14.2Kings.txt 618 KB


 1. 2/4Kgs 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἠθέτησεν VAI-AAI3S- ἀθετέω
 4. Μωαβ N---NSF--- Μωαβ
 5. ἐν P--------- ἐν
 6. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 7. μετὰ P--------- μετά
 8. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 10. Αχααβ N---ASM--- Αχααβ
 11. 2/4Kgs 1:2
 12. καὶ C--------- καί
 13. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 14. Οχοζιας N1T-NSM--- Οχοζιας
 15. διὰ P--------- διά
 16. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 17. δικτυωτοῦ A1--GSM--- δικτυωτός
 18. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 19. ἐν P--------- ἐν
 20. τῷ RA--DSN--- ὁ
 21. ὑπερῴῳ N2N-DSN--- ὑπερῷον
 22. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 23. τῷ RA--DSM--- ὁ
 24. ἐν P--------- ἐν
 25. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 26. καὶ C--------- καί
 27. ἠρρώστησεν VAI-AAI3S- ἀρρωστέω
 28. καὶ C--------- καί
 29. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 30. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 31. καὶ C--------- καί
 32. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 33. πρὸς P--------- πρός
 34. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 35. δεῦτε D--------- δεῦτε
 36. καὶ C--------- καί
 37. ἐπιζητήσατε VA--AAD2P- ζητέω ἐπι
 38. ἐν P--------- ἐν
 39. τῇ RA--DSF--- ὁ
 40. Βααλ N---DSF--- Βααλ
 41. μυῖαν N1A-ASF--- μυῖα
 42. θεὸν N2--ASM--- θεός
 43. Ακκαρων N---GSF--- Ακκαρων
 44. εἰ C--------- εἰ
 45. ζήσομαι VF--FMI1S- ζάω
 46. ἐκ P--------- ἐκ
 47. τῆς RA--GSF--- ὁ
 48. ἀρρωστίας N1A-GSF--- ἀρρωστία
 49. μου RP--GS---- ἐγώ
 50. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 51. καὶ C--------- καί
 52. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 53. ἐπερωτῆσαι VA--AAN--- ἐρωτάω ἐπι
 54. δι' P--------- διά
 55. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 56. 2/4Kgs 1:3
 57. καὶ C--------- καί
 58. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 59. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 60. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 61. πρὸς P--------- πρός
 62. Ηλιου N---ASM--- Ηλιου
 63. τὸν RA--ASM--- ὁ
 64. Θεσβίτην N---ASM--- Θεσβίτης
 65. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 66. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 67. δεῦρο D--------- δεῦρο
 68. εἰς P--------- εἰς
 69. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 70. τῶν RA--GPM--- ὁ
 71. ἀγγέλων N2--GPM--- ἄγγελος
 72. Οχοζιου N1T-GSM--- Οχοζιας
 73. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 74. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 75. καὶ C--------- καί
 76. λαλήσεις VF--FAI2S- λαλέω
 77. πρὸς P--------- πρός
 78. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 79. εἰ C--------- εἰ
 80. παρὰ P--------- παρά
 81. τὸ RA--ASN--- ὁ
 82. μὴ D--------- μή
 83. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 84. θεὸν N2--ASM--- θεός
 85. ἐν P--------- ἐν
 86. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 87. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 88. πορεύεσθε V1--PMI2P- πορεύομαι
 89. ἐπιζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω ἐπι
 90. ἐν P--------- ἐν
 91. τῇ RA--DSF--- ὁ
 92. Βααλ N---DSF--- Βααλ
 93. μυῖαν N1A-ASF--- μυῖα
 94. θεὸν N2--ASM--- θεός
 95. Ακκαρων N---GSF--- Ακκαρων
 96. 2/4Kgs 1:4
 97. καὶ C--------- καί
 98. οὐχ D--------- οὐ
 99. οὕτως D--------- οὕτως
 100. ὅτι C--------- ὅτι
 101. τάδε RD--APN--- ὅδε
 102. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 103. κύριος N2--NSM--- κύριος
 104. ἡ RA--NSF--- ὁ
 105. κλίνη N1--NSF--- κλίνη
 106. ἐφ' P--------- ἐπί
 107. ἧς RR--GSF--- ὅς
 108. ἀνέβης VZI-AAI2S- βαίνω ἀνα
 109. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 110. οὐ D--------- οὐ
 111. καταβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω κατα
 112. ἀπ' P--------- ἀπό
 113. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 114. ὅτι C--------- ὅτι
 115. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 116. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 117. ἀποθανῇ VZ--AMS3S- θνήσκω ἀπο
 118. καὶ C--------- καί
 119. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 120. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 121. καὶ C--------- καί
 122. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 123. πρὸς P--------- πρός
 124. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 125. 2/4Kgs 1:5
 126. καὶ C--------- καί
 127. ἐπεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω ἐπι
 128. οἱ RA--NPM--- ὁ
 129. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 130. πρὸς P--------- πρός
 131. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 132. καὶ C--------- καί
 133. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 134. πρὸς P--------- πρός
 135. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 136. τί RI--ASN--- τίς
 137. ὅτι C--------- ὅτι
 138. ἐπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐπι
 139. 2/4Kgs 1:6
 140. καὶ C--------- καί
 141. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 142. πρὸς P--------- πρός
 143. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 144. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 145. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 146. εἰς P--------- εἰς
 147. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 148. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 149. καὶ C--------- καί
 150. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 151. πρὸς P--------- πρός
 152. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 153. δεῦτε D--------- δεῦτε
 154. ἐπιστράφητε VD--APS2P- στρέφω ἐπι
 155. πρὸς P--------- πρός
 156. τὸν RA--ASM--- ὁ
 157. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 158. τὸν RA--ASM--- ὁ
 159. ἀποστείλαντα VA--AAPASM στέλλω ἀπο
 160. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 161. καὶ C--------- καί
 162. λαλήσατε VA--AAD2P- λαλέω
 163. πρὸς P--------- πρός
 164. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 165. τάδε RD--APN--- ὅδε
 166. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 167. κύριος N2--NSM--- κύριος
 168. εἰ D--------- εἰ
 169. παρὰ P--------- παρά
 170. τὸ RA--ASN--- ὁ
 171. μὴ D--------- μή
 172. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 173. θεὸν N2--ASM--- θεός
 174. ἐν P--------- ἐν
 175. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 176. σὺ RP--NS---- σύ
 177. πορεύῃ V1--PMS2S- πορεύομαι
 178. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 179. ἐν P--------- ἐν
 180. τῇ RA--DSF--- ὁ
 181. Βααλ N---DSF--- Βααλ
 182. μυῖαν N1A-ASF--- μυῖα
 183. θεὸν N2--ASM--- θεός
 184. Ακκαρων N---GSF--- Ακκαρων
 185. οὐχ D--------- οὐ
 186. οὕτως D--------- οὕτως
 187. ἡ RA--NSF--- ὁ
 188. κλίνη N1--NSF--- κλίνη
 189. ἐφ' P--------- ἐπί
 190. ἧς RR--GSF--- ὅς
 191. ἀνέβης VZI-AAI2S- βαίνω ἀνα
 192. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 193. οὐ D--------- οὐ
 194. καταβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω κατα
 195. ἀπ' P--------- ἀπό
 196. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 197. ὅτι C--------- ὅτι
 198. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 199. ἀποθανῇ VZ--AMS3S- θνήσκω ἀπο
 200. 2/4Kgs 1:7
 201. καὶ C--------- καί
 202. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 203. πρὸς P--------- πρός
 204. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 205. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 206. τίς RI--NSF--- τίς
 207. ἡ RA--NSF--- ὁ
 208. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 209. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 210. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 212. ἀναβάντος VZ--AAPGSM βαίνω ἀνα
 213. εἰς P--------- εἰς
 214. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 215. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 216. καὶ C--------- καί
 217. λαλήσαντος VA--AAPGSM λαλέω
 218. πρὸς P--------- πρός
 219. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 220. τοὺς RA--APM--- ὁ
 221. λόγους N2--APM--- λόγος
 222. τούτους RD--APM--- οὗτος
 223. 2/4Kgs 1:8
 224. καὶ C--------- καί
 225. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 226. πρὸς P--------- πρός
 227. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 228. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 229. δασὺς A3U-NSM--- δασύς
 230. καὶ C--------- καί
 231. ζώνην N1--ASF--- ζωνή
 232. δερματίνην A1--ASF--- δερμάτινος
 233. περιεζωσμένος VMI-XPPNSM ζώννυμι περι
 234. τὴν RA--ASF--- ὁ
 235. ὀσφὺν N3U-ASF--- ὀσφύς
 236. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 237. καὶ C--------- καί
 238. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 239. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 240. ὁ RA--NSM--- ὁ
 241. Θεσβίτης N1M-NSM--- Θεσβίτης
 242. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 243. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 244. 2/4Kgs 1:9
 245. καὶ C--------- καί
 246. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 247. πρὸς P--------- πρός
 248. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 249. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 250. πεντηκόνταρχον N2--ASM--- πεντηκόνταρχος
 251. καὶ C--------- καί
 252. τοὺς RA--APM--- ὁ
 253. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 254. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 255. καὶ C--------- καί
 256. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 257. καὶ C--------- καί
 258. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 259. πρὸς P--------- πρός
 260. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 261. καὶ C--------- καί
 262. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 263. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 264. ἐκάθητο V1I-IAI3S- ἧμαι κατα
 265. ἐπὶ P--------- ἐπί
 266. τῆς RA--GSF--- ὁ
 267. κορυφῆς N1--GSF--- κορυφή
 268. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 269. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 270. καὶ C--------- καί
 271. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 272. ὁ RA--NSM--- ὁ
 273. πεντηκόνταρχος N2--NSM--- πεντηκόνταρχος
 274. πρὸς P--------- πρός
 275. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 276. καὶ C--------- καί
 277. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 278. ἄνθρωπε N2--VSM--- ἄνθρωπος
 279. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 280. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 281. ὁ RA--NSM--- ὁ
 282. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 283. ἐκάλεσέν VAI-AAI3S- καλέω
 284. σε RP--AS---- σύ
 285. κατάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω κατα
 286. 2/4Kgs 1:10
 287. καὶ C--------- καί
 288. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 289. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 290. καὶ C--------- καί
 291. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 292. πρὸς P--------- πρός
 293. τὸν RA--ASM--- ὁ
 294. πεντηκόνταρχον N2--ASM--- πεντηκόνταρχος
 295. καὶ C--------- καί
 296. εἰ C--------- εἰ
 297. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 298. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 299. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 300. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 301. καταβήσεται VF--FMI3S- βαίνω κατα
 302. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 303. ἐκ P--------- ἐκ
 304. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 305. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 306. καὶ C--------- καί
 307. καταφάγεταί VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 308. σε RP--AS---- σύ
 309. καὶ C--------- καί
 310. τοὺς RA--APM--- ὁ
 311. πεντήκοντά M--------- πεντήκοντα
 312. σου RP--GS---- σύ
 313. καὶ C--------- καί
 314. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 315. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 316. ἐκ P--------- ἐκ
 317. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 318. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 319. καὶ C--------- καί
 320. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 321. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 322. καὶ C--------- καί
 323. τοὺς RA--APM--- ὁ
 324. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 325. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 326. 2/4Kgs 1:11
 327. καὶ C--------- καί
 328. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 329. ὁ RA--NSM--- ὁ
 330. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 331. καὶ C--------- καί
 332. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 333. πρὸς P--------- πρός
 334. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 335. ἄλλον RD--ASM--- ἄλλος
 336. πεντηκόνταρχον N2--ASM--- πεντηκόνταρχος
 337. καὶ C--------- καί
 338. τοὺς RA--APM--- ὁ
 339. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 340. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 341. καὶ C--------- καί
 342. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 343. καὶ C--------- καί
 344. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 345. ὁ RA--NSM--- ὁ
 346. πεντηκόνταρχος N2--NSM--- πεντηκόνταρχος
 347. πρὸς P--------- πρός
 348. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 349. καὶ C--------- καί
 350. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 351. ἄνθρωπε N2--VSM--- ἄνθρωπος
 352. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 353. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 354. τάδε RD--APN--- ὅδε
 355. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 356. ὁ RA--NSM--- ὁ
 357. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 358. ταχέως D--------- ταχέως
 359. κατάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω κατα
 360. 2/4Kgs 1:12
 361. καὶ C--------- καί
 362. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 363. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 364. καὶ C--------- καί
 365. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 366. πρὸς P--------- πρός
 367. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 368. καὶ C--------- καί
 369. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 370. εἰ C--------- εἰ
 371. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 372. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 373. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 374. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 375. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 376. καταβήσεται VF--FMI3S- βαίνω κατα
 377. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 378. ἐκ P--------- ἐκ
 379. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 380. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 381. καὶ C--------- καί
 382. καταφάγεταί VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 383. σε RP--AS---- σύ
 384. καὶ C--------- καί
 385. τοὺς RA--APM--- ὁ
 386. πεντήκοντά M--------- πεντήκοντα
 387. σου RP--GS---- σύ
 388. καὶ C--------- καί
 389. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 390. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 391. ἐκ P--------- ἐκ
 392. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 393. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 394. καὶ C--------- καί
 395. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 396. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 397. καὶ C--------- καί
 398. τοὺς RA--APM--- ὁ
 399. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 400. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 401. 2/4Kgs 1:13
 402. καὶ C--------- καί
 403. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 404. ὁ RA--NSM--- ὁ
 405. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 406. ἔτι D--------- ἔτι
 407. ἀποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἀπο
 408. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 409. πεντηκόνταρχον N2--ASM--- πεντηκόνταρχος
 410. τρίτον A1--ASM--- τρίτος
 411. καὶ C--------- καί
 412. τοὺς RA--APM--- ὁ
 413. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 414. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 415. καὶ C--------- καί
 416. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 417. πρὸς P--------- πρός
 418. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 419. ὁ RA--NSM--- ὁ
 420. πεντηκόνταρχος N2--NSM--- πεντηκόνταρχος
 421. ὁ RA--NSM--- ὁ
 422. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 423. καὶ C--------- καί
 424. ἔκαμψεν VAI-AAI3S- κάμπτω
 425. ἐπὶ P--------- ἐπί
 426. τὰ RA--APN--- ὁ
 427. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 428. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 429. κατέναντι D--------- κατέναντι
 430. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 431. καὶ C--------- καί
 432. ἐδεήθη VCI-API3S- δέω
 433. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 434. καὶ C--------- καί
 435. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 436. πρὸς P--------- πρός
 437. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 438. καὶ C--------- καί
 439. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 440. ἄνθρωπε N2--VSM--- ἄνθρωπος
 441. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 442. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 443. ἐντιμωθήτω VC--APD3S- τιμάω ἐν
 444. δὴ X--------- δή
 445. ἡ RA--NSF--- ὁ
 446. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 447. μου RP--GS---- ἐγώ
 448. καὶ C--------- καί
 449. ἡ RA--NSF--- ὁ
 450. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 451. τῶν RA--GPM--- ὁ
 452. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 453. σου RP--GS---- σύ
 454. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 455. τῶν RA--GPM--- ὁ
 456. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 457. ἐν P--------- ἐν
 458. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 459. σου RP--GS---- σύ
 460. 2/4Kgs 1:14
 461. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 462. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 463. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 464. ἐκ P--------- ἐκ
 465. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 466. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 467. καὶ C--------- καί
 468. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 469. τοὺς RA--APM--- ὁ
 470. δύο M--------- δύο
 471. πεντηκοντάρχους N2--APM--- πεντηκόνταρχος
 472. τοὺς RA--APM--- ὁ
 473. πρώτους A1--APMS-- πρῶτος
 474. καὶ C--------- καί
 475. τοὺς RA--APM--- ὁ
 476. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 477. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 478. καὶ C--------- καί
 479. νῦν D--------- νῦν
 480. ἐντιμωθήτω VC--APD3S- τιμάω ἐν
 481. δὴ X--------- δή
 482. ἡ RA--NSF--- ὁ
 483. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 484. τῶν RA--GPM--- ὁ
 485. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 486. σου RP--GS---- σύ
 487. ἐν P--------- ἐν
 488. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 489. σου RP--GS---- σύ
 490. 2/4Kgs 1:15
 491. καὶ C--------- καί
 492. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 493. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 494. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 495. πρὸς P--------- πρός
 496. Ηλιου N---ASM--- Ηλιου
 497. καὶ C--------- καί
 498. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 499. κατάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω κατα
 500. μετ' P--------- μετά
 501. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 502. μὴ D--------- μή
 503. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 504. ἀπὸ P--------- ἀπό
 505. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 506. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 507. καὶ C--------- καί
 508. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 509. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 510. καὶ C--------- καί
 511. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 512. μετ' P--------- μετά
 513. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 514. πρὸς P--------- πρός
 515. τὸν RA--ASM--- ὁ
 516. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 517. 2/4Kgs 1:16
 518. καὶ C--------- καί
 519. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 520. πρὸς P--------- πρός
 521. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 522. καὶ C--------- καί
 523. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 524. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 525. τάδε RD--APN--- ὅδε
 526. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 527. κύριος N2--NSM--- κύριος
 528. τί RD--ASN--- τίς
 529. ὅτι C--------- ὅτι
 530. ἀπέστειλας VAI-AAI2S- στέλλω ἀπο
 531. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 532. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 533. ἐν P--------- ἐν
 534. τῇ RA--DSF--- ὁ
 535. Βααλ N---DSF--- Βααλ
 536. μυῖαν N1A-ASF--- μυῖα
 537. θεὸν N2--ASM--- θεός
 538. Ακκαρων N---GSF--- Ακκαρων
 539. οὐχ D--------- οὐ
 540. οὕτως D--------- οὕτως
 541. ἡ RA--NSF--- ὁ
 542. κλίνη N1--NSF--- κλίνη
 543. ἐφ' P--------- ἐπί
 544. ἧς RR--GSF--- ὅς
 545. ἀνέβης VZI-AAI2S- βαίνω ἀνα
 546. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 547. οὐ D--------- οὐ
 548. καταβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω κατα
 549. ἀπ' P--------- ἀπό
 550. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 551. ὅτι C--------- ὅτι
 552. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 553. ἀποθανῇ VB--AMS2S- θνήσκω ἀπο
 554. 2/4Kgs 1:17
 555. καὶ C--------- καί
 556. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 557. κατὰ P--------- κατά
 558. τὸ RA--ASN--- ὁ
 559. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 560. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 561. ὃ RR--ASN--- ὅς
 562. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 563. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 564. 2/4Kgs 1:18
 565. καὶ C--------- καί
 566. τὰ RA--NPN--- ὁ
 567. λοιπὰ A1--NPN--- λοιπός
 568. τῶν RA--GPM--- ὁ
 569. λόγων N2--GPM--- λόγος
 570. Οχοζιου N1T-GSM--- Οχοζιας
 571. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 572. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 573. οὐκ D--------- οὐ
 574. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 575. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 576. γεγραμμένα VP--XPPNPN γράφω
 577. ἐπὶ P--------- ἐπί
 578. βιβλίου N2N-GSN--- βιβλίον
 579. λόγων N2--GPM--- λόγος
 580. τῶν RA--GPF--- ὁ
 581. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 582. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 583. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 584. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 585. 2/4Kgs 1:18a
 586. καὶ C--------- καί
 587. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 588. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 589. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 590. βασιλεύει V1--PAI3S- βασιλεύω
 591. ἐπὶ P--------- ἐπί
 592. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 593. ἐν P--------- ἐν
 594. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 595. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 596. δέκα M--------- δέκα
 597. δύο M--------- δύο
 598. ἐν P--------- ἐν
 599. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 600. ὀκτωκαιδεκάτῳ A1--DSN--- ὀκτωκαιδέκατος
 601. Ιωσαφατ N---GSM--- Ιωσαφατ
 602. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 603. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 604. 2/4Kgs 1:18b
 605. καὶ C--------- καί
 606. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 607. τὸ RA--ASN--- ὁ
 608. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 609. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 610. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 611. πλὴν D--------- πλήν
 612. οὐχ D--------- οὐ
 613. ὡς C--------- ὡς
 614. οἱ RA--NPM--- ὁ
 615. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 616. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 617. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 618. ὡς C--------- ὡς
 619. ἡ RA--NSF--- ὁ
 620. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 621. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 622. 2/4Kgs 1:18c
 623. καὶ C--------- καί
 624. ἀπέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 625. τὰς RA--APF--- ὁ
 626. στήλας N1--APF--- στήλη
 627. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 628. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 629. ἃς RR--APF--- ὅς
 630. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 631. ὁ RA--NSM--- ὁ
 632. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 633. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 634. καὶ C--------- καί
 635. συνέτριψεν VAI-AAI3S- τρίβω συν
 636. αὐτάς RD--APF--- αὐτός
 637. πλὴν D--------- πλήν
 638. ἐν P--------- ἐν
 639. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 640. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 641. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 642. Ιεροβοαμ N---GSM--- Ιεροβοαμ
 643. ὃς RR--NSM--- ὅς
 644. ἐξήμαρτεν VBI-AAI3S- ἁμαρτάνω ἐκ
 645. τὸν RA--ASM--- ὁ
 646. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 647. ἐκολλήθη VCI-API3S- κολλάω
 648. οὐκ D--------- οὐ
 649. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 650. ἀπ' P--------- ἀπό
 651. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 652. 2/4Kgs 1:18d
 653. καὶ C--------- καί
 654. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 655. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 656. κύριος N2--NSM--- κύριος
 657. εἰς P--------- εἰς
 658. τὸν RA--ASM--- ὁ
 659. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 660. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 661. 2/4Kgs 2:1
 662. καὶ C--------- καί
 663. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 664. ἐν P--------- ἐν
 665. τῷ RA--DSN--- ὁ
 666. ἀνάγειν V1--PAN--- ἄγω ἀνα
 667. κύριον N2--ASM--- κύριος
 668. τὸν RA--ASM--- ὁ
 669. Ηλιου N---ASM--- Ηλιου
 670. ἐν P--------- ἐν
 671. συσσεισμῷ N2--DSM--- συσσεισμός
 672. ὡς C--------- ὡς
 673. εἰς P--------- εἰς
 674. τὸν RA--ASM--- ὁ
 675. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 676. καὶ C--------- καί
 677. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 678. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 679. καὶ C--------- καί
 680. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 681. ἐκ P--------- ἐκ
 682. Γαλγαλων N---NSM--- Γάλγαλα
 683. 2/4Kgs 2:2
 684. καὶ C--------- καί
 685. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 686. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 687. πρὸς P--------- πρός
 688. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 689. κάθου V1--PMD2S- ἧμαι κατα
 690. δὴ X--------- δή
 691. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 692. ὅτι C--------- ὅτι
 693. κύριος N2--NSM--- κύριος
 694. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 695. με RP--AS---- ἐγώ
 696. ἕως P--------- ἕως
 697. Βαιθηλ N---GSF--- Βαιθηλ
 698. καὶ C--------- καί
 699. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 700. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 701. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 702. κύριος N2--NSM--- κύριος
 703. καὶ C--------- καί
 704. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 705. ἡ RA--NSF--- ὁ
 706. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 707. σου RP--GS---- σύ
 708. εἰ C--------- εἰ
 709. καταλείψω VF--FAI1S- λείπω κατα
 710. σε RP--AS---- σύ
 711. καὶ C--------- καί
 712. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 713. εἰς P--------- εἰς
 714. Βαιθηλ N---ASF--- Βαιθηλ
 715. 2/4Kgs 2:3
 716. καὶ C--------- καί
 717. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 718. οἱ RA--NPM--- ὁ
 719. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 720. τῶν RA--GPM--- ὁ
 721. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 722. οἱ RA--NPM--- ὁ
 723. ἐν P--------- ἐν
 724. Βαιθηλ N---DSF--- Βαιθηλ
 725. πρὸς P--------- πρός
 726. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 727. καὶ C--------- καί
 728. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 729. πρὸς P--------- πρός
 730. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 731. εἰ C--------- εἰ
 732. ἔγνως VZI-AAI2S- γιγνώσκω
 733. ὅτι C--------- ὅτι
 734. κύριος N2--NSM--- κύριος
 735. σήμερον D--------- σήμερον
 736. λαμβάνει V1--PAI3S- λαμβάνω
 737. τὸν RA--ASM--- ὁ
 738. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 739. σου RP--GS---- σύ
 740. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 741. τῆς RA--GSF--- ὁ
 742. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 743. σου RP--GS---- σύ
 744. καὶ C--------- καί
 745. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 746. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 747. ἔγνωκα VX--XAI1S- γιγνώσκω
 748. σιωπᾶτε V3--PAI2P- σιωπάω
 749. 2/4Kgs 2:4
 750. καὶ C--------- καί
 751. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 752. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 753. πρὸς P--------- πρός
 754. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 755. κάθου V1--PMD2S- ἧμαι κατα
 756. δὴ X--------- δή
 757. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 758. ὅτι C--------- ὅτι
 759. κύριος N2--NSM--- κύριος
 760. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 761. με RP--AS---- ἐγώ
 762. εἰς P--------- εἰς
 763. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 764. καὶ C--------- καί
 765. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 766. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 767. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 768. κύριος N2--NSM--- κύριος
 769. καὶ C--------- καί
 770. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 771. ἡ RA--NSF--- ὁ
 772. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 773. σου RP--GS---- σύ
 774. εἰ C--------- εἰ
 775. ἐγκαταλείψω VF--FAI1S- λείπω ἐν κατα
 776. σε RP--AS---- σύ
 777. καὶ C--------- καί
 778. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 779. εἰς P--------- εἰς
 780. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 781. 2/4Kgs 2:5
 782. καὶ C--------- καί
 783. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 784. οἱ RA--NPM--- ὁ
 785. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 786. τῶν RA--GPM--- ὁ
 787. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 788. οἱ RA--NPM--- ὁ
 789. ἐν P--------- ἐν
 790. Ιεριχω N---DSF--- Ιεριχω
 791. πρὸς P--------- πρός
 792. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 793. καὶ C--------- καί
 794. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 795. πρὸς P--------- πρός
 796. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 797. εἰ C--------- εἰ
 798. ἔγνως VZI-AAI2S- γιγνώσκω
 799. ὅτι C--------- ὅτι
 800. σήμερον D--------- σήμερον
 801. λαμβάνει V1--PAI3S- λαμβάνω
 802. κύριος N2--NSM--- κύριος
 803. τὸν RA--ASM--- ὁ
 804. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 805. σου RP--GS---- σύ
 806. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 807. τῆς RA--GSF--- ὁ
 808. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 809. σου RP--GS---- σύ
 810. καὶ C--------- καί
 811. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 812. καί C--------- καί
 813. γε X--------- γέ
 814. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 815. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 816. σιωπᾶτε V3--PAI2P- σιωπάω
 817. 2/4Kgs 2:6
 818. καὶ C--------- καί
 819. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 820. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 821. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 822. κάθου V1--PMD2S- ἧμαι κατα
 823. δὴ X--------- δή
 824. ὧδε D--------- ὧδε
 825. ὅτι C--------- ὅτι
 826. κύριος N2--NSM--- κύριος
 827. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 828. με RP--AS---- ἐγώ
 829. ἕως P--------- ἕως
 830. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 831. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 832. καὶ C--------- καί
 833. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 834. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 835. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 836. κύριος N2--NSM--- κύριος
 837. καὶ C--------- καί
 838. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 839. ἡ RA--NSF--- ὁ
 840. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 841. σου RP--GS---- σύ
 842. εἰ C--------- εἰ
 843. ἐγκαταλείψω VF--FAI1S- λείπω ἐν κατα
 844. σε RP--AS---- σύ
 845. καὶ C--------- καί
 846. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 847. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 848. 2/4Kgs 2:7
 849. καὶ C--------- καί
 850. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 851. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 852. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 853. τῶν RA--GPM--- ὁ
 854. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 855. καὶ C--------- καί
 856. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 857. ἐξ P--------- ἐκ
 858. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 859. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 860. καὶ C--------- καί
 861. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 862. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 863. ἐπὶ P--------- ἐπί
 864. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 865. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 866. 2/4Kgs 2:8
 867. καὶ C--------- καί
 868. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 869. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 870. τὴν RA--ASF--- ὁ
 871. μηλωτὴν N1--ASF--- μηλωτή
 872. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 873. καὶ C--------- καί
 874. εἵλησεν VA--AAI3S- εἱλέω
 875. καὶ C--------- καί
 876. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 877. τὸ RA--ASN--- ὁ
 878. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 879. καὶ C--------- καί
 880. διῃρέθη VCI-API3S- αἱρέω δια
 881. τὸ RA--ASN--- ὁ
 882. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 883. ἔνθα D--------- ἔνθα
 884. καὶ C--------- καί
 885. ἔνθα D--------- ἔνθα
 886. καὶ C--------- καί
 887. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 888. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 889. ἐν P--------- ἐν
 890. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 891. 2/4Kgs 2:9
 892. καὶ C--------- καί
 893. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 894. ἐν P--------- ἐν
 895. τῷ RA--DSN--- ὁ
 896. διαβῆναι VZ--AAN--- βαίνω δια
 897. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 898. καὶ C--------- καί
 899. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 900. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 901. πρὸς P--------- πρός
 902. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 903. αἴτησαι VA--AMD2S- αἰτέω
 904. τί RI--ASN--- τίς
 905. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 906. σοι RP--DS---- σύ
 907. πρὶν D--------- πρίν
 908. ἢ C--------- ἤ
 909. ἀναλημφθῆναί VV--APN--- λαμβάνω ἀνα
 910. με RP--AS---- ἐγώ
 911. ἀπὸ P--------- ἀπό
 912. σοῦ RP--GS---- σύ
 913. καὶ C--------- καί
 914. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 915. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 916. γενηθήτω VC--APD3S- γίγνομαι
 917. δὴ X--------- δή
 918. διπλᾶ A1C-APN--- διπλοῦς
 919. ἐν P--------- ἐν
 920. πνεύματί N3M-DSN--- πνεῦμα
 921. σου RP--GS---- σύ
 922. ἐπ' P--------- ἐπί
 923. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 924. 2/4Kgs 2:10
 925. καὶ C--------- καί
 926. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 927. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 928. ἐσκλήρυνας VAI-AAI2S- σκληρύνω
 929. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 930. αἰτήσασθαι VA--AMN--- αἰτέω
 931. ἐὰν C--------- ἐάν
 932. ἴδῃς VB--AAS2S- ὁράω
 933. με RP--AS---- ἐγώ
 934. ἀναλαμβανόμενον V1--PMPASM λαμβάνω ἀνα
 935. ἀπὸ P--------- ἀπό
 936. σοῦ RP--GS---- σύ
 937. καὶ C--------- καί
 938. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 939. σοι RP--DS---- σύ
 940. οὕτως D--------- οὕτως
 941. καὶ C--------- καί
 942. ἐὰν C--------- ἐάν
 943. μή D--------- μή
 944. οὐ D--------- οὐ
 945. μὴ D--------- μή
 946. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 947. 2/4Kgs 2:11
 948. καὶ C--------- καί
 949. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 950. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 951. πορευομένων V1--PMPGPM πορεύομαι
 952. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 953. καὶ C--------- καί
 954. ἐλάλουν V2I-IAI3P- λαλέω
 955. καὶ C--------- καί
 956. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 957. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 958. πυρὸς N2--NSM--- πυρός
 959. καὶ C--------- καί
 960. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 961. πυρὸς N2--NSM--- πυρός
 962. καὶ C--------- καί
 963. διέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω δια
 964. ἀνὰ P--------- ἀνά
 965. μέσον A1--ASN--- μέσος
 966. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 967. καὶ C--------- καί
 968. ἀνελήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω ἀνα
 969. Ηλιου N---NSM--- Ηλιου
 970. ἐν P--------- ἐν
 971. συσσεισμῷ N2--DSM--- συσσεισμός
 972. ὡς C--------- ὡς
 973. εἰς P--------- εἰς
 974. τὸν RA--ASM--- ὁ
 975. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 976. 2/4Kgs 2:12
 977. καὶ C--------- καί
 978. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 979. ἑώρα V3I-IAI3S- ὁράω
 980. καὶ C--------- καί
 981. ἐβόα N3--ASM--- βοῦς
 982. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 983. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 984. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 985. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 986. καὶ C--------- καί
 987. ἱππεὺς N3V-NSM--- ἱππεύς
 988. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 989. καὶ C--------- καί
 990. οὐκ D--------- οὐ
 991. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 992. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 993. ἔτι D--------- ἔτι
 994. καὶ C--------- καί
 995. ἐπελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω ἐπι
 996. τῶν RA--GPN--- ὁ
 997. ἱματίων N2N-GPN--- ἱμάτιον
 998. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 999. καὶ C--------- καί
 1000. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 1001. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1002. εἰς P--------- εἰς
 1003. δύο M--------- δύο
 1004. ῥήγματα N3M-APN--- ῥῆγμα
 1005. 2/4Kgs 2:13
 1006. καὶ C--------- καί
 1007. ὕψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω
 1008. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1009. μηλωτὴν N1--ASF--- μηλωτή
 1010. Ηλιου N---GSM--- Ηλιου
 1011. ἣ RR--NSF--- ὅς
 1012. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 1013. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 1014. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 1015. καὶ C--------- καί
 1016. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 1017. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1018. καὶ C--------- καί
 1019. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 1020. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1021. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1022. χείλους N3E-GSN--- χεῖλος
 1023. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1024. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1025. 2/4Kgs 2:14
 1026. καὶ C--------- καί
 1027. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 1028. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1029. μηλωτὴν N1--ASF--- μηλωτή
 1030. Ηλιου N---GSM--- Ηλιου
 1031. ἣ RR--NSF--- ὅς
 1032. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 1033. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 1034. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1035. καὶ C--------- καί
 1036. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 1037. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1038. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 1039. καὶ C--------- καί
 1040. οὐ D--------- οὐ
 1041. διέστη VHI-AAI3S- ἵστημι δια
 1042. καὶ C--------- καί
 1043. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1044. ποῦ D--------- ποῦ
 1045. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1046. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1047. Ηλιου N---GSM--- Ηλιου
 1048. αφφω I--------- αφφω
 1049. καὶ C--------- καί
 1050. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 1051. τὰ RA--APN--- ὁ
 1052. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 1053. καὶ C--------- καί
 1054. διερράγησαν VDI-API3P- ῥήγνυμι δια
 1055. ἔνθα D--------- ἔνθα
 1056. καὶ C--------- καί
 1057. ἔνθα D--------- ἔνθα
 1058. καὶ C--------- καί
 1059. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 1060. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1061. 2/4Kgs 2:15
 1062. καὶ C--------- καί
 1063. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 1064. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1065. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1066. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1067. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1068. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 1069. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1070. ἐν P--------- ἐν
 1071. Ιεριχω N---DSF--- Ιεριχω
 1072. ἐξ P--------- ἐκ
 1073. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 1074. καὶ C--------- καί
 1075. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1076. ἐπαναπέπαυται VMI-XMI3S- παύω ἐπι ἀνα
 1077. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1078. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1079. Ηλιου N---GSM--- Ηλιου
 1080. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1081. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 1082. καὶ C--------- καί
 1083. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 1084. εἰς P--------- εἰς
 1085. συναντὴν N1--ASF--- συναντή
 1086. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1087. καὶ C--------- καί
 1088. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 1089. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1090. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1091. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1092. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1093. 2/4Kgs 2:16
 1094. καὶ C--------- καί
 1095. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1096. πρὸς P--------- πρός
 1097. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1098. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1099. δὴ X--------- δή
 1100. μετὰ P--------- μετά
 1101. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1102. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 1103. σου RP--GS---- σύ
 1104. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 1105. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1106. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1107. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 1108. πορευθέντες VC--APPNPM πορεύομαι
 1109. δὴ X--------- δή
 1110. ζητησάτωσαν VA--AAD3P- ζητέω
 1111. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1112. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 1113. σου RP--GS---- σύ
 1114. μήποτε D--------- μήποτε
 1115. ἦρεν VAI-AAI3S- αἴρω
 1116. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1117. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1118. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1119. καὶ C--------- καί
 1120. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 1121. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1122. ἐν P--------- ἐν
 1123. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1124. Ιορδάνῃ N1M-DSM--- Ἰορδάνης
 1125. ἢ C--------- ἤ
 1126. ἐφ' P--------- ἐπί
 1127. ἓν A3--ASN--- εἷς
 1128. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1129. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 1130. ἢ C--------- ἤ
 1131. ἐφ' P--------- ἐπί
 1132. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 1133. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1134. βουνῶν N2--GPM--- βουνός
 1135. καὶ C--------- καί
 1136. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1137. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1138. οὐκ D--------- οὐ
 1139. ἀποστελεῖτε VF2-FAI2P- στέλλω ἀπο
 1140. 2/4Kgs 2:17
 1141. καὶ C--------- καί
 1142. παρεβιάσαντο VAI-AMI3P- βιάζομαι παρα
 1143. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1144. ἕως P--------- ἕως
 1145. ὅτου RX--GSN--- ὅστις
 1146. ᾐσχύνετο V1I-IMI3S- αἰσχύνω
 1147. καὶ C--------- καί
 1148. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1149. ἀποστείλατε VA--AAD2P- στέλλω ἀπο
 1150. καὶ C--------- καί
 1151. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 1152. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 1153. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1154. καὶ C--------- καί
 1155. ἐζήτησαν VAI-AAI3P- ζητέω
 1156. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 1157. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1158. καὶ C--------- καί
 1159. οὐχ D--------- οὐ
 1160. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 1161. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1162. 2/4Kgs 2:18
 1163. καὶ C--------- καί
 1164. ἀνέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἀνα
 1165. πρὸς P--------- πρός
 1166. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1167. καὶ C--------- καί
 1168. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1169. ἐκάθητο V1I-IAI3S- ἧμαι κατα
 1170. ἐν P--------- ἐν
 1171. Ιεριχω N---DSF--- Ιεριχω
 1172. καὶ C--------- καί
 1173. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1174. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1175. οὐκ D--------- οὐ
 1176. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1177. πρὸς P--------- πρός
 1178. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1179. μὴ D--------- μή
 1180. πορευθῆτε VC--APS2P- πορεύομαι
 1181. 2/4Kgs 2:19
 1182. καὶ C--------- καί
 1183. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1184. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1185. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1186. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1187. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1188. πρὸς P--------- πρός
 1189. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 1190. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1191. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1192. κατοίκησις N3I-NSF--- κατοίκησις
 1193. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1194. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1195. ἀγαθή A1--NSF--- ἀγαθός
 1196. καθὼς D--------- καθώς
 1197. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1198. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1199. βλέπει V1--PAI3S- βλέπω
 1200. καὶ C--------- καί
 1201. τὰ RA--APN--- ὁ
 1202. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 1203. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 1204. καὶ C--------- καί
 1205. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1206. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1207. ἀτεκνουμένη V4--PMPNSF ἀτεκνόω
 1208. 2/4Kgs 2:20
 1209. καὶ C--------- καί
 1210. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1211. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1212. λάβετέ VB--AAD2P- λαμβάνω
 1213. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1214. ὑδρίσκην N1--ASF--- ὑδρίσκη
 1215. καινὴν A1--ASF--- καινός
 1216. καὶ C--------- καί
 1217. θέτε VE--AAD2P- τίθημι
 1218. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1219. ἅλα N3--ASM--- ἅλς
 1220. καὶ C--------- καί
 1221. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 1222. πρὸς P--------- πρός
 1223. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1224. 2/4Kgs 2:21
 1225. καὶ C--------- καί
 1226. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 1227. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1228. εἰς P--------- εἰς
 1229. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1230. διέξοδον N2--ASF--- διέξοδος
 1231. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1232. ὑδάτων N3T-GPN--- ὕδωρ
 1233. καὶ C--------- καί
 1234. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 1235. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1236. ἅλα N3--ASM--- ἅλς
 1237. καὶ C--------- καί
 1238. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1239. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1240. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1241. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1242. ἴαμαι VX--XAI1S- ἰάομαι
 1243. τὰ RA--APN--- ὁ
 1244. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 1245. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1246. οὐκ D--------- οὐ
 1247. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1248. ἔτι D--------- ἔτι
 1249. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1250. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 1251. καὶ C--------- καί
 1252. ἀτεκνουμένη V4--PMPNSF ἀτεκνόω
 1253. 2/4Kgs 2:22
 1254. καὶ C--------- καί
 1255. ἰάθησαν VCI-API3P- ἰάομαι
 1256. τὰ RA--APN--- ὁ
 1257. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 1258. ἕως P--------- ἕως
 1259. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1260. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1261. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 1262. κατὰ P--------- κατά
 1263. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1264. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 1265. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 1266. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1267. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1268. 2/4Kgs 2:23
 1269. καὶ C--------- καί
 1270. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 1271. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1272. εἰς P--------- εἰς
 1273. Βαιθηλ N---ASF--- Βαιθηλ
 1274. καὶ C--------- καί
 1275. ἀναβαίνοντος V1--PAPGSM βαίνω ἀνα
 1276. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1277. ἐν P--------- ἐν
 1278. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1279. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 1280. καὶ C--------- καί
 1281. παιδάρια N2N-APN--- παιδάριον
 1282. μικρὰ A1A-APN--- μικρός
 1283. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 1284. ἐκ P--------- ἐκ
 1285. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1286. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1287. καὶ C--------- καί
 1288. κατέπαιζον V1I-IAI3P- παίζω κατα
 1289. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1290. καὶ C--------- καί
 1291. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1292. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1293. ἀνάβαινε V1--PAD2S- βαίνω ἀνα
 1294. φαλακρέ A1A-VSM--- φαλακρός
 1295. ἀνάβαινε V1--PAD2S- βαίνω ἀνα
 1296. 2/4Kgs 2:24
 1297. καὶ C--------- καί
 1298. ἐξένευσεν VAI-AAI3S- νεύω ἐκ
 1299. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1300. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1301. καὶ C--------- καί
 1302. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 1303. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1304. καὶ C--------- καί
 1305. κατηράσατο VAI-AMI3S- ἀράομαι κατα
 1306. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1307. ἐν P--------- ἐν
 1308. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 1309. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1310. καὶ C--------- καί
 1311. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1312. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 1313. δύο M--------- δύο
 1314. ἄρκοι N2--NPM--- ἄρκος
 1315. ἐκ P--------- ἐκ
 1316. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1317. δρυμοῦ N2--GSM--- δρυμός
 1318. καὶ C--------- καί
 1319. ἀνέρρηξαν VAI-AAI3P- ῥήγνυμι ἀνα
 1320. ἐξ P--------- ἐκ
 1321. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1322. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 1323. καὶ C--------- καί
 1324. δύο M--------- δύο
 1325. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 1326. 2/4Kgs 2:25
 1327. καὶ C--------- καί
 1328. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1329. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1330. εἰς P--------- εἰς
 1331. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1332. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 1333. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1334. Καρμήλιον N2N-ASN--- Καρμήλιος
 1335. καὶ C--------- καί
 1336. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1337. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 1338. εἰς P--------- εἰς
 1339. Σαμάρειαν N1A-ASF--- Σαμαρεία
 1340. 2/4Kgs 3:1
 1341. καὶ C--------- καί
 1342. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 1343. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1344. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 1345. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 1346. ἐν P--------- ἐν
 1347. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1348. ἐν P--------- ἐν
 1349. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 1350. ὀκτωκαιδεκάτῳ A1--DSN--- ὀκτωκαιδέκατος
 1351. Ιωσαφατ N---DSM--- Ιωσαφατ
 1352. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1353. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1354. καὶ C--------- καί
 1355. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 1356. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1357. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1358. 2/4Kgs 3:2
 1359. καὶ C--------- καί
 1360. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1361. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1362. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1363. ἐν P--------- ἐν
 1364. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1365. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1366. πλὴν D--------- πλήν
 1367. οὐχ D--------- οὐ
 1368. ὡς C--------- ὡς
 1369. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1370. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 1371. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1372. καὶ C--------- καί
 1373. οὐχ D--------- οὐ
 1374. ὡς C--------- ὡς
 1375. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1376. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 1377. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1378. καὶ C--------- καί
 1379. μετέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι μετα
 1380. τὰς RA--APF--- ὁ
 1381. στήλας N1--APF--- στήλη
 1382. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1383. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 1384. ἃς RR--APF--- ὅς
 1385. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1386. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1387. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 1388. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1389. 2/4Kgs 3:3
 1390. πλὴν D--------- πλήν
 1391. ἐν P--------- ἐν
 1392. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1393. ἁμαρτίᾳ N1A-DSF--- ἁμαρτία
 1394. Ιεροβοαμ N---GSM--- Ιεροβοαμ
 1395. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 1396. Ναβατ N---GSM--- Ναβατ
 1397. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1398. ἐξήμαρτεν VBI-AAI3S- ἁμαρτάνω ἐκ
 1399. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1400. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1401. ἐκολλήθη VCI-API3S- κολλάω
 1402. οὐκ D--------- οὐ
 1403. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 1404. ἀπ' P--------- ἀπό
 1405. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1406. 2/4Kgs 3:4
 1407. καὶ C--------- καί
 1408. Μωσα N---NSM--- Μωσα
 1409. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1410. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1411. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1412. νωκηδ N---NSM--- νωκηδ
 1413. καὶ C--------- καί
 1414. ἐπέστρεφεν V1I-IAI3S- στρέφω ἐπι
 1415. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1416. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1417. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1418. ἐν P--------- ἐν
 1419. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1420. ἐπαναστάσει N3I-DSF--- ἐπαναστάσις
 1421. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 1422. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 1423. ἀρνῶν N3--GPM--- ἀρνός
 1424. καὶ C--------- καί
 1425. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 1426. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 1427. κριῶν N2--GPM--- κριός
 1428. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1429. πόκων N2--GPM--- πόκος
 1430. 2/4Kgs 3:5
 1431. καὶ C--------- καί
 1432. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1433. μετὰ P--------- μετά
 1434. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1435. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 1436. Αχααβ N---ASM--- Αχααβ
 1437. καὶ C--------- καί
 1438. ἠθέτησεν VAI-AAI3S- ἀθετέω
 1439. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1440. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1441. ἐν P--------- ἐν
 1442. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1443. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1444. 2/4Kgs 3:6
 1445. καὶ C--------- καί
 1446. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 1447. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1448. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1449. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 1450. ἐν P--------- ἐν
 1451. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1452. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1453. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1454. ἐκ P--------- ἐκ
 1455. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 1456. καὶ C--------- καί
 1457. ἐπεσκέψατο VAI-AMI3S- σκέπτομαι ἐπι
 1458. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1459. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1460. 2/4Kgs 3:7
 1461. καὶ C--------- καί
 1462. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1463. καὶ C--------- καί
 1464. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1465. πρὸς P--------- πρός
 1466. Ιωσαφατ N---ASM--- Ιωσαφατ
 1467. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1468. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1469. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1470. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1471. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1472. ἠθέτησεν VAI-AAI3S- ἀθετέω
 1473. ἐν P--------- ἐν
 1474. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 1475. εἰ C--------- εἰ
 1476. πορεύσῃ VA--AAS3S- πορεύομαι
 1477. μετ' P--------- μετά
 1478. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1479. εἰς P--------- εἰς
 1480. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 1481. εἰς P--------- εἰς
 1482. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1483. καὶ C--------- καί
 1484. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1485. ἀναβήσομαι VF--FAI1S- βαίνω ἀνα
 1486. ὅμοιός A1A-NSM--- ὅμοιος
 1487. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1488. ὅμοιός A1A-NSM--- ὅμοιος
 1489. σοι RP--DS---- σύ
 1490. ὡς C--------- ὡς
 1491. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1492. λαός N2--NSM--- λαός
 1493. μου RP--GS---- ἐγώ
 1494. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1495. λαός N2--NSM--- λαός
 1496. σου RP--GS---- σύ
 1497. ὡς C--------- ὡς
 1498. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1499. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 1500. μου RP--GS---- ἐγώ
 1501. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1502. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 1503. σου RP--GS---- σύ
 1504. 2/4Kgs 3:8
 1505. καὶ C--------- καί
 1506. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1507. ποίᾳ A1A-DSF--- ποῖος
 1508. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 1509. ἀναβῶ VZ--AAS1S- βαίνω ἀνα
 1510. καὶ C--------- καί
 1511. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1512. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1513. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 1514. Εδωμ N---GSM--- Εδωμ
 1515. 2/4Kgs 3:9
 1516. καὶ C--------- καί
 1517. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1518. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1519. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1520. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1521. καὶ C--------- καί
 1522. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1523. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1524. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1525. καὶ C--------- καί
 1526. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1527. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1528. Εδωμ N---GSM--- Εδωμ
 1529. καὶ C--------- καί
 1530. ἐκύκλωσαν VAI-AAI3P- κυκλόω
 1531. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1532. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1533. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1534. καὶ C--------- καί
 1535. οὐκ D--------- οὐ
 1536. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1537. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 1538. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1539. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 1540. καὶ C--------- καί
 1541. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1542. κτήνεσιν N3E-DPN--- κτῆνος
 1543. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1544. ἐν P--------- ἐν
 1545. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1546. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 1547. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1548. 2/4Kgs 3:10
 1549. καὶ C--------- καί
 1550. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1551. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1552. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1553. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1554. ὦ I--------- ὦ
 1555. ὅτι C--------- ὅτι
 1556. κέκληκεν VX--XAI3S- καλέω
 1557. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1558. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1559. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 1560. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 1561. παρερχομένους V1--PMPAPM ἔρχομαι παρα
 1562. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 1563. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1564. ἐν P--------- ἐν
 1565. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1566. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1567. 2/4Kgs 3:11
 1568. καὶ C--------- καί
 1569. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1570. Ιωσαφατ N---NSM--- Ιωσαφατ
 1571. οὐκ D--------- οὐ
 1572. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1573. ὧδε D--------- ὧδε
 1574. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 1575. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1576. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1577. καὶ C--------- καί
 1578. ἐπιζητήσωμεν VA--AAS1P- ζητέω ἐπι
 1579. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1580. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1581. παρ' P--------- παρά
 1582. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1583. καὶ C--------- καί
 1584. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1585. εἷς A3--NSM--- εἷς
 1586. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1587. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 1588. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1589. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1590. καὶ C--------- καί
 1591. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1592. ὧδε D--------- ὧδε
 1593. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1594. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1595. Σαφατ N---GSM--- Σαφατ
 1596. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1597. ἐπέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐπι
 1598. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 1599. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1600. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1601. Ηλιου N---GSM--- Ηλιου
 1602. 2/4Kgs 3:12
 1603. καὶ C--------- καί
 1604. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1605. Ιωσαφατ N---NSM--- Ιωσαφατ
 1606. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1607. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1608. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 1609. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1610. καὶ C--------- καί
 1611. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 1612. πρὸς P--------- πρός
 1613. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1614. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1615. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1616. καὶ C--------- καί
 1617. Ιωσαφατ N---NSM--- Ιωσαφατ
 1618. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1619. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1620. καὶ C--------- καί
 1621. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1622. Εδωμ N---GSM--- Εδωμ
 1623. 2/4Kgs 3:13
 1624. καὶ C--------- καί
 1625. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1626. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1627. πρὸς P--------- πρός
 1628. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1629. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1630. τί RI--NSN--- τίς
 1631. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1632. καὶ C--------- καί
 1633. σοί RP--DS---- σύ
 1634. δεῦρο D--------- δεῦρο
 1635. πρὸς P--------- πρός
 1636. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1637. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 1638. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1639. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1640. σου RP--GS---- σύ
 1641. καὶ C--------- καί
 1642. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1643. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1644. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1645. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1646. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1647. μή D--------- μή
 1648. ὅτι C--------- ὅτι
 1649. κέκληκεν VX--XAI3S- καλέω
 1650. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1651. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1652. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 1653. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 1654. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1655. παραδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι παρα
 1656. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1657. εἰς P--------- εἰς
 1658. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1659. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1660. 2/4Kgs 3:14
 1661. καὶ C--------- καί
 1662. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1663. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 1664. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 1665. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1666. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1667. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 1668. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 1669. παρέστην VHI-AAI1S- ἵστημι παρα
 1670. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1671. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1672. ὅτι C--------- ὅτι
 1673. εἰ C--------- εἰ
 1674. μὴ D--------- μή
 1675. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1676. Ιωσαφατ N---GSM--- Ιωσαφατ
 1677. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1678. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1679. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1680. λαμβάνω V1--PAI1S- λαμβάνω
 1681. εἰ C--------- εἰ
 1682. ἐπέβλεψα VAI-AAI1S- βλέπω ἐπι
 1683. πρὸς P--------- πρός
 1684. σὲ RP--AS---- σύ
 1685. καὶ C--------- καί
 1686. εἶδόν VBI-AAI1S- ὁράω
 1687. σε RP--AS---- σύ
 1688. 2/4Kgs 3:15
 1689. καὶ C--------- καί
 1690. νυνὶ D--------- νυνί
 1691. δὲ X--------- δέ
 1692. λαβέ VB--AAD2S- λαμβάνω
 1693. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1694. ψάλλοντα V1--PAPASM ψάλλω
 1695. καὶ C--------- καί
 1696. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1697. ὡς C--------- ὡς
 1698. ἔψαλλεν V1I-IAI3S- ψάλλω
 1699. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1700. ψάλλων V1--PAPNSM ψάλλω
 1701. καὶ C--------- καί
 1702. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1703. ἐπ' P--------- ἐπί
 1704. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1705. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 1706. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1707. 2/4Kgs 3:16
 1708. καὶ C--------- καί
 1709. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1710. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1711. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1712. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1713. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 1714. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1715. χειμάρρουν A1C-ASM--- χειμάρρους
 1716. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 1717. βοθύνους N2--APM--- βόθυνος
 1718. βοθύνους N2--APM--- βόθυνος
 1719. 2/4Kgs 3:17
 1720. ὅτι C--------- ὅτι
 1721. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1722. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1723. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1724. οὐκ D--------- οὐ
 1725. ὄψεσθε VF--FMI2P- ὁράω
 1726. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1727. καὶ C--------- καί
 1728. οὐκ D--------- οὐ
 1729. ὄψεσθε VF--FMI2P- ὁράω
 1730. ὑετόν N2--ASM--- ὑετός
 1731. καὶ C--------- καί
 1732. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1733. χειμάρρους N2E-NSM--- χειμάρρους
 1734. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1735. πλησθήσεται VS--FPI3S- πίμπλημι
 1736. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. πίεσθε VF--FMI2P- πίνω
 1739. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1740. καὶ C--------- καί
 1741. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1742. κτήσεις N3I-NPF--- κτῆσις
 1743. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1744. καὶ C--------- καί
 1745. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1746. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 1747. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1748. 2/4Kgs 3:18
 1749. καὶ C--------- καί
 1750. κούφη A1--NSF--- κοῦφος
 1751. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1752. ἐν P--------- ἐν
 1753. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1754. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1755. καὶ C--------- καί
 1756. παραδώσω VF--FAI1S- δίδωμι παρα
 1757. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1758. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 1759. ἐν P--------- ἐν
 1760. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1761. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1762. 2/4Kgs 3:19
 1763. καὶ C--------- καί
 1764. πατάξετε VF--FAI2P- πατάσσω
 1765. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1766. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1767. ὀχυρὰν A1A-ASF--- ὀχυρός
 1768. καὶ C--------- καί
 1769. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1770. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 1771. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 1772. καταβαλεῖτε VF2-FAI2P- βάλλω κατα
 1773. καὶ C--------- καί
 1774. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1775. πηγὰς N1--APF--- πηγή
 1776. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1777. ἐμφράξετε VF--FAI2P- φράσσω ἐν
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1780. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 1781. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 1782. ἀχρειώσετε VF--FAI2P- ἀχρειόω
 1783. ἐν P--------- ἐν
 1784. λίθοις N2--DPM--- λίθος
 1785. 2/4Kgs 3:20
 1786. καὶ C--------- καί
 1787. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1788. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1789. πρωὶ D--------- πρωΐ
 1790. ἀναβαινούσης V1--PAPGSF βαίνω ἀνα
 1791. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1792. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 1793. καὶ C--------- καί
 1794. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1795. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 1796. ἤρχοντο V1I-IMI3P- ἄρχω
 1797. ἐξ P--------- ἐκ
 1798. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1799. Εδωμ N---GSM--- Εδωμ
 1800. καὶ C--------- καί
 1801. ἐπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι
 1802. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1803. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1804. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1805. 2/4Kgs 3:21
 1806. καὶ C--------- καί
 1807. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 1808. Μωαβ N---NSF--- Μωαβ
 1809. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 1810. ὅτι C--------- ὅτι
 1811. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 1812. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1813. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1814. πολεμεῖν V2--PAN--- πολεμέω
 1815. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1816. καὶ C--------- καί
 1817. ἀνεβόησαν VAI-AAI3P- βοάω ἀνα
 1818. ἐκ P--------- ἐκ
 1819. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1820. περιεζωσμένου V5--PMPGSM ζώνυμμι περι
 1821. ζώνην N1--ASF--- ζωνή
 1822. καὶ C--------- καί
 1823. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 1824. καὶ C--------- καί
 1825. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 1826. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1827. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1828. ὁρίου N2N-GSN--- ὅριον
 1829. 2/4Kgs 3:22
 1830. καὶ C--------- καί
 1831. ὤρθρισαν VAI-AAI3P- ὀρθρίζω
 1832. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1833. πρωί D--------- πρωΐ
 1834. καὶ C--------- καί
 1835. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1836. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 1837. ἀνέτειλεν VAI-AAI3S- τέλλω ἀνα
 1838. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1839. τὰ RA--APN--- ὁ
 1840. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 1841. καὶ C--------- καί
 1842. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 1843. Μωαβ N---NSF--- Μωαβ
 1844. ἐξ P--------- ἐκ
 1845. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 1846. τὰ RA--APN--- ὁ
 1847. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 1848. πυρρὰ A1A-APN--- πυρρός
 1849. ὡσεὶ X--------- ὡσεί
 1850. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 1851. 2/4Kgs 3:23
 1852. καὶ C--------- καί
 1853. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 1854. αἷμα N3M-NSN--- αἷμα
 1855. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1856. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1857. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 1858. ἐμαχέσαντο VAI-AMI3P- μάχομαι
 1859. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1860. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1861. καὶ C--------- καί
 1862. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 1863. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1864. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1865. πλησίον D--------- πλησίον
 1866. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1867. καὶ C--------- καί
 1868. νῦν D--------- νῦν
 1869. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1870. τὰ RA--APN--- ὁ
 1871. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 1872. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1873. 2/4Kgs 3:24
 1874. καὶ C--------- καί
 1875. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 1876. εἰς P--------- εἰς
 1877. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1878. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 1879. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1880. καὶ C--------- καί
 1881. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 1882. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 1883. καὶ C--------- καί
 1884. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 1885. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1886. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 1887. καὶ C--------- καί
 1888. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 1889. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1890. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1891. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1892. καὶ C--------- καί
 1893. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 1894. εἰσπορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι εἰς
 1895. καὶ C--------- καί
 1896. τύπτοντες V1--PAPNPM τύπτω
 1897. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1898. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 1899. 2/4Kgs 3:25
 1900. καὶ C--------- καί
 1901. τὰς RA--APF--- ὁ
 1902. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 1903. καθεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω κατα
 1904. καὶ C--------- καί
 1905. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1906. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 1907. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 1908. ἔρριψαν VAI-AAI3P- ῥίπτω
 1909. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1910. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1911. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1912. καὶ C--------- καί
 1913. ἐνέπλησαν VAI-AAI3P- πίμπλημι ἐν
 1914. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1915. καὶ C--------- καί
 1916. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1917. πηγὴν N1--ASF--- πηγή
 1918. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1919. ἐνέφραξαν VAI-AAI3P- φράσσω ἐν
 1920. καὶ C--------- καί
 1921. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1922. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 1923. ἀγαθὸν A1--ASM--- ἀγαθός
 1924. κατέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω κατα
 1925. ἕως P--------- ἕως
 1926. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1927. καταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω κατα
 1928. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1929. λίθους N2--APM--- λίθος
 1930. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1931. τοίχου N2--GSM--- τοῖχος
 1932. καθῃρημένους VM--XMPAPM αἱρέω κατα
 1933. καὶ C--------- καί
 1934. ἐκύκλευσαν VAI-AAI3P- κυκλεύω
 1935. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1936. σφενδονῆται N1M-NPM--- σφενδονήτης
 1937. καὶ C--------- καί
 1938. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 1939. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1940. 2/4Kgs 3:26
 1941. καὶ C--------- καί
 1942. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 1943. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1944. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1945. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1946. ὅτι C--------- ὅτι
 1947. ἐκραταίωσεν VAI-AAI3S- κραταιόω
 1948. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1949. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1950. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1951. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 1952. καὶ C--------- καί
 1953. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 1954. μεθ' P--------- μετά
 1955. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 1956. ἑπτακοσίους A1--APM--- ἑπτακόσιοι
 1957. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1958. ἐσπασμένους VMI-XMPAPM σπάω
 1959. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 1960. διακόψαι VA--AAN--- κόπτω δια
 1961. πρὸς P--------- πρός
 1962. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1963. Εδωμ N---GSM--- Εδωμ
 1964. καὶ C--------- καί
 1965. οὐκ D--------- οὐ
 1966. ἠδυνήθησαν VCI-API3P- δύναμαι
 1967. 2/4Kgs 3:27
 1968. καὶ C--------- καί
 1969. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 1970. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1971. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1972. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1973. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1974. πρωτότοκον A1B-ASM--- πρωτότοκος
 1975. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1976. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 1977. ἀντ' P--------- ἀντί
 1978. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1979. καὶ C--------- καί
 1980. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 1981. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1982. ὁλοκαύτωμα N3M-ASN--- ὁλοκαύτωμα
 1983. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1984. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1985. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 1986. καὶ C--------- καί
 1987. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1988. μετάμελος N2--NSM--- μετάμελος
 1989. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1990. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1991. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1992. καὶ C--------- καί
 1993. ἀπῆραν VAI-AAI3P- αἴρω ἀπο
 1994. ἀπ' P--------- ἀπό
 1995. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1996. καὶ C--------- καί
 1997. ἐπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἐπι
 1998. εἰς P--------- εἰς
 1999. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2000. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2001. 2/4Kgs 4:1
 2002. καὶ C--------- καί
 2003. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2004. μία A1A-NSF--- εἷς
 2005. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2006. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2007. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2008. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2009. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 2010. ἐβόα VAI-AAI3S- βοάω
 2011. πρὸς P--------- πρός
 2012. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 2013. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 2014. ὁ RD--NSM--- ὁ
 2015. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 2016. σου RP--GS---- σύ
 2017. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2018. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2019. μου RP--GS---- ἐγώ
 2020. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2021. καὶ C--------- καί
 2022. σὺ RP--NS---- σύ
 2023. ἔγνως VZI-AAI2S- γιγνώσκω
 2024. ὅτι C--------- ὅτι
 2025. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 2026. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2027. φοβούμενος V2--PMPNSM φοβέω
 2028. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2029. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2030. καὶ C--------- καί
 2031. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2032. δανιστὴς N1M-NSM--- δανειστής
 2033. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2034. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 2035. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2036. δύο M--------- δύο
 2037. υἱούς N2--APM--- υἱός
 2038. μου RP--GS---- ἐγώ
 2039. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 2040. εἰς P--------- εἰς
 2041. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 2042. 2/4Kgs 4:2
 2043. καὶ C--------- καί
 2044. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2045. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2046. τί RI--ASN--- τίς
 2047. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 2048. σοι RP--DS---- σύ
 2049. ἀνάγγειλόν VA--AAD2S- ἀγγέλλω ἀνα
 2050. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2051. τί RI--ASN--- τίς
 2052. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 2053. σοι RP--DS---- σύ
 2054. ἐν P--------- ἐν
 2055. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2056. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2057. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2058. δὲ X--------- δέ
 2059. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2060. οὐκ D--------- οὐ
 2061. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2062. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2063. δούλῃ N1--DSF--- δούλη
 2064. σου RP--GS---- σύ
 2065. οὐθὲν A3--ASN--- οὐδείς
 2066. ἐν P--------- ἐν
 2067. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2068. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2069. ὅτι C--------- ὅτι
 2070. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2071. ἢ C--------- ἤ
 2072. ὃ RR--ASN--- ὅς
 2073. ἀλείψομαι VF--FMI1S- ἀλείφω
 2074. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 2075. 2/4Kgs 4:3
 2076. καὶ C--------- καί
 2077. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2078. πρὸς P--------- πρός
 2079. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2080. δεῦρο D--------- δεῦρο
 2081. αἴτησον VA--AAD2S- αἰτέω
 2082. σαυτῇ RD--DSF--- σεαυτοῦ
 2083. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 2084. ἔξωθεν D--------- ἔξωθεν
 2085. παρὰ P--------- παρά
 2086. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2087. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2088. γειτόνων N3N-GPM--- γείτων
 2089. σου RP--GS---- σύ
 2090. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 2091. κενά A1--APN--- κενός
 2092. μὴ D--------- μή
 2093. ὀλιγώσῃς VA--AAS2S- ὀλιγόω
 2094. 2/4Kgs 4:4
 2095. καὶ C--------- καί
 2096. εἰσελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι εἰς
 2097. καὶ C--------- καί
 2098. ἀποκλείσεις VF--FAI2S- κλείω ἀπο
 2099. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2100. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 2101. κατὰ P--------- κατά
 2102. σοῦ RP--GS---- σύ
 2103. καὶ C--------- καί
 2104. κατὰ P--------- κατά
 2105. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2106. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2107. σου RP--GS---- σύ
 2108. καὶ C--------- καί
 2109. ἀποχεεῖς VF2-FAI2S- χέω ἀπο
 2110. εἰς P--------- εἰς
 2111. τὰ RA--APN--- ὁ
 2112. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 2113. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2116. πληρωθὲν VC--APPASN πληρόω
 2117. ἀρεῖς VF2-FAI2S- αἴρω
 2118. 2/4Kgs 4:5
 2119. καὶ C--------- καί
 2120. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2121. παρ' P--------- παρά
 2122. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2123. καὶ C--------- καί
 2124. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2125. οὕτως D--------- οὕτως
 2126. καὶ C--------- καί
 2127. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 2128. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2129. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 2130. κατ' P--------- κατά
 2131. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2132. καὶ C--------- καί
 2133. κατὰ P--------- κατά
 2134. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2135. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2136. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2137. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2138. προσήγγιζον V1I-IAI3P- ἐγγίζω προς
 2139. πρὸς P--------- πρός
 2140. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2141. καὶ C--------- καί
 2142. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 2143. ἐπέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐπι
 2144. 2/4Kgs 4:6
 2145. ἕως P--------- ἕως
 2146. ἐπλήσθησαν VSI-API3P- πίμπλημι
 2147. τὰ RA--APN--- ὁ
 2148. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 2149. καὶ C--------- καί
 2150. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2151. πρὸς P--------- πρός
 2152. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2153. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2154. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2155. ἐγγίσατε VA--AAD2P- ἐγγίζω
 2156. ἔτι D--------- ἔτι
 2157. πρός P--------- πρός
 2158. με RP--AS---- ἐγώ
 2159. σκεῦος N3E-ASN--- σκεῦος
 2160. καὶ C--------- καί
 2161. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 2162. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2163. οὐκ D--------- οὐ
 2164. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2165. ἔτι D--------- ἔτι
 2166. σκεῦος N3E-ASN--- σκεῦος
 2167. καὶ C--------- καί
 2168. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 2169. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2170. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 2171. 2/4Kgs 4:7
 2172. καὶ C--------- καί
 2173. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2174. καὶ C--------- καί
 2175. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2176. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2177. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 2178. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2179. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2180. καὶ C--------- καί
 2181. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2182. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2183. δεῦρο D--------- δεῦρο
 2184. καὶ C--------- καί
 2185. ἀπόδου VO--AMD2S- δίδωμι ἀπο
 2186. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2187. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 2188. καὶ C--------- καί
 2189. ἀποτείσεις VF--FAI2S- τίνω ἀπο
 2190. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2191. τόκους N2--APM--- τόκος
 2192. σου RP--GS---- σύ
 2193. καὶ C--------- καί
 2194. σὺ RP--NS---- σύ
 2195. καὶ C--------- καί
 2196. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2197. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 2198. σου RP--GS---- σύ
 2199. ζήσεσθε VF--FMI2P- ζάω
 2200. ἐν P--------- ἐν
 2201. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2202. ἐπιλοίπῳ A1B-DSN--- ἐπίλοιπος
 2203. ἐλαίῳ N2N-DSN--- ἔλαιον
 2204. 2/4Kgs 4:8
 2205. καὶ C--------- καί
 2206. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2207. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 2208. καὶ C--------- καί
 2209. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 2210. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2211. εἰς P--------- εἰς
 2212. Σουμαν N---AS---- Σουμαν
 2213. καὶ C--------- καί
 2214. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2215. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2216. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 2217. καὶ C--------- καί
 2218. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 2219. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2220. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 2221. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 2222. καὶ C--------- καί
 2223. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2224. ἀφ' P--------- ἀπό
 2225. ἱκανοῦ A1--GSN--- ἱκανός
 2226. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2227. εἰσπορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι εἰς
 2228. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2229. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 2230. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2231. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2232. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 2233. 2/4Kgs 4:9
 2234. καὶ C--------- καί
 2235. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2236. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2237. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2238. πρὸς P--------- πρός
 2239. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2240. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2241. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2242. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2243. δὴ X--------- δή
 2244. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 2245. ὅτι C--------- ὅτι
 2246. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2247. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2248. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2249. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 2250. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 2251. διαπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι δια
 2252. ἐφ' P--------- ἐπί
 2253. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2254. διὰ P--------- διά
 2255. παντός A3--GSM--- πᾶς
 2256. 2/4Kgs 4:10
 2257. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 2258. δὴ X--------- δή
 2259. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2260. ὑπερῷον N2N-ASN--- ὑπερῷον
 2261. τόπον N2--ASM--- τόπος
 2262. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 2263. καὶ C--------- καί
 2264. θῶμεν VE--AAS1P- τίθημι
 2265. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2266. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2267. κλίνην N1--ASF--- κλίνη
 2268. καὶ C--------- καί
 2269. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 2270. καὶ C--------- καί
 2271. δίφρον N2--ASM--- δίφρος
 2272. καὶ C--------- καί
 2273. λυχνίαν N1A-ASF--- λυχνία
 2274. καὶ C--------- καί
 2275. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2276. ἐν P--------- ἐν
 2277. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2278. εἰσπορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι εἰς
 2279. πρὸς P--------- πρός
 2280. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2281. καὶ C--------- καί
 2282. ἐκκλινεῖ VF2-FAI3S- κλίνω ἐκ
 2283. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2284. 2/4Kgs 4:11
 2285. καὶ C--------- καί
 2286. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2287. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 2288. καὶ C--------- καί
 2289. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2290. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2291. καὶ C--------- καί
 2292. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 2293. εἰς P--------- εἰς
 2294. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2295. ὑπερῷον N2N-ASN--- ὑπερῷον
 2296. καὶ C--------- καί
 2297. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 2298. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2299. 2/4Kgs 4:12
 2300. καὶ C--------- καί
 2301. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2302. πρὸς P--------- πρός
 2303. Γιεζι N---ASM--- Γιεζι
 2304. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2305. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 2306. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2307. κάλεσόν VA--AAD2S- καλέω
 2308. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2309. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2310. Σωμανῖτιν N3I-ASF--- Σωμανῖτις
 2311. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2312. καὶ C--------- καί
 2313. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2314. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2315. καὶ C--------- καί
 2316. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 2317. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2318. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2319. 2/4Kgs 4:13
 2320. καὶ C--------- καί
 2321. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2322. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2323. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 2324. δὴ X--------- δή
 2325. πρὸς P--------- πρός
 2326. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2327. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2328. ἐξέστησας VAI-AAI2S- ἵστημι ἐκ
 2329. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2330. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2331. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2332. ἔκστασιν N3I-ASF--- ἔκστασις
 2333. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2334. τί RI--ASN--- τίς
 2335. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 2336. ποιῆσαί VA--AAN--- ποιέω
 2337. σοι RP--DS---- σύ
 2338. εἰ C--------- εἰ
 2339. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2340. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2341. σοι RP--DS---- σύ
 2342. πρὸς P--------- πρός
 2343. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2344. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2345. ἢ C--------- ἤ
 2346. πρὸς P--------- πρός
 2347. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2348. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 2349. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2350. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2351. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2352. δὲ X--------- δέ
 2353. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2354. ἐν P--------- ἐν
 2355. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 2356. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2357. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2358. μου RP--GS---- ἐγώ
 2359. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 2360. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 2361. οἰκῶ V2--PAI1S- οἰκέω
 2362. 2/4Kgs 4:14
 2363. καὶ C--------- καί
 2364. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2365. τί RI--ASN--- τίς
 2366. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 2367. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2368. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2369. καὶ C--------- καί
 2370. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2371. Γιεζι N---NSM--- Γιεζι
 2372. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2373. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 2374. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2375. καὶ C--------- καί
 2376. μάλα D--------- μάλα
 2377. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2378. οὐκ D--------- οὐ
 2379. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2380. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2381. καὶ C--------- καί
 2382. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2383. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2384. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2385. πρεσβύτης A3H-NSM--- πρεσβύτης
 2386. 2/4Kgs 4:15
 2387. καὶ C--------- καί
 2388. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2389. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2390. καὶ C--------- καί
 2391. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 2392. παρὰ P--------- παρά
 2393. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2394. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 2395. 2/4Kgs 4:16
 2396. καὶ C--------- καί
 2397. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2398. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2399. πρὸς P--------- πρός
 2400. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2401. εἰς P--------- εἰς
 2402. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2403. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 2404. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2405. ὡς C--------- ὡς
 2406. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2407. ὥρα N1A-NSF--- ὥρα
 2408. ζῶσα V3--PAPNSF ζάω
 2409. σὺ RP--NS---- σύ
 2410. περιειληφυῖα VX--XAPNSF λαμβάνω περι
 2411. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 2412. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2413. δὲ X--------- δέ
 2414. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2415. μή D--------- μή
 2416. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 2417. μου RP--GS---- ἐγώ
 2418. μὴ D--------- μή
 2419. διαψεύσῃ VA--AAS3S- ψεύδομαι δια
 2420. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2421. δούλην N1--ASF--- δούλη
 2422. σου RP--GS---- σύ
 2423. 2/4Kgs 4:17
 2424. καὶ C--------- καί
 2425. ἐν P--------- ἐν
 2426. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 2427. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2428. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2429. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2430. καὶ C--------- καί
 2431. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 2432. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2433. εἰς P--------- εἰς
 2434. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2435. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 2436. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2437. ὡς C--------- ὡς
 2438. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2439. ὥρα N1A-NSF--- ὥρα
 2440. ζῶσα V3--PAPNSF ζάω
 2441. ὡς C--------- ὡς
 2442. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2443. πρὸς P--------- πρός
 2444. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2445. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2446. 2/4Kgs 4:18
 2447. καὶ C--------- καί
 2448. ἡδρύνθη VCI-API3S- ἁδρύνω
 2449. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2450. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 2451. καὶ C--------- καί
 2452. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2453. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 2454. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2455. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2456. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 2457. πρὸς P--------- πρός
 2458. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2459. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2460. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2461. πρὸς P--------- πρός
 2462. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2463. θερίζοντας V1--PAPAPM θερίζω
 2464. 2/4Kgs 4:19
 2465. καὶ C--------- καί
 2466. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2467. πρὸς P--------- πρός
 2468. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2469. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2470. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2471. τὴν RD--ASF--- ὁ
 2472. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 2473. μου RP--GS---- ἐγώ
 2474. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2475. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 2476. μου RP--GS---- ἐγώ
 2477. καὶ C--------- καί
 2478. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2479. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2480. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 2481. ἆρον VA--AAD2S- αἴρω
 2482. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2483. πρὸς P--------- πρός
 2484. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2485. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 2486. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2487. 2/4Kgs 4:20
 2488. καὶ C--------- καί
 2489. ἦρεν VAI-AAI3S- αἴρω
 2490. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2491. πρὸς P--------- πρός
 2492. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2493. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 2494. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2495. καὶ C--------- καί
 2496. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 2497. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2498. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2499. γονάτων N3--GPN--- γόνυ
 2500. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2501. ἕως P--------- ἕως
 2502. μεσημβρίας N1A-GSF--- μεσημβρία
 2503. καὶ C--------- καί
 2504. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2505. 2/4Kgs 4:21
 2506. καὶ C--------- καί
 2507. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 2508. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2509. καὶ C--------- καί
 2510. ἐκοίμισεν VAI-AAI3S- κοιμίζω
 2511. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2512. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2513. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2514. κλίνην N1--ASF--- κλίνη
 2515. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2516. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 2517. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2518. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2519. καὶ C--------- καί
 2520. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 2521. κατ' P--------- κατά
 2522. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2523. καὶ C--------- καί
 2524. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2525. 2/4Kgs 4:22
 2526. καὶ C--------- καί
 2527. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2528. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2529. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2530. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2531. καὶ C--------- καί
 2532. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2533. ἀπόστειλον VA--AAD2S- στέλλω ἀπο
 2534. δή X--------- δή
 2535. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2536. ἓν A3--ASN--- εἷς
 2537. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2538. παιδαρίων N2N-GPN--- παιδάριον
 2539. καὶ C--------- καί
 2540. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 2541. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2542. ὄνων N2--GPF--- ὄνος
 2543. καὶ C--------- καί
 2544. δραμοῦμαι VF2-FMI1S- τρέχω
 2545. ἕως P--------- ἕως
 2546. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2547. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 2548. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2549. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2550. καὶ C--------- καί
 2551. ἐπιστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἐπι
 2552. 2/4Kgs 4:23
 2553. καὶ C--------- καί
 2554. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2555. τί RI--ASN--- τίς
 2556. ὅτι C--------- ὅτι
 2557. σὺ RP--NS---- σύ
 2558. πορεύῃ V1--PAS3S- πορεύομαι
 2559. πρὸς P--------- πρός
 2560. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2561. σήμερον D--------- σήμερον
 2562. οὐ D--------- οὐ
 2563. νεομηνία N1A-NSF--- νουμηνία
 2564. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2565. σάββατον N2N-NSN--- σάββατον
 2566. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2567. δὲ X--------- δέ
 2568. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2569. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2570. 2/4Kgs 4:24
 2571. καὶ C--------- καί
 2572. ἐπέσαξεν VAI-AAI3S- σάττω ἐπι
 2573. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2574. ὄνον N2--ASF--- ὄνος
 2575. καὶ C--------- καί
 2576. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2577. πρὸς P--------- πρός
 2578. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2579. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 2580. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2581. ἄγε V1--PAD2S- ἄγω
 2582. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 2583. μὴ D--------- μή
 2584. ἐπίσχῃς VB--AAS2S- ἔχω ἐπι
 2585. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2586. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2587. ἐπιβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἐπι
 2588. ὅτι C--------- ὅτι
 2589. ἐὰν C--------- ἐάν
 2590. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 2591. σοι RP--DS---- σύ
 2592. 2/4Kgs 4:25
 2593. δεῦρο D--------- δεῦρο
 2594. καὶ C--------- καί
 2595. πορεύσῃ VA--AAS3S- πορεύομαι
 2596. καὶ C--------- καί
 2597. ἐλεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι
 2598. πρὸς P--------- πρός
 2599. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2600. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2601. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2602. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2603. εἰς P--------- εἰς
 2604. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2605. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 2606. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2607. Καρμήλιον N2N-ASN--- Καρμήλιος
 2608. καὶ C--------- καί
 2609. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2610. ὡς C--------- ὡς
 2611. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 2612. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2613. ἐρχομένην V1--PMPASF ἔρχομαι
 2614. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2615. καὶ C--------- καί
 2616. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2617. πρὸς P--------- πρός
 2618. Γιεζι N---ASM--- Γιεζι
 2619. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2620. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 2621. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2622. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2623. δὴ X--------- δή
 2624. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2625. Σωμανῖτις N3I-NSF--- Σωμανῖτις
 2626. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 2627. 2/4Kgs 4:26
 2628. νῦν D--------- νῦν
 2629. δράμε VB--AAD2S- τρέχω
 2630. εἰς P--------- εἰς
 2631. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 2632. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2633. καὶ C--------- καί
 2634. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 2635. εἰ C--------- εἰ
 2636. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2637. σοι RP--DS---- σύ
 2638. εἰ C--------- εἰ
 2639. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2640. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2641. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 2642. σου RP--GS---- σύ
 2643. εἰ C--------- εἰ
 2644. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2645. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2646. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 2647. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2648. δὲ X--------- δέ
 2649. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2650. Εἰρήνη N1--NSF--- Εἰρήνη
 2651. 2/4Kgs 4:27
 2652. καὶ C--------- καί
 2653. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2654. πρὸς P--------- πρός
 2655. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 2656. εἰς P--------- εἰς
 2657. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2658. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 2659. καὶ C--------- καί
 2660. ἐπελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω ἐπι
 2661. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2662. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 2663. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2664. καὶ C--------- καί
 2665. ἤγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω
 2666. Γιεζι N---NSM--- Γιεζι
 2667. ἀπώσασθαι VA--AMN--- ὠθέω ἀπο
 2668. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2669. καὶ C--------- καί
 2670. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2671. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2672. ἄφες VB--AAD2S- ἵημι ἀπο
 2673. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2674. ὅτι C--------- ὅτι
 2675. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2676. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 2677. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2678. κατώδυνος A1B-NSF--- κατώδυνος
 2679. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2680. καὶ C--------- καί
 2681. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2682. ἀπέκρυψεν VAI-AAI3S- κρύπτω ἀπο
 2683. ἀπ' P--------- ἀπό
 2684. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2685. καὶ C--------- καί
 2686. οὐκ D--------- οὐ
 2687. ἀνήγγειλέν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 2688. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2689. 2/4Kgs 4:28
 2690. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2691. δὲ X--------- δέ
 2692. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2693. μὴ D--------- μή
 2694. ᾐτησάμην VAI-AMI1S- αἰτέω
 2695. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2696. παρὰ P--------- παρά
 2697. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2698. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2699. μου RP--GS---- ἐγώ
 2700. οὐκ D--------- οὐ
 2701. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2702. οὐ D--------- οὐ
 2703. πλανήσεις VF--FAI2S- πλανάω
 2704. μετ' P--------- μετά
 2705. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2706. 2/4Kgs 4:29
 2707. καὶ C--------- καί
 2708. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2709. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2710. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2711. Γιεζι N---DSM--- Γιεζι
 2712. ζῶσαι VA--AMD2S- ζώννυμι
 2713. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2714. ὀσφύν N3U-ASF--- ὀσφύς
 2715. σου RP--GS---- σύ
 2716. καὶ C--------- καί
 2717. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 2718. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2719. βακτηρίαν N1A-ASF--- βακτηρία
 2720. μου RP--GS---- ἐγώ
 2721. ἐν P--------- ἐν
 2722. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2723. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2724. σου RP--GS---- σύ
 2725. καὶ C--------- καί
 2726. δεῦρο D--------- δεῦρο
 2727. ὅτι C--------- ὅτι
 2728. ἐὰν C--------- ἐάν
 2729. εὕρῃς VB--AAS2S- εὑρίσκω
 2730. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2731. οὐκ D--------- οὐ
 2732. εὐλογήσεις VF--FAI2S- εὐλογέω
 2733. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2734. καὶ C--------- καί
 2735. ἐὰν C--------- ἐάν
 2736. εὐλογήσῃ VA--AAS3S- εὐλογέω
 2737. σε RP--AS---- σύ
 2738. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2739. οὐκ D--------- οὐ
 2740. ἀποκριθήσῃ VC--FPI2S- κρίνω ἀπο
 2741. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2742. καὶ C--------- καί
 2743. ἐπιθήσεις VF--FAI2S- τίθημι ἐπι
 2744. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2745. βακτηρίαν N1A-ASF--- βακτηρία
 2746. μου RP--GS---- ἐγώ
 2747. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2748. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2749. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2750. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 2751. 2/4Kgs 4:30
 2752. καὶ C--------- καί
 2753. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2754. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2755. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 2756. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2757. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 2758. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 2759. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2760. καὶ C--------- καί
 2761. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 2762. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2763. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 2764. σου RP--GS---- σύ
 2765. εἰ C--------- εἰ
 2766. ἐγκαταλείψω VF--FAI1S- λείπω ἐν κατα
 2767. σε RP--AS---- σύ
 2768. καὶ C--------- καί
 2769. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2770. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2771. καὶ C--------- καί
 2772. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2773. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2774. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2775. 2/4Kgs 4:31
 2776. καὶ C--------- καί
 2777. Γιεζι N---NSM--- Γιεζι
 2778. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 2779. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 2780. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2781. καὶ C--------- καί
 2782. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 2783. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2784. βακτηρίαν N1A-ASF--- βακτηρία
 2785. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2786. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2787. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2788. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 2789. καὶ C--------- καί
 2790. οὐκ D--------- οὐ
 2791. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2792. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 2793. καὶ C--------- καί
 2794. οὐκ D--------- οὐ
 2795. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2796. ἀκρόασις N3I-NSF--- ἀκρόασις
 2797. καὶ C--------- καί
 2798. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 2799. εἰς P--------- εἰς
 2800. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 2801. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2802. καὶ C--------- καί
 2803. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2804. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2805. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2806. οὐκ D--------- οὐ
 2807. ἠγέρθη VCI-API3S- ἐγείρω
 2808. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2809. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 2810. 2/4Kgs 4:32
 2811. καὶ C--------- καί
 2812. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2813. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2814. εἰς P--------- εἰς
 2815. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2816. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2817. καὶ C--------- καί
 2818. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2819. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2820. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 2821. τεθνηκὸς VX--XAPASM θνήσκω
 2822. κεκοιμισμένον VT--XMPNSN κοιμίζω
 2823. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2824. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2825. κλίνην N1--ASF--- κλίνη
 2826. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2827. 2/4Kgs 4:33
 2828. καὶ C--------- καί
 2829. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2830. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2831. εἰς P--------- εἰς
 2832. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2833. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2834. καὶ C--------- καί
 2835. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 2836. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2837. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 2838. κατὰ P--------- κατά
 2839. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2840. δύο M--------- δύο
 2841. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 2842. καὶ C--------- καί
 2843. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 2844. πρὸς P--------- πρός
 2845. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2846. 2/4Kgs 4:34
 2847. καὶ C--------- καί
 2848. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2849. καὶ C--------- καί
 2850. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 2851. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2852. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2853. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 2854. καὶ C--------- καί
 2855. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2856. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2857. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2858. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2859. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2860. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2861. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2862. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2863. καὶ C--------- καί
 2864. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2865. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 2866. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2867. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2868. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2869. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 2870. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2871. καὶ C--------- καί
 2872. τὰς RA--APF--- ὁ
 2873. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2874. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2875. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2876. τὰς RA--APF--- ὁ
 2877. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2878. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2879. καὶ C--------- καί
 2880. διέκαμψεν VAI-AAI3S- κάμπτω δια
 2881. ἐπ' P--------- ἐπί
 2882. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2883. καὶ C--------- καί
 2884. διεθερμάνθη VCI-API3S- θερμαίνω δια
 2885. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2886. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 2887. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2888. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 2889. 2/4Kgs 4:35
 2890. καὶ C--------- καί
 2891. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 2892. καὶ C--------- καί
 2893. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2894. ἐν P--------- ἐν
 2895. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2896. οἰκίᾳ N1A-DSF--- οἰκία
 2897. ἔνθεν D--------- ἔνθεν
 2898. καὶ C--------- καί
 2899. ἔνθεν D--------- ἔνθεν
 2900. καὶ C--------- καί
 2901. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2902. καὶ C--------- καί
 2903. συνέκαμψεν VAI-AAI3S- κάμπτω συν
 2904. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2905. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2906. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 2907. ἕως P--------- ἕως
 2908. ἑπτάκις D--------- ἑπτάκις
 2909. καὶ C--------- καί
 2910. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 2911. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2912. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 2913. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2914. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 2915. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2916. 2/4Kgs 4:36
 2917. καὶ C--------- καί
 2918. ἐξεβόησεν VAI-AAI3S- βοάω ἐκ
 2919. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2920. πρὸς P--------- πρός
 2921. Γιεζι N---ASM--- Γιεζι
 2922. καὶ C--------- καί
 2923. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2924. κάλεσον VA--AAD2S- καλέω
 2925. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2926. Σωμανῖτιν N3I-ASF--- Σωμανῖτις
 2927. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2928. καὶ C--------- καί
 2929. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2930. καὶ C--------- καί
 2931. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2932. πρὸς P--------- πρός
 2933. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2934. καὶ C--------- καί
 2935. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2936. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2937. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 2938. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2939. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 2940. σου RP--GS---- σύ
 2941. 2/4Kgs 4:37
 2942. καὶ C--------- καί
 2943. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2944. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2945. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2946. καὶ C--------- καί
 2947. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2948. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2949. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2950. πόδας N3D-APM--- πούς
 2951. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2952. καὶ C--------- καί
 2953. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 2954. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2955. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2956. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2957. καὶ C--------- καί
 2958. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2959. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2960. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2961. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2962. καὶ C--------- καί
 2963. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2964. 2/4Kgs 4:38
 2965. καὶ C--------- καί
 2966. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2967. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 2968. εἰς P--------- εἰς
 2969. Γαλγαλα N---ASF--- Γάλγαλα
 2970. καὶ C--------- καί
 2971. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2972. λιμὸς N2--NSM--- λιμός
 2973. ἐν P--------- ἐν
 2974. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2975. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2976. καὶ C--------- καί
 2977. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2978. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2979. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2980. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 2981. ἐκάθηντο V5I-IMI3P- ἧμαι κατα
 2982. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2984. καὶ C--------- καί
 2985. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2986. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 2987. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2988. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 2989. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2990. ἐπίστησον VA--AAD2S- ἵστημι ἐπι
 2991. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2992. λέβητα N3T-ASM--- λέβης
 2993. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2994. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 2995. καὶ C--------- καί
 2996. ἕψε V1--PAD2S- ἕψω
 2997. ἕψεμα N3M-ASN--- ἕψεμα
 2998. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2999. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 3000. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3001. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 3002. 2/4Kgs 4:39
 3003. καὶ C--------- καί
 3004. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3005. εἷς A3--NSM--- εἷς
 3006. εἰς P--------- εἰς
 3007. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3008. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 3009. συλλέξαι VA--AAN--- λέγω συν
 3010. αριωθ N---APF--- αριωθ
 3011. καὶ C--------- καί
 3012. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 3013. ἄμπελον N2--ASF--- ἄμπελος
 3014. ἐν P--------- ἐν
 3015. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3016. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 3017. καὶ C--------- καί
 3018. συνέλεξεν VAI-AAI3S- λέγω συν
 3019. ἀπ' P--------- ἀπό
 3020. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3021. τολύπην N1--ASF--- τολύπη
 3022. ἀγρίαν A1A-ASF--- ἄγριος
 3023. πλῆρες A3H-ASN--- πλήρης
 3024. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3025. ἱμάτιον N2N-ASN--- ἱμάτιον
 3026. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3027. καὶ C--------- καί
 3028. ἐνέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐν
 3029. εἰς P--------- εἰς
 3030. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3031. λέβητα N3T-ASM--- λέβης
 3032. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3033. ἑψέματος N3M-GSN--- ἕψεμα
 3034. ὅτι C--------- ὅτι
 3035. οὐκ D--------- οὐ
 3036. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 3037. 2/4Kgs 4:40
 3038. καὶ C--------- καί
 3039. ἐνέχει V1--PAI3S- ἔχω ἐν
 3040. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3041. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 3042. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 3043. καὶ C--------- καί
 3044. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3045. ἐν P--------- ἐν
 3046. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3047. ἐσθίειν V1--PAN--- ἐσθίω
 3048. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3049. ἐκ P--------- ἐκ
 3050. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3051. ἑψήματος N3M-GSN--- ἕψεμα
 3052. καὶ C--------- καί
 3053. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3054. ἀνεβόησαν VAI-AAI3P- βοάω ἀνα
 3055. καὶ C--------- καί
 3056. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 3057. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 3058. ἐν P--------- ἐν
 3059. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3060. λέβητι N3T-DSM--- λέβης
 3061. ἄνθρωπε N2--VSM--- ἄνθρωπος
 3062. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3063. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3064. καὶ C--------- καί
 3065. οὐκ D--------- οὐ
 3066. ἠδύναντο V6I-IMI3P- δύναμαι
 3067. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 3068. 2/4Kgs 4:41
 3069. καὶ C--------- καί
 3070. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3071. λάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω
 3072. ἄλευρον N2N-ASN--- ἄλευρον
 3073. καὶ C--------- καί
 3074. ἐμβάλετε VB--AAD2P- βάλλω ἐν
 3075. εἰς P--------- εἰς
 3076. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3077. λέβητα N3T-ASM--- λέβης
 3078. καὶ C--------- καί
 3079. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3080. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 3081. πρὸς P--------- πρός
 3082. Γιεζι N---ASM--- Γιεζι
 3083. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3084. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 3085. ἔγχει V2--PAD2S- χέω ἐν
 3086. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3087. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3088. καὶ C--------- καί
 3089. ἐσθιέτωσαν V1--PAD3P- ἐσθίω
 3090. καὶ C--------- καί
 3091. οὐκ D--------- οὐ
 3092. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3093. ἔτι D--------- ἔτι
 3094. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3095. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 3096. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 3097. ἐν P--------- ἐν
 3098. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3099. λέβητι N3T-DSM--- λέβης
 3100. 2/4Kgs 4:42
 3101. καὶ C--------- καί
 3102. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3103. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 3104. ἐκ P--------- ἐκ
 3105. Βαιθσαρισα N---GSF--- Βαιθσαρισα
 3106. καὶ C--------- καί
 3107. ἤνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω
 3108. πρὸς P--------- πρός
 3109. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3110. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 3111. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3112. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3113. πρωτογενημάτων N3M-GPN--- πρωτογένημα
 3114. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 3115. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 3116. κριθίνους A1--APM--- κρίθινος
 3117. καὶ C--------- καί
 3118. παλάθας N1--APF--- παλάθης
 3119. καὶ C--------- καί
 3120. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3121. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 3122. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3123. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3124. καὶ C--------- καί
 3125. ἐσθιέτωσαν V1--PAD3P- ἐσθίω
 3126. 2/4Kgs 4:43
 3127. καὶ C--------- καί
 3128. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3129. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3130. λειτουργὸς N2--NSM--- λειτουργός
 3131. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3132. τί RI--ASN--- τίς
 3133. δῶ VO--AAS1S- δίδωμι
 3134. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3135. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3136. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3137. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3138. καὶ C--------- καί
 3139. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3140. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 3141. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3142. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3143. καὶ C--------- καί
 3144. ἐσθιέτωσαν V1--PAD3P- ἐσθίω
 3145. ὅτι C--------- ὅτι
 3146. τάδε RD--APN--- ὅδε
 3147. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3148. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3149. φάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 3150. καὶ C--------- καί
 3151. καταλείψουσιν VF--FAI3P- λείπω κατα
 3152. 2/4Kgs 4:44
 3153. καὶ C--------- καί
 3154. ἔφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω
 3155. καὶ C--------- καί
 3156. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 3157. κατὰ P--------- κατά
 3158. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3159. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 3160. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3161. 2/4Kgs 5:1
 3162. καὶ C--------- καί
 3163. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3164. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3165. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 3166. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3167. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 3168. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 3169. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3170. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3171. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 3172. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3173. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3174. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3175. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3176. καὶ C--------- καί
 3177. τεθαυμασμένος VM--XMPNSM θαυμάζω
 3178. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 3179. ὅτι C--------- ὅτι
 3180. ἐν P--------- ἐν
 3181. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3182. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3183. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3184. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 3185. Συρίᾳ N1A-DSF--- Συρία
 3186. καὶ C--------- καί
 3187. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3188. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3189. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3190. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 3191. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 3192. λελεπρωμένος VM--XMPNSM λεπρόω
 3193. 2/4Kgs 5:2
 3194. καὶ C--------- καί
 3195. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 3196. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 3197. μονόζωνοι N2--NPM--- μονόζωνος
 3198. καὶ C--------- καί
 3199. ᾐχμαλώτευσαν VAI-AAI3P- αἰχμαλωτεύω
 3200. ἐκ P--------- ἐκ
 3201. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3202. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3203. νεάνιδα N3D-ASF--- νεᾶνις
 3204. μικράν A1A-ASF--- μικρός
 3205. καὶ C--------- καί
 3206. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3207. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3208. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3209. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3210. Ναιμαν N---GSM--- Ναιμαν
 3211. 2/4Kgs 5:3
 3212. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3213. δὲ X--------- δέ
 3214. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3215. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3216. κυρίᾳ N1A-DSF--- κυρία
 3217. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3218. ὄφελον VB--AAI1S- ὀφείλω
 3219. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3220. κύριός N2--NSM--- κύριος
 3221. μου RP--GS---- ἐγώ
 3222. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3223. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3224. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 3225. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3226. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3227. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3228. ἐν P--------- ἐν
 3229. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 3230. τότε D--------- τότε
 3231. ἀποσυνάξει VF--FAI3S- ἄγω ἀπο συν
 3232. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3233. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3234. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3235. λέπρας N1A-GSF--- λέπρα
 3236. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3237. 2/4Kgs 5:4
 3238. καὶ C--------- καί
 3239. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3240. καὶ C--------- καί
 3241. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 3242. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3243. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3244. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 3245. καὶ C--------- καί
 3246. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3247. οὕτως D--------- οὕτως
 3248. καὶ C--------- καί
 3249. οὕτως D--------- οὕτως
 3250. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3251. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3252. νεᾶνις N3D-NSF--- νεᾶνις
 3253. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3254. ἐκ P--------- ἐκ
 3255. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3256. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3257. 2/4Kgs 5:5
 3258. καὶ C--------- καί
 3259. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3260. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3261. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 3262. πρὸς P--------- πρός
 3263. Ναιμαν N---ASM--- Ναιμαν
 3264. δεῦρο D--------- δεῦρο
 3265. εἴσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι εἰς
 3266. καὶ C--------- καί
 3267. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3268. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 3269. πρὸς P--------- πρός
 3270. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3271. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3272. καὶ C--------- καί
 3273. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 3274. καὶ C--------- καί
 3275. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3276. ἐν P--------- ἐν
 3277. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3278. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3279. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3280. δέκα M--------- δέκα
 3281. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 3282. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3283. καὶ C--------- καί
 3284. ἑξακισχιλίους A1A-APM--- ἑξακισχίλιοι
 3285. χρυσοῦς A1C-APM--- χρυσοῦς
 3286. καὶ C--------- καί
 3287. δέκα M--------- δέκα
 3288. ἀλλασσομένας V1--PMPAPF ἀλλάσσω
 3289. στολάς N1--APF--- στολή
 3290. 2/4Kgs 5:6
 3291. καὶ C--------- καί
 3292. ἤνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω
 3293. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3294. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 3295. πρὸς P--------- πρός
 3296. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3297. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3298. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3299. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3300. καὶ C--------- καί
 3301. νῦν D--------- νῦν
 3302. ὡς C--------- ὡς
 3303. ἂν X--------- ἄν
 3304. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 3305. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3306. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 3307. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3308. πρὸς P--------- πρός
 3309. σέ RP--AS---- σύ
 3310. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3311. ἀπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἀπο
 3312. πρὸς P--------- πρός
 3313. σὲ RP--AS---- σύ
 3314. Ναιμαν N---ASM--- Ναιμαν
 3315. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3316. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 3317. μου RP--GS---- ἐγώ
 3318. καὶ C--------- καί
 3319. ἀποσυνάξεις VF--FAI2S- ἄγω ἀπο συν
 3320. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3321. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3322. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3323. λέπρας N1A-GSF--- λέπρα
 3324. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3325. 2/4Kgs 5:7
 3326. καὶ C--------- καί
 3327. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3328. ὡς C--------- ὡς
 3329. ἀνέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 3330. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3331. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3332. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3333. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 3334. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 3335. τὰ RA--APN--- ὁ
 3336. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3337. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3338. καὶ C--------- καί
 3339. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3340. μὴ D--------- μή
 3341. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3342. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3343. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3344. θανατῶσαι VA--AAN--- θανατόω
 3345. καὶ C--------- καί
 3346. ζωοποιῆσαι VA--AAN--- ζωοποιέω
 3347. ὅτι C--------- ὅτι
 3348. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 3349. ἀποστέλλει V1--PAI3S- στέλλω ἀπο
 3350. πρός P--------- πρός
 3351. με RP--AS---- ἐγώ
 3352. ἀποσυνάξαι VA--AAN--- ἄγω ἀπο συν
 3353. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3354. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3355. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3356. λέπρας N1A-GSF--- λέπρα
 3357. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3358. ὅτι C--------- ὅτι
 3359. πλὴν D--------- πλήν
 3360. γνῶτε VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 3361. δὴ X--------- δή
 3362. καὶ C--------- καί
 3363. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 3364. ὅτι C--------- ὅτι
 3365. προφασίζεται V1--PMI3S- φασίζω προ
 3366. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 3367. με RP--AS---- ἐγώ
 3368. 2/4Kgs 5:8
 3369. καὶ C--------- καί
 3370. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3371. ὡς C--------- ὡς
 3372. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 3373. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 3374. ὅτι C--------- ὅτι
 3375. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 3376. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3377. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3378. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3379. τὰ RA--APN--- ὁ
 3380. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3381. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 3382. καὶ C--------- καί
 3383. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3384. πρὸς P--------- πρός
 3385. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3386. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3387. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3388. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3389. ἵνα C--------- ἵνα
 3390. τί RI--ASN--- τίς
 3391. διέρρηξας VAI-AAI2S- ῥήγνυμι δια
 3392. τὰ RA--APN--- ὁ
 3393. ἱμάτιά N2N-APN--- ἱμάτιον
 3394. σου RP--GS---- σύ
 3395. ἐλθέτω VB--AAD3S- ἔρχομαι
 3396. δὴ X--------- δή
 3397. πρός P--------- πρός
 3398. με RP--AS---- ἐγώ
 3399. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3400. καὶ C--------- καί
 3401. γνώτω VZ--AAD3S- γιγνώσκω
 3402. ὅτι C--------- ὅτι
 3403. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3404. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 3405. ἐν P--------- ἐν
 3406. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3407. 2/4Kgs 5:9
 3408. καὶ C--------- καί
 3409. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 3410. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3411. ἐν P--------- ἐν
 3412. ἵππῳ N2--DSM--- ἵππος
 3413. καὶ C--------- καί
 3414. ἅρματι N3M-DSN--- ἅρμα
 3415. καὶ C--------- καί
 3416. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 3417. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3418. θύρας N1A-GSF--- θύρα
 3419. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3420. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 3421. 2/4Kgs 5:10
 3422. καὶ C--------- καί
 3423. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3424. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 3425. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 3426. πρὸς P--------- πρός
 3427. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3428. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3429. πορευθεὶς VC--AMPNSM πορεύομαι
 3430. λοῦσαι VA--AAN--- λούω
 3431. ἑπτάκις D--------- ἑπτάκις
 3432. ἐν P--------- ἐν
 3433. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3434. Ιορδάνῃ N1M-DSM--- Ἰορδάνης
 3435. καὶ C--------- καί
 3436. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 3437. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3438. σάρξ N3K-NSF--- σάρξ
 3439. σού RP--GS---- σύ
 3440. σοι RP--DS---- σύ
 3441. καὶ C--------- καί
 3442. καθαρισθήσῃ VC--FPI2S- καθαρίζω
 3443. 2/4Kgs 5:11
 3444. καὶ C--------- καί
 3445. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 3446. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3447. καὶ C--------- καί
 3448. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 3449. καὶ C--------- καί
 3450. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3451. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3452. δὴ X--------- δή
 3453. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 3454. ὅτι C--------- ὅτι
 3455. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3456. πρός P--------- πρός
 3457. με RP--AS---- ἐγώ
 3458. καὶ C--------- καί
 3459. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 3460. καὶ C--------- καί
 3461. ἐπικαλέσεται VF--FMI3S- καλέω ἐπι
 3462. ἐν P--------- ἐν
 3463. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 3464. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3465. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3466. καὶ C--------- καί
 3467. ἐπιθήσει VF--FAI3S- τίθημι ἐπι
 3468. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3469. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 3470. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3471. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3472. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3473. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3474. καὶ C--------- καί
 3475. ἀποσυνάξει VF--FAI3S- ἄγω ἀπο συν
 3476. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3477. λεπρόν A1A-ASM--- λεπρός
 3478. 2/4Kgs 5:12
 3479. οὐχὶ D--------- οὐ
 3480. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 3481. Αβανα N---NSF--- Αβανα
 3482. καὶ C--------- καί
 3483. Φαρφαρ N---NSF--- Φαρφαρ
 3484. ποταμοὶ N2--NPM--- ποταμός
 3485. Δαμασκοῦ N2--GSF--- Δαμασκός
 3486. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3487. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 3488. καὶ C--------- καί
 3489. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3490. τὰ RA--APN--- ὁ
 3491. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 3492. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3493. οὐχὶ D--------- οὐ
 3494. πορευθεὶς VC--APPNSM πορεύομαι
 3495. λούσομαι VF--FMI1S- λούω
 3496. ἐν P--------- ἐν
 3497. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3498. καὶ C--------- καί
 3499. καθαρισθήσομαι VS--FPI1S- καθαρίζω
 3500. καὶ C--------- καί
 3501. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 3502. καὶ C--------- καί
 3503. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 3504. ἐν P--------- ἐν
 3505. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 3506. 2/4Kgs 5:13
 3507. καὶ C--------- καί
 3508. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 3509. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3510. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 3511. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3512. καὶ C--------- καί
 3513. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 3514. πρὸς P--------- πρός
 3515. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3516. μέγαν A3--ASM--- μέγας
 3517. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3518. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3519. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3520. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 3521. πρὸς P--------- πρός
 3522. σέ RP--AS---- σύ
 3523. οὐχὶ D--------- οὐ
 3524. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 3525. καὶ C--------- καί
 3526. ὅτι C--------- ὅτι
 3527. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3528. πρὸς P--------- πρός
 3529. σέ RP--AS---- σύ
 3530. λοῦσαι VA--AMD2S- λούω
 3531. καὶ C--------- καί
 3532. καθαρίσθητι VS--APD2S- καθαρίζω
 3533. 2/4Kgs 5:14
 3534. καὶ C--------- καί
 3535. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 3536. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3537. καὶ C--------- καί
 3538. ἐβαπτίσατο VAI-AMI3S- βαπτίζω
 3539. ἐν P--------- ἐν
 3540. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3541. Ιορδάνῃ N1M-DSM--- Ἰορδάνης
 3542. ἑπτάκι D--------- ἑπτάκι
 3543. κατὰ P--------- κατά
 3544. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3545. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 3546. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 3547. καὶ C--------- καί
 3548. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3549. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3550. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 3551. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3552. ὡς C--------- ὡς
 3553. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 3554. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 3555. μικροῦ A1A-GSN--- μικρός
 3556. καὶ C--------- καί
 3557. ἐκαθαρίσθη VSI-API3S- καθαρίζω
 3558. 2/4Kgs 5:15
 3559. καὶ C--------- καί
 3560. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3561. πρὸς P--------- πρός
 3562. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 3563. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3564. καὶ C--------- καί
 3565. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 3566. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3567. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 3568. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3569. καὶ C--------- καί
 3570. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 3571. καὶ C--------- καί
 3572. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 3573. καὶ C--------- καί
 3574. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3575. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3576. δὴ X--------- δή
 3577. ἔγνωκα VX--XAI1S- γιγνώσκω
 3578. ὅτι C--------- ὅτι
 3579. οὐκ D--------- οὐ
 3580. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3581. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3582. ἐν P--------- ἐν
 3583. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 3584. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3585. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3586. ὅτι C--------- ὅτι
 3587. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3588. ἢ C--------- ἤ
 3589. ἐν P--------- ἐν
 3590. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3591. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3592. καὶ C--------- καί
 3593. νῦν D--------- νῦν
 3594. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3595. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3596. εὐλογίαν N1A-ASF--- εὐλογία
 3597. παρὰ P--------- παρά
 3598. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3599. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 3600. σου RP--GS---- σύ
 3601. 2/4Kgs 5:16
 3602. καὶ C--------- καί
 3603. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3604. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 3605. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 3606. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3607. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 3608. παρέστην VHI-AAI1S- ἵστημι παρα
 3609. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3610. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3611. εἰ C--------- εἰ
 3612. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 3613. καὶ C--------- καί
 3614. παρεβιάσατο VAI-AMI3S- βιάζομαι παρα
 3615. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3616. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 3617. καὶ C--------- καί
 3618. ἠπείθησεν VAI-AAI3S- ἀπειθέω
 3619. 2/4Kgs 5:17
 3620. καὶ C--------- καί
 3621. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3622. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3623. καὶ C--------- καί
 3624. εἰ C--------- εἰ
 3625. μή D--------- μή
 3626. δοθήτω VC--APD3S- δίδωμι
 3627. δὴ X--------- δή
 3628. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3629. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 3630. σου RP--GS---- σύ
 3631. γόμος N2--NSM--- γόμος
 3632. ζεύγους N3E-GSN--- ζεῦγος
 3633. ἡμιόνων N2--GPM--- ἡμίονος
 3634. καὶ C--------- καί
 3635. σύ RP--NS---- σύ
 3636. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3637. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 3638. ἐκ P--------- ἐκ
 3639. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3640. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3641. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3642. πυρρᾶς A1A-GSF--- πυρρός
 3643. ὅτι C--------- ὅτι
 3644. οὐ D--------- οὐ
 3645. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 3646. ἔτι D--------- ἔτι
 3647. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3648. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 3649. σου RP--GS---- σύ
 3650. ὁλοκαύτωμα N3M-ASN--- ὁλοκαύτωμα
 3651. καὶ C--------- καί
 3652. θυσίασμα N3M-ASN--- θυσίασμα
 3653. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 3654. ἑτέροις A1A-DPM--- ἕτερος
 3655. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3656. ἢ C--------- ἤ
 3657. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3658. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3659. μόνῳ A1--DSM--- μόνος
 3660. 2/4Kgs 5:18
 3661. καὶ C--------- καί
 3662. ἱλάσεται VF--FMI3S- ἱλάσκομαι
 3663. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3664. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3665. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 3666. σου RP--GS---- σύ
 3667. ἐν P--------- ἐν
 3668. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3669. εἰσπορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι εἰς
 3670. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3671. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 3672. μου RP--GS---- ἐγώ
 3673. εἰς P--------- εἰς
 3674. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3675. Ρεμμαν N---GSM--- Ρεμμαν
 3676. προσκυνῆσαι VA--AAN--- κυνέω προς
 3677. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3678. καὶ C--------- καί
 3679. ἐπαναπαύσεται VF--FMI3S- παύω ἐπι ἀνα
 3680. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3681. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3682. χειρός N3--GSF--- χείρ
 3683. μου RP--GS---- ἐγώ
 3684. καὶ C--------- καί
 3685. προσκυνήσω VA--AAS1S- κυνέω προς
 3686. ἐν P--------- ἐν
 3687. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3688. Ρεμμαν N---GSM--- Ρεμμαν
 3689. ἐν P--------- ἐν
 3690. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3691. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 3692. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3693. ἐν P--------- ἐν
 3694. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3695. Ρεμμαν N---GSM--- Ρεμμαν
 3696. καὶ C--------- καί
 3697. ἱλάσεται VF--FMI3S- ἱλάσκομαι
 3698. δὴ X--------- δή
 3699. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3700. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3701. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 3702. σου RP--GS---- σύ
 3703. ἐν P--------- ἐν
 3704. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3705. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 3706. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 3707. 2/4Kgs 5:19
 3708. καὶ C--------- καί
 3709. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3710. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 3711. πρὸς P--------- πρός
 3712. Ναιμαν N---ASM--- Ναιμαν
 3713. δεῦρο D--------- δεῦρο
 3714. εἰς P--------- εἰς
 3715. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 3716. καὶ C--------- καί
 3717. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 3718. ἀπ' P--------- ἀπό
 3719. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3720. εἰς P--------- εἰς
 3721. δεβραθα N---ASN--- δεβραθα
 3722. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3723. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3724. 2/4Kgs 5:20
 3725. καὶ C--------- καί
 3726. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3727. Γιεζι N---NSM--- Γιεζι
 3728. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3729. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 3730. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 3731. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3732. ἐφείσατο VAI-AMI3S- φείδομαι
 3733. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3734. κύριός N2--NSM--- κύριος
 3735. μου RP--GS---- ἐγώ
 3736. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3737. Ναιμαν N---GSM--- Ναιμαν
 3738. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3739. Σύρου N2--GSM--- Σύρος
 3740. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 3741. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3742. μὴ D--------- μή
 3743. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 3744. ἐκ P--------- ἐκ
 3745. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3746. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3747. ἃ RR--APN--- ὅς
 3748. ἐνήνοχεν VX--XAI3S- φέρω
 3749. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 3750. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3751. ὅτι C--------- ὅτι
 3752. εἰ C--------- εἰ
 3753. μὴ D--------- μή
 3754. δραμοῦμαι VF2-FMI1S- τρέχω
 3755. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3756. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3757. καὶ C--------- καί
 3758. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 3759. παρ' P--------- παρά
 3760. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3761. τι RI--ASN--- τις
 3762. 2/4Kgs 5:21
 3763. καὶ C--------- καί
 3764. ἐδίωξε VAI-AAI3S- διώκω
 3765. Γιεζι N---NSM--- Γιεζι
 3766. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3767. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3768. Ναιμαν N---GSM--- Ναιμαν
 3769. καὶ C--------- καί
 3770. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 3771. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3772. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3773. τρέχοντα V1--PAPASM τρέχω
 3774. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3775. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3776. καὶ C--------- καί
 3777. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3778. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3779. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3780. ἅρματος N3M-GSN--- ἅρμα
 3781. εἰς P--------- εἰς
 3782. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 3783. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3784. 2/4Kgs 5:22
 3785. καὶ C--------- καί
 3786. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3787. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 3788. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3789. κύριός N2--NSM--- κύριος
 3790. μου RP--GS---- ἐγώ
 3791. ἀπέστειλέν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3792. με RP--AS---- ἐγώ
 3793. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3794. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3795. νῦν D--------- νῦν
 3796. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3797. πρός P--------- πρός
 3798. με RP--AS---- ἐγώ
 3799. δύο M--------- δύο
 3800. παιδάρια N2N-APN--- παιδάριον
 3801. ἐξ P--------- ἐκ
 3802. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 3803. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 3804. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3805. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3806. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3807. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3808. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 3809. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 3810. δὴ X--------- δή
 3811. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3812. τάλαντον N2N-ASN--- τάλαντον
 3813. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3814. καὶ C--------- καί
 3815. δύο M--------- δύο
 3816. ἀλλασσομένας V1--PMPAPF ἀλλάσσω
 3817. στολάς N1--APF--- στολή
 3818. 2/4Kgs 5:23
 3819. καὶ C--------- καί
 3820. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3821. Ναιμαν N---NSM--- Ναιμαν
 3822. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3823. διτάλαντον N2N-ASN--- διτάλαντον
 3824. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3825. καὶ C--------- καί
 3826. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3827. ἐν P--------- ἐν
 3828. δυσὶ M---DPM--- δύο
 3829. θυλάκοις N2--DPM--- θύλακος
 3830. καὶ C--------- καί
 3831. δύο M--------- δύο
 3832. ἀλλασσομένας V1--PMPAPF ἀλλάσσω
 3833. στολὰς N1--APF--- στολή
 3834. καὶ C--------- καί
 3835. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3836. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3837. δύο M--------- δύο
 3838. παιδάρια N2N-APN--- παιδάριον
 3839. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3840. καὶ C--------- καί
 3841. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 3842. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 3843. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3844. 2/4Kgs 5:24
 3845. καὶ C--------- καί
 3846. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3847. εἰς P--------- εἰς
 3848. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3849. σκοτεινόν A1--ASN--- σκοτεινός
 3850. καὶ C--------- καί
 3851. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3852. ἐκ P--------- ἐκ
 3853. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3854. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 3855. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3856. καὶ C--------- καί
 3857. παρέθετο VEI-AMI3S- τίθημι παρα
 3858. ἐν P--------- ἐν
 3859. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3860. καὶ C--------- καί
 3861. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3862. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3863. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3864. 2/4Kgs 5:25
 3865. καὶ C--------- καί
 3866. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3867. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3868. καὶ C--------- καί
 3869. παρειστήκει V1--PAI3S- τήκω παρα εἰς
 3870. πρὸς P--------- πρός
 3871. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3872. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3873. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3874. καὶ C--------- καί
 3875. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3876. πρὸς P--------- πρός
 3877. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3878. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 3879. πόθεν D--------- πόθεν
 3880. Γιεζι N---VSM--- Γιεζι
 3881. καὶ C--------- καί
 3882. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3883. Γιεζι N---NSM--- Γιεζι
 3884. οὐ D--------- οὐ
 3885. πεπόρευται VM--XMI3S- πορεύομαι
 3886. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3887. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 3888. σου RP--GS---- σύ
 3889. ἔνθα D--------- ἔνθα
 3890. καὶ C--------- καί
 3891. ἔνθα D--------- ἔνθα
 3892. 2/4Kgs 5:26
 3893. καὶ C--------- καί
 3894. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3895. πρὸς P--------- πρός
 3896. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3897. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 3898. οὐχὶ D--------- οὐ
 3899. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3900. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3901. μου RP--GS---- ἐγώ
 3902. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 3903. μετὰ P--------- μετά
 3904. σοῦ RP--GS---- σύ
 3905. ὅτε D--------- ὅτε
 3906. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3907. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3908. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3909. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3910. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3911. ἅρματος N3M-GSN--- ἅρμα
 3912. εἰς P--------- εἰς
 3913. συναντήν N1--ASF--- συναντή
 3914. σοι RP--DS---- σύ
 3915. καὶ C--------- καί
 3916. νῦν D--------- νῦν
 3917. ἔλαβες VBI-AAI2S- λαμβάνω
 3918. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3919. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 3920. καὶ C--------- καί
 3921. νῦν D--------- νῦν
 3922. ἔλαβες VBI-AAI2S- λαμβάνω
 3923. τὰ RA--APN--- ὁ
 3924. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3925. καὶ C--------- καί
 3926. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 3927. ἐν P--------- ἐν
 3928. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3929. κήπους N2--APM--- κῆπος
 3930. καὶ C--------- καί
 3931. ἐλαιῶνας N3W-APM--- ἐλαιών
 3932. καὶ C--------- καί
 3933. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 3934. καὶ C--------- καί
 3935. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3936. καὶ C--------- καί
 3937. βόας N3--APM--- βοῦς
 3938. καὶ C--------- καί
 3939. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 3940. καὶ C--------- καί
 3941. παιδίσκας N1--APF--- παιδίσκη
 3942. 2/4Kgs 5:27
 3943. καὶ C--------- καί
 3944. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3945. λέπρα N1A-NSF--- λέπρα
 3946. Ναιμαν N---GSM--- Ναιμαν
 3947. κολληθήσεται VC--FPI3S- κολλάω
 3948. ἐν P--------- ἐν
 3949. σοὶ RP--DS---- σύ
 3950. καὶ C--------- καί
 3951. ἐν P--------- ἐν
 3952. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3953. σπέρματί N3M-DSN--- σπέρμα
 3954. σου RP--GS---- σύ
 3955. εἰς P--------- εἰς
 3956. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3957. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3958. καὶ C--------- καί
 3959. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3960. ἐκ P--------- ἐκ
 3961. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3962. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3963. λελεπρωμένος VM--XMPNSM λεπρόω
 3964. ὡσεὶ X--------- ὡσεί
 3965. χιών N3N-NSF--- χιών
 3966. 2/4Kgs 6:1
 3967. καὶ C--------- καί
 3968. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 3969. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3970. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3971. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3972. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 3973. πρὸς P--------- πρός
 3974. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 3975. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3976. δὴ X--------- δή
 3977. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3978. τόπος N2--NSM--- τόπος
 3979. ἐν P--------- ἐν
 3980. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 3981. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 3982. οἰκοῦμεν V2--PAI1P- οἰκέω
 3983. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 3984. σου RP--GS---- σύ
 3985. στενὸς A1--NSM--- στενός
 3986. ἀφ' P--------- ἀπό
 3987. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3988. 2/4Kgs 6:2
 3989. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 3990. δὴ X--------- δή
 3991. ἕως P--------- ἕως
 3992. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3993. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 3994. καὶ C--------- καί
 3995. λάβωμεν VB--AAS1P- λαμβάνω
 3996. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 3997. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3998. εἷς A3--NSM--- εἷς
 3999. δοκὸν N2--ASF--- δοκός
 4000. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4001. καὶ C--------- καί
 4002. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 4003. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4004. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4005. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4006. οἰκεῖν V2--PAN--- οἰκέω
 4007. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4008. καὶ C--------- καί
 4009. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4010. δεῦτε D--------- δεῦτε
 4011. 2/4Kgs 6:3
 4012. καὶ C--------- καί
 4013. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4014. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4015. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4016. ἐπιεικέως D--------- ἐπιεικῶς
 4017. δεῦρο D--------- δεῦρο
 4018. μετὰ P--------- μετά
 4019. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4020. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 4021. σου RP--GS---- σύ
 4022. καὶ C--------- καί
 4023. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4024. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4025. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 4026. 2/4Kgs 6:4
 4027. καὶ C--------- καί
 4028. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 4029. μετ' P--------- μετά
 4030. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4031. καὶ C--------- καί
 4032. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4033. εἰς P--------- εἰς
 4034. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4035. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 4036. καὶ C--------- καί
 4037. ἔτεμνον V1I-IAI3P- τέμνω
 4038. τὰ RA--APN--- ὁ
 4039. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 4040. 2/4Kgs 6:5
 4041. καὶ C--------- καί
 4042. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4043. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4044. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4045. καταβάλλων V1--PAPNSM βάλλω κατα
 4046. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4047. δοκόν N2--ASF--- δοκός
 4048. καὶ C--------- καί
 4049. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4050. σιδήριον N2N-ASN--- σιδήριον
 4051. ἐξέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐκ
 4052. εἰς P--------- εἰς
 4053. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4054. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4055. καὶ C--------- καί
 4056. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 4057. ὦ I--------- ὦ
 4058. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4059. καὶ C--------- καί
 4060. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4061. κεχρημένον VM--XMPASN χράομαι
 4062. 2/4Kgs 6:6
 4063. καὶ C--------- καί
 4064. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4065. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4066. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4067. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4068. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4069. ποῦ D--------- ποῦ
 4070. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 4071. καὶ C--------- καί
 4072. ἔδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω
 4073. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4074. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4075. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4076. καὶ C--------- καί
 4077. ἀπέκνισεν VAI-AAI3S- κνίζω ἀπο
 4078. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 4079. καὶ C--------- καί
 4080. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 4081. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4082. καὶ C--------- καί
 4083. ἐπεπόλασεν VAI-AAI3S- ἐπιπολάζω
 4084. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4085. σιδήριον N2N-ASN--- σιδήριον
 4086. 2/4Kgs 6:7
 4087. καὶ C--------- καί
 4088. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4089. ὕψωσον VA--AAD2S- ὑψόω
 4090. σαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 4091. καὶ C--------- καί
 4092. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 4093. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4094. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4095. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4096. καὶ C--------- καί
 4097. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4098. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 4099. 2/4Kgs 6:8
 4100. καὶ C--------- καί
 4101. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4102. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4103. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4104. πολεμῶν V2--PAPNSM πολεμέω
 4105. ἐν P--------- ἐν
 4106. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4107. καὶ C--------- καί
 4108. ἐβουλεύσατο VAI-AMI3S- βουλεύω
 4109. πρὸς P--------- πρός
 4110. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4111. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 4112. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4113. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4114. εἰς P--------- εἰς
 4115. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4116. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4117. τόνδε RD--ASM--- ὅδε
 4118. τινὰ RI--ASM--- τις
 4119. ελμωνι N---ASM--- ελμωνι
 4120. παρεμβαλῶ VF2-FAI1S- βάλλω παρα ἐν
 4121. 2/4Kgs 6:9
 4122. καὶ C--------- καί
 4123. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4124. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4125. πρὸς P--------- πρός
 4126. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4127. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4128. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4129. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4130. φύλαξαι VA--AMD2S- φυλάσσω
 4131. μὴ D--------- μή
 4132. παρελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι παρα
 4133. ἐν P--------- ἐν
 4134. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4135. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 4136. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 4137. ὅτι C--------- ὅτι
 4138. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4139. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 4140. κέκρυπται VP--XMI3S- κρύπτω
 4141. 2/4Kgs 6:10
 4142. καὶ C--------- καί
 4143. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4144. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4145. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4146. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4147. εἰς P--------- εἰς
 4148. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4149. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4150. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4151. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4152. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4153. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4154. καὶ C--------- καί
 4155. ἐφυλάξατο VAI-AMI3S- φυλάσσω
 4156. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 4157. οὐ D--------- οὐ
 4158. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4159. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 4160. δύο M--------- δύο
 4161. 2/4Kgs 6:11
 4162. καὶ C--------- καί
 4163. ἐξεκινήθη VCI-API3S- κινέω ἐκ
 4164. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4165. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 4166. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4167. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4168. περὶ P--------- περί
 4169. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4170. λόγου N2--GSM--- λόγος
 4171. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4172. καὶ C--------- καί
 4173. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4174. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4175. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 4176. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4177. καὶ C--------- καί
 4178. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4179. πρὸς P--------- πρός
 4180. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4181. οὐκ D--------- οὐ
 4182. ἀναγγελεῖτέ VF2-FAI2P- ἀγγέλλω ἀνα
 4183. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4184. τίς RI--NSM--- τίς
 4185. προδίδωσίν V8--PAI3S- δίδωμι προ
 4186. με RP--AS---- ἐγώ
 4187. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4188. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4189. 2/4Kgs 6:12
 4190. καὶ C--------- καί
 4191. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4192. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4193. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4194. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 4195. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4196. οὐχί D--------- οὐ
 4197. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4198. μου RP--GS---- ἐγώ
 4199. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4200. ὅτι C--------- ὅτι
 4201. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4202. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4203. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 4204. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4205. ἐν P--------- ἐν
 4206. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4207. ἀναγγέλλει V1--PAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 4208. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4209. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4210. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4211. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4212. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4213. λόγους N2--APM--- λόγος
 4214. οὓς RR--APM--- ὅς
 4215. ἐὰν C--------- ἐάν
 4216. λαλήσῃς VA--AAS2S- λαλέω
 4217. ἐν P--------- ἐν
 4218. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4219. ταμιείῳ N2N-DSN--- ταμιεῖον
 4220. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4221. κοιτῶνός N3W-GSM--- κοιτών
 4222. σου RP--GS---- σύ
 4223. 2/4Kgs 6:13
 4224. καὶ C--------- καί
 4225. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4226. δεῦτε D--------- δεῦτε
 4227. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 4228. ποῦ D--------- ποῦ
 4229. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4230. καὶ C--------- καί
 4231. ἀποστείλας VA--AAPNSM στέλλω ἀπο
 4232. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 4233. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4234. καὶ C--------- καί
 4235. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 4236. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4237. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4238. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4239. ἐν P--------- ἐν
 4240. Δωθαϊμ N---DS---- Δωθαϊμ
 4241. 2/4Kgs 6:14
 4242. καὶ C--------- καί
 4243. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4244. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4245. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 4246. καὶ C--------- καί
 4247. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 4248. καὶ C--------- καί
 4249. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 4250. βαρεῖαν A3U-ASF--- βαρύς
 4251. καὶ C--------- καί
 4252. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4253. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 4254. καὶ C--------- καί
 4255. περιεκύκλωσαν VAI-AAI3P- κυκλόω περι
 4256. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4257. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4258. 2/4Kgs 6:15
 4259. καὶ C--------- καί
 4260. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 4261. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4262. λειτουργὸς N2--NSM--- λειτουργός
 4263. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 4264. ἀναστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀνα
 4265. καὶ C--------- καί
 4266. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 4267. καὶ C--------- καί
 4268. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4269. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 4270. κυκλοῦσα V4--PAPNSF κυκλόω
 4271. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4272. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4273. καὶ C--------- καί
 4274. ἵππος N2--NSM--- ἵππος
 4275. καὶ C--------- καί
 4276. ἅρμα N3M-NSN--- ἅρμα
 4277. καὶ C--------- καί
 4278. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4279. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4280. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 4281. πρὸς P--------- πρός
 4282. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4283. ὦ I--------- ὦ
 4284. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4285. πῶς D--------- πῶς
 4286. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 4287. 2/4Kgs 6:16
 4288. καὶ C--------- καί
 4289. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4290. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4291. μὴ D--------- μή
 4292. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 4293. ὅτι C--------- ὅτι
 4294. πλείους A3C-NPM--- πολύς
 4295. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4296. μεθ' P--------- μετά
 4297. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4298. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4299. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4300. μετ' P--------- μετά
 4301. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4302. 2/4Kgs 6:17
 4303. καὶ C--------- καί
 4304. προσεύξατο VA--AMI3S- εὔχομαι προς
 4305. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4306. καὶ C--------- καί
 4307. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4308. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4309. διάνοιξον VA--AAD2S- οἴγω δια ἀνα
 4310. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4311. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 4312. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4313. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 4314. καὶ C--------- καί
 4315. ἰδέτω VB--AAD3S- ὁράω
 4316. καὶ C--------- καί
 4317. διήνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω δια ἀνα
 4318. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4319. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4320. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 4321. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4322. καὶ C--------- καί
 4323. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4324. καὶ C--------- καί
 4325. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4326. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4327. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 4328. πλῆρες A3H-ASN--- πλήρης
 4329. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 4330. καὶ C--------- καί
 4331. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 4332. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 4333. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 4334. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 4335. 2/4Kgs 6:18
 4336. καὶ C--------- καί
 4337. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 4338. πρὸς P--------- πρός
 4339. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4340. καὶ C--------- καί
 4341. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 4342. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4343. πρὸς P--------- πρός
 4344. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4345. καὶ C--------- καί
 4346. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4347. πάταξον VA--AAD2S- πατάσσω
 4348. δὴ X--------- δή
 4349. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4350. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4351. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 4352. ἀορασίᾳ N1A-DSF--- ἀορασία
 4353. καὶ C--------- καί
 4354. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4355. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4356. ἀορασίᾳ N1A-DSF--- ἀορασία
 4357. κατὰ P--------- κατά
 4358. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4359. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 4360. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 4361. 2/4Kgs 6:19
 4362. καὶ C--------- καί
 4363. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4364. πρὸς P--------- πρός
 4365. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4366. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4367. οὐχ D--------- οὐ
 4368. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4369. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4370. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 4371. καὶ C--------- καί
 4372. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4373. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4374. ὁδός N2--NSF--- ὁδός
 4375. δεῦτε D--------- δεῦτε
 4376. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4377. μου RP--GS---- ἐγώ
 4378. καὶ C--------- καί
 4379. ἀπάξω VF--FAI1S- ἄγω ἀπο
 4380. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4381. πρὸς P--------- πρός
 4382. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4383. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4384. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4385. ζητεῖτε V2--PAI2P- ζητέω
 4386. καὶ C--------- καί
 4387. ἀπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀπο
 4388. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4389. εἰς P--------- εἰς
 4390. Σαμάρειαν N1A-ASF--- Σαμαρεία
 4391. 2/4Kgs 6:20
 4392. καὶ C--------- καί
 4393. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4394. ὡς C--------- ὡς
 4395. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 4396. εἰς P--------- εἰς
 4397. Σαμάρειαν N1A-ASF--- Σαμαρεία
 4398. καὶ C--------- καί
 4399. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4400. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4401. ἄνοιξον VA--AAD2S- οἴγω ἀνα
 4402. δή X--------- δή
 4403. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4404. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4405. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 4406. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4407. καὶ C--------- καί
 4408. ἰδέτωσαν VB--AAD3P- ὁράω
 4409. καὶ C--------- καί
 4410. διήνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω δια ἀνα
 4411. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4412. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4413. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 4414. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4415. καὶ C--------- καί
 4416. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 4417. καὶ C--------- καί
 4418. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4419. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4420. ἐν P--------- ἐν
 4421. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 4422. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 4423. 2/4Kgs 6:21
 4424. καὶ C--------- καί
 4425. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4426. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4427. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4428. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4429. ὡς C--------- ὡς
 4430. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4431. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4432. εἰ C--------- εἰ
 4433. πατάξας VA--AAPNSM πατάσσω
 4434. πατάξω VF--FAI1S- πατάσσω
 4435. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 4436. 2/4Kgs 6:22
 4437. καὶ C--------- καί
 4438. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4439. οὐ D--------- οὐ
 4440. πατάξεις VF--FAI2S- πατάσσω
 4441. εἰ C--------- εἰ
 4442. μὴ D--------- μή
 4443. οὓς RR--APM--- ὅς
 4444. ᾐχμαλώτευσας VAI-AAI2S- αἰχμαλωτεύω
 4445. ἐν P--------- ἐν
 4446. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 4447. σου RP--GS---- σύ
 4448. καὶ C--------- καί
 4449. τόξῳ N2N-DSN--- τόξον
 4450. σου RP--GS---- σύ
 4451. σὺ RP--NS---- σύ
 4452. τύπτεις V1--PAI2S- τύπτω
 4453. παράθες VE--AAD2S- τίθημι παρα
 4454. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 4455. καὶ C--------- καί
 4456. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4457. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4458. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4459. καὶ C--------- καί
 4460. φαγέτωσαν VB--AAD3P- ἐσθίω
 4461. καὶ C--------- καί
 4462. πιέτωσαν VB--AAD3P- πίνω
 4463. καὶ C--------- καί
 4464. ἀπελθέτωσαν VB--AAD3P- ἔρχομαι ἀπο
 4465. πρὸς P--------- πρός
 4466. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4467. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4468. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4469. 2/4Kgs 6:23
 4470. καὶ C--------- καί
 4471. παρέθηκεν VHI-AAI3S- τίθημι παρα
 4472. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4473. παράθεσιν N3I-ASF--- παράθεσις
 4474. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 4475. καὶ C--------- καί
 4476. ἔφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω
 4477. καὶ C--------- καί
 4478. ἔπιον VBI-AAI3P- πίνω
 4479. καὶ C--------- καί
 4480. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4481. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4482. καὶ C--------- καί
 4483. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 4484. πρὸς P--------- πρός
 4485. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4486. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4487. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4488. καὶ C--------- καί
 4489. οὐ D--------- οὐ
 4490. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 4491. ἔτι D--------- ἔτι
 4492. μονόζωνοι N2--NPM--- μονόζωνος
 4493. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4494. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4495. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4496. εἰς P--------- εἰς
 4497. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4498. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4499. 2/4Kgs 6:24
 4500. καὶ C--------- καί
 4501. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4502. μετὰ P--------- μετά
 4503. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4504. καὶ C--------- καί
 4505. ἤθροισεν VAI-AAI3S- ἀθροίζω
 4506. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4507. Αδερ N---GSM--- Αδερ
 4508. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4509. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4510. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4511. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4512. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4513. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4514. καὶ C--------- καί
 4515. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 4516. καὶ C--------- καί
 4517. περιεκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω περι κατα
 4518. Σαμάρειαν N1A-ASF--- Σαμαρεία
 4519. 2/4Kgs 6:25
 4520. καὶ C--------- καί
 4521. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4522. λιμὸς N2--NSM--- λιμός
 4523. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 4524. ἐν P--------- ἐν
 4525. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 4526. καὶ C--------- καί
 4527. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4528. περιεκάθηντο V5I-IMI3P- ἧμαι περι κατα
 4529. ἐπ' P--------- ἐπί
 4530. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4531. ἕως P--------- ἕως
 4532. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4533. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4534. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 4535. ὄνου N2--GSM--- ὄνος
 4536. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4537. σίκλων N2--GPM--- σίκλος
 4538. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 4539. καὶ C--------- καί
 4540. τέταρτον A1--ASM--- τέταρτος
 4541. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4542. κάβου N2--GSM--- κάβος
 4543. κόπρου N2--GSF--- κόπρος
 4544. περιστερῶν N1A-GPF--- περιστερά
 4545. πέντε M--------- πέντε
 4546. σίκλων N2--GPM--- σίκλος
 4547. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 4548. 2/4Kgs 6:26
 4549. καὶ C--------- καί
 4550. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4551. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4552. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4553. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4554. διαπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι δια
 4555. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4556. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4557. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 4558. καὶ C--------- καί
 4559. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 4560. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 4561. πρὸς P--------- πρός
 4562. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4563. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 4564. σῶσον VA--AAD2S- σώζω
 4565. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4566. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4567. 2/4Kgs 6:27
 4568. καὶ C--------- καί
 4569. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4570. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4571. μή D--------- μή
 4572. σε RP--AS---- σύ
 4573. σώσαι VA--AAN--- σώζω
 4574. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4575. πόθεν D--------- πόθεν
 4576. σώσω VF--FAI1S- σώζω
 4577. σε RP--AS---- σύ
 4578. μὴ D--------- μή
 4579. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4580. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4581. ἅλωνος N3W-GSF--- ἅλων
 4582. ἢ C--------- ἤ
 4583. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4584. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4585. ληνοῦ N2--GSF--- ληνός
 4586. 2/4Kgs 6:28
 4587. καὶ C--------- καί
 4588. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4589. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4590. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4591. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4592. τί RI--ASN--- τίς
 4593. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 4594. σοι RP--DS---- σύ
 4595. καὶ C--------- καί
 4596. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4597. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4598. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 4599. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4600. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4601. πρός P--------- πρός
 4602. με RP--AS---- ἐγώ
 4603. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4604. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4605. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 4606. σου RP--GS---- σύ
 4607. καὶ C--------- καί
 4608. φαγόμεθα VF--FMI1P- ἐσθίω
 4609. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4610. σήμερον D--------- σήμερον
 4611. καὶ C--------- καί
 4612. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4613. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 4614. μου RP--GS---- ἐγώ
 4615. καὶ C--------- καί
 4616. φαγόμεθα VF--FMI1P- ἐσθίω
 4617. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4618. αὔριον D--------- αὔριον
 4619. 2/4Kgs 6:29
 4620. καὶ C--------- καί
 4621. ἡψήσαμεν VAI-AAI1P- ἕψω
 4622. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4623. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 4624. μου RP--GS---- ἐγώ
 4625. καὶ C--------- καί
 4626. ἐφάγομεν VBI-AAI1P- ἐσθίω
 4627. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4628. καὶ C--------- καί
 4629. εἶπον VBI-AAI1S- εἶπον
 4630. πρὸς P--------- πρός
 4631. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4632. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4633. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4634. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4635. δευτέρᾳ A1A-DSF--- δεύτερος
 4636. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4637. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4638. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 4639. σου RP--GS---- σύ
 4640. καὶ C--------- καί
 4641. φάγωμεν VB--AAS1P- ἐσθίω
 4642. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4643. καὶ C--------- καί
 4644. ἔκρυψεν VAI-AAI3S- κρύπτω
 4645. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4646. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 4647. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4648. 2/4Kgs 6:30
 4649. καὶ C--------- καί
 4650. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4651. ὡς C--------- ὡς
 4652. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 4653. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4654. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4655. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4656. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4657. λόγους N2--APM--- λόγος
 4658. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4659. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 4660. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 4661. τὰ RA--APN--- ὁ
 4662. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 4663. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4664. καὶ C--------- καί
 4665. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4666. διεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι δια
 4667. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4668. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4669. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 4670. καὶ C--------- καί
 4671. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4672. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4673. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4674. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4675. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 4676. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4677. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4678. σαρκὸς N3K-GSF--- σάρξ
 4679. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4680. ἔσωθεν D--------- ἔσωθεν
 4681. 2/4Kgs 6:31
 4682. καὶ C--------- καί
 4683. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4684. τάδε RD--APN--- ὅδε
 4685. ποιήσαι VA--AAN--- ποιέω
 4686. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4687. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4688. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4689. καὶ C--------- καί
 4690. τάδε RD--APN--- ὅδε
 4691. προσθείη VE--AAO3S- τίθημι προς
 4692. εἰ C--------- εἰ
 4693. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 4694. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4695. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 4696. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 4697. ἐπ' P--------- ἐπί
 4698. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4699. σήμερον D--------- σήμερον
 4700. 2/4Kgs 6:32
 4701. καὶ C--------- καί
 4702. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4703. ἐκάθητο V1I-IMI3S- ἧμαι κατα
 4704. ἐν P--------- ἐν
 4705. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4706. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4707. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4708. καὶ C--------- καί
 4709. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4710. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 4711. ἐκάθηντο V1I-IMI3P- ἧμαι κατα
 4712. μετ' P--------- μετά
 4713. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4714. καὶ C--------- καί
 4715. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4716. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4717. πρὸ P--------- πρό
 4718. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4719. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4720. πρὶν D--------- πρίν
 4721. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4722. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4723. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 4724. πρὸς P--------- πρός
 4725. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4726. καὶ C--------- καί
 4727. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4728. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4729. πρὸς P--------- πρός
 4730. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4731. πρεσβυτέρους N2--APM--- πρεσβύτερος
 4732. εἰ C--------- εἰ
 4733. οἴδατε VX--XAI2P- οἶδα
 4734. ὅτι C--------- ὅτι
 4735. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4736. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4737. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4738. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4739. φονευτοῦ N1M-GSM--- φονευτής
 4740. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4741. ἀφελεῖν VF2-FAN--- αἱρέω ἀπο
 4742. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4743. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 4744. μου RP--GS---- ἐγώ
 4745. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 4746. ὡς D--------- ὡς
 4747. ἂν X--------- ἄν
 4748. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 4749. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4750. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4751. ἀποκλείσατε VA--AAD2P- κλείω ἀπο
 4752. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4753. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 4754. καὶ C--------- καί
 4755. παραθλίψατε VA--AAD2P- θλίβω παρα
 4756. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4757. ἐν P--------- ἐν
 4758. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4759. θύρᾳ N1A-DSF--- θύρα
 4760. οὐχὶ D--------- οὐ
 4761. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 4762. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4763. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 4764. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4765. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4766. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4767. κατόπισθεν D--------- κατόπισθεν
 4768. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4769. 2/4Kgs 6:33
 4770. ἔτι D--------- ἔτι
 4771. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4772. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 4773. μετ' P--------- μετά
 4774. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4775. καὶ C--------- καί
 4776. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4777. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4778. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 4779. πρὸς P--------- πρός
 4780. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4781. καὶ C--------- καί
 4782. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4783. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4784. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4785. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4786. κακία N1A-NSF--- κακία
 4787. παρὰ P--------- παρά
 4788. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4789. τί RI--ASN--- τίς
 4790. ὑπομείνω VA--AAS1S- μένω ὑπο
 4791. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4792. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4793. ἔτι D--------- ἔτι
 4794. 2/4Kgs 7:1
 4795. καὶ C--------- καί
 4796. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4797. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4798. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 4799. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4800. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4801. τάδε RD--APN--- ὅδε
 4802. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4803. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4804. ὡς C--------- ὡς
 4805. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4806. ὥρα N1A-NSF--- ὥρα
 4807. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4808. αὔριον D--------- αὔριον
 4809. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 4810. σεμιδάλεως N3I-GSF--- σεμίδαλις
 4811. σίκλου N2--GSM--- σίκλος
 4812. καὶ C--------- καί
 4813. δίμετρον A1A-ASM--- δίμετρος
 4814. κριθῶν N1--GPF--- κριθή
 4815. σίκλου N2--GSM--- σίκλος
 4816. ἐν P--------- ἐν
 4817. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4818. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 4819. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 4820. 2/4Kgs 7:2
 4821. καὶ C--------- καί
 4822. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 4823. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4824. τριστάτης N1M-NSM--- τριστάτης
 4825. ἐφ' P--------- ἐπί
 4826. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4827. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4828. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4829. ἐπανεπαύετο V1I-IMI3S- παύω ἐπι ἀνα
 4830. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4831. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4832. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4833. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4834. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4835. Ελισαιε N---DSM--- Ελισαιε
 4836. καὶ C--------- καί
 4837. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4838. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4839. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 4840. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4841. καταρράκτας N1M-APM--- καταρράκτης
 4842. ἐν P--------- ἐν
 4843. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 4844. μὴ D--------- μή
 4845. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4846. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4847. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 4848. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4849. καὶ C--------- καί
 4850. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 4851. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4852. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4853. σὺ RP--NS---- σύ
 4854. ὄψῃ VF--FMI2S- ὁράω
 4855. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4856. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4857. σου RP--GS---- σύ
 4858. καὶ C--------- καί
 4859. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 4860. οὐ D--------- οὐ
 4861. φάγῃ VB--AAS3S- ἐσθίω
 4862. 2/4Kgs 7:3
 4863. καὶ C--------- καί
 4864. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 4865. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4866. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4867. λεπροὶ A1A-NPM--- λεπρός
 4868. παρὰ P--------- παρά
 4869. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4870. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 4871. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4872. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4873. καὶ C--------- καί
 4874. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4875. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4876. πρὸς P--------- πρός
 4877. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4878. πλησίον D--------- πλησίον
 4879. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4880. τί RI--ASN--- τίς
 4881. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4882. καθήμεθα V5--PMI1P- ἧμαι κατα
 4883. ὧδε D--------- ὧδε
 4884. ἕως P--------- ἕως
 4885. ἀποθάνωμεν VB--AAS1P- θνήσκω ἀπο
 4886. 2/4Kgs 7:4
 4887. ἐὰν C--------- ἐάν
 4888. εἴπωμεν VB--AAS1P- εἶπον
 4889. εἰσέλθωμεν VB--AAS1S- ἔρχομαι εἰς
 4890. εἰς P--------- εἰς
 4891. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4892. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4893. καὶ C--------- καί
 4894. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4895. λιμὸς N2--NSM--- λιμός
 4896. ἐν P--------- ἐν
 4897. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4898. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 4899. καὶ C--------- καί
 4900. ἀποθανούμεθα VF2-FMI1P- θνήσκω ἀπο
 4901. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4902. καὶ C--------- καί
 4903. ἐὰν C--------- ἐάν
 4904. καθίσωμεν VA--AAS1P- ἵζω κατα
 4905. ὧδε D--------- ὧδε
 4906. καὶ C--------- καί
 4907. ἀποθανούμεθα VF2-FMI1P- θνήσκω ἀπο
 4908. καὶ C--------- καί
 4909. νῦν D--------- νῦν
 4910. δεῦτε D--------- δεῦτε
 4911. καὶ C--------- καί
 4912. ἐμπέσωμεν VA--AAS1P- πίπτω ἐν
 4913. εἰς P--------- εἰς
 4914. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4915. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4916. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4917. ἐὰν C--------- ἐάν
 4918. ζωογονήσωσιν VA--AAS3P- ζωογονέω
 4919. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4920. καὶ C--------- καί
 4921. ζησόμεθα VF--FMI1P- ζάω
 4922. καὶ C--------- καί
 4923. ἐὰν C--------- ἐάν
 4924. θανατώσωσιν VA--AAS3P- θανατόω
 4925. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4926. καὶ C--------- καί
 4927. ἀποθανούμεθα VF2-FMI1P- θνήσκω ἀπο
 4928. 2/4Kgs 7:5
 4929. καὶ C--------- καί
 4930. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 4931. ἐν P--------- ἐν
 4932. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4933. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 4934. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 4935. εἰς P--------- εἰς
 4936. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4937. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4938. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4939. καὶ C--------- καί
 4940. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4941. εἰς P--------- εἰς
 4942. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 4943. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4944. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 4945. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4946. καὶ C--------- καί
 4947. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4948. οὐκ D--------- οὐ
 4949. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4950. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4951. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4952. 2/4Kgs 7:6
 4953. καὶ C--------- καί
 4954. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4955. ἀκουστὴν A1--ASF--- ἀκουστός
 4956. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4957. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4958. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4959. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 4960. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 4961. ἅρματος N3M-GSN--- ἅρμα
 4962. καὶ C--------- καί
 4963. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 4964. ἵππου N2--GSM--- ἵππος
 4965. καὶ C--------- καί
 4966. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 4967. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 4968. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 4969. καὶ C--------- καί
 4970. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4971. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4972. πρὸς P--------- πρός
 4973. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4974. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 4975. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4976. νῦν D--------- νῦν
 4977. ἐμισθώσατο VAI-AMI3S- μισθόω
 4978. ἐφ' P--------- ἐπί
 4979. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4980. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4981. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4982. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4983. βασιλέας N3V-APM--- βασιλεύς
 4984. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4985. Χετταίων N2--GPM--- Χετταῖος
 4986. καὶ C--------- καί
 4987. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4988. βασιλέας N3V-APM--- βασιλεύς
 4989. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 4990. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4991. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4992. ἐφ' P--------- ἐπί
 4993. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4994. 2/4Kgs 7:7
 4995. καὶ C--------- καί
 4996. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 4997. καὶ C--------- καί
 4998. ἀπέδρασαν VBI-AAI3P- διδράσκω ἀπο
 4999. ἐν P--------- ἐν
 5000. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5001. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 5002. καὶ C--------- καί
 5003. ἐγκατέλιπαν VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 5004. τὰς RA--APF--- ὁ
 5005. σκηνὰς N1--APF--- σκηνή
 5006. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5007. καὶ C--------- καί
 5008. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5009. ἵππους N2--APM--- ἵππος
 5010. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5011. καὶ C--------- καί
 5012. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5013. ὄνους N2--APM--- ὄνος
 5014. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5015. ἐν P--------- ἐν
 5016. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5017. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5018. ὡς C--------- ὡς
 5019. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5020. καὶ C--------- καί
 5021. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 5022. πρὸς P--------- πρός
 5023. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5024. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 5025. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 5026. 2/4Kgs 7:8
 5027. καὶ C--------- καί
 5028. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 5029. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5030. λεπροὶ A1A-NPM--- λεπρός
 5031. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 5032. ἕως P--------- ἕως
 5033. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 5034. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5035. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5036. καὶ C--------- καί
 5037. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 5038. εἰς P--------- εἰς
 5039. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 5040. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 5041. καὶ C--------- καί
 5042. ἔφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω
 5043. καὶ C--------- καί
 5044. ἔπιον VBI-AAI3P- πίνω
 5045. καὶ C--------- καί
 5046. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 5047. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5048. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 5049. καὶ C--------- καί
 5050. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 5051. καὶ C--------- καί
 5052. ἱματισμὸν N2--ASM--- ἱματισμός
 5053. καὶ C--------- καί
 5054. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 5055. καὶ C--------- καί
 5056. ἐπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἐπι
 5057. καὶ C--------- καί
 5058. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 5059. εἰς P--------- εἰς
 5060. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 5061. ἄλλην RD--ASF--- ἄλλος
 5062. καὶ C--------- καί
 5063. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 5064. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5065. καὶ C--------- καί
 5066. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 5067. καὶ C--------- καί
 5068. κατέκρυψαν VAI-AAI3P- κρύπτω κατα
 5069. 2/4Kgs 7:9
 5070. καὶ C--------- καί
 5071. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5072. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5073. πρὸς P--------- πρός
 5074. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5075. πλησίον D--------- πλησίον
 5076. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5077. οὐχ D--------- οὐ
 5078. οὕτως D--------- οὕτως
 5079. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5080. ποιοῦμεν V2--PAI1P- ποιέω
 5081. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5082. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 5083. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5084. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 5085. εὐαγγελίας N1A-GSF--- εὐαγγελία
 5086. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 5087. καὶ C--------- καί
 5088. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5089. σιωπῶμεν V3--PAI1P- σιωπάω
 5090. καὶ C--------- καί
 5091. μένομεν V1--PAI1P- μένω
 5092. ἕως P--------- ἕως
 5093. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 5094. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5095. πρωὶ D--------- πρωΐ
 5096. καὶ C--------- καί
 5097. εὑρήσομεν VF--FAI1P- εὑρίσκω
 5098. ἀνομίαν N1A-ASF--- ἀνομία
 5099. καὶ C--------- καί
 5100. νῦν D--------- νῦν
 5101. δεῦρο D--------- δεῦρο
 5102. καὶ C--------- καί
 5103. εἰσέλθωμεν VB--AAS1P- ἔρχομαι εἰς
 5104. καὶ C--------- καί
 5105. ἀναγγείλωμεν VA--AAS1P- ἀγγέλλω ἀνα
 5106. εἰς P--------- εἰς
 5107. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5108. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5109. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5110. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5111. 2/4Kgs 7:10
 5112. καὶ C--------- καί
 5113. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 5114. καὶ C--------- καί
 5115. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 5116. πρὸς P--------- πρός
 5117. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5118. πύλην N1--ASF--- πύλη
 5119. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5120. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5121. καὶ C--------- καί
 5122. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 5123. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5124. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5125. εἰσήλθομεν VBI-AAI1P- ἔρχομαι εἰς
 5126. εἰς P--------- εἰς
 5127. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5128. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5129. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5130. καὶ C--------- καί
 5131. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5132. οὐκ D--------- οὐ
 5133. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5134. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5135. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5136. καὶ C--------- καί
 5137. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 5138. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5139. ὅτι C--------- ὅτι
 5140. εἰ C--------- εἰ
 5141. μὴ D--------- μή
 5142. ἵππος N2--NSM--- ἵππος
 5143. δεδεμένος VM--XMPNSM δέω
 5144. καὶ C--------- καί
 5145. ὄνος N2--NSM--- ὄνος
 5146. καὶ C--------- καί
 5147. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5148. σκηναὶ N1--NPF--- σκηνή
 5149. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5150. ὡς C--------- ὡς
 5151. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 5152. 2/4Kgs 7:11
 5153. καὶ C--------- καί
 5154. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 5155. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5156. θυρωροὶ N2--NPM--- θυρωρός
 5157. καὶ C--------- καί
 5158. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 5159. εἰς P--------- εἰς
 5160. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5161. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5162. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5163. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5164. ἔσω D--------- ἔσω
 5165. 2/4Kgs 7:12
 5166. καὶ C--------- καί
 5167. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5168. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5169. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5170. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 5171. καὶ C--------- καί
 5172. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5173. πρὸς P--------- πρός
 5174. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5175. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 5176. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5177. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 5178. δὴ X--------- δή
 5179. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5180. ἃ RR--APN--- ὅς
 5181. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5182. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5183. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 5184. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 5185. ὅτι C--------- ὅτι
 5186. πεινῶμεν V3--PAI1P- πεινάω
 5187. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5188. καὶ C--------- καί
 5189. ἐξῆλθαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 5190. ἐκ P--------- ἐκ
 5191. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5192. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5193. καὶ C--------- καί
 5194. ἐκρύβησαν VDI-API3P- κρύπτω
 5195. ἐν P--------- ἐν
 5196. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5197. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 5198. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5199. ὅτι C--------- ὅτι
 5200. ἐξελεύσονται VF--FMI3P- ἔρχομαι ἐκ
 5201. ἐκ P--------- ἐκ
 5202. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5203. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5204. καὶ C--------- καί
 5205. συλλημψόμεθα VF--FMI1P- λαμβάνω συν
 5206. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5207. ζῶντας V3--PAPAPM ζάω
 5208. καὶ C--------- καί
 5209. εἰς P--------- εἰς
 5210. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5211. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5212. εἰσελευσόμεθα VF--FMI1P- ἔρχομαι εἰς
 5213. 2/4Kgs 7:13
 5214. καὶ C--------- καί
 5215. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5216. εἷς A3--NSM--- εἷς
 5217. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5218. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 5219. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5220. καὶ C--------- καί
 5221. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5222. λαβέτωσαν VB--AAD3P- λαμβάνω
 5223. δὴ X--------- δή
 5224. πέντε M--------- πέντε
 5225. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5226. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 5227. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5228. ὑπολελειμμένων VP--XMPGPM λείπω ὑπο
 5229. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5230. κατελείφθησαν VVI-API3P- λείπω κατα
 5231. ὧδε D--------- ὧδε
 5232. ἰδού I--------- ἰδού
 5233. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 5234. πρὸς P--------- πρός
 5235. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 5236. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5237. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5238. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5239. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5240. ἐκλεῖπον V1--PAPASN λείπω ἐκ
 5241. καὶ C--------- καί
 5242. ἀποστελοῦμεν VF2-FAI1P- στέλλω ἀπο
 5243. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5244. καὶ C--------- καί
 5245. ὀψόμεθα VF--FMI1P- ὁράω
 5246. 2/4Kgs 7:14
 5247. καὶ C--------- καί
 5248. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 5249. δύο M--------- δύο
 5250. ἐπιβάτας N1M-APM--- ἐπιβάτης
 5251. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 5252. καὶ C--------- καί
 5253. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5254. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5255. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5256. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5257. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5258. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5259. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5260. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5261. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5262. δεῦτε D--------- δεῦτε
 5263. καὶ C--------- καί
 5264. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 5265. 2/4Kgs 7:15
 5266. καὶ C--------- καί
 5267. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 5268. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5269. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5270. ἕως P--------- ἕως
 5271. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5272. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 5273. καὶ C--------- καί
 5274. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5275. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5276. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5277. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 5278. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 5279. ἱματίων N2N-GPN--- ἱμάτιον
 5280. καὶ C--------- καί
 5281. σκευῶν N3E-GPN--- σκεῦος
 5282. ὧν RR--GPN--- ὅς
 5283. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 5284. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 5285. ἐν P--------- ἐν
 5286. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5287. θαμβεῖσθαι V2--PMN--- θαμβέω
 5288. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5289. καὶ C--------- καί
 5290. ἐπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἐπι
 5291. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5292. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 5293. καὶ C--------- καί
 5294. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 5295. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5296. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5297. 2/4Kgs 7:16
 5298. καὶ C--------- καί
 5299. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 5300. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5301. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5302. καὶ C--------- καί
 5303. διήρπασεν VAI-AAI3S- ἁρπάζω δια
 5304. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5305. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5306. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5307. καὶ C--------- καί
 5308. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5309. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 5310. σεμιδάλεως N3I-GSF--- σεμίδαλις
 5311. σίκλου N2--GSM--- σίκλος
 5312. καὶ C--------- καί
 5313. δίμετρον A1A-ASM--- δίμετρος
 5314. κριθῶν N1--GPF--- κριθή
 5315. σίκλου N2--GSM--- σίκλος
 5316. κατὰ P--------- κατά
 5317. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5318. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5319. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5320. 2/4Kgs 7:17
 5321. καὶ C--------- καί
 5322. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5323. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5324. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 5325. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5326. τριστάτην N1--ASM--- τριστάτης
 5327. ἐφ' P--------- ἐπί
 5328. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5329. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5330. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5331. ἐπανεπαύετο V1I-IMI3S- παύω ἐπι ἀνα
 5332. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5333. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5334. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5335. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5336. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5337. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5338. πύλης N1--GSF--- πύλη
 5339. καὶ C--------- καί
 5340. συνεπάτησεν VAI-AAI3S- πατέω συν
 5341. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5342. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5343. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5344. ἐν P--------- ἐν
 5345. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5346. πύλῃ N1--DSF--- πύλη
 5347. καὶ C--------- καί
 5348. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 5349. καθὰ D--------- καθά
 5350. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 5351. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5352. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5353. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5354. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5355. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5356. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 5357. ἐν P--------- ἐν
 5358. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5359. καταβῆναι VZ--AAN--- βαίνω κατα
 5360. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5361. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 5362. πρὸς P--------- πρός
 5363. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5364. 2/4Kgs 7:18
 5365. καὶ C--------- καί
 5366. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5367. καθὰ D--------- καθά
 5368. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 5369. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5370. πρὸς P--------- πρός
 5371. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5372. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5373. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5374. Δίμετρον N2N-NSN--- δίμετρον
 5375. κριθῆς N1--GSF--- κριθή
 5376. σίκλου N2--GSM--- σίκλος
 5377. καὶ C--------- καί
 5378. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 5379. σεμιδάλεως N3I-GSF--- σεμίδαλις
 5380. σίκλου N2--GSM--- σίκλος
 5381. καὶ C--------- καί
 5382. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5383. ὡς C--------- ὡς
 5384. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5385. ὥρα N1A-NSF--- ὥρα
 5386. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5387. αὔριον D--------- αὔριον
 5388. ἐν P--------- ἐν
 5389. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5390. πύλῃ N1--DSF--- πύλη
 5391. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 5392. 2/4Kgs 7:19
 5393. καὶ C--------- καί
 5394. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5395. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5396. τριστάτης N1M-NSM--- τριστάτης
 5397. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5398. Ελισαιε N---DSM--- Ελισαιε
 5399. καὶ C--------- καί
 5400. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5401. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5402. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5403. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 5404. καταρράκτας N1M-APM--- καταρράκτης
 5405. ἐν P--------- ἐν
 5406. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5407. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 5408. μὴ D--------- μή
 5409. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5410. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5411. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5412. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5413. καὶ C--------- καί
 5414. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5415. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5416. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5417. ὄψῃ VF--FMI2S- ὁράω
 5418. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5419. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 5420. σου RP--GS---- σύ
 5421. καὶ C--------- καί
 5422. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5423. οὐ D--------- οὐ
 5424. φάγῃ VB--AAS3S- ἐσθίω
 5425. 2/4Kgs 7:20
 5426. καὶ C--------- καί
 5427. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5428. οὕτως D--------- οὕτως
 5429. καὶ C--------- καί
 5430. συνεπάτησεν VAI-AAI3S- πατέω συν
 5431. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5432. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5433. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5434. ἐν P--------- ἐν
 5435. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5436. πύλῃ N1--DSF--- πύλη
 5437. καὶ C--------- καί
 5438. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 5439. 2/4Kgs 8:1
 5440. καὶ C--------- καί
 5441. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5442. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 5443. πρὸς P--------- πρός
 5444. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5445. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 5446. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5447. ἐζωπύρησεν VAI-AAI3S- ζωπυρέω
 5448. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5449. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 5450. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5451. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 5452. καὶ C--------- καί
 5453. δεῦρο D--------- δεῦρο
 5454. σὺ RP--NS---- σύ
 5455. καὶ C--------- καί
 5456. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5457. οἶκός N2--NSM--- οἶκος
 5458. σου RP--GS---- σύ
 5459. καὶ C--------- καί
 5460. παροίκει V2--PAD2S- οἰκέω παρα
 5461. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5462. ἐὰν C--------- ἐάν
 5463. παροικήσῃς VA--AAS2S- οἰκέω παρα
 5464. ὅτι C--------- ὅτι
 5465. κέκληκεν VX--XAI3S- καλέω
 5466. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5467. λιμὸν N2--ASM--- λιμός
 5468. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5469. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5470. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5471. καί C--------- καί
 5472. γε X--------- γέ
 5473. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5474. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5475. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5476. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5477. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5478. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 5479. 2/4Kgs 8:2
 5480. καὶ C--------- καί
 5481. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5482. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5483. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 5484. καὶ C--------- καί
 5485. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5486. κατὰ P--------- κατά
 5487. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5488. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5489. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 5490. καὶ C--------- καί
 5491. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 5492. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 5493. καὶ C--------- καί
 5494. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5495. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5496. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5497. καὶ C--------- καί
 5498. παρῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω παρα
 5499. ἐν P--------- ἐν
 5500. γῇ N1--DSF--- γῆ
 5501. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 5502. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5503. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 5504. 2/4Kgs 8:3
 5505. καὶ C--------- καί
 5506. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5507. μετὰ P--------- μετά
 5508. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5509. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 5510. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5511. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5512. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 5513. καὶ C--------- καί
 5514. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 5515. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5516. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 5517. ἐκ P--------- ἐκ
 5518. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5519. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 5520. εἰς P--------- εἰς
 5521. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5522. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5523. καὶ C--------- καί
 5524. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5525. βοῆσαι VA--AAN--- βοάω
 5526. πρὸς P--------- πρός
 5527. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5528. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5529. περὶ P--------- περί
 5530. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5531. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5532. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 5533. καὶ C--------- καί
 5534. περὶ P--------- περί
 5535. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5536. ἀγρῶν N2--GPM--- ἀγρός
 5537. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 5538. 2/4Kgs 8:4
 5539. καὶ C--------- καί
 5540. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5541. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5542. ἐλάλει V2I-IAI3S- λαλέω
 5543. πρὸς P--------- πρός
 5544. Γιεζι N---ASM--- Γιεζι
 5545. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5546. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5547. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 5548. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5549. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5550. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5551. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5552. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5553. διήγησαι VA--AMD2S- ἡγέομαι δια
 5554. δή X--------- δή
 5555. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5556. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5557. τὰ RA--APN--- ὁ
 5558. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 5559. ἃ RR--APN--- ὅς
 5560. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5561. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5562. 2/4Kgs 8:5
 5563. καὶ C--------- καί
 5564. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5565. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5566. ἐξηγουμένου V2--PMPGSM ἡγέομαι ἐκ
 5567. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5568. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5569. ὡς C--------- ὡς
 5570. ἐζωπύρησεν VAI-AAI3S- ζωπυρέω
 5571. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 5572. τεθνηκότα VX--XAPASM θνήσκω
 5573. καὶ C--------- καί
 5574. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5575. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5576. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 5577. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5578. ἐζωπύρησεν VAI-AAI3S- ζωπυρέω
 5579. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5580. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 5581. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5582. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5583. βοῶσα V3--PAPNSF βοάω
 5584. πρὸς P--------- πρός
 5585. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5586. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5587. περὶ P--------- περί
 5588. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5589. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5590. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 5591. καὶ C--------- καί
 5592. περὶ P--------- περί
 5593. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5594. ἀγρῶν N2--GPM--- ἀγρός
 5595. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 5596. καὶ C--------- καί
 5597. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5598. Γιεζι N---NSM--- Γιεζι
 5599. κύριε N2--VSM--- κύριος
 5600. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5601. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5602. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5603. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 5604. καὶ C--------- καί
 5605. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5606. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5607. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5608. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5609. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5610. ἐζωπύρησεν VAI-AAI3S- ζωπυρέω
 5611. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5612. 2/4Kgs 8:6
 5613. καὶ C--------- καί
 5614. ἐπηρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 5615. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5616. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5617. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5618. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 5619. καὶ C--------- καί
 5620. διηγήσατο VAI-AMI3S- ἡγέομαι δια
 5621. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5622. καὶ C--------- καί
 5623. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5624. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5625. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5626. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5627. εὐνοῦχον N2--ASM--- εὐνοῦχος
 5628. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 5629. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5630. ἐπίστρεψον VA--AAD2S- στρέφω ἐπι
 5631. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5632. τὰ RA--APN--- ὁ
 5633. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5634. καὶ C--------- καί
 5635. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5636. τὰ RA--APN--- ὁ
 5637. γενήματα N3M-APN--- γένημα
 5638. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5639. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 5640. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5641. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5642. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5643. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5644. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5645. κατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 5646. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5647. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5648. ἕως P--------- ἕως
 5649. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5650. νῦν D--------- νῦν
 5651. 2/4Kgs 8:7
 5652. καὶ C--------- καί
 5653. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5654. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5655. εἰς P--------- εἰς
 5656. Δαμασκόν N2--ASF--- Δαμασκός
 5657. καὶ C--------- καί
 5658. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5659. Αδερ N---GSM--- Αδερ
 5660. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5661. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5662. ἠρρώστει V2I-IAI3S- ἀρρωστέω
 5663. καὶ C--------- καί
 5664. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 5665. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5666. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5667. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 5668. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5669. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5670. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5671. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5672. ἕως P--------- ἕως
 5673. ὧδε D--------- ὧδε
 5674. 2/4Kgs 8:8
 5675. καὶ C--------- καί
 5676. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5677. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5678. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5679. πρὸς P--------- πρός
 5680. Αζαηλ N---ASM--- Αζαηλ
 5681. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 5682. ἐν P--------- ἐν
 5683. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5684. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5685. σου RP--GS---- σύ
 5686. μαναα N---ASN--- μαναα
 5687. καὶ C--------- καί
 5688. δεῦρο D--------- δεῦρο
 5689. εἰς P--------- εἰς
 5690. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 5691. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5692. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 5693. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5694. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5695. καὶ C--------- καί
 5696. ἐπιζήτησον VA--AAD2S- ζητέω ἐπι
 5697. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5698. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5699. παρ' P--------- παρά
 5700. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5701. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5702. εἰ C--------- εἰ
 5703. ζήσομαι VF--FMI1S- ζάω
 5704. ἐκ P--------- ἐκ
 5705. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5706. ἀρρωστίας N1A-GSF--- ἀρρωστία
 5707. μου RP--GS---- ἐγώ
 5708. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 5709. 2/4Kgs 8:9
 5710. καὶ C--------- καί
 5711. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 5712. Αζαηλ N---NSM--- Αζαηλ
 5713. εἰς P--------- εἰς
 5714. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 5715. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5716. καὶ C--------- καί
 5717. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5718. μαναα N---ASN--- μαναα
 5719. ἐν P--------- ἐν
 5720. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5721. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5722. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5723. καὶ C--------- καί
 5724. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5725. τὰ RA--APN--- ὁ
 5726. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 5727. Δαμασκοῦ N2--GSF--- Δαμασκός
 5728. ἄρσιν N3I-ASF--- ἄρσις
 5729. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 5730. καμήλων N2--GPM--- κάμηλος
 5731. καὶ C--------- καί
 5732. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5733. καὶ C--------- καί
 5734. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 5735. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5736. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5737. καὶ C--------- καί
 5738. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5739. πρὸς P--------- πρός
 5740. Ελισαιε N---ASM--- Ελισαιε
 5741. ὁ RD--NSM--- ὁ
 5742. υἱός N2--NSM--- υἱός
 5743. σου RP--GS---- σύ
 5744. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5745. Αδερ N---GSM--- Αδερ
 5746. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5747. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5748. ἀπέστειλέν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5749. με RP--AS---- ἐγώ
 5750. πρὸς P--------- πρός
 5751. σὲ RP--AS---- σύ
 5752. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5753. εἰ C--------- εἰ
 5754. ζήσομαι VF--FMI1S- ζάω
 5755. ἐκ P--------- ἐκ
 5756. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5757. ἀρρωστίας N1A-GSF--- ἀρρωστία
 5758. μου RP--GS---- ἐγώ
 5759. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 5760. 2/4Kgs 8:10
 5761. καὶ C--------- καί
 5762. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5763. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5764. δεῦρο D--------- δεῦρο
 5765. εἰπὸν VBI-AAI3P- εἶπον
 5766. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5767. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 5768. ζήσῃ VF--FMI2S- ζάω
 5769. καὶ C--------- καί
 5770. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 5771. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5772. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5773. ὅτι C--------- ὅτι
 5774. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 5775. ἀποθανῇ VB--AMS2S- θνήσκω ἀπο
 5776. 2/4Kgs 8:11
 5777. καὶ C--------- καί
 5778. παρέστη VHI-AAI3S- ἵστημι παρα
 5779. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5780. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 5781. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5782. καὶ C--------- καί
 5783. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 5784. ἕως P--------- ἕως
 5785. αἰσχύνης N1--GSF--- αἰσχύνη
 5786. καὶ C--------- καί
 5787. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 5788. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5789. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5790. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5791. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5792. 2/4Kgs 8:12
 5793. καὶ C--------- καί
 5794. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5795. Αζαηλ N---NSM--- Αζαηλ
 5796. τί RI--ASN--- τίς
 5797. ὅτι C--------- ὅτι
 5798. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5799. κύριός N2--NSM--- κύριος
 5800. μου RP--GS---- ἐγώ
 5801. κλαίει V1--PAI3S- κλαίω
 5802. καὶ C--------- καί
 5803. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5804. ὅτι C--------- ὅτι
 5805. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 5806. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5807. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 5808. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5809. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 5810. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5811. κακά A1--APN--- κακός
 5812. τὰ RA--APN--- ὁ
 5813. ὀχυρώματα N3M-APN--- ὀχύρωμα
 5814. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5815. ἐξαποστελεῖς VF2-FAI2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5816. ἐν P--------- ἐν
 5817. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 5818. καὶ C--------- καί
 5819. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5820. ἐκλεκτοὺς A1--APM--- ἐκλεκτός
 5821. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5822. ἐν P--------- ἐν
 5823. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 5824. ἀποκτενεῖς VF2-FAI2S- κτείνω ἀπο
 5825. καὶ C--------- καί
 5826. τὰ RA--APN--- ὁ
 5827. νήπια A1A-APN--- νήπιος
 5828. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5829. ἐνσείσεις VF--FAI2S- σείω ἐν
 5830. καὶ C--------- καί
 5831. τὰς RA--APF--- ὁ
 5832. ἐν P--------- ἐν
 5833. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 5834. ἐχούσας V1--PAPAPF ἔχω
 5835. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5836. ἀναρρήξεις VF--FAI2S- ῥήγνυμι ἀνα
 5837. 2/4Kgs 8:13
 5838. καὶ C--------- καί
 5839. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5840. Αζαηλ N---NSM--- Αζαηλ
 5841. τίς RI--NSM--- τίς
 5842. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5843. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5844. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 5845. σου RP--GS---- σύ
 5846. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5847. κύων N3--NSM--- κύων
 5848. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5849. τεθνηκώς VX--XAPNSM θνήσκω
 5850. ὅτι C--------- ὅτι
 5851. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 5852. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5853. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5854. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5855. καὶ C--------- καί
 5856. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5857. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5858. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 5859. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5860. κύριός N2--NSM--- κύριος
 5861. σε RP--AS---- σύ
 5862. βασιλεύοντα V1--PAPASM βασιλεύω
 5863. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5864. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 5865. 2/4Kgs 8:14
 5866. καὶ C--------- καί
 5867. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 5868. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5869. Ελισαιε N---GSM--- Ελισαιε
 5870. καὶ C--------- καί
 5871. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5872. πρὸς P--------- πρός
 5873. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5874. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5875. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5876. καὶ C--------- καί
 5877. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5878. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5879. τί RI--ASN--- τίς
 5880. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 5881. σοι RP--DS---- σύ
 5882. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 5883. καὶ C--------- καί
 5884. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5885. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 5886. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5887. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 5888. ζήσῃ VF--FMI2S- ζάω
 5889. 2/4Kgs 8:15
 5890. καὶ C--------- καί
 5891. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5892. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5893. ἐπαύριον D--------- ἐπαύριον
 5894. καὶ C--------- καί
 5895. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5896. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5897. μαχμα N---ASN--- μαχμα
 5898. καὶ C--------- καί
 5899. ἔβαψεν VAI-AAI3S- βάπτω
 5900. ἐν P--------- ἐν
 5901. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5902. ὕδατι N3T-DSN--- ὕδωρ
 5903. καὶ C--------- καί
 5904. περιέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω περι
 5905. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5906. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5907. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5908. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5909. καὶ C--------- καί
 5910. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 5911. καὶ C--------- καί
 5912. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 5913. Αζαηλ N---NSM--- Αζαηλ
 5914. ἀντ' P--------- ἀντί
 5915. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5916. 2/4Kgs 8:16
 5917. ἐν P--------- ἐν
 5918. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 5919. πέμπτῳ A1--DSN--- πέμπτος
 5920. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5921. Ιωραμ N---DSM--- Ιωραμ
 5922. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 5923. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 5924. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5925. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5926. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 5927. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 5928. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5929. Ιωσαφατ N---GSM--- Ιωσαφατ
 5930. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5931. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 5932. 2/4Kgs 8:17
 5933. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5934. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 5935. καὶ C--------- καί
 5936. δύο M--------- δύο
 5937. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 5938. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5939. ἐν P--------- ἐν
 5940. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5941. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 5942. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5943. καὶ C--------- καί
 5944. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 5945. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 5946. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 5947. ἐν P--------- ἐν
 5948. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 5949. 2/4Kgs 8:18
 5950. καὶ C--------- καί
 5951. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 5952. ἐν P--------- ἐν
 5953. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 5954. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5955. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5956. καθὼς D--------- καθώς
 5957. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5958. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5959. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 5960. ὅτι C--------- ὅτι
 5961. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 5962. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 5963. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5964. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5965. εἰς P--------- εἰς
 5966. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 5967. καὶ C--------- καί
 5968. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5969. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5970. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 5971. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5972. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5973. 2/4Kgs 8:19
 5974. καὶ C--------- καί
 5975. οὐκ D--------- οὐ
 5976. ἠθέλησεν VAI-AAI3S- θέλω
 5977. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5978. διαφθεῖραι VA--AAN--- φθείρω δια
 5979. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5980. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 5981. διὰ P--------- διά
 5982. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 5983. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5984. δοῦλον N2--ASM--- δοῦλος
 5985. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5986. καθὼς D--------- καθώς
 5987. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5988. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 5989. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5990. λύχνον N2--ASM--- λύχνος
 5991. καὶ C--------- καί
 5992. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5993. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 5994. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5995. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 5996. τὰς RA--APF--- ὁ
 5997. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5998. 2/4Kgs 8:20
 5999. ἐν P--------- ἐν
 6000. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6001. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 6002. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6003. ἠθέτησεν VAI-AAI3S- ἀθετέω
 6004. Εδωμ N---NSM--- Εδωμ
 6005. ὑποκάτωθεν D--------- ὑποκάτωθεν
 6006. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6007. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 6008. καὶ C--------- καί
 6009. ἐβασίλευσαν VAI-AAI3P- βασιλεύω
 6010. ἐφ' P--------- ἐπί
 6011. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 6012. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6013. 2/4Kgs 8:21
 6014. καὶ C--------- καί
 6015. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 6016. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 6017. εἰς P--------- εἰς
 6018. Σιωρ N---AS---- Σιωρ
 6019. καὶ C--------- καί
 6020. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6021. τὰ RA--APN--- ὁ
 6022. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 6023. μετ' P--------- μετά
 6024. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6025. καὶ C--------- καί
 6026. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6027. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6028. ἀναστάντος VH--AAPGSM ἵστημι ἀνα
 6029. καὶ C--------- καί
 6030. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6031. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6032. Εδωμ N---ASM--- Εδωμ
 6033. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6034. κυκλώσαντα VA--AAPASM κυκλόω
 6035. ἐπ' P--------- ἐπί
 6036. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6037. καὶ C--------- καί
 6038. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6039. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 6040. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6041. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 6042. καὶ C--------- καί
 6043. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 6044. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6045. λαὸς N2--NSM--- λαός
 6046. εἰς P--------- εἰς
 6047. τὰ RA--APN--- ὁ
 6048. σκηνώματα N3M-APN--- σκήνωμα
 6049. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6050. 2/4Kgs 8:22
 6051. καὶ C--------- καί
 6052. ἠθέτησεν VAI-AAI3S- ἀθετέω
 6053. Εδωμ N---NSM--- Εδωμ
 6054. ὑποκάτωθεν D--------- ὑποκάτωθεν
 6055. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6056. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 6057. ἕως P--------- ἕως
 6058. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6059. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6060. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 6061. τότε D--------- τότε
 6062. ἠθέτησεν VAI-AAI3S- ἀθετέω
 6063. Λοβενα N1A-NSF--- Λοβενα
 6064. ἐν P--------- ἐν
 6065. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6066. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 6067. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 6068. 2/4Kgs 8:23
 6069. καὶ C--------- καί
 6070. τὰ RA--APN--- ὁ
 6071. λοιπὰ A1--APN--- λοιπός
 6072. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6073. λόγων N2--GPM--- λόγος
 6074. Ιωραμ N---GSM--- Ιωραμ
 6075. καὶ C--------- καί
 6076. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6077. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 6078. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6079. οὐκ D--------- οὐ
 6080. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6081. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6082. γέγραπται VP--XMI3S- γράφω
 6083. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6084. βιβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 6085. λόγων N2--GPM--- λόγος
 6086. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6087. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 6088. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6089. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 6090. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 6091. 2/4Kgs 8:24
 6092. καὶ C--------- καί
 6093. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 6094. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 6095. μετὰ P--------- μετά
 6096. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6097. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 6098. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6099. καὶ C--------- καί
 6100. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 6101. μετὰ P--------- μετά
 6102. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6103. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 6104. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6105. ἐν P--------- ἐν
 6106. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 6107. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 6108. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6109. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 6110. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6111. καὶ C--------- καί
 6112. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 6113. Οχοζιας N1T-NSM--- Οχοζιας
 6114. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6115. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6116. ἀντ' P--------- ἀντί
 6117. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6118. 2/4Kgs 8:25
 6119. ἐν P--------- ἐν
 6120. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 6121. δωδεκάτῳ A1--DSN--- δωδέκατος
 6122. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6123. Ιωραμ N---DSM--- Ιωραμ
 6124. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 6125. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6126. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6127. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6128. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 6129. Οχοζιας N1T-NSM--- Οχοζιας
 6130. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6131. Ιωραμ N---GSM--- Ιωραμ
 6132. 2/4Kgs 8:26
 6133. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6134. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 6135. καὶ C--------- καί
 6136. δύο M--------- δύο
 6137. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 6138. Οχοζιας N---NSM--- Οχοζιας
 6139. ἐν P--------- ἐν
 6140. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6141. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 6142. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6143. καὶ C--------- καί
 6144. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 6145. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6146. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 6147. ἐν P--------- ἐν
 6148. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6149. καὶ C--------- καί
 6150. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6151. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6152. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 6153. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6154. Γοθολια N1A-NSF--- Γοθολια
 6155. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 6156. Αμβρι N---GSM--- Αμβρι
 6157. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6158. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6159. 2/4Kgs 8:27
 6160. καὶ C--------- καί
 6161. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6162. ἐν P--------- ἐν
 6163. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 6164. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6165. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6166. καὶ C--------- καί
 6167. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6168. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6169. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 6170. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6171. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6172. καθὼς D--------- καθώς
 6173. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6174. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6175. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6176. 2/4Kgs 8:28
 6177. καὶ C--------- καί
 6178. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6179. μετὰ P--------- μετά
 6180. Ιωραμ N---GSM--- Ιωραμ
 6181. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6182. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6183. εἰς P--------- εἰς
 6184. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 6185. μετὰ P--------- μετά
 6186. Αζαηλ N---GSM--- Αζαηλ
 6187. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6188. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 6189. ἐν P--------- ἐν
 6190. Ρεμμωθ N---DSF--- Ρεμμωθ
 6191. Γαλααδ N---DSF--- Γαλαάδ
 6192. καὶ C--------- καί
 6193. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 6194. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6195. Σύροι N2--NPM--- Σύρος
 6196. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6197. Ιωραμ N---ASM--- Ιωραμ
 6198. 2/4Kgs 8:29
 6199. καὶ C--------- καί
 6200. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 6201. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6202. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6203. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 6204. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6205. ἰατρευθῆναι VC--APN--- ἰατρεύω
 6206. ἐν P--------- ἐν
 6207. Ιεζραελ N---DSF--- Ιεζραελ
 6208. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6209. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6210. πληγῶν N1--GPF--- πληγή
 6211. ὧν RR--GPM--- ὅς
 6212. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 6213. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6214. ἐν P--------- ἐν
 6215. Ρεμμωθ N---DSF--- Ρεμμωθ
 6216. ἐν P--------- ἐν
 6217. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6218. πολεμεῖν V2--PAN--- πολεμέω
 6219. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6220. μετὰ P--------- μετά
 6221. Αζαηλ N---GSM--- Αζαηλ
 6222. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6223. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 6224. καὶ C--------- καί
 6225. Οχοζιας N1T-NSM--- Οχοζιας
 6226. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6227. Ιωραμ N---GSM--- Ιωραμ
 6228. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 6229. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6230. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 6231. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6232. Ιωραμ N---ASM--- Ιωραμ
 6233. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6234. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6235. ἐν P--------- ἐν
 6236. Ιεζραελ N---DSF--- Ιεζραελ
 6237. ὅτι C--------- ὅτι
 6238. ἠρρώστει V2I-IAI3S- ἀρρωστέω
 6239. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 6240. 2/4Kgs 9:1
 6241. καὶ C--------- καί
 6242. Ελισαιε N---NSM--- Ελισαιε
 6243. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6244. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 6245. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 6246. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6247. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6248. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6249. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6250. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 6251. καὶ C--------- καί
 6252. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6253. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6254. ζῶσαι VA--AMD2S- ζώννυμι
 6255. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6256. ὀσφύν N3U-ASF--- ὀσφύς
 6257. σου RP--GS---- σύ
 6258. καὶ C--------- καί
 6259. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 6260. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6261. φακὸν N2--ASM--- φακός
 6262. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6263. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 6264. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 6265. ἐν P--------- ἐν
 6266. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6267. χειρί N3--DSF--- χείρ
 6268. σου RP--GS---- σύ
 6269. καὶ C--------- καί
 6270. δεῦρο D--------- δεῦρο
 6271. εἰς P--------- εἰς
 6272. Ρεμμωθ N---DSF--- Ρεμμωθ
 6273. Γαλααδ N---DSF--- Γαλαάδ
 6274. 2/4Kgs 9:2
 6275. καὶ C--------- καί
 6276. εἰσελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι εἰς
 6277. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6278. καὶ C--------- καί
 6279. ὄψῃ VF--FMI2S- ὁράω
 6280. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6281. Ιου N---ASM--- Ιου
 6282. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6283. Ιωσαφατ N---GSM--- Ιωσαφατ
 6284. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6285. Ναμεσσι N---GSM--- Ναμεσσι
 6286. καὶ C--------- καί
 6287. εἰσελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι εἰς
 6288. καὶ C--------- καί
 6289. ἀναστήσεις VF--FAI2S- ἵστημι ἀνα
 6290. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6291. ἐκ P--------- ἐκ
 6292. μέσου A1--GSM--- μέσος
 6293. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6294. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 6295. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6296. καὶ C--------- καί
 6297. εἰσάξεις VF--FAI2S- ἄγω εἰς
 6298. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6299. εἰς P--------- εἰς
 6300. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6301. ταμίειον N2N-ASN--- ταμιεῖον
 6302. ἐν P--------- ἐν
 6303. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6304. ταμιείῳ N2N-DSN--- ταμιεῖον
 6305. 2/4Kgs 9:3
 6306. καὶ C--------- καί
 6307. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 6308. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6309. φακὸν N2--ASM--- φακός
 6310. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6311. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 6312. καὶ C--------- καί
 6313. ἐπιχεεῖς VF2-FAI2S- χέω ἐπι
 6314. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6315. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6316. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 6317. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6318. καὶ C--------- καί
 6319. εἰπόν VBI-AAD2S- εἶπον
 6320. τάδε RD--APN--- ὅδε
 6321. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 6322. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6323. κέχρικά VX--XAI1S- χρίω
 6324. σε RP--AS---- σύ
 6325. εἰς P--------- εἰς
 6326. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6327. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6328. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6329. καὶ C--------- καί
 6330. ἀνοίξεις VF--FAI2S- οἴγω ἀνα
 6331. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6332. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 6333. καὶ C--------- καί
 6334. φεύξῃ VF--FMI2S- φεύγω
 6335. καὶ C--------- καί
 6336. οὐ D--------- οὐ
 6337. μενεῖς VF2-FAI2S- μένω
 6338. 2/4Kgs 9:4
 6339. καὶ C--------- καί
 6340. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6341. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6342. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 6343. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6344. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 6345. εἰς P--------- εἰς
 6346. Ρεμμωθ N---ASF--- Ρεμμωθ
 6347. Γαλααδ N---ASF--- Γαλαάδ
 6348. 2/4Kgs 9:5
 6349. καὶ C--------- καί
 6350. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6351. καὶ C--------- καί
 6352. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6353. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6354. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 6355. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6356. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 6357. ἐκάθηντο V1I-IMI3P- ἧμαι κατα
 6358. καὶ C--------- καί
 6359. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6360. λόγος N2--NSM--- λόγος
 6361. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6362. πρὸς P--------- πρός
 6363. σέ RP--AS---- σύ
 6364. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6365. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 6366. καὶ C--------- καί
 6367. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6368. Ιου N---NSM--- Ιου
 6369. πρὸς P--------- πρός
 6370. τίνα RI--ASM--- τίς
 6371. ἐκ P--------- ἐκ
 6372. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6373. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6374. καὶ C--------- καί
 6375. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6376. πρὸς P--------- πρός
 6377. σέ RP--AS---- σύ
 6378. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6379. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 6380. 2/4Kgs 9:6
 6381. καὶ C--------- καί
 6382. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 6383. καὶ C--------- καί
 6384. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6385. εἰς P--------- εἰς
 6386. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6387. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6388. καὶ C--------- καί
 6389. ἐπέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐπι
 6390. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6391. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 6392. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6393. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6394. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 6395. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6396. καὶ C--------- καί
 6397. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6398. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6399. τάδε RD--APN--- ὅδε
 6400. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 6401. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6402. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6403. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6404. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6405. κέχρικά VX--XAI1S- χρίω
 6406. σε RP--AS---- σύ
 6407. εἰς P--------- εἰς
 6408. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6409. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6410. λαὸν N2--ASM--- λαός
 6411. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6412. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6413. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6414. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6415. 2/4Kgs 9:7
 6416. καὶ C--------- καί
 6417. ἐξολεθρεύσεις VF--FAI2S- ὀλεθρεύω ἐκ
 6418. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6419. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6420. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6421. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6422. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6423. σου RP--GS---- σύ
 6424. ἐκ P--------- ἐκ
 6425. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6426. μου RP--GS---- ἐγώ
 6427. καὶ C--------- καί
 6428. ἐκδικήσεις VF--FAI2S- δικέω ἐκ
 6429. τὰ RA--APN--- ὁ
 6430. αἵματα N3M-APN--- αἷμα
 6431. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6432. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 6433. μου RP--GS---- ἐγώ
 6434. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6435. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 6436. καὶ C--------- καί
 6437. τὰ RA--APN--- ὁ
 6438. αἵματα N3M-APN--- αἷμα
 6439. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6440. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6441. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 6442. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6443. ἐκ P--------- ἐκ
 6444. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6445. Ιεζαβελ N---GSF--- Ιεζαβελ
 6446. 2/4Kgs 9:8
 6447. καὶ C--------- καί
 6448. ἐκ P--------- ἐκ
 6449. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6450. ὅλου A1--GSM--- ὅλος
 6451. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6452. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6453. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6454. καὶ C--------- καί
 6455. ἐξολεθρεύσεις VF--FAI2S- ὀλεθρεύω ἐκ
 6456. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6457. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 6458. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6459. οὐροῦντα V2--PAPASM οὐρέω
 6460. πρὸς P--------- πρός
 6461. τοῖχον N2--ASM--- τοῖχος
 6462. καὶ C--------- καί
 6463. συνεχόμενον V1--PMPASM ἔχω συν
 6464. καὶ C--------- καί
 6465. ἐγκαταλελειμμένον VP--XMPASM λείπω ἐν κατα
 6466. ἐν P--------- ἐν
 6467. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 6468. 2/4Kgs 9:9
 6469. καὶ C--------- καί
 6470. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 6471. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6472. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6473. Αχααβ N---GSM--- Αχααβ
 6474. ὡς C--------- ὡς
 6475. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6476. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6477. Ιεροβοαμ N---GSM--- Ιεροβοαμ
 6478. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6479. Ναβατ N---GSM--- Ναβατ
 6480. καὶ C--------- καί
 6481. ὡς C--------- ὡς
 6482. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6483. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6484. Βαασα N---GSM--- Βαασα
 6485. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6486. Αχια N---GSM--- Αχια
 6487. 2/4Kgs 9:10
 6488. καὶ C--------- καί
 6489. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6490. Ιεζαβελ N---ASF--- Ιεζαβελ
 6491. καταφάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω κατα
 6492. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6493. κύνες N3--NPM--- κύων
 6494. ἐν P--------- ἐν
 6495. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6496. μερίδι N3D-DSF--- μερίς
 6497. Ιεζραελ N---GSF--- Ιεζραελ
 6498. καὶ C--------- καί
 6499. οὐκ D--------- οὐ
 6500. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6501. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6502. θάπτων V1--PAPNSM θάπτω
 6503. καὶ C--------- καί
 6504. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 6505. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6506. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 6507. καὶ C--------- καί
 6508. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 6509. 2/4Kgs 9:11
 6510. καὶ C--------- καί
 6511. Ιου N---NSM--- Ιου
 6512. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 6513. πρὸς P--------- πρός
 6514. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6515. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 6516. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6517. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6518. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6519. καὶ C--------- καί
 6520. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6521. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6522. εἰ C--------- εἰ
 6523. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 6524. τί RI--ASN--- τίς
 6525. ὅτι C--------- ὅτι
 6526. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6527. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6528. ἐπίλημπτος A1B-NSM--- ἐπίληπτος
 6529. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 6530. πρὸς P--------- πρός
 6531. σέ RP--AS---- σύ
 6532. καὶ C--------- καί
 6533. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6534. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6535. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6536. οἴδατε VX--XAI2P- οἶδα
 6537. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6538. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6539. καὶ C--------- καί
 6540. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6541. ἀδολεσχίαν N1A-ASF--- ἀδολεσχία
 6542. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6543. 2/4Kgs 9:12
 6544. καὶ C--------- καί
 6545. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6546. ἄδικον A1B-ASN--- ἄδικος
 6547. ἀπάγγειλον VA--AAD2S- ἀγγέλλω ἀπο
 6548. δὴ X--------- δή
 6549. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 6550. καὶ C--------- καί
 6551. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6552. Ιου N---NSM--- Ιου
 6553. πρὸς P--------- πρός
 6554. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6555. οὕτως D--------- οὕτως
 6556. καὶ C--------- καί
 6557. οὕτως D--------- οὕτως
 6558. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 6559. πρός P--------- πρός
 6560. με RP--AS---- ἐγώ
 6561. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6562. τάδε RD--APN--- ὅδε
 6563. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 6564. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6565. κέχρικά VX--XAI1S- χρίω
 6566. σε RP--AS---- σύ
 6567. εἰς P--------- εἰς
 6568. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6569. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6570. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6571. 2/4Kgs 9:13
 6572. καὶ C--------- καί
 6573. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 6574. ἔσπευσαν VAI-AAI3P- σπεύδω
 6575. καὶ C--------- καί
 6576. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6577. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 6578. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6579. ἱμάτιον N2N-ASN--- ἱμάτιον
 6580. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6581. καὶ C--------- καί
 6582. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 6583. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 6584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6585. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6586. γαρεμ N---AS---- γαρεμ
 6587. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6588. ἀναβαθμῶν N2--GPM--- ἀναβαθμός
 6589. καὶ C--------- καί
 6590. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 6591. ἐν P--------- ἐν
 6592. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 6593. καὶ C--------- καί
 6594. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6595. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 6596. Ιου N---NSM--- Ιου
 6597. 2/4Kgs 9:14
 6598. καὶ C--------- καί
 6599. συνεστράφη VDI-API3S- στρέφω συν
 6600. Ιου N---NSM--- Ιου
 6601. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6602. Ιωσαφατ N---GSM--- Ιωσαφατ
 6603. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 6604. Ναμεσσι N---GSM--- Ναμεσσι
 6605. πρὸς P--------- πρός
 6606. Ιωραμ N---ASM--- Ιωραμ
 6607. καὶ C--------- καί
 6608. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 6609. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6610. ἐφύλασσεν V1I-IAI3S- φυλάσσω
 6611. ἐν P--------- ἐν
 6612. Ρεμμωθ N---DSF--- Ρεμμωθ
 6613. Γαλααδ N---DSF--- Γαλαάδ
 6614. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6615. καὶ C--------- καί
 6616. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6617. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6618. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6619. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6620. Αζαηλ N---GSM--- Αζαηλ
 6621. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6622. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 6623. 2/4Kgs 9:15
 6624. καὶ C--------- καί
 6625. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 6626. Ιωραμ N---NSM--- Ιωραμ
 6627. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6628. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6629. ἰατρευθῆναι VC--APN--- ἰατρεύω
 6630. ἐν P--------- ἐν
 6631. Ιεζραελ N---DSF--- Ιεζραελ
 6632. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6633. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6634. πληγῶν N1--GPF--- πληγή
 6635. ὧν RR--GPM--- ὅς
 6636. ἔπαισαν VAI-AAI3P- παίζω
 6637. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6638. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6639. Σύροι N2--NPM--- Σύρος
 6640. ἐν P--------- ἐν
 6641. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6642. πολεμεῖν V2--PAN--- πολεμέω
 6643. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6644. μετὰ P--------- μετά
 6645. Αζαηλ N---GSM--- Αζαηλ
 6646. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6647. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 6648. καὶ C--------- καί
 6649. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6650. Ιου N---NSM--- Ιου
 6651. εἰ C--------- εἰ
 6652. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6653. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6654. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 6655. ὑμῶν RP--GP---- σύ