πολύς
 5420. καὶ C--------- καί
 5421. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5422. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 5423. χειμερινός A1--NSM--- χειμερινός
 5424. καὶ C--------- καί
 5425. οὐκ D--------- οὐ
 5426. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5427. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 5428. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 5429. ἔξω D--------- ἔξω
 5430. καὶ C--------- καί
 5431. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5432. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 5433. οὐκ D--------- οὐ
 5434. εἰς P--------- εἰς
 5435. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5436. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 5437. καὶ C--------- καί
 5438. οὐκ D--------- οὐ
 5439. εἰς P--------- εἰς
 5440. δύο M---NDM--- δύο
 5441. ὅτι C--------- ὅτι
 5442. ἐπληθύναμεν VAI-AAI1P- πληθύνω
 5443. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5444. ἀδικῆσαι VA--AAN--- ἀδικέω
 5445. ἐν P--------- ἐν
 5446. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5447. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 5448. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 5449. 2Esdr 10:14
 5450. στήτωσαν VH--AAD3P- ἵστημι
 5451. δὴ X--------- δή
 5452. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5453. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5454. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5455. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5456. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5457. ἐκκλησίᾳ N1A-DSF--- ἐκκλησία
 5458. καὶ C--------- καί
 5459. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5460. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5461. ἐν P--------- ἐν
 5462. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 5463. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5464. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5465. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 5466. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5467. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 5468. ἐλθέτωσαν VB--AAD3P- ἔρχομαι
 5469. εἰς P--------- εἰς
 5470. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 5471. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5472. συνταγῶν N1--GPF--- συνταγή
 5473. καὶ C--------- καί
 5474. μετ' P--------- μετά
 5475. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5476. πρεσβύτεροι A1A-NPM--- πρεσβύτερος
 5477. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5478. καὶ C--------- καί
 5479. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5480. καὶ C--------- καί
 5481. κριταὶ N1M-NPM--- κριτής
 5482. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5483. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 5484. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 5485. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 5486. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5487. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5488. ἐξ P--------- ἐκ
 5489. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5490. περὶ P--------- περί
 5491. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5492. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 5493. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 5494. 2Esdr 10:15
 5495. πλὴν D--------- πλήν
 5496. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 5497. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5498. Ασαηλ N---GSM--- Ασαηλ
 5499. καὶ C--------- καί
 5500. Ιαζια N---NSM--- Ιαζια
 5501. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5502. Θεκουε N---GSM--- Θεκουε
 5503. μετ' P--------- μετά
 5504. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5505. περὶ P--------- περί
 5506. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 5507. καὶ C--------- καί
 5508. Μεσουλαμ N---NSM--- Μεσουλαμ
 5509. καὶ C--------- καί
 5510. Σαβαθαι N---NSM--- Σαβαθαι
 5511. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5512. Λευίτης N1M-NSM--- Λευείτης
 5513. βοηθῶν N2--GPM--- βοηθός
 5514. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5515. 2Esdr 10:16
 5516. καὶ C--------- καί
 5517. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5518. οὕτως D--------- οὕτως
 5519. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5520. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5521. ἀποικίας N1A-GSF--- ἀποικία
 5522. καὶ C--------- καί
 5523. διεστάλησαν VDI-API3P- στέλλω δια
 5524. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 5525. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5526. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 5527. καὶ C--------- καί
 5528. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5529. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5530. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 5531. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5532. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5533. καὶ C--------- καί
 5534. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5535. ἐν P--------- ἐν
 5536. ὀνόμασιν N3M-DPN--- ὄνομα
 5537. ὅτι C--------- ὅτι
 5538. ἐπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἐπι
 5539. ἐν P--------- ἐν
 5540. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5541. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 5542. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5543. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 5544. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5545. δεκάτου A1--GSM--- δέκατος
 5546. ἐκζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω ἐκ
 5547. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5548. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5549. 2Esdr 10:17
 5550. καὶ C--------- καί
 5551. ἐτέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω
 5552. ἐν P--------- ἐν
 5553. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 5554. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 5555. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5556. ἐκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω κατα
 5557. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5558. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 5559. ἕως C--------- ἕως
 5560. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5561. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 5562. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5563. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 5564. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5565. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 5566. 2Esdr 10:18
 5567. καὶ C--------- καί
 5568. εὑρέθησαν VC--API3P- εὑρίσκω
 5569. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5570. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5571. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5572. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 5573. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5574. ἐκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω κατα
 5575. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5576. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 5577. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5578. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5579. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 5580. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5581. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 5582. καὶ C--------- καί
 5583. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 5584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5585. Μαασηα N---GSM--- Μαασηα
 5586. καὶ C--------- καί
 5587. Ελιεζερ N---GSM--- Ελιεζερ
 5588. καὶ C--------- καί
 5589. Ιαριβ N---GSM--- Ιαριβ
 5590. καὶ C--------- καί
 5591. Γαδαλια N---GSM--- Γαδαλια
 5592. 2Esdr 10:19
 5593. καὶ C--------- καί
 5594. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 5595. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 5596. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5597. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5598. ἐξενέγκαι VA--AAN--- φέρω ἐκ
 5599. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5600. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5601. καὶ C--------- καί
 5602. πλημμελείας N1A-APF--- πλημμέλεια
 5603. κριὸν N2--ASM--- κριός
 5604. ἐκ P--------- ἐκ
 5605. προβάτων N2N-GPN--- πρόβατον
 5606. περὶ P--------- περί
 5607. πλημμελήσεως N3I-GSF--- πλημμέλησις
 5608. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5609. 2Esdr 10:20
 5610. καὶ C--------- καί
 5611. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5612. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5613. Εμμηρ N---GSM--- Εμμηρ
 5614. Ανανι N---NSM--- Ανανι
 5615. καὶ C--------- καί
 5616. Ζαβδια N---NSM--- Ζαβδια
 5617. 2Esdr 10:21
 5618. καὶ C--------- καί
 5619. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5620. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5621. Ηραμ N---NSM--- Ηραμ
 5622. Μασαια N---NSM--- Μασαια
 5623. καὶ C--------- καί
 5624. Ελια N---NSM--- Ελια
 5625. καὶ C--------- καί
 5626. Σαμαια N---NSM--- Σαμαια
 5627. καὶ C--------- καί
 5628. Ιιηλ N---NSM--- Ιιηλ
 5629. καὶ C--------- καί
 5630. Οζια N---NSM--- Οζια
 5631. 2Esdr 10:22
 5632. καὶ C--------- καί
 5633. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5634. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5635. Φασουρ N---GSM--- Φασουρ
 5636. Ελιωηναι N---NSM--- Ελιωηναι
 5637. Μαασαια N---NSM--- Μαασαια
 5638. καὶ C--------- καί
 5639. Ισμαηλ N---NSM--- Ισμαηλ
 5640. καὶ C--------- καί
 5641. Ναθαναηλ N---NSM--- Ναθαναηλ
 5642. καὶ C--------- καί
 5643. Ιωζαβαδ N---NSM--- Ιωζαβαδ
 5644. καὶ C--------- καί
 5645. Ηλασα N---NSM--- Ηλασα
 5646. 2Esdr 10:23
 5647. καὶ C--------- καί
 5648. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5649. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5650. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 5651. Ιωζαβαδ N---NSM--- Ιωζαβαδ
 5652. καὶ C--------- καί
 5653. Σαμου N---NSM--- Σαμου
 5654. καὶ C--------- καί
 5655. Κωλια N---NSM--- Κωλια
 5656. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5657. Κωλιτας N---NSM--- Κωλιτας
 5658. καὶ C--------- καί
 5659. Φαθαια N---NSM--- Φαθαια
 5660. καὶ C--------- καί
 5661. Ιοδομ N---NSM--- Ιοδομ
 5662. καὶ C--------- καί
 5663. Ελιεζερ N---NSM--- Ελιεζερ
 5664. 2Esdr 10:24
 5665. καὶ C--------- καί
 5666. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5667. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5668. ᾀδόντων V1--PAPGPM ᾄδω
 5669. Ελισαφ N---NSM--- Ελισαφ
 5670. καὶ C--------- καί
 5671. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5672. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5673. πυλωρῶν N2--GPM--- πυλωρός
 5674. Σελλημ N---NSM--- Σελλημ
 5675. καὶ C--------- καί
 5676. Τελημ N---NSM--- Τελημ
 5677. καὶ C--------- καί
 5678. Ωδουε N---NSM--- Ωδουε
 5679. 2Esdr 10:25
 5680. καὶ C--------- καί
 5681. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5682. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5683. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5684. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5685. Φορος N---GSM--- Φορος
 5686. Ραμια N---NSM--- Ραμια
 5687. καὶ C--------- καί
 5688. Ιαζια N---NSM--- Ιαζια
 5689. καὶ C--------- καί
 5690. Μελχια N---NSM--- Μελχια
 5691. καὶ C--------- καί
 5692. Μεαμιν N---NSM--- Μεαμιν
 5693. καὶ C--------- καί
 5694. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρ
 5695. καὶ C--------- καί
 5696. Ασαβια N---NSM--- Ασαβια
 5697. καὶ C--------- καί
 5698. Βαναια N---NSM--- Βαναια
 5699. 2Esdr 10:26
 5700. καὶ C--------- καί
 5701. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5702. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5703. Ηλαμ N---GSM--- Ηλαμ
 5704. Μαθανια N---NSM--- Μαθανια
 5705. καὶ C--------- καί
 5706. Ζαχαρια N---NSM--- Ζαχαρια
 5707. καὶ C--------- καί
 5708. Ιαϊηλ N---NSM--- Ιαϊηλ
 5709. καὶ C--------- καί
 5710. Αβδια N---NSM--- Αβδια
 5711. καὶ C--------- καί
 5712. Ιαριμωθ N---NSM--- Ιαριμωθ
 5713. καὶ C--------- καί
 5714. Ηλια N---NSM--- Ηλια
 5715. 2Esdr 10:27
 5716. καὶ C--------- καί
 5717. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5718. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5719. Ζαθουα N---GSM--- Ζαθουα
 5720. Ελιωηναι N---NSM--- Ελιωηναι
 5721. Ελισουβ N---NSM--- Ελισουβ
 5722. Μαθανια N---NSM--- Μαθανια
 5723. καὶ C--------- καί
 5724. Ιαρμωθ N---NSM--- Ιαρμωθ
 5725. καὶ C--------- καί
 5726. Ζαβαδ N---NSM--- Ζαβαδ
 5727. καὶ C--------- καί
 5728. Οζιζα N---NSM--- Οζιζα
 5729. 2Esdr 10:28
 5730. καὶ C--------- καί
 5731. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5732. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5733. Βαβι N---GSM--- Βαβι
 5734. Ιωαναν N---NSM--- Ιωαναν
 5735. Ανανια N---NSM--- Ανανια
 5736. καὶ C--------- καί
 5737. Ζαβου N---NSM--- Ζαβου
 5738. Οθαλι N---NSM--- Οθαλι
 5739. 2Esdr 10:29
 5740. καὶ C--------- καί
 5741. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5742. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5743. Βανουι N---GSM--- Βανουι
 5744. Μεσουλαμ N---NSM--- Μεσουλαμ
 5745. Μαλουχ N---NSM--- Μαλουχ
 5746. Αδαιας N---NSM--- Αδαιας
 5747. Ιασουβ N---NSM--- Ιασουβ
 5748. καὶ C--------- καί
 5749. Σαλουια N---NSM--- Σαλουια
 5750. καὶ C--------- καί
 5751. Ρημωθ N---NSM--- Ρημωθ
 5752. 2Esdr 10:30
 5753. καὶ C--------- καί
 5754. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5755. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5756. Φααθμωαβ N---GSM--- Φααθμωαβ
 5757. Εδενε N---NSM--- Εδενε
 5758. Χαληλ N---NSM--- Χαληλ
 5759. Βαναια N---NSM--- Βαναια
 5760. Μασηα N---NSM--- Μασηα
 5761. Μαθανια N---NSM--- Μαθανια
 5762. Βεσεληλ N---NSM--- Βεσεληλ
 5763. καὶ C--------- καί
 5764. Βανουι N---NSM--- Βανουι
 5765. καὶ C--------- καί
 5766. Μανασση N---NSM--- Μανασσή
 5767. 2Esdr 10:31
 5768. καὶ C--------- καί
 5769. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5770. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5771. Ηραμ N---GSM--- Ηραμ
 5772. Ελιεζερ N---NSM--- Ελιεζερ
 5773. Ιεσσια N---NSM--- Ιεσσια
 5774. Μελχια N---NSM--- Μελχια
 5775. Σαμαια N---NSM--- Σαμαια
 5776. Σεμεων N---NSM--- Σεμεων
 5777. 2Esdr 10:32
 5778. Βενιαμιν N---NSM--- Βενιαμίν
 5779. Μαλουχ N---NSM--- Μαλουχ
 5780. Σαμαρια N---NSM--- Σαμαρια
 5781. 2Esdr 10:33
 5782. καὶ C--------- καί
 5783. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5784. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5785. Ησαμ N---GSM--- Ησαμ
 5786. Μαθανι N---NSM--- Μαθανι
 5787. Μαθαθα N---NSM--- Μαθαθα
 5788. Ζαβεδ N---NSM--- Ζαβεδ
 5789. Ελιφαλεθ N---NSM--- Ελιφαλεθ
 5790. Ιεραμι N---NSM--- Ιεραμι
 5791. Μανασση N---NSM--- Μανασσή
 5792. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 5793. 2Esdr 10:34
 5794. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5795. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5796. Βανι N---GSM--- Βανι
 5797. Μοοδι N---NSM--- Μοοδι
 5798. Αμραμ N---NSM--- Αμραμ
 5799. Ουηλ N---NSM--- Ουηλ
 5800. 2Esdr 10:35
 5801. Βαναια N---NSM--- Βαναια
 5802. Βαδαια N---NSM--- Βαδαια
 5803. Χελια N---NSM--- Χελια
 5804. 2Esdr 10:36
 5805. Ουιεχωα N---NSM--- Ουιεχωα
 5806. Ιεραμωθ N---NSM--- Ιεραμωθ
 5807. Ελιασιβ N---NSM--- Ελιασιβ
 5808. 2Esdr 10:37
 5809. Μαθανια N---NSM--- Μαθανια
 5810. Μαθαναι N---NSM--- Μαθαναι
 5811. καὶ C--------- καί
 5812. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5813. 2Esdr 10:38
 5814. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5815. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5816. Βανουι N---GSM--- Βανουι
 5817. καὶ C--------- καί
 5818. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5819. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5820. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 5821. 2Esdr 10:39
 5822. καὶ C--------- καί
 5823. Σελεμια N---NSM--- Σελεμια
 5824. καὶ C--------- καί
 5825. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 5826. καὶ C--------- καί
 5827. Αδαια N---NSM--- Αδαια
 5828. 2Esdr 10:40
 5829. Μαχναδαβου N---NSM--- Μαχναδαβου
 5830. Σεσι N---NSM--- Σεσι
 5831. Σαρου N---NSM--- Σαρου
 5832. 2Esdr 10:41
 5833. Εζερηλ N---NSM--- Εζερηλ
 5834. καὶ C--------- καί
 5835. Σελεμια N---NSM--- Σελεμια
 5836. καὶ C--------- καί
 5837. Σαμαρια N---NSM--- Σαμαρια
 5838. 2Esdr 10:42
 5839. καὶ C--------- καί
 5840. Σαλουμ N---NSM--- Σαλουμ
 5841. Αμαρια N---NSM--- Αμαρια
 5842. Ιωσηφ N---NSM--- Ιωσηφ
 5843. 2Esdr 10:43
 5844. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5845. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5846. Ναβου N---GSM--- Ναβου
 5847. Ιιηλ N---NSM--- Ιιηλ
 5848. Μαθαθια N---NSM--- Μαθαθια
 5849. Σεδεμ N---NSM--- Σεδεμ
 5850. Ζαμβινα N---NSM--- Ζαμβινα
 5851. Ιαδαι N---NSM--- Ιαδαι
 5852. καὶ C--------- καί
 5853. Ιωηλ N---NSM--- Ιωηλ
 5854. καὶ C--------- καί
 5855. Βαναια N---NSM--- Βαναια
 5856. 2Esdr 10:44
 5857. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5858. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 5859. ἐλάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω
 5860. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5861. ἀλλοτρίας A1A-APF--- ἀλλότριος
 5862. καὶ C--------- καί
 5863. ἐγέννησαν VAI-AAI3P- γεννάω
 5864. ἐξ P--------- ἐκ
 5865. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 5866. υἱούς N2--APM--- υἱός
 5867. 2Esdr 11:1
 5868. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 5869. Νεεμια N---GSM--- Νεεμια
 5870. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5871. Αχαλια N---GSM--- Αχαλια
 5872. καὶ C--------- καί
 5873. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5874. ἐν P--------- ἐν
 5875. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 5876. Χασεηλου N---DSM--- Χασεηλου
 5877. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 5878. εἰκοστοῦ A1--GSN--- εἰκοστός
 5879. καὶ C--------- καί
 5880. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5881. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 5882. ἐν P--------- ἐν
 5883. Σουσαν N---DS---- Σουσαν
 5884. αβιρα N---DS---- αβιρα
 5885. 2Esdr 11:2
 5886. καὶ C--------- καί
 5887. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5888. Ανανι N---NSM--- Ανανι
 5889. εἷς M---NSM--- εἷς
 5890. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5891. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5892. μου RP--GS---- ἐγώ
 5893. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5894. καὶ C--------- καί
 5895. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5896. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 5897. καὶ C--------- καί
 5898. ἠρώτησα VAI-AAI1S- ἐρωτάω
 5899. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5900. περὶ P--------- περί
 5901. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5902. σωθέντων VC--APPGPM σώζω
 5903. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5904. κατελείφθησαν VVI-API3P- λείπω κατα
 5905. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5906. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5907. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 5908. καὶ C--------- καί
 5909. περὶ P--------- περί
 5910. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 5911. 2Esdr 11:3
 5912. καὶ C--------- καί
 5913. εἴποσαν VBI-AAI3P- εἶπον
 5914. πρός P--------- πρός
 5915. με RP--AS---- ἐγώ
 5916. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5917. καταλειπόμενοι V1--PPPNPM λείπω κατα
 5918. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5919. καταλειφθέντες VV--APPNPM λείπω κατα
 5920. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5921. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5922. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 5923. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5924. ἐν P--------- ἐν
 5925. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5926. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 5927. ἐν P--------- ἐν
 5928. πονηρίᾳ N1A-DSF--- πονηρία
 5929. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 5930. καὶ C--------- καί
 5931. ἐν P--------- ἐν
 5932. ὀνειδισμῷ N2--DSM--- ὀνειδισμός
 5933. καὶ C--------- καί
 5934. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 5935. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 5936. καθῃρημένα VM--XMPAPN αἱρέω κατα
 5937. καὶ C--------- καί
 5938. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5939. πύλαι N1--NPF--- πύλη
 5940. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5941. ἐνεπρήσθησαν VCI-API3P- πίπρημι ἐν
 5942. ἐν P--------- ἐν
 5943. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 5944. 2Esdr 11:4
 5945. καὶ C--------- καί
 5946. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5947. ἐν P--------- ἐν
 5948. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5949. ἀκοῦσαί VA--AAN--- ἀκούω
 5950. με RP--AS---- ἐγώ
 5951. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5952. λόγους N2--APM--- λόγος
 5953. τούτους RD--APM--- οὗτος
 5954. ἐκάθισα VAI-AAI1S- ἵζω κατα
 5955. καὶ C--------- καί
 5956. ἔκλαυσα VAI-AAI1S- κλαίω
 5957. καὶ C--------- καί
 5958. ἐπένθησα VAI-AAI1S- πενθέω
 5959. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5960. καὶ C--------- καί
 5961. ἤμην VP--IMI1S- εἰμί
 5962. νηστεύων V1--PAPNSM νηστεύω
 5963. καὶ C--------- καί
 5964. προσευχόμενος V1--PMPNSM εὔχομαι προς
 5965. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5966. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5967. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5968. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5969. 2Esdr 11:5
 5970. καὶ C--------- καί
 5971. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 5972. μὴ D--------- μή
 5973. δή X--------- δή
 5974. κύριε N2--VSM--- κύριος
 5975. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5976. θεὸς N2--VSM--- θεός
 5977. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5978. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5979. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5980. ἰσχυρὸς A1A-VSM--- ἰσχυρός
 5981. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5982. μέγας A3--VSM--- μέγας
 5983. καὶ C--------- καί
 5984. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5985. φοβερός A1A-VSM--- φοβερός
 5986. φυλάσσων V1--PAPVSM φυλάσσω
 5987. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5988. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 5989. καὶ C--------- καί
 5990. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5991. ἔλεος N3E-NSM--- ἔλεος
 5992. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5993. ἀγαπῶσιν V3--PAPDPM ἀγαπάω
 5994. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5995. καὶ C--------- καί
 5996. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5997. φυλάσσουσιν V1--PAPDPM φυλάσσω
 5998. τὰς RA--APF--- ὁ
 5999. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 6000. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6001. 2Esdr 11:6
 6002. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 6003. δὴ X--------- δή
 6004. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6005. οὖς N3--NSN--- οὖς
 6006. σου RP--GS---- σύ
 6007. προσέχον V1--PAPNSN ἔχω προς
 6008. καὶ C--------- καί
 6009. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6010. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 6011. σου RP--GS---- σύ
 6012. ἀνεῳγμένοι VK--XMPNPM οἴγω ἀνα
 6013. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6014. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 6015. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 6016. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 6017. σου RP--GS---- σύ
 6018. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6019. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6020. προσεύχομαι V1--PMI1S- εὔχομαι προς
 6021. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 6022. σου RP--GS---- σύ
 6023. σήμερον D--------- σήμερον
 6024. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 6025. καὶ C--------- καί
 6026. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 6027. περὶ P--------- περί
 6028. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6029. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6030. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 6031. σου RP--GS---- σύ
 6032. καὶ C--------- καί
 6033. ἐξαγορεύω V1--PAI1S- ἀγορεύω ἐκ
 6034. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6035. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 6036. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6037. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6038. ἃς RR--APF--- ὅς
 6039. ἡμάρτομέν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 6040. σοι RP--DS---- σύ
 6041. καὶ D--------- καί
 6042. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6043. καὶ C--------- καί
 6044. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6045. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6046. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 6047. μου RP--GS---- ἐγώ
 6048. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 6049. 2Esdr 11:7
 6050. διαλύσει N3I-DSF--- διάλυσις
 6051. διελύσαμεν VAI-AAI1P- λύω δια
 6052. πρὸς P--------- πρός
 6053. σὲ RP--AS---- σύ
 6054. καὶ C--------- καί
 6055. οὐκ D--------- οὐ
 6056. ἐφυλάξαμεν VAI-AAI1P- φυλάσσω
 6057. τὰς RA--APF--- ὁ
 6058. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 6059. καὶ C--------- καί
 6060. τὰ RA--APN--- ὁ
 6061. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 6062. καὶ C--------- καί
 6063. τὰ RA--APN--- ὁ
 6064. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 6065. ἃ RR--APN--- ὅς
 6066. ἐνετείλω VAI-AMI2S- τέλλω ἐν
 6067. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6068. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 6069. παιδί N3D-DSM--- παῖς
 6070. σου RP--GS---- σύ
 6071. 2Esdr 11:8
 6072. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 6073. δὴ X--------- δή
 6074. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6075. λόγον N2--ASM--- λόγος
 6076. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6077. ἐνετείλω VAI-AMI2S- τέλλω ἐν
 6078. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6079. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 6080. παιδί N3D-DSM--- παῖς
 6081. σου RP--GS---- σύ
 6082. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6083. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6084. ἐὰν C--------- ἐάν
 6085. ἀσυνθετήσητε VA--AAS2P- ἀσυνθετέω
 6086. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6087. διασκορπιῶ VF2-FAI1S- σκορπίζω δια
 6088. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6089. ἐν P--------- ἐν
 6090. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6091. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 6092. 2Esdr 11:9
 6093. καὶ C--------- καί
 6094. ἐὰν C--------- ἐάν
 6095. ἐπιστρέψητε VA--AAS2P- στρέφω ἐπι
 6096. πρός P--------- πρός
 6097. με RP--AS---- ἐγώ
 6098. καὶ C--------- καί
 6099. φυλάξητε VA--AAS2P- φυλάσσω
 6100. τὰς RA--APF--- ὁ
 6101. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 6102. μου RP--GS---- ἐγώ
 6103. καὶ C--------- καί
 6104. ποιήσητε VA--AAS2P- ποιέω
 6105. αὐτάς RD--APF--- αὐτός
 6106. ἐὰν C--------- ἐάν
 6107. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 6108. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6109. διασπορὰ N1A-NSF--- διασπορά
 6110. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6111. ἀπ' P--------- ἀπό
 6112. ἄκρου A1A-GSM--- ἄκρος
 6113. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6114. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6115. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 6116. συνάξω VF--FAI1S- ἄγω συν
 6117. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6118. καὶ C--------- καί
 6119. εἰσάξω VF--FAI1S- ἄγω εἰς
 6120. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6121. εἰς P--------- εἰς
 6122. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6123. τόπον N2--ASM--- τόπος
 6124. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6125. ἐξελεξάμην VAI-AMI1S- λέγω ἐκ
 6126. κατασκηνῶσαι VA--AAN--- σκηνάω κατα
 6127. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6128. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 6129. μου RP--GS---- ἐγώ
 6130. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6131. 2Esdr 11:10
 6132. καὶ C--------- καί
 6133. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6134. παῖδές N3D-NPM--- παῖς
 6135. σου RP--GS---- σύ
 6136. καὶ C--------- καί
 6137. λαός N2--NSM--- λαός
 6138. σου RP--GS---- σύ
 6139. οὓς RR--APM--- ὅς
 6140. ἐλυτρώσω VAI-AMI2S- λυτρόω
 6141. ἐν P--------- ἐν
 6142. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 6143. σου RP--GS---- σύ
 6144. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6145. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 6146. καὶ C--------- καί
 6147. ἐν P--------- ἐν
 6148. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6149. χειρί N3--DSF--- χείρ
 6150. σου RP--GS---- σύ
 6151. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6152. κραταιᾷ A1A-DSF--- κραταιός
 6153. 2Esdr 11:11
 6154. μὴ D--------- μή
 6155. δή X--------- δή
 6156. κύριε N2--VSM--- κύριος
 6157. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6158. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 6159. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6160. οὖς N3--NSN--- οὖς
 6161. σου RP--GS---- σύ
 6162. προσέχον V1--PAPNSN ἔχω προς
 6163. εἰς P--------- εἰς
 6164. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6165. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 6166. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6167. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 6168. σου RP--GS---- σύ
 6169. καὶ C--------- καί
 6170. εἰς P--------- εἰς
 6171. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6172. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 6173. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 6174. σου RP--GS---- σύ
 6175. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6176. θελόντων V1--PAPGPM θέλω
 6177. φοβεῖσθαι V2--PMN--- φοβέω
 6178. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6179. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 6180. σου RP--GS---- σύ
 6181. καὶ C--------- καί
 6182. εὐόδωσον VA--AAD2S- εὐοδόω
 6183. δὴ X--------- δή
 6184. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6185. παιδί N3D-DSM--- παῖς
 6186. σου RP--GS---- σύ
 6187. σήμερον D--------- σήμερον
 6188. καὶ C--------- καί
 6189. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 6190. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6191. εἰς P--------- εἰς
 6192. οἰκτιρμοὺς N2--APM--- οἰκτιρμός
 6193. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6194. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6195. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 6196. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 6197. καὶ C--------- καί
 6198. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6199. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6200. οἰνοχόος N2--NSN--- οἰνοχόος
 6201. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6202. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6203. 2Esdr 12:1
 6204. καὶ C--------- καί
 6205. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6206. ἐν P--------- ἐν
 6207. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 6208. Νισαν N---DSM--- Νισαν
 6209. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 6210. εἰκοστοῦ A1--GSN--- εἰκοστός
 6211. Αρθασασθα N---DSM--- Αρθασασθα
 6212. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6213. καὶ C--------- καί
 6214. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6215. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6216. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 6217. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6218. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6219. καὶ C--------- καί
 6220. ἔλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω
 6221. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6222. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 6223. καὶ C--------- καί
 6224. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 6225. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6226. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6227. καὶ C--------- καί
 6228. οὐκ D--------- οὐ
 6229. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6230. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 6231. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6232. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6233. 2Esdr 12:2
 6234. καὶ C--------- καί
 6235. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 6236. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6237. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6238. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6239. διὰ P--------- διά
 6240. τί RI--ASN--- τίς
 6241. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6242. πρόσωπόν N2N-NSN--- πρόσωπον
 6243. σου RP--GS---- σύ
 6244. πονηρὸν A1A-NSN--- πονηρός
 6245. καὶ C--------- καί
 6246. οὐκ D--------- οὐ
 6247. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 6248. μετριάζων V1--PAPNSM μετριάζω
 6249. οὐκ D--------- οὐ
 6250. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6251. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 6252. εἰ C--------- εἰ
 6253. μὴ D--------- μή
 6254. πονηρία N1A-NSF--- πονηρία
 6255. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 6256. καὶ C--------- καί
 6257. ἐφοβήθην VCI-API1S- φοβέω
 6258. πολὺ A3U-ASN--- πολύς
 6259. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6260. 2Esdr 12:3
 6261. καὶ C--------- καί
 6262. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 6263. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6264. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6265. ὁ RA--VSM--- ὁ
 6266. βασιλεὺς N3V-VSM--- βασιλεύς
 6267. εἰς P--------- εἰς
 6268. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6269. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6270. ζήτω V2--PAD3S- ζητέω
 6271. διὰ P--------- διά
 6272. τί RI--ASN--- τίς
 6273. οὐ D--------- οὐ
 6274. μὴ D--------- μή
 6275. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 6276. πονηρὸν A1A-NSN--- πονηρός
 6277. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6278. πρόσωπόν N2N-NSN--- πρόσωπον
 6279. μου RP--GS---- ἐγώ
 6280. διότι C--------- διότι
 6281. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6282. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 6283. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6284. μνημείων N2N-GPN--- μνημεῖον
 6285. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 6286. μου RP--GS---- ἐγώ
 6287. ἠρημώθη VCI-API3S- ἐρημόω
 6288. καὶ C--------- καί
 6289. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6290. πύλαι N1--NPF--- πύλη
 6291. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6292. κατεβρώθησαν VCI-API3P- βιβρώσκω κατα
 6293. ἐν P--------- ἐν
 6294. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 6295. 2Esdr 12:4
 6296. καὶ C--------- καί
 6297. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 6298. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6299. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6300. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6301. περὶ P--------- περί
 6302. τίνος RI--GSN--- τίς
 6303. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 6304. σὺ RP--NS---- σύ
 6305. ζητεῖς V2--PAI2S- ζητέω
 6306. καὶ C--------- καί
 6307. προσηυξάμην VAI-AMI1S- εὔχομαι προς
 6308. πρὸς P--------- πρός
 6309. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6310. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6311. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6312. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6313. 2Esdr 12:5
 6314. καὶ C--------- καί
 6315. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 6316. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6317. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6318. εἰ C--------- εἰ
 6319. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6320. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6321. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6322. ἀγαθόν A1--ASM--- ἀγαθός
 6323. καὶ C--------- καί
 6324. εἰ C--------- εἰ
 6325. ἀγαθυνθήσεται VC--FPI3S- ἀγαθύνω
 6326. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6327. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 6328. σου RP--GS---- σύ
 6329. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 6330. σου RP--GS---- σύ
 6331. ὥστε C--------- ὥστε
 6332. πέμψαι VA--AAN--- πέμπω
 6333. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6334. εἰς P--------- εἰς
 6335. Ιουδα N---ASM--- Ἰουδά
 6336. εἰς P--------- εἰς
 6337. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6338. μνημείων N2N-GPN--- μνημεῖον
 6339. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 6340. μου RP--GS---- ἐγώ
 6341. καὶ C--------- καί
 6342. ἀνοικοδομήσω VF--FAI1S- οἰκοδομέω ἀνα
 6343. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6344. 2Esdr 12:6
 6345. καὶ C--------- καί
 6346. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 6347. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6348. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6349. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6350. καὶ C--------- καί
 6351. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6352. παλλακὴ N1--NSF--- παλλακή
 6353. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6354. καθημένη V5--PMPNSF ἧμαι κατα
 6355. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 6356. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6357. ἕως D--------- ἕως
 6358. πότε D--------- πότε
 6359. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6360. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6361. πορεία N1A-NSF--- πορεία
 6362. σου RP--GS---- σύ
 6363. καὶ C--------- καί
 6364. πότε D--------- πότε
 6365. ἐπιστρέψεις VF--FAI2S- στρέφω ἐπι
 6366. καὶ C--------- καί
 6367. ἠγαθύνθη VCI-API3S- ἀγαθύνω
 6368. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 6369. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6370. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6371. καὶ C--------- καί
 6372. ἀπέστειλέν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6373. με RP--AS---- ἐγώ
 6374. καὶ C--------- καί
 6375. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 6376. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6377. ὅρον N2--ASM--- ὅρος
 6378. 2Esdr 12:7
 6379. καὶ C--------- καί
 6380. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 6381. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6382. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6383. εἰ C--------- εἰ
 6384. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6385. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6386. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6387. ἀγαθόν A1--ASM--- ἀγαθός
 6388. δότω VO--AAD3S- δίδωμι
 6389. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6390. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 6391. πρὸς P--------- πρός
 6392. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6393. ἐπάρχους N2--APM--- ἔπαρχος
 6394. πέραν D--------- πέραν
 6395. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6396. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 6397. ὥστε C--------- ὥστε
 6398. παραγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω παρα
 6399. με RP--AS---- ἐγώ
 6400. ἕως C--------- ἕως
 6401. ἔλθω VB--AAS1S- ἔρχομαι
 6402. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6403. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 6404. 2Esdr 12:8
 6405. καὶ C--------- καί
 6406. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 6407. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6408. Ασαφ N---ASM--- Ασαφ
 6409. φύλακα N3K-ASM--- φύλαξ
 6410. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6411. παραδείσου N2--GSM--- παράδεισος
 6412. ὅς RR--NSM--- ὅς
 6413. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6414. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6415. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6416. ὥστε C--------- ὥστε
 6417. δοῦναί VO--AAN--- δίδωμι
 6418. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6419. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 6420. στεγάσαι VA--AAN--- στεγάζω
 6421. τὰς RA--APF--- ὁ
 6422. πύλας N1--APF--- πύλη
 6423. καὶ C--------- καί
 6424. εἰς P--------- εἰς
 6425. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6426. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 6427. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6428. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 6429. καὶ C--------- καί
 6430. εἰς P--------- εἰς
 6431. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6432. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6433. εἰσελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι εἰς
 6434. εἰς P--------- εἰς
 6435. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6436. καὶ C--------- καί
 6437. ἔδωκέν VAI-AAI3S- δίδωμι
 6438. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6439. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6440. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6441. ὡς C--------- ὡς
 6442. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 6443. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6444. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6445. ἀγαθή A1--NSF--- ἀγαθός
 6446. 2Esdr 12:9
 6447. καὶ C--------- καί
 6448. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 6449. πρὸς P--------- πρός
 6450. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6451. ἐπάρχους N2--APM--- ἔπαρχος
 6452. πέραν D--------- πέραν
 6453. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6454. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 6455. καὶ C--------- καί
 6456. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 6457. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6458. τὰς RA--APF--- ὁ
 6459. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 6460. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6461. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6462. καὶ C--------- καί
 6463. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6464. μετ' P--------- μετά
 6465. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6466. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6467. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6468. ἀρχηγοὺς N2--APM--- ἀρχηγός
 6469. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 6470. καὶ C--------- καί
 6471. ἱππεῖς N3V-NPM--- ἱππεύς
 6472. 2Esdr 12:10
 6473. καὶ C--------- καί
 6474. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 6475. Σαναβαλλατ N---NSM--- Σαναβαλλατ
 6476. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6477. Αρωνι N---NSM--- Αρωνι
 6478. καὶ C--------- καί
 6479. Τωβια N---NSM--- Τωβια
 6480. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6481. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 6482. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6483. Αμμωνι N---NSM--- Αμμωνι
 6484. καὶ C--------- καί
 6485. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 6486. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6487. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6488. ὅτι C--------- ὅτι
 6489. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 6490. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 6491. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 6492. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 6493. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6494. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 6495. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6496. 2Esdr 12:11
 6497. καὶ C--------- καί
 6498. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 6499. εἰς P--------- εἰς
 6500. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6501. καὶ C--------- καί
 6502. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6503. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6504. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 6505. τρεῖς M---APF--- τρεῖς
 6506. 2Esdr 12:12
 6507. καὶ C--------- καί
 6508. ἀνέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀνα
 6509. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 6510. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6511. καὶ C--------- καί
 6512. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6513. ὀλίγοι A1--NPM--- ὀλίγος
 6514. μετ' P--------- μετά
 6515. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6516. καὶ C--------- καί
 6517. οὐκ D--------- οὐ
 6518. ἀπήγγειλα VAI-AAI1S- ἀγγέλλω ἀπο
 6519. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 6520. τί RI--ASN--- τίς
 6521. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6522. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6523. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 6524. εἰς P--------- εἰς
 6525. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 6526. μου RP--GS---- ἐγώ
 6527. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6528. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 6529. μετὰ P--------- μετά
 6530. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6531. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6532. καὶ C--------- καί
 6533. κτῆνος N3E-NSN--- κτῆνος
 6534. οὐκ D--------- οὐ
 6535. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6536. μετ' P--------- μετά
 6537. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6538. εἰ C--------- εἰ
 6539. μὴ D--------- μή
 6540. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6541. κτῆνος N3E-NSN--- κτῆνος
 6542. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 6543. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6544. ἐπιβαίνω V1--PAI1S- βαίνω ἐπι
 6545. ἐπ' P--------- ἐπί
 6546. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 6547. 2Esdr 12:13
 6548. καὶ C--------- καί
 6549. ἐξῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι ἐκ
 6550. ἐν P--------- ἐν
 6551. πύλῃ N1--DSF--- πύλη
 6552. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6553. γωληλα N---GSM--- γωληλα
 6554. καὶ C--------- καί
 6555. πρὸς P--------- πρός
 6556. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 6557. πηγῆς N1--GSF--- πηγή
 6558. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6559. συκῶν N1--GPF--- συκῆ
 6560. καὶ C--------- καί
 6561. εἰς P--------- εἰς
 6562. πύλην N1--ASF--- πύλη
 6563. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6564. κοπρίας N1A-GSF--- κοπρία
 6565. καὶ C--------- καί
 6566. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6567. συντρίβων V1--PAPNSM τρίβω συν
 6568. ἐν P--------- ἐν
 6569. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6570. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 6571. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6572. ὃ RR--NSM--- ὅς
 6573. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6574. καθαιροῦσιν V2--PAI3P- αἱρέω κατα
 6575. καὶ C--------- καί
 6576. πύλαι N1--NPF--- πύλη
 6577. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6578. κατεβρώθησαν VCI-API3P- βιβρώσκω κατα
 6579. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 6580. 2Esdr 12:14
 6581. καὶ C--------- καί
 6582. παρῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι παρα
 6583. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6584. πύλην N1--ASF--- πύλη
 6585. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6586. Αιν N---GSM--- Αιν
 6587. καὶ C--------- καί
 6588. εἰς P--------- εἰς
 6589. κολυμβήθραν N1A-ASF--- κολυμβήθρα
 6590. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6591. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6592. καὶ C--------- καί
 6593. οὐκ D--------- οὐ
 6594. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6595. τόπος N2--NSM--- τόπος
 6596. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6597. κτήνει N3E-DSN--- κτῆνος
 6598. παρελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι παρα
 6599. ὑποκάτω D--------- ὑποκάτω
 6600. μου RP--GS---- ἐγώ
 6601. 2Esdr 12:15
 6602. καὶ C--------- καί
 6603. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6604. ἀναβαίνων V1--PAPNSM βαίνω ἀνα
 6605. ἐν P--------- ἐν
 6606. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6607. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 6608. χειμάρρου N2--GSM--- χειμάρρους
 6609. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 6610. καὶ C--------- καί
 6611. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6612. συντρίβων V1--PAPNSM τρίβω συν
 6613. ἐν P--------- ἐν
 6614. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6615. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 6616. καὶ C--------- καί
 6617. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6618. ἐν P--------- ἐν
 6619. πύλῃ N1--DSF--- πύλη
 6620. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6621. φάραγγος N3G-GSF--- φάραγξ
 6622. καὶ C--------- καί
 6623. ἐπέστρεψα VAI-AAI1S- στρέφω ἐπι
 6624. 2Esdr 12:16
 6625. καὶ C--------- καί
 6626. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6627. φυλάσσοντες V1--PAPNPM φυλάσσω
 6628. οὐκ D--------- οὐ
 6629. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 6630. τί RI--ASN--- τίς
 6631. ἐπορεύθην VCI-API1S- πορεύομαι
 6632. καὶ C--------- καί
 6633. τί RI--ASN--- τίς
 6634. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6635. ποιῶ V2--PAI1S- ποιέω
 6636. καὶ C--------- καί
 6637. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6638. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 6639. καὶ C--------- καί
 6640. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6641. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 6642. καὶ C--------- καί
 6643. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6644. ἐντίμοις A1B-DPM--- ἔντιμος
 6645. καὶ C--------- καί
 6646. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6647. στρατηγοῖς N2--DPM--- στρατηγός
 6648. καὶ C--------- καί
 6649. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6650. καταλοίποις A1B-DPM--- κατάλοιπος
 6651. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6652. ποιοῦσιν V2--PAPDPM ποιέω
 6653. τὰ RA--APN--- ὁ
 6654. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 6655. ἕως C--------- ἕως
 6656. τότε D--------- τότε
 6657. οὐκ D--------- οὐ
 6658. ἀπήγγειλα VAI-AAI1S- ἀγγέλλω ἀπο
 6659. 2Esdr 12:17
 6660. καὶ C--------- καί
 6661. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 6662. πρὸς P--------- πρός
 6663. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6664. ὑμεῖς RP--AP---- σύ
 6665. βλέπετε V1--PAI2P- βλέπω
 6666. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6667. πονηρίαν N1A-ASF--- πονηρία
 6668. ἐν P--------- ἐν
 6669. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 6670. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 6671. ἐν P--------- ἐν
 6672. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6673. πῶς D--------- πῶς
 6674. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 6675. ἔρημος N2--NSF--- ἔρημος
 6676. καὶ C--------- καί
 6677. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6678. πύλαι N1--NPF--- πύλη
 6679. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6680. ἐδόθησαν VCI-API3P- δίδωμι
 6681. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 6682. δεῦτε I--------- δεῦτε
 6683. καὶ C--------- καί
 6684. διοικοδομήσωμεν VA--AAS1P- οἰκοδομέω δια
 6685. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6686. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 6687. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6688. καὶ C--------- καί
 6689. οὐκ D--------- οὐ
 6690. ἐσόμεθα VF--FMI1P- εἰμί
 6691. ἔτι D--------- ἔτι
 6692. ὄνειδος N3E-NSN--- ὄνειδος
 6693. 2Esdr 12:18
 6694. καὶ C--------- καί
 6695. ἀπήγγειλα VAI-AAI1S- ἀγγέλλω ἀπο
 6696. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6697. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6698. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6699. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6700. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6701. ἥ RR--NSF--- ὅς
 6702. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6703. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 6704. ἐπ' P--------- ἐπί
 6705. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 6706. καὶ C--------- καί
 6707. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6708. λόγους N2--APM--- λόγος
 6709. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6710. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6711. οὓς RR--APM--- ὅς
 6712. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 6713. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6714. καὶ C--------- καί
 6715. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 6716. ἀναστῶμεν V6--AAS1P- ἵστημι ἀνα
 6717. καὶ C--------- καί
 6718. οἰκοδομήσωμεν VA--AAS1P- οἰκοδομέω
 6719. καὶ C--------- καί
 6720. ἐκραταιώθησαν VCI-API3P- κραταιόω
 6721. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6722. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 6723. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6724. εἰς P--------- εἰς
 6725. ἀγαθόν A1--ASM--- ἀγαθός
 6726. 2Esdr 12:19
 6727. καὶ C--------- καί
 6728. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 6729. Σαναβαλλατ N---NSM--- Σαναβαλλατ
 6730. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6731. Αρωνι N---NSM--- Αρωνι
 6732. καὶ C--------- καί
 6733. Τωβια N---NSM--- Τωβια
 6734. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6735. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 6736. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6737. Αμμωνι N---NSM--- Αμμωνι
 6738. καὶ C--------- καί
 6739. Γησαμ N---NSM--- Γησαμ
 6740. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6741. Αραβι N---NSM--- Αραβι
 6742. καὶ C--------- καί
 6743. ἐξεγέλασαν VAI-AAI3P- γελάω ἐκ
 6744. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 6745. καὶ C--------- καί
 6746. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 6747. ἐφ' P--------- ἐπί
 6748. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 6749. καὶ C--------- καί
 6750. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6751. τί RI--NSN--- τίς
 6752. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6753. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 6754. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 6755. ὃ RR--NSM--- ὅς
 6756. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6757. ποιεῖτε V2--PAI2P- ποιέω
 6758. ἦ X--------- ἦ
 6759. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6760. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6761. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6762. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6763. ἀποστατεῖτε V2--PAI2P- στατέω ἀπο
 6764. 2Esdr 12:20
 6765. καὶ C--------- καί
 6766. ἐπέστρεψα VAI-AAI1S- στρέφω ἐπι
 6767. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6768. λόγον N2--ASM--- λόγος
 6769. καὶ C--------- καί
 6770. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 6771. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6772. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6773. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6774. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6775. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6776. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6777. εὐοδώσει VF--FAI3S- εὐοδόω
 6778. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 6779. καὶ C--------- καί
 6780. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 6781. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 6782. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6783. καθαροί A1A-NPM--- καθαρός
 6784. καὶ C--------- καί
 6785. οἰκοδομήσομεν VF--FAI1P- οἰκοδομέω
 6786. καὶ C--------- καί
 6787. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6788. οὐκ D--------- οὐ
 6789. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6790. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 6791. καὶ C--------- καί
 6792. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 6793. καὶ C--------- καί
 6794. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 6795. ἐν P--------- ἐν
 6796. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6797. 2Esdr 13:1
 6798. καὶ C--------- καί
 6799. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 6800. Ελισουβ N---NSM--- Ελισουβ
 6801. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6802. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 6803. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6804. μέγας A3--NSM--- μέγας
 6805. καὶ C--------- καί
 6806. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6807. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6808. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6809. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6810. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 6811. καὶ C--------- καί
 6812. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 6813. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6814. πύλην N1--ASF--- πύλη
 6815. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6816. προβατικήν A1--ASF--- προβατικός
 6817. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6818. ἡγίασαν VAI-AAI3P- ἁγιάζω
 6819. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6820. καὶ C--------- καί
 6821. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 6822. θύρας N1A-APF--- θύρα
 6823. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6824. καὶ C--------- καί
 6825. ἕως P--------- ἕως
 6826. πύργου N2--GSM--- πύργος
 6827. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6828. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 6829. ἡγίασαν VAI-AAI3P- ἁγιάζω
 6830. ἕως P--------- ἕως
 6831. πύργου N2--GSM--- πύργος
 6832. Ανανεηλ N---NSM--- Ανανεηλ
 6833. 2Esdr 13:2
 6834. καὶ C--------- καί
 6835. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6836. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 6837. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6838. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6839. Ιεριχω N---GSM--- Ιεριχω
 6840. καὶ C--------- καί
 6841. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6842. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 6843. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6844. Ζακχουρ N---GSM--- Ζακχουρ
 6845. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6846. Αμαρι N---GSM--- Αμαρι
 6847. 2Esdr 13:3
 6848. καὶ C--------- καί
 6849. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6850. πύλην N1--ASF--- πύλη
 6851. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6852. ἰχθυηρὰν A1A-ASF--- ἰχθυηρός
 6853. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 6854. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6855. Ασανα N---GSM--- Ασανα
 6856. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6857. ἐστέγασαν VAI-AAI3P- στεγάζω
 6858. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6859. καὶ C--------- καί
 6860. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 6861. θύρας N1A-APF--- θύρα
 6862. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6863. καὶ C--------- καί
 6864. κλεῖθρα N2N-APN--- κλεῖθρον
 6865. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6866. καὶ C--------- καί
 6867. μοχλοὺς N2--APM--- μοχλός
 6868. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6869. 2Esdr 13:4
 6870. καὶ C--------- καί
 6871. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6872. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6873. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6874. κατέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω κατα
 6875. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6876. Ραμωθ N---GSM--- Ραμωθ
 6877. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6878. Ουρια N---GSM--- Ουρια
 6879. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6880. Ακως N---GSM--- Ακως
 6881. καὶ C--------- καί
 6882. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6883. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6884. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6885. κατέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω κατα
 6886. Μοσολλαμ N---NSM--- Μοσολλαμ
 6887. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6888. Βαραχιου N---GSM--- Βαραχιας
 6889. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6890. Μασεζεβηλ N---GSM--- Μασεζεβηλ
 6891. καὶ C--------- καί
 6892. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6893. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6894. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6895. κατέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω κατα
 6896. Σαδωκ N---NSM--- Σαδωκ
 6897. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6898. Βαανα N---GSM--- Βαανα
 6899. 2Esdr 13:5
 6900. καὶ C--------- καί
 6901. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6902. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6903. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6904. κατέσχοσαν VBI-AAI3P- ἔχω κατα
 6905. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6906. Θεκωιν N---NPM--- Θεκωιν
 6907. καὶ C--------- καί
 6908. αδωρηεμ N---NPM--- αδωρηεμ
 6909. οὐκ D--------- οὐ
 6910. εἰσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω εἰς
 6911. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 6912. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6913. εἰς P--------- εἰς
 6914. δουλείαν N1A-ASF--- δουλεία
 6915. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6916. 2Esdr 13:6
 6917. καὶ C--------- καί
 6918. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6919. πύλην N1--ASF--- πύλη
 6920. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6921. Ισανα N---GSM--- Ισανα
 6922. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 6923. Ιοϊδα N---NSM--- Ιοϊδα
 6924. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6925. Φασεκ N---GSM--- Φασεκ
 6926. καὶ C--------- καί
 6927. Μεσουλαμ N---NSM--- Μεσουλαμ
 6928. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6929. Βασωδια N---GSM--- Βασωδια
 6930. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6931. ἐστέγασαν VAI-AAI3P- στεγάζω
 6932. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6933. καὶ C--------- καί
 6934. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 6935. θύρας N1A-APF--- θύρα
 6936. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6937. καὶ C--------- καί
 6938. κλεῖθρα N2N-APN--- κλεῖθρον
 6939. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6940. καὶ C--------- καί
 6941. μοχλοὺς N2--APM--- μοχλός
 6942. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6943. 2Esdr 13:8
 6944. καὶ C--------- καί
 6945. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6946. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6947. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6948. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 6949. Ανανιας N---NSM--- Ανανιας
 6950. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6951. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6952. Ρωκεϊμ N---GSM--- Ρωκεϊμ
 6953. καὶ C--------- καί
 6954. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 6955. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6956. ἕως P--------- ἕως
 6957. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6958. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 6959. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6960. πλατέος A3U-GSN--- πλατύς
 6961. 2Esdr 13:9
 6962. καὶ C--------- καί
 6963. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6964. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6965. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6966. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 6967. Ραφαια N---NSM--- Ραφαια
 6968. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 6969. ἡμίσους A3U-GSM--- ἥμισυς
 6970. περιχώρου N2--GSM--- περίχωρος
 6971. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6972. 2Esdr 13:10
 6973. καὶ C--------- καί
 6974. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6975. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6976. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6977. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 6978. Ιεδαια N---NSM--- Ιεδαια
 6979. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6980. Ερωμαφ N---GSM--- Ερωμαφ
 6981. καὶ C--------- καί
 6982. κατέναντι P--------- κατέναντι
 6983. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 6984. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6985. καὶ C--------- καί
 6986. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6987. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6988. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6989. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 6990. Ατους N---NSM--- Ατους
 6991. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6992. Ασβανια N---GSM--- Ασβανια
 6993. 2Esdr 13:11
 6994. καὶ C--------- καί
 6995. δεύτερος A1A-NSM--- δεύτερος
 6996. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 6997. Μελχιας N---NSM--- Μελχιας
 6998. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6999. Ηραμ N---GSM--- Ηραμ
 7000. καὶ C--------- καί
 7001. Ασουβ N---NSM--- Ασουβ
 7002. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7003. Φααθμωαβ N---GSM--- Φααθμωαβ
 7004. καὶ C--------- καί
 7005. ἕως P--------- ἕως
 7006. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7007. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7008. θαννουριμ N---GPM--- θαννουριμ
 7009. 2Esdr 13:12
 7010. καὶ C--------- καί
 7011. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7012. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 7013. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7014. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7015. Σαλουμ N---NSM--- Σαλουμ
 7016. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7017. Αλλωης N---GSM--- Αλλωης
 7018. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 7019. ἡμίσους A3U-GSM--- ἥμισυς
 7020. περιχώρου N2--GSM--- περίχωρος
 7021. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 7022. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7023. καὶ C--------- καί
 7024. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7025. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 7026. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7027. 2Esdr 13:13
 7028. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7029. πύλην N1--ASF--- πύλη
 7030. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7031. φάραγγος N3G-GSF--- φάραγξ
 7032. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7033. Ανουν N---NSM--- Ανουν
 7034. καὶ C--------- καί
 7035. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7036. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 7037. Ζανω N---GSM--- Ζανω
 7038. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 7039. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 7040. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7041. καὶ C--------- καί
 7042. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 7043. θύρας N1A-APF--- θύρα
 7044. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7045. καὶ C--------- καί
 7046. κλεῖθρα N2N-APN--- κλεῖθρον
 7047. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7048. καὶ C--------- καί
 7049. μοχλοὺς N2--APM--- μοχλός
 7050. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7051. καὶ C--------- καί
 7052. χιλίους A1A-APM--- χίλιοι
 7053. πήχεις A3U-APM--- πῆχυς
 7054. ἐν P--------- ἐν
 7055. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7056. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 7057. ἕως P--------- ἕως
 7058. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7059. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7060. κοπρίας N1A-GSF--- κοπρία
 7061. 2Esdr 13:14
 7062. καὶ C--------- καί
 7063. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7064. πύλην N1--ASF--- πύλη
 7065. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7066. κοπρίας N1A-GSF--- κοπρία
 7067. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7068. Μελχια N---NSM--- Μελχια
 7069. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7070. Ρηχαβ N---GSM--- Ρηχαβ
 7071. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 7072. περιχώρου N2--GSM--- περίχωρος
 7073. Βηθαχαρμ N---GSM--- Βηθαχαρμ
 7074. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7075. καὶ C--------- καί
 7076. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7077. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7078. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7079. καὶ C--------- καί
 7080. ἐσκέπασαν VAI-AAI3P- σκεπάζω
 7081. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7082. καὶ C--------- καί
 7083. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 7084. θύρας N1A-APF--- θύρα
 7085. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7086. καὶ C--------- καί
 7087. κλεῖθρα N2N-APN--- κλεῖθρον
 7088. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7089. καὶ C--------- καί
 7090. μοχλοὺς N2--APM--- μοχλός
 7091. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7092. 2Esdr 13:15
 7093. καὶ C--------- καί
 7094. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7095. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 7096. κολυμβήθρας N1A-GSF--- κολυμβήθρα
 7097. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7098. κωδίων N2N-GPN--- κώδιον
 7099. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7100. κουρᾷ N1A-DSF--- κουρά
 7101. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7102. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7103. καὶ C--------- καί
 7104. ἕως P--------- ἕως
 7105. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7106. κλιμάκων N3K-GPF--- κλιμάξ
 7107. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7108. καταβαινουσῶν V1--PAPGPF βαίνω κατα
 7109. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7110. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7111. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 7112. 2Esdr 13:16
 7113. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 7114. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7115. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7116. Νεεμιας N---NSM--- Νεεμιας
 7117. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7118. Αζαβουχ N---GSM--- Αζαβουχ
 7119. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 7120. ἡμίσους A3U-GSM--- ἥμισυς
 7121. περιχώρου N2--GSM--- περίχωρος
 7122. Βηθσουρ N---GSM--- Βηθσουρ
 7123. ἕως P--------- ἕως
 7124. κήπου N2--GSM--- κῆπος
 7125. τάφου N2--GSM--- τάφος
 7126. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 7127. καὶ C--------- καί
 7128. ἕως P--------- ἕως
 7129. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7130. κολυμβήθρας N1A-GSF--- κολυμβήθρα
 7131. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7132. γεγονυίας VX--XAPGSF γίγνομαι
 7133. καὶ C--------- καί
 7134. ἕως P--------- ἕως
 7135. Βηθαγγαβαριμ N---GPM--- Βηθαγγαβαριμ
 7136. 2Esdr 13:17
 7137. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 7138. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7139. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7140. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7141. Λευῖται N1M-NPM--- Λευίτης
 7142. Ραουμ N---NSM--- Ραουμ
 7143. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7144. Βανι N---GSM--- Βανι
 7145. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7146. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 7147. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7148. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7149. Ασαβια N---NSM--- Ασαβια
 7150. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 7151. ἡμίσους A3U-GSM--- ἥμισυς
 7152. περιχώρου N2--GSM--- περίχωρος
 7153. Κεϊλα N---GSM--- Κεϊλα
 7154. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7155. περιχώρῳ N2--DSM--- περίχωρος
 7156. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7157. 2Esdr 13:18
 7158. μετ' P--------- μετά
 7159. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7160. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7161. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 7162. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7163. Βενι N---NSM--- Βενι
 7164. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7165. Ηναδαδ N---GSM--- Ηναδαδ
 7166. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 7167. ἡμίσους A3U-GSM--- ἥμισυς
 7168. περιχώρου N2--GSM--- περίχωρος
 7169. Κεϊλα N---GSM--- Κεϊλα
 7170. 2Esdr 13:19
 7171. καὶ C--------- καί
 7172. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7173. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7174. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 7175. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7176. Αζουρ N---NSM--- Αζουρ
 7177. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7178. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 7179. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 7180. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7181. Μασφε N---GSM--- Μασφε
 7182. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 7183. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 7184. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7185. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 7186. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7187. συναπτούσης V1--PAPGSF ἅπτω συν
 7188. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7189. γωνίας N1A-GSF--- γωνία
 7190. 2Esdr 13:20
 7191. μετ' P--------- μετά
 7192. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7193. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7194. Βαρουχ N---NSM--- Βαρουχ
 7195. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7196. Ζαβου N---GSM--- Ζαβου
 7197. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 7198. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 7199. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7200. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7201. γωνίας N1A-GSF--- γωνία
 7202. ἕως P--------- ἕως
 7203. θύρας N1A-GSF--- θύρα
 7204. Βηθελισουβ N---GSM--- Βηθελισουβ
 7205. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7206. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 7207. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7208. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 7209. 2Esdr 13:21
 7210. μετ' P--------- μετά
 7211. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7212. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7213. Μεραμωθ N---NSM--- Μεραμωθ
 7214. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7215. Ουρια N---GSM--- Ουρια
 7216. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 7217. Ακως N---GSM--- Ακως
 7218. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 7219. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 7220. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7221. θύρας N1A-GSF--- θύρα
 7222. Βηθελισουβ N---GSM--- Βηθελισουβ
 7223. ἕως C--------- ἕως
 7224. ἐκλείψεως N3I-GSF--- ἔκλειψις
 7225. Βηθελισουβ N---GSM--- Βηθελισουβ
 7226. 2Esdr 13:22
 7227. καὶ C--------- καί
 7228. μετ' P--------- μετά
 7229. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7230. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7231. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7232. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 7233. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7234. Αχεχαρ N---GSM--- Αχεχαρ
 7235. 2Esdr 13:23
 7236. καὶ C--------- καί
 7237. μετ' P--------- μετά
 7238. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7239. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7240. Βενιαμιν N---NSM--- Βενιαμίν
 7241. καὶ C--------- καί
 7242. Ασουβ N---NSM--- Ασουβ
 7243. κατέναντι D--------- κατέναντι
 7244. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7245. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7246. μετ' P--------- μετά
 7247. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7248. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7249. Αζαρια N---NSM--- Αζαρια
 7250. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7251. Μαασηα N---GSM--- Μαασηα
 7252. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 7253. Ανανια N---GSM--- Ανανια
 7254. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 7255. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7256. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7257. 2Esdr 13:24
 7258. μετ' P--------- μετά
 7259. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7260. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7261. Βανι N---NSM--- Βανι
 7262. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7263. Ηναδαδ N---GSM--- Ηναδαδ
 7264. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 7265. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 7266. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7267. Βηθαζαρια N---GSM--- Βηθαζαρια
 7268. ἕως P--------- ἕως
 7269. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7270. γωνίας N1A-GSF--- γωνία
 7271. καὶ C--------- καί
 7272. ἕως P--------- ἕως
 7273. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7274. καμπῆς N1--GSF--- καμπή
 7275. 2Esdr 13:25
 7276. Φαλαλ N---GSM--- Φαλαλ
 7277. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 7278. Ευζαι N---GSM--- Ευζαι
 7279. ἐξ P--------- ἐκ
 7280. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 7281. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7282. γωνίας N1A-GSF--- γωνία
 7283. καὶ C--------- καί
 7284. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7285. πύργος N2--NSM--- πύργος
 7286. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7287. ἐξέχων V1--PAPNSM ἔχω ἐκ
 7288. ἐκ P--------- ἐκ
 7289. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7290. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7291. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7292. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7293. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7294. ἀνώτερος A1ACNSM--- ἀνώτερος
 7295. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7296. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7297. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 7298. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7299. φυλακῆς N1--GSF--- φυλακή
 7300. καὶ C--------- καί
 7301. μετ' P--------- μετά
 7302. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7303. Φαδαια N---NSM--- Φαδαια
 7304. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7305. Φορος N---GSM--- Φορος
 7306. 2Esdr 13:26
 7307. καὶ C--------- καί
 7308. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7309. ναθινιμ N---NPM--- ναθινιμ
 7310. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 7311. οἰκοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω
 7312. ἐν P--------- ἐν
 7313. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7314. Ωφαλ N---DSM--- Ωφαλ
 7315. ἕως P--------- ἕως
 7316. κήπου N2--GSM--- κῆπος
 7317. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7318. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7319. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 7320. εἰς P--------- εἰς
 7321. ἀνατολάς N1--APF--- ἀνατολή
 7322. καὶ C--------- καί
 7323. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7324. πύργος N2--NSM--- πύργος
 7325. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7326. ἐξέχων V1--PAPNSM ἔχω ἐκ
 7327. 2Esdr 13:27
 7328. μετ' P--------- μετά
 7329. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7330. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7331. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7332. Θεκωιν N---NPM--- Θεκωιν
 7333. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 7334. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 7335. ἐξ P--------- ἐκ
 7336. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 7337. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7338. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7339. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7340. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 7341. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7342. ἐξέχοντος V1--PAPGSM ἔχω ἐκ
 7343. καὶ C--------- καί
 7344. ἕως C--------- ἕως
 7345. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7346. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 7347. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7348. Οφλα N---GSM--- Οφλα
 7349. 2Esdr 13:28
 7350. ἀνώτερον P--------- ἄνω
 7351. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7352. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7353. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 7354. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7355. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7356. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 7357. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7358. ἐξ P--------- ἐκ
 7359. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 7360. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7361. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7362. 2Esdr 13:29
 7363. μετ' P--------- μετά
 7364. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7365. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7366. Σαδδουκ N---NSM--- Σαδδουκ
 7367. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7368. Εμμηρ N---GSM--- Εμμηρ
 7369. ἐξ P--------- ἐκ
 7370. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 7371. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7372. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7373. καὶ C--------- καί
 7374. μετ' P--------- μετά
 7375. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7376. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7377. Σαμαια N---NSM--- Σαμαια
 7378. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7379. Σεχενια N---GSM--- Σεχενια
 7380. φύλαξ N3K-NSM--- φύλαξ
 7381. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7382. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7383. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7384. ἀνατολῆς N1--GSF--- ἀνατολή
 7385. 2Esdr 13:30
 7386. μετ' P--------- μετά
 7387. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7388. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7389. Ανανια N---NSM--- Ανανια
 7390. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7391. Σελεμια N---GSM--- Σελεμια
 7392. καὶ C--------- καί
 7393. Ανουμ N---NSM--- Ανουμ
 7394. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7395. Σελεφ N---GSM--- Σελεφ
 7396. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7397. ἕκτος A1--NSM--- ἕκτος
 7398. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 7399. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 7400. μετ' P--------- μετά
 7401. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7402. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7403. Μεσουλαμ N---NSM--- Μεσουλαμ
 7404. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7405. Βαρχια N---GSM--- Βαρχια
 7406. ἐξ P--------- ἐκ
 7407. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 7408. γαζοφυλακίου N2N-GSN--- γαζοφυλάκιον
 7409. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7410. 2Esdr 13:31
 7411. μετ' P--------- μετά
 7412. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7413. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 7414. Μελχια N---NSM--- Μελχια
 7415. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7416. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7417. Σαραφι N---GSM--- Σαραφι
 7418. ἕως P--------- ἕως
 7419. Βηθαναθινιμ N---GSM--- Βηθαναθινιμ
 7420. καὶ C--------- καί
 7421. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7422. ῥοποπῶλαι N1M-NPM--- ῥωποπώλης
 7423. ἀπέναντι P--------- ἀπέναντι
 7424. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7425. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7426. Μαφεκαδ N---GSM--- Μαφεκαδ
 7427. καὶ C--------- καί
 7428. ἕως P--------- ἕως
 7429. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 7430. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7431. καμπῆς N1--GSF--- καμπή
 7432. 2Esdr 13:32
 7433. καὶ C--------- καί
 7434. ἀνὰ P--------- ἀνά
 7435. μέσον A1--ASM--- μέσος
 7436. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 7437. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7438. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7439. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7440. προβατικῆς A1--GSF--- προβατικός
 7441. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7442. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7443. χαλκεῖς N3V-NPM--- χαλκεύς
 7444. καὶ C--------- καί
 7445. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7446. ῥοποπῶλαι N1M-NPM--- ῥωποπώλης
 7447. 2Esdr 13:33
 7448. καὶ C--------- καί
 7449. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7450. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 7451. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 7452. Σαναβαλλατ N---NSM--- Σαναβαλλατ
 7453. ὅτι C--------- ὅτι
 7454. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 7455. οἰκοδομοῦμεν V2--PAI1P- οἰκοδομέω
 7456. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7457. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 7458. καὶ C--------- καί
 7459. πονηρὸν A1A-NSN--- πονηρός
 7460. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7461. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7462. καὶ C--------- καί
 7463. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 7464. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7465. πολὺ A3U-ASN--- πολύς
 7466. καὶ C--------- καί
 7467. ἐξεγέλα V3I-IAI3S- γελάω ἐκ
 7468. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7469. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7470. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 7471. 2Esdr 13:34
 7472. καὶ C--------- καί
 7473. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7474. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7475. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7476. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 7477. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7478. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 7479. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7480. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 7481. Σομορων N---GSF--- Σομορων
 7482. ὅτι C--------- ὅτι
 7483. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7484. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 7485. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 7486. οἰκοδομοῦσιν V2--PAI3P- οἰκοδομέω
 7487. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7488. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 7489. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7490. 2Esdr 13:35
 7491. καὶ C--------- καί
 7492. Τωβιας N---NSM--- Τωβιας
 7493. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7494. αμμανίτης N1M-NSM--- ἀμμανείτης
 7495. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 7496. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7497. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7498. καὶ C--------- καί
 7499. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 7500. πρὸς P--------- πρός
 7501. ἑαυτούς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 7502. μὴ D--------- μή
 7503. θυσιάσουσιν VF2-FAI3P- θυσιάζω
 7504. ἢ C--------- ἤ
 7505. φάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 7506. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7507. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7508. τόπου N2--GSM--- τόπος
 7509. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7510. οὐχὶ D--------- οὐ
 7511. ἀναβήσεται VF2-FMI3S- βαίνω ἀνα
 7512. ἀλώπηξ N3K-NSF--- ἀλώπηξ
 7513. καὶ C--------- καί
 7514. καθελεῖ VF2-FAI3S- αἱρέω κατα
 7515. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7516. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 7517. λίθων N2--GPM--- λίθος
 7518. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7519. 2Esdr 13:36
 7520. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 7521. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7522. θεὸς N2--VSM--- θεός
 7523. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7524. ὅτι C--------- ὅτι
 7525. ἐγενήθημεν VCI-API1P- γίγνομαι
 7526. εἰς P--------- εἰς
 7527. μυκτηρισμόν N2--ASM--- μυκτηρισμός
 7528. καὶ C--------- καί
 7529. ἐπίστρεψον VA--AAD2S- στρέφω ἐπι
 7530. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 7531. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7532. εἰς P--------- εἰς
 7533. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 7534. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7535. καὶ C--------- καί
 7536. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 7537. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7538. εἰς P--------- εἰς
 7539. μυκτηρισμὸν N2--ASM--- μυκτηρισμός
 7540. ἐν P--------- ἐν
 7541. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7542. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 7543. 2Esdr 13:37
 7544. καὶ C--------- καί
 7545. μὴ D--------- μή
 7546. καλύψῃς VA--AAS2S- καλύπτω
 7547. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7548. ἀνομίαν N1A-ASF--- ἀνομία
 7549. 2Esdr 14:1
 7550. καὶ C--------- καί
 7551. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7552. ὡς D--------- ὡς
 7553. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 7554. Σαναβαλλατ N---NSM--- Σαναβαλλατ
 7555. καὶ C--------- καί
 7556. Τωβια N---NSM--- Τωβια
 7557. καὶ C--------- καί
 7558. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7559. Ἄραβες N---NPM--- Ἄραψ
 7560. καὶ C--------- καί
 7561. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7562. Αμμανῖται N1M-NPM--- Αμμανείτης
 7563. ὅτι C--------- ὅτι
 7564. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 7565. φυὴ N1--NSF--- φυή
 7566. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7567. τείχεσιν N3E-DPN--- τεῖχος
 7568. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 7569. ὅτι C--------- ὅτι
 7570. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 7571. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7572. διασφαγαὶ N1--NPF--- διασφαγή
 7573. ἀναφράσσεσθαι V1--PMN--- φράσσω ἀνα
 7574. καὶ C--------- καί
 7575. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 7576. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7577. ἐφάνη VDI-API3S- φαίνω
 7578. σφόδρα D--------- σφόδρα
 7579. 2Esdr 14:2
 7580. καὶ C--------- καί
 7581. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 7582. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7583. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7584. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7585. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 7586. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 7587. παρατάξασθαι VA--AMN--- τάσσω παρα
 7588. ἐν P--------- ἐν
 7589. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 7590. 2Esdr 14:3
 7591. καὶ C--------- καί
 7592. προσηυξάμεθα VAI-AMI1P- εὔχομαι προς
 7593. πρὸς P--------- πρός
 7594. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7595. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7596. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7597. καὶ C--------- καί
 7598. ἐστήσαμεν VAI-AAI1P- ἵστημι
 7599. προφύλακας N3K-APM--- προφύλαξ
 7600. ἐπ' P--------- ἐπί
 7601. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7602. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 7603. καὶ C--------- καί
 7604. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7605. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7606. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7607. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7608. 2Esdr 14:4
 7609. καὶ C--------- καί
 7610. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7611. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 7612. συνετρίβη VCI-API3S- τρίβω συν
 7613. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7614. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 7615. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7616. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 7617. καὶ C--------- καί
 7618. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7619. χοῦς N3--NSM--- χοῦς
 7620. πολύς A3U-NSM--- πολύς
 7621. καὶ C--------- καί
 7622. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 7623. οὐ D--------- οὐ
 7624. δυνησόμεθα VF--FMI1P- δύναμαι
 7625. οἰκοδομεῖν V2--PAN--- οἰκοδομέω
 7626. ἐν P--------- ἐν
 7627. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7628. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 7629. 2Esdr 14:5
 7630. καὶ C--------- καί
 7631. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 7632. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7633. θλίβοντες V1--PAPNPM θλίβω
 7634. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 7635. οὐ D--------- οὐ
 7636. γνώσονται VF--FMI3P- γιγνώσκω
 7637. καὶ C--------- καί
 7638. οὐκ D--------- οὐ
 7639. ὄψονται VF--FMI3P- ὁράω
 7640. ἕως C--------- ἕως
 7641. ὅτου RX--GSN--- ὅστις
 7642. ἔλθωμεν VB--AAS1P- ἔρχομαι
 7643. εἰς P--------- εἰς
 7644. μέσον A1--ASM--- μέσος
 7645. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7646. καὶ C--------- καί
 7647. φονεύσωμεν VA--AAS1P- φονεύω
 7648. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7649. καὶ C--------- καί
 7650. καταπαύσωμεν VA--AAS1P- παύω κατα
 7651. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7652. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 7653. 2Esdr 14:6
 7654. καὶ C--------- καί
 7655. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7656. ὡς C--------- ὡς
 7657. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 7658. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7659. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 7660. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7661. οἰκοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω
 7662. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 7663. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7664. καὶ C--------- καί
 7665. εἴποσαν VBI-AAI3P- εἶπον
 7666. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7667. ἀναβαίνουσιν V1--PAI3P- βαίνω ἀνα
 7668. ἐκ P--------- ἐκ
 7669. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 7670. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7671. τόπων N2--GPM--- τόπος
 7672. ἐφ' P--------- ἐπί
 7673. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 7674. 2Esdr 14:7
 7675. καὶ C--------- καί
 7676. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 7677. εἰς P--------- εἰς
 7678. τὰ RA--APN--- ὁ
 7679. κατώτατα A1--APNS-- κατώτερος
 7680. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7681. τόπου N2--GSM--- τόπος
 7682. κατόπισθεν P--------- κατόπισθεν
 7683. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7684. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 7685. ἐν P--------- ἐν
 7686. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7687. σκεπεινοῖς N2--DPM--- σκεπεινός
 7688. καὶ C--------- καί
 7689. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 7690. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7691. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7692. κατὰ P--------- κατά
 7693. δήμους N2--APM--- δῆμος
 7694. μετὰ P--------- μετά
 7695. ῥομφαιῶν N1A-GPF--- ῥομφαία
 7696. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7697. λόγχας N1--APF--- λόγχη
 7698. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7699. καὶ C--------- καί
 7700. τόξα N2N-APN--- τόξον
 7701. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7702. 2Esdr 14:8
 7703. καὶ C--------- καί
 7704. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7705. καὶ C--------- καί
 7706. ἀνέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀνα
 7707. καὶ C--------- καί
 7708. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 7709. πρὸς P--------- πρός
 7710. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7711. ἐντίμους A1B-APM--- ἔντιμος
 7712. καὶ C--------- καί
 7713. πρὸς P--------- πρός
 7714. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7715. στρατηγοὺς N2--APM--- στρατηγός
 7716. καὶ C--------- καί
 7717. πρὸς P--------- πρός
 7718. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7719. καταλοίπους A1B-APM--- κατάλοιπος
 7720. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7721. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 7722. μὴ D--------- μή
 7723. φοβηθῆτε VC--APS2P- φοβέω
 7724. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7725. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7726. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7727. μνήσθητε VS--APS2P- μιμνήσκω
 7728. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7729. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7730. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7731. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7732. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 7733. καὶ C--------- καί
 7734. φοβεροῦ A1A-GSM--- φοβερός
 7735. καὶ C--------- καί
 7736. παρατάξασθε VA--AMD2P- τάσσω παρα
 7737. περὶ P--------- περί
 7738. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7739. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 7740. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7741. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7742. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7743. καὶ C--------- καί
 7744. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 7745. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7746. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 7747. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7748. καὶ C--------- καί
 7749. οἴκων N2--GPM--- οἶκος
 7750. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7751. 2Esdr 14:9
 7752. καὶ C--------- καί
 7753. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7754. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 7755. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 7756. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7757. ἐχθροὶ N2--NPM--- ἐχθρός
 7758. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7759. ὅτι C--------- ὅτι
 7760. ἐγνώσθη VSI-API3S- γιγνώσκω
 7761. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7762. καὶ C--------- καί
 7763. διεσκέδασεν VAI-AAI3S- σκεδάζω δια
 7764. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7765. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7766. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7767. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 7768. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7769. καὶ C--------- καί
 7770. ἐπεστρέψαμεν VAI-AAI1P- στρέφω ἐπι
 7771. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7772. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 7773. εἰς P--------- εἰς
 7774. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7775. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 7776. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7777. εἰς P--------- εἰς
 7778. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7779. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 7780. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7781. 2Esdr 14:10
 7782. καὶ C--------- καί
 7783. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7784. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7785. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7786. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 7787. ἐκείνης RD--GSF--- ἐκεῖνος
 7788. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 7789. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7790. ἐκτετιναγμένων VM--XMPGPM τινάσσω ἐκ
 7791. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 7792. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7793. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 7794. καὶ C--------- καί
 7795. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 7796. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7797. ἀντείχοντο V1I-IMI3P- ἔχω ἀντι
 7798. καὶ C--------- καί
 7799. λόγχαι N1--NPF--- λόγχη
 7800. καὶ C--------- καί
 7801. θυρεοὶ N2--NPM--- θυρεός
 7802. καὶ C--------- καί
 7803. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7804. τόξα N2N-NPN--- τόξον
 7805. καὶ C--------- καί
 7806. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7807. θώρακες N3K-NPM--- θώραξ
 7808. καὶ C--------- καί
 7809. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7810. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 7811. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 7812. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 7813. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7814. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 7815. 2Esdr 14:11
 7816. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7817. οἰκοδομούντων V2--PAPGPM οἰκοδομέω
 7818. ἐν P--------- ἐν
 7819. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7820. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 7821. καὶ C--------- καί
 7822. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7823. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 7824. ἐν P--------- ἐν
 7825. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7826. ἀρτῆρσιν N3--DPM--- ἀρτήρ
 7827. ἐν P--------- ἐν
 7828. ὅπλοις N2N-DPN--- ὅπλον
 7829. ἐν P--------- ἐν
 7830. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 7831. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7832. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 7833. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 7834. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7835. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 7836. καὶ C--------- καί
 7837. μία A1A-NPN--- εἷς
 7838. ἐκράτει N3E-DSN--- κράτος
 7839. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7840. βολίδα N3D-ASF--- βολίς
 7841. 2Esdr 14:12
 7842. καὶ C--------- καί
 7843. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7844. οἰκοδόμοι N2--NPM--- οἰκοδόμος
 7845. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7846. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 7847. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7848. ἐζωσμένος VXI-XPPNSM ζωννύω
 7849. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7850. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7851. ὀσφὺν N3U-ASF--- ὀσφύς
 7852. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7853. καὶ C--------- καί
 7854. ᾠκοδομοῦσαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 7855. καὶ C--------- καί
 7856. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7857. σαλπίζων V1--PAPNSM σαλπίζω
 7858. ἐν P--------- ἐν
 7859. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7860. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 7861. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 7862. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7863. 2Esdr 14:13
 7864. καὶ C--------- καί
 7865. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 7866. πρὸς P--------- πρός
 7867. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7868. ἐντίμους A1B-APM--- ἔντιμος
 7869. καὶ C--------- καί
 7870. πρὸς P--------- πρός
 7871. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7872. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 7873. καὶ C--------- καί
 7874. πρὸς P--------- πρός
 7875. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7876. καταλοίπους A1B-APM--- κατάλοιπος
 7877. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7878. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 7879. τὸ RD--NSN--- ὁ
 7880. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 7881. πλατὺ A3U-NSN--- πλατύς
 7882. καὶ C--------- καί
 7883. πολύ A3U-NSN--- πολύς
 7884. καὶ C--------- καί
 7885. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 7886. σκορπιζόμεθα V1--PMI1P- σκορπίζω
 7887. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7888. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7889. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 7890. μακρὰν D--------- μακράν
 7891. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7892. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7893. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7894. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 7895. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7896. 2Esdr 14:14
 7897. ἐν P--------- ἐν
 7898. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 7899. οὗ RR--GSM--- ὅς
 7900. ἐὰν C--------- ἐάν
 7901. ἀκούσητε VA--AAS2P- ἀκούω
 7902. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7903. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 7904. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7905. κερατίνης N1--GSF--- κερατίνη
 7906. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 7907. συναχθήσεσθε VQ--FPI2P- ἄγω συν
 7908. πρὸς P--------- πρός
 7909. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 7910. καὶ C--------- καί
 7911. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7912. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7913. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7914. πολεμήσει VF--FAI3S- πολεμέω
 7915. περὶ P--------- περί
 7916. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7917. 2Esdr 14:15
 7918. καὶ C--------- καί
 7919. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 7920. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 7921. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7922. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 7923. καὶ C--------- καί
 7924. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 7925. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7926. κρατοῦντες V2--PAPNPM κρατέω
 7927. τὰς RA--APF--- ὁ
 7928. λόγχας N1--APF--- λόγχη
 7929. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7930. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 7931. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7932. ὄρθρου N2--GSM--- ὄρθρος
 7933. ἕως C--------- ἕως
 7934. ἐξόδου N2--GSF--- ἔξοδος
 7935. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7936. ἄστρων N2N-GPN--- ἄστρον
 7937. 2Esdr 14:16
 7938. καὶ C--------- καί
 7939. ἐν P--------- ἐν
 7940. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7941. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 7942. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 7943. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 7944. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7945. λαῷ N2--DSM--- λαός
 7946. αὐλίσθητε VC--APD2P- αὐλίζω
 7947. ἐν P--------- ἐν
 7948. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 7949. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 7950. καὶ C--------- καί
 7951. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 7952. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 7953. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7954. νὺξ N3--NSF--- νύξ
 7955. προφυλακὴ N1--NSF--- προφυλακή
 7956. καὶ C--------- καί
 7957. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7958. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 7959. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 7960. 2Esdr 14:17
 7961. καὶ C--------- καί
 7962. ἤμην V9--IAI1S- εἰμί
 7963. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7964. καὶ C--------- καί
 7965. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7966. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7967. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7968. προφυλακῆς N1--GSF--- προφυλακή
 7969. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 7970. μου RP--GS---- ἐγώ
 7971. καὶ C--------- καί
 7972. οὐκ D--------- οὐ
 7973. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7974. ἐξ P--------- ἐκ
 7975. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7976. ἐκδιδυσκόμενος V1--PMPNSM διδύσκω ἐκ
 7977. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7978. τὰ RA--APN--- ὁ
 7979. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 7980. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7981. 2Esdr 15:1
 7982. καὶ C--------- καί
 7983. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7984. κραυγὴ N1--NSF--- κραυγή
 7985. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7986. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 7987. καὶ C--------- καί
 7988. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 7989. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7990. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 7991. πρὸς P--------- πρός
 7992. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7993. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 7994. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7995. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7996. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 7997. 2Esdr 15:2
 7998. καὶ C--------- καί
 7999. ἦσάν V9--IAI3P- εἰμί
 8000. τινες RI--NPM--- τις
 8001. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 8002. ἐν P--------- ἐν
 8003. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 8004. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8005. καὶ C--------- καί
 8006. ἐν P--------- ἐν
 8007. θυγατράσιν N3--DPF--- θυγατήρ
 8008. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8009. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8010. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 8011. καὶ C--------- καί
 8012. λημψόμεθα VF--FMI1P- λαμβάνω
 8013. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 8014. καὶ C--------- καί
 8015. φαγόμεθα VF--FMI1P- ἐσθίω
 8016. καὶ C--------- καί
 8017. ζησόμεθα VF--FMI1P- ζάω
 8018. 2Esdr 15:3
 8019. καὶ C--------- καί
 8020. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 8021. τινες RI--NPM--- τις
 8022. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 8023. ἀγροὶ N2--NPM--- ἀγρός
 8024. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8025. καὶ C--------- καί
 8026. ἀμπελῶνες N3W-NPM--- ἀμπελών
 8027. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8028. καὶ C--------- καί
 8029. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 8030. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8031. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8032. διεγγυῶμεν V3--PAI1P- ἐγγυάω δια
 8033. καὶ C--------- καί
 8034. λημψόμεθα VF--FMI1P- λαμβάνω
 8035. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 8036. καὶ C--------- καί
 8037. φαγόμεθα VF--FMI1P- ἐσθίω
 8038. 2Esdr 15:4
 8039. καὶ C--------- καί
 8040. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 8041. τινες RI--NPM--- τις
 8042. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 8043. ἐδανεισάμεθα VAI-AMI1P- δανείζω
 8044. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 8045. εἰς P--------- εἰς
 8046. φόρους N2--APM--- φόρος
 8047. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8048. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8049. ἀγροὶ N2--NPM--- ἀγρός
 8050. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8051. καὶ C--------- καί
 8052. ἀμπελῶνες N3W-NPM--- ἀμπελών
 8053. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8054. καὶ C--------- καί
 8055. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 8056. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8057. 2Esdr 15:5
 8058. καὶ C--------- καί
 8059. νῦν D--------- νῦν
 8060. ὡς C--------- ὡς
 8061. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 8062. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 8063. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8064. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 8065. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8066. ὡς C--------- ὡς
 8067. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8068. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8069. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8070. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8071. καὶ C--------- καί
 8072. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8073. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8074. καταδυναστεύομεν V1--PAI1P- δυναστεύω κατα
 8075. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8076. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 8077. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8078. καὶ C--------- καί
 8079. τὰς RA--APF--- ὁ
 8080. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 8081. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8082. εἰς P--------- εἰς
 8083. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 8084. καὶ C--------- καί
 8085. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 8086. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8087. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 8088. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8089. καταδυναστευόμεναι V1--PMPNPF δυναστεύω κατα
 8090. καὶ C--------- καί
 8091. οὐκ D--------- οὐ
 8092. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8093. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 8094. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 8095. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8096. καὶ C--------- καί
 8097. ἀγροὶ N2--NPM--- ἀγρός
 8098. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8099. καὶ C--------- καί
 8100. ἀμπελῶνες N3W-NPM--- ἀμπελών
 8101. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8102. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8103. ἐντίμοις A1B-DPM--- ἔντιμος
 8104. 2Esdr 15:6
 8105. καὶ C--------- καί
 8106. ἐλυπήθην VCI-API1S- λυπέω
 8107. σφόδρα D--------- σφόδρα
 8108. καθὼς C--------- καθώς
 8109. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 8110. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8111. κραυγὴν N1--ASF--- κραυγή
 8112. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8113. καὶ C--------- καί
 8114. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8115. λόγους N2--APM--- λόγος
 8116. τούτους RD--APM--- οὗτος
 8117. 2Esdr 15:7
 8118. καὶ C--------- καί
 8119. ἐβουλεύσατο VAI-AMI3S- βουλεύω
 8120. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 8121. μου RP--GS---- ἐγώ
 8122. ἐπ' P--------- ἐπί
 8123. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 8124. καὶ C--------- καί
 8125. ἐμαχεσάμην VAI-AMI1S- μάχομαι
 8126. πρὸς P--------- πρός
 8127. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8128. ἐντίμους A1B-APM--- ἔντιμος
 8129. καὶ C--------- καί
 8130. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8131. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 8132. καὶ C--------- καί
 8133. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 8134. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8135. ἀπαιτήσει VF--FAI3S- αἰτέω ἀπο
 8136. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8137. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8138. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 8139. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8140. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 8141. ἀπαιτεῖτε V2--PAI2P- αἰτέω ἀπο
 8142. καὶ C--------- καί
 8143. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 8144. ἐπ' P--------- ἐπί
 8145. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8146. ἐκκλησίαν N1A-ASF--- ἐκκλησία
 8147. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 8148. 2Esdr 15:8
 8149. καὶ C--------- καί
 8150. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 8151. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8152. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8153. κεκτήμεθα VM--XMI1P- κτάομαι
 8154. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8155. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 8156. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8157. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8158. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 8159. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8160. πωλουμένους V2--PMPAPM πωλέω
 8161. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8162. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 8163. ἐν P--------- ἐν
 8164. ἑκουσίῳ A1A-DSM--- ἑκούσιος
 8165. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8166. καὶ C--------- καί
 8167. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 8168. πωλεῖτε V2--PAI2P- πωλέω
 8169. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8170. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 8171. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 8172. καὶ C--------- καί
 8173. ἡσύχασαν VA--AAI3P- ἡσυχάζω
 8174. καὶ C--------- καί
 8175. οὐχ D--------- οὐ
 8176. εὕροσαν VA--AAI3P- εὑρίσκω
 8177. λόγον N2--ASM--- λόγος
 8178. 2Esdr 15:9
 8179. καὶ C--------- καί
 8180. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 8181. οὐκ D--------- οὐ
 8182. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 8183. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8184. λόγος N2--NSM--- λόγος
 8185. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8186. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 8187. ποιεῖτε V2--PAI2P- ποιέω
 8188. οὐχ D--------- οὐ
 8189. οὕτως D--------- οὕτως
 8190. ἐν P--------- ἐν
 8191. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 8192. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8193. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8194. ἀπελεύσεσθε VF--FMI2P- ἔρχομαι ἀπο
 8195. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8196. ὀνειδισμοῦ N2--GSM--- ὀνειδισμός
 8197. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8198. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 8199. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8200. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 8201. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8202. 2Esdr 15:10
 8203. καὶ C--------- καί
 8204. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8205. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 8206. μου RP--GS---- ἐγώ
 8207. καὶ C--------- καί
 8208. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8209. γνωστοί A1--NPM--- γνωστός
 8210. μου RP--GS---- ἐγώ
 8211. καὶ C--------- καί
 8212. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8213. ἐθήκαμεν VEI-AAI1P- τίθημι
 8214. ἐν P--------- ἐν
 8215. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8216. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 8217. καὶ C--------- καί
 8218. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 8219. ἐγκαταλίπωμεν VB--AAS1P- λείπω ἐν κατα
 8220. δὴ X--------- δή
 8221. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8222. ἀπαίτησιν N3I-ASF--- ἀπαίτησις
 8223. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 8224. 2Esdr 15:11
 8225. ἐπιστρέψατε VA--AAD2P- στρέφω ἐπι
 8226. δὴ X--------- δή
 8227. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8228. ὡς C--------- ὡς
 8229. σήμερον D--------- σήμερον
 8230. ἀγροὺς N2--APM--- ἀγρός
 8231. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8232. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 8233. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8234. ἐλαίας N1A-APF--- ἐλαία
 8235. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8236. καὶ C--------- καί
 8237. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 8238. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8239. καὶ C--------- καί
 8240. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8241. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8242. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 8243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8244. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 8245. καὶ C--------- καί
 8246. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8247. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 8248. καὶ C--------- καί
 8249. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8250. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 8251. ἐξενέγκατε VA--AAD2P- φέρω ἐκ
 8252. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8253. 2Esdr 15:12
 8254. καὶ C--------- καί
 8255. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 8256. ἀποδώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι ἀπο
 8257. καὶ C--------- καί
 8258. παρ' P--------- παρά
 8259. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8260. οὐ D--------- οὐ
 8261. ζητήσομεν VF--FAI1P- ζητέω
 8262. οὕτως D--------- οὕτως
 8263. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 8264. καθὼς D--------- καθώς
 8265. σὺ RP--NS---- σύ
 8266. λέγεις V1--PAI2S- λέγω
 8267. καὶ C--------- καί
 8268. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 8269. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8270. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 8271. καὶ C--------- καί
 8272. ὥρκισα VAI-AAI1S- ὁρκίζω
 8273. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8274. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 8275. ὡς C--------- ὡς
 8276. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8277. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 8278. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8279. 2Esdr 15:13
 8280. καὶ C--------- καί
 8281. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8282. ἀναβολήν N1--ASF--- ἀναβολή
 8283. μου RP--GS---- ἐγώ
 8284. ἐξετίναξα VAI-AAI1S- τινάσσω ἐκ
 8285. καὶ C--------- καί
 8286. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 8287. οὕτως D--------- οὕτως
 8288. ἐκτινάξαι VA--AAN--- τινάσσω ἐκ
 8289. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8290. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8291. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 8292. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 8293. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8294. οὐ D--------- οὐ
 8295. στήσει VF--FAI3S- ἵστημι
 8296. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8297. λόγον N2--ASM--- λόγος
 8298. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 8299. ἐκ P--------- ἐκ
 8300. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8301. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 8302. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8303. καὶ C--------- καί
 8304. ἐκ P--------- ἐκ
 8305. κόπου N2--GSM--- κόπος
 8306. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8307. καὶ C--------- καί
 8308. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8309. οὕτως D--------- οὕτως
 8310. ἐκτετιναγμένος VM--XPPNSM τινάσσω ἐκ
 8311. καὶ C--------- καί
 8312. κενός A1--NSM--- κενός
 8313. καὶ C--------- καί
 8314. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8315. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 8316. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8317. ἐκκλησία N1A-NSF--- ἐκκλησία
 8318. αμην I--------- αμην
 8319. καὶ C--------- καί
 8320. ᾔνεσαν VAI-AAI3P- αἰνέω
 8321. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8322. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8323. καὶ C--------- καί
 8324. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 8325. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8326. λαὸς N2--NSM--- λαός
 8327. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8328. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 8329. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8330. 2Esdr 15:14
 8331. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8332. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8333. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 8334. ἧς RR--GSF--- ὅς
 8335. ἐνετείλατό VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 8336. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8337. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 8338. εἰς P--------- εἰς
 8339. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 8340. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8341. ἐν P--------- ἐν
 8342. γῇ N1--DSF--- γῆ
 8343. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 8344. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8345. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 8346. εἰκοστοῦ A1--GSN--- εἰκοστός
 8347. καὶ C--------- καί
 8348. ἕως C--------- ἕως
 8349. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 8350. τριακοστοῦ A1--GSN--- τριακοστός
 8351. καὶ C--------- καί
 8352. δευτέρου A1A-GSM--- δεύτερος
 8353. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8354. Αρθασασθα N---DSM--- Αρθασασθα
 8355. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 8356. δώδεκα M--------- δώδεκα
 8357. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8358. καὶ C--------- καί
 8359. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8360. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 8361. μου RP--GS---- ἐγώ
 8362. βίαν N1A-ASF--- βία
 8363. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8364. οὐκ D--------- οὐ
 8365. ἔφαγον VBI-AAI1S- ἐσθίω
 8366. 2Esdr 15:15
 8367. καὶ C--------- καί
 8368. τὰς RA--APF--- ὁ
 8369. βίας N1A-APF--- βία
 8370. τὰς RA--APF--- ὁ
 8371. πρώτας A1--APFS-- πρῶτος
 8372. ἃς RR--APF--- ὅς
 8373. πρὸ P--------- πρό
 8374. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8375. ἐβάρυναν VAI-AAI3P- βαρύνω
 8376. ἐπ' P--------- ἐπί
 8377. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8378. καὶ C--------- καί
 8379. ἐλάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω
 8380. παρ' P--------- παρά
 8381. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8382. ἐν P--------- ἐν
 8383. ἄρτοις N2--DPM--- ἄρτος
 8384. καὶ C--------- καί
 8385. ἐν P--------- ἐν
 8386. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 8387. ἔσχατον A1--ASM--- ἔσχατος
 8388. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 8389. δίδραχμα N2N-APN--- δίδραγμον
 8390. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 8391. καὶ C--------- καί
 8392. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8393. ἐκτετιναγμένοι VM--XPPNPM τινάσσω ἐκ
 8394. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8395. ἐξουσιάζονται V1--PMI3P- οὐσιάζω ἐκ
 8396. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8397. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8398. λαόν N2--ASM--- λαός
 8399. καὶ C--------- καί
 8400. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8401. οὐκ D--------- οὐ
 8402. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 8403. οὕτως D--------- οὕτως
 8404. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8405. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 8406. φόβου N2--GSM--- φόβος
 8407. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8408. 2Esdr 15:16
 8409. καὶ C--------- καί
 8410. ἐν P--------- ἐν
 8411. ἔργῳ N2N-DSN--- ἔργον
 8412. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8413. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 8414. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 8415. οὐκ D--------- οὐ
 8416. ἐκράτησα VAI-AAI1S- κρατέω
 8417. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 8418. οὐκ D--------- οὐ
 8419. ἐκτησάμην VAI-AMI1S- κτάομαι
 8420. καὶ C--------- καί
 8421. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 8422. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8423. συνηγμένοι VK--XMPNPM ἄγω συν
 8424. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 8425. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8426. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8427. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 8428. 2Esdr 15:17
 8429. καὶ C--------- καί
 8430. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8431. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 8432. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 8433. καὶ C--------- καί
 8434. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 8435. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 8436. καὶ C--------- καί
 8437. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8438. ἐρχόμενοι V1--PMPNPM ἔρχομαι
 8439. πρὸς P--------- πρός
 8440. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8441. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8442. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8443. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 8444. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8445. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 8446. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8447. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8448. τράπεζάν N1S-ASF--- τράπεζα
 8449. μου RP--GS---- ἐγώ
 8450. 2Esdr 15:18
 8451. καὶ C--------- καί
 8452. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 8453. γινόμενον V1--PMPNSN γίγνομαι
 8454. εἰς P--------- εἰς
 8455. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 8456. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 8457. μόσχος N2--NSM--- μόσχος
 8458. εἷς M---NSM--- εἷς
 8459. καὶ C--------- καί
 8460. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 8461. ἓξ M--------- ἕξ
 8462. ἐκλεκτὰ A1--APN--- ἐκλεκτός
 8463. καὶ C--------- καί
 8464. χίμαρος N2--NSM--- χίμαρος
 8465. ἐγίνοντό V1I-IMI3P- γίγνομαι
 8466. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8467. καὶ C--------- καί
 8468. ἀνὰ P--------- ἀνά
 8469. μέσον A1--ASN--- μέσος
 8470. δέκα M--------- δέκα
 8471. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 8472. ἐν P--------- ἐν
 8473. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 8474. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 8475. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8476. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 8477. καὶ C--------- καί
 8478. σὺν P--------- σύν
 8479. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 8480. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 8481. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8482. βίας N1A-GSF--- βία
 8483. οὐκ D--------- οὐ
 8484. ἐζήτησα VAI-AAI1S- ζητέω
 8485. ὅτι C--------- ὅτι
 8486. βαρεῖα A3U-NSF--- βαρύς
 8487. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8488. δουλεία N1A-NSF--- δουλεία
 8489. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8490. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8491. λαὸν N2--ASM--- λαός
 8492. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 8493. 2Esdr 15:19
 8494. μνήσθητί VS--APD2S- μιμνήσκω
 8495. μου RP--GS---- ἐγώ
 8496. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8497. θεός N2--VSM--- θεός
 8498. εἰς P--------- εἰς
 8499. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 8500. πάντα A3--APN--- πᾶς
 8501. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 8502. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 8503. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8504. λαῷ N2--DSM--- λαός
 8505. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 8506. 2Esdr 16:1
 8507. καὶ C--------- καί
 8508. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8509. καθὼς D--------- καθώς
 8510. ἠκούσθη VCI-API3S- ἀκούω
 8511. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8512. Σαναβαλλατ N---DSM--- Σαναβαλλατ
 8513. καὶ C--------- καί
 8514. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 8515. καὶ C--------- καί
 8516. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8517. Γησαμ N---DSM--- Γησαμ
 8518. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8519. Αραβι N---DSM--- Αραβι
 8520. καὶ C--------- καί
 8521. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8522. καταλοίποις A1B-DPM--- κατάλοιπος
 8523. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8524. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 8525. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8526. ὅτι C--------- ὅτι
 8527. ᾠκοδόμησα VAI-AAI1S- οἰκοδομέω
 8528. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8529. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 8530. καὶ C--------- καί
 8531. οὐ D--------- οὐ
 8532. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 8533. ἐν P--------- ἐν
 8534. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8535. πνοή N1--NSF--- πνοή
 8536. ἕως P--------- ἕως
 8537. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8538. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 8539. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 8540. θύρας N1A-APF--- θύρα
 8541. οὐκ D--------- οὐ
 8542. ἐπέστησα VAI-AAI1S- ἵστημι ἐπι
 8543. ἐν P--------- ἐν
 8544. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8545. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 8546. 2Esdr 16:2
 8547. καὶ C--------- καί
 8548. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 8549. Σαναβαλλατ N---NSM--- Σαναβαλλατ
 8550. καὶ C--------- καί
 8551. Γησαμ N---NSM--- Γησαμ
 8552. πρός P--------- πρός
 8553. με RP--AS---- ἐγώ
 8554. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 8555. δεῦρο I--------- δεῦρο
 8556. καὶ C--------- καί
 8557. συναχθῶμεν VQ--APS1P- ἄγω συν
 8558. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8559. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8560. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 8561. ἐν P--------- ἐν
 8562. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8563. κώμαις N1--DPF--- κώμη
 8564. ἐν P--------- ἐν
 8565. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 8566. Ωνω N---GSM--- Ωνω
 8567. καὶ C--------- καί
 8568. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 8569. λογιζόμενοι V1--PMPNPM λογίζομαι
 8570. ποιῆσαί VA--AAN--- ποιέω
 8571. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8572. πονηρίαν N1A-ASF--- πονηρία
 8573. 2Esdr 16:3
 8574. καὶ C--------- καί
 8575. ἀπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἀπο
 8576. ἐπ' P--------- ἐπί
 8577. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8578. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 8579. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 8580. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 8581. μέγα A1--ASN--- μέγας
 8582. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8583. ποιῶ V2--PAI1S- ποιέω
 8584. καὶ C--------- καί
 8585. οὐ D--------- οὐ
 8586. δυνήσομαι VF--FMI1S- δύναμαι
 8587. καταβῆναι VZ--AAN--- βαίνω κατα
 8588. μήποτε D--------- μήποτε
 8589. καταπαύσῃ VA--AAS3S- παύω κατα
 8590. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8591. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 8592. ὡς C--------- ὡς
 8593. ἂν X--------- ἄν
 8594. τελειώσω VF--FAI1S- τελειόω
 8595. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 8596. καταβήσομαι VF2-FMI1S- βαίνω κατα
 8597. πρὸς P--------- πρός
 8598. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8599. 2Esdr 16:4
 8600. καὶ C--------- καί
 8601. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 8602. πρός P--------- πρός
 8603. με RP--AS---- ἐγώ
 8604. ὡς C--------- ὡς
 8605. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8606. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 8607. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8608. καὶ C--------- καί
 8609. ἀπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἀπο
 8610. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8611. κατὰ P--------- κατά
 8612. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8613. 2Esdr 16:5
 8614. καὶ C--------- καί
 8615. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 8616. πρός P--------- πρός
 8617. με RP--AS---- ἐγώ
 8618. Σαναβαλλατ N---NSM--- Σαναβαλλατ
 8619. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8620. παῖδα N3D-ASM--- παῖς
 8621. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8622. καὶ C--------- καί
 8623. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 8624. ἀνεῳγμένην VK--XMPASF οἴγω ἀνα
 8625. ἐν P--------- ἐν
 8626. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 8627. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8628. 2Esdr 16:6
 8629. καὶ C--------- καί
 8630. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 8631. γεγραμμένον VP--XMPNSN γράφω
 8632. ἐν P--------- ἐν
 8633. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 8634. ἐν P--------- ἐν
 8635. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 8636. ἠκούσθη VCI-API3S- ἀκούω
 8637. ὅτι C--------- ὅτι
 8638. σὺ RP--NS---- σύ
 8639. καὶ C--------- καί
 8640. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8641. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 8642. λογίζεσθε V1--PMI2P- λογίζομαι
 8643. ἀποστατῆσαι VA--AAN--- στατέω ἀπο
 8644. διὰ P--------- διά
 8645. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8646. σὺ RP--NS---- σύ
 8647. οἰκοδομεῖς V2--PAI2S- οἰκοδομέω
 8648. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8649. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 8650. καὶ C--------- καί
 8651. σὺ RP--NS---- σύ
 8652. γίνῃ V1--PMI2S- γίγνομαι
 8653. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8654. εἰς P--------- εἰς
 8655. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 8656. 2Esdr 16:7
 8657. καὶ C--------- καί
 8658. πρὸς P--------- πρός
 8659. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 8660. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 8661. ἔστησας VAI-AAI2S- ἵστημι
 8662. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 8663. ἵνα C--------- ἵνα
 8664. καθίσῃς VA--AAS2S- ἵζω κατα
 8665. ἐν P--------- ἐν
 8666. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 8667. εἰς P--------- εἰς
 8668. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 8669. ἐν P--------- ἐν
 8670. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 8671. καὶ C--------- καί
 8672. νῦν D--------- νῦν
 8673. ἀπαγγελήσονται VD--FPI3P- ἀγγέλλω ἀπο
 8674. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8675. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 8676. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8677. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 8678. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 8679. καὶ C--------- καί
 8680. νῦν D--------- νῦν
 8681. δεῦρο I--------- δεῦρο
 8682. βουλευσώμεθα VA--AMS1P- βουλεύω
 8683. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8684. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8685. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 8686. 2Esdr 16:8
 8687. καὶ C--------- καί
 8688. ἀπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἀπο
 8689. πρὸς P--------- πρός
 8690. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8691. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 8692. οὐκ D--------- οὐ
 8693. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 8694. ὡς C--------- ὡς
 8695. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8696. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 8697. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 8698. οὓς RR--APM--- ὅς
 8699. σὺ RP--NS---- σύ
 8700. λέγεις V1--PAI2S- λέγω
 8701. ὅτι C--------- ὅτι
 8702. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8703. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 8704. σου RP--GS---- σύ
 8705. σὺ RP--NS---- σύ
 8706. ψεύδῃ V1--PMI2S- ψεύδω
 8707. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 8708. 2Esdr 16:9
 8709. ὅτι C--------- ὅτι
 8710. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 8711. φοβερίζουσιν V1--PAI3P- φοβερίζω
 8712. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8713. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 8714. ἐκλυθήσονται VC--FPI3P- λύω ἐκ
 8715. αἱ RA--NPF--- ὁ
 8716. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 8717. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8718. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8719. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8720. ἔργου N2N-GSN--- ἔργον
 8721. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 8722. καὶ C--------- καί
 8723. οὐ D--------- οὐ
 8724. ποιηθήσεται VC--FPI3S- ποιέω
 8725. καὶ C--------- καί
 8726. νῦν D--------- νῦν
 8727. ἐκραταίωσα VAI-AAI1S- κραταιόω
 8728. τὰς RA--APF--- ὁ
 8729. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 8730. μου RP--GS---- ἐγώ
 8731. 2Esdr 16:10
 8732. καὶ C--------- καί
 8733. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8734. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 8735. εἰς P--------- εἰς
 8736. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 8737. Σεμεϊ N---GSM--- Σεμεϊ
 8738. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 8739. Δαλαια N---GSM--- Δαλαια
 8740. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 8741. Μεηταβηλ N---GSM--- Μεηταβηλ
 8742. καὶ C--------- καί
 8743. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8744. συνεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω συν
 8745. καὶ C--------- καί
 8746. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8747. συναχθῶμεν VQ--APS1P- ἄγω συν
 8748. εἰς P--------- εἰς
 8749. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 8750. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8751. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8752. ἐν P--------- ἐν
 8753. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 8754. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8755. καὶ C--------- καί
 8756. κλείσωμεν VA--AAS1P- κλείω
 8757. τὰς RA--APF--- ὁ
 8758. θύρας N1A-APF--- θύρα
 8759. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8760. ὅτι C--------- ὅτι
 8761. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 8762. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 8763. φονεῦσαί VA--AAN--- φονεύω
 8764. σε RP--AS---- σύ
 8765. 2Esdr 16:11
 8766. καὶ C--------- καί
 8767. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 8768. τίς RI--NSM--- τίς
 8769. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8770. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8771. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8772. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8773. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 8774. εἰς P--------- εἰς
 8775. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8776. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 8777. καὶ C--------- καί
 8778. ζήσεται VF--FMI3S- ζάω
 8779. 2Esdr 16:12
 8780. καὶ C--------- καί
 8781. ἐπέγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω ἐπι
 8782. καὶ C--------- καί
 8783. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8784. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8785. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8786. οὐκ D--------- οὐ
 8787. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 8788. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 8789. ὅτι C--------- ὅτι
 8790. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8791. προφητεία N1A-NSF--- προφητεία
 8792. λόγος N2--NSM--- λόγος
 8793. κατ' P--------- κατά
 8794. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8795. καὶ C--------- καί
 8796. Τωβιας N---NSM--- Τωβιας
 8797. καὶ C--------- καί
 8798. Σαναβαλλατ N---NSM--- Σαναβαλλατ
 8799. ἐμισθώσαντο VAI-AMI3P- μισθόω
 8800. 2Esdr 16:13
 8801. ἐπ' P--------- ἐπί
 8802. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 8803. ὄχλον N2--ASM--- ὄχλος
 8804. ὅπως C--------- ὅπως
 8805. φοβηθῶ VC--APS1S- φοβέω
 8806. καὶ C--------- καί
 8807. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 8808. οὕτως D--------- οὕτως
 8809. καὶ C--------- καί
 8810. ἁμάρτω VB--AAS1S- ἁμαρτάνω
 8811. καὶ C--------- καί
 8812. γένωμαι VB--AMS1S- γίγνομαι
 8813. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8814. εἰς P--------- εἰς
 8815. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 8816. πονηρόν A1A-ASN--- πονηρός
 8817. ὅπως C--------- ὅπως
 8818. ὀνειδίσωσίν VA--AAS3P- ὀνειδίζω
 8819. με RP--AS---- ἐγώ
 8820. 2Esdr 16:14
 8821. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 8822. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8823. θεός N2--VSM--- θεός
 8824. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8825. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 8826. καὶ C--------- καί
 8827. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8828. Σαναβαλλατ N---DSM--- Σαναβαλλατ
 8829. ὡς C--------- ὡς
 8830. τὰ RA--APN--- ὁ
 8831. ποιήματα N3M-APN--- ποίημα
 8832. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8833. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8834. καὶ C--------- καί
 8835. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8836. Νωαδια N---DSM--- Νωαδια
 8837. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8838. προφήτῃ N1M-DSM--- προφήτης
 8839. καὶ C--------- καί
 8840. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8841. καταλοίποις A1B-DPM--- κατάλοιπος
 8842. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8843. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 8844. οἳ RR--NPM--- ὅς
 8845. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 8846. φοβερίζοντές V1--PAPNPM φοβερίζω
 8847. με RP--AS---- ἐγώ
 8848. 2Esdr 16:15
 8849. καὶ C--------- καί
 8850. ἐτελέσθη VSI-API3S- τελέω
 8851. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8852. τεῖχος N3E-NSN--- τεῖχος
 8853. πέμπτῃ A1--DSF--- πέμπτος
 8854. καὶ C--------- καί
 8855. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 8856. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8857. Ελουλ N---GSM--- Ελουλ
 8858. εἰς P--------- εἰς
 8859. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 8860. καὶ C--------- καί
 8861. δύο M--------- δύο
 8862. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 8863. 2Esdr 16:16
 8864. καὶ C--------- καί
 8865. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8866. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 8867. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 8868. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 8869. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8870. ἐχθροὶ N2--NPM--- ἐχθρός
 8871. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8872. καὶ C--------- καί
 8873. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 8874. πάντα A3--NSN--- πᾶς
 8875. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8876. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 8877. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8878. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 8879. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8880. καὶ C--------- καί
 8881. ἐπέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐπι
 8882. φόβος N2--NSM--- φόβος
 8883. σφόδρα D--------- σφόδρα
 8884. ἐν P--------- ἐν
 8885. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 8886. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8887. καὶ C--------- καί
 8888. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 8889. ὅτι C--------- ὅτι
 8890. παρὰ P--------- παρά
 8891. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8892. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8893. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8894. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 8895. τελειωθῆναι VC--APN--- τελειόω
 8896. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8897. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 8898. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8899. 2Esdr 16:17
 8900. καὶ C--------- καί
 8901. ἐν P--------- ἐν
 8902. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8903. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 8904. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 8905. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8906. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 8907. ἐντίμων A1B-GPM--- ἔντιμος
 8908. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 8909. ἐπιστολαὶ N1--NPF--- ἐπιστολή
 8910. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 8911. πρὸς P--------- πρός
 8912. Τωβιαν N---ASM--- Τωβιαν
 8913. καὶ C--------- καί
 8914. αἱ RA--NPF--- ὁ
 8915. Τωβια N---GSM--- Τωβια
 8916. ἤρχοντο V1I-IMI3P- ἄρχω
 8917. πρὸς P--------- πρός
 8918. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 8919. 2Esdr 16:18
 8920. ὅτι C--------- ὅτι
 8921. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 8922. ἐν P--------- ἐν
 8923. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 8924. ἔνορκοι A1B-NPM--- ἔνορκος
 8925. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 8926. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8927. ὅτι C--------- ὅτι
 8928. γαμβρὸς N2--NSM--- γαμβρός
 8929. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 8930. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8931. Σεχενια N---GSM--- Σεχενια
 8932. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 8933. Ηραε N---GSM--- Ηραε
 8934. καὶ C--------- καί
 8935. Ιωαναν N---GSM--- Ιωαναν
 8936. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 8937. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8938. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 8939. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8940. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 8941. Μεσουλαμ N---GSM--- Μεσουλαμ
 8942. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 8943. Βαραχια N---GSM--- Βαραχια
 8944. εἰς P--------- εἰς
 8945. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 8946. 2Esdr 16:19
 8947. καὶ C--------- καί
 8948. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8949. λόγους N2--APM--- λόγος
 8950. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8951. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 8952. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 8953. πρός P--------- πρός
 8954. με RP--AS---- ἐγώ
 8955. καὶ C--------- καί
 8956. λόγους N2--APM--- λόγος
 8957. μου RP--GS---- ἐγώ
 8958. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 8959. ἐκφέροντες V1--PAPNPM φέρω ἐκ
 8960. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8961. καὶ C--------- καί
 8962. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 8963. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 8964. Τωβιας N---NSM--- Τωβιας
 8965. φοβερίσαι VA--AAN--- φοβερίζω
 8966. με RP--AS---- ἐγώ
 8967. 2Esdr 17:1
 8968. καὶ C--------- καί
 8969. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8970. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 8971. ᾠκοδομήθη VCI-API3S- οἰκοδομέω
 8972. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8973. τεῖχος N3E-NSN--- τεῖχος
 8974. καὶ C--------- καί
 8975. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 8976. τὰς RA--APF--- ὁ
 8977. θύρας N1A-APF--- θύρα
 8978. καὶ C--------- καί
 8979. ἐπεσκέπησαν VDI-API3P- σκέπτω ἐπι
 8980. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8981. πυλωροὶ N2--NPM--- πυλωρός
 8982. καὶ C--------- καί
 8983. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8984. ᾄδοντες V1--PAPNPM ᾄδω
 8985. καὶ C--------- καί
 8986. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8987. Λευῖται N1M-NPM--- Λευίτης
 8988. 2Esdr 17:2
 8989. καὶ C--------- καί
 8990. ἐνετειλάμην VAI-AMI1S- τέλλομαι ἐν
 8991. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8992. Ανανια N---DSM--- Ανανια
 8993. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 8994. μου RP--GS---- ἐγώ
 8995. καὶ C--------- καί
 8996. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8997. Ανανια N---DSM--- Ανανια
 8998. ἄρχοντι N3--DSM--- ἄρχων
 8999. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9000. βιρα N---GSF--- βιρα
 9001. ἐν P--------- ἐν
 9002. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 9003. ὅτι C--------- ὅτι
 9004. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 9005. ὡς C--------- ὡς
 9006. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 9007. ἀληθὴς A3H-NSM--- ἀληθής
 9008. καὶ C--------- καί
 9009. φοβούμενος V2--PMPNSM φοβέω
 9010. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9011. θεὸν N2--ASM--- θεός
 9012. παρὰ P--------- παρά
 9013. πολλούς A1--APM--- πολύς
 9014. 2Esdr 17:3
 9015. καὶ C--------- καί
 9016. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 9017. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 9018. οὐκ D--------- οὐ
 9019. ἀνοιγήσονται VD--FPI3P- οἴγω ἀνα
 9020. πύλαι N1--NPF--- πύλη
 9021. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 9022. ἕως C--------- ἕως
 9023. ἅμα D--------- ἅμα
 9024. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9025. ἡλίῳ N2--DSM--- ἥλιος
 9026. καὶ C--------- καί
 9027. ἔτι D--------- ἔτι
 9028. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9029. γρηγορούντων V2--PAPGPM γρηγορέω
 9030. κλειέσθωσαν V1--PMD3P- κλείω
 9031. αἱ RA--NPF--- ὁ
 9032. θύραι N1A-NPF--- θύρα
 9033. καὶ C--------- καί
 9034. σφηνούσθωσαν VS--APD3P- σφηνόω
 9035. καὶ C--------- καί
 9036. στῆσον VA--AAD2S- ἵστημι
 9037. προφύλακας N3K-APF--- προφύλαξ
 9038. οἰκούντων V2--PAPGPM οἰκέω
 9039. ἐν P--------- ἐν
 9040. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 9041. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 9042. ἐν P--------- ἐν
 9043. προφυλακῇ N1--DSF--- προφυλακή
 9044. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9045. καὶ C--------- καί
 9046. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 9047. ἀπέναντι P--------- ἀπέναντι
 9048. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 9049. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9050. 2Esdr 17:4
 9051. καὶ C--------- καί
 9052. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9053. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 9054. πλατεῖα A3U-NSF--- πλατύς
 9055. καὶ C--------- καί
 9056. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 9057. καὶ C--------- καί
 9058. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9059. λαὸς N2--NSM--- λαός
 9060. ὀλίγος A1--NSM--- ὀλίγος
 9061. ἐν P--------- ἐν
 9062. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 9063. καὶ C--------- καί
 9064. οὐκ D--------- οὐ
 9065. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 9066. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 9067. ᾠκοδομημέναι VM--XPPNPF οἰκοδομέω
 9068. 2Esdr 17:5
 9069. καὶ C--------- καί
 9070. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 9071. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9072. θεὸς N2--NSM--- θεός