17.1Esdras.txt 303 KB


 1. 1Esdr 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 4. Ιωσιας N1T-NSM--- Ιωσίας
 5. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6. πασχα N---ASN--- πασχα
 7. ἐν P--------- ἐν
 8. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 9. τῷ RA--DSM--- ὁ
 10. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 11. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 12. καὶ C--------- καί
 13. ἔθυσεν VAI-AAI3S- θύω
 14. τὸ RA--ASN--- ὁ
 15. πασχα N---ASN--- πασχα
 16. τῇ RA--DSF--- ὁ
 17. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 18. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 19. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 20. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 21. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 22. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 23. 1Esdr 1:2
 24. στήσας VA--AAPNSM ἵστημι
 25. τοὺς RA--APM--- ὁ
 26. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 27. κατ' P--------- κατά
 28. ἐφημερίας N1A-GSF--- ἐφημερία
 29. ἐστολισμένους VA--AMPAPM στολίζω
 30. ἐν P--------- ἐν
 31. τῷ RA--DSN--- ὁ
 32. ἱερῷ A1A-DSN--- ἱερός
 33. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 34. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 35. 1Esdr 1:3
 36. καὶ C--------- καί
 37. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 38. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 39. Λευίταις N1M-DPM--- Λευείτης
 40. ἱεροδούλοις N2--DPM--- ἱερόδουλος
 41. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 42. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 43. ἁγιάσαι VA--AAN--- ἁγιάζω
 44. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 45. τῷ RA--DSM--- ὁ
 46. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 47. ἐν P--------- ἐν
 48. τῇ RA--DSF--- ὁ
 49. θέσει N3I-DSF--- θέσις
 50. τῆς RA--GSF--- ὁ
 51. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 52. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 53. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 54. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 55. ἐν P--------- ἐν
 56. τῷ RA--DSM--- ὁ
 57. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 58. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 59. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 60. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 61. ὁ RA--NSM--- ὁ
 62. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 63. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 64. ὁ RA--NSM--- ὁ
 65. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 66. οὐκ D--------- οὐ
 67. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 68. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 69. ἆραι VA--AAN--- αἴρω
 70. ἐπ' P--------- ἐπί
 71. ὤμων N2--GPM--- ὦμος
 72. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 73. 1Esdr 1:4
 74. καὶ C--------- καί
 75. νῦν D--------- νῦν
 76. λατρεύετε V1--PAD2P- λατρεύω
 77. τῷ RA--DSM--- ὁ
 78. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 79. θεῷ N2--DSM--- θεός
 80. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 81. καὶ C--------- καί
 82. θεραπεύετε V1--PAD2P- θεραπεύω
 83. τὸ RA--ASN--- ὁ
 84. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 85. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 86. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 87. καὶ C--------- καί
 88. ἑτοιμάσατε VA--AAD2P- ἑτοιμάζω
 89. κατὰ P--------- κατά
 90. τὰς RA--APF--- ὁ
 91. πατριὰς N1A-APF--- πατριά
 92. καὶ C--------- καί
 93. τὰς RA--APF--- ὁ
 94. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 95. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 96. κατὰ P--------- κατά
 97. τὴν RA--ASF--- ὁ
 98. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 99. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 100. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 101. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 102. καὶ C--------- καί
 103. κατὰ P--------- κατά
 104. τὴν RA--ASF--- ὁ
 105. μεγαλειότητα N3T-ASF--- μεγαλειότης
 106. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 107. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 108. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 109. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 110. 1Esdr 1:5
 111. καὶ C--------- καί
 112. στάντες VH--AAPNPM ἵστημι
 113. ἐν P--------- ἐν
 114. τῷ RA--DSN--- ὁ
 115. ἱερῷ A1A-DSN--- ἱερός
 116. κατὰ P--------- κατά
 117. τὴν RA--ASF--- ὁ
 118. μεριδαρχίαν N1A-ASF--- μεριδαρχία
 119. τὴν RA--ASF--- ὁ
 120. πατρικὴν A1--ASF--- πατρικός
 121. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 122. τῶν RA--GPM--- ὁ
 123. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 124. τῶν RA--GPM--- ὁ
 125. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 126. τῶν RA--GPM--- ὁ
 127. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 128. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 129. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 130. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 131. ἐν P--------- ἐν
 132. τάξει N3I-DSF--- τάξις
 133. 1Esdr 1:6
 134. θύσατε VA--AAD2P- θύω
 135. τὸ RA--ASN--- ὁ
 136. πασχα N---ASN--- πασχα
 137. καὶ C--------- καί
 138. τὰς RA--APF--- ὁ
 139. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 140. ἑτοιμάσατε VA--AAD2P- ἑτοιμάζω
 141. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 142. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 143. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 144. καὶ C--------- καί
 145. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 146. τὸ RA--ASN--- ὁ
 147. πασχα N---ASN--- πασχα
 148. κατὰ P--------- κατά
 149. τὸ RA--ASN--- ὁ
 150. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 151. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 152. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 153. τὸ RA--ASN--- ὁ
 154. δοθὲν VC--APPASN δίδωμι
 155. τῷ RA--DSM--- ὁ
 156. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 157. 1Esdr 1:7
 158. καὶ C--------- καί
 159. ἐδωρήσατο VAI-AMI3S- δωρέω
 160. Ιωσιας N1T-NSM--- Ιωσίας
 161. τῷ RA--DSM--- ὁ
 162. λαῷ N2--DSM--- λαός
 163. τῷ RA--DSM--- ὁ
 164. εὑρεθέντι VC--APPDSM εὑρίσκω
 165. ἀρνῶν N2--GPM--- ἀρνός
 166. καὶ C--------- καί
 167. ἐρίφων N2--GPM--- ἔριφος
 168. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 169. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 170. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 171. τρισχιλίους A1A-APM--- τρισχίλιοι
 172. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 173. ἐκ P--------- ἐκ
 174. τῶν RA--GPN--- ὁ
 175. βασιλικῶν A1--GPN--- βασιλικός
 176. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 177. κατ' P--------- κατά
 178. ἐπαγγελίαν N1A-ASF--- ἐπαγγελία
 179. τῷ RA--DSM--- ὁ
 180. λαῷ N2--DSM--- λαός
 181. καὶ C--------- καί
 182. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 183. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 184. καὶ C--------- καί
 185. Λευίταις N1M-DPM--- Λευείτης
 186. 1Esdr 1:8
 187. καὶ C--------- καί
 188. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 189. Χελκιας N1T-NSM--- Χελκιας
 190. καὶ C--------- καί
 191. Ζαχαριας N1T-NSM--- Ζαχαριας
 192. καὶ C--------- καί
 193. Ησυηλος N---NSM--- Ησυηλος
 194. οἱ RA--NPM--- ὁ
 195. ἐπιστάται N1M-NPM--- ἐπιστάτης
 196. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 197. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 198. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 199. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 200. εἰς P--------- εἰς
 201. πασχα N---ASN--- πασχα
 202. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 203. δισχίλια A1A-APN--- δισχίλιοι
 204. ἑξακόσια A1A-APN--- ἑξακόσιοι
 205. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 206. τριακοσίους A1A-APM--- τριακόσιοι
 207. 1Esdr 1:9
 208. καὶ C--------- καί
 209. Ιεχονιας N1T-NSM--- Ιεχονιας
 210. καὶ C--------- καί
 211. Σαμαιας N1T-NSM--- Σαμαιας
 212. καὶ C--------- καί
 213. Ναθαναηλ N---NSM--- Ναθαναηλ
 214. ὁ RA--NSM--- ὁ
 215. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 216. καὶ C--------- καί
 217. Ασαβιας N1T-NSM--- Ασαβιας
 218. καὶ C--------- καί
 219. Οχιηλος N---NSM--- Οχιηλος
 220. καὶ C--------- καί
 221. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 222. χιλίαρχοι N2--NPM--- χιλίαρχος
 223. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 224. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 225. Λευίταις N1M-DPM--- Λευείτης
 226. εἰς P--------- εἰς
 227. πασχα N---ASN--- πασχα
 228. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 229. πεντακισχίλια A1--APM--- πεντακισχίλιοι
 230. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 231. ἑπτακοσίους A1--APM--- ἑπτακόσιοι
 232. 1Esdr 1:10
 233. καὶ C--------- καί
 234. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 235. τὰ RA--NPN--- ὁ
 236. γενόμενα VB--AMPNPN γίγνομαι
 237. εὐπρεπῶς D--------- εὐπρεπῶς
 238. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 239. οἱ RA--NPM--- ὁ
 240. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 241. καὶ C--------- καί
 242. οἱ RA--NPM--- ὁ
 243. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 244. 1Esdr 1:11
 245. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 246. τὰ RA--APN--- ὁ
 247. ἄζυμα A1B-APN--- ἄζυμος
 248. κατὰ P--------- κατά
 249. τὰς RA--APF--- ὁ
 250. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 251. 1Esdr 1:12
 252. καὶ C--------- καί
 253. κατὰ P--------- κατά
 254. τὰς RA--APF--- ὁ
 255. μεριδαρχίας N1A-APF--- μεριδαρχία
 256. τῶν RA--GPM--- ὁ
 257. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 258. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 259. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 260. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 261. προσενεγκεῖν VB--AAN--- φέρω προς
 262. τῷ RA--DSM--- ὁ
 263. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 264. κατὰ P--------- κατά
 265. τὰ RA--APN--- ὁ
 266. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 267. ἐν P--------- ἐν
 268. βιβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 269. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 270. καὶ C--------- καί
 271. οὕτω D--------- οὕτως
 272. τὸ RA--NSN--- ὁ
 273. πρωινόν A1--NSN--- πρωινός
 274. 1Esdr 1:13
 275. καὶ C--------- καί
 276. ὤπτησαν VAI-AAI3P- ὀπτάω
 277. τὸ RA--ASN--- ὁ
 278. πασχα N---ASN--- πασχα
 279. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 280. ὡς C--------- ὡς
 281. καθήκει V1--PAI3S- ἥκω κατα
 282. καὶ C--------- καί
 283. τὰς RA--APF--- ὁ
 284. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 285. ἥψησαν VAI-AAI3P- ἕψω
 286. ἐν P--------- ἐν
 287. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 288. χαλκείοις N2N-DPN--- χαλκεῖον
 289. καὶ C--------- καί
 290. λέβησιν N3T-DPM--- λέβης
 291. μετ' P--------- μετά
 292. εὐωδίας N1A-GSF--- εὐωδία
 293. καὶ C--------- καί
 294. ἀπήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἀπο
 295. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 296. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 297. ἐκ P--------- ἐκ
 298. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 299. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 300. 1Esdr 1:14
 301. μετὰ P--------- μετά
 302. δὲ X--------- δέ
 303. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 304. ἡτοίμασαν VAI-AAI3P- ἑτοιμάζω
 305. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 306. τε X--------- τε
 307. καὶ C--------- καί
 308. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 309. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 310. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 311. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 312. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 313. Ααρων N---GSM--- Ἀαρών
 314. οἱ RA--NPM--- ὁ
 315. γὰρ X--------- γάρ
 316. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 317. ἀνέφερον V1I-IAI3P- φέρω ἀνα
 318. τὰ RA--APN--- ὁ
 319. στέατα N3T-APN--- στέαρ
 320. ἕως C--------- ἕως
 321. ἀωρίας N1A-GSF--- ἀωρία
 322. καὶ C--------- καί
 323. οἱ RA--NPM--- ὁ
 324. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 325. ἡτοίμασαν VAI-AAI3P- ἑτοιμάζω
 326. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 327. καὶ C--------- καί
 328. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 329. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 330. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 331. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 332. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 333. Ααρων N---GSM--- Ἀαρών
 334. 1Esdr 1:15
 335. καὶ C--------- καί
 336. οἱ RA--NPM--- ὁ
 337. ἱεροψάλται N1M-NPM--- ἱεροψάλτης
 338. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 339. Ασαφ N---GSM--- Ασαφ
 340. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 341. ἐπὶ P--------- ἐπί
 342. τῆς RA--GSF--- ὁ
 343. τάξεως N3I-GSF--- τάξις
 344. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 345. κατὰ P--------- κατά
 346. τὰ RA--APN--- ὁ
 347. ὑπὸ P--------- ὑπό
 348. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 349. τεταγμένα VK--XMPAPN τάσσω
 350. καὶ C--------- καί
 351. Ασαφ N---NSM--- Ασαφ
 352. καὶ C--------- καί
 353. Ζαχαριας N1T-NSM--- Ζαχαριας
 354. καὶ C--------- καί
 355. Εδδινους N---NSM--- Εδδινους
 356. οἱ RA--NPM--- ὁ
 357. παρὰ P--------- παρά
 358. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 359. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 360. καὶ C--------- καί
 361. οἱ RA--NPM--- ὁ
 362. θυρωροὶ N2--NPM--- θυρωρός
 363. ἐφ' P--------- ἐπί
 364. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 365. πυλῶνος N3W-GSM--- πυλών
 366. οὐκ D--------- οὐ
 367. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 368. παραβῆναι VB--AAN--- βαίνω παρα
 369. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 370. τὴν RA--ASF--- ὁ
 371. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 372. ἐφημερίαν N1A-ASF--- ἐφημερία
 373. οἱ RA--NPM--- ὁ
 374. γὰρ X--------- γάρ
 375. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 376. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 377. οἱ RA--NPM--- ὁ
 378. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 379. ἡτοίμασαν VAI-AAI3P- ἑτοιμάζω
 380. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 381. 1Esdr 1:16
 382. καὶ C--------- καί
 383. συνετελέσθη VSI-API3S- τελέω συν
 384. τὰ RA--NPN--- ὁ
 385. τῆς RA--GSF--- ὁ
 386. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 387. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 388. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 389. ἐν P--------- ἐν
 390. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 391. τῇ RA--DSF--- ὁ
 392. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 393. ἀχθῆναι VQ--APN--- ἄγω
 394. τὸ RA--ASN--- ὁ
 395. πασχα N---ASN--- πασχα
 396. καὶ C--------- καί
 397. προσενεχθῆναι VQ--APN--- φέρω προς
 398. τὰς RA--APF--- ὁ
 399. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 400. ἐπὶ P--------- ἐπί
 401. τὸ RA--ASN--- ὁ
 402. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 403. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 404. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 405. κατὰ P--------- κατά
 406. τὴν RA--ASF--- ὁ
 407. ἐπιταγὴν N1--ASF--- ἐπιταγή
 408. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 409. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 410. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 411. 1Esdr 1:17
 412. καὶ C--------- καί
 413. ἠγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω
 414. οἱ RA--NPM--- ὁ
 415. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 416. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 417. οἱ RA--NPM--- ὁ
 418. εὑρεθέντες VC--APPNPM εὑρίσκω
 419. ἐν P--------- ἐν
 420. τῷ RA--DSM--- ὁ
 421. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 422. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 423. τὸ RA--ASN--- ὁ
 424. πασχα N---ASN--- πασχα
 425. καὶ C--------- καί
 426. τὴν RA--ASF--- ὁ
 427. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 428. τῶν RA--GPM--- ὁ
 429. ἀζύμων A1B-GPM--- ἄζυμος
 430. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 431. ἑπτά M--------- ἑπτά
 432. 1Esdr 1:18
 433. καὶ C--------- καί
 434. οὐκ D--------- οὐ
 435. ἤχθη VCI-API3S- ἄγω
 436. τὸ RA--NSN--- ὁ
 437. πασχα N---NSN--- πασχα
 438. τοιοῦτο A1--NSN--- τοιοῦτος
 439. ἐν P--------- ἐν
 440. τῷ RA--DSM--- ὁ
 441. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 442. ἀπὸ P--------- ἀπό
 443. τῶν RA--GPM--- ὁ
 444. χρόνων N2--GPM--- χρόνος
 445. Σαμουηλ N---GSM--- Σαμουηλ
 446. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 447. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 448. 1Esdr 1:19
 449. καὶ C--------- καί
 450. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 451. οἱ RA--NPM--- ὁ
 452. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 453. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 454. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 455. οὐκ D--------- οὐ
 456. ἠγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω
 457. πασχα N---ASN--- πασχα
 458. τοιοῦτον A1--ASN--- τοιοῦτος
 459. οἷον A1A-ASN--- οἷος
 460. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 461. Ιωσιας N1T-NSM--- Ιωσίας
 462. καὶ C--------- καί
 463. οἱ RA--NPM--- ὁ
 464. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 465. καὶ C--------- καί
 466. οἱ RA--NPM--- ὁ
 467. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 468. καὶ C--------- καί
 469. οἱ RA--NPM--- ὁ
 470. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 471. καὶ C--------- καί
 472. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 473. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 474. οἱ RA--NPM--- ὁ
 475. εὑρεθέντες VC--APPNPM εὑρίσκω
 476. ἐν P--------- ἐν
 477. τῇ RA--DSF--- ὁ
 478. κατοικήσει N3I-DSF--- κατοίκησις
 479. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 480. ἐν P--------- ἐν
 481. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 482. 1Esdr 1:20
 483. ὀκτωκαιδεκάτῳ A1--DSN--- ὀκτωκαιδέκατος
 484. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 485. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 486. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 487. ἤχθη VQ--API3S- ἄχθος
 488. τὸ RA--NSN--- ὁ
 489. πασχα N---NSN--- πασχα
 490. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 491. 1Esdr 1:21
 492. καὶ C--------- καί
 493. ὠρθώθη VCI-API3S- ὀρθόω
 494. τὰ RA--NPN--- ὁ
 495. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 496. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 497. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 498. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 499. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 500. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 501. ἐν P--------- ἐν
 502. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 503. πλήρει A3H-DSF--- πλήρης
 504. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 505. 1Esdr 1:22
 506. καὶ C--------- καί
 507. τὰ RA--NPN--- ὁ
 508. κατ' P--------- κατά
 509. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 510. δὲ X--------- δέ
 511. ἀναγέγραπται VP--XMI3S- γράφω ἀνα
 512. ἐν P--------- ἐν
 513. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 514. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 515. χρόνοις N2--DPM--- χρόνος
 516. περὶ P--------- περί
 517. τῶν RA--GPN--- ὁ
 518. ἡμαρτηκότων VX--XAPGPN ἁμαρτάνω
 519. καὶ C--------- καί
 520. ἠσεβηκότων VX--XAPGPN ἀσεβέω
 521. εἰς P--------- εἰς
 522. τὸν RA--ASM--- ὁ
 523. κύριον N2--ASM--- κύριος
 524. παρὰ P--------- παρά
 525. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 526. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 527. καὶ C--------- καί
 528. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 529. καὶ C--------- καί
 530. ἃ RR--APN--- ὅς
 531. ἐλύπησαν VAI-AAI3P- λυπέω
 532. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 533. ἐν P--------- ἐν
 534. αἰσθήσει N3I-DSF--- αἴσθησις
 535. καὶ C--------- καί
 536. οἱ RA--NPM--- ὁ
 537. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 538. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 539. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 540. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 541. ἐπὶ P--------- ἐπί
 542. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 543. 1Esdr 1:23
 544. καὶ C--------- καί
 545. μετὰ P--------- μετά
 546. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 547. τὴν RA--ASF--- ὁ
 548. πρᾶξιν N3I-ASF--- πρᾶξις
 549. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 550. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 551. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 552. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 553. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 554. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 555. ἐλθόντα VB--AAPASM ἔρχομαι
 556. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 557. ἐγεῖραι VA--AAN--- ἐγείρω
 558. ἐν P--------- ἐν
 559. Χαρκαμυς N---DS---- Χαρκαμυς
 560. ἐπὶ P--------- ἐπί
 561. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 562. Εὐφράτου N1M-GSM--- Εὐφράτης
 563. καὶ C--------- καί
 564. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 565. εἰς P--------- εἰς
 566. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 567. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 568. Ιωσιας N1T-NSM--- Ιωσίας
 569. 1Esdr 1:24
 570. καὶ C--------- καί
 571. διεπέμψατο VAI-AMI3S- πέμπω δια
 572. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 573. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 574. πρὸς P--------- πρός
 575. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 576. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 577. τί RI--NSN--- τίς
 578. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 579. καὶ C--------- καί
 580. σοί RP--DS---- σύ
 581. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 582. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 583. τῆς RA--GSF--- ὁ
 584. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 585. 1Esdr 1:25
 586. οὐχὶ D--------- οὐ
 587. πρὸς P--------- πρός
 588. σὲ RP--AS---- σύ
 589. ἐξαπέσταλμαι VM--XMI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 590. ὑπὸ P--------- ὑπό
 591. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 592. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 593. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 594. ἐπὶ P--------- ἐπί
 595. γὰρ X--------- γάρ
 596. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 597. Εὐφράτου N1M-GSM--- Εὐφράτης
 598. ὁ RA--NSM--- ὁ
 599. πόλεμός N2--NSM--- πόλεμος
 600. μού RP--GS---- ἐγώ
 601. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 602. καὶ C--------- καί
 603. νῦν D--------- νῦν
 604. κύριος N2--NSM--- κύριος
 605. μετ' P--------- μετά
 606. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 607. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 608. καὶ C--------- καί
 609. κύριος N2--NSM--- κύριος
 610. μετ' P--------- μετά
 611. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 612. ἐπισπεύδων V1--PAPNSM σπεύδω ἐπι
 613. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 614. ἀπόστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀπο
 615. καὶ C--------- καί
 616. μὴ D--------- μή
 617. ἐναντιοῦ V4--PMD2S- ἐναντιόω
 618. τῷ RA--DSM--- ὁ
 619. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 620. 1Esdr 1:26
 621. καὶ C--------- καί
 622. οὐκ D--------- οὐ
 623. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 624. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 625. Ιωσιας N1T-NSM--- Ιωσίας
 626. ἐπὶ P--------- ἐπί
 627. τὸ RA--ASN--- ὁ
 628. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 629. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 630. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 631. πολεμεῖν V2--PAN--- πολεμέω
 632. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 633. ἐπιχειρεῖ V2--PAI3S- χειρέω ἐπι
 634. οὐ D--------- οὐ
 635. προσέχων V1--PAPNSM ἔχω προς
 636. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 637. Ιερεμιου N1T-GSM--- Ἰερεμίας
 638. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 639. ἐκ P--------- ἐκ
 640. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 641. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 642. 1Esdr 1:27
 643. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 644. συνεστήσατο VAI-AMI3S- ἵστημι συν
 645. πρὸς P--------- πρός
 646. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 647. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 648. ἐν P--------- ἐν
 649. τῷ RA--DSN--- ὁ
 650. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 651. Μαγεδδαους N---GS---- Μαγεδδαων
 652. καὶ C--------- καί
 653. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 654. οἱ RA--NPM--- ὁ
 655. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 656. πρὸς P--------- πρός
 657. τὸν RA--ASM--- ὁ
 658. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 659. Ιωσιαν N1T-ASM--- Ιωσίας
 660. 1Esdr 1:28
 661. καὶ C--------- καί
 662. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 663. ὁ RA--NSM--- ὁ
 664. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 665. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 666. παισὶν N3D-DPM--- παῖς
 667. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 668. ἀποστήσατέ VA--AAD2P- ἵστημι ἀπο
 669. με RP--AS---- ἐγώ
 670. ἀπὸ P--------- ἀπό
 671. τῆς RA--GSF--- ὁ
 672. μάχης N1--GSF--- μάχη
 673. ἠσθένησα VAI-AAI1S- ἀσθενέω
 674. γὰρ X--------- γάρ
 675. λίαν D--------- λίαν
 676. καὶ C--------- καί
 677. εὐθέως D--------- εὐθέως
 678. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 679. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 680. οἱ RA--NPM--- ὁ
 681. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 682. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 683. ἀπὸ P--------- ἀπό
 684. τῆς RA--GSF--- ὁ
 685. παρατάξεως N3I-GSF--- παράταξις
 686. 1Esdr 1:29
 687. καὶ C--------- καί
 688. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 689. ἐπὶ P--------- ἐπί
 690. τὸ RA--ASN--- ὁ
 691. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 692. τὸ RA--ASN--- ὁ
 693. δευτέριον A1A-ASN--- δευτέριον
 694. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 695. καὶ C--------- καί
 696. ἀποκατασταθεὶς VC--APPNSM ἵστημι ἀπο κατα
 697. εἰς P--------- εἰς
 698. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 699. μετήλλαξεν VAI-AAI3S- ἀλλάσσω μετα
 700. τὸν RA--ASM--- ὁ
 701. βίον N2--ASM--- βίος
 702. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 703. καὶ C--------- καί
 704. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 705. ἐν P--------- ἐν
 706. τῷ RA--DSM--- ὁ
 707. πατρικῷ A1--DSM--- πατρικός
 708. τάφῳ N2--DSM--- τάφος
 709. 1Esdr 1:30
 710. καὶ C--------- καί
 711. ἐν P--------- ἐν
 712. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 713. τῇ RA--DSF--- ὁ
 714. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 715. ἐπένθησαν VAI-AAI3P- πενθέω
 716. τὸν RA--ASM--- ὁ
 717. Ιωσιαν N1T-ASM--- Ιωσίας
 718. καὶ C--------- καί
 719. ἐθρήνησεν VAI-AAI3S- θρηνηέω
 720. Ιερεμιας N1T-NSM--- Ἰερεμίας
 721. ὁ RA--NSM--- ὁ
 722. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 723. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 724. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 725. καὶ C--------- καί
 726. οἱ RA--NPM--- ὁ
 727. προκαθήμενοι V5--PMPNPM ἧμαι προ κατα
 728. σὺν P--------- σύν
 729. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 730. ἐθρηνοῦσαν VAI-AAI3P- θρηνέω
 731. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 732. ἕως C--------- ἕως
 733. τῆς RA--GSF--- ὁ
 734. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 735. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 736. καὶ C--------- καί
 737. ἐξεδόθη VCI-API3S- δίδωμι ἐκ
 738. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 739. γίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 740. αἰεὶ D--------- ἀεί
 741. εἰς P--------- εἰς
 742. ἅπαν A3P-ASN--- ἅπας
 743. τὸ RA--ASN--- ὁ
 744. γένος N3E-ASN--- γένος
 745. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 746. 1Esdr 1:31
 747. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 748. δὲ X--------- δέ
 749. ἀναγέγραπται VP--XMI3S- γράφω ἀνα
 750. ἐν P--------- ἐν
 751. τῇ RA--DSF--- ὁ
 752. βύβλῳ N2--DSF--- βίβλος
 753. τῶν RA--GPM--- ὁ
 754. ἱστορουμένων V2--PMPGPM ἱστορέω
 755. περὶ P--------- περί
 756. τῶν RA--GPM--- ὁ
 757. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 758. τῆς RA--GSF--- ὁ
 759. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 760. καὶ C--------- καί
 761. τὸ RA--NSN--- ὁ
 762. καθ' P--------- κατά
 763. ἓν M---ASN--- εἷς
 764. πραχθὲν VQ--APPNSN πράσσω
 765. τῆς RA--GSF--- ὁ
 766. πράξεως N3I-GSF--- πρᾶξις
 767. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 768. καὶ C--------- καί
 769. τῆς RA--GSF--- ὁ
 770. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 771. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 772. καὶ C--------- καί
 773. τῆς RA--GSF--- ὁ
 774. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 775. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 776. ἐν P--------- ἐν
 777. τῷ RA--DSM--- ὁ
 778. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 779. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 780. τά RA--NPN--- ὁ
 781. τε X--------- τε
 782. προπραχθέντα VQ--APPNPN πράσσω προ
 783. ὑπ' P--------- ὑπό
 784. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 785. καὶ C--------- καί
 786. τὰ RA--NPN--- ὁ
 787. νῦν D--------- νῦν
 788. ἱστόρηται VM--XMI3S- ἱστορέω
 789. ἐν P--------- ἐν
 790. τῷ RA--DSN--- ὁ
 791. βυβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 792. τῶν RA--GPM--- ὁ
 793. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 794. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 795. καὶ C--------- καί
 796. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 797. 1Esdr 1:32
 798. καὶ C--------- καί
 799. ἀναλαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ἀνα
 800. οἱ RA--NPM--- ὁ
 801. ἐκ P--------- ἐκ
 802. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 803. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 804. τὸν RA--ASM--- ὁ
 805. Ιεχονιαν N1T-ASM--- Ιεχονιας
 806. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 807. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 808. ἀνέδειξαν VAI-AAI3P- δεικνύω ἀνα
 809. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 810. ἀντὶ P--------- ἀντί
 811. Ιωσιου N1T-GSM--- Ιωσίας
 812. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 813. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 814. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 815. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 816. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 817. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 818. τριῶν A3--GPN--- τρεῖς
 819. 1Esdr 1:33
 820. καὶ C--------- καί
 821. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 822. ἐν P--------- ἐν
 823. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 824. καὶ C--------- καί
 825. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 826. μῆνας N3--APM--- μήν
 827. τρεῖς M---APM--- τρεῖς
 828. καὶ C--------- καί
 829. ἀπεκατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο κατα
 830. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 831. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 832. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 833. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 834. ἐν P--------- ἐν
 835. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 836. 1Esdr 1:34
 837. καὶ C--------- καί
 838. ἐζημίωσεν VAI-AAI3S- ζημιόω
 839. τὸ RA--ASN--- ὁ
 840. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 841. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 842. ταλάντοις N2--DPN--- τάλαντον
 843. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 844. καὶ C--------- καί
 845. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 846. ταλάντῳ N2--DSN--- τάλαντον
 847. ἑνί A3--DSN--- εἷς
 848. 1Esdr 1:35
 849. καὶ C--------- καί
 850. ἀνέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἀνα
 851. ὁ RA--NSM--- ὁ
 852. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 853. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 854. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 855. Ιωακιμ N---ASM--- Ιωακιμ
 856. τὸν RA--ASM--- ὁ
 857. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 858. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 859. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 860. τῆς RA--GSF--- ὁ
 861. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 862. καὶ C--------- καί
 863. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 864. 1Esdr 1:36
 865. καὶ C--------- καί
 866. ἔδησεν VAI-AAI3S- δέω
 867. Ιωακιμ N---NSM--- Ιωακιμ
 868. τοὺς RA--APM--- ὁ
 869. μεγιστᾶνας N3--APM--- μεγιστάν
 870. Ζαριον N---ASM--- Ζαριος
 871. δὲ X--------- δέ
 872. τὸν RA--ASM--- ὁ
 873. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 874. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 875. συλλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω συν
 876. ἀνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀνα
 877. ἐξ P--------- ἐκ
 878. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 879. 1Esdr 1:37
 880. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 881. δὲ X--------- δέ
 882. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 883. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 884. πέντε M--------- πέντε
 885. Ιωακιμ N---NSM--- Ιωακιμ
 886. ὅτε D--------- ὅτε
 887. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 888. τῆς RA--GSF--- ὁ
 889. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 890. καὶ C--------- καί
 891. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 892. καὶ C--------- καί
 893. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 894. τὸ RA--ASN--- ὁ
 895. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 896. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 897. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 898. 1Esdr 1:38
 899. ἐπ' P--------- ἐπί
 900. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 901. δὲ X--------- δέ
 902. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 903. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 904. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 905. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 906. καὶ C--------- καί
 907. δήσας VA--AAPNSM δέω
 908. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 909. ἐν P--------- ἐν
 910. χαλκείῳ A1A-DSM--- χάλκειος
 911. δεσμῷ N2--DSM--- δεσμός
 912. ἀπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀπο
 913. εἰς P--------- εἰς
 914. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 915. 1Esdr 1:39
 916. καὶ C--------- καί
 917. ἀπὸ P--------- ἀπό
 918. τῶν RA--GPN--- ὁ
 919. ἱερῶν A1A-GPN--- ἱερός
 920. σκευῶν N3E-GPN--- σκεῦος
 921. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 922. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 923. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 924. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 925. καὶ C--------- καί
 926. ἀπενέγκας VA--AAPNSM φέρω ἀπο
 927. ἀπηρείσατο VAI-AMI3S- ἐρείδομαι ἀπο
 928. ἐν P--------- ἐν
 929. τῷ RA--DSM--- ὁ
 930. ναῷ N2--DSM--- ναός
 931. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 932. ἐν P--------- ἐν
 933. Βαβυλῶνι N3W-DSF--- Βαβυλών
 934. 1Esdr 1:40
 935. τὰ RA--NPN--- ὁ
 936. δὲ X--------- δέ
 937. ἱστορηθέντα VC--APPNPN ἱστορέω
 938. περὶ P--------- περί
 939. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 940. καὶ C--------- καί
 941. τῆς RA--GSF--- ὁ
 942. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 943. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 944. καὶ C--------- καί
 945. δυσσεβείας N1A-GSF--- δυσσέβεια
 946. ἀναγέγραπται VP--XMI3S- γράφω ἀνα
 947. ἐν P--------- ἐν
 948. τῇ RA--DSF--- ὁ
 949. βίβλῳ N2--DSF--- βίβλος
 950. τῶν RA--GPM--- ὁ
 951. χρόνων N2--GPM--- χρόνος
 952. τῶν RA--GPM--- ὁ
 953. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 954. 1Esdr 1:41
 955. καὶ C--------- καί
 956. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 957. ἀντ' P--------- ἀντί
 958. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 959. Ιωακιμ N---NSM--- Ιωακιμ
 960. ὁ RA--NSM--- ὁ
 961. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 962. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 963. ὅτε D--------- ὅτε
 964. γὰρ X--------- γάρ
 965. ἀνεδείχθη VCI-API3S- δεικνύω ἀνα
 966. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 967. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 968. δέκα M--------- δέκα
 969. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 970. 1Esdr 1:42
 971. βασιλεύει V1--PAI3S- βασιλεύω
 972. δὲ X--------- δέ
 973. μῆνας N3--APM--- μήν
 974. τρεῖς M---APM--- τρεῖς
 975. καὶ C--------- καί
 976. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 977. δέκα M--------- δέκα
 978. ἐν P--------- ἐν
 979. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 980. καὶ C--------- καί
 981. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 982. τὸ RA--ASN--- ὁ
 983. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 984. ἔναντι P--------- ἔναντι
 985. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 986. 1Esdr 1:43
 987. καὶ C--------- καί
 988. μετ' P--------- μετά
 989. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 990. ἀποστείλας VA--AAPNSM στέλλω ἀπο
 991. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 992. μετήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω μετα
 993. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 994. εἰς P--------- εἰς
 995. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 996. ἅμα D--------- ἅμα
 997. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 998. ἱεροῖς A1A-DPN--- ἱερός
 999. σκεύεσιν N3E-DPN--- σκεῦος
 1000. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1001. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1002. 1Esdr 1:44
 1003. καὶ C--------- καί
 1004. ἀνέδειξε VAI-AAI3S- δεικνύω ἀνα
 1005. Σεδεκιαν N1T-ASM--- Σεδεκίας
 1006. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1007. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1008. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 1009. καὶ C--------- καί
 1010. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 1011. Σεδεκιαν N1T-ASM--- Σεδεκίας
 1012. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 1013. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 1014. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 1015. ἑνός A3--GSN--- εἷς
 1016. βασιλεύει V1--PAI3S- βασιλεύω
 1017. δὲ X--------- δέ
 1018. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1019. ἕνδεκα M--------- ἕνδεκα
 1020. 1Esdr 1:45
 1021. καὶ C--------- καί
 1022. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1023. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1024. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1025. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1026. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1027. καὶ C--------- καί
 1028. οὐκ D--------- οὐ
 1029. ἐνετράπη VDI-API3S- τρέπω ἐν
 1030. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1031. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1032. ῥηθέντων VC--APPGPM εἶπον
 1033. λόγων N2--GPM--- λόγος
 1034. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1035. Ιερεμιου N1T-GSM--- Ἰερεμίας
 1036. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1037. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 1038. ἐκ P--------- ἐκ
 1039. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 1040. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1041. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1042. 1Esdr 1:46
 1043. καὶ C--------- καί
 1044. ὁρκισθεὶς VS--APPNSM ὁρκίζω
 1045. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1046. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1047. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1048. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1049. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1050. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 1051. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1052. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1053. ἐπιορκήσας VA--AAPNSM ἐπιορκέω
 1054. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 1055. καὶ C--------- καί
 1056. σκληρύνας VA--AAPNSM σκληρύνω
 1057. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1058. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1059. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 1060. καὶ C--------- καί
 1061. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1062. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1063. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1064. παρέβη VZI-AAI3S- βαίνω παρα
 1065. τὰ RA--APN--- ὁ
 1066. νόμιμα A1--APN--- νόμιμος
 1067. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1068. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1069. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1070. 1Esdr 1:47
 1071. καὶ C--------- καί
 1072. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1073. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 1074. δὲ X--------- δέ
 1075. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1076. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1077. καὶ C--------- καί
 1078. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1079. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 1080. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 1081. ἠσέβησαν VAI-AAI3P- ἀσεβέω
 1082. καὶ C--------- καί
 1083. ἠνόμησαν VAI-AAI3P- ἀνομέω
 1084. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1085. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1086. τὰς RA--APF--- ὁ
 1087. ἀκαθαρσίας N1A-APF--- ἀκαθαρσία
 1088. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 1089. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1090. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1091. καὶ C--------- καί
 1092. ἐμίαναν VAI-AAI3P- μιαίνω
 1093. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1094. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 1095. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1096. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1097. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1098. ἁγιαζόμενον V1--PPPASN ἁγιάζω
 1099. ἐν P--------- ἐν
 1100. Ιεροσολύμοις N---DSF--- Ἰερουσολημ
 1101. 1Esdr 1:48
 1102. καὶ C--------- καί
 1103. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1104. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1105. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1106. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1107. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1108. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1109. διὰ P--------- διά
 1110. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1111. ἀγγέλου N2--GSM--- ἄγγελος
 1112. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1113. μετακαλέσαι VA--AAN--- καλέω μετα
 1114. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1115. καθὸ D--------- καθό
 1116. ἐφείδετο V1I-IMI3S- φείδομαι
 1117. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1118. καὶ C--------- καί
 1119. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1120. σκηνώματος N3M-GSN--- σκήνωμα
 1121. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1122. 1Esdr 1:49
 1123. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1124. δὲ X--------- δέ
 1125. ἐξεμυκτήρισαν VAI-AAI3P- μυκτηρίζω ἐκ
 1126. ἐν P--------- ἐν
 1127. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1128. ἀγγέλοις N2--DPM--- ἄγγελος
 1129. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1130. καὶ C--------- καί
 1131. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1132. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1133. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1134. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1135. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1136. ἐκπαίζοντες V1--PAPNPM παίζω ἐκ
 1137. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1138. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 1139. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1140. ἕως C--------- ἕως
 1141. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1142. θυμωθέντα VC--APPASM θυμόω
 1143. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1144. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1145. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1146. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 1147. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1148. διὰ P--------- διά
 1149. τὰ RA--APN--- ὁ
 1150. δυσσεβήματα N3M-APN--- δυσσέβημα
 1151. προστάξαι VA--AAN--- τάσσω προς
 1152. ἀναβιβάσαι VA--AAN--- βιβάζω ἀνα
 1153. ἐπ' P--------- ἐπί
 1154. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1155. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1156. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1157. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1158. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 1159. 1Esdr 1:50
 1160. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 1161. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 1162. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1163. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 1164. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1165. ἐν P--------- ἐν
 1166. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 1167. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 1168. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1169. ἁγίου A1A-GSN--- ἅγιος
 1170. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1171. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 1172. καὶ C--------- καί
 1173. οὐκ D--------- οὐ
 1174. ἐφείσαντο VAI-AMI3P- φείδομαι
 1175. νεανίσκου N2--GSM--- νεανίσκος
 1176. καὶ C--------- καί
 1177. παρθένου N2--GSF--- παρθένος
 1178. καὶ C--------- καί
 1179. πρεσβύτου N1M-GSM--- πρεσβύτης
 1180. καὶ C--------- καί
 1181. νεωτέρου A1A-GSMC-- νέος
 1182. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1183. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1184. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1185. εἰς P--------- εἰς
 1186. τὰς RA--APF--- ὁ
 1187. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1188. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1189. 1Esdr 1:51
 1190. καὶ C--------- καί
 1191. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1192. τὰ RA--APN--- ὁ
 1193. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 1194. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 1195. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1196. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1197. τὰ RA--APN--- ὁ
 1198. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 1199. καὶ C--------- καί
 1200. τὰ RA--APN--- ὁ
 1201. μικρὰ A1A-APN--- μικρός
 1202. καὶ C--------- καί
 1203. τὰς RA--APF--- ὁ
 1204. κιβωτοὺς N2--APF--- κιβωτός
 1205. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1206. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1207. καὶ C--------- καί
 1208. τὰς RA--APF--- ὁ
 1209. βασιλικὰς A1--APF--- βασιλικός
 1210. ἀποθήκας N1--APF--- ἀποθήκη
 1211. ἀναλαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ἀνα
 1212. ἀπήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἀπο
 1213. εἰς P--------- εἰς
 1214. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 1215. 1Esdr 1:52
 1216. καὶ C--------- καί
 1217. ἐνεπύρισαν VAI-AAI3P- πυρίζω ἐν
 1218. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1219. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1220. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1221. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1222. καὶ C--------- καί
 1223. ἔλυσαν VAI-AAI3P- λύω
 1224. τὰ RA--APN--- ὁ
 1225. τείχα N3E-APN--- τεῖχος
 1226. Ιεροσολύμων N---GS---- Ιεροσόλυμα
 1227. καὶ C--------- καί
 1228. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1229. πύργους N2--APM--- πύργος
 1230. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 1231. ἐνεπύρισαν VAI-AAI3P- πυρίζω ἐν
 1232. ἐν P--------- ἐν
 1233. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 1234. 1Esdr 1:53
 1235. καὶ C--------- καί
 1236. συνετέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω συν
 1237. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1238. τὰ RA--APN--- ὁ
 1239. ἔνδοξα A1B-APN--- ἔνδοξος
 1240. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1241. ἀχρεῶσαι VA--AAN--- ἀχρειόω
 1242. καὶ C--------- καί
 1243. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1244. ἐπιλοίπους A1B-APM--- ἐπίλοιπος
 1245. ἀπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀπο
 1246. μετὰ P--------- μετά
 1247. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 1248. εἰς P--------- εἰς
 1249. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 1250. 1Esdr 1:54
 1251. καὶ C--------- καί
 1252. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1253. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 1254. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1255. καὶ C--------- καί
 1256. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1257. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1258. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1259. μέχρι P--------- μέχρι
 1260. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1261. βασιλεῦσαι VA--AAN--- βασιλεύω
 1262. Πέρσας N1M-APM--- Πέρσης
 1263. εἰς P--------- εἰς
 1264. ἀναπλήρωσιν N3I-ASF--- ἀναπλήρωσις
 1265. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1266. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 1267. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1268. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1269. ἐν P--------- ἐν
 1270. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 1271. Ιερεμιου N1T-GSM--- Ἰερεμίας
 1272. 1Esdr 1:55
 1273. ἕως D--------- ἕως
 1274. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1275. εὐδοκῆσαι VA--AAN--- εὐδοκέω
 1276. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1277. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1278. τὰ RA--APN--- ὁ
 1279. σάββατα N2N-APN--- σάββατον
 1280. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1281. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1282. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1283. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 1284. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1285. ἐρημώσεως N3I-GSF--- ἐρήμωσις
 1286. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1287. σαββατιεῖ VF2-FAI3S- σαββατίζω
 1288. εἰς P--------- εἰς
 1289. συμπλήρωσιν N3I-ASF--- συμπλήρωσις
 1290. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 1291. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 1292. 1Esdr 2:1
 1293. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 1294. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 1295. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1296. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 1297. πρώτου A1--GSN--- πρῶτος
 1298. εἰς P--------- εἰς
 1299. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 1300. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 1301. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1302. ἐν P--------- ἐν
 1303. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 1304. Ιερεμιου N1T-GSM--- Ἰερεμίας
 1305. ἤγειρεν VAI-AAI3S- ἀγείρω
 1306. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1307. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1308. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1309. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 1310. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1311. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1312. καὶ C--------- καί
 1313. ἐκήρυξεν VAI-AAI3S- κηρύσσω
 1314. ἐν P--------- ἐν
 1315. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 1316. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1317. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 1318. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1319. καὶ C--------- καί
 1320. ἅμα D--------- ἅμα
 1321. διὰ P--------- διά
 1322. γραπτῶν N2N-GPN--- γραπτόν
 1323. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1324. 1Esdr 2:2
 1325. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1326. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1327. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1328. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1329. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 1330. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 1331. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 1332. ἀνέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἀνα
 1333. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1334. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1335. οἰκουμένης V2--PMPGSF οἰκέω
 1336. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1337. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1338. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1339. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1340. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1341. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1342. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 1343. καὶ C--------- καί
 1344. ἐσήμηνέν VAI-AAI3S- σημαίνω
 1345. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1346. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 1347. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1348. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1349. ἐν P--------- ἐν
 1350. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1351. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1352. ἐν P--------- ἐν
 1353. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1354. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 1355. 1Esdr 2:3
 1356. εἴ C--------- εἰ
 1357. τίς RI--NSM--- τίς
 1358. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1359. οὖν X--------- οὖν
 1360. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1361. ἐκ P--------- ἐκ
 1362. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1363. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1364. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1365. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1366. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1367. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1368. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1369. μετ' P--------- μετά
 1370. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1371. καὶ C--------- καί
 1372. ἀναβὰς VZ--AAPNSM βαίνω ἀνα
 1373. εἰς P--------- εἰς
 1374. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1375. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1376. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1377. ἐν P--------- ἐν
 1378. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1379. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 1380. οἰκοδομείτω V2--PAD3S- οἰκοδομέω
 1381. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1382. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1383. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1384. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1385. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1386. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1387. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1388. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1389. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1390. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1391. κατασκηνώσας VA--AAPNSM σκηνόω κατα
 1392. ἐν P--------- ἐν
 1393. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1394. 1Esdr 2:4
 1395. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 1396. οὖν X--------- οὖν
 1397. κατὰ P--------- κατά
 1398. τόπους N2--APM--- τόπος
 1399. οἰκοῦσιν V2--PAI3P- οἰκέω
 1400. βοηθείτωσαν V2--PAD3P- βοηθέω
 1401. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1402. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1403. ἐν P--------- ἐν
 1404. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1405. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 1406. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1407. ἐν P--------- ἐν
 1408. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 1409. καὶ C--------- καί
 1410. ἐν P--------- ἐν
 1411. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 1412. ἐν P--------- ἐν
 1413. δόσεσιν N3I-DPF--- δόσις
 1414. μεθ' P--------- μετά
 1415. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 1416. καὶ C--------- καί
 1417. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 1418. σὺν P--------- σύν
 1419. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1420. ἄλλοις RD--DPN--- ἄλλος
 1421. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1422. κατ' P--------- κατά
 1423. εὐχὰς N1--APF--- εὐχή
 1424. προστεθειμένοις VT--XMPDPM τίθημι προς
 1425. εἰς P--------- εἰς
 1426. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1427. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 1428. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1429. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1430. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1431. ἐν P--------- ἐν
 1432. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1433. 1Esdr 2:5
 1434. καὶ C--------- καί
 1435. καταστάντες VH--AAPNPM ἵστημι κατα
 1436. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1437. ἀρχίφυλοι N2--NPM--- ἀρχίφυλος
 1438. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1439. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 1440. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1441. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 1442. καὶ C--------- καί
 1443. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 1444. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 1445. καὶ C--------- καί
 1446. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1447. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1448. καὶ C--------- καί
 1449. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1450. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 1451. καὶ C--------- καί
 1452. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1453. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1454. ἤγειρεν VAI-AAI3S- ἀγείρω
 1455. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1456. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1457. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1458. ἀναβῆναι VB--AAN--- βαίνω ἀνα
 1459. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 1460. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1461. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1462. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1463. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1464. ἐν P--------- ἐν
 1465. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1466. 1Esdr 2:6
 1467. καὶ C--------- καί
 1468. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1469. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 1470. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1471. ἐβοήθησαν VCI-API3P- βοάω
 1472. ἐν P--------- ἐν
 1473. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 1474. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 1475. καὶ C--------- καί
 1476. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 1477. ἵπποις N2--DPM--- ἵππος
 1478. καὶ C--------- καί
 1479. κτήνεσιν N3E-DPN--- κτῆνος
 1480. καὶ C--------- καί
 1481. εὐχαῖς N1--DPF--- εὐχή
 1482. ὡς C--------- ὡς
 1483. πλείσταις A1--DPFS-- πολύς
 1484. πολλῶν A1--GPN--- πολύς
 1485. ὧν RR--GPN--- ὅς
 1486. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1487. νοῦς N2C-NSM--- νοῦς
 1488. ἠγέρθη VCI-API3S- ἐγείρω
 1489. 1Esdr 2:7
 1490. καὶ C--------- καί
 1491. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1492. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1493. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 1494. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 1495. τὰ RA--APN--- ὁ
 1496. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 1497. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 1498. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1499. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1500. ἃ RR--APN--- ὅς
 1501. μετήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω μετα
 1502. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1503. ἐξ P--------- ἐκ
 1504. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 1505. καὶ C--------- καί
 1506. ἀπηρείσατο VAI-AMI3S- ἐρείδομαι ἀπο
 1507. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1508. ἐν P--------- ἐν
 1509. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1510. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 1511. εἰδωλίῳ N2N-DSN--- εἰδωλεῖον
 1512. 1Esdr 2:8
 1513. ἐξενέγκας VA--AAPNSM φέρω ἐκ
 1514. δὲ X--------- δέ
 1515. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1516. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 1517. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1518. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1519. Περσῶν N---GPM--- Περσής
 1520. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1521. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1522. Μιθριδάτῃ N1M-DSM--- Μιθραδάτης
 1523. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1524. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 1525. γαζοφύλακι N3K-DSM--- γαζοφύλαξ
 1526. διὰ P--------- διά
 1527. δὲ X--------- δέ
 1528. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1529. παρεδόθησαν VCI-API3P- δίδωμι παρα
 1530. Σαναβασσάρῳ N2--DSM--- Σαναβάσσαρος
 1531. προστάτῃ N1M-DSM--- προστάτης
 1532. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1533. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 1534. 1Esdr 2:9
 1535. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1536. δὲ X--------- δέ
 1537. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 1538. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 1539. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1540. σπονδεῖα N2N-NPN--- σπονδεῖον
 1541. χρυσᾶ A1C-NPN--- χρυσοῦς
 1542. χίλια A1A-NPN--- χίλιοι
 1543. σπονδεῖα N2N-NPN--- σπονδεῖον
 1544. ἀργυρᾶ A1C-NPN--- ἀργυροῦς
 1545. χίλια A1A-NPN--- χίλιοι
 1546. θυίσκαι N1--NPF--- θυΐσκη
 1547. ἀργυραῖ A1C-NPF--- ἀργυροῦς
 1548. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 1549. ἐννέα M--------- ἐννέα
 1550. 1Esdr 2:10
 1551. φιάλαι N1--NPF--- φιάλη
 1552. χρυσαῖ A1C-NPF--- χρυσοῦς
 1553. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 1554. ἀργυραῖ A1C-NPF--- ἀργυροῦς
 1555. δισχίλιαι A1A-NPF--- δισχίλιοι
 1556. τετρακόσιαι A1A-NPF--- τετρακόσιοι
 1557. δέκα M--------- δέκα
 1558. καὶ C--------- καί
 1559. ἄλλα A1--NPN--- ἄλλος
 1560. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 1561. χίλια A1A-NPN--- χίλιοι
 1562. 1Esdr 2:11
 1563. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1564. δὲ X--------- δέ
 1565. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 1566. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 1567. διεκομίσθη VSI-API3S- κομίζω δια
 1568. χρυσᾶ A1C-NPN--- χρυσοῦς
 1569. καὶ C--------- καί
 1570. ἀργυρᾶ A1C-NPN--- ἀργυροῦς
 1571. πεντακισχίλια A1A-NPN--- πεντακισχίλιοι
 1572. τετρακόσια A1A-NPN--- τετρακόσιοι
 1573. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 1574. ἐννέα M--------- ἐννέα
 1575. ἀνηνέχθη VQI-API3S- φέρω ἀνα
 1576. δὲ X--------- δέ
 1577. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1578. Σαναβασσάρου N2--GSM--- Σαναβάσσαρος
 1579. ἅμα D--------- ἅμα
 1580. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1581. ἐκ P--------- ἐκ
 1582. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1583. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 1584. ἐκ P--------- ἐκ
 1585. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1586. εἰς P--------- εἰς
 1587. Ιεροσόλυμα N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1588. 1Esdr 2:12
 1589. ἐν P--------- ἐν
 1590. δὲ X--------- δέ
 1591. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1592. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1593. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 1594. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1595. Περσῶν N---GPM--- Περσής
 1596. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1597. χρόνοις N2--DPM--- χρόνος
 1598. κατέγραψεν VAI-AAI3S- γράφω κατα
 1599. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1600. κατὰ P--------- κατά
 1601. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1602. κατοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω κατα
 1603. ἐν P--------- ἐν
 1604. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1605. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 1606. καὶ C--------- καί
 1607. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1608. Βεσλεμος N---NSM--- Βεσλεμος
 1609. καὶ C--------- καί
 1610. Μιθραδάτης N1M-NSM--- Μιθραδάτης
 1611. καὶ C--------- καί
 1612. Ταβελλιος N---NSM--- Ταβελλιος
 1613. καὶ C--------- καί
 1614. Ραουμος N---NSM--- Ραουμος
 1615. καὶ C--------- καί
 1616. Βεελτέεμος N---NSM--- Βεελτέεμος
 1617. καὶ C--------- καί
 1618. Σαμσαῖος N---NSM--- Σαμσαῖος
 1619. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1620. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 1621. καὶ C--------- καί
 1622. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1623. λοιποὶ A1--NPM--- λοιπός
 1624. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1625. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 1626. συντασσόμενοι V1--PMPNPM τάσσω συν
 1627. οἰκοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω
 1628. δὲ X--------- δέ
 1629. ἐν P--------- ἐν
 1630. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 1631. καὶ C--------- καί
 1632. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1633. ἄλλοις RD--DPM--- ἄλλος
 1634. τόποις N2--DPM--- τόπος
 1635. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1636. ὑπογεγραμμένην VP--XMPASF γράφω ὑπο
 1637. ἐπιστολήν N1--ASF--- ἐπιστολή
 1638. 1Esdr 2:13
 1639. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1640. Ἀρταξέρξῃ N1M-DSM--- Ἀρταξέρξης
 1641. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1642. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1643. παῖδές N3D-NPM--- παῖς
 1644. σου RP--GS---- σύ
 1645. Ραουμος N---NSM--- Ραουμος
 1646. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1647. τὰ RA--APN--- ὁ
 1648. προσπίπτοντα V1--PAPAPN πίπτω προς
 1649. καὶ C--------- καί
 1650. Σαμσαῖος N---NSM--- Σαμσαῖος
 1651. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1652. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 1653. καὶ C--------- καί
 1654. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1655. ἐπίλοιποι A1B-NPM--- ἐπίλοιπος
 1656. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1657. βουλῆς N1--GSF--- βουλή
 1658. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1659. κριταὶ N1M-NPM--- κριτής
 1660. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1661. ἐν P--------- ἐν
 1662. Κοίλῃ N1--DSF--- Κοίλη
 1663. Συρίᾳ N1A-DSF--- Συρία
 1664. καὶ C--------- καί
 1665. Φοινίκῃ N1--DSF--- Φοινίκη
 1666. 1Esdr 2:14
 1667. καὶ C--------- καί
 1668. νῦν D--------- νῦν
 1669. γνωστὸν A1--NSN--- γνωστός
 1670. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1671. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1672. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1673. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1674. διότι C--------- διότι
 1675. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1676. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 1677. ἀναβάντες VB--AAPNPM βαίνω ἀνα
 1678. παρ' P--------- παρά
 1679. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1680. πρὸς P--------- πρός
 1681. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1682. ἐλθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι
 1683. εἰς P--------- εἰς
 1684. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1685. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1686. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1687. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1688. ἀποστάτιν N3I-ASF--- ἀποστάτις
 1689. καὶ C--------- καί
 1690. πονηρὰν A1A-ASF--- πονηρός
 1691. οἰκοδομοῦσιν V2--PAI3P- οἰκοδομέω
 1692. τάς RA--APF--- ὁ
 1693. τε X--------- τε
 1694. ἀγορὰς N1A-APF--- ἀγορά
 1695. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1696. καὶ C--------- καί
 1697. τὰ RA--APN--- ὁ
 1698. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 1699. θεραπεύουσιν V1--PAI3P- θεραπεύω
 1700. καὶ C--------- καί
 1701. ναὸν N2--ASM--- ναός
 1702. ὑποβάλλονται V1--PMI3P- βάλλω ὑπο
 1703. 1Esdr 2:15
 1704. ἐὰν C--------- ἐάν
 1705. οὖν X--------- οὖν
 1706. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1707. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1708. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1709. οἰκοδομηθῇ VC--APS3S- οἰκοδομέω
 1710. καὶ C--------- καί
 1711. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1712. τείχη N3E-NPN--- τεῖχος
 1713. συντελεσθῇ VS--APS3S- τελέω συν
 1714. φορολογίαν N1A-ASF--- φορολογία
 1715. οὐ D--------- οὐ
 1716. μὴ D--------- μή
 1717. ὑπομείνωσιν VA--AAS3P- μένω ὑπο
 1718. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 1719. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1720. καὶ D--------- καί
 1721. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 1722. ἀντιστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀντι
 1723. 1Esdr 2:16
 1724. καὶ C--------- καί
 1725. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 1726. ἐνεργεῖται V2--PMI3S- ἐργέω ἐν
 1727. τὰ RA--APN--- ὁ
 1728. κατὰ P--------- κατά
 1729. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1730. ναόν N2--ASM--- ναός
 1731. καλῶς D--------- καλῶς
 1732. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 1733. ὑπολαμβάνομεν V1--PAI1P- λαμβάνω ὑπο
 1734. μὴ D--------- μή
 1735. ὑπεριδεῖν VB--AAN--- ὁράω ὑπερ
 1736. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1737. τοιοῦτο A1--ASN--- τοιοῦτος
 1738. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1739. προσφωνῆσαι VA--AAN--- φωνέω προς
 1740. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1741. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1742. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1743. ὅπως C--------- ὅπως
 1744. ἂν X--------- ἄν
 1745. φαίνηταί V1--PMS3S- φαίνω
 1746. σοι RP--DS---- σύ
 1747. ἐπισκεφθῇ VV--APS3S- σκέπτομαι ἐπι
 1748. ἐν P--------- ἐν
 1749. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1750. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1751. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1752. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1753. σου RP--GS---- σύ
 1754. βιβλίοις N2N-DPN--- βιβλίον
 1755. 1Esdr 2:17
 1756. καὶ C--------- καί
 1757. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 1758. ἐν P--------- ἐν
 1759. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1760. ὑπομνηματισμοῖς N2--DPM--- ὑπομνηματισμός
 1761. τὰ RA--APN--- ὁ
 1762. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 1763. περὶ P--------- περί
 1764. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 1767. ὅτι C--------- ὅτι
 1768. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1769. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1770. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1771. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1772. ἀποστάτις N3I-NSF--- ἀποστάτις
 1773. καὶ C--------- καί
 1774. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1775. καὶ C--------- καί
 1776. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 1777. ἐνοχλοῦσα V2--PAPNSF ὀχλέω ἐν
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1780. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 1781. ἀποστάται N1M-NPM--- ἀποστάτης
 1782. καὶ C--------- καί
 1783. πολιορκίας N1A-GSF--- πολιορκία
 1784. συνιστάμενοι V6--PMPNPM ἵστημι συν
 1785. ἐν P--------- ἐν
 1786. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1787. ἔτι D--------- ἔτι
 1788. ἐξ P--------- ἐκ
 1789. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1790. δι' P--------- διά
 1791. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1792. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 1793. καὶ C--------- καί
 1794. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1795. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1796. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1797. ἠρημώθη VCI-API3S- ἐρημόω
 1798. 1Esdr 2:18
 1799. νῦν D--------- νῦν
 1800. οὖν X--------- οὖν
 1801. ὑποδείκνυμέν V5--PAI1P- δεικνύω ὑπο
 1802. σοι RP--DS---- σύ
 1803. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1804. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1805. διότι C--------- διότι
 1806. ἐὰν C--------- ἐάν
 1807. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1808. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1809. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1810. οἰκοδομηθῇ VC--APS3S- οἰκοδομέω
 1811. καὶ C--------- καί
 1812. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1813. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 1814. τείχη N3E-NPN--- τεῖχος
 1815. ἀνασταθῇ VC--APS3S- ἵστημι ἀνα
 1816. κάθοδός N2--NSF--- κάθοδος
 1817. σοι RP--DS---- σύ
 1818. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 1819. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1820. εἰς P--------- εἰς
 1821. Κοίλην N1--ASF--- Κοίλη
 1822. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 1823. καὶ C--------- καί
 1824. Φοινίκην N1--ASF--- Φοινίκη
 1825. 1Esdr 2:19
 1826. τότε D--------- τότε
 1827. ἀντέγραψεν VAI-AAI3S- γράφω ἀντι
 1828. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1829. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1830. Ραούμῳ N2--DSM--- Ραούμος
 1831. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1832. γράφοντι V1--PAPDSM γράφω
 1833. τὰ RA--APN--- ὁ
 1834. προσπίπτοντα V1--PAPAPN πίπτω προς
 1835. καὶ C--------- καί
 1836. Βεελτεέμῳ N2--DSM--- Βεέλτεθμος
 1837. καὶ C--------- καί
 1838. Σαμσαίῳ N2--DSM--- Σαμσαίος
 1839. γραμματεῖ N3V-DSM--- γραμματεύς
 1840. καὶ C--------- καί
 1841. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1842. λοιποῖς A1--DPM--- λοιπός
 1843. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1844. συντασσομένοις V1--PMPDPM τάσσω συν
 1845. καὶ C--------- καί
 1846. οἰκοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω
 1847. ἐν P--------- ἐν
 1848. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1849. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 1850. καὶ C--------- καί
 1851. Συρίᾳ N1A-DSF--- Συρία
 1852. καὶ C--------- καί
 1853. Φοινίκῃ N1--DSF--- Φοινίκη
 1854. τὰ RA--APN--- ὁ
 1855. ὑπογεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω ὑπο
 1856. 1Esdr 2:20
 1857. ἀνέγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω ἀνα
 1858. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1859. ἐπιστολήν N1--ASF--- ἐπιστολή
 1860. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1861. πεπόμφατε VX--XAI3S- πέμπω
 1862. πρός P--------- πρός
 1863. με RP--AS---- ἐγώ
 1864. 1Esdr 2:21
 1865. ἐπέταξα VAI-AAI1S- τάσσω ἐπι
 1866. οὖν X--------- οὖν
 1867. ἐπισκέψασθαι VA--AMN--- σκέπτομαι ἐπι
 1868. καὶ C--------- καί
 1869. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 1870. ὅτι C--------- ὅτι
 1871. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 1872. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1873. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1874. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1875. ἐξ P--------- ἐκ
 1876. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1877. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 1878. ἀντιπαρατάσσουσα V1--PAPNSF τάσσω ἀντι παρα
 1879. καὶ C--------- καί
 1880. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1881. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 1882. ἀποστάσεις N3I-APF--- ἀπόστασις
 1883. καὶ C--------- καί
 1884. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 1885. ἐν P--------- ἐν
 1886. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1887. συντελοῦντες V2--PAPNPM τελέω συν
 1888. 1Esdr 2:22
 1889. καὶ C--------- καί
 1890. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1891. ἰσχυροὶ A1A-NPM--- ἰσχυρός
 1892. καὶ C--------- καί
 1893. σκληροὶ A1A-NPM--- σκληρός
 1894. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1895. ἐν P--------- ἐν
 1896. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1897. κυριεύοντες V1--PAPNPM κυριεύω
 1898. καὶ C--------- καί
 1899. φορολογοῦντες V2--PAPNPM φορολογέω
 1900. Κοίλην N1--ASF--- Κοίλη
 1901. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 1902. καὶ C--------- καί
 1903. Φοινίκην N1--ASF--- Φοινίκη
 1904. 1Esdr 2:23
 1905. νῦν D--------- νῦν
 1906. οὖν X--------- οὖν
 1907. ἐπέταξα VAI-AAI1S- τάσσω ἐπι
 1908. ἀποκωλῦσαι VA--AAN--- κωλύω ἀπο
 1909. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1910. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 1911. ἐκείνους RD--APM--- ἐκεῖνος
 1912. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1913. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 1914. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1915. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1916. 1Esdr 2:24
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. προνοηθῆναι VC--APN--- νοέω προ
 1919. ὅπως C--------- ὅπως
 1920. μηθὲν A3--ASN--- μηδείς
 1921. παρὰ P--------- παρά
 1922. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1923. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 1924. καὶ C--------- καί
 1925. μὴ D--------- μή
 1926. προβῇ VZ--AAS3S- βαίνω προ
 1927. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1928. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 1929. τὰ RA--APN--- ὁ
 1930. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1931. κακίας N1A-GSF--- κακία
 1932. εἰς P--------- εἰς
 1933. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1934. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1935. ἐνοχλῆσαι VA--AAN--- ὀχλέω ἐν
 1936. 1Esdr 2:25
 1937. τότε D--------- τότε
 1938. ἀναγνωσθέντων VS--APPGPM γιγνώσκω ἀνα
 1939. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1940. παρὰ P--------- παρά
 1941. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1942. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1943. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 1944. γραφέντων VD--APPGPM γράφω
 1945. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1946. Ραουμος N2--NSM--- Ραουμος
 1947. καὶ C--------- καί
 1948. Σαμσαῖος N2--NSM--- Σαμσαῖος
 1949. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1950. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 1951. καὶ C--------- καί
 1952. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1953. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 1954. συντασσόμενοι V1--PMPNPM τάσσω συν
 1955. ἀναζεύξαντες VA--AAPNPM ζευγνύω ἀνα
 1956. κατὰ P--------- κατά
 1957. σπουδὴν N1--ASF--- σπουδή
 1958. εἰς P--------- εἰς
 1959. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1960. μεθ' P--------- μετά
 1961. ἵππου N2--GSM--- ἵππος
 1962. καὶ C--------- καί
 1963. ὄχλου N2--GSM--- ὄχλος
 1964. παρατάξεως N3I-GSF--- παράταξις
 1965. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 1966. κωλύειν V1--PAN--- κωλύω
 1967. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1968. οἰκοδομοῦντας V2--PAPAPM οἰκοδομέω
 1969. 1Esdr 2:26
 1970. καὶ C--------- καί
 1971. ἤργει V2I-IAI3S- ἐργέω
 1972. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1973. οἰκοδομὴ N1--NSF--- οἰκοδομή
 1974. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1975. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 1976. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1977. ἐν P--------- ἐν
 1978. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1979. μέχρι P--------- μέχρι
 1980. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1981. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 1982. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 1983. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1984. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1985. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 1986. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1987. Περσῶν N---GPM--- Περσής
 1988. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1989. 1Esdr 3:1
 1990. καὶ C--------- καί
 1991. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1992. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 1993. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1994. δοχὴν N1--ASF--- δοχή
 1995. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 1996. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1997. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1998. ὑπ' P--------- ὑπό
 1999. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2000. καὶ C--------- καί
 2001. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2002. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2003. οἰκογενέσιν A3H-DPM--- οἰκογενής
 2004. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2005. καὶ C--------- καί
 2006. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2007. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2008. μεγιστᾶσιν N3--DPM--- μεγιστάν
 2009. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2010. Μηδίας N---GSF--- Μηδεία
 2011. καὶ C--------- καί
 2012. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2013. Περσίδος N---GSF--- Περσίς
 2014. 1Esdr 3:2
 2015. καὶ C--------- καί
 2016. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2017. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2018. σατράπαις N1M-DPM--- σατράπης
 2019. καὶ C--------- καί
 2020. στρατηγοῖς N2--DPM--- στρατηγός
 2021. καὶ C--------- καί
 2022. τοπάρχαις N1M-DPM--- τοπαρχής
 2023. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2024. ὑπ' P--------- ὑπό
 2025. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2026. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2027. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2028. Ἰνδικῆς N1--GSF--- Ἰνδική
 2029. μέχρι P--------- μέχρι
 2030. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2031. Αἰθιοπίας N1A-GSF--- Αἰθιοπία
 2032. ἐν P--------- ἐν
 2033. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2034. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 2035. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 2036. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 2037. σατραπείαις N1A-DPF--- σατραπεία
 2038. 1Esdr 3:3
 2039. καὶ C--------- καί
 2040. ἐφάγοσαν VBI-AAI3P- ἐσθίω
 2041. καὶ C--------- καί
 2042. ἐπίοσαν VBI-AAI3P- πίνω
 2043. καὶ C--------- καί
 2044. ἐμπλησθέντες VS--APPNPM πίμπλημι ἐν
 2045. ἀνέλυσαν VAI-AAI3P- λύω ἀνα
 2046. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2047. δὲ X--------- δέ
 2048. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 2049. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2050. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2051. ἀνέλυσεν VAI-AAI3S- λύω ἀνα
 2052. εἰς P--------- εἰς
 2053. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2054. κοιτῶνα N3W-ASM--- κοιτών
 2055. καὶ C--------- καί
 2056. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 2057. καὶ C--------- καί
 2058. ἔξυπνος A1B-NSM--- ἔξυπνος
 2059. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2060. 1Esdr 3:4
 2061. τότε D--------- τότε
 2062. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2063. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 2064. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 2065. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2066. σωματοφύλακες N3K-NPM--- σωματοφύλαξ
 2067. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2068. φυλάσσοντες V1--PAPNPM φυλάσσω
 2069. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2070. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 2071. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2072. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2073. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2074. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 2075. πρὸς P--------- πρός
 2076. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2077. ἕτερον A1A-ASM--- ἕτερος
 2078. 1Esdr 3:5
 2079. εἴπωμεν VB--AAS1P- εἶπον
 2080. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2081. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2082. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 2083. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2084. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2085. ὑπερισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2086. καὶ C--------- καί
 2087. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2088. ἂν X--------- ἄν
 2089. φανῇ VD--APS3S- φαίνω
 2090. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2091. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2092. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2093. σοφώτερον A1--ASMC-- σοφός
 2094. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2095. ἑτέρου A1A-GSM--- ἕτερος
 2096. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 2097. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2098. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 2099. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2100. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2101. δωρεὰς N1A-APF--- δωρεά
 2102. μεγάλας A1--APF--- μέγας
 2103. καὶ C--------- καί
 2104. ἐπινίκια A1B-APN--- ἐπινίκιος
 2105. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 2106. 1Esdr 3:6
 2107. καὶ C--------- καί
 2108. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 2109. περιβαλέσθαι VB--AMN--- βάλλω περι
 2110. καὶ C--------- καί
 2111. ἐν P--------- ἐν
 2112. χρυσώμασιν N3M-DPN--- χρύσωμα
 2113. πίνειν V1--PAN--- πίνω
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2116. χρυσῷ N2--DSM--- χρυσός
 2117. καθεύδειν V1--PAN--- εὕδω κατα
 2118. καὶ C--------- καί
 2119. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 2120. χρυσοχάλινον A1B-ASN--- χρυσοχάλινος
 2121. καὶ C--------- καί
 2122. κίδαριν N3I-ASF--- κίδαρις
 2123. βυσσίνην A1--ASF--- βύσσινος
 2124. καὶ C--------- καί
 2125. μανιάκην N1M-ASM--- μανιάκης
 2126. περὶ P--------- περί
 2127. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2128. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 2129. 1Esdr 3:7
 2130. καὶ C--------- καί
 2131. δεύτερος A1A-NSM--- δεύτερος
 2132. καθιεῖται VF2-FMI3S- ἵζω κατα
 2133. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 2134. διὰ P--------- διά
 2135. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2136. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 2137. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2138. καὶ C--------- καί
 2139. συγγενὴς A3H-NSM--- συγγενής
 2140. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 2141. κληθήσεται VC--FPI3S- καλέω
 2142. 1Esdr 3:8
 2143. καὶ C--------- καί
 2144. τότε D--------- τότε
 2145. γράψαντες VA--AAPNPM γράφω
 2146. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2147. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2148. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 2149. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2150. ἐσφραγίσαντο VAI-AMI3P- σφραγίζω
 2151. καὶ C--------- καί
 2152. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 2153. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2154. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2155. προσκεφάλαιον N2N-ASN--- προσκεφάλαιον
 2156. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 2157. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2158. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2159. καὶ C--------- καί
 2160. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2161. 1Esdr 3:9
 2162. ὅταν D--------- ὅταν
 2163. ἐγερθῇ VC--APS3S- ἐγείρω
 2164. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2165. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2166. δώσουσιν VF--FAI3P- δίδωμι
 2167. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2168. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2169. γράμμα N3M-ASN--- γράμμα
 2170. καὶ C--------- καί
 2171. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2172. ἂν X--------- ἄν
 2173. κρίνῃ VA--AAS3S- κρίνω
 2174. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2175. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2176. καὶ C--------- καί
 2177. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2178. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 2179. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 2180. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2181. Περσίδος N---GSF--- Περσίς
 2182. ὅτι C--------- ὅτι
 2183. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2184. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2185. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2186. σοφώτερος A1--NSM--- σοφός
 2187. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2188. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 2189. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2190. νῖκος N3E-ASN--- νῖκος
 2191. καθὼς C--------- καθώς
 2192. γέγραπται VP--XMI3S- γράφω
 2193. 1Esdr 3:10
 2194. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2195. εἷς M---NSM--- εἷς
 2196. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 2197. ὑπερισχύει V1--PAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2198. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2199. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 2200. 1Esdr 3:11
 2201. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2202. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 2203. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 2204. ὑπερισχύει V1--PAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2205. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2206. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2207. 1Esdr 3:12
 2208. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2209. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 2210. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 2211. ὑπερισχύουσιν V1--PAI3P- ἰσχύω ὑπερ
 2212. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2213. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 2214. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2215. δὲ X--------- δέ
 2216. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2217. νικᾷ V3--PAI3S- νικάω
 2218. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2219. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 2220. 1Esdr 3:13
 2221. καὶ C--------- καί
 2222. ὅτε D--------- ὅτε
 2223. ἐξηγέρθη VCI-API3S- ἐγείρω ἐκ
 2224. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2225. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2226. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 2227. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2228. γράμμα N3M-ASN--- γράμμα
 2229. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 2230. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 2231. καὶ C--------- καί
 2232. ἀνέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 2233. 1Esdr 3:14
 2234. καὶ C--------- καί
 2235. ἐξαποστείλας VA--AAPNSM στέλλω ἐκ ἀπο
 2236. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2237. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2238. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2239. μεγιστᾶνας N3--APM--- μεγιστάν
 2240. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2241. Περσίδος N---GSF--- Περσίς
 2242. καὶ C--------- καί
 2243. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2244. Μηδίας N---GSF--- Μηδεία
 2245. καὶ C--------- καί
 2246. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 2247. καὶ C--------- καί
 2248. στρατηγοὺς N2--APM--- στρατηγός
 2249. καὶ C--------- καί
 2250. τοπάρχας N1M-APM--- τοπαρχής
 2251. καὶ C--------- καί
 2252. ὑπάτους N2--APM--- ὕπατος
 2253. καὶ C--------- καί
 2254. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 2255. ἐν P--------- ἐν
 2256. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2257. χρηματιστηρίῳ N2N-DSN--- χρηματιστήριον
 2258. καὶ C--------- καί
 2259. ἀνεγνώσθη VSI-API3S- γιγνώσκω ἀνα
 2260. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2261. γράμμα N3M-ASN--- γράμμα
 2262. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2263. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2264. 1Esdr 3:15
 2265. καὶ C--------- καί
 2266. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2267. καλέσατε VA--AAD2P- καλέω
 2268. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2269. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 2270. καὶ C--------- καί
 2271. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2272. δηλώσουσιν VF--FAI3P- δηλόω
 2273. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2274. λόγους N2--APM--- λόγος
 2275. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2276. καὶ C--------- καί
 2277. ἐκλήθησαν VCI-API3P- καλέω
 2278. καὶ C--------- καί
 2279. εἰσήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2280. 1Esdr 3:16
 2281. καὶ C--------- καί
 2282. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2283. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2284. ἀπαγγείλατε VA--AAD2P- ἀγγέλλω ἀπο
 2285. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2286. περὶ P--------- περί
 2287. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2288. γεγραμμένων VP--XMPGPN γράφω
 2289. 1Esdr 3:17
 2290. καὶ C--------- καί
 2291. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 2292. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2293. πρῶτος A1--NSM--- πρῶτος
 2294. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2295. εἴπας VAI-AAPNSM εἶπον
 2296. περὶ P--------- περί
 2297. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2298. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 2299. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2300. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 2301. καὶ C--------- καί
 2302. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 2303. οὕτως D--------- οὕτως
 2304. 1Esdr 3:18
 2305. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 2306. πῶς D--------- πῶς
 2307. ὑπερισχύει V1--PAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2308. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2309. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 2310. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2311. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2312. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 2313. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2314. πίνοντας V1--PAPAPM πίνω
 2315. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2316. πλανᾷ V3--PAI3S- πλανάω
 2317. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2318. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 2319. 1Esdr 3:19
 2320. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2321. τε X--------- τε
 2322. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2323. καὶ C--------- καί
 2324. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2325. ὀρφανοῦ A1--GSM--- ὀρφανός
 2326. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 2327. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2328. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 2329. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 2330. τήν RA--ASF--- ὁ
 2331. τε X--------- τε
 2332. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2333. οἰκέτου N1M-GSM--- οἰκέτης
 2334. καὶ C--------- καί
 2335. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2336. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2337. ἐλευθέρου A1A-GSM--- ἐλεύθερος
 2338. τήν RA--ASF--- ὁ
 2339. τε X--------- τε
 2340. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2341. πένητος N3T-GSM--- πένης
 2342. καὶ C--------- καί
 2343. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2344. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2345. πλουσίου A1A-GSM--- πλούσιος
 2346. 1Esdr 3:20
 2347. καὶ C--------- καί
 2348. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2349. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 2350. μεταστρέφει V1--PAI3S- στρέφω μετα
 2351. εἰς P--------- εἰς
 2352. εὐωχίαν N1A-ASF--- εὐωχία
 2353. καὶ C--------- καί
 2354. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 2355. καὶ C--------- καί
 2356. οὐ D--------- οὐ
 2357. μέμνηται VM--XMI3S- μιμνήσκω
 2358. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2359. λύπην N1--ASF--- λύπη
 2360. καὶ C--------- καί
 2361. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2362. ὀφείλημα N3M-ASN--- ὀφείλημα
 2363. 1Esdr 3:21
 2364. καὶ C--------- καί
 2365. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2366. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 2367. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 2368. πλουσίας A1A-APF--- πλούσιος
 2369. καὶ C--------- καί
 2370. οὐ D--------- οὐ
 2371. μέμνηται VM--XMI3S- μιμνήσκω
 2372. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2373. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2374. σατράπην N1M-ASM--- σατράπης
 2375. καὶ C--------- καί
 2376. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2377. διὰ P--------- διά
 2378. ταλάντων N2--GPN--- τάλαντον
 2379. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 2380. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 2381. 1Esdr 3:22
 2382. καὶ C--------- καί
 2383. οὐ D--------- οὐ
 2384. μέμνηται VM--XMI3S- μιμνήσκω
 2385. ὅταν D--------- ὅταν
 2386. πίνωσιν V1--PAS3P- πίνω
 2387. φιλιάζειν V1--PAN--- φιλιάζω
 2388. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 2389. καὶ C--------- καί
 2390. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 2391. καὶ C--------- καί
 2392. μετ' P--------- μετά
 2393. οὐ D--------- οὐ
 2394. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 2395. σπῶνται V3--PMI3P- σπάω
 2396. μαχαίρας N1A-APF--- μάχαιρα
 2397. 1Esdr 3:23
 2398. καὶ C--------- καί
 2399. ὅταν D--------- ὅταν
 2400. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2401. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2402. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 2403. γενηθῶσιν VC--APS3P- γίγνομαι
 2404. οὐ D--------- οὐ
 2405. μέμνηται VM--XMI3S- μιμνήσκω
 2406. ἃ RR--APN--- ὅς
 2407. ἔπραξαν VAI-AAI3P- πράσσω
 2408. 1Esdr 3:24
 2409. ὦ I--------- ὦ
 2410. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 2411. οὐχ D--------- οὐ
 2412. ὑπερισχύει V1--PAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2413. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2414. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 2415. ὅτι C--------- ὅτι
 2416. οὕτως D--------- οὕτως
 2417. ἀναγκάζει V1--PAI3S- ἀγκάζω ἀνα
 2418. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 2419. καὶ C--------- καί
 2420. ἐσίγησεν VAI-AAI3S- σιγάω
 2421. οὕτως D--------- οὕτως
 2422. εἴπας VA--AAPNSM εἶπον
 2423. 1Esdr 4:1
 2424. καὶ C--------- καί
 2425. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 2426. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2427. δεύτερος A1A-NSM--- δεύτερος
 2428. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 2429. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2430. εἴπας VA--AAPNSM εἶπον
 2431. περὶ P--------- περί
 2432. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2433. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 2434. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2435. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2436. 1Esdr 4:2
 2437. ὦ I--------- ὦ
 2438. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 2439. οὐχ D--------- οὐ
 2440. ὑπερισχύουσιν V1--PAI3P- ἰσχύω ὑπερ
 2441. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2442. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 2443. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2444. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2445. καὶ C--------- καί
 2446. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2447. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2448. κατακρατοῦντες V2--PAPNPM κρατέω κατα
 2449. καὶ C--------- καί
 2450. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2451. τὰ RA--APN--- ὁ
 2452. ἐν P--------- ἐν
 2453. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 2454. 1Esdr 4:3
 2455. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2456. δὲ X--------- δέ
 2457. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2458. ὑπερισχύει V1--PAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2459. καὶ C--------- καί
 2460. κυριεύει V1--PAI3S- κυριεύω
 2461. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2462. καὶ C--------- καί
 2463. δεσπόζει V1--PAI3S- δεσπόζω
 2464. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2465. καὶ C--------- καί
 2466. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2467. ὃ RR--ASN--- ὅς
 2468. ἐὰν C--------- ἐάν
 2469. εἴπῃ VB--AAS3S- λέγω
 2470. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2471. ἐνακούουσιν V1--PAI3P- ἀκούω ἐν
 2472. 1Esdr 4:4
 2473. ἐὰν C--------- ἐάν
 2474. εἴπῃ VB--AAS3S- λέγω
 2475. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2476. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2477. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2478. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 2479. πρὸς P--------- πρός
 2480. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2481. ἕτερον A1A-ASM--- ἕτερος
 2482. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 2483. ἐὰν C--------- ἐάν
 2484. δὲ X--------- δέ
 2485. ἐξαποστείλῃ VA--AAS3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2486. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2487. πρὸς P--------- πρός
 2488. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2489. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 2490. βαδίζουσιν V1--PAI3P- βαδίζω
 2491. καὶ C--------- καί
 2492. κατεργάζονται V1--PMI3P- ἐργάζομαι κατα
 2493. τὰ RA--APN--- ὁ
 2494. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 2495. καὶ C--------- καί
 2496. τὰ RA--APN--- ὁ
 2497. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 2498. καὶ C--------- καί
 2499. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2500. πύργους N2--APM--- πύργος
 2501. 1Esdr 4:5
 2502. φονεύουσιν V1--PAI3P- φονεύω
 2503. καὶ C--------- καί
 2504. φονεύονται V1--PMI3P- φονεύω
 2505. καὶ C--------- καί
 2506. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2507. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2508. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2509. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2510. οὐ D--------- οὐ
 2511. παραβαίνουσιν V1--PAI3P- βαίνω παρα
 2512. ἐὰν C--------- ἐάν
 2513. δὲ X--------- δέ
 2514. νικήσωσιν VA--AAS3P- νικάω
 2515. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2516. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2517. κομίζουσιν V1--PAI3P- κομίζω
 2518. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2519. καὶ C--------- καί
 2520. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2521. ἐὰν C--------- ἐάν
 2522. προνομεύσωσιν VA--AAS3P- νομεύω προ
 2523. καὶ C--------- καί
 2524. τὰ RA--APN--- ὁ
 2525. ἄλλα A1--APN--- ἄλλος
 2526. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2527. 1Esdr 4:6
 2528. καὶ C--------- καί
 2529. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 2530. οὐ D--------- οὐ
 2531. στρατεύονται V1--PMI3P- στρατεύω
 2532. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2533. πολεμοῦσιν V2--PAI3P- πολεμέω
 2534. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2535. γεωργοῦσιν V2--PAI3P- γεωργέω
 2536. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2537. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2538. πάλιν D--------- πάλιν
 2539. ὅταν D--------- ὅταν
 2540. σπείρωσι VA--AAS3P- σπείρω
 2541. θερίσαντες VA--AAPNPM θερίζω
 2542. ἀναφέρουσιν V1--PAI3P- φέρω ἀνα
 2543. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2544. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2545. καὶ C--------- καί
 2546. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 2547. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2548. ἕτερον A1A-ASM--- ἕτερος
 2549. ἀναγκάζοντες V1--PAPNPM ἀγκάζω ἀνα
 2550. ἀναφέρουσι V1--PAI3P- φέρω ἀνα
 2551. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2552. φόρους N2--APM--- φόρος
 2553. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2554. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2555. 1Esdr 4:7
 2556. καὶ C--------- καί
 2557. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2558. εἷς M---NSM--- εἷς
 2559. μόνος A1--NSM--- μόνος
 2560. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 2561. ἐὰν C--------- ἐάν
 2562. εἴπῃ VB--AAS3S- λέγω
 2563. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 2564. ἀποκτέννουσιν V1--PAI3P- κτείνω ἀπο
 2565. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2566. ἀφεῖναι VA--AAN--- ἵημι ἀπο
 2567. ἀφίουσιν V7--PAI3P- ἵημι ἀπο
 2568. 1Esdr 4:8
 2569. εἶπε VBI-AAI3S- εἶπον
 2570. πατάξαι VA--AAN--- πατάσσω
 2571. τύπτουσιν V1--PAI3P- τύπτω
 2572. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2573. ἐρημῶσαι VA--AAN--- ἐρημόω
 2574. ἐρημοῦσιν V4--PAI3P- ἐρημόω
 2575. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2576. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 2577. οἰκοδομοῦσιν V2--PAI3P- οἰκοδομέω
 2578. 1Esdr 4:9
 2579. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2580. ἐκκόψαι VA--AAN--- κόπτω ἐκ
 2581. ἐκκόπτουσιν V1--PAI3P- κόπτω ἐκ
 2582. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2583. φυτεῦσαι VA--AAN--- φυτεύω
 2584. φυτεύουσιν V1--PAI3P- φυτεύω
 2585. 1Esdr 4:10
 2586. καὶ C--------- καί
 2587. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2588. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2589. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2590. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2591. καὶ C--------- καί
 2592. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2593. δυνάμεις N3I-NPF--- δύναμις
 2594. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2595. ἐνακούουσιν V1--PAI3P- ἀκούω ἐν
 2596. 1Esdr 4:11
 2597. πρὸς P--------- πρός
 2598. δὲ X--------- δέ
 2599. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 2600. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2601. ἀνάκειται V5--PMI3S- κεῖμαι ἀνα
 2602. ἐσθίει V1--PAI3S- ἐσθίω
 2603. καὶ C--------- καί
 2604. πίνει V1--PAI3S- πίνω
 2605. καὶ C--------- καί
 2606. καθεύδει V1--PAI3S- εὕδω κατα
 2607. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2608. δὲ X--------- δέ
 2609. τηροῦσιν V2--PAI3P- τηρέω
 2610. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 2611. περὶ P--------- περί
 2612. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2613. καὶ C--------- καί
 2614. οὐ D--------- οὐ
 2615. δύνανται V6--PMI3P- δύναμαι
 2616. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2617. ἀπελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι ἀπο
 2618. καὶ C--------- καί
 2619. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 2620. τὰ RA--APN--- ὁ
 2621. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2622. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2623. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2624. παρακούουσιν V1--PAI3P- ἀκούω παρα
 2625. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2626. 1Esdr 4:12
 2627. ὦ I--------- ὦ
 2628. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 2629. πῶς D--------- πῶς
 2630. οὐχ D--------- οὐ
 2631. ὑπερισχύει V1--PAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 2632. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2633. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2634. ὅτι C--------- ὅτι
 2635. οὕτως D--------- οὕτως
 2636. ἐπακουστός A1B-NSM--- ἐπακουστός
 2637. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2638. καὶ C--------- καί
 2639. ἐσίγησεν VAI-AAI3S- σιγάω
 2640. 1Esdr 4:13
 2641. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2642. δὲ X--------- δέ
 2643. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 2644. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2645. εἴπας VA--AAPNSM εἶπον
 2646. περὶ P--------- περί
 2647. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2648. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 2649. καὶ C--------- καί
 2650. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2651. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 2652. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 2653. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2654. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 2655. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 2656. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 2657. 1Esdr 4:14
 2658. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 2659. οὐ D--------- οὐ
 2660. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 2661. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2662. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2663. καὶ C--------- καί
 2664. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 2665. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2666. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 2667. καὶ C--------- καί
 2668. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2669. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 2670. ἰσχύει V1--PAI3S- ἰσχύω
 2671. τίς RI--NSM--- τίς
 2672. οὖν X--------- οὖν
 2673. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2674. δεσπόζων V1--PAPNSM δεσπόζω
 2675. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2676. ἢ C--------- ἤ
 2677. τίς RI--NSM--- τίς
 2678. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2679. κυριεύων V1--PAPNSM κυριεύω
 2680. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2681. οὐχ D--------- οὐ
 2682. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2683. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 2684. 1Esdr 4:15
 2685. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2686. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 2687. ἐγέννησαν VAI-AAI3P- γεννάω
 2688. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2689. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2690. καὶ C--------- καί
 2691. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2692. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2693. λαόν N2--ASM--- λαός
 2694. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2695. κυριεύει V1--PAI3S- κυριεύω
 2696. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2697. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 2698. καὶ C--------- καί
 2699. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2700. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2701. 1Esdr 4:16
 2702. καὶ C--------- καί
 2703. ἐξ P--------- ἐκ
 2704. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 2705. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 2706. καὶ C--------- καί
 2707. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 2708. ἐξέθρεψαν VAI-AAI3P- τρέφω ἐκ
 2709. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2710. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2711. φυτεύοντας V1--PAPAPM φυτεύω
 2712. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2713. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 2714. ἐξ P--------- ἐκ
 2715. ὧν RR--GPM--- ὅς
 2716. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2717. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 2718. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 2719. 1Esdr 4:17
 2720. καὶ C--------- καί
 2721. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 2722. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 2723. τὰς RA--APF--- ὁ
 2724. στολὰς N1--APF--- στολή
 2725. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2726. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2727. καὶ C--------- καί
 2728. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 2729. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 2730. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2731. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2732. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 2733. καὶ C--------- καί
 2734. οὐ D--------- οὐ
 2735. δύνανται V6--PMI3P- δύναμαι
 2736. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2737. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 2738. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2739. χωρὶς D--------- χωρίς
 2740. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2741. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 2742. 1Esdr 4:18
 2743. ἐὰν C--------- ἐάν
 2744. δὲ X--------- δέ
 2745. συναγάγωσιν VB--AAS3P- ἄγω συν
 2746. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 2747. καὶ C--------- καί
 2748. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2749. καὶ C--------- καί
 2750. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2751. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 2752. ὡραῖον A1A-ASN--- ὡραῖος
 2753. καὶ C--------- καί
 2754. ἴδωσιν VB--AAS3P- ὁράω
 2755. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 2756. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 2757. καλὴν A1--ASF--- καλός
 2758. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2759. εἴδει N3E-DSN--- εἶδος
 2760. καὶ C--------- καί
 2761. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2762. κάλλει N3E-DSN--- κάλλος
 2763. 1Esdr 4:19
 2764. καὶ C--------- καί
 2765. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2766. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2767. ἀφέντες V7--PAPNPM ἵημι ἀπο
 2768. εἰς P--------- εἰς
 2769. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2770. ἐγκέχηναν VX--XAI3P- χάσκω ἐν
 2771. καὶ C--------- καί
 2772. χάσκοντες V1--PAPNPM χάσκω
 2773. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2774. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2775. θεωροῦσιν V2--PAI3P- θεωρέω
 2776. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2777. καὶ C--------- καί
 2778. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2779. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2780. αἱρετίζουσιν V1--PAI3P- αἱρετίζω
 2781. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 2782. ἢ C--------- ἤ
 2783. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2784. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 2785. καὶ C--------- καί
 2786. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2787. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2788. καὶ C--------- καί
 2789. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2790. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 2791. ὡραῖον A1A-ASN--- ὡραῖος
 2792. 1Esdr 4:20
 2793. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2794. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2795. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 2796. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2797. ἐγκαταλείπει V1--PAI3S- λείπω ἐν κατα
 2798. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2799. ἐξέθρεψεν VAI-AAI3S- τρέφω ἐκ
 2800. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2801. καὶ C--------- καί
 2802. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2803. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 2804. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2805. καὶ C--------- καί
 2806. πρὸς P--------- πρός
 2807. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2808. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 2809. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 2810. κολλᾶται V3--PMI3S- κολλάω
 2811. 1Esdr 4:21
 2812. καὶ C--------- καί
 2813. μετὰ P--------- μετά
 2814. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2815. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2816. ἀφίησι V7--PAI3S- ἵημι ἀπο
 2817. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2818. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 2819. καὶ C--------- καί
 2820. οὔτε C--------- οὔτε
 2821. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2822. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2823. μέμνηται VM--XMI3S- μιμνήσκω
 2824. οὔτε C--------- οὔτε
 2825. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2826. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 2827. οὔτε C--------- οὔτε
 2828. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2829. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2830. 1Esdr 4:22
 2831. καὶ C--------- καί
 2832. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 2833. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 2834. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2835. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 2836. ὅτι C--------- ὅτι
 2837. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2838. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 2839. κυριεύουσιν V1--PAI3P- κυριεύω
 2840. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2841. οὐχὶ D--------- οὐ
 2842. πονεῖτε V2--PAI2P- πονέω
 2843. καὶ C--------- καί
 2844. μοχθεῖτε V2--PAI2P- μοχθέω
 2845. καὶ C--------- καί
 2846. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2847. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2848. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 2849. δίδοτε V8--PAI2P- δίδωμι
 2850. καὶ C--------- καί
 2851. φέρετε V1--PAI2P- φέρω
 2852. 1Esdr 4:23
 2853. καὶ C--------- καί
 2854. λαμβάνει V1--PAI3S- λαμβάνω
 2855. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2856. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2857. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 2858. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2859. καὶ C--------- καί
 2860. ἐκπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι ἐκ
 2861. ἐξοδεύειν V1--PAN--- ὁδεύω ἐκ
 2862. καὶ C--------- καί
 2863. λῃστεύειν V1--PAN--- λῃστεύω
 2864. καὶ C--------- καί
 2865. κλέπτειν V1--PAN--- κλέπτω
 2866. καὶ C--------- καί
 2867. εἰς P--------- εἰς
 2868. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2869. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2870. πλεῖν V2--PAN--- πλέω
 2871. καὶ C--------- καί
 2872. ποταμούς N2--APM--- ποταμός
 2873. 1Esdr 4:24
 2874. καὶ C--------- καί
 2875. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2876. λέοντα N3--ASM--- λέων
 2877. θεωρεῖ V2--PAI3S- θεωρέω
 2878. καὶ C--------- καί
 2879. ἐν P--------- ἐν
 2880. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 2881. βαδίζει V1--PAI3S- βαδίζω
 2882. καὶ C--------- καί
 2883. ὅταν D--------- ὅταν
 2884. κλέψῃ VA--AAS3S- κλέπτω
 2885. καὶ C--------- καί
 2886. ἁρπάσῃ VA--AAS3S- ἁρπάζω
 2887. καὶ C--------- καί
 2888. λωποδυτήσῃ VA--AAS3S- λωποδυτέω
 2889. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2890. ἐρωμένῃ V3--PMPDSF ἐράω
 2891. ἀποφέρει V1--PAI3S- φέρω ἀπο
 2892. 1Esdr 4:25
 2893. καὶ C--------- καί
 2894. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 2895. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 2896. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2897. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2898. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 2899. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 2900. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 2901. ἢ C--------- ἤ
 2902. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2903. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2904. καὶ C--------- καί
 2905. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2906. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 2907. 1Esdr 4:26
 2908. καὶ C--------- καί
 2909. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 2910. ἀπενοήθησαν VCI-API3P- νοέω ἀπο
 2911. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2912. ἰδίαις A1A-DPF--- ἴδιος
 2913. διανοίαις N1A-DPF--- διάνοια
 2914. διὰ P--------- διά
 2915. τὰς RA--APF--- ὁ
 2916. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 2917. καὶ C--------- καί
 2918. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 2919. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 2920. δι' P--------- διά
 2921. αὐτάς RD--APF--- αὐτός
 2922. 1Esdr 4:27
 2923. καὶ C--------- καί
 2924. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 2925. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 2926. καὶ C--------- καί
 2927. ἐσφάλησαν VDI-API3P- σφάλλω
 2928. καὶ C--------- καί
 2929. ἡμάρτοσαν VBI-AAI3P- ἁμαρτάνω
 2930. διὰ P--------- διά
 2931. τὰς RA--APF--- ὁ
 2932. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 2933. 1Esdr 4:28
 2934. καὶ C--------- καί
 2935. νῦν D--------- νῦν
 2936. οὐ D--------- οὐ
 2937. πιστεύετέ V1--PAI2P- πιστεύω
 2938. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2939. οὐχὶ D--------- οὐ
 2940. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 2941. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2942. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2943. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2944. ἐξουσίᾳ N1A-DSF--- ἐξουσία
 2945. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2946. οὐχὶ D--------- οὐ
 2947. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 2948. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2949. χῶραι N1A-NPF--- χώρα
 2950. εὐλαβοῦνται V2--PMI3P- εὐλαβέομαι
 2951. ἅψασθαι VA--AMN--- ἅπτομαι
 2952. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2953. 1Esdr 4:29
 2954. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 2955. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2956. καὶ C--------- καί
 2957. Ἀπάμην N1--ASF--- Ἀπάμη
 2958. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2959. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 2960. Βαρτάκου N2--GSM--- Βάρτακος
 2961. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2962. θαυμαστοῦ A1--GSM--- θαυμαστός
 2963. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2964. παλλακὴν N1--ASF--- παλλακή
 2965. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2966. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2967. καθημένην V5--PMPASF ἧμαι κατα
 2968. ἐν P--------- ἐν
 2969. δεξιᾷ A1A-DSF--- δεξιός
 2970. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2971. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2972. 1Esdr 4:30
 2973. καὶ C--------- καί
 2974. ἀφαιροῦσαν V2--PAPASF αἱρέω ἀπο
 2975. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2976. διάδημα N3M-ASN--- διάδημα
 2977. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2978. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2979. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 2980. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2981. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2982. καὶ C--------- καί
 2983. ἐπιτιθοῦσαν V7--PAPASF τίθημι ἐπι
 2984. ἑαυτῇ RD--DSF--- ἑαυτοῦ
 2985. καὶ C--------- καί
 2986. ἐρράπιζεν V1I-IAI3S- ῥαπίζω
 2987. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2988. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2989. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2990. ἀριστερᾷ A1A-DSF--- ἀριστερός
 2991. 1Esdr 4:31
 2992. καὶ C--------- καί
 2993. πρὸς P--------- πρός
 2994. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 2995. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2996. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2997. χάσκων V1--PAPNSM χάσκω
 2998. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2999. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 3000. ἐθεώρει V2I-IAI3S- θεωρέω
 3001. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3002. καὶ C--------- καί
 3003. ἐὰν C--------- ἐάν
 3004. προσγελάσῃ VA--AAS3S- γελάω προς
 3005. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3006. γελᾷ V3--PAI3S- γελάω
 3007. ἐὰν C--------- ἐάν
 3008. δὲ X--------- δέ
 3009. πικρανθῇ VC--APS3S- πικραίνω
 3010. ἐπ' P--------- ἐπί
 3011. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3012. κολακεύει V1--PAI3S- κολακεύω
 3013. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3014. ὅπως C--------- ὅπως
 3015. διαλλαγῇ VD--APS3S- ἀλλάσσω δια
 3016. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3017. 1Esdr 4:32
 3018. ὦ I--------- ὦ
 3019. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 3020. πῶς D--------- πῶς
 3021. οὐχὶ D--------- οὐ
 3022. ἰσχυραὶ A1A-NPF--- ἰσχυρός
 3023. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3024. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 3025. ὅτι C--------- ὅτι
 3026. οὕτως D--------- οὕτως
 3027. πράσσουσιν V1--PAI3P- πράσσω
 3028. 1Esdr 4:33
 3029. καὶ C--------- καί
 3030. τότε D--------- τότε
 3031. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3032. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3033. καὶ C--------- καί
 3034. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3035. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 3036. ἐνέβλεπον V1I-IAI3P- βλέπω ἐν
 3037. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 3038. πρὸς P--------- πρός
 3039. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3040. ἕτερον A1A-ASM--- ἕτερος
 3041. 1Esdr 4:34
 3042. καὶ C--------- καί
 3043. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 3044. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 3045. περὶ P--------- περί
 3046. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3047. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 3048. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 3049. οὐχὶ D--------- οὐ
 3050. ἰσχυραὶ A1A-NPF--- ἰσχυρός
 3051. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3052. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 3053. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 3054. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3055. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3056. καὶ C--------- καί
 3057. ὑψηλὸς A1--NSM--- ὑψηλός
 3058. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3059. οὐρανός N2--NSM--- οὐρανός
 3060. καὶ C--------- καί
 3061. ταχὺς A3U-NSM--- ταχύς
 3062. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3063. δρόμῳ N2--DSM--- δρόμος
 3064. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3065. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 3066. ὅτι C--------- ὅτι
 3067. στρέφεται V1--PMI3S- στρέφω
 3068. ἐν P--------- ἐν
 3069. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3070. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 3071. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3072. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3073. καὶ C--------- καί
 3074. πάλιν D--------- πάλιν
 3075. ἀποτρέχει V1--PAI3S- τρέχω ἀπο
 3076. εἰς P--------- εἰς
 3077. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3078. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 3079. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3080. ἐν P--------- ἐν
 3081. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 3082. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3083. 1Esdr 4:35
 3084. οὐχὶ D--------- οὐ
 3085. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 3086. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3087. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3088. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 3089. καὶ C--------- καί
 3090. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3091. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 3092. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 3093. καὶ C--------- καί
 3094. ἰσχυροτέρα A1A-NSF--- ἰσχυρός
 3095. παρὰ P--------- παρά
 3096. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3097. 1Esdr 4:36
 3098. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 3099. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3100. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3101. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3102. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 3103. καλεῖ V2--PAI3S- καλέω
 3104. καὶ C--------- καί
 3105. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3106. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 3107. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3108. εὐλογεῖ V2--PAI3S- εὐλογέω
 3109. καὶ C--------- καί
 3110. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3111. τὰ RA--APN--- ὁ
 3112. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 3113. σείεται V1--PMI3S- σείω
 3114. καὶ C--------- καί
 3115. τρέμει V1--PAI3S- τρέμω
 3116. καὶ C--------- καί
 3117. οὐκ D--------- οὐ
 3118. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3119. μετ' P--------- μετά
 3120. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 3121. ἄδικον A1B-NSN--- ἄδικος
 3122. οὐθέν A3--NSN--- οὐδείς
 3123. 1Esdr 4:37
 3124. ἄδικος A1B-NSM--- ἄδικος
 3125. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3126. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 3127. ἄδικος A1B-NSM--- ἄδικος
 3128. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3129. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3130. ἄδικοι A1B-NPF--- ἄδικος
 3131. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3132. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 3133. ἄδικοι A1B-NPM--- ἄδικος
 3134. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3135. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3136. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3137. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3138. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 3139. καὶ C--------- καί
 3140. ἄδικα A1B-NPN--- ἄδικος
 3141. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3142. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3143. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 3144. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3145. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3146. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3147. τοιαῦτα A1--NPN--- τοιοῦτος
 3148. καὶ C--------- καί
 3149. οὐκ D--------- οὐ
 3150. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3151. ἐν P--------- ἐν
 3152. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3153. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 3154. καὶ C--------- καί
 3155. ἐν P--------- ἐν
 3156. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3157. ἀδικίᾳ N1A-DSF--- ἀδικία
 3158. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3159. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 3160. 1Esdr 4:38
 3161. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3162. δὲ X--------- δέ
 3163. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 3164. μένει V1--PAI3S- μένω
 3165. καὶ C--------- καί
 3166. ἰσχύει V1--PAI3S- ἰσχύω
 3167. εἰς P--------- εἰς
 3168. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3169. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3170. καὶ C--------- καί
 3171. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 3172. καὶ C--------- καί
 3173. κρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω
 3174. εἰς P--------- εἰς
 3175. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3176. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3177. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3178. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 3179. 1Esdr 4:39
 3180. καὶ C--------- καί
 3181. οὐκ D--------- οὐ
 3182. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3183. παρ' P--------- παρά
 3184. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3185. λαμβάνειν V1--PAN--- λαμβάνω
 3186. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 3187. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3188. διάφορα A1B-APN--- διάφορος
 3189. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3190. τὰ RA--APN--- ὁ
 3191. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 3192. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 3193. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3194. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 3195. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3196. ἀδίκων A1B-GPN--- ἄδικος
 3197. καὶ C--------- καί
 3198. πονηρῶν A1A-GPN--- πονηρός
 3199. καὶ C--------- καί
 3200. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3201. εὐδοκοῦσι V2--PAI3P- εὐδοκέω
 3202. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3203. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 3204. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3205. καὶ C--------- καί
 3206. οὐκ D--------- οὐ
 3207. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3208. ἐν P--------- ἐν
 3209. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3210. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 3211. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3212. οὐθὲν A3--NSN--- οὐδείς
 3213. ἄδικον A1B-NSN--- ἄδικος
 3214. 1Esdr 4:40
 3215. καὶ C--------- καί
 3216. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3217. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3218. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 3219. καὶ C--------- καί
 3220. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3221. βασίλειον A1A-NSN--- βασίλειος
 3222. καὶ C--------- καί
 3223. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3224. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 3225. καὶ C--------- καί
 3226. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3227. μεγαλειότης N3T-NSF--- μεγαλειότης
 3228. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3229. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3230. αἰώνων N3W-GPM--- αἰών
 3231. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3232. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3233. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3234. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3235. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 3236. 1Esdr 4:41
 3237. καὶ C--------- καί
 3238. ἐσιώπησεν VAI-AAI3S- σιωπάω
 3239. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3240. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 3241. καὶ C--------- καί
 3242. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3243. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3244. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3245. τότε D--------- τότε
 3246. ἐφώνησεν VAI-AAI3S- φωνέω
 3247. καὶ C--------- καί
 3248. τότε D--------- τότε
 3249. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 3250. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 3251. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3252. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 3253. καὶ C--------- καί
 3254. ὑπερισχύει V1--PAI3S- ἰσχύω ὑπερ
 3255. 1Esdr 4:42
 3256. τότε D--------- τότε
 3257. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3258. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3259. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3260. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3261. αἴτησαι VA--AMD2S- αἰτέω
 3262. ὃ RR--ASN--- ὅς
 3263. θέλεις V1--PAI2S- θέλω
 3264. πλείω A3C-ASN--- πολύς
 3265. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3266. γεγραμμένων VP--XMPGPM γράφω
 3267. καὶ C--------- καί
 3268. δώσομέν VF--FAI1P- δίδωμι
 3269. σοι RP--DS---- σύ
 3270. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3271. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 3272. εὑρέθης VC--API2S- εὑρίσκω
 3273. σοφώτερος A1--NSMC-- σοφός
 3274. καὶ C--------- καί
 3275. ἐχόμενός V1--PMPNSM ἔχω
 3276. μου RP--GS---- ἐγώ
 3277. καθήσῃ VF--FMI2S- ἵημι κατα
 3278. καὶ C--------- καί
 3279. συγγενής A3H-NSM--- συγγενής
 3280. μου RP--GS---- ἐγώ
 3281. κληθήσῃ VC--FPI2S- καλέω
 3282. 1Esdr 4:43
 3283. τότε D--------- τότε
 3284. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3285. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3286. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3287. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 3288. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3289. εὐχήν N1--ASF--- εὐχή
 3290. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3291. ηὔξω VAI-AMI2S- εὔχομαι
 3292. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 3293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3294. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3295. ἐν P--------- ἐν
 3296. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3297. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3298. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 3299. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3300. βασίλειόν N2N-ASN--- βασίλειον
 3301. σου RP--GS---- σύ
 3302. παρέλαβες VBI-AAI2S- λαμβάνω παρα
 3303. 1Esdr 4:44
 3304. καὶ C--------- καί
 3305. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3306. τὰ RA--APN--- ὁ
 3307. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3308. τὰ RA--APN--- ὁ
 3309. λημφθέντα VV--APPAPN λαμβάνω
 3310. ἐξ P--------- ἐκ
 3311. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 3312. ἐκπέμψαι VA--AAN--- πέμπω ἐκ
 3313. ἃ RR--APN--- ὅς
 3314. ἐξεχώρισεν VAI-AAI3S- χωρίζω ἐκ
 3315. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 3316. ὅτε D--------- ὅτε
 3317. ηὔξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι
 3318. ἐκκόψαι VA--AAN--- κόπτω ἐκ
 3319. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 3320. καὶ C--------- καί
 3321. ηὔξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι
 3322. ἐξαποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἐκ ἀπο
 3323. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3324. 1Esdr 4:45
 3325. καὶ C--------- καί
 3326. σὺ RP--NS---- σύ
 3327. εὔξω VA--AMI2S- εὔχομαι
 3328. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 3329. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3330. ναόν N2--ASM--- ναός
 3331. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3332. ἐνεπύρισαν VAI-AAI3P- πυρίζω ἐν
 3333. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3334. Ιδουμαῖοι N2--NPM--- Ιδουμαῖος
 3335. ὅτε D--------- ὅτε
 3336. ἠρημώθη VCI-API3S- ἐρημόω
 3337. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3338. Ιουδαία N1A-NSF--- Ἰουδαία
 3339. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3340. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3341. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 3342. 1Esdr 4:46
 3343. καὶ C--------- καί
 3344. νῦν D--------- νῦν
 3345. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 3346. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3347. ὅ RR--ASN--- ὅς
 3348. σε RP--AS---- σύ
 3349. ἀξιῶ V4--PAI1S- ἀξιόω
 3350. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3351. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 3352. καὶ C--------- καί
 3353. ὃ RR--ASN--- ὅς
 3354. αἰτοῦμαί V2--PMI1S- αἰτέω
 3355. σε RP--AS---- σύ
 3356. καὶ C--------- καί
 3357. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3358. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 3359. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3360. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 3361. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3362. παρὰ P--------- παρά
 3363. σοῦ RP--GS---- σύ
 3364. δέομαι V2--PMI1S- δέω
 3365. οὖν X--------- οὖν
 3366. ἵνα C--------- ἵνα
 3367. ποιήσῃς VA--AAS2S- ποιέω
 3368. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3369. εὐχήν N1--ASF--- εὐχή
 3370. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3371. ηὔξω VAI-AMI2S- εὔχομαι
 3372. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3373. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3374. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3375. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3376. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3377. ἐκ P--------- ἐκ
 3378. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 3379. σου RP--GS---- σύ
 3380. 1Esdr 4:47
 3381. τότε D--------- τότε
 3382. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 3383. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 3384. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3385. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3386. κατεφίλησεν VAI-AAI3S- φιλέω κατα
 3387. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3388. καὶ C--------- καί
 3389. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 3390. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3391. τὰς RA--APF--- ὁ
 3392. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 3393. πρὸς P--------- πρός
 3394. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3395. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3396. οἰκονόμους N2--APM--- οἰκονόμος
 3397. καὶ C--------- καί
 3398. τοπάρχας N1M-APM--- τοπαρχής
 3399. καὶ C--------- καί
 3400. στρατηγοὺς N2--APM--- στρατηγός
 3401. καὶ C--------- καί
 3402. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 3403. ἵνα C--------- ἵνα
 3404. προπέμψωσιν VA--AAS3P- πέμπω προ
 3405. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3406. καὶ C--------- καί
 3407. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3408. μετ' P--------- μετά
 3409. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3410. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3411. ἀναβαίνοντας V1--PAPAPM βαίνω ἀνα
 3412. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 3413. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3414. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3415. 1Esdr 4:48
 3416. καὶ C--------- καί
 3417. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 3418. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3419. τοπάρχαις N1M-DPM--- τοπαρχής
 3420. ἐν P--------- ἐν
 3421. Κοίλῃ N1--DSF--- Κοίλη
 3422. Συρίᾳ N1A-DSF--- Συρία
 3423. καὶ C--------- καί
 3424. Φοινίκῃ N1--DSF--- Φοινίκη
 3425. καὶ C--------- καί
 3426. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3427. ἐν P--------- ἐν
 3428. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3429. Λιβάνῳ N2--DSM--- Λίβανος
 3430. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 3431. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 3432. μεταφέρειν V1--PAN--- φέρω μετα
 3433. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 3434. κέδρινα A1--APN--- κέδρινος
 3435. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3436. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3437. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 3438. εἰς P--------- εἰς
 3439. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3440. καὶ C--------- καί
 3441. ὅπως C--------- ὅπως
 3442. οἰκοδομήσωσιν VA--AAS3P- οἰκοδομέω
 3443. μετ' P--------- μετά
 3444. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3445. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3446. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3447. 1Esdr 4:49
 3448. καὶ C--------- καί
 3449. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 3450. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 3451. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3452. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 3453. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3454. ἀναβαίνουσιν V1--PAPDPM βαίνω ἀνα
 3455. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3456. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3457. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3458. εἰς P--------- εἰς
 3459. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3460. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 3461. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3462. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3463. ἐλευθερίας N1A-GSF--- ἐλευθερία
 3464. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3465. δυνατὸν A1--ASM--- δυνατός
 3466. καὶ C--------- καί
 3467. σατράπην N1M-ASM--- σατράπης
 3468. καὶ C--------- καί
 3469. τοπάρχην N1M-ASM--- τοπαρχής
 3470. καὶ C--------- καί
 3471. οἰκονόμον N2--ASM--- οἰκονόμος
 3472. μὴ D--------- μή
 3473. ἐπελεύσεσθαι VF--FMN--- ἔρχομαι ἐπι
 3474. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3475. τὰς RA--APF--- ὁ
 3476. θύρας N1A-APF--- θύρα
 3477. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3478. 1Esdr 4:50
 3479. καὶ C--------- καί
 3480. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 3481. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3482. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 3483. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3484. κρατήσουσιν VF--FAI3P- κρατέω
 3485. ἀφορολόγητον A1B-ASF--- ἀφορολόγητος
 3486. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3487. ὑπάρχειν V1--PAN--- ἄρχω ὑπο
 3488. καὶ C--------- καί
 3489. ἵνα C--------- ἵνα
 3490. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3491. Ιδουμαῖοι N2--NPM--- Ιδουμαῖος
 3492. ἀφιῶσι V7--PAS3P- ἵημι ἀπο
 3493. τὰς RA--APF--- ὁ
 3494. κώμας N1--APF--- κώμη
 3495. ἃς RR--APF--- ὅς
 3496. διακρατοῦσιν V2--PAI3P- κρατέω δια
 3497. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3498. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3499. 1Esdr 4:51
 3500. καὶ C--------- καί
 3501. εἰς P--------- εἰς
 3502. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3503. οἰκοδομὴν N1--ASF--- οἰκοδομή
 3504. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3505. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 3506. δοθῆναι VC--APN--- δίδωμι
 3507. κατ' P--------- κατά
 3508. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 3509. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 3510. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 3511. μέχρι P--------- μέχρι
 3512. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3513. οἰκοδομηθῆναι VC--APN--- οἰκοδομέω
 3514. 1Esdr 4:52
 3515. καὶ C--------- καί
 3516. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3517. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3518. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 3519. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 3520. καρποῦσθαι V4--PMN--- καρπόω
 3521. καθ' P--------- κατά
 3522. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 3523. καθὰ D--------- καθά
 3524. ἔχουσιν V1--PAI3P- ἔχω
 3525. ἐντολὴν N1--ASF--- ἐντολή
 3526. ἑπτακαίδεκα M--------- ἑπτακαίδεκα
 3527. προσφέρειν V1--PAN--- φέρω προς
 3528. ἄλλα A1--APN--- ἄλλος
 3529. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 3530. δέκα M--------- δέκα
 3531. κατ' P--------- κατά
 3532. ἐνιαυτόν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 3533. 1Esdr 4:53
 3534. καὶ C--------- καί
 3535. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3536. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3537. προσβαίνουσιν V1--PAPDPM βαίνω προς
 3538. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3539. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3540. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 3541. κτίσαι VA--AAN--- κτίζω
 3542. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3543. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3544. ὑπάρχειν V1--PAN--- ἄρχω ὑπο
 3545. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3546. ἐλευθερίαν N1A-ASF--- ἐλευθερία
 3547. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3548. τε X--------- τε
 3549. καὶ D--------- καί
 3550. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3551. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 3552. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3553. καὶ C--------- καί
 3554. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 3555. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3556. ἱερεῦσι N3V-DPM--- ἱερεύς
 3557. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3558. προσβαίνουσιν V1--PAPDPM βαίνω προς
 3559. 1Esdr 4:54
 3560. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 3561. δὲ X--------- δέ
 3562. καὶ D--------- καί
 3563. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3564. χορηγίαν N1A-ASF--- χορηγία
 3565. καὶ C--------- καί
 3566. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3567. ἱερατικὴν A1--ASF--- ἱερατικός
 3568. στολήν N1--ASF--- στολή
 3569. ἐν P--------- ἐν
 3570. τίνι RI--DSF--- τίς
 3571. λατρεύουσιν V1--PAI3P- λατρεύω
 3572. ἐν P--------- ἐν
 3573. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3574. 1Esdr 4:55
 3575. καὶ C--------- καί
 3576. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3577. Λευίταις N1M-DPM--- Λευείτης
 3578. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 3579. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 3580. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3581. χορηγίαν N1A-ASF--- χορηγία
 3582. ἕως C--------- ἕως
 3583. ἧς RR--GSF--- ὅς
 3584. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3585. ἐπιτελεσθῇ VS--APS3S- τελέω ἐπι
 3586. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3587. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 3588. καὶ C--------- καί
 3589. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 3590. οἰκοδομηθῆναι VC--APN--- οἰκοδομέω
 3591. 1Esdr 4:56
 3592. καὶ C--------- καί
 3593. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 3594. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3595. φρουροῦσι V2--PAPDPM φρουρέω
 3596. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3597. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3598. ἔγραψε VAI-AAI3S- γράφω
 3599. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 3600. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3601. κλήρους N2--APM--- κλῆρος
 3602. καὶ C--------- καί
 3603. ὀψώνια N2N-APN--- ὀψώνιον
 3604. 1Esdr 4:57
 3605. καὶ C--------- καί
 3606. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3607. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3608. τὰ RA--APN--- ὁ
 3609. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3610. ἃ RR--APN--- ὅς
 3611. ἐξεχώρισεν VAI-AAI3S- χωρίζω ἐκ
 3612. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 3613. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3614. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3615. καὶ C--------- καί
 3616. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3617. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 3618. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3619. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 3620. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3621. καὶ C--------- καί
 3622. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3623. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 3624. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3625. καὶ C--------- καί
 3626. ἐξαποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἐκ ἀπο
 3627. εἰς P--------- εἰς
 3628. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3629. 1Esdr 4:58
 3630. καὶ C--------- καί
 3631. ὅτε D--------- ὅτε
 3632. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3633. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3634. νεανίσκος N2--NSM--- νεανίσκος
 3635. ἄρας VA--AAPNSM αἴρω
 3636. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3637. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3638. εἰς P--------- εἰς
 3639. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3640. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3641. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3642. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 3643. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 3644. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3645. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3646. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3647. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3648. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3649. 1Esdr 4:59
 3650. παρὰ P--------- παρά
 3651. σοῦ RP--GS---- σύ
 3652. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3653. νίκη N1--NSF--- νίκη
 3654. καὶ C--------- καί
 3655. παρὰ P--------- παρά
 3656. σοῦ RP--GS---- σύ
 3657. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3658. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 3659. καὶ C--------- καί
 3660. σὴ A1--NSF--- σός
 3661. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3662. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 3663. καὶ C--------- καί
 3664. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3665. σὸς A1--NSM--- σός
 3666. οἰκέτης N1M-NSM--- οἰκέτης
 3667. 1Esdr 4:60
 3668. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3669. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3670. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3671. ἔδωκάς VAI-AAI2S- δίδωμι
 3672. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3673. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 3674. καὶ C--------- καί
 3675. σοὶ RP--DS---- σύ
 3676. ὁμολογῶ V2--PAI1S- ὁμολογέω
 3677. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 3678. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3679. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 3680. 1Esdr 4:61
 3681. καὶ C--------- καί
 3682. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3683. τὰς RA--APF--- ὁ
 3684. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 3685. καὶ C--------- καί
 3686. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3687. εἰς P--------- εἰς
 3688. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 3689. καὶ C--------- καί
 3690. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 3691. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3692. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 3693. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3694. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3695. 1Esdr 4:62
 3696. καὶ C--------- καί
 3697. εὐλόγησαν VA--AAI3P- εὐλογέω
 3698. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3699. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3700. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3701. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 3702. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3703. ὅτι C--------- ὅτι
 3704. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3705. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3706. ἄνεσιν N3I-ASF--- ἄνεσις
 3707. καὶ C--------- καί
 3708. ἄφεσιν N3I-ASF--- ἄφεσις
 3709. 1Esdr 4:63
 3710. ἀναβῆναι VB--AAN--- βαίνω ἀνα
 3711. καὶ C--------- καί
 3712. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 3713. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3714. καὶ C--------- καί
 3715. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3716. ἱερόν A1A-NSN--- ἱερός
 3717. οὗ D--------- οὗ
 3718. ὠνομάσθη VSI-API3S- ὀνομάζω
 3719. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3720. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 3721. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3722. ἐπ' P--------- ἐπί
 3723. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 3724. καὶ C--------- καί
 3725. ἐκωθωνίζοντο V1I-IMI3P- κωθωνίζομαι
 3726. μετὰ P--------- μετά
 3727. μουσικῶν A1--GPM--- μουσικός
 3728. καὶ C--------- καί
 3729. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 3730. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3731. ἑπτά M--------- ἑπτά
 3732. 1Esdr 5:1
 3733. μετὰ P--------- μετά
 3734. δὲ X--------- δέ
 3735. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3736. ἐξελέγησαν VAI-AAI3P- λέγω ἐκ
 3737. ἀναβῆναι VB--AAN--- βαίνω ἀνα
 3738. ἀρχηγοὶ N2--NPM--- ἀρχηγός
 3739. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3740. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 3741. κατὰ P--------- κατά
 3742. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 3743. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3744. καὶ C--------- καί
 3745. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3746. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 3747. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3748. καὶ C--------- καί
 3749. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3750. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3751. καὶ C--------- καί
 3752. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3753. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 3754. καὶ C--------- καί
 3755. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3756. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 3757. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3758. καὶ C--------- καί
 3759. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3760. παιδίσκαι N1--NPF--- παιδίσκη
 3761. καὶ C--------- καί
 3762. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3763. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 3764. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3765. 1Esdr 5:2
 3766. καὶ C--------- καί
 3767. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 3768. συναπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω συν ἀπο
 3769. μετ' P--------- μετά
 3770. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3771. ἱππεῖς N3V-APM--- ἱππεύς
 3772. χιλίους A1A-APM--- χίλιοι
 3773. ἕως C--------- ἕως
 3774. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3775. ἀποκαταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι ἀπο κατα
 3776. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3777. εἰς P--------- εἰς
 3778. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3779. μετ' P--------- μετά
 3780. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 3781. καὶ C--------- καί
 3782. μετὰ P--------- μετά
 3783. μουσικῶν A1--GPM--- μουσικός
 3784. τυμπάνων N2N-GPN--- τύμπανον
 3785. καὶ C--------- καί
 3786. αὐλῶν N2--GPM--- αὐλός
 3787. 1Esdr 5:3
 3788. καὶ C--------- καί
 3789. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3790. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3791. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 3792. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3793. παίζοντες V1--PAPNPM παίζω
 3794. καὶ C--------- καί
 3795. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3796. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3797. συναναβῆναι VZ--AAN--- βαίνω συν ἀνα
 3798. μετ' P--------- μετά
 3799. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 3800. 1Esdr 5:4
 3801. καὶ C--------- καί
 3802. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3803. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3804. ὀνόματα N3M-NPN--- ὄνομα
 3805. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3806. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3807. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3808. ἀναβαινόντων V1--PAPGPM βαίνω ἀνα
 3809. κατὰ P--------- κατά
 3810. πατριὰς N1A-APF--- πατριά
 3811. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3812. εἰς P--------- εἰς
 3813. τὰς RA--APF--- ὁ
 3814. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 3815. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3816. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3817. μεριδαρχίαν N1A-ASF--- μεριδαρχία
 3818. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3819. 1Esdr 5:5
 3820. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3821. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 3822. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3823. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 3824. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3825. Ααρων N---GSM--- Ἀαρών
 3826. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3827. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3828. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3829. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 3830. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3831. Σαραιου N1T-GSM--- Σαραίας
 3832. καὶ C--------- καί
 3833. Ιωακιμ N---NSM--- Ιωακιμ
 3834. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3835. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3836. Ζοροβαβελ N---GSM--- Ζοροβαβελ
 3837. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3838. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 3839. ἐκ P--------- ἐκ
 3840. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3841. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3842. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3843. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3844. ἐκ P--------- ἐκ
 3845. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3846. γενεᾶς N1A-GSF--- γενεά
 3847. Φαρες N---GSM--- Φαρες
 3848. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 3849. δὲ X--------- δέ
 3850. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 3851. 1Esdr 5:6
 3852. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3853. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3854. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3855. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 3856. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3857. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3858. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 3859. λόγους N2--APM--- λόγος
 3860. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 3861. ἐν P--------- ἐν
 3862. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3863. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 3864. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 3865. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3866. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3867. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3868. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 3869. Νισαν N---GS---- Νισαν
 3870. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3871. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 3872. μηνός N3--GSM--- μήν
 3873. 1Esdr 5:7
 3874. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 3875. δὲ X--------- δέ
 3876. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3877. ἐκ P--------- ἐκ
 3878. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3879. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 3880. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3881. ἀναβάντες VB--AAPNPM βαίνω ἀνα
 3882. ἐκ P--------- ἐκ
 3883. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3884. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 3885. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3886. παροικίας N1A-GSF--- παροικία
 3887. οὓς RR--APM--- ὅς
 3888. μετῴκισεν VAI-AAI3S- οἰκίζω μετα
 3889. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3890. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3891. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 3892. εἰς P--------- εἰς
 3893. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 3894. 1Esdr 5:8
 3895. καὶ C--------- καί
 3896. ἐπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἐπι
 3897. εἰς P--------- εἰς
 3898. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3899. καὶ C--------- καί
 3900. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3901. λοιπὴν A1--ASF--- λοιπός
 3902. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 3903. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 3904. εἰς P--------- εἰς
 3905. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3906. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 3907. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3908. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3909. ἐλθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι
 3910. μετὰ P--------- μετά
 3911. Ζοροβαβελ N---GSM--- Ζοροβαβελ
 3912. καὶ C--------- καί
 3913. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 3914. Νεεμιου N1T-GSM--- Νεεμείας
 3915. Ζαραιου N1T-GSM--- Ζαραίας
 3916. Ρησαιου N1T-GSM--- Ρησαίας
 3917. Ενηνιος N---GSM--- Ενήνιος
 3918. Μαρδοχαιου N---GSM--- Μαρδοχαῖος
 3919. Βεελσαρου N---GSM--- Βεέλσαρος
 3920. Ασφαρασου N---GSM--- Ασφάρασος
 3921. Βορολιου N1T-GSM--- Βορολείας
 3922. Ροϊμου N---GSM--- Ρόειμος
 3923. Βαανα N---GSM--- Βαανά
 3924. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3925. προηγουμένων V2--PMPGPM ἡγέομαι προ
 3926. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3927. 1Esdr 5:9
 3928. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 3929. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3930. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3931. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3932. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 3933. καὶ C--------- καί
 3934. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3935. προηγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι προ
 3936. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3937. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3938. Φορος N---GSM--- Φορος
 3939. δύο M--------- δύο
 3940. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλίας
 3941. καὶ C--------- καί
 3942. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3943. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 3944. δύο M--------- δύο
 3945. 1Esdr 5:10
 3946. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3947. Σαφατ N---GSM--- Σαφατ
 3948. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 3949. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 3950. δύο M--------- δύο
 3951. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3952. Αρεε N---GSM--- Ἅρες
 3953. ἑπτακόσιοι A1--NPM--- ἑπτακόσιοι
 3954. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 3955. ἕξ M--------- ἕξ
 3956. 1Esdr 5:11
 3957. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3958. Φααθμωαβ N---GSM--- Φααθμωαβ
 3959. εἰς P--------- εἰς
 3960. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3961. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3962. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 3963. καὶ C--------- καί
 3964. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 3965. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 3966. ὀκτακόσιοι A1A-NPM--- ὀκτακόσιοι
 3967. δέκα M--------- δέκα
 3968. δύο M--------- δύο
 3969. 1Esdr 5:12
 3970. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3971. Ωλαμου N---GSM--- Ὤλαμος
 3972. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 3973. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 3974. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 3975. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 3976. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3977. Ζατου N---GSM--- Ζατόν
 3978. ἐννακόσιοι A1--NPM--- ἐννακόσιοι
 3979. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3980. πέντε M--------- πέντε
 3981. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3982. Χορβε N---GSM--- Χορβέ
 3983. ἑπτακόσιοι A1--NPM--- ἑπτακόσιοι
 3984. πέντε M--------- πέντε
 3985. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3986. Βανι N---GSM--- Βανεί
 3987. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 3988. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3989. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 3990. 1Esdr 5:13
 3991. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3992. Βηβαι N---GSM--- Βηβαί
 3993. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 3994. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 3995. τρεῖς M--------- τρεῖς
 3996. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3997. Ασγαδ N---GSM--- Ασγαδ
 3998. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 3999. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4000. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4001. δύο M--------- δύο
 4002. 1Esdr 5:14
 4003. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4004. Αδωνικαμ N---GSM--- Αδωνικαμ
 4005. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 4006. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 4007. ἑπτά M--------- ἑπτά
 4008. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4009. Βαγοι N---GSM--- Βαγοεί
 4010. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 4011. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 4012. ἕξ M--------- ἕξ
 4013. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4014. Αδινου N---GSM--- Αδίν
 4015. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 4016. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4017. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 4018. 1Esdr 5:15
 4019. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4020. Ατηρ N---GSM--- Ατηρ
 4021. Εζεκιου N1T-GSM--- Εζεκίας
 4022. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 4023. δύο M--------- δύο
 4024. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4025. Κιλαν N---GSM--- Κιλαν
 4026. καὶ C--------- καί
 4027. Αζητας N---GSM--- Αζητάς
 4028. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 4029. ἑπτά M--------- ἑπτά
 4030. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4031. Αζουρου N---GSM--- Αζουρού
 4032. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 4033. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4034. δύο M--------- δύο
 4035. 1Esdr 5:16
 4036. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4037. Αννιας N---GSM--- Αννίας
 4038. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4039. εἷς M--------- εἷς
 4040. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4041. Αρομ N---GSM--- Αρομ
 4042. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4043. Βασσαι N---GSM--- Βασσαι
 4044. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4045. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4046. τρεῖς M--------- τρεῖς
 4047. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4048. Αριφου N---GSM--- Αριφος
 4049. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4050. δέκα M--------- δέκα
 4051. δύο M--------- δύο
 4052. 1Esdr 5:17
 4053. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4054. Βαιτηρους N---GSM--- Βαιτηροῦς
 4055. τρισχίλιοι A1A-NPM--- τρισχίλιοι
 4056. πέντε M--------- πέντε
 4057. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4058. ἐκ P--------- ἐκ
 4059. Βαιθλωμων N---GSM--- Βαιθλωμων
 4060. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4061. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4062. τρεῖς M--------- τρεῖς
 4063. 1Esdr 5:18
 4064. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4065. ἐκ P--------- ἐκ
 4066. Νετεβας N---GSM--- Νέτεβας
 4067. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4068. πέντε M--------- πέντε
 4069. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4070. ἐξ P--------- ἐκ
 4071. Ενατου N---GSM--- Ἔνατος
 4072. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4073. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4074. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 4075. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4076. ἐκ P--------- ἐκ
 4077. Βαιτασμων N---GSM--- Βαιτασμων
 4078. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 4079. δύο M--------- δύο
 4080. 1Esdr 5:19
 4081. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4082. ἐκ P--------- ἐκ
 4083. Καριαθιαριος N---GSM--- Καριαθιαριος
 4084. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4085. πέντε M--------- πέντε
 4086. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4087. ἐκ P--------- ἐκ
 4088. Καπιρας N---GSM--- Καπιρας
 4089. καὶ C--------- καί
 4090. Βηροτ N---GSM--- Βηροτ
 4091. ἑπτακόσιοι A1--NPM--- ἑπτακόσιοι
 4092. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 4093. τρεῖς M--------- τρεῖς
 4094. 1Esdr 5:20
 4095. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4096. Χαδιασαι N---NPM--- Χαδιάσαι
 4097. καὶ C--------- καί
 4098. Αμμιδιοι N---NPM--- Αμμιδαῖοι
 4099. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 4100. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4101. δύο M--------- δύο
 4102. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4103. ἐκ P--------- ἐκ
 4104. Κιραμας N---GSM--- Κιραμας
 4105. καὶ C--------- καί
 4106. Γαββης N---GSM--- Γαββης
 4107. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 4108. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4109. εἷς M--------- εἷς
 4110. 1Esdr 5:21
 4111. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4112. ἐκ P--------- ἐκ
 4113. Μακαλων N---GSM--- Μακαλων
 4114. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4115. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4116. δύο M--------- δύο
 4117. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4118. ἐκ P--------- ἐκ
 4119. Βαιτολιω N---GSM--- Βαιτολιω
 4120. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4121. δύο M--------- δύο
 4122. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4123. Νιφις N---GSM--- Νιφις
 4124. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4125. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4126. ἕξ M--------- ἕξ
 4127. 1Esdr 5:22
 4128. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4129. Καλαμω N---GSM--- Καλαμω
 4130. ἄλλου RD--GSM--- ἄλλος
 4131. καὶ C--------- καί
 4132. Ωνους N---GSM--- Ωνους
 4133. ἑπτακόσιοι A1--NPM--- ἑπτακόσιοι
 4134. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4135. πέντε M--------- πέντε
 4136. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4137. Ιερεχου N---GSM--- Ἴερεχος
 4138. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4139. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 4140. πέντε M--------- πέντε
 4141. 1Esdr 5:23
 4142. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4143. Σαναας N---GSM--- Σαναας
 4144. τρισχίλιοι A1A-NPM--- τρισχίλιοι
 4145. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4146. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4147. 1Esdr 5:24
 4148. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4149. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4150. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4151. Ιεδδου N---GSM--- Ἴεδδος
 4152. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4153. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4154. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 4155. εἰς P--------- εἰς
 4156. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4157. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4158. Ανασιβ N---GSM--- Ανασιβ
 4159. ἐννακόσιοι A1--NPM--- ἐννακόσιοι
 4160. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 4161. δύο M--------- δύο
 4162. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4163. Εμμηρου N---GSM--- Εμμηρούθ
 4164. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 4165. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4166. δύο M--------- δύο
 4167. 1Esdr 5:25
 4168. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4169. Φασσουρου N---GSM--- Φάσσορος
 4170. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 4171. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 4172. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 4173. ἑπτά M--------- ἑπτά
 4174. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4175. Χαρμη N---GSM--- Χαρμη
 4176. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 4177. δέκα M--------- δέκα
 4178. ἑπτά M--------- ἑπτά
 4179. 1Esdr 5:26
 4180. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4181. δὲ X--------- δέ
 4182. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4183. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4184. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 4185. καὶ C--------- καί
 4186. Καδμιηλου N---GSM--- Καδμίηλος
 4187. καὶ C--------- καί
 4188. Βαννου N1T-GSM--- Βάννας
 4189. καὶ C--------- καί
 4190. Σουδιου N1T-GSM--- Σουδίας
 4191. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 4192. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 4193. 1Esdr 5:27
 4194. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4195. ἱεροψάλται N1M-NPM--- ἱεροψάλτης
 4196. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4197. Ασαφ N---GSM--- Ασαφ
 4198. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4199. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4200. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 4201. 1Esdr 5:28
 4202. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4203. θυρωροί N2--NPM--- θυρωρός
 4204. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4205. Σαλουμ N---GSM--- Σαλουμ
 4206. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4207. Αταρ N---GSM--- Αταρ
 4208. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4209. Τολμαν N---GSM--- Τολμαν
 4210. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4211. Ακουβ N---GSM--- Ακουβ
 4212. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4213. Ατητα N---GSM--- Ατητά
 4214. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4215. Σωβαι N---GSM--- Σωβαι
 4216. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4217. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4218. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4219. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4220. ἐννέα M--------- ἐννέα
 4221. 1Esdr 5:29
 4222. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4223. ἱερόδουλοι N2--NPM--- ἱερόδουλος
 4224. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4225. Ησαυ N---GSM--- Ησαυ
 4226. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4227. Ασιφα N---GSM--- Ασιφα
 4228. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4229. Ταβαωθ N---GSM--- Ταβαωθ
 4230. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4231. Κηρας N---GSM--- Κηρας
 4232. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4233. Σουα N---GSM--- Σουα
 4234. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4235. Φαδαιου N---GSM--- Φαδαιου
 4236. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4237. Λαβανα N---GSM--- Λαβανα
 4238. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4239. Αγγαβα N---GSM--- Αγγαβα
 4240. 1Esdr 5:30
 4241. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4242. Ακουδ N---GSM--- Ακουδ
 4243. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4244. Ουτα N---GSM--- Ουτα
 4245. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4246. Κηταβ N---GSM--- Κηταβ
 4247. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4248. Αγαβα N---GSM--- Αγαβα
 4249. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4250. Συβαϊ N---GSM--- Συβαϊ
 4251. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4252. Αναν N---GSM--- Αναν
 4253. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4254. Καθουα N---GSM--- Καθουα
 4255. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4256. Γεδδουρ N---GSM--- Γεδδουρ
 4257. 1Esdr 5:31
 4258. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4259. Ιαϊρου N---GSM--- Ιαϊρου
 4260. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4261. Δαισαν N---GSM--- Δαισαν
 4262. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4263. Νοεβα N---GSM--- Νοεβα
 4264. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4265. Χασεβα N---GSM--- Χασεβα
 4266. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4267. Γαζηρα N---GSM--- Γαζηρα
 4268. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4269. Οζιου N---GSM--- Οζιου
 4270. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4271. Φινοε N---GSM--- Φινοε
 4272. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4273. Ασαρα N---GSM--- Ασαρα
 4274. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4275. Βασθαι N---GSM--- Βασθαι
 4276. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4277. Ασανα N---GSM--- Ασανα
 4278. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4279. Μαανι N---GSM--- Μαανι
 4280. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4281. Ναφισι N---GSM--- Ναφισι
 4282. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4283. Ακουφ N---GSM--- Ακουφ
 4284. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4285. Αχιβα N---GSM--- Αχιβα
 4286. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4287. Ασουρ N---GSM--- Ασουρ
 4288. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4289. Φαρακιμ N---GSM--- Φαρακιμ
 4290. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4291. Βασαλωθ N---GSM--- Βασαλωθ
 4292. 1Esdr 5:32
 4293. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4294. Μεεδδα N---GSM--- Μεεδδα
 4295. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4296. Κουθα N---GSM--- Κουθα
 4297. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4298. Χαρεα N---GSM--- Χαρεα
 4299. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4300. Βαρχους N---GSM--- Βαρχους
 4301. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4302. Σεραρ N---GSM--- Σεραρ
 4303. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4304. Θομοι N---GSM--- Θομοι
 4305. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4306. Νασι N---GSM--- Νασι
 4307. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4308. Ατιφα N---GSM--- Ατιφα
 4309. 1Esdr 5:33
 4310. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4311. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 4312. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4313. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4314. Ασσαφιωθ N---GSM--- Ασσαφιωθ
 4315. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4316. Φαριδα N---GSM--- Φαριδα
 4317. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4318. Ιεηλι N---GSM--- Ιεηλι
 4319. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4320. Λοζων N---GSM--- Λοζων
 4321. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4322. Ισδαηλ N---GSM--- Ισδαηλ
 4323. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4324. Σαφυθι N---GSM--- Σαφυθι
 4325. 1Esdr 5:34
 4326. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4327. Αγια N---GSM--- Αγια
 4328. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4329. Φακαρεθ-σαβιη N---GSM--- Φακαρεθ-σαβιη
 4330. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4331. Σαρωθιε N---GSM--- Σαρωθιε
 4332. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4333. Μασιας N---GSM--- Μασιας
 4334. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4335. Γας N---GSM--- Γας
 4336. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4337. Αδδους N---GSM--- Αδδους
 4338. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4339. Σουβας N---GSM--- Σουβας
 4340. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4341. Αφερρα N---GSM--- Αφερρα
 4342. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4343. Βαρωδις N---GSM--- Βαρωδις
 4344. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4345. Σαφατ N---GSM--- Σαφατ
 4346. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4347. Αμων N---GSM--- Αμων
 4348. 1Esdr 5:35
 4349. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4350. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4351. ἱερόδουλοι N2--NPM--- ἱερόδουλος
 4352. καὶ C--------- καί
 4353. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4354. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4355. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4356. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 4357. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4358. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4359. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 4360. δύο M--------- δύο
 4361. 1Esdr 5:36
 4362. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4363. ἀναβάντες VB--AAPNPM βαίνω ἀνα
 4364. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4365. Θερμελεθ N---GSM--- Θερμελεθ
 4366. καὶ C--------- καί
 4367. Θελερσας N---GSM--- Θελερσας
 4368. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 4369. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4370. Χαρααθ N---NSM--- Χαρααθ
 4371. Αδαν N---NSM--- Αδαν
 4372. καὶ C--------- καί
 4373. Αμαρ N---NSM--- Αμαρ
 4374. 1Esdr 5:37
 4375. καὶ C--------- καί
 4376. οὐκ D--------- οὐ
 4377. ἠδύναντο V6I-IMI3P- δύναμαι
 4378. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 4379. τὰς RA--APF--- ὁ
 4380. πατριὰς N1A-APF--- πατριά
 4381. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4382. καὶ C--------- καί
 4383. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 4384. ὡς C--------- ὡς
 4385. ἐκ P--------- ἐκ
 4386. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4387. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4388. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 4389. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4390. Δαλαν N---GSM--- Δαλαν
 4391. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4392. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4393. Τουβαν N---GSM--- Τουβαν
 4394. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4395. Νεκωδαν N---GSM--- Νεκωδαν
 4396. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 4397. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4398. δύο M--------- δύο
 4399. 1Esdr 5:38
 4400. καὶ C--------- καί
 4401. ἐκ P--------- ἐκ
 4402. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4403. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 4404. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4405. ἐμποιούμενοι V2--PMPNPM ποιέω ἐν
 4406. ἱερωσύνης N1--GSF--- ἱερωσύνη
 4407. καὶ C--------- καί
 4408. οὐχ D--------- οὐ
 4409. εὑρέθησαν VC--API3P- εὑρίσκω
 4410. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4411. Οββια N---GSM--- Οββια
 4412. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4413. Ακκως N---GSM--- Ακκως
 4414. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4415. Ιοδδους N---GSM--- Ιοδδους
 4416. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4417. λαβόντος VB--AAPGSM λαμβάνω
 4418. Αυγιαν N---ASF--- Αυγιαν
 4419. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4420. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4421. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 4422. Φαρζελλαιου N---GSM--- Φαρζελλαιου
 4423. καὶ C--------- καί
 4424. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 4425. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4426. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4427. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 4428. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4429. 1Esdr 5:39
 4430. καὶ C--------- καί
 4431. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4432. ζητηθείσης VC--APPGSF ζητέω
 4433. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4434. γενικῆς A1--GSF--- γενικός
 4435. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 4436. ἐν P--------- ἐν
 4437. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4438. καταλοχισμῷ N2--DSM--- καταλοχισμός
 4439. καὶ C--------- καί
 4440. μὴ D--------- μή
 4441. εὑρεθείσης VC--APPGSF εὑρίσκω
 4442. ἐχωρίσθησαν VSI-API3P- χωρίζω
 4443. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4444. ἱερατεύειν V1--PAN--- ἱερατεύω
 4445. 1Esdr 5:40
 4446. καὶ C--------- καί
 4447. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4448. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4449. Νεεμιας N1T-NSM--- Νεεμιας
 4450. καὶ C--------- καί
 4451. Ατθαριας N1T-NSM--- Ατθαριας
 4452. μὴ D--------- μή
 4453. μετέχειν V1--PAN--- ἔχω μετα
 4454. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4455. ἁγίων A1A-GPN--- ἅγιος
 4456. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4457. ἕως C--------- ἕως
 4458. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 4459. ἀρχιερεὺς N3V-NSM--- ἀρχιερεύς
 4460. ἐνδεδυμένος VM--XMPNSM δύω ἐν
 4461. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4462. δήλωσιν N3I-ASF--- δήλωσις
 4463. καὶ C--------- καί
 4464. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4465. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 4466. 1Esdr 5:41
 4467. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4468. δὲ X--------- δέ
 4469. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4470. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4471. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4472. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4473. δωδεκαετοῦς A3H-GSM--- δωδεκαετής
 4474. χωρὶς D--------- χωρίς
 4475. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 4476. καὶ C--------- καί
 4477. παιδισκῶν N2--GPM--- παιδίσκος
 4478. μυριάδες N3D-NPF--- μυριάς
 4479. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 4480. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 4481. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4482. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 4483. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 4484. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4485. καὶ C--------- καί
 4486. παιδίσκαι N1--NPF--- παιδίσκη
 4487. ἑπτακισχίλιοι A1A-NPM--- ἑπτακισχίλιοι
 4488. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4489. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4490. ἑπτά M--------- ἑπτά
 4491. ψάλται N1M-NPM--- ψάλτης
 4492. καὶ C--------- καί
 4493. ψαλτῳδοὶ A1B-NPM--- ψαλτῳδός
 4494. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 4495. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 4496. πέντε M--------- πέντε
 4497. 1Esdr 5:42
 4498. κάμηλοι N2--NPM--- κάμηλος
 4499. τετρακόσιοι A1A-NPM--- τετρακόσιοι
 4500. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4501. πέντε M--------- πέντε
 4502. καὶ C--------- καί
 4503. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 4504. ἑπτακισχίλιοι A1A-NPM--- ἑπτακισχίλιοι
 4505. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4506. ἕξ M--------- ἕξ
 4507. ἡμίονοι N2--NPM--- ἡμίονος
 4508. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 4509. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 4510. πέντε M--------- πέντε
 4511. ὑποζύγια N2N-NPN--- ὑποζύγιον
 4512. πεντακισχίλια A1A-NPN--- πεντακισχίλιοι
 4513. πεντακόσια A1A-NPN--- πεντακόσιοι
 4514. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4515. πέντε M--------- πέντε
 4516. 1Esdr 5:43
 4517. καὶ C--------- καί
 4518. ἐκ P--------- ἐκ
 4519. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4520. ἡγουμένων V2--PMPGPM ἡγέομαι
 4521. κατὰ P--------- κατά
 4522. τὰς RA--APF--- ὁ
 4523. πατριὰς N1A-APF--- πατριά
 4524. ἐν P--------- ἐν
 4525. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4526. παραγίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι παρα
 4527. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4528. εἰς P--------- εἰς
 4529. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4530. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 4531. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4532. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4533. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4534. ἐν P--------- ἐν
 4535. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 4536. εὔξαντο VA--AMI3P- εὔχομαι
 4537. ἐγεῖραι VA--AAN--- ἐγείρω
 4538. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4539. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4540. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4541. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4542. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4543. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4544. κατὰ P--------- κατά
 4545. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4546. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4547. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 4548. 1Esdr 5:44
 4549. καὶ C--------- καί
 4550. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 4551. εἰς P--------- εἰς
 4552. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4553. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 4554. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 4555. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4556. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 4557. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 4558. μνᾶς N1A-APF--- μνᾶ
 4559. χιλίας A1A-APF--- χίλιοι
 4560. καὶ C--------- καί
 4561. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 4562. μνᾶς N1A-APF--- μνᾶ
 4563. πεντακισχιλίας A1A-APF--- πεντακισχίλιοι
 4564. καὶ C--------- καί
 4565. στολὰς N1--APF--- στολή
 4566. ἱερατικὰς A1--APF--- ἱερατικός
 4567. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 4568. 1Esdr 5:45
 4569. καὶ C--------- καί
 4570. κατῳκίσθησαν VSI-API3P- οἰκίζω κατα
 4571. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4572. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4573. καὶ C--------- καί
 4574. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4575. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4576. καὶ C--------- καί
 4577. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4578. ἐκ P--------- ἐκ
 4579. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4580. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4581. ἐν P--------- ἐν
 4582. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 4583. καὶ C--------- καί
 4584. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4585. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 4586. οἵ RR--NPM--- ὅς
 4587. τε X--------- τε
 4588. ἱεροψάλται N1M-NPM--- ἱεροψάλτης
 4589. καὶ C--------- καί
 4590. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4591. θυρωροὶ N2--NPM--- θυρωρός
 4592. καὶ C--------- καί
 4593. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4594. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4595. ἐν P--------- ἐν
 4596. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4597. κώμαις N1--DPF--- κώμη
 4598. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4599. 1Esdr 5:46
 4600. ἐνστάντος VH--AAPGSM ἵστημι ἐν
 4601. δὲ X--------- δέ
 4602. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4603. ἑβδόμου A1--GSM--- ἕβδομος
 4604. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4605. καὶ C--------- καί
 4606. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 4607. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4608. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4609. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4610. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 4611. ἐν P--------- ἐν
 4612. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4613. ἰδίοις A1A-DPM--- ἴδιος
 4614. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 4615. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 4616. εἰς P--------- εἰς
 4617. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4618. εὐρύχωρον A1B-ASN--- εὐρύχωρος
 4619. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4620. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 4621. πυλῶνος N3W-GSM--- πυλών
 4622. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4623. πρὸς P--------- πρός
 4624. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4625. ἀνατολῇ N1--DSF--- ἀνατολή
 4626. 1Esdr 5:47
 4627. καὶ C--------- καί
 4628. καταστὰς VH--AAPNSM ἵστημι κατα
 4629. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4630. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4631. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4632. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 4633. καὶ C--------- καί
 4634. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4635. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4636. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4637. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4638. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4639. καὶ C--------- καί
 4640. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 4641. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4642. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4643. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 4644. καὶ C--------- καί
 4645. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4646. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4647. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4648. ἡτοίμασαν VAI-AAI3P- ἑτοιμάζω
 4649. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4650. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4651. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4652. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4653. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4654. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4655. 1Esdr 5:48
 4656. προσενέγκαι VA--AAN--- φέρω προς
 4657. ἐπ' P--------- ἐπί
 4658. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4659. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 4660. ἀκολούθως D--------- ἀκολούθως
 4661. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4662. ἐν P--------- ἐν
 4663. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4664. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 4665. βίβλῳ N2--DSF--- βίβλος
 4666. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4667. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 4668. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4669. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4670. διηγορευμένοις VM--XMPDPN ἀγορεύω δια
 4671. 1Esdr 5:49
 4672. καὶ C--------- καί
 4673. ἐπισυνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω ἐπι συν
 4674. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4675. ἐκ P--------- ἐκ
 4676. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4677. ἄλλων RD--GPN--- ἄλλος
 4678. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4679. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4680. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4681. καὶ C--------- καί
 4682. κατώρθωσαν VAI-AAI3P- ὀρθόω κατα
 4683. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4684. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4685. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4686. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4687. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4688. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4689. ὅτι C--------- ὅτι
 4690. ἐν P--------- ἐν
 4691. ἔχθρᾳ A1A-DSF--- ἐχθρός
 4692. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4693. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4694. καὶ C--------- καί
 4695. κατίσχυσαν VA--AAI3P- ἰσχύω κατα
 4696. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4697. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 4698. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4699. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 4700. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4701. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4702. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4703. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4704. καὶ C--------- καί
 4705. ἀνέφερον V1I-IAI3P- φέρω ἀνα
 4706. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 4707. κατὰ P--------- κατά
 4708. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4709. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 4710. καὶ C--------- καί
 4711. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 4712. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4713. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4714. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4715. πρωινὸν A1--ASN--- πρωινός
 4716. καὶ C--------- καί
 4717. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4718. δειλινὸν A1--ASN--- δειλινός
 4719. 1Esdr 5:50
 4720. καὶ C--------- καί
 4721. ἠγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω
 4722. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4723. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4724. σκηνοπηγίας N1A-GSF--- σκηνοπηγία
 4725. ἑορτήν N1--ASF--- ἑορτή
 4726. ὡς C--------- ὡς
 4727. ἐπιτέτακται VK--XMI3S- τάσσω ἐπι
 4728. ἐν P--------- ἐν
 4729. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4730. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 4731. καὶ C--------- καί
 4732. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 4733. καθ' P--------- κατά
 4734. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4735. ὡς C--------- ὡς
 4736. προσῆκον V1--PAPNSN ἥκω προς
 4737. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4738. 1Esdr 5:51
 4739. καὶ C--------- καί
 4740. μετὰ P--------- μετά
 4741. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4742. προσφορὰς N1A-APF--- προσφορά
 4743. ἐνδελεχισμοῦ N2--GSM--- ἐνδελεχισμός
 4744. καὶ C--------- καί
 4745. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 4746. σαββάτων N2N-GPN--- σάββατον
 4747. καὶ C--------- καί
 4748. νουμηνιῶν N1A-GPF--- νουμηνία
 4749. καὶ C--------- καί
 4750. ἑορτῶν N1--GPF--- ἑορτή
 4751. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 4752. ἡγιασμένων VT--XMPGPF ἁγιάζω
 4753. 1Esdr 5:52
 4754. καὶ C--------- καί
 4755. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 4756. εὔξαντο VA--AMI3P- εὔχομαι
 4757. εὐχὴν N1--ASF--- εὐχή
 4758. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4759. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4760. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4761. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4762. νουμηνίας N1A-GSF--- νουμηνία
 4763. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4764. ἑβδόμου A1--GSM--- ἕβδομος
 4765. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4766. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 4767. προσφέρειν V1--PAN--- φέρω προς
 4768. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 4769. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4770. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4771. καὶ C--------- καί
 4772. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4773. ναὸς N2--NSM--- ναός
 4774. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4775. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4776. οὔπω D--------- οὔπω
 4777. ᾠκοδόμητο VM--YMI3S- οἰκοδομέω
 4778. 1Esdr 5:53
 4779. καὶ C--------- καί
 4780. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 4781. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4782. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4783. λατόμοις N2--DPM--- λατόμος
 4784. καὶ C--------- καί
 4785. τέκτοσι N3N-DPM--- τέκτων
 4786. καὶ C--------- καί
 4787. βρωτὰ A1--APN--- βρωτός
 4788. καὶ C--------- καί
 4789. ποτὰ A1--APN--- ποτός
 4790. καὶ C--------- καί
 4791. χαρα N---AS---- χάρα
 4792. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4793. Σιδωνίοις N2--DPM--- Σιδώνιος
 4794. καὶ C--------- καί
 4795. Τυρίοις N2--DPM--- Τύριος
 4796. εἰς P--------- εἰς
 4797. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4798. παράγειν V1--PAN--- ἄγω παρα
 4799. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4800. ἐκ P--------- ἐκ
 4801. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4802. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 4803. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 4804. κέδρινα A1--APN--- κέδρινος
 4805. διαφέρειν V1--PAN--- φέρω δια
 4806. σχεδίας N1A-APF--- σχεδία
 4807. εἰς P--------- εἰς
 4808. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4809. Ιοππης N---ASM--- Ἴοππης
 4810. λιμένα N3--ASM--- λιμήν
 4811. κατὰ P--------- κατά
 4812. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4813. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 4814. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4815. γραφὲν VD--APPASN γράφω
 4816. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4817. παρὰ P--------- παρά
 4818. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 4819. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4820. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 4821. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4822. 1Esdr 5:54
 4823. καὶ C--------- καί
 4824. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4825. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 4826. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 4827. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 4828. εἰς P--------- εἰς
 4829. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4830. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 4831. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4832. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4833. εἰς P--------- εἰς
 4834. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4835. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4836. δευτέρου A1A-GSM--- δεύτερος
 4837. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 4838. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 4839. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4840. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4841. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 4842. καὶ C--------- καί
 4843. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4844. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4845. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4846. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 4847. καὶ C--------- καί
 4848. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4849. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4850. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4851. καὶ C--------- καί
 4852. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4853. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4854. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4855. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4856. καὶ C--------- καί
 4857. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4858. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4859. παραγενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι παρα
 4860. ἐκ P--------- ἐκ
 4861. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4862. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 4863. εἰς P--------- εἰς
 4864. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4865. 1Esdr 5:55
 4866. καὶ C--------- καί
 4867. ἐθεμελίωσαν VAI-AAI3P- θεμελιόω
 4868. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4869. ναὸν N2--ASM--- ναός
 4870. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4871. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4872. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4873. νουμηνίᾳ N1A-DSF--- νουμηνία
 4874. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4875. δευτέρου A1A-GSM--- δεύτερος
 4876. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4877. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4878. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 4879. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 4880. ἐν P--------- ἐν
 4881. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4882. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4883. εἰς P--------- εἰς
 4884. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4885. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 4886. καὶ C--------- καί
 4887. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 4888. 1Esdr 5:56
 4889. καὶ C--------- καί
 4890. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 4891. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4892. Λευίτας N1M-APM--- Λευείτης
 4893. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4894. εἰκοσαετοῦς A3H-GSM--- εἰκοσαετής
 4895. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4896. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4897. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 4898. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4899. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4900. καὶ C--------- καί
 4901. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 4902. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4903. καὶ C--------- καί
 4904. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4905. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4906. καὶ C--------- καί
 4907. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4908. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4909. καὶ C--------- καί
 4910. Καδμιηλ N---NSM--- Καδμιηλ
 4911. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4912. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 4913. καὶ C--------- καί
 4914. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4915. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4916. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 4917. Ημαδαβουν N---GSM--- Ημαδαβουν
 4918. καὶ C--------- καί
 4919. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4920. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4921. Ιωδα N---GSM--- Ιωδα
 4922. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4923. Ιλιαδουν N---GSM--- Ιλιαδουν
 4924. σὺν P--------- σύν
 4925. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4926. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 4927. καὶ C--------- καί
 4928. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 4929. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4930. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4931. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4932. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 4933. ἐργοδιῶκται N1M-NPM--- ἐργοδιωκτής
 4934. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 4935. εἰς P--------- εἰς
 4936. τὰ RA--APN--- ὁ
 4937. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4938. ἐν P--------- ἐν
 4939. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4940. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4941. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4942. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4943. 1Esdr 5:57
 4944. καὶ C--------- καί
 4945. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 4946. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4947. οἰκοδόμοι N2--NPM--- οἰκοδόμος
 4948. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4949. ναὸν N2--ASM--- ναός
 4950. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4951. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4952. καὶ C--------- καί
 4953. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 4954. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4955. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4956. ἐστολισμένοι VT--XMPNPM στολίζω
 4957. μετὰ P--------- μετά
 4958. μουσικῶν A1--GPM--- μουσικός
 4959. καὶ C--------- καί
 4960. σαλπίγγων N3G-GPF--- σάλπιγξ
 4961. καὶ C--------- καί
 4962. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4963. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 4964. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4965. Ασαφ N---GSM--- Ασαφ
 4966. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 4967. τὰ RA--APN--- ὁ
 4968. κύμβαλα N2N-APN--- κύμβαλον
 4969. ὑμνοῦντες V2--PAPNPM ὑμνέω
 4970. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4971. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4972. καὶ C--------- καί
 4973. εὐλογοῦντες V2--PAPNPM εὐλογέω
 4974. κατὰ P--------- κατά
 4975. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4976. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4977. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4978. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4979. 1Esdr 5:58
 4980. καὶ C--------- καί
 4981. ἐφώνησαν VAI-AAI3P- φωνέω
 4982. δι' P--------- διά
 4983. ὕμνων N2--GPM--- ὕμνος
 4984. ὁμολογοῦντες V2--PAPNPM ὁμολογέω
 4985. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4986. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4987. ὅτι C--------- ὅτι
 4988. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4989. χρηστότης N3T-NSF--- χρηστότης
 4990. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4991. καὶ C--------- καί
 4992. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4993. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 4994. εἰς P--------- εἰς
 4995. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4996. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 4997. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 4998. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4999. 1Esdr 5:59
 5000. καὶ C--------- καί
 5001. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5002. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5003. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5004. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5005. καὶ C--------- καί
 5006. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 5007. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 5008. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 5009. ὑμνοῦντες V2--PAPNPM ὑμνέω
 5010. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5011. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5012. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5013. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5014. ἐγέρσει N3I-DSF--- ἔγερσις
 5015. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5016. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5017. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5018. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5019. 1Esdr 5:60
 5020. καὶ C--------- καί
 5021. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 5022. ἐκ P--------- ἐκ
 5023. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5024. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 5025. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5026. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 5027. καὶ C--------- καί
 5028. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5029. προκαθημένων V5--PMPGPM ἧμαι προ κατα
 5030. κατὰ P--------- κατά
 5031. τὰς RA--APF--- ὁ
 5032. πατριὰς N1A-APF--- πατριά
 5033. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5034. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5035. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 5036. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5037. ἑωρακότες VX--XAPNPM ὁράω
 5038. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5039. πρὸ P--------- πρό
 5040. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 5041. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5042. πρὸς P--------- πρός
 5043. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5044. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 5045. οἰκοδομὴν N1--ASF--- οἰκοδομή
 5046. μετὰ P--------- μετά
 5047. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 5048. καὶ C--------- καί
 5049. κλαυθμοῦ N2--GSM--- κλαυθμός
 5050. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 5051. 1Esdr 5:61
 5052. καὶ C--------- καί
 5053. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 5054. διὰ P--------- διά
 5055. σαλπίγγων N3G-GPF--- σάλπιγξ
 5056. καὶ C--------- καί
 5057. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 5058. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 5059. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5060. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 5061. 1Esdr 5:62
 5062. ὥστε C--------- ὥστε
 5063. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5064. λαὸν N2--ASM--- λαός
 5065. μὴ D--------- μή
 5066. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 5067. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5068. σαλπίγγων N3G-GPF--- σάλπιγξ
 5069. διὰ P--------- διά
 5070. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5071. κλαυθμὸν N2--ASM--- κλαυθμός
 5072. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5073. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5074. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5075. γὰρ X--------- γάρ
 5076. ὄχλος N2--NSM--- ὄχλος
 5077. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5078. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5079. σαλπίζων V1--PAPNSM σαλπίζω
 5080. μεγαλωστὶ D--------- μεγαλωστί
 5081. ὥστε C--------- ὥστε
 5082. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 5083. ἀκούεσθαι V1--PMN--- ἀκούω
 5084. 1Esdr 5:63
 5085. καὶ C--------- καί
 5086. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 5087. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5088. ἐχθροὶ A1A-NPM--- ἐχθρός
 5089. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5090. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 5091. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 5092. καὶ C--------- καί
 5093. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 5094. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 5095. ἐπιγνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω ἐπι
 5096. τίς RI--NSF--- τίς
 5097. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5098. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 5099. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5100. σαλπίγγων N3G-GPF--- σάλπιγξ
 5101. 1Esdr 5:64
 5102. καὶ C--------- καί
 5103. ἐπέγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω ἐπι
 5104. ὅτι C--------- ὅτι
 5105. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5106. ἐκ P--------- ἐκ
 5107. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5108. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 5109. οἰκοδομοῦσιν V2--PAI3P- οἰκοδομέω
 5110. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5111. ναὸν N2--ASM--- ναός
 5112. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5113. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5114. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5115. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5116. 1Esdr 5:65
 5117. καὶ C--------- καί
 5118. προσελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι προς
 5119. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5120. Ζοροβαβελ N---DSM--- Ζοροβαβελ
 5121. καὶ C--------- καί
 5122. Ἰησοῦ N---DSM--- Ἰησοῦς
 5123. καὶ C--------- καί
 5124. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5125. ἡγουμένοις V2--PMPDPM ἡγέομαι
 5126. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5127. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 5128. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 5129. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5130. συνοικοδομήσομεν VF--FAI1P- οἰκοδομέω συν
 5131. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5132. 1Esdr 5:66
 5133. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 5134. γὰρ X--------- γάρ
 5135. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5136. ἀκούομεν V1--PAI1P- ἀκούω
 5137. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5138. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5139. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5140. καὶ C--------- καί
 5141. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5142. ἐπιθύομεν V1--PAI1P- θύω ἐπι
 5143. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5144. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 5145. Ασβασαρεθ N---GSM--- Ασβασαρεθ
 5146. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5147. Ἀσσυρίων N2--GPM--- Ἀσσύριος
 5148. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5149. μετήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω μετα
 5150. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5151. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 5152. 1Esdr 5:67
 5153. καὶ C--------- καί
 5154. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5155. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5156. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 5157. καὶ C--------- καί
 5158. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5159. καὶ C--------- καί
 5160. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5161. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 5162. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5163. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 5164. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5165. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5166. οὐχ D--------- οὐ
 5167. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5168. καὶ C--------- καί
 5169. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5170. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5171. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 5172. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5173. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5174. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5175. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5176. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5177. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5178. 1Esdr 5:68
 5179. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5180. γὰρ X--------- γάρ
 5181. μόνοι A1--NPM--- μόνος
 5182. οἰκοδομήσομεν VF--FAI1P- οἰκοδομέω
 5183. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5184. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5185. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5186. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5187. ἀκολούθως D--------- ἀκολούθως
 5188. οἷς RR--DPM--- ὅς
 5189. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 5190. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5191. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 5192. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5193. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5194. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 5195. 1Esdr 5:69
 5196. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5197. δὲ X--------- δέ
 5198. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 5199. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5200. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5201. ἐπικείμενα V5--PMPNPN κεῖμαι ἐπι
 5202. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5203. ἐν P--------- ἐν
 5204. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5205. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 5206. καὶ C--------- καί
 5207. πολιορκοῦντες V2--PAPNPM πολιορκέω
 5208. εἶργον V1--IAI3P- εἴργω
 5209. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5210. οἰκοδομεῖν V2--PAN--- οἰκοδομέω
 5211. 1Esdr 5:70
 5212. καὶ C--------- καί
 5213. ἐπιβουλὰς N1--APF--- ἐπιβουλή
 5214. καὶ C--------- καί
 5215. δημαγωγίας N1A-APF--- δημαγωγία
 5216. καὶ C--------- καί
 5217. ἐπισυστάσεις N3I-APF--- ἐπισύστασις
 5218. ποιούμενοι V2--PMPNPM ποιέω
 5219. ἀπεκώλυσαν VAI-AAI3P- κωλύω ἀπο
 5220. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5221. ἐπιτελεσθῆναι VS--APN--- τελέω ἐπι
 5222. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5223. οἰκοδομὴν N1--ASF--- οἰκοδομή
 5224. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5225. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5226. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 5227. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5228. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5229. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5230. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5231. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 5232. 1Esdr 5:71
 5233. καὶ C--------- καί
 5234. εἴρχθησαν VQ--API3P- εἴργω
 5235. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5236. οἰκοδομῆς N1--GSF--- οἰκοδομή
 5237. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 5238. δύο M--------- δύο
 5239. ἕως C--------- ἕως
 5240. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5241. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 5242. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5243. 1Esdr 6:1
 5244. ἐν P--------- ἐν
 5245. δὲ X--------- δέ
 5246. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5247. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 5248. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 5249. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5250. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5251. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 5252. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5253. ἐπροφήτευσεν VAI-AAI3S- προφητεύω
 5254. Αγγαιος N---NSM--- Αγγαιος
 5255. καὶ C--------- καί
 5256. Ζαχαριας N1T-NSM--- Ζαχαριας
 5257. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5258. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5259. Εδδι N---GSM--- Εδδι
 5260. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5261. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 5262. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5263. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5264. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 5265. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5266. ἐν P--------- ἐν
 5267. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5268. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 5269. καὶ C--------- καί
 5270. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5271. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5272. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5273. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 5274. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5275. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5276. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5277. ἐπ' P--------- ἐπί
 5278. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5279. 1Esdr 6:2
 5280. τότε D--------- τότε
 5281. στὰς VH--AAPNSM ἵστημι
 5282. Ζοροβαβελ N---NSM--- Ζοροβαβελ
 5283. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5284. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5285. Σαλαθιηλ N---GSM--- Σαλαθιηλ
 5286. καὶ C--------- καί
 5287. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5288. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5289. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5290. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 5291. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 5292. οἰκοδομεῖν V2--PAN--- οἰκοδομέω
 5293. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5294. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5295. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5296. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5297. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5298. ἐν P--------- ἐν
 5299. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5300. συνόντων V9--PAPGPM εἰμί συν
 5301. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5302. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 5303. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5304. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5305. βοηθούντων V2--PAPGPM βοηθέω
 5306. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5307. 1Esdr 6:3
 5308. ἐν P--------- ἐν
 5309. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5310. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5311. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 5312. παρῆν V9--IAI3S- εἰμί παρα
 5313. πρὸς P--------- πρός
 5314. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5315. Σισίννης N1M-NSM--- Σισίννης
 5316. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5317. ἔπαρχος N2--NSM--- ἔπαρχος
 5318. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5319. καὶ C--------- καί
 5320. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 5321. καὶ C--------- καί
 5322. Σαθραβουζάνης N1M-NSM--- Σαθραβουζάνης
 5323. καὶ C--------- καί
 5324. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5325. συνέταιροι N2--NPM--- συνέταιρος
 5326. καὶ C--------- καί
 5327. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5328. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5329. 1Esdr 6:4
 5330. τίνος RI--GSM--- τίς
 5331. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5332. συντάξαντος VA--AAPGSM τάσσω συν
 5333. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5334. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5335. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5336. οἰκοδομεῖτε V2--PAI2P- οἰκοδομέω
 5337. καὶ C--------- καί
 5338. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5339. στέγην N1--ASF--- στέγη
 5340. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 5341. καὶ C--------- καί
 5342. τἄλλα RA+A------ ὁ
 5343. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5344. ἐπιτελεῖτε V2--PAI2P- τελέω ἐπι
 5345. καὶ C--------- καί
 5346. τίνες RI--NPM--- τίς
 5347. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 5348. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5349. οἰκοδόμοι N2--NPM--- οἰκοδόμος
 5350. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5351. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5352. ἐπιτελοῦντες V2--PAPNPM τελέω ἐπι
 5353. 1Esdr 6:5
 5354. καὶ C--------- καί
 5355. ἔσχοσαν VBI-AAI3P- ἔχω
 5356. χάριν N3--ASF--- χάρις
 5357. ἐπισκοπῆς N1--GSF--- ἐπισκοπή
 5358. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 5359. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5360. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5361. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 5362. παρὰ P--------- παρά
 5363. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5364. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5365. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5366. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 5367. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5368. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5369. 1Esdr 6:6
 5370. καὶ C--------- καί
 5371. οὐκ D--------- οὐ
 5372. ἐκωλύθησαν VCI-API3P- κωλύω
 5373. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5374. οἰκοδομῆς N1--GSF--- οἰκοδομή
 5375. μέχρι P--------- μέχρι
 5376. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5377. ὑποσημανθῆναι VC--APN--- σημαίνω ὑπο
 5378. Δαρείῳ N2--DSM--- Δαρεῖος
 5379. περὶ P--------- περί
 5380. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5381. καὶ C--------- καί
 5382. προσφωνηθῆναι VC--APN--- φωνέω προς
 5383. 1Esdr 6:7
 5384. ἀντίγραφον N2N-ASN--- ἀντίγραφον
 5385. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 5386. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5387. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5388. Δαρείῳ N2--DSM--- Δαρεῖος
 5389. καὶ C--------- καί
 5390. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5391. Σισίννης N1M-NSM--- Σισίννης
 5392. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5393. ἔπαρχος N2--NSM--- ἔπαρχος
 5394. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5395. καὶ C--------- καί
 5396. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 5397. καὶ C--------- καί
 5398. Σαθραβουζάνης N1M-NSM--- Σαθραβουζάνης
 5399. καὶ C--------- καί
 5400. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5401. συνέταιροι N2--NPM--- συνέταιρος
 5402. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5403. ἐν P--------- ἐν
 5404. Συρίᾳ N1A-DSF--- Συρία
 5405. καὶ C--------- καί
 5406. Φοινίκῃ N1--DSF--- Φοινίκη
 5407. ἡγεμόνες N3N-NPM--- ἡγεμών
 5408. 1Esdr 6:8
 5409. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5410. Δαρείῳ N2--DSM--- Δαρεῖος
 5411. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 5412. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5413. γνωστὰ A1--APN--- γνωστός
 5414. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 5415. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5416. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5417. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5418. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5419. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5420. ὅτι C--------- ὅτι
 5421. παραγενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι παρα
 5422. εἰς P--------- εἰς
 5423. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5424. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 5425. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5426. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 5427. καὶ C--------- καί
 5428. ἐλθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι
 5429. εἰς P--------- εἰς
 5430. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 5431. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5432. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5433. κατελάβομεν VBI-AAI1P- λαμβάνω κατα
 5434. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5435. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 5436. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5437. πρεσβυτέρους N2--APM--- πρεσβύτερος
 5438. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5439. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5440. ἐν P--------- ἐν
 5441. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5442. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5443. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 5444. οἰκοδομοῦντας V2--PAPAPM οἰκοδομέω
 5445. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5446. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5447. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5448. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 5449. καινὸν A1--ASM--- καινός
 5450. διὰ P--------- διά
 5451. λίθων N2--GPM--- λίθος
 5452. ξυστῶν A1B-GPM--- ξυστός
 5453. πολυτελῶν A3H-GPM--- πολυτελής
 5454. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 5455. τιθεμένων V7--PMPGPN τίθημι
 5456. ἐν P--------- ἐν
 5457. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5458. τοίχοις N2--DPM--- τοῖχος
 5459. 1Esdr 6:9
 5460. καὶ C--------- καί
 5461. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5462. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 5463. ἐκεῖνα RD--NPN--- ἐκεῖνος
 5464. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5465. σπουδῆς N1--GSF--- σπουδή
 5466. γιγνόμενα V1--PMPNPN γίγνομαι
 5467. καὶ C--------- καί
 5468. εὐοδούμενον V4--PMPNSN εὐοδόω
 5469. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5470. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 5471. ἐν P--------- ἐν
 5472. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5473. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5474. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5475. καὶ C--------- καί
 5476. ἐν P--------- ἐν
 5477. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5478. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 5479. καὶ C--------- καί
 5480. ἐπιμελείᾳ N1A-DSF--- ἐπιμέλεια
 5481. συντελούμενα V2--PMPNPN τελέω συν
 5482. 1Esdr 6:10
 5483. τότε D--------- τότε
 5484. ἐπυνθανόμεθα V1I-IMI1P- πυνθάνομαι
 5485. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5486. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 5487. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 5488. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5489. τίνος RI--GSM--- τίς
 5490. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5491. προστάξαντος VA--AAPGSM τάσσω προς
 5492. οἰκοδομεῖτε V2--PAI2P- οἰκοδομέω
 5493. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5494. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5495. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5496. καὶ C--------- καί
 5497. τὰ RA--APN--- ὁ
 5498. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 5499. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5500. θεμελιοῦτε V4--PAI2P- θεμελιόω
 5501. 1Esdr 6:11
 5502. ἐπηρωτήσαμεν VAI-AAI1P- ἐρωτάω ἐπι
 5503. οὖν X--------- οὖν
 5504. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5505. εἵνεκεν P--------- ἕνεκα
 5506. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5507. γνωρίσαι VA--AAN--- γνωρίζω
 5508. σοι RP--DS---- σύ
 5509. καὶ C--------- καί
 5510. γράψαι VA--AAN--- γράφω
 5511. σοι RP--DS---- σύ
 5512. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5513. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 5514. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5515. ἀφηγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι ἀπο
 5516. καὶ C--------- καί
 5517. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5518. ὀνοματογραφίαν N1A-ASF--- ὀνοματογραφία
 5519. ᾐτοῦμεν V2I-IAI1P- αἰτέω
 5520. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5521. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5522. προκαθηγουμένων V2--PMPGPM ἡγέομαι προ κατα
 5523. 1Esdr 6:12
 5524. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5525. δὲ X--------- δέ
 5526. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 5527. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5528. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5529. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5530. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 5531. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 5532. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5533. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5534. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5535. κτίσαντος VA--AAPGSM κτίζω
 5536. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5537. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 5538. καὶ C--------- καί
 5539. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5540. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5541. 1Esdr 6:13
 5542. καὶ C--------- καί
 5543. ᾠκοδόμητο VM--YMI3S- οἰκοδομέω
 5544. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5545. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5546. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 5547. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 5548. πλειόνων A3C-GPN--- πολύς
 5549. διὰ P--------- διά
 5550. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5551. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5552. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5553. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 5554. καὶ C--------- καί
 5555. ἰσχυροῦ A1A-GSM--- ἰσχυρός
 5556. καὶ C--------- καί
 5557. ἐπετελέσθη VSI-API3S- τελέω ἐπι
 5558. 1Esdr 6:14
 5559. καὶ C--------- καί
 5560. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 5561. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5562. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 5563. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5564. παραπικράναντες VA--AAPNPM πικραίνω παρα
 5565. ἥμαρτον VBI-AAI3P- ἁμαρτάνω
 5566. εἰς P--------- εἰς
 5567. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5568. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5569. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5570. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5571. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5572. οὐράνιον A1A-ASM--- οὐράνιος
 5573. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5574. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5575. εἰς P--------- εἰς
 5576. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5577. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5578. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5579. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 5580. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5581. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5582. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 5583. 1Esdr 6:15
 5584. τόν RA--ASM--- ὁ
 5585. τε X--------- τε
 5586. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5587. καθελόντες VB--AAPNPM αἱρέω κατα
 5588. ἐνεπύρισαν VAI-AAI3P- πυρίζω ἐν
 5589. καὶ C--------- καί
 5590. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5591. λαὸν N2--ASM--- λαός
 5592. ᾐχμαλώτευσαν VAI-AAI3P- αἰχμαλωτεύω
 5593. εἰς P--------- εἰς
 5594. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 5595. 1Esdr 6:16
 5596. ἐν P--------- ἐν
 5597. δὲ X--------- δέ
 5598. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5599. πρώτῳ A1--DSN--- πρῶτος
 5600. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 5601. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 5602. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 5603. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 5604. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 5605. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5606. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5607. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5608. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 5609. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 5610. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5611. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5612. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5613. 1Esdr 6:17
 5614. καὶ C--------- καί
 5615. τὰ RA--APN--- ὁ
 5616. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 5617. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5618. τὰ RA--APN--- ὁ
 5619. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 5620. καὶ C--------- καί
 5621. τὰ RA--APN--- ὁ
 5622. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 5623. ἃ RR--APN--- ὅς
 5624. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 5625. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5626. ἐκ P--------- ἐκ
 5627. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5628. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5629. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5630. ἐν P--------- ἐν
 5631. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5632. καὶ C--------- καί
 5633. ἀπηρείσατο VAI-AMI3S- ἐρείδομαι ἀπο
 5634. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 5635. ἐν P--------- ἐν
 5636. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5637. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5638. ναῷ N2--DSM--- ναός
 5639. πάλιν D--------- πάλιν
 5640. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 5641. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 5642. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 5643. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5644. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5645. ἐκ P--------- ἐκ
 5646. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5647. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 5648. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5649. ἐν P--------- ἐν
 5650. Βαβυλῶνι N3W-DSF--- Βαβυλών
 5651. καὶ C--------- καί
 5652. παρεδόθη VCI-API3S- δίδωμι παρα
 5653. Ζοροβαβελ N---DSM--- Ζοροβαβελ
 5654. καὶ C--------- καί
 5655. Σαναβασσάρῳ N2--DSM--- Σαναβάσσαρος
 5656. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5657. ἐπάρχῳ N2--DSM--- ἔπαρχος
 5658. 1Esdr 6:18
 5659. καὶ C--------- καί
 5660. ἐπετάγη VDI-API3S- τάσσω ἐπι
 5661. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5662. ἀπενέγκαντι VA--AAPDSM φέρω ἀπο
 5663. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5664. τὰ RA--APN--- ὁ
 5665. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5666. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5667. ἀποθεῖναι VE--AAN--- τίθημι ἀπο
 5668. ἐν P--------- ἐν
 5669. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5670. ναῷ N2--DSM--- ναός
 5671. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5672. ἐν P--------- ἐν
 5673. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5674. καὶ C--------- καί
 5675. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5676. ναὸν N2--ASM--- ναός
 5677. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5678. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5679. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5680. οἰκοδομηθῆναι VC--APN--- οἰκοδομέω
 5681. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5682. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5683. τόπου N2--GSM--- τόπος
 5684. 1Esdr 6:19
 5685. τότε D--------- τότε
 5686. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5687. Σαναβάσσαρος N2--NSM--- Σαναβάσσαρος
 5688. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 5689. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 5690. ἐνεβάλετο VBI-AMI3S- βάλλω ἐν
 5691. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5692. θεμελίους A1B-APM--- θεμέλιος
 5693. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5694. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5695. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5696. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5697. ἐν P--------- ἐν
 5698. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5699. καὶ C--------- καί
 5700. ἀπ' P--------- ἀπό
 5701. ἐκείνου RD--GSN--- ἐκεῖνος
 5702. μέχρι P--------- μέχρι
 5703. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5704. νῦν D--------- νῦν
 5705. οἰκοδομούμενος V2--PMPNSM οἰκοδομέω
 5706. οὐκ D--------- οὐ
 5707. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5708. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 5709. 1Esdr 6:20
 5710. νῦν D--------- νῦν
 5711. οὖν X--------- οὖν
 5712. εἰ C--------- εἰ
 5713. κρίνεται V1--PMI3S- κρίνω
 5714. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5715. ἐπισκεπήτω VD--APD3S- σκέπτομαι ἐπι
 5716. ἐν P--------- ἐν
 5717. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5718. βασιλικοῖς A1--DPN--- βασιλικός
 5719. βιβλιοφυλακίοις N2N-DPN--- βιβλιοφυλάκιον
 5720. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5721. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5722. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5723. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5724. ἐν P--------- ἐν
 5725. Βαβυλῶνι N3W-DSF--- Βαβυλών
 5726. 1Esdr 6:21
 5727. καὶ C--------- καί
 5728. ἐὰν C--------- ἐάν
 5729. εὑρίσκηται V1--PMS3S- εὑρίσκω
 5730. μετὰ P--------- μετά
 5731. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5732. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 5733. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 5734. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5735. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5736. γενομένην VB--AMPASF γίγνομαι
 5737. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5738. οἰκοδομὴν N1--ASF--- οἰκοδομή
 5739. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5740. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5741. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5742. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5743. ἐν P--------- ἐν
 5744. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5745. καὶ C--------- καί
 5746. κρίνηται VA--AMS3S- κρίνω
 5747. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5748. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5749. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5750. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5751. προσφωνησάτω VA--AAD3S- φωνέω προς
 5752. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5753. περὶ P--------- περί
 5754. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 5755. 1Esdr 6:22
 5756. τότε D--------- τότε
 5757. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5758. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5759. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 5760. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 5761. ἐπισκέψασθαι VA--AMN--- σκέπτομαι ἐπι
 5762. ἐν P--------- ἐν
 5763. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5764. βασιλικοῖς A1--DPN--- βασιλικός
 5765. βιβλιοφυλακίοις N2N-DPN--- βιβλιοφυλάκιον
 5766. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5767. κειμένοις V5--PMPDPN κεῖμαι
 5768. ἐν P--------- ἐν
 5769. Βαβυλῶνι N3W-DSF--- Βαβυλών
 5770. καὶ C--------- καί
 5771. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 5772. ἐν P--------- ἐν
 5773. Ἐκβατάνοις N---DS---- Ἐκβάτανα
 5774. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5775. βάρει N3I-DSF--- βάρις
 5776. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5777. ἐν P--------- ἐν
 5778. Μηδίᾳ N---DS---- Μηδεία
 5779. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 5780. τόμος N2--NSM--- τόμος
 5781. εἷς M--------- εἷς
 5782. ἐν P--------- ἐν
 5783. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 5784. ὑπεμνημάτιστο VM--YMI3S- ὑπομνηματίζομαι
 5785. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 5786. 1Esdr 6:23
 5787. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 5788. πρώτου A1--GSN--- πρῶτος
 5789. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 5790. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 5791. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5792. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 5793. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 5794. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5795. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5796. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5797. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5798. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5799. ἐν P--------- ἐν
 5800. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5801. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 5802. ὅπου X--------- ὅπου
 5803. ἐπιθύουσιν V1--PAI3P- θύω ἐπι
 5804. διὰ P--------- διά
 5805. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 5806. ἐνδελεχοῦς A3H-GSN--- ἐνδελεχής
 5807. 1Esdr 6:24
 5808. οὗ RR--GSN--- ὅς
 5809. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5810. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 5811. πήχεων N3E-GPM--- πῆχυς
 5812. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 5813. πλάτος N3E-NSN--- πλάτος
 5814. πήχεων N3E-GPM--- πῆχυς
 5815. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 5816. διὰ P--------- διά
 5817. δόμων N2--GPM--- δόμος
 5818. λιθίνων A1--GPM--- λίθινος
 5819. ξυστῶν A1B-GPM--- ξυστός
 5820. τριῶν A3--GPM--- τρεῖς
 5821. καὶ C--------- καί
 5822. δόμου N2--GSM--- δόμος
 5823. ξυλίνου A1--GSM--- ξύλινος
 5824. ἐγχωρίου A1B-GSM--- ἐγχώριος
 5825. καινοῦ A1--GSM--- καινός
 5826. ἑνός A3--GSM--- εἷς
 5827. καὶ C--------- καί
 5828. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5829. δαπάνημα N3M-ASN--- δαπάνημα
 5830. δοθῆναι VC--APN--- δίδωμι
 5831. ἐκ P--------- ἐκ
 5832. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5833. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5834. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 5835. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5836. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5837. 1Esdr 6:25
 5838. καὶ C--------- καί
 5839. τὰ RA--APN--- ὁ
 5840. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 5841. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5842. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5843. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5844. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5845. τά RA--APN--- ὁ
 5846. τε X--------- τε
 5847. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 5848. καὶ C--------- καί
 5849. τὰ RA--APN--- ὁ
 5850. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 5851. ἃ RR--APN--- ὅς
 5852. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 5853. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5854. ἐκ P--------- ἐκ
 5855. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5856. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5857. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5858. ἐν P--------- ἐν
 5859. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5860. καὶ C--------- καί
 5861. ἀπήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀπο
 5862. εἰς P--------- εἰς
 5863. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 5864. ἀποκατασταθῆναι VC--APN--- ἵστημι ἀπο κατα
 5865. εἰς P--------- εἰς
 5866. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5867. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5868. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5869. ἐν P--------- ἐν
 5870. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5871. οὗ D--------- οὗ
 5872. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5873. κείμενα V5--PMPNPN κεῖμαι
 5874. ὅπως C--------- ὅπως
 5875. τεθῇ VC--APS3S- τίθημι
 5876. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5877. 1Esdr 6:26
 5878. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 5879. δὲ X--------- δέ
 5880. ἐπιμεληθῆναι VC--APN--- μελέομαι ἐπι
 5881. Σισίννῃ N1M-DSM--- Σισίννης
 5882. ἐπάρχῳ N2--DSM--- ἔπαρχος
 5883. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5884. καὶ C--------- καί
 5885. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 5886. καὶ C--------- καί
 5887. Σαθραβουζάνῃ N1M-DSM--- Σαθραβουζάνης
 5888. καὶ C--------- καί
 5889. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5890. συνεταίροις N2--DPM--- συνέταιρος
 5891. καὶ C--------- καί
 5892. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5893. ἀποτεταγμένοις VK--XMPDPM τάσσω ἀπο
 5894. ἐν P--------- ἐν
 5895. Συρίᾳ N1A-DSF--- Συρία
 5896. καὶ C--------- καί
 5897. Φοινίκῃ N1--DSF--- Φοινίκη
 5898. ἡγεμόσιν N3N-DPM--- ἡγεμών
 5899. ἀπέχεσθαι V1--PMN--- ἔχω ἀπο
 5900. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5901. τόπου N2--GSM--- τόπος
 5902. ἐᾶσαι VA--AAN--- ἐάω
 5903. δὲ X--------- δέ
 5904. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5905. παῖδα N3D-ASM--- παῖς
 5906. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5907. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5908. Ζοροβαβελ N---ASM--- Ζοροβαβελ
 5909. ἔπαρχον N2--ASM--- ἔπαρχος
 5910. δὲ X--------- δέ
 5911. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5912. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 5913. καὶ C--------- καί
 5914. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5915. πρεσβυτέρους N2--APM--- πρεσβύτερος
 5916. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5917. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5918. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5919. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5920. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5921. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5922. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 5923. οἰκοδομεῖν V2--PAN--- οἰκοδομέω
 5924. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5925. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5926. τόπου N2--GSM--- τόπος
 5927. 1Esdr 6:27
 5928. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 5929. δὲ X--------- δέ
 5930. ἐπέταξα VAI-AAI1S- τάσσω ἐπι
 5931. ὁλοσχερῶς D--------- ὁλοσχερῶς
 5932. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 5933. καὶ C--------- καί
 5934. ἀτενίσαι VA--AAN--- ἀτενίζω
 5935. ἵνα C--------- ἵνα
 5936. συμποιῶσιν V2--PAS3P- ποιέω συν
 5937. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5938. ἐκ P--------- ἐκ
 5939. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5940. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 5941. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5942. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 5943. μέχρι P--------- μέχρι
 5944. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5945. ἐπιτελεσθῆναι VS--APN--- τελέω ἐπι
 5946. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5947. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5948. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5949. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5950. 1Esdr 6:28
 5951. καὶ C--------- καί
 5952. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5953. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5954. φορολογίας N1A-GSF--- φορολογία
 5955. Κοίλης N1--GSF--- Κοίλη
 5956. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5957. καὶ C--------- καί
 5958. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 5959. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 5960. σύνταξιν N3I-ASF--- σύνταξις
 5961. δίδοσθαι V8--PMN--- δίδωμι
 5962. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 5963. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5964. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 5965. εἰς P--------- εἰς
 5966. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 5967. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5968. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5969. Ζοροβαβελ N---DSM--- Ζοροβαβελ
 5970. ἐπάρχῳ N2--DSM--- ἔπαρχος
 5971. εἰς P--------- εἰς
 5972. ταύρους N2--APM--- ταῦρος
 5973. καὶ C--------- καί
 5974. κριοὺς N2--APM--- κριός
 5975. καὶ C--------- καί
 5976. ἄρνας N3--APM--- ἀρνός
 5977. 1Esdr 6:29
 5978. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 5979. δὲ X--------- δέ
 5980. καὶ C--------- καί
 5981. πυρὸν N2--ASM--- πυρός
 5982. καὶ C--------- καί
 5983. ἅλα N3--ASM--- ἅλς
 5984. καὶ C--------- καί
 5985. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 5986. καὶ C--------- καί
 5987. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 5988. ἐνδελεχῶς D--------- ἐνδελεχῶς
 5989. κατ' P--------- κατά
 5990. ἐνιαυτόν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 5991. καθὼς C--------- καθώς
 5992. ἂν X--------- ἄν
 5993. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5994. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 5995. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5996. ἐν P--------- ἐν
 5997. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5998. ὑπαγορεύσωσιν VA--AAS3P- ἀγορεύω ὑπο
 5999. ἀναλίσκεσθαι V1--PPN--- ἁλίσκω ἀνα
 6000. καθ' P--------- κατά
 6001. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 6002. ἀναμφισβητήτως D--------- ἀναμφισβητήτως
 6003. 1Esdr 6:30
 6004. ὅπως C--------- ὅπως
 6005. προσφέρωνται V1--PMS3P- φέρω προς
 6006. σπονδαὶ N1--NPF--- σπονδή
 6007. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6008. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6009. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6010. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 6011. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6012. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6013. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6014. καὶ C--------- καί
 6015. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6016. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 6017. καὶ C--------- καί
 6018. προσεύχωνται V1--PMS3P- εὔχομαι προς
 6019. περὶ P--------- περί
 6020. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6021. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6022. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 6023. 1Esdr 6:31
 6024. καὶ C--------- καί
 6025. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 6026. ἵνα C--------- ἵνα
 6027. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 6028. ἐὰν C--------- ἐάν
 6029. παραβῶσίν VB--AAS3P- βαίνω παρα
 6030. τι RI--ASN--- τις
 6031. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6032. προειρημένων VM--XMPGPN ἐρῶ προ
 6033. καὶ C--------- καί
 6034. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6035. προσγεγραμμένων VP--XMPGPN γράφω προς
 6036. ἢ C--------- ἤ
 6037. καὶ D--------- καί
 6038. ἀκυρώσωσιν VA--AAS3P- ἀκυρόω
 6039. λημφθῆναι VV--APN--- λαμβάνω
 6040. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 6041. ἐκ P--------- ἐκ
 6042. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6043. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 6044. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6045. καὶ C--------- καί
 6046. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6047. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 6048. κρεμασθῆναι VS--APN--- κρεμάζω
 6049. καὶ C--------- καί
 6050. τὰ RA--APN--- ὁ
 6051. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 6052. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6053. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6054. βασιλικά A1--APN--- βασιλικός
 6055. 1Esdr 6:32
 6056. διὰ P--------- διά
 6057. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6058. καὶ D--------- καί
 6059. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6060. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6061. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6062. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6063. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6064. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6065. ἐπικέκληται VM--XMI3S- καλέω ἐπι
 6066. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6067. ἀφανίσαι VA--AAO3S- ἵζω ἀπο ἀνα
 6068. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6069. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6070. καὶ C--------- καί
 6071. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 6072. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6073. ἐκτενεῖ VF2-FAI3S- τείνω ἐκ
 6074. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6075. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6076. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6077. κωλῦσαι VA--AAN--- κωλύω
 6078. ἢ C--------- ἤ
 6079. κακοποιῆσαι VA--AAN--- κακοποιέω
 6080. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6081. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6082. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6083. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6084. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 6085. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6086. ἐν P--------- ἐν
 6087. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6088. 1Esdr 6:33
 6089. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6090. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6091. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 6092. δεδογμάτικα VX--XAI1S- δογματίζω
 6093. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 6094. κατὰ P--------- κατά
 6095. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6096. γίγνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 6097. 1Esdr 7:1
 6098. τότε D--------- τότε
 6099. Σισίννης N1M-NSM--- Σισίννης
 6100. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6101. ἔπαρχος N2--NSM--- ἔπαρχος
 6102. Κοίλης N1--GSF--- Κοίλη
 6103. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 6104. καὶ C--------- καί
 6105. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 6106. καὶ C--------- καί
 6107. Σαθραβουζάνης N1M-NSM--- Σαθραβουζάνης
 6108. καὶ C--------- καί
 6109. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6110. συνέταιροι N2--NPM--- συνέταιρος
 6111. κατακολουθήσαντες VA--AAPNPM ἀκολουθέω κατα
 6112. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6113. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6114. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6115. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6116. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6117. προσταγεῖσιν VD--APPDPM τάσσω προς
 6118. 1Esdr 7:2
 6119. ἐπεστάτουν V2I-IAI3P- ἐπιστατέω
 6120. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6121. ἱερῶν A1A-GPN--- ἱερός
 6122. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 6123. ἐπιμελέστερον D--------- ἐπιμελῶς
 6124. συνεργοῦντες V2--PAPNPM ἐργέω συν
 6125. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6126. πρεσβυτέροις N2--DPM--- πρεσβύτερος
 6127. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6128. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 6129. καὶ C--------- καί
 6130. ἱεροστάταις N1M-DPM--- ἱεροστάτης
 6131. 1Esdr 7:3
 6132. καὶ C--------- καί
 6133. εὔοδα A1B-NPN--- εὔοδος
 6134. ἐγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι
 6135. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6136. ἱερὰ A1A-NPN--- ἱερός
 6137. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 6138. προφητευόντων V1--PAPGPM προφητεύω
 6139. Αγγαιου N2--GSM--- Ἁγγαῖος
 6140. καὶ C--------- καί
 6141. Ζαχαριου N1T-GSM--- Ζαχαρίας
 6142. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6143. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 6144. 1Esdr 7:4
 6145. καὶ C--------- καί
 6146. συνετέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω συν
 6147. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 6148. διὰ P--------- διά
 6149. προστάγματος N3M-GSN--- πρόσταγμα
 6150. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6151. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6152. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6153. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6154. 1Esdr 7:5
 6155. καὶ C--------- καί
 6156. μετὰ P--------- μετά
 6157. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6158. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 6159. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 6160. καὶ C--------- καί
 6161. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6162. καὶ C--------- καί
 6163. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 6164. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6165. Περσῶν N---GPM--- Πέρσης
 6166. συνετελέσθη VSI-API3S- τελέω συν
 6167. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6168. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6170. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 6171. ἕως C--------- ἕως
 6172. τρίτης A1--GSF--- τρίτος
 6173. καὶ C--------- καί
 6174. εἰκάδος N3D-GSF--- εἰκάς
 6175. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 6176. Αδαρ N---GS---- Αδαρ
 6177. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6178. ἕκτου A1--GSN--- ἕκτος
 6179. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 6180. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6181. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6182. 1Esdr 7:6
 6183. καὶ C--------- καί
 6184. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6185. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6186. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6187. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6188. καὶ C--------- καί
 6189. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6190. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 6191. καὶ C--------- καί
 6192. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6193. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 6194. καὶ C--------- καί
 6195. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6196. λοιποὶ A1--NPM--- λοιπός
 6197. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6198. ἐκ P--------- ἐκ
 6199. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6200. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6201. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6202. προστεθέντες VC--APPNPM τίθημι προς
 6203. ἀκολούθως D--------- ἀκολούθως
 6204. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6205. ἐν P--------- ἐν
 6206. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6207. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 6208. βίβλῳ N2--DSF--- βίβλος
 6209. 1Esdr 7:7
 6210. καὶ C--------- καί
 6211. προσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω προς
 6212. εἰς P--------- εἰς
 6213. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6214. ἐγκαινισμὸν N2--ASM--- ἐγκαινισμός
 6215. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6216. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 6217. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6218. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6219. ταύρους N2--APM--- ταῦρος
 6220. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 6221. κριοὺς N2--APM--- κριός
 6222. διακοσίους A1A-APM--- διακόσιοι
 6223. ἄρνας N3--APM--- ἀρνός
 6224. τετρακοσίους A1A-APM--- τετρακόσιοι
 6225. 1Esdr 7:8
 6226. χιμάρους N2--APM--- χίμαρος
 6227. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6228. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 6229. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 6230. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6231. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6232. δώδεκα M--------- δώδεκα
 6233. πρὸς P--------- πρός
 6234. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 6235. ἐκ P--------- ἐκ
 6236. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6237. φυλάρχων N2--GPM--- φύλαρχος
 6238. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6239. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6240. δώδεκα M--------- δώδεκα
 6241. 1Esdr 7:9
 6242. καὶ C--------- καί
 6243. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 6244. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6245. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 6246. καὶ C--------- καί
 6247. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6248. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 6249. ἐστολισμένοι VT--XMPNPM στολίζω
 6250. κατὰ P--------- κατά
 6251. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 6252. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6253. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6254. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 6255. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6256. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6257. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6258. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6259. ἀκολούθως D--------- ἀκολούθως
 6260. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6261. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 6262. βίβλῳ N2--DSF--- βίβλος
 6263. καὶ C--------- καί
 6264. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6265. θυρωροὶ N2--NPM--- θυρωρός
 6266. ἐφ' P--------- ἐπί
 6267. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 6268. πυλῶνος N3W-GSM--- πυλών
 6269. 1Esdr 7:10
 6270. καὶ C--------- καί
 6271. ἠγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω
 6272. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6273. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6274. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6275. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6276. ἐκ P--------- ἐκ
 6277. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6278. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6279. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6280. πασχα N---ASN--- πασχα
 6281. ἐν P--------- ἐν
 6282. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6283. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 6284. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6285. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 6286. μηνός N3--GSM--- μήν
 6287. ὅτι C--------- ὅτι
 6288. ἡγνίσθησαν VCI-API3P- ἁγνίζω
 6289. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6290. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 6291. καὶ C--------- καί
 6292. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6293. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 6294. ἅμα D--------- ἅμα
 6295. 1Esdr 7:11
 6296. καὶ C--------- καί
 6297. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6298. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6299. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6300. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6301. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6302. οὐχ D--------- οὐ
 6303. ἡγνίσθησαν VCI-API3P- ἁγνίζω
 6304. ὅτι C--------- ὅτι
 6305. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6306. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 6307. ἅμα D--------- ἅμα
 6308. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6309. ἡγνίσθησαν VCI-API3P- ἁγνίζω
 6310. 1Esdr 7:12
 6311. καὶ C--------- καί
 6312. ἔθυσαν VAI-AAI3P- θύω
 6313. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6314. πασχα N---ASN--- πασχα
 6315. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 6316. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6317. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 6318. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6319. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6320. καὶ C--------- καί
 6321. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6322. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 6323. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6324. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6325. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 6326. καὶ C--------- καί
 6327. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6328. 1Esdr 7:13
 6329. καὶ C--------- καί
 6330. ἐφάγοσαν VBI-AAI3P- ἐσθίω
 6331. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6332. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6333. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6334. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6335. ἐκ P--------- ἐκ
 6336. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6337. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6338. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6339. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6340. χωρισθέντες VS--APPNPM χωρίζω
 6341. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6342. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6343. βδελυγμάτων N3M-GPN--- βδέλυγμα
 6344. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6345. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 6346. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6347. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6348. ζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω
 6349. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6350. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6351. 1Esdr 7:14
 6352. καὶ C--------- καί
 6353. ἠγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω
 6354. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6355. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 6356. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6357. ἀζύμων A1B-GPM--- ἄζυμος
 6358. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6359. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 6360. εὐφραινόμενοι V1--PMPNPM εὐφραίνω
 6361. ἔναντι P--------- ἔναντι
 6362. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6363. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6364. 1Esdr 7:15
 6365. ὅτι C--------- ὅτι
 6366. μετέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω μετα
 6367. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6368. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 6369. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6370. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6371. Ἀσσυρίων N2--GPM--- Ἀσσύριος
 6372. ἐπ' P--------- ἐπί
 6373. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6374. κατισχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω κατα
 6375. τὰς RA--APF--- ὁ
 6376. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 6377. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6378. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6379. τὰ RA--APN--- ὁ
 6380. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 6381. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6382. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6383. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6384. 1Esdr 8:1
 6385. καὶ C--------- καί
 6386. μεταγενέστερος A3H-NSMC-- μεταγενής
 6387. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 6388. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 6389. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 6390. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6391. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 6392. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6393. προσέβη VZI-AAI3S- βαίνω προς
 6394. Εσδρας N---NSM--- Ἔσδρας
 6395. Σαραιου N---GSM--- Σαραιά
 6396. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6397. Εζεριου N1T-GSM--- Ἐζερίας
 6398. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6399. Χελκιου N1T-GSM--- Χελκείας
 6400. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6401. Σαλημου N---GSM--- Σάλημος
 6402. 1Esdr 8:2
 6403. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6404. Σαδδουκου N---GSM--- Σάδδουκος
 6405. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6406. Αχιτωβ N---GSM--- Αχιτωβ
 6407. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6408. Αμαριου N1T-GSM--- Ἀμαρίας
 6409. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6410. Οζιου N1T-GSM--- Ὀζείας
 6411. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6412. Βοκκα N---GSM--- Βοκκα
 6413. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6414. Αβισουε N---GSM--- Αβισουε
 6415. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6416. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 6417. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6418. Ελεαζαρ N---GSM--- Ελεαζαρ
 6419. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6420. Ααρων N---GSM--- Ἀαρών
 6421. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6422. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 6423. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 6424. 1Esdr 8:3
 6425. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 6426. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 6427. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 6428. ἐκ P--------- ἐκ
 6429. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 6430. ὡς C--------- ὡς
 6431. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 6432. εὐφυὴς A3H-NSM--- εὐφυής
 6433. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 6434. ἐν P--------- ἐν
 6435. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6436. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 6437. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 6438. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6439. ἐκδεδομένῳ VM--XMPDSM δίδωμι ἐκ
 6440. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6441. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6442. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6443. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6444. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6445. 1Esdr 8:4
 6446. καὶ C--------- καί
 6447. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 6448. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6449. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6450. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6451. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 6452. εὑρόντος VB--AAPGSM εὑρίσκω
 6453. χάριν N3--ASF--- χάρις
 6454. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6455. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6456. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6457. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6458. τὰ RA--APN--- ὁ
 6459. ἀξιώματα N3M-APN--- ἀξίωμα
 6460. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6461. 1Esdr 8:5
 6462. καὶ C--------- καί
 6463. συνανέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω συν ἀνα
 6464. ἐκ P--------- ἐκ
 6465. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6466. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6467. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6468. καὶ C--------- καί
 6469. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6470. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 6471. καὶ C--------- καί
 6472. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 6473. καὶ C--------- καί
 6474. ἱεροψαλτῶν N1M-GPM--- ἱεροψάλτης
 6475. καὶ C--------- καί
 6476. θυρωρῶν N2--GPM--- θυρωρός
 6477. καὶ C--------- καί
 6478. ἱεροδούλων N2--GPM--- ἱερόδουλος
 6479. εἰς P--------- εἰς
 6480. Ιεροσόλυμα N---ASF--- Ιερουσολημ
 6481. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 6482. ἑβδόμου A1--GSN--- ἕβδομος
 6483. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 6484. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 6485. ἐν P--------- ἐν
 6486. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6487. πέμπτῳ A1--DSM--- πέμπτος
 6488. μηνί N3--DSM--- μήν
 6489. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 6490. ἐνιαυτὸς N2--NSM--- ἐνιαυτός
 6491. ἕβδομος A1--NSM--- ἕβδομος
 6492. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6493. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6494. 1Esdr 8:6
 6495. ἐξελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι ἐκ
 6496. γὰρ X--------- γάρ
 6497. ἐκ P--------- ἐκ
 6498. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 6499. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6500. νουμηνίᾳ N1A-DSF--- νουμηνία
 6501. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6502. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 6503. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 6504. ἐν P--------- ἐν
 6505. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6506. νουμηνίᾳ N1A-DSF--- νουμηνία
 6507. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6508. πέμπτου A1--GSM--- πέμπτος
 6509. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 6510. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 6511. εἰς P--------- εἰς
 6512. Ιεροσόλυμα N---ASF--- Ιερουσολημ
 6513. κατὰ P--------- κατά
 6514. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6515. δοθεῖσαν VC--APPASF δίδωμι
 6516. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6517. εὐοδίαν N1A-ASF--- εὐοδία
 6518. παρὰ P--------- παρά
 6519. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6520. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6521. ἐπ' P--------- ἐπί
 6522. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 6523. 1Esdr 8:7
 6524. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6525. γὰρ X--------- γάρ
 6526. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 6527. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 6528. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 6529. περιεῖχεν V1I-IAI3S- ἔχω περι
 6530. εἰς P--------- εἰς
 6531. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6532. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 6533. παραλιπεῖν VB--AAN--- λείπω παρα
 6534. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6535. ἐκ P--------- ἐκ
 6536. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6537. νόμου N2--GSM--- νόμος
 6538. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6539. καὶ C--------- καί
 6540. ἐκ P--------- ἐκ
 6541. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6542. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 6543. διδάξαι VA--AAN--- διδάσκω
 6544. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6545. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6546. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6547. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6548. τὰ RA--APN--- ὁ
 6549. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 6550. καὶ C--------- καί
 6551. τὰ RA--APN--- ὁ
 6552. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 6553. 1Esdr 8:8
 6554. προσπεσόντος VB--AAPGSN πίπτω προς
 6555. δὲ X--------- δέ
 6556. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6557. γραφέντος VD--APPGSN γράφω
 6558. προστάγματος N3M-GSN--- πρόσταγμα
 6559. παρὰ P--------- παρά
 6560. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 6561. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6562. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6563. πρὸς P--------- πρός
 6564. Εσδραν N---ASM--- Εσδρας
 6565. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6566. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 6567. καὶ C--------- καί
 6568. ἀναγνώστην N1M-GSM--- ἀναγνώστης
 6569. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6570. νόμου N2--GSM--- νόμος
 6571. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6572. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6573. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6574. ἀντίγραφον N2N-NSN--- ἀντίγραφον
 6575. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6576. ὑποκείμενον V5--PMPNSN κεῖμαι ὑπο
 6577. 1Esdr 8:9
 6578. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6579. Ἀρταξέρξης N---NSM--- Ἀρταξέρξης
 6580. Εσδρα N---DSM--- Εσδρας
 6581. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6582. ἱερεῖ N3V-DSM--- ἱερεύς
 6583. καὶ C--------- καί
 6584. ἀναγνώστῃ N1M-DSM--- ἀναγνώστης
 6585. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6586. νόμου N2--GSM--- νόμος
 6587. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6588. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 6589. 1Esdr 8:10
 6590. καὶ C--------- καί
 6591. τὰ RA--APN--- ὁ
 6592. φιλάνθρωπα A1B-APN--- φιλάνθρωπος
 6593. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6594. κρίνας VA--AAPNSM κρίνω
 6595. προσέταξα VAI-AAI1S- τάσσω προς
 6596. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6597. βουλομένους V1--PMPAPM βούλομαι
 6598. ἐκ P--------- ἐκ
 6599. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6600. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 6601. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6602. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 6603. αἱρετίζοντας V1--PAPAPM αἱρετίζω
 6604. καὶ C--------- καί
 6605. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6606. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 6607. καὶ C--------- καί
 6608. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6609. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 6610. καὶ C--------- καί
 6611. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6612. δὲ X--------- δέ
 6613. ἐν P--------- ἐν
 6614. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6615. ἡμετέρᾳ A1A-DSF--- ἡμέτερος
 6616. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 6617. συμπορεύεσθαί V1--PMN--- πορεύομαι συν
 6618. σοι RP--DS---- σύ
 6619. εἰς P--------- εἰς
 6620. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6621. 1Esdr 8:11
 6622. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 6623. οὖν X--------- οὖν
 6624. ἐνθυμοῦνται V4--PMI3P- θυμόω ἐν
 6625. συνεξορμάτωσαν V3--PAD3P- ὁρμάω συν ἐκ
 6626. καθάπερ D--------- καθάπερ
 6627. δέδοκται VK--XMI3S- δοκέω
 6628. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 6629. τε X--------- τε
 6630. καὶ D--------- καί
 6631. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6632. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6633. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 6634. συμβουλευταῖς N1M-DPM--- συμβουλευτής
 6635. 1Esdr 8:12
 6636. ὅπως C--------- ὅπως
 6637. ἐπισκέψωνται VA--AMS3P- σκέπτομαι ἐπι
 6638. τὰ RA--APN--- ὁ
 6639. κατὰ P--------- κατά
 6640. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6641. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 6642. καὶ C--------- καί
 6643. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6644. ἀκολούθως D--------- ἀκολούθως
 6645. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 6646. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 6647. ἐν P--------- ἐν
 6648. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6649. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 6650. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6651. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6652. 1Esdr 8:13
 6653. καὶ C--------- καί
 6654. ἀπενεγκεῖν VB--AAN--- φέρω ἀπο
 6655. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 6656. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6657. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 6658. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6659. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6660. ἃ RR--APN--- ὅς
 6661. ηὐξάμην VAI-AMI1S- εὔχομαι
 6662. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 6663. τε X--------- τε
 6664. καὶ C--------- καί
 6665. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6666. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 6667. εἰς P--------- εἰς
 6668. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6669. καὶ C--------- καί
 6670. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 6671. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 6672. καὶ C--------- καί
 6673. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 6674. ὃ RR--NSN--- ὅς
 6675. ἐὰν D--------- ἐάν
 6676. εὑρεθῇ VC--APS3S- εὑρίσκω
 6677. ἐν P--------- ἐν
 6678. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6679. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 6680. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6681. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 6682. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6683. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 6684. εἰς P--------- εἰς
 6685. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6686. σὺν P--------- σύν
 6687. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6688. δεδωρημένῳ VM--XMPDSN δωρέομαι
 6689. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6690. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6691. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 6692. εἰς P--------- εἰς
 6693. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6694. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 6695. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6696. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6697. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6698. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6699. ἐν P--------- ἐν
 6700. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6701. 1Esdr 8:14
 6702. συναχθῆναι VQ--APN--- ἄγω συν
 6703. τό RA--ASN--- ὁ
 6704. τε X--------- τε
 6705. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 6706. καὶ C--------- καί
 6707. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 6708. εἰς P--------- εἰς
 6709. ταύρους N2--APM--- ταῦρος
 6710. καὶ C--------- καί
 6711. κριοὺς N2--APM--- κριός
 6712. καὶ C--------- καί
 6713. ἄρνας N3--APM--- ἀρνός
 6714. καὶ C--------- καί
 6715. τὰ RA--APN--- ὁ
 6716. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 6717. ἀκόλουθα A1B-APN--- ἀκόλουθος
 6718. 1Esdr 8:15
 6719. ὥστε C--------- ὥστε
 6720. προσενεγκεῖν VB--AAN--- φέρω προς
 6721. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 6722. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6723. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6724. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 6725. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6726. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6727. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6728. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6729. ἐν P--------- ἐν
 6730. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6731. 1Esdr 8:16
 6732. καὶ C--------- καί
 6733. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6734. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 6735. ἂν X--------- ἄν
 6736. βούλῃ V1--PMS2S- βούλομαι
 6737. μετὰ P--------- μετά
 6738. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6739. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 6740. σου RP--GS---- σύ
 6741. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 6742. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 6743. καὶ C--------- καί
 6744. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 6745. ἐπιτέλει V2--PAD2S- τελέω ἐπι
 6746. κατὰ P--------- κατά
 6747. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6748. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 6749. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6750. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6751. σου RP--GS---- σύ
 6752. 1Esdr 8:17
 6753. καὶ C--------- καί
 6754. τὰ RA--APN--- ὁ
 6755. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 6756. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 6757. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6758. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6759. τὰ RA--APN--- ὁ
 6760. διδόμενά V8--PMPAPN δίδωμι
 6761. σοι RP--DS---- σύ
 6762. εἰς P--------- εἰς
 6763. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6764. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 6765. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6766. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 6767. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6768. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6769. σου RP--GS---- σύ
 6770. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6771. ἐν P--------- ἐν
 6772. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6773. 1Esdr 8:18
 6774. καὶ C--------- καί
 6775. τὰ RA--APN--- ὁ
 6776. λοιπά A1--APN--- λοιπός
 6777. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 6778. ἂν X--------- ἄν
 6779. ὑποπίπτῃ V1--PMS2S- πίπτω ὑπο
 6780. σοι RP--DS---- σύ
 6781. εἰς P--------- εἰς
 6782. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6783. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 6784. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6785. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 6786. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6787. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6788. σου RP--GS---- σύ
 6789. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 6790. ἐκ P--------- ἐκ
 6791. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6792. βασιλικοῦ A1--GSN--- βασιλικός
 6793. γαζοφυλακίου N2N-GSN--- γαζοφυλάκιον
 6794. 1Esdr 8:19
 6795. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 6796. δὲ X--------- δέ
 6797. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 6798. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6799. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6800. προσέταξα VAI-AAI1S- τάσσω προς
 6801. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6802. γαζοφύλαξι N3K-DPM--- γαζοφύλαξ
 6803. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 6804. καὶ C--------- καί
 6805. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 6806. ἵνα C--------- ἵνα
 6807. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 6808. ἂν X--------- ἄν
 6809. ἀποστείλῃ VA--AAS3S- στέλλω ἀπο
 6810. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 6811. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6812. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 6813. καὶ C--------- καί
 6814. ἀναγνώστης N1M-NSM--- ἀναγνώστης
 6815. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6816. νόμου N2--GSM--- νόμος
 6817. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6818. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6819. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6820. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 6821. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 6822. διδῶσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 6823. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6824. ἕως C--------- ἕως
 6825. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 6826. ταλάντων N2--GPN--- τάλαντον
 6827. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 6828. 1Esdr 8:20
 6829. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 6830. δὲ X--------- δέ
 6831. καὶ D--------- καί
 6832. ἕως C--------- ἕως
 6833. πυροῦ N2--GSM--- πυρός
 6834. κόρων N2--GPM--- κόρος
 6835. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 6836. καὶ C--------- καί
 6837. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 6838. μετρητῶν N1M-GPM--- μετρητής
 6839. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 6840. καὶ C--------- καί
 6841. ἅλα N3--ASM--- ἅλς
 6842. ἐκ P--------- ἐκ
 6843. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 6844. 1Esdr 8:21
 6845. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6846. τὰ RA--APN--- ὁ
 6847. κατὰ P--------- κατά
 6848. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6849. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6850. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6851. νόμον N2--ASM--- νόμος
 6852. ἐπιτελεσθήτω VS--APD3S- τελέω ἐπι
 6853. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 6854. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6855. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6856. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6857. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 6858. ἕνεκα P--------- ἕνεκα
 6859. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6860. μὴ D--------- μή
 6861. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 6862. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 6863. εἰς P--------- εἰς
 6864. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6865. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 6866. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6867. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6868. καὶ C--------- καί
 6869. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6870. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6871. 1Esdr 8:22
 6872. καὶ C--------- καί
 6873. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6874. δὲ X--------- δέ
 6875. λέγεται V1--PMI3S- λέγω
 6876. ὅπως C--------- ὅπως
 6877. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 6878. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6879. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 6880. καὶ C--------- καί
 6881. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6882. Λευίταις N1M-DPM--- Λευείτης
 6883. καὶ C--------- καί
 6884. ἱεροψάλταις N1M-DPM--- ἱεροψάλτης
 6885. καὶ C--------- καί
 6886. θυρωροῖς N2--DPM--- θυρωρός
 6887. καὶ C--------- καί
 6888. ἱεροδούλοις N2--DPM--- ἱερόδουλος
 6889. καὶ C--------- καί
 6890. πραγματικοῖς A1--DPM--- πραγματικός
 6891. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6892. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 6893. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 6894. μηδεμία A1A-NSF--- μηδείς
 6895. φορολογία N1A-NSF--- φορολογία
 6896. μηδὲ C--------- μηδέ
 6897. ἄλλη RD--NSF--- ἄλλος
 6898. ἐπιβολὴ N1--NSF--- ἐπιβολή
 6899. γίγνηται V1--PMS3S- γίγνομαι
 6900. καὶ C--------- καί
 6901. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 6902. μηδένα A3--ASM--- μηδείς
 6903. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 6904. ἐπιβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐπι
 6905. τι RI--ASN--- τις
 6906. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 6907. 1Esdr 8:23
 6908. καὶ C--------- καί
 6909. σύ RP--NS---- σύ
 6910. Εσδρα N---VSM--- Εσδρας
 6911. κατὰ P--------- κατά
 6912. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6913. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 6914. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6915. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6916. ἀνάδειξον VA--AAD2S- δεικνύω ἀνα
 6917. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 6918. καὶ C--------- καί
 6919. δικαστάς N1M-APM--- δικαστής
 6920. ὅπως C--------- ὅπως
 6921. δικάζωσιν V1--PAS3P- δικάζω
 6922. ἐν P--------- ἐν
 6923. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 6924. Συρίᾳ N1A-DSF--- Συρία
 6925. καὶ C--------- καί
 6926. Φοινίκῃ N1--DSF--- Φοινίκη
 6927. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6928. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6929. ἐπισταμένους V6--PMPAPM ἐπίσταμαι
 6930. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6931. νόμον N2--ASM--- νόμος
 6932. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6933. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6934. σου RP--GS---- σύ
 6935. καὶ C--------- καί
 6936. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6937. μὴ D--------- μή
 6938. ἐπισταμένους V6--PMPAPM ἐπίσταμαι
 6939. δὲ X--------- δέ
 6940. διδάξεις VF--FAI2S- διδάσκω
 6941. 1Esdr 8:24
 6942. καὶ C--------- καί
 6943. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6944. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 6945. ἐὰν C--------- ἐάν
 6946. παραβαίνωσι V1--PAS3P- βαίνω παρα
 6947. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6948. νόμον N2--ASM--- νόμος
 6949. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6950. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6951. σου RP--GS---- σύ
 6952. καὶ C--------- καί
 6953. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6954. βασιλικόν A1--ASM--- βασιλικός
 6955. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 6956. κολασθήσονται VS--FPI3P- κολάζω
 6957. ἐάν C--------- ἐάν
 6958. τε X--------- τε
 6959. καὶ C--------- καί
 6960. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 6961. ἐάν C--------- ἐάν
 6962. τε X--------- τε
 6963. καὶ C--------- καί
 6964. τιμωρίᾳ N1A-DSF--- τιμωρία
 6965. ἢ C--------- ἤ
 6966. ἀργυρικῇ A1--DSF--- ἀργυρικός
 6967. ζημίᾳ N1A-DSF--- ζημία
 6968. ἢ C--------- ἤ
 6969. ἀπαγωγῇ N1--DSF--- ἀπαγωγή
 6970. 1Esdr 8:25
 6971. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 6972. μόνος A1--NSM--- μόνος
 6973. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6974. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6975. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6976. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 6977. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6978. εἰς P--------- εἰς
 6979. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6980. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 6981. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6982. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6983. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 6984. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6985. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6986. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6987. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6988. ἐν P--------- ἐν
 6989. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6990. 1Esdr 8:26
 6991. καὶ C--------- καί
 6992. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 6993. ἐτίμησεν VAI-AAI3S- τιμάω
 6994. ἔναντι P--------- ἔναντι
 6995. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6996. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6997. καὶ C--------- καί
 6998. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6999. συμβουλευόντων V1--PAPGPM βουλεύω συν
 7000. καὶ C--------- καί
 7001. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 7002. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7003. φίλων A1--GPM--- φίλος
 7004. καὶ C--------- καί
 7005. μεγιστάνων N3--GPM--- μεγιστάν
 7006. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7007. 1Esdr 8:27
 7008. καὶ C--------- καί
 7009. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7010. εὐθαρσὴς A3H-NSM--- εὐθαρσής
 7011. ἐγενόμην VBI-AMI1S- γίγνομαι
 7012. κατὰ P--------- κατά
 7013. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7014. ἀντίλημψιν N3I-ASF--- ἀντίληψις
 7015. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7016. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7017. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7018. μου RP--GS---- ἐγώ
 7019. καὶ C--------- καί
 7020. συνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω συν
 7021. ἐκ P--------- ἐκ
 7022. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7023. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7024. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 7025. ὥστε C--------- ὥστε
 7026. συναναβῆναί VZ--AAN--- βαίνω συν ἀνα
 7027. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7028. 1Esdr 8:28
 7029. καὶ C--------- καί
 7030. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 7031. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7032. προηγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι προ
 7033. κατὰ P--------- κατά
 7034. τὰς RA--APF--- ὁ
 7035. πατριὰς N1A-APF--- πατριά
 7036. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7037. καὶ C--------- καί
 7038. τὰς RA--APF--- ὁ
 7039. μεριδαρχίας N1A-APF--- μεριδαρχία
 7040. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7041. ἀναβάντες VB--AAPNPM βαίνω ἀνα
 7042. μετ' P--------- μετά
 7043. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7044. ἐκ P--------- ἐκ
 7045. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 7046. ἐν P--------- ἐν
 7047. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7048. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 7049. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 7050. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7051. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7052. 1Esdr 8:29
 7053. ἐκ P--------- ἐκ
 7054. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7055. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7056. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 7057. Γαρσομος N---NSM--- Γαρσομος
 7058. ἐκ P--------- ἐκ
 7059. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7060. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7061. Ιεταμαρου N---GSM--- Ἰετάμαρος
 7062. Γαμηλος N---NSM--- Γαμηλος
 7063. ἐκ P--------- ἐκ
 7064. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7065. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7066. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 7067. Αττους N---NSM--- Αττους
 7068. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7069. Σεχενιου N---GSM--- Σεχενιου
 7070. 1Esdr 8:30
 7071. ἐκ P--------- ἐκ
 7072. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7073. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7074. Φορος N---GSM--- Φορος
 7075. Ζαχαριας N1T-NSM--- Ζαχαριας
 7076. καὶ C--------- καί
 7077. μετ' P--------- μετά
 7078. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7079. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7080. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 7081. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7082. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 7083. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 7084. 1Esdr 8:31
 7085. ἐκ P--------- ἐκ
 7086. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7087. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7088. Φααθμωαβ N---GSM--- Φααθμωαβ
 7089. Ελιαωνιας N1T-NSM--- Ελιαωνιας
 7090. Ζαραιου N1T-GSM--- Ζαραίας
 7091. καὶ C--------- καί
 7092. μετ' P--------- μετά
 7093. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7094. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7095. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 7096. 1Esdr 8:32
 7097. ἐκ P--------- ἐκ
 7098. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7099. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7100. Ζαθοης N---GSM--- Ζαθοης
 7101. Σεχενιας N1T-NSM--- Σεχενιας
 7102. Ιεζηλου N---GSM--- Ἴεζηλος
 7103. καὶ C--------- καί
 7104. μετ' P--------- μετά
 7105. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7106. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7107. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 7108. ἐκ P--------- ἐκ
 7109. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7110. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7111. Αδινου N---GSM--- Αδίν
 7112. Βην-Ιωναθου N---NSM--- Βην-Ιωναθαν
 7113. καὶ C--------- καί
 7114. μετ' P--------- μετά
 7115. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7116. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7117. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 7118. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 7119. 1Esdr 8:33
 7120. ἐκ P--------- ἐκ
 7121. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7122. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7123. Ηλαμ N---GSM--- Ηλαμ
 7124. Ιεσιας N1T-NSM--- Ιεσιας
 7125. Γοθολιου N1T-GSM--- Γοθολίας
 7126. καὶ C--------- καί
 7127. μετ' P--------- μετά
 7128. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7129. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7130. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 7131. 1Esdr 8:34
 7132. ἐκ P--------- ἐκ
 7133. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7134. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7135. Σαφατιου N1T-GSM--- Σαφατιας
 7136. Ζαραιας N1T-NSM--- Ζαραιας
 7137. Μιχαηλου N---GSM--- Μειχάηλος
 7138. καὶ C--------- καί
 7139. μετ' P--------- μετά
 7140. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7141. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7142. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 7143. 1Esdr 8:35
 7144. ἐκ P--------- ἐκ
 7145. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7146. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7147. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 7148. Αβαδιας N1T-NSM--- Αβαδιας
 7149. Ιεζηλου N---GSM--- Ἴεζηλος
 7150. καὶ C--------- καί
 7151. μετ' P--------- μετά
 7152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7153. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7154. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 7155. δέκα M--------- δέκα
 7156. δύο M--------- δύο
 7157. 1Esdr 8:36
 7158. ἐκ P--------- ἐκ
 7159. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7160. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7161. Βανι N---GSM--- Βανι
 7162. Ασσαλιμωθ N---NSM--- Ασσαλιμωθ
 7163. Ιωσαφιου N1T-GSM--- Ἰωσάφιας
 7164. καὶ C--------- καί
 7165. μετ' P--------- μετά
 7166. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7167. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7168. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 7169. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 7170. 1Esdr 8:37
 7171. ἐκ P--------- ἐκ
 7172. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7173. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7174. Βαβι N---GSM--- Βαβι
 7175. Ζαχαριας N1T-NSM--- Ζαχαριας
 7176. Βηβαι N---GSM--- Βηβαι
 7177. καὶ C--------- καί
 7178. μετ' P--------- μετά
 7179. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7180. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7181. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7182. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 7183. 1Esdr 8:38
 7184. ἐκ P--------- ἐκ
 7185. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7186. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7187. Ασγαθ N---GSM--- Ασγαθ
 7188. Ιωανης N---NSM--- Ἰωάνης
 7189. Ακαταν N---GSM--- Ακαταν
 7190. καὶ C--------- καί
 7191. μετ' P--------- μετά
 7192. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7193. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7194. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 7195. δέκα M--------- δέκα
 7196. 1Esdr 8:39
 7197. ἐκ P--------- ἐκ
 7198. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7199. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7200. Αδωνικαμ N---GSM--- Αδωνικαμ
 7201. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7202. ἔσχατοι A1--NPM--- ἔσχατος
 7203. καὶ C--------- καί
 7204. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 7205. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7206. ὀνόματα N3M-NPN--- ὄνομα
 7207. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7208. Ελιφαλατος N---NSM--- Ελιφαλατος
 7209. Ιεουηλ N---NSM--- Ιεουηλ
 7210. καὶ C--------- καί
 7211. Σαμαιας N1T-NSM--- Σαμαιας
 7212. καὶ C--------- καί
 7213. μετ' P--------- μετά
 7214. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7215. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7216. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 7217. 1Esdr 8:40
 7218. ἐκ P--------- ἐκ
 7219. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7220. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7221. Βαγο N---GSM--- Βαγο
 7222. Ουθι N---NSM--- Ουθι
 7223. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7224. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7225. Ισταλκουρου N---GSM--- Ἰσταλκοῦρος
 7226. καὶ C--------- καί
 7227. μετ' P--------- μετά
 7228. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7229. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7230. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 7231. 1Esdr 8:41
 7232. καὶ C--------- καί
 7233. συνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω συν
 7234. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7235. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7236. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7237. λεγόμενον V1--PPPASM λέγω
 7238. Θεραν N---AS---- Θερά
 7239. ποταμόν N2--ASM--- ποταμός
 7240. καὶ C--------- καί
 7241. παρενεβάλομεν VBI-AAI1P- βάλλω παρα ἐν
 7242. αὐτόθι D--------- αὐτόθι
 7243. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 7244. τρεῖς M--------- τρεῖς
 7245. καὶ C--------- καί
 7246. κατέμαθον VBI-AAI1S- μανθάνω κατα
 7247. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 7248. 1Esdr 8:42
 7249. καὶ C--------- καί
 7250. ἐκ P--------- ἐκ
 7251. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7252. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7253. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7254. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 7255. καὶ C--------- καί
 7256. ἐκ P--------- ἐκ
 7257. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7258. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 7259. οὐχ D--------- οὐ
 7260. εὑρὼν VB--AAPNSM εὑρίσκω
 7261. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 7262. 1Esdr 8:43
 7263. ἀπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἀπο
 7264. πρὸς P--------- πρός
 7265. Ελεαζαρον N2--ASM--- Ἐλεάζαρος
 7266. καὶ C--------- καί
 7267. Ιδουηλον N2--ASM--- Ἰδούηλος
 7268. καὶ C--------- καί
 7269. Μαασμαν N---ASM--- Μαασμᾶν
 7270. καὶ C--------- καί
 7271. Ελναταν N---ASM--- Ἐλναθάν
 7272. καὶ C--------- καί
 7273. Σαμαιαν N1T-ASM--- Σαμαίας
 7274. καὶ C--------- καί
 7275. Ιωριβον N2--ASM--- Ἰώριβος
 7276. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 7277. Ενναταν N---ASM--- Ἐννατάν
 7278. Ζαχαριαν N1T-ASM--- Ζαχαρίας
 7279. καὶ C--------- καί
 7280. Μεσολαμον N---ASM--- Μεσολαβών
 7281. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7282. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 7283. καὶ C--------- καί
 7284. ἐπιστήμονας A3N-APM--- ἐπιστήμων
 7285. 1Esdr 8:44
 7286. καὶ C--------- καί
 7287. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 7288. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7289. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 7290. πρὸς P--------- πρός
 7291. Αδδαιον N---ASM--- Αδδαιον
 7292. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7293. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 7294. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7295. ἐν P--------- ἐν
 7296. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7297. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 7298. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7299. γαζοφυλακίου N2N-GSN--- γαζοφυλάκιον
 7300. 1Esdr 8:45
 7301. ἐντειλάμενος VA--AMPNSM τέλλω ἐν
 7302. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7303. διαλεγῆναι VD--APN--- λέγομαι δια
 7304. Αδδαιω N---DSM--- Αδδαιω
 7305. καὶ C--------- καί
 7306. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7307. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 7308. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7309. καὶ C--------- καί
 7310. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7311. ἐν P--------- ἐν
 7312. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7313. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 7314. γαζοφύλαξιν N3K-DPM--- γαζοφύλαξ
 7315. ἀποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἀπο
 7316. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7317. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7318. ἱερατεύσοντας VF--FAPAPM ἱερατεύω
 7319. ἐν P--------- ἐν
 7320. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7321. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 7322. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7323. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7324. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7325. 1Esdr 8:46
 7326. καὶ C--------- καί
 7327. ἤγαγον VBI-AAI1S- ἄγω
 7328. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7329. κατὰ P--------- κατά
 7330. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7331. κραταιὰν A1A-ASF--- κραταιός
 7332. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 7333. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7334. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7335. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7336. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 7337. ἐπιστήμονας A3N-APM--- ἐπιστήμων
 7338. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7339. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7340. Μοολι N---GSM--- Μοολι
 7341. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7342. Λευι N---GSM--- Λευί
 7343. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7344. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7345. Ασεβηβιαν N---ASM--- Ἀσεβηβίας
 7346. καὶ C--------- καί
 7347. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7348. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 7349. καὶ C--------- καί
 7350. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7351. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 7352. δέκα M--------- δέκα
 7353. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 7354. 1Esdr 8:47
 7355. καὶ C--------- καί
 7356. Ασεβιαν N---ASM--- Ἁσεβείας
 7357. καὶ C--------- καί
 7358. Αννουνον N---ASM--- Ἀννοῦνος
 7359. καὶ C--------- καί
 7360. Ωσαιαν N1T-ASM--- Ὡσαίας
 7361. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 7362. ἐκ P--------- ἐκ
 7363. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7364. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7365. Χανουναιου N2--GSM--- Χανουναῖος
 7366. καὶ C--------- καί
 7367. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7368. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7369. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7370. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7371. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7372. 1Esdr 8:48
 7373. καὶ C--------- καί
 7374. ἐκ P--------- ἐκ
 7375. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7376. ἱεροδούλων N2--GPM--- ἱερόδουλος
 7377. ὧν RR--GPM--- ὅς
 7378. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7379. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 7380. καὶ C--------- καί
 7381. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7382. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 7383. εἰς P--------- εἰς
 7384. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7385. ἐργασίαν N1A-ASF--- ἐργασία
 7386. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7387. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 7388. ἱερόδουλοι N2--NPM--- ἱερόδουλος
 7389. διακόσιοι A1A-NPM--- διακόσιοι
 7390. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7391. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 7392. ἐσημάνθη VAI-API3S- σημαίνω
 7393. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7394. ὀνοματογραφία N1A-NSF--- ὀνοματογραφία
 7395. 1Esdr 8:49
 7396. καὶ C--------- καί
 7397. εὐξάμην VA--AMI1S- εὔχομαι
 7398. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 7399. νηστείαν N1A-ASF--- νηστεία
 7400. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7401. νεανίσκοις N2--DPM--- νεανίσκος
 7402. ἔναντι P--------- ἔναντι
 7403. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7404. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7405. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7406. 1Esdr 8:50
 7407. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 7408. παρ' P--------- παρά
 7409. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7410. εὐοδίαν N1A-ASF--- εὐοδία
 7411. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7412. τε X--------- τε
 7413. καὶ C--------- καί
 7414. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7415. συνοῦσιν V9--PAPDPN εἰμί συν
 7416. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7417. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 7418. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7419. καὶ C--------- καί
 7420. κτήνεσιν N3E-DPN--- κτῆνος
 7421. 1Esdr 8:51
 7422. ἐνετράπην VDI-API1S- τρέπω ἐν
 7423. γὰρ X--------- γάρ
 7424. αἰτῆσαι VA--AAN--- αἰτέω
 7425. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7426. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7427. πεζούς A1--APM--- πεζός
 7428. τε X--------- τε
 7429. καὶ C--------- καί
 7430. ἱππεῖς N3V-APM--- ἱππεύς
 7431. καὶ C--------- καί
 7432. προπομπὴν N1--ASF--- προπομπή
 7433. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 7434. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 7435. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7436. πρὸς P--------- πρός
 7437. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7438. ἐναντιουμένους V4--PMPAPM ἐναντιόομαι
 7439. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7440. 1Esdr 8:52
 7441. εἴπαμεν VAI-AAI1P- εἶπον
 7442. γὰρ X--------- γάρ
 7443. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7444. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 7445. ὅτι C--------- ὅτι
 7446. ἰσχὺς N3U-NSF--- ἰσχύς
 7447. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7448. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7449. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7450. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7451. μετὰ P--------- μετά
 7452. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7453. ἐπιζητούντων V2--PAPGPM ζητέω ἐπι
 7454. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7455. εἰς P--------- εἰς
 7456. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7457. ἐπανόρθωσιν N3I-ASF--- ἐπανόρθωσις
 7458. 1Esdr 8:53
 7459. καὶ C--------- καί
 7460. πάλιν D--------- πάλιν
 7461. ἐδεήθημεν VCI-API1P- δέω
 7462. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7463. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7464. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7465. κατὰ P--------- κατά
 7466. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7467. καὶ C--------- καί
 7468. εὐιλάτου A1B-GSM--- εὐΐλατος
 7469. ἐτύχομεν VBI-AAI1P- τυγχάνω
 7470. 1Esdr 8:54
 7471. καὶ C--------- καί
 7472. ἐχώρισα VAI-AAI1S- χωρίζω
 7473. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7474. φυλάρχων N2--GPM--- φύλαρχος
 7475. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7476. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 7477. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 7478. δέκα M--------- δέκα
 7479. δύο M--------- δύο
 7480. καὶ C--------- καί
 7481. Σερεβιαν N1T-ASM--- Σερεβιας
 7482. καὶ C--------- καί
 7483. Ασαβιαν N1T-ASM--- Ασαβιας
 7484. καὶ C--------- καί
 7485. μετ' P--------- μετά
 7486. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7487. ἐκ P--------- ἐκ
 7488. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7489. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 7490. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7491. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 7492. δέκα M--------- δέκα
 7493. 1Esdr 8:55
 7494. καὶ C--------- καί
 7495. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 7496. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7497. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7498. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 7499. καὶ C--------- καί
 7500. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7501. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 7502. καὶ C--------- καί
 7503. τὰ RA--APN--- ὁ
 7504. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 7505. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7506. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7507. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7508. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7509. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7510. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7511. ἃ RR--APN--- ὅς
 7512. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7513. ἐδωρήσατο VAI-AMI3S- δωρέομαι
 7514. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7515. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7516. καὶ C--------- καί
 7517. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7518. σύμβουλοι N2--NPM--- σύμβουλος
 7519. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7520. καὶ C--------- καί
 7521. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7522. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 7523. καὶ C--------- καί
 7524. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7525. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 7526. 1Esdr 8:56
 7527. καὶ C--------- καί
 7528. στήσας VA--AAPNSM ἵστημι
 7529. παρέδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι παρα
 7530. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7531. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 7532. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 7533. ἑξακόσια A1A-APN--- ἑξακόσιοι
 7534. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 7535. καὶ C--------- καί
 7536. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7537. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 7538. ταλάντων N2--GPN--- τάλαντον
 7539. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 7540. καὶ C--------- καί
 7541. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 7542. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 7543. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 7544. καὶ C--------- καί
 7545. χρυσώματα N3M-APN--- χρύσωμα
 7546. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7547. καὶ C--------- καί
 7548. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7549. χαλκᾶ A1C-APN--- χαλκοῦς
 7550. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7551. χρηστοῦ A1--GSM--- χρηστός
 7552. χαλκοῦ A1C-GSM--- χαλκοῦς
 7553. στίλβοντα V1--PAPAPN στίλβω
 7554. χρυσοειδῆ A3H-APN--- χρυσοειδής
 7555. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7556. δώδεκα M--------- δώδεκα
 7557. 1Esdr 8:57
 7558. καὶ C--------- καί
 7559. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 7560. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7561. καὶ C--------- καί
 7562. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 7563. ἅγιοί A1A-NPM--- ἅγιος
 7564. ἐστε V9--PAI2P- εἰμί
 7565. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7566. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7567. καὶ C--------- καί
 7568. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7569. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 7570. ἅγια A1A-NPN--- ἅγιος
 7571. καὶ C--------- καί
 7572. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7573. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 7574. καὶ C--------- καί
 7575. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7576. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 7577. εὐχὴ N1--NSF--- εὐχή
 7578. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7579. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7580. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7581. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7582. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 7583. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7584. 1Esdr 8:58
 7585. ἀγρυπνεῖτε V2--PAD2P- ἀγρυπνέω
 7586. καὶ C--------- καί
 7587. φυλάσσετε V1--PAD2P- φυλάσσω
 7588. ἕως C--------- ἕως
 7589. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7590. παραδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι παρα
 7591. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 7592. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 7593. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7594. φυλάρχοις N2--DPM--- φύλαρχος
 7595. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7596. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 7597. καὶ C--------- καί
 7598. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7599. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 7600. καὶ C--------- καί
 7601. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7602. ἡγουμένοις V2--PMPDPM ἡγέομαι
 7603. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7604. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 7605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7606. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7607. ἐν P--------- ἐν
 7608. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 7609. ἐν P--------- ἐν
 7610. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7611. παστοφορίοις N2N-DPN--- παστοφόριον
 7612. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7613. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7614. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7615. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7616. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7617. 1Esdr 8:59
 7618. καὶ C--------- καί
 7619. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7620. παραλαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω παρα
 7621. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7622. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 7623. καὶ C--------- καί
 7624. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7625. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 7626. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7627. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 7628. καὶ C--------- καί
 7629. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7630. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 7631. καὶ C--------- καί
 7632. τὰ RA--APN--- ὁ
 7633. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7634. τὰ RA--APN--- ὁ
 7635. ἐν P--------- ἐν
 7636. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 7637. εἰσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω εἰς
 7638. εἰς P--------- εἰς
 7639. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7640. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 7641. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7642. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7643. 1Esdr 8:60
 7644. καὶ C--------- καί
 7645. ἀναζεύξαντες VA--AAPNPM ζευγνύω ἀνα
 7646. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7647. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7648. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 7649. Θερα N---GS---- Θερά
 7650. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7651. δωδεκάτῃ A1--DSF--- δωδέκατος
 7652. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7653. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 7654. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 7655. εἰσήλθομεν VBI-AAI1P- ἔρχομαι εἰς
 7656. εἰς P--------- εἰς
 7657. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 7658. κατὰ P--------- κατά
 7659. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7660. κραταιὰν A1A-ASF--- κραταιός
 7661. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 7662. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7663. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7664. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7665. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7666. ἐφ' P--------- ἐπί
 7667. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7668. καὶ C--------- καί
 7669. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 7670. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 7671. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7672. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7673. εἰσόδου N2--GSF--- εἴσοδος
 7674. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7675. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 7676. ἐχθροῦ A1A-GSM--- ἐχθρός
 7677. καὶ C--------- καί
 7678. ἤλθομεν VBI-AAI1P- ἔρχομαι
 7679. εἰς P--------- εἰς
 7680. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 7681. 1Esdr 8:61
 7682. καὶ C--------- καί
 7683. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 7684. αὐτόθι D--------- αὐτόθι
 7685. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 7686. τρίτης A1--GSF--- τρίτος
 7687. σταθὲν VC--APPNSN ἵστημι
 7688. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7689. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 7690. καὶ C--------- καί
 7691. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7692. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 7693. παρεδόθη VCI-API3S- δίδωμι παρα
 7694. ἐν P--------- ἐν
 7695. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7696. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 7697. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7698. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7699. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7700. Μαρμωθι N---DSM--- Μαρμωθι
 7701. Ουρια N---GSM--- Ὀυρίας
 7702. ἱερεῖ N3V-DSM--- ἱερεύς
 7703. 1Esdr 8:62
 7704. καὶ C--------- καί
 7705. μετ' P--------- μετά
 7706. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7707. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρ
 7708. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7709. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7710. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 7711. καὶ C--------- καί
 7712. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 7713. μετ' P--------- μετά
 7714. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7715. Ιωσαβδος N---NSM--- Ἰώσαβδος
 7716. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 7717. καὶ C--------- καί
 7718. Μωεθ N---NSM--- Μωεθ
 7719. Σαβαννου N---GSM--- Σάβαννος
 7720. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7721. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 7722. πρὸς P--------- πρός
 7723. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 7724. καὶ C--------- καί
 7725. ὁλκὴν N1--ASF--- ὁλκή
 7726. ἅπαντα A3--NPN--- ἅπας
 7727. καὶ C--------- καί
 7728. ἐγράφη VDI-API3S- γράφω
 7729. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 7730. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7731. ὁλκὴ N1--NSF--- ὁλκή
 7732. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 7733. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7734. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7735. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 7736. 1Esdr 8:63
 7737. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7738. δὲ X--------- δέ
 7739. παραγενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι παρα
 7740. ἐκ P--------- ἐκ
 7741. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7742. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 7743. προσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω προς
 7744. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 7745. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7746. θεῷ N2--DSM--- θεός
 7747. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7748. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7749. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7750. ταύρους N2--APM--- ταῦρος
 7751. δώδεκα M--------- δώδεκα
 7752. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7753. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 7754. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7755. κριοὺς N2--APM--- κριός
 7756. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 7757. ἕξ M--------- ἕξ
 7758. ἄρνας N3--APM--- ἀρνός
 7759. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 7760. δύο M--------- δύο
 7761. τράγους N2--APM--- τράγος
 7762. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7763. σωτηρίου N2N-GSN--- σωτήριον
 7764. δέκα M--------- δέκα
 7765. δύο M--------- δύο
 7766. ἅπαντα A3--APN--- ἅπας
 7767. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 7768. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7769. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7770. 1Esdr 8:64
 7771. καὶ C--------- καί
 7772. ἀπέδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι ἀπο
 7773. τὰ RA--APN--- ὁ
 7774. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 7775. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7776. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7777. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7778. βασιλικοῖς A1--DPM--- βασιλικός
 7779. οἰκονόμοις N2--DPM--- οἰκονόμος
 7780. καὶ C--------- καί
 7781. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7782. ἐπάρχοις N2--DPM--- ἔπαρχος
 7783. Κοίλης N1--GSF--- Κοίλη
 7784. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 7785. καὶ C--------- καί
 7786. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 7787. καὶ C--------- καί
 7788. ἐδόξασαν VAI-AAI3P- δοξάζω
 7789. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7790. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 7791. καὶ C--------- καί
 7792. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7793. ἱερὸν A1A-ASM--- ἱερός
 7794. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7795. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7796. 1Esdr 8:65
 7797. καὶ C--------- καί
 7798. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 7799. τελεσθέντων VS--APPGPN τελέω
 7800. προσήλθοσάν VBI-AAI3P- ἔρχομαι προς
 7801. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7802. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7803. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 7804. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 7805. 1Esdr 8:66
 7806. οὐκ D--------- οὐ
 7807. ἐχώρισαν VAI-AAI3P- χωρίζω
 7808. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7809. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 7810. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7811. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7812. καὶ C--------- καί
 7813. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7814. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 7815. καὶ C--------- καί
 7816. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7817. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 7818. καὶ C--------- καί
 7819. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7820. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 7821. τὰ RA--APN--- ὁ
 7822. ἀλλογενῆ A3H-APN--- ἀλλογενής
 7823. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 7824. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7825. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7826. καὶ C--------- καί
 7827. τὰς RA--APF--- ὁ
 7828. ἀκαθαρσίας N1A-APF--- ἀκαθαρσία
 7829. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7830. Χαναναίων N2--GPM--- Χαναναῖος
 7831. καὶ C--------- καί
 7832. Χετταίων N2--GPM--- Χετταῖος
 7833. καὶ C--------- καί
 7834. Φερεζαίων N2--GPM--- Φερεζαῖος
 7835. καὶ C--------- καί
 7836. Ιεβουσαίων N2--GPM--- Ιεβουσαῖος
 7837. καὶ C--------- καί
 7838. Μωαβιτῶν N1M-GPM--- Μωαβείτης
 7839. καὶ C--------- καί
 7840. Αἰγυπτίων N2--GPM--- Αἰγύπτιος
 7841. καὶ C--------- καί
 7842. Ιδουμαίων N2--GPM--- Ιδουμαῖος
 7843. 1Esdr 8:67
 7844. συνῴκησαν VAI-AAI3P- οἰκέω συν
 7845. γὰρ X--------- γάρ
 7846. μετὰ P--------- μετά
 7847. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7848. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 7849. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7850. καὶ C--------- καί
 7851. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 7852. καὶ C--------- καί
 7853. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7854. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7855. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7856. καὶ C--------- καί
 7857. ἐπεμίγη VDI-API3S- μίγνυμι ἐπι
 7858. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7859. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 7860. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7861. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 7862. εἰς P--------- εἰς
 7863. τὰ RA--APN--- ὁ
 7864. ἀλλογενῆ A3H-APN--- ἀλλογενής
 7865. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 7866. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7867. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7868. καὶ C--------- καί
 7869. μετεῖχον V1I-IAI3P- ἔχω μετα
 7870. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7871. προηγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι προ
 7872. καὶ C--------- καί
 7873. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7874. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 7875. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7876. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 7877. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 7878. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7879. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7880. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 7881. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7882. πράγματος N3M-GSN--- πρᾶγμα
 7883. 1Esdr 8:68
 7884. καὶ C--------- καί
 7885. ἅμα D--------- ἅμα
 7886. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7887. ἀκοῦσαί VA--AAN--- ἀκούω
 7888. με RP--AS---- ἐγώ
 7889. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7890. διέρρηξα VAI-AAI1S- ῥήγνυμι δια
 7891. τὰ RA--APN--- ὁ
 7892. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 7893. καὶ C--------- καί
 7894. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7895. ἱερὰν A1A-ASF--- ἱερός
 7896. ἐσθῆτα N3T-ASF--- ἐσθής
 7897. καὶ C--------- καί
 7898. κατέτιλα VAI-AAI3S- τίλλω κατα
 7899. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7900. τριχώματος N3M-GSN--- τρίχωμα
 7901. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7902. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 7903. καὶ C--------- καί
 7904. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7905. πώγωνος N3W-GSM--- πώγων
 7906. καὶ C--------- καί
 7907. ἐκάθισα VAI-AAI1S- ἵζω κατα
 7908. σύννους N2C-NSM--- σύννους
 7909. καὶ C--------- καί
 7910. περίλυπος A1B-NSM--- περίλυπος
 7911. 1Esdr 8:69
 7912. καὶ C--------- καί
 7913. ἐπισυνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω ἐπι συν
 7914. πρός P--------- πρός
 7915. με RP--AS---- ἐγώ
 7916. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 7917. ποτὲ D--------- ποτέ
 7918. ἐπεκινοῦντο V2I-IMI3P- κινέω ἐπι
 7919. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7920. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 7921. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7922. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7923. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7924. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7925. πενθοῦντος V2--PAPGSM πενθέω
 7926. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7927. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7928. ἀνομίᾳ N1A-DSF--- ἀνομία
 7929. καὶ C--------- καί
 7930. ἐκαθήμην V1I-IMI1S- ἧμαι κατα
 7931. περίλυπος A1B-NSM--- περίλυπος
 7932. ἕως C--------- ἕως
 7933. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7934. δειλινῆς A1--GSF--- δειλινός
 7935. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 7936. 1Esdr 8:70
 7937. καὶ C--------- καί
 7938. ἐξεγερθεὶς VC--APPNSM ἐγείρω ἐκ
 7939. ἐκ P--------- ἐκ
 7940. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7941. νηστείας N1A-GSF--- νηστεία
 7942. διερρηγμένα VMI-XMPAPN ῥήγνυμι δια
 7943. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 7944. τὰ RA--APN--- ὁ
 7945. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 7946. καὶ C--------- καί
 7947. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7948. ἱερὰν A1A-ASF--- ἱερός
 7949. ἐσθῆτα N3T-ASF--- ἐσθής
 7950. κάμψας VA--AAPNSM κάμπτω
 7951. τὰ RA--APN--- ὁ
 7952. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 7953. καὶ C--------- καί
 7954. ἐκτείνας VA--AAPNSM τείνω ἐκ
 7955. τὰς RA--APF--- ὁ
 7956. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 7957. πρὸς P--------- πρός
 7958. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7959. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7960. ἔλεγον V1I-IAI1S- λέγω
 7961. 1Esdr 8:71
 7962. κύριε N2--VSM--- κύριος
 7963. ᾔσχυμμαι VM--XMI1S- αἰσχύνω
 7964. ἐντέτραμμαι VP--XMI1S- τρέπω ἐν
 7965. κατὰ P--------- κατά
 7966. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 7967. σου RP--GS---- σύ
 7968. 1Esdr 8:72
 7969. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7970. γὰρ X--------- γάρ
 7971. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 7972. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7973. ἐπλεόνασαν VAI-AAI3P- πλεονάζω
 7974. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7975. τὰς RA--APF--- ὁ
 7976. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 7977. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7978. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7979. δὲ X--------- δέ
 7980. ἄγνοιαι N1A-NPF--- ἄγνοια
 7981. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7982. ὑπερήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ὑπερ
 7983. ἕως C--------- ἕως
 7984. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7985. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7986. 1Esdr 8:73
 7987. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7988. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7989. χρόνων N2--GPM--- χρόνος
 7990. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7991. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 7992. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7993. καί C--------- καί
 7994. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 7995. ἐν P--------- ἐν
 7996. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 7997. ἁμαρτίᾳ N1A-DSF--- ἁμαρτία
 7998. ἕως C--------- ἕως
 7999. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8000. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 8001. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 8002. 1Esdr 8:74
 8003. καὶ C--------- καί
 8004. διὰ P--------- διά
 8005. τὰς RA--APF--- ὁ
 8006. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 8007. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8008. καὶ C--------- καί
 8009. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8010. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 8011. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8012. παρεδόθημεν VCI-API1P- δίδωμι παρα
 8013. σὺν P--------- σύν
 8014. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8015. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 8016. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8017. καὶ C--------- καί
 8018. σὺν P--------- σύν
 8019. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8020. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 8021. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8022. καὶ C--------- καί
 8023. σὺν P--------- σύν
 8024. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8025. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 8026. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8027. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8028. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 8029. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8030. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8031. εἰς P--------- εἰς
 8032. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 8033. καὶ C--------- καί
 8034. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 8035. καὶ C--------- καί
 8036. προνομὴν N1--ASF--- προνομή
 8037. μετὰ P--------- μετά
 8038. αἰσχύνης N1--GSF--- αἰσχύνη
 8039. μέχρι P--------- μέχρι
 8040. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8041. σήμερον D--------- σήμερον
 8042. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 8043. 1Esdr 8:75
 8044. καὶ C--------- καί
 8045. νῦν D--------- νῦν
 8046. κατὰ P--------- κατά
 8047. πόσον A1--NSN--- πόσος
 8048. τι RI--NSN--- τις
 8049. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 8050. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8051. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 8052. παρὰ P--------- παρά
 8053. σοῦ RP--GS---- σύ
 8054. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8055. καταλειφθῆναι VV--APN--- λείπω κατα
 8056. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8057. ῥίζαν N1S-ASF--- ῥίζα
 8058. καὶ C--------- καί
 8059. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 8060. ἐν P--------- ἐν
 8061. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8062. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 8063. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8064. ἁγιάσματός N3M-GSN--- ἁγίασμα
 8065. σου RP--GS---- σύ
 8066. 1Esdr 8:76
 8067. καὶ C--------- καί
 8068. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8069. ἀνακαλύψαι VA--AAN--- καλύπτω ἀνα
 8070. φωστῆρα N3H-ASM--- φωστήρ
 8071. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8072. ἐν P--------- ἐν
 8073. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8074. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 8075. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8076. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8077. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8078. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 8079. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8080. τροφὴν N1--ASF--- τροφή
 8081. ἐν P--------- ἐν
 8082. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8083. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 8084. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8085. δουλείας N1A-GSF--- δουλεία
 8086. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8087. 1Esdr 8:77
 8088. καὶ C--------- καί
 8089. ἐν P--------- ἐν
 8090. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8091. δουλεύειν V1--PAN--- δουλεύω
 8092. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8093. οὐκ D--------- οὐ
 8094. ἐγκατελείφθημεν VVI-API1P- λείπω ἐν κατα
 8095. ὑπὸ P--------- ὑπό
 8096. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8097. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8098. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8099. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8100. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 8101. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8102. ἐν P--------- ἐν
 8103. χάριτι N3T-DSF--- χάρις
 8104. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 8105. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8106. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 8107. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 8108. 1Esdr 8:78
 8109. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 8110. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8111. τροφὴν N1--ASF--- τροφή
 8112. καὶ C--------- καί
 8113. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 8114. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8115. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 8116. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8117. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8118. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8119. καὶ C--------- καί
 8120. ἐγεῖραι VA--AAN--- ἐγείρω
 8121. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8122. ἔρημον N2--ASF--- ἐρῆμος
 8123. Σιων N---GS---- Σιων
 8124. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 8125. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8126. στερέωμα N3M-ASN--- στερέωμα
 8127. ἐν P--------- ἐν
 8128. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8129. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 8130. καὶ C--------- καί
 8131. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 8132. 1Esdr 8:79
 8133. καὶ C--------- καί
 8134. νῦν D--------- νῦν
 8135. τί RI--ASN--- τίς
 8136. ἐροῦμεν VF2-FAI1P- εἶπον
 8137. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8138. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 8139. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8140. παρέβημεν VZI-AAI1P- βαίνω παρα
 8141. γὰρ X--------- γάρ
 8142. τὰ RA--APN--- ὁ
 8143. προστάγματά N3M-APN--- πρόσταγμα
 8144. σου RP--GS---- σύ
 8145. ἃ RR--APN--- ὅς
 8146. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 8147. ἐν P--------- ἐν
 8148. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 8149. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8150. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 8151. σου RP--GS---- σύ
 8152. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8153. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 8154. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 8155. ὅτι C--------- ὅτι
 8156. 1Esdr 8:80
 8157. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8158. γῆ N1--NSF--- γῆ
 8159. εἰς P--------- εἰς
 8160. ἣν RR--ASF--- ὅς
 8161. εἰσέρχεσθε V1--PMI2P- ἔρχομαι εἰς
 8162. κληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω
 8163. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8164. γῆ N1--NSF--- γῆ
 8165. μεμολυσμένη VT--XMPNSF μολύνω
 8166. μολυσμῷ N2--DSM--- μολυσμός
 8167. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8168. ἀλλογενῶν A3H-GPM--- ἀλλογενής
 8169. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8170. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8171. καὶ C--------- καί
 8172. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8173. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 8174. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8175. ἐνέπλησαν VAI-AAI3P- πίμπλημι ἐν
 8176. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 8177. 1Esdr 8:81
 8178. καὶ C--------- καί
 8179. νῦν D--------- νῦν
 8180. τὰς RA--APF--- ὁ
 8181. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 8182. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 8183. μὴ D--------- μή
 8184. συνοικίσητε VA--AAS2P- οἰκίζω συν
 8185. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8186. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 8187. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8188. καὶ C--------- καί
 8189. τὰς RA--APF--- ὁ
 8190. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 8191. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8192. μὴ D--------- μή
 8193. λάβητε VB--AAS2P- λαμβάνω
 8194. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8195. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 8196. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 8197. 1Esdr 8:82
 8198. καὶ C--------- καί
 8199. οὐ D--------- οὐ
 8200. ζητήσετε VF--FAI2P- ζητέω
 8201. εἰρηνεῦσαι VA--AAN--- εἰρηνεύω
 8202. τὰ RA--APN--- ὁ
 8203. πρὸς P--------- πρός
 8204. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8205. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8206. ἅπαντα A3--ASM--- ἅπας
 8207. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 8208. ἵνα C--------- ἵνα
 8209. ἰσχύσαντες VA--AAPNPM ἰσχύω
 8210. φάγητε VB--AAS2P- ἐσθίω
 8211. τὰ RA--APN--- ὁ
 8212. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 8213. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8214. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8215. καὶ C--------- καί
 8216. κατακληρονομήσητε VA--AAS2P- κληρονομέω κατα
 8217. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8218. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 8219. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 8220. ἕως C--------- ἕως
 8221. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 8222. 1Esdr 8:83
 8223. καὶ C--------- καί
 8224. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8225. συμβαίνοντα V1--PAPNPN βαίνω συν
 8226. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 8227. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8228. γίγνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 8229. διὰ P--------- διά
 8230. τὰ RA--APN--- ὁ
 8231. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 8232. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8233. τὰ RA--APN--- ὁ
 8234. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 8235. καὶ C--------- καί
 8236. τὰς RA--APF--- ὁ
 8237. μεγάλας A1--APF--- μέγας
 8238. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 8239. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8240. 1Esdr 8:84
 8241. σὺ RP--NS---- σύ
 8242. γάρ X--------- γάρ
 8243. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8244. ἐκούφισας VAI-AAI2S- κουφίζω
 8245. τὰς RA--APF--- ὁ
 8246. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 8247. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8248. καὶ C--------- καί
 8249. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 8250. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8251. τοιαύτην A1--ASF--- τοιοῦτος
 8252. ῥίζαν N1S-ASF--- ῥίζα
 8253. πάλιν D--------- πάλιν
 8254. ἀνεκάμψαμεν VAI-AAI1P- κάμπτω ἀνα
 8255. παραβῆναι VB--AAN--- βαίνω παρα
 8256. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8257. νόμον N2--ASM--- νόμος
 8258. σου RP--GS---- σύ
 8259. εἰς P--------- εἰς
 8260. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8261. ἐπιμιγῆναι VD--APN--- μίγνυμι ἐπι
 8262. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8263. ἀκαθαρσίᾳ N1A-DSF--- ἀκαθαρσία
 8264. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8265. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 8266. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8267. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8268. 1Esdr 8:85
 8269. οὐχὶ D--------- οὐ
 8270. ὠργίσθης VSI-API2S- ὀργίζω
 8271. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8272. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 8273. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8274. ἕως C--------- ἕως
 8275. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8276. μὴ D--------- μή
 8277. καταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω κατα
 8278. ῥίζαν N1S-ASF--- ῥίζα
 8279. καὶ C--------- καί
 8280. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 8281. καὶ C--------- καί
 8282. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 8283. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8284. 1Esdr 8:86
 8285. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8286. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8287. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8288. ἀληθινὸς A1--NSM--- ἀληθινός
 8289. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 8290. κατελείφθημεν VVI-API1P- λείπω κατα
 8291. γὰρ X--------- γάρ
 8292. ῥίζα N1S-NSF--- ῥίζα
 8293. ἐν P--------- ἐν
 8294. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8295. σήμερον D--------- σήμερον
 8296. 1Esdr 8:87
 8297. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8298. νῦν D--------- νῦν
 8299. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 8300. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 8301. σου RP--GS---- σύ
 8302. ἐν P--------- ἐν
 8303. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8304. ἀνομίαις N1A-DPF--- ἀνομία
 8305. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8306. οὐ D--------- οὐ
 8307. γὰρ X--------- γάρ
 8308. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8309. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 8310. ἔτι D--------- ἔτι
 8311. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 8312. σου RP--GS---- σύ
 8313. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8314. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 8315. 1Esdr 8:88
 8316. καὶ C--------- καί
 8317. ὅτε D--------- ὅτε
 8318. προσευχόμενος V1--PMPNSM εὔχομαι προς
 8319. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 8320. ἀνθωμολογεῖτο V2I-IMI3S- ὁμολογέω ἀντι
 8321. κλαίων V1--PAPNSM κλαίω
 8322. χαμαιπετὴς A3H-NSM--- χαμαιπετής
 8323. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 8324. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8325. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 8326. ἐπισυνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω ἐπι συν
 8327. πρὸς P--------- πρός
 8328. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8329. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8330. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 8331. ὄχλος N2--NSM--- ὄχλος
 8332. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 8333. σφόδρα D--------- σφόδρα
 8334. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 8335. καὶ C--------- καί
 8336. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 8337. καὶ C--------- καί
 8338. νεανίαι N1T-NPM--- νεανίας
 8339. κλαυθμὸς N2--NSM--- κλαυθμός
 8340. γὰρ X--------- γάρ
 8341. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 8342. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 8343. ἐν P--------- ἐν
 8344. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8345. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 8346. 1Esdr 8:89
 8347. καὶ C--------- καί
 8348. φωνήσας VA--AAPNSM φωνέω
 8349. Ιεχονιας N1T-NSM--- Ἰεχονίας
 8350. Ιεηλου N---GSM--- Ἰέηλος
 8351. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8352. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8353. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8354. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8355. Εσδρα N---DSM--- Ἔσδρας
 8356. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8357. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8358. εἰς P--------- εἰς
 8359. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8360. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8361. καὶ C--------- καί
 8362. συνῳκίσαμεν VAI-AAI1P- οἰκίζω συν
 8363. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 8364. ἀλλογενεῖς A3H-APF--- ἀλλογενής
 8365. ἐκ P--------- ἐκ
 8366. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8367. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 8368. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8369. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8370. καὶ C--------- καί
 8371. νῦν D--------- νῦν
 8372. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8373. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 8374. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8375. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 8376. 1Esdr 8:90
 8377. ἐν P--------- ἐν
 8378. τούτῳ RD--DSN--- οὗτος
 8379. γενέσθω VB--AMD3S- γίγνομαι
 8380. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8381. ὁρκωμοσία N1A-NSF--- ὁρκωμοσία
 8382. πρὸς P--------- πρός
 8383. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8384. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8385. ἐκβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐκ
 8386. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 8387. τὰς RA--APF--- ὁ
 8388. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 8389. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8390. τὰς RA--APF--- ὁ
 8391. ἐκ P--------- ἐκ
 8392. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8393. ἀλλογενῶν A3H-GPM--- ἀλλογενής
 8394. σὺν P--------- σύν
 8395. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8396. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 8397. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8398. ὡς C--------- ὡς
 8399. ἐκρίθη VCI-API3S- κρίνω
 8400. σοι RP--DS---- σύ
 8401. καὶ C--------- καί
 8402. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 8403. πειθαρχοῦσιν V2--PAI3P- πειθαρχέω
 8404. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8405. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 8406. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8407. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8408. 1Esdr 8:91
 8409. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 8410. ἐπιτέλει V2--PAD2S- τελέω ἐπι
 8411. πρὸς P--------- πρός
 8412. σὲ RP--AS---- σύ
 8413. γὰρ X--------- γάρ
 8414. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8415. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 8416. καὶ C--------- καί
 8417. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8418. μετὰ P--------- μετά
 8419. σοῦ RP--GS---- σύ
 8420. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 8421. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 8422. 1Esdr 8:92
 8423. καὶ C--------- καί
 8424. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 8425. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 8426. ὥρκισεν VAI-AAI3S- ὁρκίζω
 8427. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8428. φυλάρχους N2--APM--- φύλαρχος
 8429. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8430. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 8431. καὶ C--------- καί
 8432. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 8433. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 8434. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8435. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8436. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 8437. κατὰ P--------- κατά
 8438. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8439. καὶ C--------- καί
 8440. ὤμοσαν VAI-AAI3P- ὄμνυμι
 8441. 1Esdr 9:1
 8442. καὶ C--------- καί
 8443. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 8444. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 8445. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8446. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8447. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 8448. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8449. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 8450. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 8451. εἰς P--------- εἰς
 8452. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8453. παστοφόριον N2N-ASN--- παστοφόριον
 8454. Ιωαναν N---GSM--- Ἰωανάν
 8455. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8456. Ελιασιβου N---GSM--- Ἐλιάσιβος
 8457. 1Esdr 9:2
 8458. καὶ C--------- καί
 8459. αὐλισθεὶς VS--APPNSM αὐλίζω
 8460. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 8461. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 8462. οὐκ D--------- οὐ
 8463. ἐγεύσατο VAI-AMI3S- γεύω
 8464. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 8465. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 8466. ἔπιεν VBI-AAI3S- πίνω
 8467. πενθῶν V2--PAPNSM πενθέω
 8468. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 8469. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8470. ἀνομιῶν N1A-GPF--- ἀνομία
 8471. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8472. μεγάλων A1--GPF--- μέγας
 8473. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8474. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 8475. 1Esdr 9:3
 8476. καὶ C--------- καί
 8477. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8478. κήρυγμα N3M-NSN--- κήρυγμα
 8479. ἐν P--------- ἐν
 8480. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 8481. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8482. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 8483. καὶ C--------- καί
 8484. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 8485. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 8486. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8487. ἐκ P--------- ἐκ
 8488. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8489. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 8490. συναχθῆναι VQ--APN--- ἄγω συν
 8491. εἰς P--------- εἰς
 8492. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 8493. 1Esdr 9:4
 8494. καὶ C--------- καί
 8495. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 8496. ἂν X--------- ἄν
 8497. μὴ D--------- μή
 8498. ἀπαντήσωσιν VA--AAS3P- ἀντάω ἀπο
 8499. ἐν P--------- ἐν
 8500. δυσὶν M--------- δύο
 8501. ἢ C--------- ἤ
 8502. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 8503. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 8504. κατὰ P--------- κατά
 8505. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8506. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 8507. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8508. προκαθημένων V5--PMPGPM ἧμαι προ κατα
 8509. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 8510. ἀνιερωθήσονται VC--FPI3P- ἀνιερόω
 8511. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8512. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 8513. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8514. καὶ C--------- καί
 8515. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8516. ἀλλοτριωθήσεται VC--FPI3S- ἀλλοτριόω
 8517. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8518. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8519. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 8520. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8521. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 8522. 1Esdr 9:5
 8523. καὶ C--------- καί
 8524. ἐπισυνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω ἐπι συν
 8525. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8526. ἐκ P--------- ἐκ
 8527. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8528. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 8529. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 8530. καὶ C--------- καί
 8531. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 8532. ἐν P--------- ἐν
 8533. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 8534. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 8535. εἰς P--------- εἰς
 8536. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 8537. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 8538. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8539. μὴν N3--NSM--- μήν
 8540. ἔνατος A1--NSM--- ἔνατος
 8541. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8542. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 8543. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8544. μηνός N3--GSM--- μήν
 8545. 1Esdr 9:6
 8546. καὶ C--------- καί
 8547. συνεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω συν κατα
 8548. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 8549. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8550. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 8551. ἐν P--------- ἐν
 8552. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8553. εὐρυχώρῳ A1B-DSF--- εὐρύχωρος
 8554. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8555. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 8556. τρέμοντες V1--PAPNPM τρέμω
 8557. διὰ P--------- διά
 8558. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8559. ἐνεστῶτα VXI-XAPASM ἵστημι ἐν
 8560. χειμῶνα N3W-ASM--- χειμών
 8561. 1Esdr 9:7
 8562. καὶ C--------- καί
 8563. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 8564. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 8565. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8566. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8567. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 8568. ἠνομήσατε VAI-AAI2P- ἀνομέω
 8569. καὶ C--------- καί
 8570. συνῳκίσατε VAI-AAI2P- οἰκίζω συν
 8571. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 8572. ἀλλογενεῖς A3H-APF--- ἀλλογενής
 8573. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8574. προσθεῖναι VE--AAN--- τίθημι προς
 8575. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 8576. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8577. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 8578. 1Esdr 9:8
 8579. καὶ C--------- καί
 8580. νῦν D--------- νῦν
 8581. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 8582. ὁμολογίαν N1A-ASF--- ὁμολογία
 8583. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 8584. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8585. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 8586. θεῷ N2--DSM--- θεός
 8587. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8588. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 8589. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8590. 1Esdr 9:9
 8591. καὶ C--------- καί
 8592. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 8593. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8594. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 8595. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8596. καὶ C--------- καί
 8597. χωρίσθητε VS--APD2P- χωρίζω
 8598. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8599. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8600. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 8601. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8602. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8603. καὶ C--------- καί
 8604. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8605. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8606. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 8607. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8608. ἀλλογενῶν A3H-GPF--- ἀλλογενής
 8609. 1Esdr 9:10
 8610. καὶ C--------- καί
 8611. ἐφώνησαν VAI-AAI3P- φωνέω
 8612. ἅπαν A3P-NSN--- ἅπας
 8613. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8614. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 8615. καὶ C--------- καί
 8616. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 8617. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 8618. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8619. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 8620. οὕτως D--------- οὕτως
 8621. ὡς C--------- ὡς
 8622. εἴρηκας VX--XAI2S- εἶπον
 8623. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 8624. 1Esdr 9:11
 8625. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8626. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8627. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 8628. πολὺ A1P-NSN--- πολύς
 8629. καὶ C--------- καί
 8630. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8631. ὥρα N1A-NSF--- ὥρα
 8632. χειμερινή A1--NSF--- χειμερινός
 8633. καὶ C--------- καί
 8634. οὐκ D--------- οὐ
 8635. ἰσχύομεν V1--PAI1P- ἰσχύω
 8636. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 8637. αἴθριοι A1B-NPM--- αἴθριος
 8638. καὶ C--------- καί
 8639. οὐχ D--------- οὐ
 8640. εὕρομεν VB--AAI1P- εὑρίσκω
 8641. καὶ C--------- καί
 8642. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8643. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 8644. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8645. οὐκ D--------- οὐ
 8646. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8647. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 8648. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 8649. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 8650. δύο M--------- δύο
 8651. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8652. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 8653. γὰρ X--------- γάρ
 8654. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8655. ἐν P--------- ἐν
 8656. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 8657. 1Esdr 9:12
 8658. στήτωσαν VH--AAD3P- ἵστημι
 8659. δὲ X--------- δέ
 8660. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8661. προηγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι προ
 8662. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8663. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 8664. καὶ C--------- καί
 8665. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 8666. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8667. ἐκ P--------- ἐκ
 8668. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8669. κατοικιῶν N1A-GPF--- κατοικία
 8670. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8671. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 8672. ἔχουσιν V1--PAI3P- ἔχω
 8673. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 8674. ἀλλογενεῖς A3H-APF--- ἀλλογενής
 8675. παραγενηθήτωσαν VC--APD3P- γίγνομαι παρα
 8676. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 8677. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 8678. 1Esdr 9:13
 8679. καὶ C--------- καί
 8680. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 8681. δὲ X--------- δέ
 8682. τόπου N2--GSM--- τόπος
 8683. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8684. πρεσβυτέρους N2--APM--- πρεσβύτερος
 8685. καὶ C--------- καί
 8686. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8687. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 8688. ἕως C--------- ἕως
 8689. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8690. λῦσαι VA--AAN--- λύω
 8691. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8692. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 8693. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8694. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8695. ἀφ' P--------- ἀπό
 8696. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8697. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8698. πράγματος N3M-GSN--- πρᾶγμα
 8699. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 8700. 1Esdr 9:14
 8701. Ιωναθας N---NSM--- Ἰωνάθας
 8702. Αζαηλου N---GSM--- Ἀζάηλος
 8703. καὶ C--------- καί
 8704. Ιεζιας N1T-NSM--- Ιεζιας
 8705. Θοκανου N---GSM--- Θοκᾶνος
 8706. ἐπεδέξαντο VAI-AMI3P- δέχομαι ἐπι
 8707. κατὰ P--------- κατά
 8708. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8709. καὶ C--------- καί
 8710. Μοσολλαμος N---NSM--- Μοσολλαμος
 8711. καὶ C--------- καί
 8712. Λευις N---NSM--- Λευίς
 8713. καὶ C--------- καί
 8714. Σαββαταιος N---NSM--- Σαββαταιος
 8715. συνεβράβευσαν VAI-AAI3P- βραβεύω συν
 8716. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8717. 1Esdr 9:15
 8718. καὶ C--------- καί
 8719. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 8720. κατὰ P--------- κατά
 8721. πάντα A3--APN--- πᾶς
 8722. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8723. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8724. ἐκ P--------- ἐκ
 8725. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8726. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 8727. 1Esdr 9:16
 8728. καὶ C--------- καί
 8729. ἐπελέξατο VAI-AMI3S- λέγω ἐπι
 8730. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 8731. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 8732. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8733. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 8734. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 8735. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 8736. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8737. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 8738. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 8739. κατ' P--------- κατά
 8740. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 8741. πάντας A3--APM--- πᾶς
 8742. καὶ C--------- καί
 8743. συνεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω συν κατα
 8744. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8745. νουμηνίᾳ N1A-DSF--- νουμηνία
 8746. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8747. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 8748. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8749. δεκάτου A1--GSM--- δέκατος
 8750. ἐτάσαι VA--AAN--- ἐτάζω
 8751. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8752. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 8753. 1Esdr 9:17
 8754. καὶ C--------- καί
 8755. ἤχθη VQ--API3S- ἄγω
 8756. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8757. πέρας N3T-ASN--- πέρας
 8758. τὰ RA--APN--- ὁ
 8759. κατὰ P--------- κατά
 8760. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8761. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 8762. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8763. ἐπισυνέχοντας V1--PAPAPM ἔχω ἐπι συν
 8764. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 8765. ἀλλογενεῖς A3H-APF--- ἀλλογενής
 8766. ἕως C--------- ἕως
 8767. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8768. νουμηνίας N1A-GSF--- νουμηνία
 8769. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8770. πρώτου A1--GSM--- πρῶτος
 8771. μηνός N3--GSM--- μήν
 8772. 1Esdr 9:18
 8773. καὶ C--------- καί
 8774. εὑρέθησαν VC--API3P- εὑρίσκω
 8775. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8776. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 8777. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8778. ἐπισυναχθέντες VQ--APPNPM ἄγω ἐπι συν
 8779. ἀλλογενεῖς A3H-APF--- ἀλλογενής
 8780. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 8781. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 8782. 1Esdr 9:19
 8783. ἐκ P--------- ἐκ
 8784. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8785. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8786. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 8787. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8788. Ιωσεδεκ N---GSM--- Ιωσεδεκ
 8789. καὶ C--------- καί
 8790. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8791. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 8792. Μασηας N---NSM--- Μασηας
 8793. καὶ C--------- καί
 8794. Ελεαζαρος N---NSM--- Ελεαζαρος
 8795. καὶ C--------- καί
 8796. Ιωριβος N---NSM--- Ιωριβος
 8797. καὶ C--------- καί
 8798. Ιωδανος N---NSM--- Ιωδανος
 8799. 1Esdr 9:20
 8800. καὶ C--------- καί
 8801. ἐπέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω ἐπι
 8802. τὰς RA--APF--- ὁ
 8803. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 8804. ἐκβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐκ
 8805. τὰς RA--APF--- ὁ
 8806. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 8807. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8808. καὶ C--------- καί
 8809. εἰς P--------- εἰς
 8810. ἐξιλασμὸν N2--ASM--- ἐξιλασμός
 8811. κριοὺς N2--APM--- κριός
 8812. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 8813. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8814. ἀγνοίας N1A-GSF--- ἄγνοια
 8815. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8816. 1Esdr 9:21
 8817. καὶ C--------- καί
 8818. ἐκ P--------- ἐκ
 8819. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8820. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8821. Εμμηρ N---GSM--- Εμμηρ
 8822. Ανανιας N1T-NSM--- Ανανιας
 8823. καὶ C--------- καί
 8824. Ζαβδαιος N---NSM--- Ζαβδαιος
 8825. καὶ C--------- καί
 8826. Μανης N---NSM--- Μανης
 8827. καὶ C--------- καί
 8828. Σαμαιος N---NSM--- Σαμαιος
 8829. καὶ C--------- καί
 8830. Ιιηλ N---NSM--- Ιιηλ
 8831. καὶ C--------- καί
 8832. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 8833. 1Esdr 9:22
 8834. καὶ C--------- καί
 8835. ἐκ P--------- ἐκ
 8836. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8837. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8838. Φαισουρ N---GSM--- Φαισουρ
 8839. Ελιωναις N---NSM--- Ελιωναις
 8840. Μασσιας N1T-NSM--- Μασσιας
 8841. Ισμαηλος N---NSM--- Ισμαηλος
 8842. καὶ C--------- καί
 8843. Ναθαναηλος N---NSM--- Ναθαναηλος
 8844. καὶ C--------- καί
 8845. Ωκιδηλος N---NSM--- Ωκιδηλος
 8846. καὶ C--------- καί
 8847. Σαλθας N---NSM--- Σαλθας
 8848. 1Esdr 9:23
 8849. καὶ C--------- καί
 8850. ἐκ P--------- ἐκ
 8851. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8852. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευείτης
 8853. Ιωζαβδος N---NSM--- Ιωζαβδος
 8854. καὶ C--------- καί
 8855. Σεμεϊς N---NSM--- Σεμεϊς
 8856. καὶ C--------- καί
 8857. Κωλιος N---NSM--- Κωλιος
 8858. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 8859. Καλιτας N---NSM--- Καλιτας
 8860. καὶ C--------- καί
 8861. Παθαιος N---NSM--- Παθαιος
 8862. καὶ C--------- καί
 8863. Ωουδας N---NSM--- Ωουδας
 8864. καὶ C--------- καί
 8865. Ιωανας N---NSM--- Ιωανας
 8866. 1Esdr 9:24
 8867. ἐκ P--------- ἐκ
 8868. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8869. ἱεροψαλτῶν N1M-GPM--- ἱεροψάλτης
 8870. Ελιασιβος N---NSM--- Ελιασιβος
 8871. Βακχουρος N---NSM--- Βακχουρος
 8872. 1Esdr 9:25
 8873. ἐκ P--------- ἐκ
 8874. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8875. θυρωρῶν N2--GPM--- θύρωρος
 8876. Σαλλουμος N---NSM--- Σαλλουμος
 8877. καὶ C--------- καί
 8878. Τολβανης N---NSM--- Τολβανης
 8879. 1Esdr 9:26
 8880. ἐκ P--------- ἐκ
 8881. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8882. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8883. ἐκ P--------- ἐκ
 8884. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8885. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8886. Φορος N---GSM--- Φορος
 8887. Ιερμας N---NSM--- Ιερμας
 8888. καὶ C--------- καί
 8889. Ιεζιας N1T-NSM--- Ιεζιας
 8890. καὶ C--------- καί
 8891. Μελχιας N1T-NSM--- Μελχιας
 8892. καὶ C--------- καί
 8893. Μιαμινος N---NSM--- Μιαμινος
 8894. καὶ C--------- καί
 8895. Ελεαζαρος N---NSM--- Ελεαζαρος
 8896. καὶ C--------- καί
 8897. Ασιβιας N1T-NSM--- Ασιβιας
 8898. καὶ C--------- καί
 8899. Βανναιας N1T-NSM--- Βανναιας
 8900. 1Esdr 9:27
 8901. ἐκ P--------- ἐκ
 8902. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8903. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8904. Ηλαμ N---GSM--- Ηλαμ
 8905. Ματανιας N1T-NSM--- Ματανιας
 8906. καὶ C--------- καί
 8907. Ζαχαριας N1T-NSM--- Ζαχαριας
 8908. Ιεζριηλος N---NSM--- Ιεζριηλος
 8909. καὶ C--------- καί
 8910. Ωβαδιος N---NSM--- Ωβαδιος
 8911. καὶ C--------- καί
 8912. Ιερεμωθ N---NSM--- Ιερεμωθ
 8913. καὶ C--------- καί
 8914. Ηλιας N1T-NSM--- Ηλιας
 8915. 1Esdr 9:28
 8916. καὶ C--------- καί
 8917. ἐκ P--------- ἐκ
 8918. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8919. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8920. Ζαμοθ N---GSM--- Ζαμοθ
 8921. Ελιαδας N---NSM--- Ελιαδας
 8922. Ελιασιμος N---NSM--- Ελιασιμος
 8923. Οθονιας N1T-NSM--- Οθονιας
 8924. Ιαριμωθ N---NSM--- Ιαριμωθ
 8925. καὶ C--------- καί
 8926. Σαβαθος N---NSM--- Σαβαθος
 8927. καὶ C--------- καί
 8928. Ζερδαιας N1T-NSM--- Ζερδαιας
 8929. 1Esdr 9:29
 8930. καὶ C--------- καί
 8931. ἐκ P--------- ἐκ
 8932. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8933. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8934. Βηβαι N---GSM--- Βηβαι
 8935. Ιωαννης N---NSM--- Ιωαννης
 8936. καὶ C--------- καί
 8937. Ανανιας N1T-NSM--- Ανανιας
 8938. καὶ C--------- καί
 8939. Ζαβδος N---NSM--- Ζαβδος
 8940. καὶ C--------- καί
 8941. Εμαθις N---NSM--- Εμαθις
 8942. 1Esdr 9:30
 8943. καὶ C--------- καί
 8944. ἐκ P--------- ἐκ
 8945. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8946. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8947. Μανι N---GSM--- Μανι
 8948. Ωλαμος N---NSM--- Ωλαμος
 8949. Μαμουχος N---NSM--- Μαμουχος
 8950. Ιεδαιος N---NSM--- Ιεδαιος
 8951. Ιασουβος N---NSM--- Ιασουβος
 8952. καὶ C--------- καί
 8953. Ασαηλος N---NSM--- Ασαηλος
 8954. καὶ C--------- καί
 8955. Ιερεμωθ N---NSM--- Ιερεμωθ
 8956. 1Esdr 9:31
 8957. καὶ C--------- καί
 8958. ἐκ P--------- ἐκ
 8959. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8960. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8961. Αδδι N---GSM--- Αδδι
 8962. Νααθος N---NSM--- Νααθος
 8963. καὶ C--------- καί
 8964. Μοοσσιας N1T-NSM--- Μοοσσιας
 8965. Λακκουνος N---NSM--- Λακκουνος
 8966. καὶ C--------- καί
 8967. Ναϊδος N---NSM--- Ναϊδος
 8968. καὶ C--------- καί
 8969. Βεσκασπασμυς N---NSM--- Βεσκασπασμυς
 8970. καὶ C--------- καί
 8971. Σεσθηλ N---NSM--- Σεσθηλ
 8972. καὶ C--------- καί
 8973. Βαλνουος N---NSM--- Βαλνουος
 8974. καὶ C--------- καί
 8975. Μανασσηας N---NSM--- Μανασσήας
 8976. 1Esdr 9:32
 8977. καὶ C--------- καί
 8978. ἐκ P--------- ἐκ
 8979. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8980. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8981. Ανναν N---GSM--- Ανναν
 8982. Ελιωνας N---NSM--- Ελιωνας
 8983. καὶ C--------- καί
 8984. Ασαιας N1T-NSM--- Ασαιας
 8985. καὶ C--------- καί
 8986. Μελχιας N1T-NSM--- Μελχιας
 8987. καὶ C--------- καί
 8988. Σαββαιας N1T-NSM--- Σαββαιας
 8989. καὶ C--------- καί
 8990. Σιμων N---NSM--- Σιμων
 8991. Χοσαμαιος N---NSM--- Χοσαμαιος
 8992. 1Esdr 9:33
 8993. καὶ C--------- καί
 8994. ἐκ P--------- ἐκ
 8995. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8996. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8997. Ασομ N---GSM--- Ασομ
 8998. Μαλτανναιος N---NSM--- Μαλτανναιος
 8999. καὶ C--------- καί
 9000. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 9001. καὶ C--------- καί
 9002. Σαβανναιους N---NSM--- Σαβανναιους
 9003. καὶ C--------- καί
 9004. Ελιφαλατ N---NSM--- Ελιφαλατ
 9005. καὶ C--------- καί
 9006. Μανασσης N1M-NSM--- Μανασσής
 9007. καὶ C--------- καί
 9008. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 9009. 1Esdr 9:34
 9010. καὶ C--------- καί
 9011. ἐκ P--------- ἐκ
 9012. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9013. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 9014. Βαανι N---GSM--- Βαανι
 9015. Ιερεμιας N1T-NSM--- Ἰερεμίας
 9016. Μομδιος N---NSM--- Μομδιος
 9017. Μαηρος N---NSM--- Μαηρος
 9018. Ιουηλ N---NSM--- Ιουηλ
 9019. Μαμδαι N---NSM--- Μαμδαι
 9020. καὶ C--------- καί
 9021. Πεδιας N1T-NSM--- Πεδιας
 9022. καὶ C--------- καί
 9023. Ανως N---NSM--- Ανως
 9024. Καραβασιων N---NSM--- Καραβασιων
 9025. καὶ C--------- καί
 9026. Ελιασιβος N---NSM--- Ελιασιβος
 9027. καὶ C--------- καί
 9028. Μαμνιταναιμος N---NSM--- Μαμνιταναιμος
 9029. Ελιασις N---NSM--- Ελιασις
 9030. Βαννους N---NSM--- Βαννους
 9031. Ελιαλις N---NSM--- Ελιαλις
 9032. Σομεϊς N---NSM--- Σομεϊς
 9033. Σελεμιας N1T-NSM--- Σελεμιας
 9034. Ναθανιας N1T-NSM--- Ναθανιας
 9035. καὶ C--------- καί
 9036. ἐκ P--------- ἐκ
 9037. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9038. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 9039. Εζωρα N---GSM--- Εζωρα
 9040. Σεσσις N---NSM--- Σεσσις
 9041. Εζριλ N---NSM--- Εζριλ
 9042. Αζαηλος N---NSM--- Αζαηλος
 9043. Σαματος N---NSM--- Σαματος
 9044. Ζαμβρις N---NSM--- Ζαμβρις
 9045. Ιωσηπος N---NSM--- Ιωσηπος
 9046. 1Esdr 9:35
 9047. καὶ C--------- καί
 9048. ἐκ P--------- ἐκ
 9049. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9050. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 9051. Νοομα N---GSM--- Νοομα
 9052. Μαζιτιας N1T-NSM--- Μαζιτιας
 9053. Ζαβαδαιας N1T-NSM--- Ζαβαδαιας
 9054. Ηδαις N---NSM--- Ηδαις
 9055. Ιουηλ N---NSM--- Ιουηλ
 9056. Βαναιας N1T-NSM--- Βαναιας
 9057. 1Esdr 9:36
 9058. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 9059. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 9060. συνῴκισαν VAI-AAI3P- οἰκίζω συν
 9061. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 9062. ἀλλογενεῖς A3H-APF--- ἀλλογενής
 9063. καὶ C--------- καί
 9064. ἀπέλυσαν VAI-AAI3P- λύω ἀπο
 9065. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 9066. σὺν P--------- σύν
 9067. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 9068. 1Esdr 9:37
 9069. καὶ C--------- καί
 9070. κατῴκησαν VAI-AAI3P- οἰκέω κατα
 9071. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9072. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 9073. καὶ C--------- καί
 9074. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9075. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 9076. καὶ C--------- καί
 9077. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9078. ἐκ P--------- ἐκ
 9079. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9080. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 9081. ἐν P--------- ἐν
 9082. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 9083. καὶ C--------- καί
 9084. ἐν P--------- ἐν
 9085. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9086. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 9087. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9088. νουμηνίᾳ N1A-DSF--- νουμηνία
 9089. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9090. ἑβδόμου A1--GSM--- ἕβδομος
 9091. μηνός N3--GSM--- μήν
 9092. καὶ C--------- καί
 9093. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9094. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 9095. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 9096. ἐν P--------- ἐν
 9097. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 9098. κατοικίαις N1A-DPF--- κατοικία
 9099. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9100. 1Esdr 9:38
 9101. καὶ C--------- καί
 9102. συνήχθη VQI-API3S- ἄγω συν
 9103. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 9104. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9105. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 9106. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 9107. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9108. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9109. εὐρύχωρον A1B-ASN--- εὐρύχωρος
 9110. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9111. πρὸς P--------- πρός
 9112. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 9113. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9114. ἱεροῦ A1A-GSM--- ἱερός
 9115. πυλῶνος N3W-GSM--- πυλών
 9116. 1Esdr 9:39
 9117. καὶ C--------- καί
 9118. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 9119. Εσδρα N---DSM--- Εσδρας
 9120. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9121. ἀρχιερεῖ N3V-DSM--- ἀρχιερεύς
 9122. καὶ C--------- καί
 9123. ἀναγνώστῃ N1M-DSM--- ἀναγνώστης
 9124. κομίσαι VA--AAN--- κομίζω
 9125. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9126. νόμον N2--ASM--- νόμος
 9127. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 9128. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9129. παραδοθέντα VC--APPASM δίδωμι παρα
 9130. ὑπὸ P--------- ὑπό
 9131. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9132. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 9133. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 9134. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 9135. 1Esdr 9:40
 9136. καὶ C--------- καί
 9137. ἐκόμισεν VAI-AAI3S- κομίζω
 9138. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 9139. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9140. ἀρχιερεὺς N3V-NSM--- ἀρχιερεύς
 9141. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9142. νόμον N2--ASM--- νόμος
 9143. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 9144. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9145. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 9146. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9147. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 9148. ἕως C--------- ἕως
 9149. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 9150. καὶ C--------- καί
 9151. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 9152. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9153. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 9154. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 9155. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9156. νόμου N2--GSM--- νόμος
 9157. νουμηνίᾳ N1A-DSF--- νουμηνία
 9158. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9159. ἑβδόμου A1--GSM--- ἕβδομος
 9160. μηνός N3--GSM--- μήν
 9161. 1Esdr 9:41
 9162. καὶ C--------- καί
 9163. ἀνεγίγνωσκεν V1I-IAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 9164. ἐν P--------- ἐν
 9165. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9166. πρὸ P--------- πρό
 9167. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9168. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 9169. πυλῶνος N3W-GSM--- πυλών
 9170. εὐρυχώρῳ A1B-DSN--- εὐρύχωρος
 9171. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9172. ὄρθρου N2--GSM--- ὄρθρος
 9173. ἕως C--------- ἕως
 9174. μεσημβρινοῦ A1--GSM--- μεσημβρινός
 9175. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 9176. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 9177. τε X--------- τε
 9178. καὶ C--------- καί
 9179. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 9180. καὶ C--------- καί
 9181. ἐπέδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι ἐπι
 9182. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 9183. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9184. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 9185. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9186. νοῦν N2C-ASM--- νοῦς
 9187. εἰς P--------- εἰς
 9188. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9189. νόμον N2--ASM--- νόμος
 9190. 1Esdr 9:42
 9191. καὶ C--------- καί
 9192. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 9193. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 9194. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9195. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 9196. καὶ C--------- καί
 9197. ἀναγνώστης N1M-NSM--- ἀναγνώστης
 9198. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9199. νόμου N2--GSM--- νόμος
 9200. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9201. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9202. ξυλίνου A1--GSN--- ξύλινος
 9203. βήματος N3M-GSN--- βῆμα
 9204. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9205. κατασκευασθέντος VS--APPGSN σκευάζω κατα
 9206. 1Esdr 9:43
 9207. καὶ C--------- καί
 9208. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 9209. παρ' P--------- παρά
 9210. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9211. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 9212. Σαμμους N---NSM--- Σαμμους
 9213. Ανανιας N1T-NSM--- Ανανιας
 9214. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 9215. Ουριας N1T-NSM--- Ουριας
 9216. Εζεκιας N1T-NSM--- Εζεκιας
 9217. Βααλσαμος N---NSM--- Βααλσαμος
 9218. ἐκ P--------- ἐκ
 9219. δεξιῶν A1A-GPM--- δεξιός
 9220. 1Esdr 9:44
 9221. καὶ C--------- καί
 9222. ἐξ P--------- ἐκ
 9223. εὐωνύμων A1B-GPM--- εὐώνυμος
 9224. Φαδαιος N---NSM--- Φαδαιος
 9225. Μισαηλ N---NSM--- Μισαηλ
 9226. Μελχιας N1T-NSM--- Μελχιας
 9227. Λωθασουβος N---NSM--- Λωθασουβος
 9228. Ναβαριας N1T-NSM--- Ναβαριας
 9229. Ζαχαριας N1T-NSM--- Ζαχαριας
 9230. 1Esdr 9:45
 9231. καὶ C--------- καί
 9232. ἀναλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ἀνα
 9233. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 9234. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9235. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 9236. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9237. νόμου N2--GSM--- νόμος
 9238. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 9239. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9240. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 9241. προεκάθητο V1I-IMI3S- ἧμαι προ κατα
 9242. γὰρ X--------- γάρ
 9243. ἐπιδόξως D--------- ἐπιδόξως
 9244. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 9245. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 9246. 1Esdr 9:46
 9247. καὶ C--------- καί
 9248. ἐν P--------- ἐν
 9249. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9250. λῦσαι VA--AAN--- λύω
 9251. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9252. νόμον N2--ASM--- νόμος
 9253. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 9254. ὀρθοὶ A1--NPM--- ὀρθός
 9255. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 9256. καὶ C--------- καί
 9257. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 9258. Εσδρας N---NSM--- Εσδρας
 9259. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9260. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 9261. θεῷ N2--DSM--- θεός
 9262. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 9263. θεῷ N2--DSM--- θεός
 9264. σαβαωθ N--------- σαβαωθ
 9265. παντοκράτορι N3R-DSM--- παντοκράτωρ
 9266. 1Esdr 9:47
 9267. καὶ C--------- καί
 9268. ἐπεφώνησεν VAI-AAI3S- φωνέω ἐπι
 9269. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 9270. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9271. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 9272. αμην I--------- ἀμήν
 9273. καὶ C--------- καί
 9274. ἄραντες VA--AAPNPM αἴρω
 9275. ἄνω D--------- ἄνω
 9276. τὰς RA--APF--- ὁ
 9277. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 9278. προσπεσόντες VB--AAPNPM πίπτω προς
 9279. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9280. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9281. γῆν N1--ASF--- γῆ
 9282. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 9283. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9284. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 9285. 1Esdr 9:48
 9286. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 9287. καὶ C--------- καί
 9288. Αννιουθ N---NSM--- Αννιουθ
 9289. καὶ C--------- καί
 9290. Σαραβιας N1T-NSM--- Σαραβιας
 9291. Ιαδινος N---NSM--- Ιαδινος
 9292. Ιακουβος N---NSM--- Ιακουβος
 9293. Σαββαταιος N---NSM--- Σαββαταιος
 9294. Αυταιας N1T-NSM--- Αυταιας
 9295. Μαιαννας N---NSM--- Μαιαννας
 9296. καὶ C--------- καί
 9297. Καλιτας N---NSM--- Καλιτας
 9298. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 9299. καὶ C--------- καί
 9300. Ιωζαβδος N---NSM--- Ιωζαβδος
 9301. Ανανιας N1T-NSM--- Ανανιας
 9302. Φαλιας N1T-NSM--- Φαλιας
 9303. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9304. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 9305. ἐδίδασκον V1I-IAI3P- διδάσκω
 9306. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9307. νόμον N2--ASM--- νόμος
 9308. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 9309. καὶ C--------- καί
 9310. πρὸς P--------- πρός
 9311. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9312. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 9313. ἀνεγίνωσκον V1I-IAI3P- γιγνώσκω ἀνα
 9314. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9315. νόμον N2--ASM--- νόμος
 9316. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9317. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 9318. ἐμφυσιοῦντες V4--PAPNPM φυσιόω ἐν
 9319. ἅμα D--------- ἅμα
 9320. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9321. ἀνάγνωσιν N3I-ASF--- ἀνάγνωσις
 9322. 1Esdr 9:49
 9323. καὶ C--------- καί
 9324. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 9325. Ατταρατης N---NSM--- Ατταρατης
 9326. Εσδρα N---DSM--- Εσδρας
 9327. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9328. ἀρχιερεῖ N3V-DSM--- ἀρχιερεύς
 9329. καὶ C--------- καί
 9330. ἀναγνώστῃ N1M-DSM--- ἀναγνώστης
 9331. καὶ C--------- καί
 9332. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9333. Λευίταις N1M-DPM--- Λευείτης
 9334. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9335. διδάσκουσι V1--PAPDPM διδάσκω
 9336. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9337. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 9338. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9339. πάντας A3--APM--- πᾶς
 9340. 1Esdr 9:50
 9341. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9342. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 9343. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 9344. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 9345. ἁγία A1A-NSF--- ἅγιος
 9346. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9347. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 9348. καὶ C--------- καί
 9349. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 9350. ἔκλαιον V1I-IAI3P- κλαίω
 9351. ἐν P--------- ἐν
 9352. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9353. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 9354. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9355. νόμου N2--GSM--- νόμος
 9356. 1Esdr 9:51
 9357. βαδίσαντες VA--AAPNPM βαδίζω
 9358. οὖν X--------- οὖν
 9359. φάγετε VB--AAD2P- ἐσθίω
 9360. λιπάσματα N3M-APN--- λίπασμα
 9361. καὶ C--------- καί
 9362. πίετε VB--AAD2P- πίνω
 9363. γλυκάσματα N3M-APN--- γλύκασμα
 9364. καὶ C--------- καί
 9365. ἀποστείλατε VA--AAD2P- στέλλω ἀπο
 9366. ἀποστολὰς N1--APF--- ἀποστολή
 9367. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9368. μὴ D--------- μή
 9369. ἔχουσιν V1--PAPDPM ἔχω
 9370. 1Esdr 9:52
 9371. ἁγία A1A-NSF--- ἅγιος
 9372. γὰρ X--------- γάρ
 9373. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9374. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 9375. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9376. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 9377. καὶ C--------- καί
 9378. μὴ D--------- μή
 9379. λυπεῖσθε V2--PMD2P- λυπέω
 9380. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9381. γὰρ X--------- γάρ
 9382. κύριος N2--NSM--- κύριος
 9383. δοξάσει VF--FAI3S- δοξάζω
 9384. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 9385. 1Esdr 9:53
 9386. καὶ C--------- καί
 9387. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9388. Λευῖται N1M-NPM--- Λευείτης
 9389. ἐκέλευον V1I-IAI3P- κελεύω
 9390. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9391. δήμῳ N2--DSM--- δῆμος
 9392. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 9393. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 9394. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9395. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 9396. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 9397. ἁγία A1A-NSF--- ἅγιος
 9398. μὴ D--------- μή
 9399. λυπεῖσθε V2--PMD2P- λυπέω
 9400. 1Esdr 9:54
 9401. καὶ C--------- καί
 9402. ᾤχοντο V1I-IMI3P- οἴχομαι
 9403. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 9404. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 9405. καὶ C--------- καί
 9406. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 9407. καὶ C--------- καί
 9408. εὐφραίνεσθαι V1--PMN--- εὐφραίνω
 9409. καὶ C--------- καί
 9410. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 9411. ἀποστολὰς N1--APF--- ἀποστολή
 9412. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9413. μὴ D--------- μή
 9414. ἔχουσιν V1--PAPDPM ἔχω
 9415. καὶ C--------- καί
 9416. εὐφρανθῆναι VC--APN--- εὐφραίνω
 9417. μεγάλως D--------- μεγάλως
 9418. 1Esdr 9:55
 9419. ὅτι C--------- ὅτι
 9420. καὶ D--------- καί
 9421. ἐνεφυσιώθησαν VCI-API3P- φυσιόω ἐν
 9422. ἐν P--------- ἐν
 9423. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 9424. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 9425. οἷς RR--DPN--- ὅς
 9426. ἐδιδάχθησαν VQI-API3P- διδάσκω
 9427. καὶ C--------- καί
 9428. ἐπισυνήχθησαν VQ--API3P- ἄγω ἐπι συν