13.1Kings.txt 678 KB


 1. 1/3Kgs 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6. πρεσβύτερος N2--NSM--- πρεσβύτερος
 7. προβεβηκὼς VX--XAPNSM βαίνω προ
 8. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 9. καὶ C--------- καί
 10. περιέβαλλον V1I-IAI3P- βάλλω περι
 11. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 12. ἱματίοις N2N-DPN--- ἱμάτιον
 13. καὶ C--------- καί
 14. οὐκ D--------- οὐ
 15. ἐθερμαίνετο V1I-IMI3S- θερμαίνω
 16. 1/3Kgs 1:2
 17. καὶ C--------- καί
 18. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 19. οἱ RA--NPM--- ὁ
 20. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 21. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 22. ζητησάτωσαν VA--AAD3P- ζητέω
 23. τῷ RA--DSM--- ὁ
 24. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 25. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 26. τῷ RA--DSM--- ὁ
 27. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 28. παρθένον N2--ASF--- παρθένος
 29. νεάνιδα N3D-ASF--- νεᾶνις
 30. καὶ C--------- καί
 31. παραστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι παρα
 32. τῷ RA--DSM--- ὁ
 33. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 34. καὶ C--------- καί
 35. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 36. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 37. θάλπουσα VA--AAPNSF θάλπω
 38. καὶ C--------- καί
 39. κοιμηθήσεται VC--FPI3S- κοιμάω
 40. μετ' P--------- μετά
 41. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 42. καὶ C--------- καί
 43. θερμανθήσεται VC--FPI3S- θερμαίνω
 44. ὁ RA--NSM--- ὁ
 45. κύριος N2--NSM--- κύριος
 46. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 47. ὁ RA--NSM--- ὁ
 48. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 49. 1/3Kgs 1:3
 50. καὶ C--------- καί
 51. ἐζήτησαν VAI-AAI3P- ζητέω
 52. νεάνιδα N3D-ASF--- νεᾶνις
 53. καλὴν A1--ASF--- καλός
 54. ἐκ P--------- ἐκ
 55. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 56. ὁρίου N2N-GSN--- ὅριον
 57. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 58. καὶ C--------- καί
 59. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 60. τὴν RA--ASF--- ὁ
 61. Αβισακ N---ASF--- Αβισακ
 62. τὴν RA--ASF--- ὁ
 63. Σωμανῖτιν N3I-ASF--- Σωμανῖτις
 64. καὶ C--------- καί
 65. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 66. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 67. πρὸς P--------- πρός
 68. τὸν RA--ASM--- ὁ
 69. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 70. 1/3Kgs 1:4
 71. καὶ C--------- καί
 72. ἡ RA--NSF--- ὁ
 73. νεᾶνις N3D-NSF--- νεᾶνις
 74. καλὴ A1--NSF--- καλός
 75. ἕως P--------- ἕως
 76. σφόδρα D--------- σφόδρα
 77. καὶ C--------- καί
 78. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 79. θάλπουσα V1--PAPNSF θάλπω
 80. τὸν RA--ASM--- ὁ
 81. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 82. καὶ C--------- καί
 83. ἐλειτούργει V2I-IAI3S- λειτουργέω
 84. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 85. καὶ C--------- καί
 86. ὁ RA--NSM--- ὁ
 87. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 88. οὐκ D--------- οὐ
 89. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 90. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 91. 1/3Kgs 1:5
 92. καὶ C--------- καί
 93. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 94. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 95. Αγγιθ N---GSM--- Αγγιθ
 96. ἐπῄρετο V1I-IMI3S- αἴρω ἐπι
 97. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 98. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 99. βασιλεύσω VF--FAI1S- βασιλεύω
 100. καὶ C--------- καί
 101. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 102. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 103. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 104. καὶ C--------- καί
 105. ἱππεῖς N3V-APM--- ἱππεύς
 106. καὶ C--------- καί
 107. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 108. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 109. παρατρέχειν V1--PAN--- τρέχω παρα
 110. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 111. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 112. 1/3Kgs 1:6
 113. καὶ C--------- καί
 114. οὐκ D--------- οὐ
 115. ἀπεκώλυσεν VAI-AAI3S- κωλύω ἀπο
 116. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 117. ὁ RA--NSM--- ὁ
 118. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 119. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 120. οὐδέποτε D--------- οὐδέποτε
 121. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 122. διὰ P--------- διά
 123. τί RI--ASN--- τίς
 124. σὺ RP--NS---- σύ
 125. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 126. καί C--------- καί
 127. γε X--------- γέ
 128. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 129. ὡραῖος A1A-NSM--- ὡραῖος
 130. τῇ RA--DSF--- ὁ
 131. ὄψει N3I-DSF--- ὄψις
 132. σφόδρα D--------- σφόδρα
 133. καὶ C--------- καί
 134. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 135. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 136. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 137. Αβεσσαλωμ N---GSM--- Αβεσσαλωμ
 138. 1/3Kgs 1:7
 139. καὶ C--------- καί
 140. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 141. οἱ RA--NPM--- ὁ
 142. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 143. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 144. μετὰ P--------- μετά
 145. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 146. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 147. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 148. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουια
 149. καὶ C--------- καί
 150. μετὰ P--------- μετά
 151. Αβιαθαρ N---GSM--- Αβιαθαρ
 152. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 153. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 154. καὶ C--------- καί
 155. ἐβοήθουν V2I-IAI3P- βοηθέω
 156. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 157. Αδωνιου N1T-GSM--- Αδωνίας
 158. 1/3Kgs 1:8
 159. καὶ C--------- καί
 160. Σαδωκ N---NSM--- Σαδωκ
 161. ὁ RA--NSM--- ὁ
 162. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 163. καὶ C--------- καί
 164. Βαναιας N---NSM--- Βαναιας
 165. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 166. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 167. καὶ C--------- καί
 168. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 170. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 171. καὶ C--------- καί
 172. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 173. καὶ C--------- καί
 174. Ρηι N---NSM--- Ρηι
 175. καὶ C--------- καί
 176. οἱ RA--NPM--- ὁ
 177. δυνατοὶ A1--NPM--- δυνατός
 178. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 179. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 180. οὐκ D--------- οὐ
 181. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 182. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 183. Αδωνιου N1T-GSM--- Αδωνίας
 184. 1/3Kgs 1:9
 185. καὶ C--------- καί
 186. ἐθυσίασεν VAI-AAI3S- θυσιάζω
 187. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 188. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 189. καὶ C--------- καί
 190. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 191. καὶ C--------- καί
 192. ἄρνας N3--APM--- ἀρνός
 193. μετὰ P--------- μετά
 194. λίθου N2--GSM--- λίθος
 195. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 196. Ζωελεθ N---GSM--- Ζωελεθ
 197. ὃς RR--NSM--- ὅς
 198. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 199. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 200. τῆς RA--GSF--- ὁ
 201. πηγῆς N1--GSF--- πηγή
 202. Ρωγηλ N---GS---- Ρωγηλ
 203. καὶ C--------- καί
 204. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 205. πάντας A3--APM--- πᾶς
 206. τοὺς RA--APM--- ὁ
 207. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 208. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 209. καὶ C--------- καί
 210. πάντας A3--APM--- πᾶς
 211. τοὺς RA--APM--- ὁ
 212. ἁδροὺς A1A-APM--- ἁδρός
 213. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 214. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 215. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 216. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 217. 1/3Kgs 1:10
 218. καὶ C--------- καί
 219. τὸν RA--ASM--- ὁ
 220. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 221. τὸν RA--ASM--- ὁ
 222. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 223. καὶ C--------- καί
 224. Βαναιαν N---ASM--- Βαναιας
 225. καὶ C--------- καί
 226. τοὺς RA--APM--- ὁ
 227. δυνατοὺς A1--APM--- δυνατός
 228. καὶ C--------- καί
 229. τὸν RA--ASM--- ὁ
 230. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 231. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 232. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 233. οὐκ D--------- οὐ
 234. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 235. 1/3Kgs 1:11
 236. καὶ C--------- καί
 237. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 238. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 239. πρὸς P--------- πρός
 240. Βηρσαβεε N---ASF--- Βηρσαβεε
 241. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 242. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 243. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 244. οὐκ D--------- οὐ
 245. ἤκουσας VAI-AAI2S- ἀκούω
 246. ὅτι C--------- ὅτι
 247. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 248. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 249. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 250. Αγγιθ N---GSM--- Αγγιθ
 251. καὶ C--------- καί
 252. ὁ RA--NSM--- ὁ
 253. κύριος N2--NSM--- κύριος
 254. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 255. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 256. οὐκ D--------- οὐ
 257. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 258. 1/3Kgs 1:12
 259. καὶ C--------- καί
 260. νῦν D--------- νῦν
 261. δεῦρο D--------- δεῦρο
 262. συμβουλεύσω VF--FAI1S- βουλεύω συν
 263. σοι RP--DS---- σύ
 264. δὴ X--------- δή
 265. συμβουλίαν N1A-ASF--- συμβουλία
 266. καὶ C--------- καί
 267. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 268. τὴν RA--ASF--- ὁ
 269. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 270. σου RP--GS---- σύ
 271. καὶ C--------- καί
 272. τὴν RA--ASF--- ὁ
 273. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 274. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 275. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 276. σου RP--GS---- σύ
 277. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 278. 1/3Kgs 1:13
 279. δεῦρο D--------- δεῦρο
 280. εἴσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι εἰς
 281. πρὸς P--------- πρός
 282. τὸν RA--ASM--- ὁ
 283. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 284. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 285. καὶ C--------- καί
 286. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 287. πρὸς P--------- πρός
 288. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 289. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 290. οὐχὶ D--------- οὐ
 291. σύ RP--NS---- σύ
 292. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 293. μου RP--GS---- ἐγώ
 294. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 295. ὤμοσας VAI-AAI2S- ὄμνυμι
 296. τῇ RA--DSF--- ὁ
 297. δούλῃ N1--DSF--- δούλη
 298. σου RP--GS---- σύ
 299. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 300. ὅτι C--------- ὅτι
 301. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 302. ὁ RA--NSM--- ὁ
 303. υἱός N2--NSM--- υἱός
 304. σου RP--GS---- σύ
 305. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 306. μετ' P--------- μετά
 307. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 308. καὶ C--------- καί
 309. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 310. καθιεῖται VF2-FMI3S- ἵζω κατα
 311. ἐπὶ P--------- ἐπί
 312. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 313. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 314. μου RP--GS---- ἐγώ
 315. καὶ C--------- καί
 316. τί RI--ASN--- τίς
 317. ὅτι C--------- ὅτι
 318. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 319. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 320. 1/3Kgs 1:14
 321. καὶ C--------- καί
 322. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 323. ἔτι D--------- ἔτι
 324. λαλούσης V2--PAPGSF λαλέω
 325. σου RP--GS---- σύ
 326. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 327. μετὰ P--------- μετά
 328. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 329. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 330. καὶ C--------- καί
 331. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 332. εἰσελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι εἰς
 333. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 334. σου RP--GS---- σύ
 335. καὶ C--------- καί
 336. πληρώσω VA--AAS1S- πληρόω
 337. τοὺς RA--APM--- ὁ
 338. λόγους N2--APM--- λόγος
 339. σου RP--GS---- σύ
 340. 1/3Kgs 1:15
 341. καὶ C--------- καί
 342. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 343. Βηρσαβεε N---NSF--- Βηρσαβεε
 344. πρὸς P--------- πρός
 345. τὸν RA--ASM--- ὁ
 346. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 347. εἰς P--------- εἰς
 348. τὸ RA--ASN--- ὁ
 349. ταμίειον N2N-ASN--- ταμιεῖον
 350. καὶ C--------- καί
 351. ὁ RA--NSM--- ὁ
 352. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 353. πρεσβύτης N1M-NSM--- πρεσβύτης
 354. σφόδρα D--------- σφόδρα
 355. καὶ C--------- καί
 356. Αβισακ N---NSF--- Αβισακ
 357. ἡ RA--NSF--- ὁ
 358. Σωμανῖτις N3I-NSF--- Σωμανῖτις
 359. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 360. λειτουργοῦσα V2--PAPNSF λειτουργέω
 361. τῷ RA--DSM--- ὁ
 362. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 363. 1/3Kgs 1:16
 364. καὶ C--------- καί
 365. ἔκυψεν VAI-AAI3S- κύπτω
 366. Βηρσαβεε N---NSF--- Βηρσαβεε
 367. καὶ C--------- καί
 368. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 369. τῷ RA--DSM--- ὁ
 370. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 371. καὶ C--------- καί
 372. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 373. ὁ RA--NSM--- ὁ
 374. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 375. τί RI--NSN--- τίς
 376. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 377. σοι RP--DS---- σύ
 378. 1/3Kgs 1:17
 379. ἡ RA--NSF--- ὁ
 380. δὲ X--------- δέ
 381. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 382. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 383. μου RP--GS---- ἐγώ
 384. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 385. σὺ RP--NS---- σύ
 386. ὤμοσας VAI-AAI2S- ὄμνυμι
 387. ἐν P--------- ἐν
 388. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 389. τῷ RA--DSM--- ὁ
 390. θεῷ N2--DSM--- θεός
 391. σου RP--GS---- σύ
 392. τῇ RA--DSF--- ὁ
 393. δούλῃ N1--DSF--- δούλη
 394. σου RP--GS---- σύ
 395. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 396. ὅτι C--------- ὅτι
 397. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 398. ὁ RA--NSM--- ὁ
 399. υἱός N2--NSM--- υἱός
 400. σου RP--GS---- σύ
 401. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 402. μετ' P--------- μετά
 403. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 404. καὶ C--------- καί
 405. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 406. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 407. ἐπὶ P--------- ἐπί
 408. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 409. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 410. μου RP--GS---- ἐγώ
 411. 1/3Kgs 1:18
 412. καὶ C--------- καί
 413. νῦν D--------- νῦν
 414. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 415. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 416. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 417. καὶ C--------- καί
 418. σύ RP--NS---- σύ
 419. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 420. μου RP--GS---- ἐγώ
 421. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 422. οὐκ D--------- οὐ
 423. ἔγνως VZI-AAI2S- γιγνώσκω
 424. 1/3Kgs 1:19
 425. καὶ C--------- καί
 426. ἐθυσίασεν VAI-AAI3S- θυσιάζω
 427. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 428. καὶ C--------- καί
 429. ἄρνας N3--APM--- ἀρνός
 430. καὶ C--------- καί
 431. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 432. εἰς P--------- εἰς
 433. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 434. καὶ C--------- καί
 435. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 436. πάντας A3--APM--- πᾶς
 437. τοὺς RA--APM--- ὁ
 438. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 439. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 440. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 441. καὶ C--------- καί
 442. Αβιαθαρ N---ASM--- Αβιαθαρ
 443. τὸν RA--ASM--- ὁ
 444. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 445. καὶ C--------- καί
 446. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 447. τὸν RA--ASM--- ὁ
 448. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 449. τῆς RA--GSF--- ὁ
 450. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 451. καὶ C--------- καί
 452. τὸν RA--ASM--- ὁ
 453. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 454. τὸν RA--ASM--- ὁ
 455. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 456. σου RP--GS---- σύ
 457. οὐκ D--------- οὐ
 458. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 459. 1/3Kgs 1:20
 460. καὶ C--------- καί
 461. σύ RP--NS---- σύ
 462. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 463. μου RP--GS---- ἐγώ
 464. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 465. οἱ RA--NPM--- ὁ
 466. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 467. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 468. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 469. πρὸς P--------- πρός
 470. σὲ RP--AS---- σύ
 471. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 472. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 473. τίς RI--ASM--- τίς
 474. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 475. ἐπὶ P--------- ἐπί
 476. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 477. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 478. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 479. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 480. μου RP--GS---- ἐγώ
 481. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 482. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 483. μετ' P--------- μετά
 484. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 485. 1/3Kgs 1:21
 486. καὶ C--------- καί
 487. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 488. ὡς C--------- ὡς
 489. ἂν X--------- ἄν
 490. κοιμηθῇ VC--APS3S- κοιμάω
 491. ὁ RA--NSM--- ὁ
 492. κύριός N2--NSM--- κύριος
 493. μου RP--GS---- ἐγώ
 494. ὁ RA--NSM--- ὁ
 495. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 496. μετὰ P--------- μετά
 497. τῶν RA--GPM--- ὁ
 498. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 499. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 500. καὶ C--------- καί
 501. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 502. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 503. καὶ C--------- καί
 504. ὁ RA--NSM--- ὁ
 505. υἱός N2--NSM--- υἱός
 506. μου RP--GS---- ἐγώ
 507. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 508. ἁμαρτωλοί A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 509. 1/3Kgs 1:22
 510. καὶ C--------- καί
 511. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 512. ἔτι D--------- ἔτι
 513. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 514. λαλούσης V2--PAPGSF λαλέω
 515. μετὰ P--------- μετά
 516. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 517. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 518. καὶ C--------- καί
 519. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 520. ὁ RA--NSM--- ὁ
 521. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 522. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 523. 1/3Kgs 1:23
 524. καὶ C--------- καί
 525. ἀνηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 526. τῷ RA--DSM--- ὁ
 527. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 528. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 529. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 530. ὁ RA--NSM--- ὁ
 531. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 532. καὶ C--------- καί
 533. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 534. κατὰ P--------- κατά
 535. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 536. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 537. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 538. καὶ C--------- καί
 539. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 540. τῷ RA--DSM--- ὁ
 541. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 542. κατὰ P--------- κατά
 543. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 544. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 545. ἐπὶ P--------- ἐπί
 546. τὴν RA--ASF--- ὁ
 547. γῆν N1--ASF--- γῆ
 548. 1/3Kgs 1:24
 549. καὶ C--------- καί
 550. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 551. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 552. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 553. μου RP--GS---- ἐγώ
 554. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 555. σὺ RP--NS---- σύ
 556. εἶπας VAI-AAI2S- εἶπον
 557. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 558. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 559. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 560. μου RP--GS---- ἐγώ
 561. καὶ C--------- καί
 562. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 563. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 564. ἐπὶ P--------- ἐπί
 565. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 566. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 567. μου RP--GS---- ἐγώ
 568. 1/3Kgs 1:25
 569. ὅτι C--------- ὅτι
 570. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 571. σήμερον D--------- σήμερον
 572. καὶ C--------- καί
 573. ἐθυσίασεν VAI-AAI3S- θυσιάζω
 574. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 575. καὶ C--------- καί
 576. ἄρνας N3--APM--- ἀρνός
 577. καὶ C--------- καί
 578. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 579. εἰς P--------- εἰς
 580. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 581. καὶ C--------- καί
 582. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 583. πάντας A3--APM--- πᾶς
 584. τοὺς RA--APM--- ὁ
 585. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 586. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 587. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 588. καὶ C--------- καί
 589. τοὺς RA--APM--- ὁ
 590. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 591. τῆς RA--GSF--- ὁ
 592. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 593. καὶ C--------- καί
 594. Αβιαθαρ N---ASM--- Αβιαθαρ
 595. τὸν RA--ASM--- ὁ
 596. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 597. καὶ C--------- καί
 598. ἰδού I--------- ἰδού
 599. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 600. ἐσθίοντες V1--PAPNPM ἐσθίω
 601. καὶ C--------- καί
 602. πίνοντες V1--PAPNPM πίνω
 603. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 604. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 605. καὶ C--------- καί
 606. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 607. ζήτω VA--AAD3S- ζάω
 608. ὁ RA--NSM--- ὁ
 609. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 610. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 611. 1/3Kgs 1:26
 612. καὶ C--------- καί
 613. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 614. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 615. τὸν RA--ASM--- ὁ
 616. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 617. σου RP--GS---- σύ
 618. καὶ C--------- καί
 619. Σαδωκ N---ASM--- Σαδωκ
 620. τὸν RA--ASM--- ὁ
 621. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 622. καὶ C--------- καί
 623. Βαναιαν N---ASM--- Βαναιας
 624. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 625. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 626. καὶ C--------- καί
 627. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 628. τὸν RA--ASM--- ὁ
 629. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 630. σου RP--GS---- σύ
 631. οὐκ D--------- οὐ
 632. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 633. 1/3Kgs 1:27
 634. εἰ C--------- εἰ
 635. διὰ P--------- διά
 636. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 637. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 638. μου RP--GS---- ἐγώ
 639. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 640. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 641. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 642. τὸ RA--ASN--- ὁ
 643. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 644. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 645. καὶ C--------- καί
 646. οὐκ D--------- οὐ
 647. ἐγνώρισας VAI-AAI2S- γνωρίζω
 648. τῷ RA--DSM--- ὁ
 649. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 650. σου RP--GS---- σύ
 651. τίς RI--NSM--- τίς
 652. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 653. ἐπὶ P--------- ἐπί
 654. τὸν RA--ASM--- ὁ
 655. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 656. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 657. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 658. μου RP--GS---- ἐγώ
 659. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 660. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 661. μετ' P--------- μετά
 662. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 663. 1/3Kgs 1:28
 664. καὶ C--------- καί
 665. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 666. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 667. καὶ C--------- καί
 668. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 669. καλέσατέ VA--AAD2P- καλέω
 670. μοι RP--DS---- ἐγώ
 671. τὴν RA--ASF--- ὁ
 672. Βηρσαβεε N---ASF--- Βηρσαβεε
 673. καὶ C--------- καί
 674. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 675. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 676. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 677. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 678. καὶ C--------- καί
 679. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 680. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 681. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 682. 1/3Kgs 1:29
 683. καὶ C--------- καί
 684. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 685. ὁ RA--NSM--- ὁ
 686. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 687. καὶ C--------- καί
 688. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 689. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 690. κύριος N2--NSM--- κύριος
 691. ὃς RR--NSM--- ὅς
 692. ἐλυτρώσατο VAI-AMI3S- λυτρόω
 693. τὴν RA--ASF--- ὁ
 694. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 695. μου RP--GS---- ἐγώ
 696. ἐκ P--------- ἐκ
 697. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 698. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 699. 1/3Kgs 1:30
 700. ὅτι C--------- ὅτι
 701. καθὼς D--------- καθώς
 702. ὤμοσά VAI-AAI1S- ὄμνυμι
 703. σοι RP--DS---- σύ
 704. ἐν P--------- ἐν
 705. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 706. τῷ RA--DSM--- ὁ
 707. θεῷ N2--DSM--- θεός
 708. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 709. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 710. ὅτι C--------- ὅτι
 711. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 712. ὁ RA--NSM--- ὁ
 713. υἱός N2--NSM--- υἱός
 714. σου RP--GS---- σύ
 715. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 716. μετ' P--------- μετά
 717. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 718. καὶ C--------- καί
 719. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 720. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 721. ἐπὶ P--------- ἐπί
 722. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 723. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 724. μου RP--GS---- ἐγώ
 725. ἀντ' P--------- ἀντί
 726. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 727. ὅτι C--------- ὅτι
 728. οὕτως D--------- οὕτως
 729. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 730. τῇ RA--DSF--- ὁ
 731. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 732. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 733. 1/3Kgs 1:31
 734. καὶ C--------- καί
 735. ἔκυψεν VAI-AAI3S- κύπτω
 736. Βηρσαβεε N---NSF--- Βηρσαβεε
 737. ἐπὶ P--------- ἐπί
 738. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 739. ἐπὶ P--------- ἐπί
 740. τὴν RA--ASF--- ὁ
 741. γῆν N1--ASF--- γῆ
 742. καὶ C--------- καί
 743. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 744. τῷ RA--DSM--- ὁ
 745. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 746. καὶ C--------- καί
 747. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 748. ζήτω VA--AAD3S- ζάω
 749. ὁ RA--NSM--- ὁ
 750. κύριός N2--NSM--- κύριος
 751. μου RP--GS---- ἐγώ
 752. ὁ RA--NSM--- ὁ
 753. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 754. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 755. εἰς P--------- εἰς
 756. τὸν RA--ASM--- ὁ
 757. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 758. 1/3Kgs 1:32
 759. καὶ C--------- καί
 760. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 761. ὁ RA--NSM--- ὁ
 762. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 763. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 764. καλέσατέ VA--AAD2P- καλέω
 765. μοι RP--DS---- ἐγώ
 766. Σαδωκ N---ASM--- Σαδωκ
 767. τὸν RA--ASM--- ὁ
 768. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 769. καὶ C--------- καί
 770. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 771. τὸν RA--ASM--- ὁ
 772. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 773. καὶ C--------- καί
 774. Βαναιαν N---ASM--- Βαναιας
 775. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 776. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 777. καὶ C--------- καί
 778. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 779. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 780. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 781. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 782. 1/3Kgs 1:33
 783. καὶ C--------- καί
 784. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 785. ὁ RA--NSM--- ὁ
 786. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 787. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 788. λάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω
 789. τοὺς RA--APM--- ὁ
 790. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 791. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 792. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 793. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 794. μεθ' P--------- μετά
 795. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 796. καὶ C--------- καί
 797. ἐπιβιβάσατε VA--AAD2P- βιβάζω ἐπι
 798. τὸν RA--ASM--- ὁ
 799. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 800. μου RP--GS---- ἐγώ
 801. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 802. ἐπὶ P--------- ἐπί
 803. τὴν RA--ASF--- ὁ
 804. ἡμίονον N2--ASF--- ἡμίονος
 805. τὴν RA--ASF--- ὁ
 806. ἐμὴν A1--ASF--- ἐμός
 807. καὶ C--------- καί
 808. καταγάγετε VB--AAD2P- ἄγω κατα
 809. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 810. εἰς P--------- εἰς
 811. τὸν RA--ASM--- ὁ
 812. Γιων N---ASM--- Γιων
 813. 1/3Kgs 1:34
 814. καὶ C--------- καί
 815. χρισάτω VA--AAD3S- χρίω
 816. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 817. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 818. Σαδωκ N---NSM--- Σαδωκ
 819. ὁ RA--NSM--- ὁ
 820. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 821. καὶ C--------- καί
 822. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 823. ὁ RA--NSM--- ὁ
 824. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 825. εἰς P--------- εἰς
 826. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 827. ἐπὶ P--------- ἐπί
 828. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 829. καὶ C--------- καί
 830. σαλπίσατε VA--AAD2P- σαλπίζω
 831. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 832. καὶ C--------- καί
 833. ἐρεῖτε VF2-FAI2P- εἶπον
 834. ζήτω VA--AAD3S- ζάω
 835. ὁ RA--NSM--- ὁ
 836. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 837. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 838. 1/3Kgs 1:35
 839. καὶ C--------- καί
 840. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 841. ἐπὶ P--------- ἐπί
 842. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 843. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 844. μου RP--GS---- ἐγώ
 845. καὶ C--------- καί
 846. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 847. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 848. ἀντ' P--------- ἀντί
 849. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 850. καὶ C--------- καί
 851. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 852. ἐνετειλάμην VAI-AMI1S- τέλλομαι ἐν
 853. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 854. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 855. εἰς P--------- εἰς
 856. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 857. ἐπὶ P--------- ἐπί
 858. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 859. καὶ C--------- καί
 860. Ιουδα N---ASM--- Ἰουδά
 861. 1/3Kgs 1:36
 862. καὶ C--------- καί
 863. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 864. Βαναιας N---NSM--- Βαναιας
 865. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 866. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 867. τῷ RA--DSM--- ὁ
 868. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 869. καὶ C--------- καί
 870. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 871. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 872. οὕτως D--------- οὕτως
 873. πιστώσαι VA--AAO3S- πιστόω
 874. κύριος N2--NSM--- κύριος
 875. ὁ RA--NSM--- ὁ
 876. θεὸς N2--NSM--- θεός
 877. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 878. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 879. μου RP--GS---- ἐγώ
 880. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 881. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 882. 1/3Kgs 1:37
 883. καθὼς D--------- καθώς
 884. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 885. κύριος N2--NSM--- κύριος
 886. μετὰ P--------- μετά
 887. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 888. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 889. μου RP--GS---- ἐγώ
 890. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 891. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 892. οὕτως D--------- οὕτως
 893. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 894. μετὰ P--------- μετά
 895. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 896. καὶ C--------- καί
 897. μεγαλύναι VA--AAN--- μεγαλύνω
 898. τὸν RA--ASM--- ὁ
 899. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 900. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 901. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 902. τὸν RA--ASM--- ὁ
 903. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 904. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 905. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 906. μου RP--GS---- ἐγώ
 907. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 908. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 909. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 910. 1/3Kgs 1:38
 911. καὶ C--------- καί
 912. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 913. Σαδωκ N---NSM--- Σαδωκ
 914. ὁ RA--NSM--- ὁ
 915. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 916. καὶ C--------- καί
 917. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 918. ὁ RA--NSM--- ὁ
 919. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 920. καὶ C--------- καί
 921. Βαναιας N---NSM--- Βαναιας
 922. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 923. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 924. καὶ C--------- καί
 925. ὁ RA--NSM--- ὁ
 926. χερεθθι N---NSM--- χερεθθι
 927. καὶ C--------- καί
 928. ὁ RA--NSM--- ὁ
 929. φελεθθι N---NSM--- φελεθθι
 930. καὶ C--------- καί
 931. ἐπεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω ἐπι κατα
 932. τὸν RA--ASM--- ὁ
 933. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 934. ἐπὶ P--------- ἐπί
 935. τὴν RA--ASF--- ὁ
 936. ἡμίονον N2--ASF--- ἡμίονος
 937. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 938. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 939. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 940. καὶ C--------- καί
 941. ἀπήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἀπο
 942. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 943. εἰς P--------- εἰς
 944. τὸν RA--ASM--- ὁ
 945. Γιων N---ASM--- Γιων
 946. 1/3Kgs 1:39
 947. καὶ C--------- καί
 948. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 949. Σαδωκ N---NSM--- Σαδωκ
 950. ὁ RA--NSM--- ὁ
 951. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 952. τὸ RA--ASN--- ὁ
 953. κέρας N3T-ASN--- κέρας
 954. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 955. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 956. ἐκ P--------- ἐκ
 957. τῆς RA--GSF--- ὁ
 958. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 959. καὶ C--------- καί
 960. ἔχρισεν VAI-AAI3S- χρίω
 961. τὸν RA--ASM--- ὁ
 962. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 963. καὶ C--------- καί
 964. ἐσάλπισεν VAI-AAI3S- σαλπίζω
 965. τῇ RA--DSF--- ὁ
 966. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 967. καὶ C--------- καί
 968. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 969. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 970. ὁ RA--NSM--- ὁ
 971. λαός N2--NSM--- λαός
 972. ζήτω VA--AAD3S- ζάω
 973. ὁ RA--NSM--- ὁ
 974. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 975. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 976. 1/3Kgs 1:40
 977. καὶ C--------- καί
 978. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 979. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 980. ὁ RA--NSM--- ὁ
 981. λαὸς N2--NSM--- λαός
 982. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 984. καὶ C--------- καί
 985. ἐχόρευον V1I-IAI3P- χορεύω
 986. ἐν P--------- ἐν
 987. χοροῖς N2--DPM--- χορός
 988. καὶ C--------- καί
 989. εὐφραινόμενοι V1--PMPNPM εὐφραίνω
 990. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 991. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 992. καὶ C--------- καί
 993. ἐρράγη VDI-API3S- ῥήγνυμι
 994. ἡ RA--NSF--- ὁ
 995. γῆ N1--NSF--- γῆ
 996. ἐν P--------- ἐν
 997. τῇ RA--DSF--- ὁ
 998. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 999. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1000. 1/3Kgs 1:41
 1001. καὶ C--------- καί
 1002. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 1003. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 1004. καὶ C--------- καί
 1005. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1006. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1007. κλητοὶ A1--NPM--- κλητός
 1008. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1009. καὶ C--------- καί
 1010. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1011. συνετέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω συν
 1012. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 1013. καὶ C--------- καί
 1014. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 1015. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1016. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1017. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1018. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1019. κερατίνης N1--GSF--- κερατίνη
 1020. καὶ C--------- καί
 1021. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1022. τίς RI--NSF--- τίς
 1023. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1024. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 1025. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1026. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1027. ἠχούσης V2--PAPGSF ἠχέω
 1028. 1/3Kgs 1:42
 1029. ἔτι D--------- ἔτι
 1030. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1031. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 1032. καὶ C--------- καί
 1033. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1034. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 1035. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1036. Αβιαθαρ N---GSM--- Αβιαθαρ
 1037. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1038. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1039. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1040. καὶ C--------- καί
 1041. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1042. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 1043. εἴσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι εἰς
 1044. ὅτι C--------- ὅτι
 1045. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1046. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 1047. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1048. σύ RP--NS---- σύ
 1049. καὶ C--------- καί
 1050. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 1051. εὐαγγέλισαι VA--AMI2S- εὐαγγελίζω
 1052. 1/3Kgs 1:43
 1053. καὶ C--------- καί
 1054. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1055. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 1056. καὶ C--------- καί
 1057. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1058. καὶ C--------- καί
 1059. μάλα D--------- μάλα
 1060. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1061. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1062. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1063. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1064. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1065. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1066. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 1067. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1068. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 1069. 1/3Kgs 1:44
 1070. καὶ C--------- καί
 1071. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1072. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1073. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1074. μετ' P--------- μετά
 1075. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1076. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1077. Σαδωκ N---ASM--- Σαδωκ
 1078. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1079. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 1080. καὶ C--------- καί
 1081. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 1082. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1083. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 1084. καὶ C--------- καί
 1085. Βαναιαν N---ASM--- Βαναιας
 1086. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1087. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 1088. καὶ C--------- καί
 1089. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1090. χερεθθι N---ASM--- χερεθθι
 1091. καὶ C--------- καί
 1092. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1093. φελεθθι N---ASM--- φελεθθι
 1094. καὶ C--------- καί
 1095. ἐπεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω ἐπι κατα
 1096. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1097. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1098. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1099. ἡμίονον N2--ASF--- ἡμίονος
 1100. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1101. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1102. 1/3Kgs 1:45
 1103. καὶ C--------- καί
 1104. ἔχρισαν VAI-AAI3P- χρίω
 1105. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1106. Σαδωκ N---NSM--- Σαδωκ
 1107. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1108. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 1109. καὶ C--------- καί
 1110. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 1111. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1112. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 1113. εἰς P--------- εἰς
 1114. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1115. ἐν P--------- ἐν
 1116. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1117. Γιων N---DSM--- Γιων
 1118. καὶ C--------- καί
 1119. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 1120. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1121. εὐφραινόμενοι V1--PMPNPM εὐφραίνω
 1122. καὶ C--------- καί
 1123. ἤχησεν VAI-AAI3S- ἤχέω
 1124. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1125. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1126. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1127. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1128. φωνή N1--NSF--- φωνή
 1129. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1130. ἠκούσατε VAI-AAI2P- ἀκούω
 1131. 1/3Kgs 1:46
 1132. καὶ C--------- καί
 1133. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 1134. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1135. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1136. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 1137. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1138. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1139. 1/3Kgs 1:47
 1140. καὶ C--------- καί
 1141. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 1142. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1143. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 1144. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1145. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1146. εὐλογῆσαι VA--AAN--- εὐλογέω
 1147. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1148. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1149. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1150. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1151. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1152. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 1153. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 1154. ἀγαθύναι VA--AAN--- ἀγαθύνω
 1155. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1156. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1157. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1158. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1159. Σαλωμων N---ASN--- Σαλωμών
 1160. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1161. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 1162. σου RP--GS---- σύ
 1163. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1164. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1165. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 1166. σου RP--GS---- σύ
 1167. καὶ C--------- καί
 1168. μεγαλύναι VA--AAN--- μεγαλύνω
 1169. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1170. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 1171. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1172. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1173. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1174. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 1175. σου RP--GS---- σύ
 1176. καὶ C--------- καί
 1177. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 1178. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1179. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1180. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1181. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1182. κοίτην N1--ASF--- κοίτη
 1183. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1184. 1/3Kgs 1:48
 1185. καί C--------- καί
 1186. γε X--------- γέ
 1187. οὕτως D--------- οὕτως
 1188. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1189. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1190. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1191. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 1192. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1193. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1194. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1195. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1196. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1197. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1198. σήμερον D--------- σήμερον
 1199. ἐκ P--------- ἐκ
 1200. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1201. σπέρματός N3M-GSN--- σπέρμα
 1202. μου RP--GS---- ἐγώ
 1203. καθήμενον V5--PMPASM ἧμαι κατα
 1204. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1205. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1206. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 1207. μου RP--GS---- ἐγώ
 1208. καὶ C--------- καί
 1209. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1210. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1211. μου RP--GS---- ἐγώ
 1212. βλέπουσιν V1--PAI3P- βλέπω
 1213. 1/3Kgs 1:49
 1214. καὶ C--------- καί
 1215. ἐξέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐκ
 1216. καὶ C--------- καί
 1217. ἐξανέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐκ ἀνα
 1218. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1219. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1220. κλητοὶ A1--NPM--- κλητός
 1221. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1222. Αδωνιου N1T-GSM--- Αδωνίας
 1223. καὶ C--------- καί
 1224. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 1225. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1226. εἰς P--------- εἰς
 1227. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1228. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1229. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1230. 1/3Kgs 1:50
 1231. καὶ C--------- καί
 1232. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 1233. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 1234. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1235. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1236. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 1237. καὶ C--------- καί
 1238. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 1239. καὶ C--------- καί
 1240. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 1241. καὶ C--------- καί
 1242. ἐπελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω ἐπι
 1243. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1244. κεράτων N3T-GPN--- κέρας
 1245. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1246. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 1247. 1/3Kgs 1:51
 1248. καὶ C--------- καί
 1249. ἀνηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 1250. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1251. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 1252. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 1253. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1254. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 1255. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 1256. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1257. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1258. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 1259. καὶ C--------- καί
 1260. κατέχει V1--PAI3S- ἔχω κατα
 1261. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1262. κεράτων N3T-GPN--- κέρας
 1263. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1264. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 1265. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1266. ὀμοσάτω VA--AAD3S- ὄμνυμι
 1267. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1268. σήμερον D--------- σήμερον
 1269. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1270. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1271. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1272. εἰ C--------- εἰ
 1273. οὐ D--------- οὐ
 1274. θανατώσει VF--FAI3S- θανατόω
 1275. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1276. δοῦλον N2--ASM--- δοῦλος
 1277. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1278. ἐν P--------- ἐν
 1279. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 1280. 1/3Kgs 1:52
 1281. καὶ C--------- καί
 1282. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1283. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1284. ἐὰν C--------- ἐάν
 1285. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 1286. εἰς P--------- εἰς
 1287. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1288. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 1289. εἰ C--------- εἰ
 1290. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 1291. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1292. τριχῶν N3--GPF--- θρίξ
 1293. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1294. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1295. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1296. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1297. καὶ C--------- καί
 1298. ἐὰν C--------- ἐάν
 1299. κακία N1A-NSF--- κακία
 1300. εὑρεθῇ VC--APS3S- εὑρίσκω
 1301. ἐν P--------- ἐν
 1302. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1303. θανατωθήσεται VC--FPI3S- θανατόω
 1304. 1/3Kgs 1:53
 1305. καὶ C--------- καί
 1306. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1307. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1308. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1309. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1310. καὶ C--------- καί
 1311. κατήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω κατα
 1312. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1313. ἀπάνωθεν D--------- ἀπάνωθεν
 1314. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1315. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 1316. καὶ C--------- καί
 1317. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 1318. καὶ C--------- καί
 1319. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 1320. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1321. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1322. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 1323. καὶ C--------- καί
 1324. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1325. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1326. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1327. δεῦρο D--------- δεῦρο
 1328. εἰς P--------- εἰς
 1329. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1330. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 1331. σου RP--GS---- σύ
 1332. 1/3Kgs 2:1
 1333. καὶ C--------- καί
 1334. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 1335. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1336. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 1337. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 1338. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 1339. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1340. καὶ C--------- καί
 1341. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 1342. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1343. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 1344. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 1345. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1346. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1347. 1/3Kgs 2:2
 1348. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1349. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1350. πορεύομαι V1--PMI1S- πορεύομαι
 1351. ἐν P--------- ἐν
 1352. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 1353. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1354. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1355. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1356. καὶ C--------- καί
 1357. ἰσχύσεις VF--FAI2S- ἰσχύω
 1358. καὶ C--------- καί
 1359. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 1360. εἰς P--------- εἰς
 1361. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1362. 1/3Kgs 2:3
 1363. καὶ C--------- καί
 1364. φυλάξεις VF--FAI2S- φυλάσσω
 1365. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1366. φυλακὴν N1--ASF--- φυλακή
 1367. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1368. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1369. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1370. σου RP--GS---- σύ
 1371. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1372. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1373. ἐν P--------- ἐν
 1374. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1375. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 1376. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1377. φυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω
 1378. τὰς RA--APF--- ὁ
 1379. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 1380. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1381. καὶ C--------- καί
 1382. τὰ RA--APN--- ὁ
 1383. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 1384. καὶ C--------- καί
 1385. τὰ RA--APN--- ὁ
 1386. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 1387. τὰ RA--APN--- ὁ
 1388. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 1389. ἐν P--------- ἐν
 1390. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1391. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσής
 1392. ἵνα C--------- ἵνα
 1393. συνίῃς V7--PAS2S- ἵημι συν
 1394. ἃ RR--APN--- ὅς
 1395. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 1396. κατὰ P--------- κατά
 1397. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1398. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1399. ἂν X--------- ἄν
 1400. ἐντείλωμαί VA--AMS1S- τέλλομαι ἐν
 1401. σοι RP--DS---- σύ
 1402. 1/3Kgs 2:4
 1403. ἵνα C--------- ἵνα
 1404. στήσῃ VA--AAS3S- ἵστημι
 1405. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1406. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1407. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1408. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1409. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1410. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1411. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1412. ἐὰν C--------- ἐάν
 1413. φυλάξωσιν VA--AAS3P- φυλάσσω
 1414. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1415. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 1416. σου RP--GS---- σύ
 1417. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1418. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1419. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1420. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1421. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1422. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1423. ἐν P--------- ἐν
 1424. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 1425. ἐν P--------- ἐν
 1426. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 1427. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 1428. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1429. καὶ C--------- καί
 1430. ἐν P--------- ἐν
 1431. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 1432. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1433. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1434. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1435. οὐκ D--------- οὐ
 1436. ἐξολεθρευθήσεταί VC--FPI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 1437. σοι RP--DS---- σύ
 1438. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1439. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 1440. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 1441. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1442. 1/3Kgs 2:5
 1443. καί C--------- καί
 1444. γε X--------- γέ
 1445. σὺ RP--NS---- σύ
 1446. ἔγνως VZI-AAI2S- γιγνώσκω
 1447. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1448. ἐποίησέν VAI-AAI3S- ποιέω
 1449. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1450. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1451. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1452. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουια
 1453. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1454. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1455. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1456. δυσὶν M---DPM--- δύο
 1457. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 1458. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1459. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 1460. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1461. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1462. Αβεννηρ N---DSM--- Αβεννηρ
 1463. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 1464. Νηρ N---GSM--- Νηρ
 1465. καὶ C--------- καί
 1466. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1467. Αμεσσαϊ N---DSM--- Αμεσσαϊ
 1468. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 1469. Ιεθερ N---GSM--- Ιεθερ
 1470. καὶ C--------- καί
 1471. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 1472. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1473. καὶ C--------- καί
 1474. ἔταξεν VAI-AAI3S- τάσσω
 1475. τὰ RA--APN--- ὁ
 1476. αἵματα N3M-APN--- αἷμα
 1477. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 1478. ἐν P--------- ἐν
 1479. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1480. καὶ C--------- καί
 1481. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1482. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 1483. ἀθῷον A1--ASN--- ἀθῷος
 1484. ἐν P--------- ἐν
 1485. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1486. ζώνῃ N1--DSF--- ζωνή
 1487. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1488. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1489. ἐν P--------- ἐν
 1490. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1491. ὀσφύι N3U-DSF--- ὀσφύς
 1492. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1493. καὶ C--------- καί
 1494. ἐν P--------- ἐν
 1495. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1496. ὑποδήματι N3M-DSN--- ὑπόδημα
 1497. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1498. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1499. ἐν P--------- ἐν
 1500. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1501. ποδὶ N3D-DSM--- πούς
 1502. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1503. 1/3Kgs 2:6
 1504. καὶ C--------- καί
 1505. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 1506. κατὰ P--------- κατά
 1507. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1508. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1509. σου RP--GS---- σύ
 1510. καὶ C--------- καί
 1511. οὐ D--------- οὐ
 1512. κατάξεις VF--FAI2S- ἄγω κατα
 1513. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1514. πολιὰν N1A-ASF--- πολιά
 1515. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1516. ἐν P--------- ἐν
 1517. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1518. εἰς P--------- εἰς
 1519. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 1520. 1/3Kgs 2:7
 1521. καὶ C--------- καί
 1522. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1523. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1524. Βερζελλι N---GSM--- Βερζελλι
 1525. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1526. Γαλααδίτου N1M-GSM--- Γαλααδίτης
 1527. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 1528. ἔλεος D--------- ἔλεος
 1529. καὶ C--------- καί
 1530. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1531. ἐν P--------- ἐν
 1532. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1533. ἐσθίουσιν V1--PAI3P- ἐσθίω
 1534. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1535. τράπεζάν N1S-ASF--- τράπεζα
 1536. σου RP--GS---- σύ
 1537. ὅτι C--------- ὅτι
 1538. οὕτως D--------- οὕτως
 1539. ἤγγισάν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 1540. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1541. ἐν P--------- ἐν
 1542. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1543. με RP--AS---- ἐγώ
 1544. ἀποδιδράσκειν V1--PAN--- διδράσκω ἀπο
 1545. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1546. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1547. Αβεσσαλωμ N---GSM--- Αβεσσαλωμ
 1548. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1549. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 1550. σου RP--GS---- σύ
 1551. 1/3Kgs 2:8
 1552. καὶ C--------- καί
 1553. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1554. μετὰ P--------- μετά
 1555. σοῦ RP--GS---- σύ
 1556. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 1557. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1558. Γηρα N---GSM--- Γηρα
 1559. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1560. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1561. Ιεμενι N---GSM--- Ιεμενι
 1562. ἐκ P--------- ἐκ
 1563. Βαουριμ N---GSM--- Βαουριμ
 1564. καὶ C--------- καί
 1565. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1566. κατηράσατό VAI-AMI3S- ἀράομαι κατα
 1567. με RP--AS---- ἐγώ
 1568. κατάραν N1A-ASF--- κατάρα
 1569. ὀδυνηρὰν A1A-ASF--- ὀδυνηρός
 1570. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1571. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1572. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1573. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 1574. εἰς P--------- εἰς
 1575. παρεμβολάς N1--APF--- παρεμβολή
 1576. καὶ C--------- καί
 1577. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1578. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 1579. εἰς P--------- εἰς
 1580. ἀπαντήν N1--ASF--- ἀπαντή
 1581. μου RP--GS---- ἐγώ
 1582. εἰς P--------- εἰς
 1583. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1584. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 1585. καὶ C--------- καί
 1586. ὤμοσα VAI-AAI1S- ὄμνυμι
 1587. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1588. ἐν P--------- ἐν
 1589. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1590. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1591. εἰ C--------- εἰ
 1592. θανατώσω VF--FAI1S- θανατόω
 1593. σε RP--AS---- σύ
 1594. ἐν P--------- ἐν
 1595. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 1596. 1/3Kgs 2:9
 1597. καὶ C--------- καί
 1598. οὐ D--------- οὐ
 1599. μὴ D--------- μή
 1600. ἀθῳώσῃς VF--FAI2S- ἀθῳόω
 1601. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1602. ὅτι C--------- ὅτι
 1603. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1604. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 1605. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1606. σὺ RP--NS---- σύ
 1607. καὶ C--------- καί
 1608. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 1609. ἃ RR--APN--- ὅς
 1610. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 1611. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1612. καὶ C--------- καί
 1613. κατάξεις VF--FAI2S- ἄγω κατα
 1614. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1615. πολιὰν N1A-ASF--- πολιά
 1616. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1617. ἐν P--------- ἐν
 1618. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 1619. εἰς P--------- εἰς
 1620. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 1621. 1/3Kgs 2:10
 1622. καὶ C--------- καί
 1623. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 1624. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1625. μετὰ P--------- μετά
 1626. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1627. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1628. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1629. καὶ C--------- καί
 1630. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 1631. ἐν P--------- ἐν
 1632. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 1633. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1634. 1/3Kgs 2:11
 1635. καὶ C--------- καί
 1636. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1637. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 1638. ἃς RR--APF--- ὅς
 1639. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 1640. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1641. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1642. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1643. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1644. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 1645. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1646. ἐν P--------- ἐν
 1647. Χεβρων N---DSF--- Χεβρων
 1648. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 1649. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1650. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1651. καὶ C--------- καί
 1652. ἐν P--------- ἐν
 1653. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1654. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 1655. τρία A3--APN--- τρεῖς
 1656. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1657. 1/3Kgs 2:12
 1658. καὶ C--------- καί
 1659. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1660. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 1661. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1662. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1663. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 1664. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1665. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1666. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1667. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1668. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1669. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 1670. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1671. καὶ C--------- καί
 1672. ἡτοιμάσθη VCI-API3S- ἑτοιμάζω
 1673. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1674. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1675. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1676. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1677. 1/3Kgs 2:13
 1678. καὶ C--------- καί
 1679. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 1680. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 1681. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1682. Αγγιθ N---GSM--- Αγγιθ
 1683. πρὸς P--------- πρός
 1684. Βηρσαβεε N---ASF--- Βηρσαβεε
 1685. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 1686. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 1687. καὶ C--------- καί
 1688. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 1689. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1690. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1691. δὲ X--------- δέ
 1692. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1693. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 1694. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1695. εἴσοδός N2--NSF--- εἴσοδος
 1696. σου RP--GS---- σύ
 1697. καὶ C--------- καί
 1698. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1699. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 1700. 1/3Kgs 2:14
 1701. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1702. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1703. πρὸς P--------- πρός
 1704. σέ RP--AS---- σύ
 1705. καὶ C--------- καί
 1706. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1707. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1708. λάλησον VA--AAD2S- λαλέω
 1709. 1/3Kgs 2:15
 1710. καὶ C--------- καί
 1711. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1712. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1713. σὺ RP--NS---- σύ
 1714. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 1715. ὅτι C--------- ὅτι
 1716. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1717. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1718. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1719. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1720. καὶ C--------- καί
 1721. ἐπ' P--------- ἐπί
 1722. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 1723. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 1724. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1725. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 1726. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1727. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1728. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1729. εἰς P--------- εἰς
 1730. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1731. καὶ C--------- καί
 1732. ἐστράφη VDI-API3S- στρέφω
 1733. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1734. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1735. καὶ C--------- καί
 1736. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 1737. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1738. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 1739. μου RP--GS---- ἐγώ
 1740. ὅτι C--------- ὅτι
 1741. παρὰ P--------- παρά
 1742. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1743. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1744. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1745. 1/3Kgs 2:16
 1746. καὶ C--------- καί
 1747. νῦν D--------- νῦν
 1748. αἴτησιν N3I-ASF--- αἴτησις
 1749. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1750. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1751. αἰτοῦμαι V2--PMI1S- αἰτέω
 1752. παρὰ P--------- παρά
 1753. σοῦ RP--GS---- σύ
 1754. μὴ D--------- μή
 1755. ἀποστρέψῃς VA--AAS2S- στρέφω ἀπο
 1756. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1757. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1758. σου RP--GS---- σύ
 1759. καὶ C--------- καί
 1760. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1761. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1762. Βηρσαβεε N---DSF--- Βηρσαβεε
 1763. λάλει V2--PAD2S- λαλέω
 1764. 1/3Kgs 2:17
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1767. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1768. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 1769. δὴ X--------- δή
 1770. πρὸς P--------- πρός
 1771. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 1772. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1773. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1774. ὅτι C--------- ὅτι
 1775. οὐκ D--------- οὐ
 1776. ἀποστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἀπο
 1777. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1778. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1779. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1780. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1781. σοῦ RP--GS---- σύ
 1782. καὶ C--------- καί
 1783. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 1784. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1785. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1786. Αβισακ N---ASF--- Αβισακ
 1787. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1788. Σωμανῖτιν N3I-ASF--- Σωμανῖτις
 1789. εἰς P--------- εἰς
 1790. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1791. 1/3Kgs 2:18
 1792. καὶ C--------- καί
 1793. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1794. Βηρσαβεε N---NSF--- Βηρσαβεε
 1795. καλῶς D--------- καλῶς
 1796. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1797. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 1798. περὶ P--------- περί
 1799. σοῦ RP--GS---- σύ
 1800. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1801. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1802. 1/3Kgs 2:19
 1803. καὶ C--------- καί
 1804. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 1805. Βηρσαβεε N---NSF--- Βηρσαβεε
 1806. πρὸς P--------- πρός
 1807. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1808. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1809. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 1810. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 1811. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1812. περὶ P--------- περί
 1813. Αδωνιου N1T-GSM--- Αδωνίας
 1814. καὶ C--------- καί
 1815. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 1816. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1817. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1818. εἰς P--------- εἰς
 1819. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 1820. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1821. καὶ C--------- καί
 1822. κατεφίλησεν VAI-AAI3S- φιλέω κατα
 1823. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1824. καὶ C--------- καί
 1825. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 1826. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1827. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1828. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 1829. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1830. καὶ C--------- καί
 1831. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 1832. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 1833. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1834. μητρὶ N3--DSF--- μήτηρ
 1835. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1836. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1837. καὶ C--------- καί
 1838. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 1839. ἐκ P--------- ἐκ
 1840. δεξιῶν A1A-GPF--- δεξιός
 1841. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1842. 1/3Kgs 2:20
 1843. καὶ C--------- καί
 1844. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1845. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1846. αἴτησιν N3I-ASF--- αἴτησις
 1847. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1848. μικρὰν A1A-ASF--- μικρός
 1849. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1850. αἰτοῦμαι V2--PMI1S- αἰτέω
 1851. παρὰ P--------- παρά
 1852. σοῦ RP--GS---- σύ
 1853. μὴ D--------- μή
 1854. ἀποστρέψῃς VA--AAS2S- στρέφω ἀπο
 1855. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1856. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1857. σου RP--GS---- σύ
 1858. καὶ C--------- καί
 1859. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1860. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1861. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1862. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1863. αἴτησαι VA--AMD2S- αἰτέω
 1864. μῆτερ N3--VSF--- μήτηρ
 1865. ἐμή A1--VSF--- ἐμός
 1866. ὅτι C--------- ὅτι
 1867. οὐκ D--------- οὐ
 1868. ἀποστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἀπο
 1869. σε RP--AS---- σύ
 1870. 1/3Kgs 2:21
 1871. καὶ C--------- καί
 1872. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1873. δοθήτω VC--APD3S- δίδωμι
 1874. δὲ X--------- δέ
 1875. Αβισακ N---NSF--- Αβισακ
 1876. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1877. Σωμανῖτις N3I-NSF--- Σωμανῖτις
 1878. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1879. Αδωνια N1T-DSM--- Αδωνίας
 1880. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1881. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 1882. σου RP--GS---- σύ
 1883. εἰς P--------- εἰς
 1884. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1885. 1/3Kgs 2:22
 1886. καὶ C--------- καί
 1887. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1888. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1889. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1890. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1891. καὶ C--------- καί
 1892. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1893. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1894. μητρὶ N3--DSF--- μήτηρ
 1895. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1896. καὶ D--------- καί
 1897. ἵνα C--------- ἵνα
 1898. τί RI--ASN--- τίς
 1899. σὺ RP--NS---- σύ
 1900. ᾔτησαι VAI-AMI2S- αἰτέω
 1901. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1902. Αβισακ N---ASF--- Αβισακ
 1903. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1904. Αδωνια N1T-DSM--- Αδωνίας
 1905. καὶ C--------- καί
 1906. αἴτησαι VA--AAN--- αἰτέω
 1907. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1908. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1909. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1910. ὅτι C--------- ὅτι
 1911. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1912. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 1913. μου RP--GS---- ἐγώ
 1914. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1915. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1916. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1917. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 1918. καὶ C--------- καί
 1919. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1920. Αβιαθαρ N---NSM--- Αβιαθαρ
 1921. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1922. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 1923. καὶ C--------- καί
 1924. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1925. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1926. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1927. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1928. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουια
 1929. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1930. ἀρχιστράτηγος N2--NSM--- ἀρχιστράτηγος
 1931. ἑταῖρος N2--NSM--- ἑταῖρος
 1932. 1/3Kgs 2:23
 1933. καὶ C--------- καί
 1934. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 1935. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1936. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1937. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1938. κατὰ P--------- κατά
 1939. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1940. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1941. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1942. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1943. ποιήσαι VA--AAO3S- ποιέω
 1944. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1945. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1946. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1947. καὶ C--------- καί
 1948. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1949. προσθείη VE--AAO3S- τίθημι προς
 1950. ὅτι C--------- ὅτι
 1951. κατὰ P--------- κατά
 1952. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1953. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1954. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1955. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1956. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 1957. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1958. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1959. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 1960. 1/3Kgs 2:24
 1961. καὶ C--------- καί
 1962. νῦν D--------- νῦν
 1963. ζῇ VA--AAS3S- ζάω
 1964. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1965. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1966. ἡτοίμασέν VAI-AAI3S- ἑτοιμάζω
 1967. με RP--AS---- ἐγώ
 1968. καὶ C--------- καί
 1969. ἔθετό VEI-AMI3S- τίθημι
 1970. με RP--AS---- ἐγώ
 1971. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1972. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1973. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 1974. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1975. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1976. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1977. μου RP--GS---- ἐγώ
 1978. καὶ C--------- καί
 1979. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1980. ἐποίησέν VAI-AAI3S- ποιέω
 1981. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1982. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1983. καθὼς D--------- καθώς
 1984. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1985. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1986. ὅτι C--------- ὅτι
 1987. σήμερον D--------- σήμερον
 1988. θανατωθήσεται VC--FPI3S- θανατόω
 1989. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 1990. 1/3Kgs 2:25
 1991. καὶ C--------- καί
 1992. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1993. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1994. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1995. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1996. ἐν P--------- ἐν
 1997. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1998. Βαναιου N---GSM--- Βαναιας
 1999. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2000. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 2001. καὶ C--------- καί
 2002. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 2003. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2004. καὶ C--------- καί
 2005. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2006. Αδωνιας N1T-NSM--- Αδωνίας
 2007. ἐν P--------- ἐν
 2008. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2009. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2010. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2011. 1/3Kgs 2:26
 2012. καὶ C--------- καί
 2013. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2014. Αβιαθαρ N---DSM--- Αβιαθαρ
 2015. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2016. ἱερεῖ N3V-DSM--- ἱερεύς
 2017. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2018. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2019. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2020. ἀπότρεχε V1--PAD2S- τρέχω ἀπο
 2021. σὺ RP--NS---- σύ
 2022. εἰς P--------- εἰς
 2023. Αναθωθ N---ASM--- Αναθωθ
 2024. εἰς P--------- εἰς
 2025. ἀγρόν N2--ASM--- ἀγρός
 2026. σου RP--GS---- σύ
 2027. ὅτι C--------- ὅτι
 2028. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2029. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2030. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2031. σὺ RP--NS---- σύ
 2032. ἐν P--------- ἐν
 2033. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2034. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2035. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 2036. καὶ C--------- καί
 2037. οὐ D--------- οὐ
 2038. θανατώσω VF--FAI1S- θανατόω
 2039. σε RP--AS---- σύ
 2040. ὅτι C--------- ὅτι
 2041. ἦρας VAI-AAI2S- αἴρω
 2042. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2043. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 2044. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2045. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2046. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2047. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2048. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2049. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 2050. μου RP--GS---- ἐγώ
 2051. καὶ C--------- καί
 2052. ὅτι C--------- ὅτι
 2053. ἐκακουχήθης VCI-API2S- κακόω
 2054. ἐν P--------- ἐν
 2055. ἅπασιν A3P-DPM--- ἅπας
 2056. οἷς RR--DPM--- ὅς
 2057. ἐκακουχήθη VCI-API3S- κακόω
 2058. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2059. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 2060. μου RP--GS---- ἐγώ
 2061. 1/3Kgs 2:27
 2062. καὶ C--------- καί
 2063. ἐξέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐκ
 2064. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 2065. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2066. Αβιαθαρ N---ASM--- Αβιαθαρ
 2067. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2068. μὴ D--------- μή
 2069. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2070. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 2071. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2072. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2073. πληρωθῆναι VC--APN--- πληρόω
 2074. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2075. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2076. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2077. ὃ RR--ASN--- ὅς
 2078. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2079. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2080. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2081. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2082. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 2083. ἐν P--------- ἐν
 2084. Σηλωμ N---DSF--- Σηλωμ
 2085. 1/3Kgs 2:28
 2086. καὶ C--------- καί
 2087. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2088. ἀκοὴ N1--NSF--- ἀκοή
 2089. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2090. ἕως P--------- ἕως
 2091. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 2092. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2093. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2094. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουια
 2095. ὅτι C--------- ὅτι
 2096. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2097. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2098. κεκλικὼς VX--XAPNSM κλίνω
 2099. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2100. Αδωνιου N1T-GSM--- Αδωνίας
 2101. καὶ C--------- καί
 2102. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2103. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 2104. οὐκ D--------- οὐ
 2105. ἔκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω
 2106. καὶ C--------- καί
 2107. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 2108. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2109. εἰς P--------- εἰς
 2110. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2111. σκήνωμα N3M-ASN--- σκήνωμα
 2112. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2113. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. κατέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω κατα
 2116. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2117. κεράτων N3T-GPN--- κέρας
 2118. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2119. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 2120. 1/3Kgs 2:29
 2121. καὶ C--------- καί
 2122. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2123. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2124. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2125. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2126. ὅτι C--------- ὅτι
 2127. ἔφυγεν V1I-IAI3S- φεύγω
 2128. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2129. εἰς P--------- εἰς
 2130. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2131. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 2132. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2133. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2134. καὶ C--------- καί
 2135. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2136. κατέχει V1--PAI3S- ἔχω κατα
 2137. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2138. κεράτων N3T-GPN--- κέρας
 2139. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2140. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 2141. καὶ C--------- καί
 2142. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2143. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 2144. πρὸς P--------- πρός
 2145. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 2146. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2147. τί RI--ASN--- τίς
 2148. γέγονέν VX--XAI3S- γίγνομαι
 2149. σοι RP--DS---- σύ
 2150. ὅτι C--------- ὅτι
 2151. πέφευγας VX--XAI2S- φεύγω
 2152. εἰς P--------- εἰς
 2153. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2154. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 2155. καὶ C--------- καί
 2156. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2157. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2158. ὅτι C--------- ὅτι
 2159. ἐφοβήθην VCI-API1S- φοβέω
 2160. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2161. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2162. σου RP--GS---- σύ
 2163. καὶ C--------- καί
 2164. ἔφυγον VBI-AAI1S- φεύγω
 2165. πρὸς P--------- πρός
 2166. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2167. καὶ C--------- καί
 2168. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2169. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 2170. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2171. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2172. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2173. Βαναιου N---ASM--- Βαναιας
 2174. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2175. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 2176. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2177. πορεύου VA--AMD2S- πορεύομαι
 2178. καὶ C--------- καί
 2179. ἄνελε VB--AAD2S- αἱρέω ἀνα
 2180. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2181. καὶ C--------- καί
 2182. θάψον VA--AAD2S- θάπτω
 2183. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2184. 1/3Kgs 2:30
 2185. καὶ C--------- καί
 2186. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2187. Βαναιου N---NSM--- Βαναιας
 2188. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2189. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 2190. πρὸς P--------- πρός
 2191. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 2192. εἰς P--------- εἰς
 2193. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2194. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 2195. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2196. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2197. καὶ C--------- καί
 2198. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2199. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2200. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2201. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2202. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2203. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2204. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 2205. καὶ C--------- καί
 2206. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2207. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2208. οὐκ D--------- οὐ
 2209. ἐκπορεύομαι V1--PMI1S- πορεύομαι ἐκ
 2210. ὅτι C--------- ὅτι
 2211. ὧδε D--------- ὧδε
 2212. ἀποθανοῦμαι VF2-FMI1S- θνήσκω ἀπο
 2213. καὶ C--------- καί
 2214. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 2215. Βαναιας N---NSM--- Βαναιας
 2216. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2217. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 2218. καὶ C--------- καί
 2219. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2220. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2221. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2222. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2223. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2224. λελάληκεν VX--XAI3S- λαλέω
 2225. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2226. καὶ C--------- καί
 2227. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2228. ἀποκέκριταί VM--XMI3S- κρίνω ἀπο
 2229. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2230. 1/3Kgs 2:31
 2231. καὶ C--------- καί
 2232. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2233. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2234. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2235. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2236. πορεύου VA--AMD2S- πορεύομαι
 2237. καὶ C--------- καί
 2238. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 2239. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2240. καθὼς D--------- καθώς
 2241. εἴρηκεν VX--XAI3S- εἶπον
 2242. καὶ C--------- καί
 2243. ἄνελε VB--AAD2S- αἱρέω ἀνα
 2244. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2245. καὶ C--------- καί
 2246. θάψεις VF--FAI2S- θάπτω
 2247. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2248. καὶ C--------- καί
 2249. ἐξαρεῖς VF2-FAI2S- αἴρω ἐκ
 2250. σήμερον D--------- σήμερον
 2251. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2252. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2253. ὃ RR--ASN--- ὅς
 2254. δωρεὰν N1A-ASF--- δωρεά
 2255. ἐξέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐκ
 2256. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2257. ἀπ' P--------- ἀπό
 2258. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2259. καὶ C--------- καί
 2260. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2261. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2262. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2263. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2264. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 2265. μου RP--GS---- ἐγώ
 2266. 1/3Kgs 2:32
 2267. καὶ C--------- καί
 2268. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 2269. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2270. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2271. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2272. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2273. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 2274. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2275. εἰς P--------- εἰς
 2276. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2277. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2278. ὡς C--------- ὡς
 2279. ἀπήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω ἀπο
 2280. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2281. δυσὶν M---DPM--- δύο
 2282. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 2283. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2284. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 2285. καὶ C--------- καί
 2286. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 2287. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2288. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2289. καὶ C--------- καί
 2290. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 2291. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2292. ἐν P--------- ἐν
 2293. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2294. καὶ C--------- καί
 2295. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2296. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 2297. μου RP--GS---- ἐγώ
 2298. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2299. οὐκ D--------- οὐ
 2300. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 2301. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2302. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2303. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2304. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2305. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 2306. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2307. Νηρ N---GSM--- Νηρ
 2308. ἀρχιστράτηγον N2--ASM--- ἀρχιστράτηγος
 2309. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2310. καὶ C--------- καί
 2311. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2312. Αμεσσα N---ASM--- Αμεσσα
 2313. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2314. Ιεθερ N---GSM--- Ιεθερ
 2315. ἀρχιστράτηγον N2--ASM--- ἀρχιστράτηγος
 2316. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 2317. 1/3Kgs 2:33
 2318. καὶ C--------- καί
 2319. ἐπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἐπι
 2320. τὰ RA--APN--- ὁ
 2321. αἵματα N3M-APN--- αἷμα
 2322. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2323. εἰς P--------- εἰς
 2324. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2325. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2326. καὶ C--------- καί
 2327. εἰς P--------- εἰς
 2328. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2329. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2330. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 2331. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2332. εἰς P--------- εἰς
 2333. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2334. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2335. καὶ C--------- καί
 2336. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2337. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 2338. καὶ C--------- καί
 2339. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2340. σπέρματι N3M-DSN--- σπέρμα
 2341. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2342. καὶ C--------- καί
 2343. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2344. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2345. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2346. καὶ C--------- καί
 2347. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2348. θρόνῳ N2--DSM--- θρόνος
 2349. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2350. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 2351. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2352. ἕως P--------- ἕως
 2353. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 2354. παρὰ P--------- παρά
 2355. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2356. 1/3Kgs 2:34
 2357. καὶ C--------- καί
 2358. ἀπήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω ἀπο
 2359. Βαναιου N---NSM--- Βαναιας
 2360. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2361. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 2362. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2363. Ιωαβ N---DSM--- Ιωαβ
 2364. καὶ C--------- καί
 2365. ἐθανάτωσεν VAI-AAI3S- θανατόω
 2366. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2367. καὶ C--------- καί
 2368. ἔθαψεν VAI-AAI3S- θάπτω
 2369. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2370. ἐν P--------- ἐν
 2371. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2372. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2373. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2374. ἐν P--------- ἐν
 2375. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2376. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 2377. 1/3Kgs 2:35
 2378. καὶ C--------- καί
 2379. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2380. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2381. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2382. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2383. Βαναιου N---ASM--- Βαναιας
 2384. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2385. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 2386. ἀντ' P--------- ἀντί
 2387. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2388. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2389. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2390. στρατηγίαν N1A-ASF--- στρατηγία
 2391. καὶ C--------- καί
 2392. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2393. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 2394. κατωρθοῦτο V4I-IAI3S- ὀρθόω κατα
 2395. ἐν P--------- ἐν
 2396. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2397. καὶ C--------- καί
 2398. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2399. Σαδωκ N---ASM--- Σαδωκ
 2400. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2401. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 2402. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2403. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2404. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2405. εἰς P--------- εἰς
 2406. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 2407. πρῶτον A1--ASMS-- πρῶτος
 2408. ἀντὶ P--------- ἀντί
 2409. Αβιαθαρ N---GSM--- Αβιαθαρ
 2410. 1/3Kgs 2:35a
 2411. καὶ C--------- καί
 2412. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2413. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2414. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 2415. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2416. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2417. καὶ C--------- καί
 2418. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 2419. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 2420. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2421. καὶ C--------- καί
 2422. πλάτος N3E-NSN--- πλάτος
 2423. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 2424. ὡς C--------- ὡς
 2425. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2426. ἄμμος N2--NSF--- ἄμμος
 2427. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2428. παρὰ P--------- παρά
 2429. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2430. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2431. 1/3Kgs 2:35b
 2432. καὶ C--------- καί
 2433. ἐπληθύνθη VCI-API3S- πληθύνω
 2434. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2435. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 2436. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 2437. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2438. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2439. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2440. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 2441. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2442. ἀρχαίων A1A-GPM--- ἀρχαῖος
 2443. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2444. καὶ C--------- καί
 2445. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2446. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2447. φρονίμους A1B-APM--- φρόνιμος
 2448. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2449. 1/3Kgs 2:35c
 2450. καὶ C--------- καί
 2451. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2452. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2453. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 2454. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 2455. καὶ C--------- καί
 2456. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 2457. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2458. εἰς P--------- εἰς
 2459. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2460. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2461. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 2462. ἕως P--------- ἕως
 2463. συντελέσαι VA--AAN--- τελέω συν
 2464. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2465. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2466. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2467. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2468. καὶ C--------- καί
 2469. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2470. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2471. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2472. ἐν P--------- ἐν
 2473. πρώτοις A1--DPMS-- πρῶτος
 2474. καὶ C--------- καί
 2475. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2476. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 2477. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 2478. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 2479. ἐν P--------- ἐν
 2480. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 2481. ἔτεσιν N3E-DPN--- ἔτος
 2482. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2483. καὶ C--------- καί
 2484. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 2485. 1/3Kgs 2:35d
 2486. καὶ C--------- καί
 2487. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2488. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2489. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2490. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 2491. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2492. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 2493. ἄρσιν N3I-ASF--- ἄρσις
 2494. καὶ C--------- καί
 2495. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 2496. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2497. λατόμων V2--PAPNSM λατομέω
 2498. ἐν P--------- ἐν
 2499. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2500. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 2501. 1/3Kgs 2:35e
 2502. καὶ C--------- καί
 2503. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2504. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 2505. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2506. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2507. καὶ C--------- καί
 2508. τὰ RA--APN--- ὁ
 2509. ὑποστηρίγματα N3--APN--- ὑποστήριγμα
 2510. καὶ C--------- καί
 2511. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2512. λουτῆρας N3--APM--- λουτήρ
 2513. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2514. μεγάλους A1--APM--- μέγας
 2515. καὶ C--------- καί
 2516. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2517. στύλους N2--APM--- στῦλος
 2518. καὶ C--------- καί
 2519. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2520. κρήνην N1--ASF--- κρήνη
 2521. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2522. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 2523. καὶ C--------- καί
 2524. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2525. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2526. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2527. χαλκῆν A1C-ASF--- χαλκοῦς
 2528. 1/3Kgs 2:35f
 2529. καὶ C--------- καί
 2530. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2531. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2532. ἄκραν A1A-ASF--- ἄκρος
 2533. καὶ C--------- καί
 2534. τὰς RA--APF--- ὁ
 2535. ἐπάλξεις N3I-APF--- ἐπάλξις
 2536. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2537. καὶ C--------- καί
 2538. διέκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω δια
 2539. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2540. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2541. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 2542. οὕτως D--------- οὕτως
 2543. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 2544. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 2545. ἀνέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω ἀνα
 2546. ἐκ P--------- ἐκ
 2547. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2548. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2549. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 2550. εἰς P--------- εἰς
 2551. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2552. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2553. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2554. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2555. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2556. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2557. τότε D--------- τότε
 2558. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2559. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2560. ἄκραν A1A-ASF--- ἄκρος
 2561. 1/3Kgs 2:35g
 2562. καὶ C--------- καί
 2563. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 2564. ἀνέφερεν V1I-IAI3S- φέρω ἀνα
 2565. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 2566. ἐν P--------- ἐν
 2567. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2568. ἐνιαυτῷ N2--DSM--- ἐνιαυτός
 2569. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 2570. καὶ C--------- καί
 2571. εἰρηνικὰς A1--APF--- εἰρηνικός
 2572. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2573. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2574. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 2575. ὃ RR--ASN--- ὅς
 2576. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2577. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2578. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2579. καὶ C--------- καί
 2580. ἐθυμία V1I-IAI3S- θυμιάζω
 2581. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2582. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2583. καὶ C--------- καί
 2584. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 2585. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2586. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2587. 1/3Kgs 2:35h
 2588. καὶ C--------- καί
 2589. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2590. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2591. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 2592. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2593. καθεσταμένοι VMI-XMPNPM ἵστημι κατα
 2594. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2595. τὰ RA--APN--- ὁ
 2596. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2597. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2598. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 2599. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 2600. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2601. καὶ C--------- καί
 2602. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 2603. ἐπιστάται N1--NPM--- ἐπιστάτης
 2604. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2605. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2606. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2607. ποιούντων V2--PAPGPM ποιέω
 2608. τὰ RA--APN--- ὁ
 2609. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2610. 1/3Kgs 2:35i
 2611. καὶ C--------- καί
 2612. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2613. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2614. Ασσουρ N---ASF--- Ασσουρ
 2615. καὶ C--------- καί
 2616. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2617. Μαγδω N---ASF--- Μαγδω
 2618. καὶ C--------- καί
 2619. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2620. Γαζερ N---ASF--- Γαζερ
 2621. καὶ C--------- καί
 2622. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2623. Βαιθωρων N---ASF--- Βαιθωρων
 2624. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2625. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 2626. καὶ C--------- καί
 2627. τὰ RA--APN--- ὁ
 2628. Βααλαθ N---APN--- Βααλαθ
 2629. 1/3Kgs 2:35k
 2630. πλὴν D--------- πλήν
 2631. μετὰ P--------- μετά
 2632. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2633. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 2634. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2635. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2636. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2637. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2638. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2639. καὶ C--------- καί
 2640. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2641. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 2642. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 2643. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 2644. μετὰ P--------- μετά
 2645. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2646. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 2647. τὰς RA--APF--- ὁ
 2648. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 2649. ταύτας RD--APF--- οὗτος
 2650. 1/3Kgs 2:35l
 2651. καὶ C--------- καί
 2652. ἐν P--------- ἐν
 2653. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2654. ἔτι D--------- ἔτι
 2655. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2656. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 2657. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 2658. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2659. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2660. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2661. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2662. μετὰ P--------- μετά
 2663. σοῦ RP--GS---- σύ
 2664. Σεμεϊ N---GSM--- Σεμεϊ
 2665. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2666. Γηρα N---GSM--- Γηρα
 2667. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2668. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 2669. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2670. Ιεμινι N---GSM--- Ιεμινι
 2671. ἐκ P--------- ἐκ
 2672. Χεβρων N---GSF--- Χεβρων
 2673. 1/3Kgs 2:35m
 2674. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 2675. κατηράσατό VAI-AMI3S- ἀράομαι κατα
 2676. με RP--AS---- ἐγώ
 2677. κατάραν N1A-ASF--- κατάρα
 2678. ὀδυνηρὰν A1A-ASF--- ὀδυνηρός
 2679. ἐν P--------- ἐν
 2680. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2681. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2682. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 2683. εἰς P--------- εἰς
 2684. παρεμβολάς N1--APF--- παρεμβολή
 2685. 1/3Kgs 2:35n
 2686. καὶ C--------- καί
 2687. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2688. κατέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω κατα
 2689. εἰς P--------- εἰς
 2690. ἀπαντήν N1--ASF--- ἀπαντή
 2691. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2692. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2693. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2694. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 2695. καὶ C--------- καί
 2696. ὤμοσα VAI-AAI1S- ὄμνυμι
 2697. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2698. κατὰ P--------- κατά
 2699. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2700. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2701. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2702. εἰ C--------- εἰ
 2703. θανατωθήσεται VC--FPI3S- θανατόω
 2704. ἐν P--------- ἐν
 2705. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2706. 1/3Kgs 2:35o
 2707. καὶ C--------- καί
 2708. νῦν D--------- νῦν
 2709. μὴ D--------- μή
 2710. ἀθῳώσῃς VF--FAI2S- ἀθῳόω
 2711. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2712. ὅτι C--------- ὅτι
 2713. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2714. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 2715. σὺ RP--NS---- σύ
 2716. καὶ C--------- καί
 2717. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 2718. ἃ RR--APN--- ὅς
 2719. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 2720. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2721. καὶ C--------- καί
 2722. κατάξεις VF--FAI2S- ἄγω κατα
 2723. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2724. πολιὰν N1A-ASF--- πολιά
 2725. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2726. ἐν P--------- ἐν
 2727. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 2728. εἰς P--------- εἰς
 2729. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 2730. 1/3Kgs 2:36
 2731. καὶ C--------- καί
 2732. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2733. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2734. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2735. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2736. Σεμεϊ N---ASM--- Σεμεϊ
 2737. καὶ C--------- καί
 2738. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2739. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2740. οἰκοδόμησον VA--AAD2S- οἰκοδομέω
 2741. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 2742. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2743. ἐν P--------- ἐν
 2744. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2745. καὶ C--------- καί
 2746. κάθου V1--PMD2S- ἧμαι κατα
 2747. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2748. καὶ C--------- καί
 2749. οὐκ D--------- οὐ
 2750. ἐξελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι ἐκ
 2751. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 2752. οὐδαμοῦ D--------- οὐδαμοῦ
 2753. 1/3Kgs 2:37
 2754. καὶ C--------- καί
 2755. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2756. ἐν P--------- ἐν
 2757. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2758. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2759. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2760. ἐξόδου N2--GSF--- ἔξοδος
 2761. σου RP--GS---- σύ
 2762. καὶ C--------- καί
 2763. διαβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω δια
 2764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2765. χειμάρρουν A1C-ASM--- χειμάρρους
 2766. Κεδρων N---GSF--- Κεδρων
 2767. γινώσκων V1--PAPNSM γιγνώσκω
 2768. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 2769. ὅτι C--------- ὅτι
 2770. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 2771. ἀποθανῇ VB--AAS3S- θνήσκω ἀπο
 2772. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2773. αἷμά N3M-NSN--- αἷμα
 2774. σου RP--GS---- σύ
 2775. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2776. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2777. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2778. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 2779. σου RP--GS---- σύ
 2780. καὶ C--------- καί
 2781. ὥρκισεν VAI-AAI3S- ὁρκίζω
 2782. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2783. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2784. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2785. ἐν P--------- ἐν
 2786. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2787. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2788. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2789. 1/3Kgs 2:38
 2790. καὶ C--------- καί
 2791. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2792. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 2793. πρὸς P--------- πρός
 2794. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2795. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2796. ἀγαθὸν A1A-ASN--- ἀγαθός
 2797. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2798. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2799. ὃ RR--ASN--- ὅς
 2800. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 2801. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 2802. μου RP--GS---- ἐγώ
 2803. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2804. οὕτω D--------- οὕτως
 2805. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 2806. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2807. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 2808. σου RP--GS---- σύ
 2809. καὶ C--------- καί
 2810. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 2811. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 2812. ἐν P--------- ἐν
 2813. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2814. τρία A3--APN--- τρεῖς
 2815. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2816. 1/3Kgs 2:39
 2817. καὶ C--------- καί
 2818. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2819. μετὰ P--------- μετά
 2820. τρία A3--APN--- τρεῖς
 2821. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2822. καὶ C--------- καί
 2823. ἀπέδρασαν VBI-AAI3P- διδράσκω ἀπο
 2824. δύο M--------- δύο
 2825. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 2826. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2827. Σεμεϊ N---GSM--- Σεμεϊ
 2828. πρὸς P--------- πρός
 2829. Αγχους N---ASM--- Αγχους
 2830. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2831. Μααχα N---GSM--- Μααχα
 2832. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2833. Γεθ N---GSF--- Γεθ
 2834. καὶ C--------- καί
 2835. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2836. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2837. Σεμεϊ N---DSM--- Σεμεϊ
 2838. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2839. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2840. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2841. δοῦλοί N2--NPM--- δοῦλος
 2842. σου RP--GS---- σύ
 2843. ἐν P--------- ἐν
 2844. Γεθ N---DSF--- Γεθ
 2845. 1/3Kgs 2:40
 2846. καὶ C--------- καί
 2847. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2848. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 2849. καὶ C--------- καί
 2850. ἐπέσαξε VAI-AAI3S- σάττω ἐπι
 2851. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2852. ὄνον N2--ASF--- ὄνος
 2853. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2854. καὶ C--------- καί
 2855. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2856. εἰς P--------- εἰς
 2857. Γεθ N---ASF--- Γεθ
 2858. πρὸς P--------- πρός
 2859. Αγχους N---ASM--- Αγχους
 2860. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2861. ἐκζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω ἐκ
 2862. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2863. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 2864. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2865. καὶ C--------- καί
 2866. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2867. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 2868. καὶ C--------- καί
 2869. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 2870. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2871. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 2872. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2873. ἐκ P--------- ἐκ
 2874. Γεθ N---GSF--- Γεθ
 2875. 1/3Kgs 2:41
 2876. καὶ C--------- καί
 2877. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2878. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2879. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2880. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2881. ὅτι C--------- ὅτι
 2882. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2883. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 2884. ἐξ P--------- ἐκ
 2885. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 2886. εἰς P--------- εἰς
 2887. Γεθ N---ASF--- Γεθ
 2888. καὶ C--------- καί
 2889. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 2890. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2891. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 2892. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2893. 1/3Kgs 2:42
 2894. καὶ C--------- καί
 2895. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2896. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2897. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2898. καὶ C--------- καί
 2899. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2900. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2901. Σεμεϊ N---ASM--- Σεμεϊ
 2902. καὶ C--------- καί
 2903. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2904. πρὸς P--------- πρός
 2905. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2906. οὐχὶ D--------- οὐ
 2907. ὥρκισά VAI-AAI1S- ὁρκίζω
 2908. σε RP--AS---- σύ
 2909. κατὰ P--------- κατά
 2910. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2911. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2912. καὶ C--------- καί
 2913. ἐπεμαρτυράμην VAI-AMI1S- μαρτυρέω ἐπι
 2914. σοι RP--DS---- σύ
 2915. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2916. ἐν P--------- ἐν
 2917. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2918. ἂν X--------- ἄν
 2919. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2920. ἐξέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι ἐκ
 2921. ἐξ P--------- ἐκ
 2922. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 2923. καὶ C--------- καί
 2924. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 2925. εἰς P--------- εἰς
 2926. δεξιὰ A1A-APN--- δεξιός
 2927. ἢ C--------- ἤ
 2928. εἰς P--------- εἰς
 2929. ἀριστερά A1A-APN--- ἀριστερός
 2930. γινώσκων V1--PAPNSM γιγνώσκω
 2931. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 2932. ὅτι C--------- ὅτι
 2933. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 2934. ἀποθανῇ VB--AAS3S- θνήσκω ἀπο
 2935. 1/3Kgs 2:43
 2936. καὶ C--------- καί
 2937. τί RI--ASN--- τίς
 2938. ὅτι C--------- ὅτι
 2939. οὐκ D--------- οὐ
 2940. ἐφύλαξας VAI-AAI2S- φυλάσσω
 2941. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2942. ὅρκον N2--ASM--- ὅρκος
 2943. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2944. καὶ C--------- καί
 2945. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2946. ἐντολήν N1--ASF--- ἐντολή
 2947. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2948. ἐνετειλάμην VAI-AMI1S- τέλλομαι ἐν
 2949. κατὰ P--------- κατά
 2950. σοῦ RP--GS---- σύ
 2951. 1/3Kgs 2:44
 2952. καὶ C--------- καί
 2953. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2954. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2955. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2956. πρὸς P--------- πρός
 2957. Σεμεϊ N---ASM--- Σεμεϊ
 2958. σὺ RP--NS---- σύ
 2959. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 2960. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2961. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2962. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 2963. σου RP--GS---- σύ
 2964. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2965. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 2966. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2967. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 2968. σου RP--GS---- σύ
 2969. ἃ RR--APN--- ὅς
 2970. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2971. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2972. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 2973. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2974. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 2975. μου RP--GS---- ἐγώ
 2976. καὶ C--------- καί
 2977. ἀνταπέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 2978. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2979. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2980. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 2981. σου RP--GS---- σύ
 2982. εἰς P--------- εἰς
 2983. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 2984. σου RP--GS---- σύ
 2985. 1/3Kgs 2:45
 2986. καὶ C--------- καί
 2987. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2988. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2989. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 2990. ηὐλογημένος VMI-XMPNSM εὐλογέω
 2991. καὶ C--------- καί
 2992. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2993. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 2994. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 2995. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2996. ἕτοιμος A1--NSM--- ἕτοιμος
 2997. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2998. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2999. εἰς P--------- εἰς
 3000. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3001. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3002. 1/3Kgs 2:46
 3003. καὶ C--------- καί
 3004. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 3005. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3006. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3007. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3008. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3009. Βαναια N---DSM--- Βαναιας
 3010. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 3011. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 3012. καὶ C--------- καί
 3013. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3014. καὶ C--------- καί
 3015. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 3016. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3017. καὶ C--------- καί
 3018. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 3019. 1/3Kgs 2:46a
 3020. καὶ C--------- καί
 3021. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3022. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3023. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3024. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3025. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 3026. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3027. καὶ C--------- καί
 3028. σοφός A1--NSM--- σοφός
 3029. καὶ C--------- καί
 3030. Ιουδα N---NSM--- Ἰουδά
 3031. καὶ C--------- καί
 3032. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3033. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 3034. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3035. ὡς C--------- ὡς
 3036. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3037. ἄμμος N2--NSF--- ἄμμος
 3038. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3039. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3040. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3041. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 3042. εἰς P--------- εἰς
 3043. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 3044. ἐσθίοντες V1--PAPNPM ἐσθίω
 3045. καὶ C--------- καί
 3046. πίνοντες V1--PAPNPM πίνω
 3047. καὶ C--------- καί
 3048. χαίροντες V1--PAPNPM χαίρω
 3049. 1/3Kgs 2:46b
 3050. καὶ C--------- καί
 3051. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3052. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3053. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 3054. ἐν P--------- ἐν
 3055. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 3056. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3057. βασιλείαις N1A-DPF--- βασιλεία
 3058. καὶ C--------- καί
 3059. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3060. προσφέροντες V1--PAPNPM φέρω προς
 3061. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 3062. καὶ C--------- καί
 3063. ἐδούλευον V1I-IAI3P- δουλεύω
 3064. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3065. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3066. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 3067. τὰς RA--APF--- ὁ
 3068. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3069. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3070. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3071. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3072. 1/3Kgs 2:46c
 3073. καὶ C--------- καί
 3074. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3075. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 3076. διανοίγειν V1--PAN--- οἴγω δια ἀνα
 3077. τὰ RA--APN--- ὁ
 3078. δυναστεύματα N3M-APN--- δυνάστευμα
 3079. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3080. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 3081. 1/3Kgs 2:46d
 3082. καὶ C--------- καί
 3083. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3084. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 3085. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3086. Θερμαι N---ASF--- Θερμαι
 3087. ἐν P--------- ἐν
 3088. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3089. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 3090. 1/3Kgs 2:46e
 3091. καὶ C--------- καί
 3092. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 3093. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3094. ἄριστον N2N-NSN--- ἄριστον
 3095. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3096. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3097. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3098. κόροι N2--NPM--- κόρος
 3099. σεμιδάλεως N3I-GSF--- σεμίδαλις
 3100. καὶ C--------- καί
 3101. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 3102. κόροι N2--NPM--- κόρος
 3103. ἀλεύρου N2N-GSN--- ἄλευρον
 3104. κεκοπανισμένου VT--XMPGSN κοπανίζω
 3105. δέκα M--------- δέκα
 3106. μόσχοι N2--NPM--- μόσχος
 3107. ἐκλεκτοὶ A1--NPM--- ἐκλεκτός
 3108. καὶ C--------- καί
 3109. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 3110. βόες N3--NPM--- βοῦς
 3111. νομάδες N3D-NPM--- νομάς
 3112. καὶ C--------- καί
 3113. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3114. πρόβατα N2N-NPN--- πρόβατον
 3115. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 3116. ἐλάφων N2--GPM--- ἔλαφος
 3117. καὶ C--------- καί
 3118. δορκάδων N3D-GPF--- δορκάς
 3119. καὶ C--------- καί
 3120. ὀρνίθων N3--GPM--- ὄρνις
 3121. ἐκλεκτῶν A1--GPM--- ἐκλεκτός
 3122. νομάδων N3D-GPM--- νομάς
 3123. 1/3Kgs 2:46f
 3124. ὅτι C--------- ὅτι
 3125. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3126. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 3127. ἐν P--------- ἐν
 3128. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3129. πέραν P--------- πέραν
 3130. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3131. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 3132. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3133. Ραφι N---GSF--- Ραφι
 3134. ἕως P--------- ἕως
 3135. Γάζης N1A-GSF--- Γάζα
 3136. ἐν P--------- ἐν
 3137. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3138. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3139. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 3140. πέραν P--------- πέραν
 3141. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3142. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 3143. 1/3Kgs 2:46g
 3144. καὶ C--------- καί
 3145. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3146. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3147. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 3148. ἐκ P--------- ἐκ
 3149. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 3150. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3151. μερῶν N3E-GPN--- μέρος
 3152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3153. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 3154. καὶ C--------- καί
 3155. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 3156. Ιουδα N---NSM--- Ἰουδά
 3157. καὶ C--------- καί
 3158. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3159. πεποιθότες VX--XAPNPM πείθω
 3160. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 3161. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3162. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3163. ἄμπελον N2--ASF--- ἄμπελος
 3164. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3165. καὶ C--------- καί
 3166. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3167. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3168. συκῆν N1--ASF--- συκῆ
 3169. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3170. ἐσθίοντες V1--PAPNPM ἐσθίω
 3171. καὶ C--------- καί
 3172. πίνοντες V1--PAPNPM πίνω
 3173. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3174. Δαν N---GSM--- Δαν
 3175. καὶ C--------- καί
 3176. ἕως P--------- ἕως
 3177. Βηρσαβεε N---GSF--- Βηρσαβεε
 3178. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 3179. τὰς RA--APF--- ὁ
 3180. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3181. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 3182. 1/3Kgs 2:46h
 3183. καὶ C--------- καί
 3184. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3185. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3186. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 3187. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3188. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 3189. Αζαριον N---NSM--- Αζαριον
 3190. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3191. Σαδωκ N---GSM--- Σαδωκ
 3192. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3193. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 3194. καὶ C--------- καί
 3195. Ορνιου N---NSM--- Ορνιου
 3196. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3197. Ναθαν N---GSM--- Ναθαν
 3198. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 3199. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3200. ἐφεστηκότων VXI-XAPGPM ἵστημι ἐπι
 3201. καὶ C--------- καί
 3202. Εδραμ N---NSM--- Εδραμ
 3203. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3204. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3205. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3206. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3207. καὶ C--------- καί
 3208. Σουβα N---NSM--- Σουβα
 3209. γραμματεὺς N3V-NSM--- γραμματεύς
 3210. καὶ C--------- καί
 3211. Βασα N---NSM--- Βασα
 3212. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3213. Αχιθαλαμ N---GSM--- Αχιθαλαμ
 3214. ἀναμιμνῄσκων V1--PAPNSM μιμνήσκω ἀνα
 3215. καὶ C--------- καί
 3216. Αβι N---NSM--- Αβι
 3217. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3218. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 3219. ἀρχιστράτηγος N2--NSM--- ἀρχιστράτηγος
 3220. καὶ C--------- καί
 3221. Αχιρε N---NSM--- Αχιρε
 3222. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3223. Εδραϊ N---GSM--- Εδραϊ
 3224. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3225. τὰς RA--APF--- ὁ
 3226. ἄρσεις N3I-APF--- ἄρσις
 3227. καὶ C--------- καί
 3228. Βαναια N---NSM--- Βαναιας
 3229. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3230. Ιωδαε N---GSM--- Ιωδαε
 3231. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3232. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3233. αὐλαρχίας N1A-GSF--- αὐλαρχία
 3234. καὶ C--------- καί
 3235. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3236. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3237. πλινθείου N2N-GSN--- πλινθεῖον
 3238. καὶ C--------- καί
 3239. Ζαχουρ N---NSM--- Ζαχουρ
 3240. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3241. Ναθαν N---GSM--- Ναθαν
 3242. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3243. σύμβουλος N2--NSM--- σύμβουλος
 3244. 1/3Kgs 2:46i
 3245. καὶ C--------- καί
 3246. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3247. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3248. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3249. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3250. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 3251. τοκάδες N3D-NPF--- τοκάς
 3252. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 3253. εἰς P--------- εἰς
 3254. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 3255. καὶ C--------- καί
 3256. δώδεκα M--------- δώδεκα
 3257. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 3258. ἱππέων N3V-GPM--- ἱππεύς
 3259. 1/3Kgs 2:46k
 3260. καὶ C--------- καί
 3261. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3262. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 3263. ἐν P--------- ἐν
 3264. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3265. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3266. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 3267. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3268. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3269. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 3270. καὶ C--------- καί
 3271. ἕως P--------- ἕως
 3272. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3273. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 3274. καὶ C--------- καί
 3275. ἕως P--------- ἕως
 3276. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 3277. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3278. 1/3Kgs 2:46l
 3279. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3280. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3281. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3282. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 3283. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3284. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3285. καὶ C--------- καί
 3286. Ιουδα N---ASM--- Ἰουδά
 3287. ἐν P--------- ἐν
 3288. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 3289. 1/3Kgs 3:2
 3290. πλὴν D--------- πλήν
 3291. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3292. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3293. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3294. θυμιῶντες V3--PAPNPM θυμιάω
 3295. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3296. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3297. ὑψηλοῖς A1--DPM--- ὑψηλός
 3298. ὅτι C--------- ὅτι
 3299. οὐκ D--------- οὐ
 3300. ᾠκοδομήθη VCI-API3S- οἰκοδομέω
 3301. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 3302. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3303. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 3304. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3305. ἕως P--------- ἕως
 3306. νῦν D--------- νῦν
 3307. 1/3Kgs 3:3
 3308. καὶ C--------- καί
 3309. ἠγάπησεν VAI-AAI3S- ἀγαπάω
 3310. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 3311. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3312. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3313. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 3314. ἐν P--------- ἐν
 3315. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3316. προστάγμασιν N3M-DPN--- πρόσταγμα
 3317. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3318. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3319. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 3320. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3321. πλὴν D--------- πλήν
 3322. ἐν P--------- ἐν
 3323. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3324. ὑψηλοῖς A1--DPM--- ὑψηλός
 3325. ἔθυεν V1I-IAI3S- θύω
 3326. καὶ C--------- καί
 3327. ἐθυμία V1I-IAI3S- θυμιάζω
 3328. 1/3Kgs 3:4
 3329. καὶ C--------- καί
 3330. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 3331. καὶ C--------- καί
 3332. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 3333. εἰς P--------- εἰς
 3334. Γαβαων N---AS---- Γαβαων
 3335. θῦσαι VA--AAN--- θύω
 3336. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3337. ὅτι C--------- ὅτι
 3338. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 3339. ὑψηλοτάτη A1--NSFS-- ὑψηλός
 3340. καὶ C--------- καί
 3341. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 3342. χιλίαν A1A-ASF--- χίλιοι
 3343. ὁλοκαύτωσιν N3I-ASF--- ὁλοκαύτωσις
 3344. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 3345. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3346. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3347. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3348. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 3349. ἐν P--------- ἐν
 3350. Γαβαων N---DS---- Γαβαων
 3351. 1/3Kgs 3:5
 3352. καὶ C--------- καί
 3353. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 3354. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3355. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3356. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3357. ἐν P--------- ἐν
 3358. ὕπνῳ N2--DSM--- ὕπνος
 3359. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3360. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3361. καὶ C--------- καί
 3362. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3363. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3364. πρὸς P--------- πρός
 3365. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 3366. αἴτησαί VA--AMD2S- αἰτέω
 3367. τι RI--ASN--- τις
 3368. αἴτημα N3M-ASN--- αἴτημα
 3369. σαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3370. 1/3Kgs 3:6
 3371. καὶ C--------- καί
 3372. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3373. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3374. σὺ RP--NS---- σύ
 3375. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 3376. μετὰ P--------- μετά
 3377. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3378. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 3379. σου RP--GS---- σύ
 3380. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3381. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3382. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 3383. μου RP--GS---- ἐγώ
 3384. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3385. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 3386. καθὼς D--------- καθώς
 3387. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 3388. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 3389. σου RP--GS---- σύ
 3390. ἐν P--------- ἐν
 3391. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 3392. καὶ C--------- καί
 3393. ἐν P--------- ἐν
 3394. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 3395. καὶ C--------- καί
 3396. ἐν P--------- ἐν
 3397. εὐθύτητι N3T-DSF--- εὐθύτης
 3398. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3399. μετὰ P--------- μετά
 3400. σοῦ RP--GS---- σύ
 3401. καὶ C--------- καί
 3402. ἐφύλαξας VAI-AAI2S- φυλάσσω
 3403. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3404. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3405. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3406. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3407. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 3408. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3409. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 3410. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3411. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 3412. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3413. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3414. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3415. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 3416. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3417. ὡς C--------- ὡς
 3418. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3419. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 3420. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3421. 1/3Kgs 3:7
 3422. καὶ C--------- καί
 3423. νῦν D--------- νῦν
 3424. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3425. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3426. θεός N2--NSM--- θεός
 3427. μου RP--GS---- ἐγώ
 3428. σὺ RP--NS---- σύ
 3429. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 3430. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3431. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 3432. σου RP--GS---- σύ
 3433. ἀντὶ P--------- ἀντί
 3434. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3435. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3436. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 3437. μου RP--GS---- ἐγώ
 3438. καὶ C--------- καί
 3439. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3440. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3441. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 3442. μικρὸν A1A-ASN--- μικρός
 3443. καὶ C--------- καί
 3444. οὐκ D--------- οὐ
 3445. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 3446. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3447. ἔξοδόν N2--ASF--- ἔξοδος
 3448. μου RP--GS---- ἐγώ
 3449. καὶ C--------- καί
 3450. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3451. εἴσοδόν N2--ASF--- εἴσοδος
 3452. μου RP--GS---- ἐγώ
 3453. 1/3Kgs 3:8
 3454. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3455. δὲ X--------- δέ
 3456. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 3457. σου RP--GS---- σύ
 3458. ἐν P--------- ἐν
 3459. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 3460. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3461. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3462. σου RP--GS---- σύ
 3463. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3464. ἐξελέξω VAI-AMI2S- λέγω ἐκ
 3465. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3466. πολύν A3U-ASM--- πολύς
 3467. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3468. οὐκ D--------- οὐ
 3469. ἀριθμηθήσεται VC--FPI3S- ἀριθμέω
 3470. 1/3Kgs 3:9
 3471. καὶ C--------- καί
 3472. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 3473. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3474. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 3475. σου RP--GS---- σύ
 3476. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3477. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 3478. καὶ C--------- καί
 3479. διακρίνειν V1--PAN--- κρίνω δια
 3480. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3481. λαόν N2--ASM--- λαός
 3482. σου RP--GS---- σύ
 3483. ἐν P--------- ἐν
 3484. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 3485. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3486. συνίειν V7--PAN--- ἵημι συν
 3487. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3488. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3489. ἀγαθοῦ A1--GSM--- ἀγαθός
 3490. καὶ C--------- καί
 3491. κακοῦ A1--GSM--- κακός
 3492. ὅτι C--------- ὅτι
 3493. τίς RI--NSM--- τίς
 3494. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 3495. κρίνειν V1--PAN--- κρίνω
 3496. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3497. λαόν N2--ASM--- λαός
 3498. σου RP--GS---- σύ
 3499. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3500. βαρὺν A3U-ASM--- βαρύς
 3501. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 3502. 1/3Kgs 3:10
 3503. καὶ C--------- καί
 3504. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 3505. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3506. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3507. ὅτι C--------- ὅτι
 3508. ᾐτήσατο VAI-AMI3S- αἰτέω
 3509. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3510. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3511. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 3512. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3513. 1/3Kgs 3:11
 3514. καὶ C--------- καί
 3515. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3516. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3517. πρὸς P--------- πρός
 3518. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3519. ἀνθ' P--------- ἀντί
 3520. ὧν RR--GPM--- ὅς
 3521. ᾐτήσω VAI-AMI2S- αἰτέω
 3522. παρ' P--------- παρά
 3523. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3524. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3525. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 3526. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3527. καὶ C--------- καί
 3528. οὐκ D--------- οὐ
 3529. ᾐτήσω VAI-AMI2S- αἰτέω
 3530. σαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3531. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3532. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 3533. καὶ C--------- καί
 3534. οὐκ D--------- οὐ
 3535. ᾐτήσω VAI-AMI2S- αἰτέω
 3536. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 3537. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3538. ᾐτήσω VAI-AMI2S- αἰτέω
 3539. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 3540. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 3541. σου RP--GS---- σύ
 3542. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3543. ᾐτήσω VAI-AMI2S- αἰτέω
 3544. σαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3545. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 3546. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3547. εἰσακούειν V1--PAN--- ἀκούω εἰς
 3548. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 3549. 1/3Kgs 3:12
 3550. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3551. πεποίηκα VX--XAI1S- ποιέω
 3552. κατὰ P--------- κατά
 3553. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3554. ῥῆμά N3M-ASN--- ῥῆμα
 3555. σου RP--GS---- σύ
 3556. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3557. δέδωκά VX--XAI1S- δίδωμι
 3558. σοι RP--DS---- σύ
 3559. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3560. φρονίμην A1B-ASF--- φρόνιμος
 3561. καὶ C--------- καί
 3562. σοφήν A1--ASF--- σοφός
 3563. ὡς C--------- ὡς
 3564. σὺ RP--NS---- σύ
 3565. οὐ D--------- οὐ
 3566. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 3567. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 3568. σου RP--GS---- σύ
 3569. καὶ C--------- καί
 3570. μετὰ P--------- μετά
 3571. σὲ RP--AS---- σύ
 3572. οὐκ D--------- οὐ
 3573. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 3574. ὅμοιός A1A-NSM--- ὅμοιος
 3575. σοι RP--DS---- σύ
 3576. 1/3Kgs 3:13
 3577. καὶ C--------- καί
 3578. ἃ RR--APN--- ὅς
 3579. οὐκ D--------- οὐ
 3580. ᾐτήσω VAI-AMI2S- αἰτέω
 3581. δέδωκά VX--XAI1S- δίδωμι
 3582. σοι RP--DS---- σύ
 3583. καὶ C--------- καί
 3584. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 3585. καὶ C--------- καί
 3586. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3587. ὡς C--------- ὡς
 3588. οὐ D--------- οὐ
 3589. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 3590. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3591. ὅμοιός A1A-NSM--- ὅμοιος
 3592. σοι RP--DS---- σύ
 3593. ἐν P--------- ἐν
 3594. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 3595. 1/3Kgs 3:14
 3596. καὶ C--------- καί
 3597. ἐὰν C--------- ἐάν
 3598. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 3599. ἐν P--------- ἐν
 3600. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3601. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 3602. μου RP--GS---- ἐγώ
 3603. φυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω
 3604. τὰς RA--APF--- ὁ
 3605. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 3606. μου RP--GS---- ἐγώ
 3607. καὶ C--------- καί
 3608. τὰ RA--APN--- ὁ
 3609. προστάγματά N3M-APN--- πρόσταγμα
 3610. μου RP--GS---- ἐγώ
 3611. ὡς C--------- ὡς
 3612. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 3613. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3614. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3615. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 3616. σου RP--GS---- σύ
 3617. καὶ C--------- καί
 3618. πληθυνῶ VF2-FAI1S- πληθύνω
 3619. τὰς RA--APF--- ὁ
 3620. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3621. σου RP--GS---- σύ
 3622. 1/3Kgs 3:15
 3623. καὶ C--------- καί
 3624. ἐξυπνίσθη VC--API3S- ὑπνίζω ἐκ
 3625. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 3626. καὶ C--------- καί
 3627. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3628. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 3629. καὶ C--------- καί
 3630. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 3631. καὶ C--------- καί
 3632. παραγίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι παρα
 3633. εἰς P--------- εἰς
 3634. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3635. καὶ C--------- καί
 3636. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 3637. κατὰ P--------- κατά
 3638. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3639. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3640. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 3641. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3642. κατὰ P--------- κατά
 3643. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3644. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 3645. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3646. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3647. ἐν P--------- ἐν
 3648. Σιων N---DS---- Σιων
 3649. καὶ C--------- καί
 3650. ἀνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀνα
 3651. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 3652. καὶ C--------- καί
 3653. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3654. εἰρηνικὰς A1--APF--- εἰρηνικός
 3655. καὶ C--------- καί
 3656. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3657. πότον N2--ASM--- πότος
 3658. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 3659. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 3660. καὶ C--------- καί
 3661. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3662. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3663. παισὶν N3D-DPM--- παῖς
 3664. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3665. 1/3Kgs 3:16
 3666. τότε D--------- τότε
 3667. ὤφθησαν VVI-API3P- ὁράω
 3668. δύο M--------- δύο
 3669. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 3670. πόρναι N1--NPF--- πόρνη
 3671. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3672. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3673. καὶ C--------- καί
 3674. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 3675. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3676. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3677. 1/3Kgs 3:17
 3678. καὶ C--------- καί
 3679. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3680. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3681. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3682. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3683. μία A1A-NSF--- εἷς
 3684. ἐν P--------- ἐν
 3685. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3686. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3687. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3688. καὶ C--------- καί
 3689. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3690. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3691. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3692. οἰκοῦμεν V2--PAI1P- οἰκέω
 3693. ἐν P--------- ἐν
 3694. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3695. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 3696. καὶ C--------- καί
 3697. ἐτέκομεν VBI-AAI1P- τίκτω
 3698. ἐν P--------- ἐν
 3699. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3700. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3701. 1/3Kgs 3:18
 3702. καὶ C--------- καί
 3703. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3704. ἐν P--------- ἐν
 3705. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3706. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3707. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3708. τρίτῃ A1--DSF--- τρίτος
 3709. τεκούσης VB--AAPGSF τίκτω
 3710. μου RP--GS---- ἐγώ
 3711. καὶ C--------- καί
 3712. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 3713. καὶ C--------- καί
 3714. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3715. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3716. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3717. καὶ C--------- καί
 3718. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 3719. κατὰ P--------- κατά
 3720. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3721. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 3722. καὶ C--------- καί
 3723. οὐκ D--------- οὐ
 3724. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3725. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 3726. μεθ' P--------- μετά
 3727. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3728. πάρεξ P--------- πάρεξ
 3729. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 3730. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3731. ἐν P--------- ἐν
 3732. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3733. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3734. 1/3Kgs 3:19
 3735. καὶ C--------- καί
 3736. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 3737. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3738. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3739. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3740. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3741. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 3742. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3743. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3744. ὡς C--------- ὡς
 3745. ἐπεκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω ἐπι
 3746. ἐπ' P--------- ἐπί
 3747. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3748. 1/3Kgs 3:20
 3749. καὶ C--------- καί
 3750. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 3751. μέσης A1--GSF--- μέσος
 3752. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3753. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 3754. καὶ C--------- καί
 3755. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3756. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3757. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 3758. μου RP--GS---- ἐγώ
 3759. ἐκ P--------- ἐκ
 3760. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3761. ἀγκαλῶν N1--GPF--- ἀγκάλη
 3762. μου RP--GS---- ἐγώ
 3763. καὶ C--------- καί
 3764. ἐκοίμισεν VAI-AAI3S- κοιμίζω
 3765. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3766. ἐν P--------- ἐν
 3767. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3768. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 3769. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3770. καὶ C--------- καί
 3771. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3772. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 3773. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3774. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3775. τεθνηκότα VX--XAPASM θνήσκω
 3776. ἐκοίμισεν VAI-AAI3S- κοιμίζω
 3777. ἐν P--------- ἐν
 3778. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3779. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 3780. μου RP--GS---- ἐγώ
 3781. 1/3Kgs 3:21
 3782. καὶ C--------- καί
 3783. ἀνέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀνα
 3784. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3785. πρωὶ D--------- πρωΐ
 3786. θηλάσαι VA--AAN--- θηλάζω
 3787. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3788. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 3789. μου RP--GS---- ἐγώ
 3790. καὶ C--------- καί
 3791. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 3792. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3793. τεθνηκώς VX--XAPNSM θνήσκω
 3794. καὶ C--------- καί
 3795. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3796. κατενόησα VAI-AAI1S- νοέω κατα
 3797. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3798. πρωί D--------- πρωΐ
 3799. καὶ C--------- καί
 3800. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3801. οὐκ D--------- οὐ
 3802. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3803. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3804. υἱός N2--NSM--- υἱός
 3805. μου RP--GS---- ἐγώ
 3806. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3807. ἔτεκον VBI-AAI3P- τίκτω
 3808. 1/3Kgs 3:22
 3809. καὶ C--------- καί
 3810. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3811. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3812. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3813. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3814. ἑτέρα A1A-NSF--- ἕτερος
 3815. οὐχί D--------- οὐ
 3816. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3817. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3818. υἱός N2--NSM--- υἱός
 3819. μου RP--GS---- ἐγώ
 3820. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3821. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 3822. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3823. δὲ X--------- δέ
 3824. υἱός N2--NSM--- υἱός
 3825. σου RP--GS---- σύ
 3826. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3827. τεθνηκώς VX--XAPNSM θνήσκω
 3828. καὶ C--------- καί
 3829. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 3830. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3831. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3832. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3833. 1/3Kgs 3:23
 3834. καὶ C--------- καί
 3835. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3836. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3837. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3838. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 3839. σὺ RP--NS---- σύ
 3840. λέγεις V1--PAI2S- λέγω
 3841. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 3842. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3843. υἱός N2--NSM--- υἱός
 3844. μου RP--GS---- ἐγώ
 3845. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3846. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 3847. καὶ C--------- καί
 3848. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3849. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3850. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 3851. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3852. τεθνηκώς VX--XAPNSM θνήσκω
 3853. καὶ C--------- καί
 3854. σὺ RP--NS---- σύ
 3855. λέγεις V1--PAI2S- λέγω
 3856. οὐχί D--------- οὐ
 3857. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3858. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3859. υἱός N2--NSM--- υἱός
 3860. μου RP--GS---- ἐγώ
 3861. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3862. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 3863. καὶ C--------- καί
 3864. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3865. υἱός N2--NSM--- υἱός
 3866. σου RP--GS---- σύ
 3867. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3868. τεθνηκώς VX--XAPNSM θνήσκω
 3869. 1/3Kgs 3:24
 3870. καὶ C--------- καί
 3871. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3872. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3873. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3874. λάβετέ VA--AAD2P- λαμβάνω
 3875. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3876. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 3877. καὶ C--------- καί
 3878. προσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω προς
 3879. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3880. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 3881. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3882. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3883. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3884. 1/3Kgs 3:25
 3885. καὶ C--------- καί
 3886. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3887. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3888. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3889. διέλετε VB--AAD2P- αἱρέω δια
 3890. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3891. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 3892. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3893. θηλάζον V1--PAPASN θηλάζω
 3894. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3895. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 3896. εἰς P--------- εἰς
 3897. δύο M--------- δύο
 3898. καὶ C--------- καί
 3899. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 3900. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3901. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 3902. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3903. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 3904. καὶ C--------- καί
 3905. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3906. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 3907. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3908. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 3909. 1/3Kgs 3:26
 3910. καὶ C--------- καί
 3911. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 3912. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3913. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 3914. ἧς RR--GSF--- ὅς
 3915. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3916. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3917. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3918. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3919. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 3920. καὶ C--------- καί
 3921. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3922. πρὸς P--------- πρός
 3923. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3924. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3925. ὅτι C--------- ὅτι
 3926. ἐταράχθη VQI-API3S- ταράσσω
 3927. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3928. μήτρα N1A-NSF--- μήτρα
 3929. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3930. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3931. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3932. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 3933. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3934. καὶ C--------- καί
 3935. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3936. ἐν P--------- ἐν
 3937. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3938. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3939. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 3940. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3941. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3942. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 3943. καὶ C--------- καί
 3944. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 3945. μὴ D--------- μή
 3946. θανατώσητε VA--AAS2P- θανατόω
 3947. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3948. καὶ C--------- καί
 3949. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3950. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3951. μήτε C--------- μήτε
 3952. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 3953. μήτε C--------- μήτε
 3954. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3955. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 3956. διέλετε VB--AAD2P- αἱρέω δια
 3957. 1/3Kgs 3:27
 3958. καὶ C--------- καί
 3959. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 3960. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3961. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3962. καὶ C--------- καί
 3963. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3964. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 3965. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3966. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 3967. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3968. εἰπούσῃ VB--AAPDSF εἶπον
 3969. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 3970. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3971. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 3972. καὶ C--------- καί
 3973. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 3974. μὴ D--------- μή
 3975. θανατώσητε VA--AAS2P- θανατόω
 3976. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3977. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 3978. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3979. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 3980. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3981. 1/3Kgs 3:28
 3982. καὶ C--------- καί
 3983. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 3984. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3985. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3986. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3987. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 3988. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3989. ὃ RR--ASN--- ὅς
 3990. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 3991. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3992. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3993. καὶ C--------- καί
 3994. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 3995. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3996. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3997. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3998. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3999. ὅτι C--------- ὅτι
 4000. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 4001. ὅτι C--------- ὅτι
 4002. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 4003. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4004. ἐν P--------- ἐν
 4005. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4006. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4007. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 4008. δικαίωμα N3M-ASN--- δικαίωμα
 4009. 1/3Kgs 4:1
 4010. καὶ C--------- καί
 4011. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4012. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4013. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4014. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4015. βασιλεύων V1--PAPNSM βασιλεύω
 4016. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4017. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4018. 1/3Kgs 4:2
 4019. καὶ C--------- καί
 4020. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4021. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4022. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 4023. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4024. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4025. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4026. Αζαριου N---NSM--- Αζαριου
 4027. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4028. Σαδωκ N---GSM--- Σαδωκ
 4029. 1/3Kgs 4:3
 4030. καὶ C--------- καί
 4031. Ελιαρεφ N---NSM--- Ελιαρεφ
 4032. καὶ C--------- καί
 4033. Αχια N---NSM--- Αχια
 4034. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4035. Σαβα N---GSM--- Σαβα
 4036. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 4037. καὶ C--------- καί
 4038. Ιωσαφατ N---NSM--- Ιωσαφατ
 4039. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4040. Αχιλιδ N---GSM--- Αχιλιδ
 4041. ὑπομιμνῄσκων V1--PAPNSM μιμνήσκω ὑπο
 4042. 1/3Kgs 4:4
 4043. καὶ C--------- καί
 4044. Σαδουχ N---NSM--- Σαδουχ
 4045. καὶ C--------- καί
 4046. Αβιαθαρ N---NSM--- Αβιαθαρ
 4047. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4048. 1/3Kgs 4:5
 4049. καὶ C--------- καί
 4050. Ορνια N---NSM--- Ορνια
 4051. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4052. Ναθαν N---GSM--- Ναθαν
 4053. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4054. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4055. καθεσταμένων VMI-XMPGPM ἵστημι κατα
 4056. καὶ C--------- καί
 4057. Ζαβουθ N---NSM--- Ζαβουθ
 4058. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4059. Ναθαν N---GSM--- Ναθαν
 4060. ἑταῖρος N2--NSM--- ἑταῖρος
 4061. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4062. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4063. 1/3Kgs 4:6
 4064. καὶ C--------- καί
 4065. Αχιηλ N---NSM--- Αχιηλ
 4066. οἰκονόμος N2--NSM--- οἰκονόμος
 4067. καὶ C--------- καί
 4068. Ελιαβ N---NSM--- Ελιαβ
 4069. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4070. Σαφ N---GSM--- Σαφ
 4071. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4072. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4073. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 4074. καὶ C--------- καί
 4075. Αδωνιραμ N---NSM--- Αδωνιραμ
 4076. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4077. Εφρα N---GSM--- Εφρα
 4078. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4079. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4080. φόρων N2--GPM--- φόρος
 4081. 1/3Kgs 4:7
 4082. καὶ C--------- καί
 4083. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4084. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4085. δώδεκα M--------- δώδεκα
 4086. καθεσταμένοι VMI-XMPNPM ἵστημι κατα
 4087. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4088. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4089. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4090. χορηγεῖν V2--PAN--- χορηγέω
 4091. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4092. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4093. καὶ C--------- καί
 4094. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4095. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4096. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4097. μῆνα N3--ASM--- μήν
 4098. ἐν P--------- ἐν
 4099. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4100. ἐνιαυτῷ N2--DSM--- ἐνιαυτός
 4101. ἐγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι
 4102. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4103. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4104. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 4105. χορηγεῖν V2--PAN--- χορηγέω
 4106. 1/3Kgs 4:8
 4107. καὶ C--------- καί
 4108. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4109. τὰ RA--APN--- ὁ
 4110. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 4111. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4112. Βενωρ N---NSM--- Βενωρ
 4113. ἐν P--------- ἐν
 4114. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 4115. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 4116. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4117. 1/3Kgs 4:9
 4118. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4119. Ρηχαβ N---GSF--- Ρηχαβ
 4120. ἐν P--------- ἐν
 4121. Μαχεμας N---DS---- Μαχεμας
 4122. καὶ C--------- καί
 4123. Βηθαλαμιν N---NSM--- Βηθαλαμιν
 4124. καὶ C--------- καί
 4125. Βαιθσαμυς N---NSM--- Βαιθσαμυς
 4126. καὶ C--------- καί
 4127. Αιλων N---NSM--- Αιλων
 4128. ἕως P--------- ἕως
 4129. Βαιθαναν N---GSM--- Βαιθαναν
 4130. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4131. 1/3Kgs 4:10
 4132. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4133. Εσωθ N---NSM--- Εσωθ
 4134. Βηρβηθνεμα N---NSM--- Βηρβηθνεμα
 4135. Λουσαμηνχα N---NSM--- Λουσαμηνχα
 4136. καὶ C--------- καί
 4137. Ρησφαρα N---NSM--- Ρησφαρα
 4138. 1/3Kgs 4:11
 4139. Χιναναδαβ N---NSM--- Χιναναδαβ
 4140. καὶ C--------- καί
 4141. Αναφαθι N---NSM--- Αναφαθι
 4142. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4143. Ταβληθ N---NSF--- Ταβληθ
 4144. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 4145. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4146. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4147. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4148. εἰς P--------- εἰς
 4149. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4150. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4151. 1/3Kgs 4:12
 4152. Βακχα N---NSM--- Βακχα
 4153. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4154. Αχιλιδ N---GSM--- Αχιλιδ
 4155. Θααναχ N---NSM--- Θααναχ
 4156. καὶ C--------- καί
 4157. Μεκεδω N---NSM--- Μεκεδω
 4158. καὶ C--------- καί
 4159. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4160. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4161. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4162. Σαν N---GSM--- Σαν
 4163. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4164. παρὰ P--------- παρά
 4165. Σεσαθαν N---GSM--- Σεσαθαν
 4166. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 4167. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4168. Εσραε N---GSM--- Εσραε
 4169. καὶ C--------- καί
 4170. ἐκ P--------- ἐκ
 4171. Βαισαφουδ N---GSM--- Βαισαφουδ
 4172. Εβελμαωλα N---GSM--- Εβελμαωλα
 4173. ἕως P--------- ἕως
 4174. Μαεβερ N---GSM--- Μαεβερ
 4175. Λουκαμ N---GSM--- Λουκαμ
 4176. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4177. 1/3Kgs 4:13
 4178. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4179. Γαβερ N---GSM--- Γαβερ
 4180. ἐν P--------- ἐν
 4181. Ρεμαθ N---DS---- Ρεμαθ
 4182. Γαλααδ N---DS---- Γαλαάδ
 4183. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 4184. σχοίνισμα N3M-NSN--- σχοίνισμα
 4185. Ερεγαβα N---GSM--- Ερεγαβα
 4186. ἣ RR--NSF--- ὅς
 4187. ἐν P--------- ἐν
 4188. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4189. Βασαν N---DSF--- Βασαν
 4190. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 4191. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 4192. μεγάλαι A1--NPF--- μέγας
 4193. τειχήρεις A3H-NPM--- τειχήρης
 4194. καὶ C--------- καί
 4195. μοχλοὶ N2--NPM--- μοχλός
 4196. χαλκοῖ A1C-NPM--- χαλκοῦς
 4197. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4198. 1/3Kgs 4:14
 4199. Αχιναδαβ N---NSM--- Αχιναδαβ
 4200. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4201. Αχελ N---GSM--- Αχελ
 4202. Μααναιν N---NSM--- Μααναιν
 4203. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4204. 1/3Kgs 4:15
 4205. Αχιμαας N---NSM--- Αχιμαας
 4206. ἐν P--------- ἐν
 4207. Νεφθαλι N---DSM--- Νεφθαλι
 4208. καὶ C--------- καί
 4209. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4210. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4211. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4212. Βασεμμαθ N---ASF--- Βασεμμαθ
 4213. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 4214. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4215. εἰς P--------- εἰς
 4216. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4217. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4218. 1/3Kgs 4:16
 4219. Βαανα N---NSM--- Βαανα
 4220. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4221. Χουσι N---GSM--- Χουσι
 4222. ἐν P--------- ἐν
 4223. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4224. Μααλαθ N---DSF--- Μααλαθ
 4225. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4226. 1/3Kgs 4:17
 4227. Σαμαα N---NSM--- Σαμαα
 4228. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4229. Ηλα N---GSM--- Ηλα
 4230. ἐν P--------- ἐν
 4231. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4232. Βενιαμιν N---DSM--- Βενιαμίν
 4233. 1/3Kgs 4:18
 4234. Γαβερ N---NSM--- Γαβερ
 4235. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4236. Αδαι N---GSM--- Αδαι
 4237. ἐν P--------- ἐν
 4238. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4239. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4240. Γαδ N---GSM--- Γαδ
 4241. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4242. Σηων N---GS---- Σηων
 4243. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4244. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4245. Εσεβων N---GSM--- Εσεβων
 4246. καὶ C--------- καί
 4247. Ωγ N---GSM--- Ωγ
 4248. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4249. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4250. Βασαν N---GSM--- Βασαν
 4251. καὶ C--------- καί
 4252. νασιφ N---NSM--- νασιφ
 4253. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4254. ἐν P--------- ἐν
 4255. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4256. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 4257. 1/3Kgs 4:19
 4258. Ιωσαφατ N---NSM--- Ιωσαφατ
 4259. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4260. Φουασουδ N---GSM--- Φουασουδ
 4261. ἐν P--------- ἐν
 4262. Ισσαχαρ N---DSM--- Ισσαχαρ
 4263. 1/3Kgs 5:1
 4264. καὶ C--------- καί
 4265. ἐχορήγουν V2I-IAI3P- χορηγέω
 4266. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4267. καθεσταμένοι VMI-XMPNPM ἵστημι κατα
 4268. οὕτως D--------- οὕτως
 4269. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4270. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4271. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4272. καὶ C--------- καί
 4273. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 4274. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4275. διαγγέλματα N3M-NPN--- διάγγελμα
 4276. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4277. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4278. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 4279. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4280. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4281. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 4282. μῆνα N3--ASM--- μήν
 4283. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4284. οὐ D--------- οὐ
 4285. παραλλάσσουσιν V1--PAI3P- ἀλλάσσω παρα
 4286. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4287. καὶ C--------- καί
 4288. τὰς RA--APF--- ὁ
 4289. κριθὰς N1--APF--- κριθή
 4290. καὶ C--------- καί
 4291. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4292. ἄχυρον N2N-ASN--- ἄχυρον
 4293. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4294. ἵπποις N2--DPM--- ἵππος
 4295. καὶ C--------- καί
 4296. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4297. ἅρμασιν N3M-DPN--- ἅρμα
 4298. ᾖρον V1I-IAI3P- αἴρω
 4299. εἰς P--------- εἰς
 4300. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4301. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4302. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4303. ἂν X--------- ἄν
 4304. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 4305. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4306. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4307. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 4308. κατὰ P--------- κατά
 4309. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4310. σύνταξιν N3I-ASF--- σύνταξις
 4311. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4312. 1/3Kgs 5:2
 4313. καὶ C--------- καί
 4314. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 4315. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4316. δέοντα V2--PAPNPN δέω
 4317. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4318. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4319. ἐν P--------- ἐν
 4320. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4321. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 4322. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4323. κόροι N2--NPM--- κόρος
 4324. σεμιδάλεως N3I-GSF--- σεμίδαλις
 4325. καὶ C--------- καί
 4326. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 4327. κόροι N2--NPM--- κόρος
 4328. ἀλεύρου N2N-GSN--- ἄλευρον
 4329. κεκοπανισμένου VT--XMPGSN κοπανίζω
 4330. 1/3Kgs 5:3
 4331. καὶ C--------- καί
 4332. δέκα M--------- δέκα
 4333. μόσχοι N2--NPM--- μόσχος
 4334. ἐκλεκτοὶ A1--NPM--- ἐκλεκτός
 4335. καὶ C--------- καί
 4336. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4337. βόες N3--NPM--- βοῦς
 4338. νομάδες N3D-NPM--- νομάς
 4339. καὶ C--------- καί
 4340. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4341. πρόβατα N2N-NPN--- πρόβατον
 4342. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 4343. ἐλάφων N2--GPM--- ἔλαφος
 4344. καὶ C--------- καί
 4345. δορκάδων N3D-GPF--- δορκάς
 4346. καὶ C--------- καί
 4347. ὀρνίθων N3--GPM--- ὄρνις
 4348. ἐκλεκτῶν A1--GPM--- ἐκλεκτός
 4349. σιτευτά A1--APN--- σιτευτός
 4350. 1/3Kgs 5:4
 4351. ὅτι C--------- ὅτι
 4352. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4353. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 4354. πέραν P--------- πέραν
 4355. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4356. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 4357. καὶ C--------- καί
 4358. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4359. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4360. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4361. ἐκ P--------- ἐκ
 4362. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 4363. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4364. μερῶν N3E-GPN--- μέρος
 4365. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 4366. 1/3Kgs 5:9
 4367. καὶ C--------- καί
 4368. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4369. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4370. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 4371. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4372. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4373. καὶ C--------- καί
 4374. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 4375. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 4376. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4377. καὶ C--------- καί
 4378. χύμα N3M-ASN--- χύμα
 4379. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 4380. ὡς C--------- ὡς
 4381. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4382. ἄμμος N2--NSF--- ἄμμος
 4383. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4384. παρὰ P--------- παρά
 4385. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4386. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 4387. 1/3Kgs 5:10
 4388. καὶ C--------- καί
 4389. ἐπληθύνθη VCI-API3S- πληθύνω
 4390. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4391. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4392. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4393. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4394. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 4395. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4396. ἀρχαίων A1A-GPM--- ἀρχαῖος
 4397. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4398. καὶ C--------- καί
 4399. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4400. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4401. φρονίμους A1B-APM--- φρόνιμος
 4402. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 4403. 1/3Kgs 5:11
 4404. καὶ C--------- καί
 4405. ἐσοφίσατο VAI-AMI3S- σοφίζω
 4406. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4407. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4408. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4409. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 4410. καὶ C--------- καί
 4411. ἐσοφίσατο VAI-AMI3S- σοφίζω
 4412. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4413. Γαιθαν N---ASM--- Γαιθαν
 4414. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4415. Εζραΐτην N1M-ASM--- Εζραΐτης
 4416. καὶ C--------- καί
 4417. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4418. Αιμαν N---ASM--- Αιμαν
 4419. καὶ C--------- καί
 4420. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4421. Χαλκαλ N---ASM--- Χαλκαλ
 4422. καὶ C--------- καί
 4423. Δαρδα N---ASM--- Δαρδα
 4424. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4425. Μαλ N---GSM--- Μαλ
 4426. 1/3Kgs 5:12
 4427. καὶ C--------- καί
 4428. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4429. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4430. τρισχιλίας A1A-APF--- τρισχίλιοι
 4431. παραβολάς N1--APF--- παραβολή
 4432. καὶ C--------- καί
 4433. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4434. ᾠδαὶ N1--NPF--- ᾠδή
 4435. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4436. πεντακισχίλιαι A1A-NPF--- πεντακισχίλιοι
 4437. 1/3Kgs 5:13
 4438. καὶ C--------- καί
 4439. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4440. περὶ P--------- περί
 4441. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4442. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 4443. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4444. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4445. κέδρου N2--GSF--- κέδρος
 4446. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4447. ἐν P--------- ἐν
 4448. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4449. Λιβάνῳ N2--DSM--- Λίβανος
 4450. καὶ C--------- καί
 4451. ἕως P--------- ἕως
 4452. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4453. ὑσσώπου N2--GSF--- ὕσσωπος
 4454. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4455. ἐκπορευομένης V1--PMPGSF πορεύομαι ἐκ
 4456. διὰ P--------- διά
 4457. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4458. τοίχου N2--GSM--- τοῖχος
 4459. καὶ C--------- καί
 4460. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4461. περὶ P--------- περί
 4462. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4463. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 4464. καὶ C--------- καί
 4465. περὶ P--------- περί
 4466. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4467. πετεινῶν N2N-GPN--- πετεινόν
 4468. καὶ C--------- καί
 4469. περὶ P--------- περί
 4470. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4471. ἑρπετῶν N2N-GPN--- ἑρπετόν
 4472. καὶ C--------- καί
 4473. περὶ P--------- περί
 4474. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4475. ἰχθύων N3U-GPM--- ἰχθύς
 4476. 1/3Kgs 5:14
 4477. καὶ C--------- καί
 4478. παρεγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι παρα
 4479. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4480. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4481. λαοὶ N2--NPM--- λαός
 4482. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 4483. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4484. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 4485. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4486. καὶ C--------- καί
 4487. ἐλάμβανεν V1I-IAI3S- λαμβάνω
 4488. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 4489. παρὰ P--------- παρά
 4490. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4491. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4492. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 4493. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4494. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4495. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 4496. ἤκουον V1I-IAI3P- ἀκούω
 4497. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4498. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 4499. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4500. 1/3Kgs 5:14a
 4501. καὶ C--------- καί
 4502. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4503. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4504. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4505. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 4506. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 4507. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 4508. εἰς P--------- εἰς
 4509. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4510. καὶ C--------- καί
 4511. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 4512. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4513. εἰς P--------- εἰς
 4514. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4515. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4516. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4517. ἕως P--------- ἕως
 4518. συντελέσαι VA--AAN--- τελέω συν
 4519. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4520. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4521. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4522. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4523. καὶ C--------- καί
 4524. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4525. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4526. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4527. καὶ C--------- καί
 4528. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4529. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 4530. Ιερουσαλημ N---GSM--- Ἰερουσαλήμ
 4531. 1/3Kgs 5:14b
 4532. τότε D--------- τότε
 4533. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 4534. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 4535. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4536. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 4537. καὶ C--------- καί
 4538. προκατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω προ κατα
 4539. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4540. Γαζερ N---ASF--- Γαζερ
 4541. καὶ C--------- καί
 4542. ἐνεπύρισεν VAI-AAI3S- πυρίζω ἐν
 4543. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4544. καὶ C--------- καί
 4545. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4546. Χανανίτην N1M-ASM--- Χανανίτης
 4547. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4548. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 4549. ἐν P--------- ἐν
 4550. Μεργαβ N---GS---- Μεργαβ
 4551. καὶ C--------- καί
 4552. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4553. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 4554. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 4555. ἀποστολὰς N1--APF--- ἀποστολή
 4556. θυγατρὶ N3--DSF--- θυγάτηρ
 4557. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4558. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 4559. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4560. καὶ C--------- καί
 4561. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4562. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 4563. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4564. Γαζερ N---ASF--- Γαζερ
 4565. 1/3Kgs 5:15
 4566. καὶ C--------- καί
 4567. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4568. Χιραμ N---NSM--- Χιραμ
 4569. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4570. Τύρου N2--GSF--- Τύρος
 4571. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4572. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 4573. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4574. χρῖσαι VA--AAN--- χρίω
 4575. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4576. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 4577. ἀντὶ P--------- ἀντί
 4578. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4579. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4580. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 4581. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4582. ὅτι C--------- ὅτι
 4583. ἀγαπῶν V3--PAPNSM ἀγαπάω
 4584. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4585. Χιραμ N---NSM--- Χιραμ
 4586. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4587. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4588. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 4589. τὰς RA--APF--- ὁ
 4590. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4591. 1/3Kgs 5:16
 4592. καὶ C--------- καί
 4593. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4594. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4595. πρὸς P--------- πρός
 4596. Χιραμ N---ASM--- Χιραμ
 4597. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4598. 1/3Kgs 5:17
 4599. σὺ RP--NS---- σύ
 4600. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 4601. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4602. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4603. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 4604. μου RP--GS---- ἐγώ
 4605. ὅτι C--------- ὅτι
 4606. οὐκ D--------- οὐ
 4607. ἐδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 4608. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 4609. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4610. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4611. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 4612. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4613. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4614. μου RP--GS---- ἐγώ
 4615. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4616. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4617. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4618. πολέμων N2--GPM--- πόλεμος
 4619. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4620. κυκλωσάντων VA--AAPGPM κυκλόω
 4621. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4622. ἕως P--------- ἕως
 4623. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4624. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 4625. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4626. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4627. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4628. τὰ RA--APN--- ὁ
 4629. ἴχνη N3E-APN--- ἴχνος
 4630. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4631. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 4632. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4633. 1/3Kgs 5:18
 4634. καὶ C--------- καί
 4635. νῦν D--------- νῦν
 4636. ἀνέπαυσε VAI-AAI3S- παύω ἀνα
 4637. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4638. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4639. θεός N2--NSM--- θεός
 4640. μου RP--GS---- ἐγώ
 4641. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 4642. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 4643. οὐκ D--------- οὐ
 4644. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4645. ἐπίβουλος N2--NSM--- ἐπίβουλος
 4646. καὶ C--------- καί
 4647. οὐκ D--------- οὐ
 4648. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4649. ἀπάντημα N3M-ASN--- ἀπάντημα
 4650. πονηρόν A1A-ASN--- πονηρός
 4651. 1/3Kgs 5:19
 4652. καὶ C--------- καί
 4653. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4654. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4655. λέγω V1--PAI1S- λέγω
 4656. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 4657. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4658. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4659. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 4660. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4661. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4662. μου RP--GS---- ἐγώ
 4663. καθὼς D--------- καθώς
 4664. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4665. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4666. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4667. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4668. πρὸς P--------- πρός
 4669. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4670. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4671. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 4672. μου RP--GS---- ἐγώ
 4673. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4674. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4675. υἱός N2--NSM--- υἱός
 4676. σου RP--GS---- σύ
 4677. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4678. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 4679. ἀντὶ P--------- ἀντί
 4680. σοῦ RP--GS---- σύ
 4681. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4682. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4683. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 4684. σου RP--GS---- σύ
 4685. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4686. οἰκοδομήσει VF--FAI3S- οἰκοδομέω
 4687. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4688. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4689. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4690. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 4691. μου RP--GS---- ἐγώ
 4692. 1/3Kgs 5:20
 4693. καὶ C--------- καί
 4694. νῦν D--------- νῦν
 4695. ἔντειλαι VA--AAN--- τέλλομαι ἐν
 4696. καὶ C--------- καί
 4697. κοψάτωσάν VA--AAD3P- κόπτω
 4698. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4699. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 4700. ἐκ P--------- ἐκ
 4701. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4702. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 4703. καὶ C--------- καί
 4704. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4705. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4706. δοῦλοί N2--NPM--- δοῦλος
 4707. μου RP--GS---- ἐγώ
 4708. μετὰ P--------- μετά
 4709. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4710. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 4711. σου RP--GS---- σύ
 4712. καὶ C--------- καί
 4713. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4714. μισθὸν N2--ASM--- μισθός
 4715. δουλείας N1A-APF--- δουλεία
 4716. σου RP--GS---- σύ
 4717. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 4718. σοι RP--DS---- σύ
 4719. κατὰ P--------- κατά
 4720. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4721. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4722. ἐὰν C--------- ἐάν
 4723. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 4724. ὅτι C--------- ὅτι
 4725. σὺ RP--NS---- σύ
 4726. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 4727. ὅτι C--------- ὅτι
 4728. οὐκ D--------- οὐ
 4729. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4730. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4731. εἰδὼς VX--XAPNSM οἶδα
 4732. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 4733. κόπτειν V1--PAN--- κόπτω
 4734. καθὼς D--------- καθώς
 4735. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4736. Σιδώνιοι N2--NPM--- Σιδώνιος
 4737. 1/3Kgs 5:21
 4738. καὶ C--------- καί
 4739. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4740. καθὼς D--------- καθώς
 4741. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 4742. Χιραμ N---NSM--- Χιραμ
 4743. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4744. λόγων N2--GPM--- λόγος
 4745. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4746. ἐχάρη VDI-API3S- χαίρω
 4747. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4748. καὶ C--------- καί
 4749. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4750. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 4751. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4752. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4753. σήμερον D--------- σήμερον
 4754. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4755. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4756. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4757. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 4758. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 4759. φρόνιμον A1B-ASM--- φρόνιμος
 4760. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4761. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4762. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4763. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4764. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 4765. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 4766. 1/3Kgs 5:22
 4767. καὶ C--------- καί
 4768. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4769. πρὸς P--------- πρός
 4770. Σαλωμων N---ASM--- Σαλωμών
 4771. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4772. ἀκήκοα VX--XAI1S- ἀκούω
 4773. περὶ P--------- περί
 4774. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4775. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4776. ἀπέσταλκας VXI-XAI2S- στέλλω ἀπο
 4777. πρός P--------- πρός
 4778. με RP--AS---- ἐγώ
 4779. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4780. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 4781. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4782. θέλημά N3M-ASN--- θέλημα
 4783. σου RP--GS---- σύ
 4784. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 4785. κέδρινα A1--APN--- κέδρινος
 4786. καὶ C--------- καί
 4787. πεύκινα A1--APN--- πεύκινος
 4788. 1/3Kgs 5:23
 4789. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4790. δοῦλοί N2--NPM--- δοῦλος
 4791. μου RP--GS---- ἐγώ
 4792. κατάξουσιν VF--FAI3P- ἄγω κατα
 4793. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4794. ἐκ P--------- ἐκ
 4795. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4796. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 4797. εἰς P--------- εἰς
 4798. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4799. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 4800. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4801. θήσομαι VF--FMI1S- τίθημι
 4802. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4803. σχεδίας N1A-APF--- σχεδία
 4804. ἕως P--------- ἕως
 4805. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4806. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4807. οὗ RR--GSM--- οὗ
 4808. ἐὰν C--------- ἐάν
 4809. ἀποστείλῃς VA--AAS2S- στέλλω ἀπο
 4810. πρός P--------- πρός
 4811. με RP--AS---- ἐγώ
 4812. καὶ C--------- καί
 4813. ἐκτινάξω VA--AAS1S- τινάσσω ἐκ
 4814. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4815. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4816. καὶ C--------- καί
 4817. σὺ RP--NS---- σύ
 4818. ἀρεῖς VF2-FAI2S- αἴρω
 4819. καὶ C--------- καί
 4820. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 4821. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4822. θέλημά N3M-ASN--- θέλημα
 4823. μου RP--GS---- ἐγώ
 4824. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4825. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 4826. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 4827. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4828. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4829. μου RP--GS---- ἐγώ
 4830. 1/3Kgs 5:24
 4831. καὶ C--------- καί
 4832. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4833. Χιραμ N---NSM--- Χιραμ
 4834. διδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι
 4835. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4836. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4837. κέδρους N2--APF--- κέδρος
 4838. καὶ C--------- καί
 4839. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4840. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 4841. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4842. 1/3Kgs 5:25
 4843. καὶ C--------- καί
 4844. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4845. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4846. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4847. Χιραμ N---DSM--- Χιραμ
 4848. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4849. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 4850. κόρους N2--APM--- κόρος
 4851. πυροῦ N2--GSM--- πυρός
 4852. καὶ C--------- καί
 4853. μαχιρ N---AS---- μαχιρ
 4854. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4855. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4856. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4857. καὶ C--------- καί
 4858. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4859. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 4860. βεθ N---AS---- βεθ
 4861. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 4862. κεκομμένου VP--XMPGSM κόπτω
 4863. κατὰ P--------- κατά
 4864. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4865. ἐδίδου V8I-IMI3S- δίδωμι
 4866. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4867. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4868. Χιραμ N---DSM--- Χιραμ
 4869. κατ' P--------- κατά
 4870. ἐνιαυτόν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 4871. 1/3Kgs 5:26
 4872. καὶ C--------- καί
 4873. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4874. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4875. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 4876. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4877. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4878. καθὼς D--------- καθώς
 4879. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4880. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4881. καὶ C--------- καί
 4882. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4883. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4884. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4885. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4886. Χιραμ N---GSM--- Χιραμ
 4887. καὶ C--------- καί
 4888. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4889. μέσον A1--ASM--- μέσος
 4890. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 4891. καὶ C--------- καί
 4892. διέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι δια
 4893. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 4894. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4895. μέσον A1--ASM--- μέσος
 4896. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 4897. 1/3Kgs 5:27
 4898. καὶ C--------- καί
 4899. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 4900. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4901. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4902. φόρον N2--ASM--- φόρος
 4903. ἐκ P--------- ἐκ
 4904. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 4905. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4906. καὶ C--------- καί
 4907. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4908. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4909. φόρος N2--NSM--- φόρος
 4910. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4911. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4912. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 4913. 1/3Kgs 5:28
 4914. καὶ C--------- καί
 4915. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4916. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4917. εἰς P--------- εἰς
 4918. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4919. Λίβανον N2--ASM--- Λίβανος
 4920. δέκα M--------- δέκα
 4921. χιλιάδες N3D-APF--- χιλιάς
 4922. ἐν P--------- ἐν
 4923. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4924. μηνί N3--DSM--- μήν
 4925. ἀλλασσόμενοι V1--PMPNPM ἀλλάσσω
 4926. μῆνα N3--ASM--- μήν
 4927. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4928. ἐν P--------- ἐν
 4929. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4930. Λιβάνῳ N2--DSM--- Λίβανος
 4931. καὶ C--------- καί
 4932. δύο M--------- δύο
 4933. μῆνας N3--APM--- μήν
 4934. ἐν P--------- ἐν
 4935. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4936. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4937. καὶ C--------- καί
 4938. Αδωνιραμ N---NSM--- Αδωνιραμ
 4939. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4940. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4941. φόρου N2--GSM--- φόρος
 4942. 1/3Kgs 5:29
 4943. καὶ C--------- καί
 4944. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4945. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4946. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4947. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 4948. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4949. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 4950. ἄρσιν N3I-ASF--- ἄρσις
 4951. καὶ C--------- καί
 4952. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 4953. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4954. λατόμων V2--PAPNSM λατομέω
 4955. ἐν P--------- ἐν
 4956. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4957. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 4958. 1/3Kgs 5:30
 4959. χωρὶς D--------- χωρίς
 4960. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 4961. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4962. καθεσταμένων VMI-XMPGPM ἵστημι κατα
 4963. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4964. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4965. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 4966. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4967. Σαλωμων N---GPM--- Σαλωμών
 4968. τρεῖς A3--NPF--- τρεῖς
 4969. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4970. καὶ C--------- καί
 4971. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 4972. ἐπιστάται N1--NPM--- ἐπιστάτης
 4973. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4974. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 4975. τὰ RA--APN--- ὁ
 4976. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4977. 1/3Kgs 5:32
 4978. καὶ C--------- καί
 4979. ἡτοίμασαν VAI-AAI3P- ἑτοιμάζω
 4980. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4981. λίθους N2--APM--- λίθος
 4982. καὶ C--------- καί
 4983. τὰ RA--APN--- ὁ
 4984. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 4985. τρία A3--APN--- τρεῖς
 4986. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 4987. 1/3Kgs 6:1
 4988. καὶ C--------- καί
 4989. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4990. ἐν P--------- ἐν
 4991. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4992. τεσσαρακοστῷ A1--DSN--- τεσσαρακοστός
 4993. καὶ C--------- καί
 4994. τετρακοσιοστῷ A1--DSN--- τετρακοσιοστός
 4995. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 4996. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4997. ἐξόδου N2--GSF--- ἔξοδος
 4998. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4999. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5000. ἐξ P--------- ἐκ
 5001. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 5002. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5003. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 5004. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5005. τετάρτῳ A1--DSN--- τέταρτος
 5006. ἐν P--------- ἐν
 5007. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 5008. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5009. δευτέρῳ A1A-DSM--- δεύτερος
 5010. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 5011. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5012. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5013. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 5014. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5015. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 5016. 1/3Kgs 6:1a
 5017. καὶ C--------- καί
 5018. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 5019. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5020. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5021. καὶ C--------- καί
 5022. αἴρουσιν V1--PAI3P- αἴρω
 5023. λίθους N2--APM--- λίθος
 5024. μεγάλους A1--APM--- μέγας
 5025. τιμίους A1A-APM--- τίμιος
 5026. εἰς P--------- εἰς
 5027. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5028. θεμέλιον N2--ASM--- θεμέλιος
 5029. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5030. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5031. καὶ C--------- καί
 5032. λίθους N2--APM--- λίθος
 5033. ἀπελεκήτους A1B-APM--- ἀπελέκητος
 5034. 1/3Kgs 6:1b
 5035. καὶ C--------- καί
 5036. ἐπελέκησαν VAI-AAI3P- πελεκάω
 5037. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5038. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5039. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 5040. καὶ C--------- καί
 5041. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5042. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5043. Χιραμ N---GSM--- Χιραμ
 5044. καὶ C--------- καί
 5045. ἔβαλαν VAI-AAI3P- βάλλω
 5046. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5047. 1/3Kgs 6:1c
 5048. ἐν P--------- ἐν
 5049. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5050. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 5051. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5052. τετάρτῳ A1--DSM--- τέταρτος
 5053. ἐθεμελίωσεν VAI-AAI3S- θεμελιόω
 5054. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5055. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5056. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5057. ἐν P--------- ἐν
 5058. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 5059. Νισω N---GS---- Νισω
 5060. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5061. δευτέρῳ A1A-DSM--- δεύτερος
 5062. μηνί N3--DSM--- μήν
 5063. 1/3Kgs 6:1d
 5064. ἐν P--------- ἐν
 5065. ἑνδεκάτῳ A1--DSM--- ἑνδέκατος
 5066. ἐνιαυτῷ N2--DSM--- ἐνιαυτός
 5067. ἐν P--------- ἐν
 5068. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 5069. Βααλ N---GSN--- Βααλ
 5070. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5071. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5072. μὴν X--------- μήν
 5073. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5074. ὄγδοος A1--NSM--- ὄγδοος
 5075. συνετελέσθη VSI-API3S- τελέω συν
 5076. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5077. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5078. εἰς P--------- εἰς
 5079. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5080. λόγον N2--ASM--- λόγος
 5081. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5082. καὶ C--------- καί
 5083. εἰς P--------- εἰς
 5084. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5085. διάταξιν N3I-ASF--- διάταξις
 5086. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5087. 1/3Kgs 6:2
 5088. καὶ C--------- καί
 5089. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5090. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5091. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5092. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5093. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5094. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5095. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 5096. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5097. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5098. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 5099. πήχεων A3U-GPM--- πῆχυς
 5100. μῆκος N3E-ASN--- μῆκος
 5101. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5102. καὶ C--------- καί
 5103. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5104. ἐν P--------- ἐν
 5105. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5106. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 5107. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5108. καὶ C--------- καί
 5109. πέντε M--------- πέντε
 5110. καὶ C--------- καί
 5111. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5112. ἐν P--------- ἐν
 5113. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5114. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5115. ὕψος N3E-ASN--- ὕψος
 5116. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5117. 1/3Kgs 6:3
 5118. καὶ C--------- καί
 5119. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5120. αιλαμ N---NSN--- αιλαμ
 5121. κατὰ P--------- κατά
 5122. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5123. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5124. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 5125. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5126. ἐν P--------- ἐν
 5127. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5128. μῆκος N3E-ASN--- μῆκος
 5129. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 5130. εἰς P--------- εἰς
 5131. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5132. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 5133. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5134. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5135. καὶ C--------- καί
 5136. δέκα M--------- δέκα
 5137. ἐν P--------- ἐν
 5138. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5139. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5140. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 5141. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5142. κατὰ P--------- κατά
 5143. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5144. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5145. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5146. καὶ C--------- καί
 5147. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5148. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5149. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5150. καὶ C--------- καί
 5151. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 5152. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5153. 1/3Kgs 6:4
 5154. καὶ C--------- καί
 5155. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5156. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5157. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5158. θυρίδας N3D-APF--- θυρίς
 5159. παρακυπτομένας V1--PMPAPF κύπτω παρα
 5160. κρυπτάς A1--APF--- κρυπτός
 5161. 1/3Kgs 6:5
 5162. καὶ C--------- καί
 5163. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5164. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5165. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5166. τοῖχον N2--ASM--- τοῖχος
 5167. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5168. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5169. μέλαθρα N2N-APN--- μέλαθρον
 5170. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 5171. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5172. ναῷ N2--DSM--- ναός
 5173. καὶ C--------- καί
 5174. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5175. δαβιρ N---DSN--- δαβιρ
 5176. καὶ C--------- καί
 5177. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5178. πλευρὰς N1A-APF--- πλευρά
 5179. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 5180. 1/3Kgs 6:6
 5181. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5182. πλευρὰ N1A-NSF--- πλευρά
 5183. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5184. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 5185. πέντε M--------- πέντε
 5186. πήχεων A3U-GPM--- πῆχυς
 5187. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5188. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 5189. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5190. καὶ C--------- καί
 5191. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5192. μέσον A1--ASM--- μέσος
 5193. ἕξ M--------- ἕξ
 5194. καὶ C--------- καί
 5195. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5196. τρίτη A1--NSF--- τρίτος
 5197. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5198. ἐν P--------- ἐν
 5199. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5200. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5201. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 5202. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5203. ὅτι C--------- ὅτι
 5204. διάστημα N3M-ASN--- διάστημα
 5205. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5206. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5207. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5208. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 5209. ἔξωθεν D--------- ἔξωθεν
 5210. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5211. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5212. ὅπως C--------- ὅπως
 5213. μὴ D--------- μή
 5214. ἐπιλαμβάνωνται V1--PMS3P- λαμβάνω ἐπι
 5215. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5216. τοίχων N2--GPM--- τοῖχος
 5217. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5218. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5219. 1/3Kgs 6:7
 5220. καὶ C--------- καί
 5221. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5222. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5223. ἐν P--------- ἐν
 5224. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5225. οἰκοδομεῖσθαι V2--PMN--- οἰκοδομέω
 5226. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5227. λίθοις N2--DPM--- λίθος
 5228. ἀκροτόμοις A1B-DPM--- ἀκρότομος
 5229. ἀργοῖς A1--DPM--- ἀργός
 5230. ᾠκοδομήθη VCI-API3S- οἰκοδομέω
 5231. καὶ C--------- καί
 5232. σφῦρα N1A-NSF--- σφῦρα
 5233. καὶ C--------- καί
 5234. πέλεκυς N3U-NSN--- πέλεκυς
 5235. καὶ C--------- καί
 5236. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 5237. σκεῦος N3E-NSN--- σκεῦος
 5238. σιδηροῦν A1C-NSN--- σιδηροῦς
 5239. οὐκ D--------- οὐ
 5240. ἠκούσθη VCI-FPI3S- ἀκούω
 5241. ἐν P--------- ἐν
 5242. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5243. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5244. ἐν P--------- ἐν
 5245. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5246. οἰκοδομεῖσθαι V2--PMN--- οἰκοδομέω
 5247. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5248. 1/3Kgs 6:8
 5249. καὶ C--------- καί
 5250. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5251. πυλὼν N3W-NSM--- πυλών
 5252. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5253. πλευρᾶς N1A-GSF--- πλευρά
 5254. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5255. ὑποκάτωθεν P--------- ὑποκάτωθεν
 5256. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5257. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5258. ὠμίαν N1A-ASF--- ὠμία
 5259. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5260. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5261. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5262. δεξιάν A1A-ASF--- δεξιός
 5263. καὶ C--------- καί
 5264. ἑλικτὴ A1--NSF--- ἑλικτός
 5265. ἀνάβασις N3I-NSF--- ἀνάβασις
 5266. εἰς P--------- εἰς
 5267. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5268. μέσον A1--ASN--- μέσος
 5269. καὶ C--------- καί
 5270. ἐκ P--------- ἐκ
 5271. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5272. μέσης A1--GSF--- μέσος
 5273. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5274. τὰ RA--APN--- ὁ
 5275. τριώροφα A1B-APN--- τριώροφος
 5276. 1/3Kgs 6:9
 5277. καὶ C--------- καί
 5278. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5279. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5280. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5281. καὶ C--------- καί
 5282. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 5283. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5284. καὶ C--------- καί
 5285. ἐκοιλοστάθμησεν VAI-AAI3S- κοιλοσταθμέω
 5286. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5287. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5288. κέδροις N2--DPF--- κέδρος
 5289. 1/3Kgs 6:10
 5290. καὶ C--------- καί
 5291. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5292. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5293. ἐνδέσμους N2--APM--- ἔνδεσμος
 5294. δι' P--------- διά
 5295. ὅλου A1--GSM--- ὅλος
 5296. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5297. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5298. πέντε M--------- πέντε
 5299. ἐν P--------- ἐν
 5300. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5301. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5302. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 5303. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5304. καὶ C--------- καί
 5305. συνέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω συν
 5306. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5307. ἔνδεσμον N2--ASM--- ἔνδεσμος
 5308. ἐν P--------- ἐν
 5309. ξύλοις N2N-DPN--- ξύλον
 5310. κεδρίνοις A1--DPN--- κέδρινος
 5311. 1/3Kgs 6:15
 5312. καὶ C--------- καί
 5313. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5314. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5315. τοίχους N2--APM--- τοῖχος
 5316. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5317. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5318. διὰ P--------- διά
 5319. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 5320. κεδρίνων A1--GPN--- κέδρινος
 5321. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5322. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5323. ἐδάφους N3E-GSN--- ἔδαφος
 5324. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5325. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5326. καὶ C--------- καί
 5327. ἕως P--------- ἕως
 5328. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5329. δοκῶν N2--GPF--- δοκός
 5330. καὶ C--------- καί
 5331. ἕως P--------- ἕως
 5332. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5333. τοίχων N2--GPM--- τοῖχος
 5334. ἐκοιλοστάθμησεν VAI-AAI3S- κοιλοσταθμέω
 5335. συνεχόμενα V1--PMPAPN ἔχω συν
 5336. ξύλοις N2N-DPN--- ξύλον
 5337. ἔσωθεν D--------- ἔσωθεν
 5338. καὶ C--------- καί
 5339. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 5340. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5341. ἔσω D--------- ἔσω
 5342. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5343. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5344. ἐν P--------- ἐν
 5345. πλευραῖς N1A-DPF--- πλευρά
 5346. πευκίναις A1--DPF--- πεύκινος
 5347. 1/3Kgs 6:16
 5348. καὶ C--------- καί
 5349. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5350. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5351. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5352. πήχεις A3U-APM--- πῆχυς
 5353. ἀπ' P--------- ἀπό
 5354. ἄκρου A1A-GSM--- ἄκρος
 5355. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5356. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5357. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5358. πλευρὸν N2N-ASN--- πλευρόν
 5359. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5360. ἓν A3--ASN--- εἷς
 5361. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5362. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5363. ἐδάφους N3E-GSN--- ἔδαφος
 5364. ἕως P--------- ἕως
 5365. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5366. δοκῶν N2--GPF--- δοκός
 5367. καὶ C--------- καί
 5368. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5369. ἐκ P--------- ἐκ
 5370. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5371. δαβιρ N---GSN--- δαβιρ
 5372. εἰς P--------- εἰς
 5373. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5374. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 5375. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5376. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 5377. 1/3Kgs 6:17
 5378. καὶ C--------- καί
 5379. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 5380. πηχῶν N3U-GPM--- πῆχυς
 5381. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5382. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5383. ναὸς N2--NSM--- ναός
 5384. κατὰ P--------- κατά
 5385. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5386. 1/3Kgs 6:19
 5387. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5388. δαβιρ N---GSN--- δαβιρ
 5389. ἐν P--------- ἐν
 5390. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 5391. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5392. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5393. ἔσωθεν D--------- ἔσωθεν
 5394. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 5395. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5396. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5397. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 5398. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 5399. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5400. 1/3Kgs 6:20
 5401. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5402. πήχεις A3U-APM--- πῆχυς
 5403. μῆκος N3E-ASN--- μῆκος
 5404. καὶ C--------- καί
 5405. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5406. πήχεις A3U-APM--- πῆχυς
 5407. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 5408. καὶ C--------- καί
 5409. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5410. πήχεις A3U-APM--- πῆχυς
 5411. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5412. ὕψος N3E-ASN--- ὕψος
 5413. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5414. καὶ C--------- καί
 5415. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 5416. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5417. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 5418. συγκεκλεισμένῳ VM--XMPDSN κλείω συν
 5419. καὶ C--------- καί
 5420. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5421. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 5422. 1/3Kgs 6:21
 5423. κατὰ P--------- κατά
 5424. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5425. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5426. δαβιρ N---GSN--- δαβιρ
 5427. καὶ C--------- καί
 5428. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 5429. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 5430. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 5431. 1/3Kgs 6:22
 5432. καὶ C--------- καί
 5433. ὅλον A1--ASM--- ὅλος
 5434. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5435. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 5436. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 5437. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 5438. ἕως P--------- ἕως
 5439. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 5440. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 5441. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5442. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5443. 1/3Kgs 6:23
 5444. καὶ C--------- καί
 5445. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5446. ἐν P--------- ἐν
 5447. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5448. δαβιρ N---DSN--- δαβιρ
 5449. δύο M--------- δύο
 5450. χερουβιν N---APN--- χερουβιν
 5451. δέκα M--------- δέκα
 5452. πήχεων A3U-GPM--- πῆχυς
 5453. μέγεθος N3E-ASN--- μέγεθος
 5454. ἐσταθμωμένον VAI-AMPASN σταθμπόω
 5455. 1/3Kgs 6:24
 5456. καὶ C--------- καί
 5457. πέντε M--------- πέντε
 5458. πήχεων A3U-GPM--- πῆχυς
 5459. πτερύγιον N2N-ASN--- πτερυγίον
 5460. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5461. χερουβ N---GSN--- χερουβ
 5462. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5463. ἑνός A3--GSN--- εἷς
 5464. καὶ C--------- καί
 5465. πέντε M--------- πέντε
 5466. πήχεων A3U-GPM--- πῆχυς
 5467. πτερύγιον N2N-ASN--- πτερυγίον
 5468. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 5469. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5470. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 5471. ἐν P--------- ἐν
 5472. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5473. δέκα M--------- δέκα
 5474. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5475. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 5476. πτερυγίου N2N-GSN--- πτερυγίον
 5477. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 5478. εἰς P--------- εἰς
 5479. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 5480. πτερυγίου N2N-GSN--- πτερυγίον
 5481. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 5482. 1/3Kgs 6:25
 5483. οὕτως D--------- οὕτως
 5484. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5485. χερουβ N---DSN--- χερουβ
 5486. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5487. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 5488. ἐν P--------- ἐν
 5489. μέτρῳ N2N-DSN--- μέτρον
 5490. ἑνὶ A3--DSN--- εἷς
 5491. συντέλεια N1A-NSF--- συντέλεια
 5492. μία A1A-NSF--- εἷς
 5493. ἀμφοτέροις A1A-DPM--- ἀμφότεροι
 5494. 1/3Kgs 6:26
 5495. καὶ C--------- καί
 5496. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5497. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 5498. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5499. χερουβ N---GSN--- χερουβ
 5500. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5501. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 5502. δέκα M--------- δέκα
 5503. ἐν P--------- ἐν
 5504. πήχει A3U-DSM--- πῆχυς
 5505. καὶ C--------- καί
 5506. οὕτως D--------- οὕτως
 5507. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5508. χερουβ N---NSN--- χερουβ
 5509. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5510. δεύτερον A1A-NSN--- δεύτερος
 5511. 1/3Kgs 6:27
 5512. καὶ C--------- καί
 5513. ἀμφότερα A1A-APN--- ἀμφότεροι
 5514. τὰ RA--APN--- ὁ
 5515. χερουβιν N---APN--- χερουβιν
 5516. ἐν P--------- ἐν
 5517. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 5518. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5519. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5520. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5521. ἐσωτάτου A1--GSMS-- ἐσώτερος
 5522. καὶ C--------- καί
 5523. διεπέτασεν VAI-AAI3S- πετάζω δια
 5524. τὰς RA--APF--- ὁ
 5525. πτέρυγας N3G-APF--- πτέρυξ
 5526. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 5527. καὶ C--------- καί
 5528. ἥπτετο V1I-IMI3S- ἅπτομαι
 5529. πτέρυξ N3G-NSF--- πτέρυξ
 5530. μία A1A-NSF--- εἷς
 5531. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5532. τοίχου N2--GSM--- τοῖχος
 5533. καὶ C--------- καί
 5534. πτέρυξ N3G-NSF--- πτέρυξ
 5535. ἥπτετο V1I-IMI3S- ἅπτομαι
 5536. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5537. τοίχου N2--GSM--- τοῖχος
 5538. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5539. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 5540. καὶ C--------- καί
 5541. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5542. πτέρυγες N3G-NPF--- πτέρυξ
 5543. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5544. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5545. ἐν P--------- ἐν
 5546. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 5547. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5548. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5549. ἥπτοντο V1I-IMI3P- ἅπτομαι
 5550. πτέρυξ N3G-NSF--- πτέρυξ
 5551. πτέρυγος N3G-GSF--- πτέρυξ
 5552. 1/3Kgs 6:28
 5553. καὶ C--------- καί
 5554. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 5555. τὰ RA--APN--- ὁ
 5556. χερουβιν N---APN--- χερουβιν
 5557. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 5558. 1/3Kgs 6:29
 5559. καὶ C--------- καί
 5560. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5561. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5562. τοίχους N2--APM--- τοῖχος
 5563. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5564. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5565. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5566. ἐγκολαπτὰ VA--AAPAPN κολάπτω ἐν
 5567. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5568. γραφίδι N3D-DSF--- γραφίς
 5569. χερουβιν N---APN--- χερουβιν
 5570. καὶ C--------- καί
 5571. φοίνικες N3K-NPM--- φοῖνιξ
 5572. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5573. ἐσωτέρῳ A1A-DSMC-- ἐσώτερος
 5574. καὶ C--------- καί
 5575. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5576. ἐξωτέρῳ A1A-DSM--- ἐξώτερος
 5577. 1/3Kgs 6:30
 5578. καὶ C--------- καί
 5579. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5580. ἔδαφος N3E-ASN--- ἔδαφος
 5581. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5582. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5583. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 5584. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 5585. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5586. ἐσωτάτου A1--GSMS-- ἐσώτερος
 5587. καὶ C--------- καί
 5588. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5589. ἐξωτάτου A1--GSMS-- ἐξώτερος
 5590. 1/3Kgs 6:31
 5591. καὶ C--------- καί
 5592. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5593. θυρώματι N3M-DSN--- θύρωμα
 5594. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5595. δαβιρ N---GSN--- δαβιρ
 5596. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5597. θύρας N1A-APF--- θύρα
 5598. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 5599. ἀρκευθίνων A1--GPN--- ἀρκεύθινος
 5600. καὶ C--------- καί
 5601. φλιὰς N1A-APF--- φλιά
 5602. πενταπλᾶς A1A-APF--- πενταπλοῦς
 5603. 1/3Kgs 6:32
 5604. καὶ C--------- καί
 5605. δύο M--------- δύο
 5606. θύρας N1A-APF--- θύρα
 5607. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 5608. πευκίνων A1--GPN--- πεύκινος
 5609. καὶ C--------- καί
 5610. ἐγκολαπτὰ VA--AAPAPN κολάπτω ἐν
 5611. ἐπ' P--------- ἐπί
 5612. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5613. ἐγκεκολαμμένα VP--XMPAPN κολάπτω ἐν
 5614. χερουβιν N---APN--- χερουβιν
 5615. καὶ C--------- καί
 5616. φοίνικας N3K-APM--- φοῖνιξ
 5617. καὶ C--------- καί
 5618. πέταλα N2N-APN--- πέταλον
 5619. διαπεπετασμένα VM--XMPAPN πετάζω δια
 5620. καὶ C--------- καί
 5621. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 5622. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 5623. καὶ C--------- καί
 5624. κατέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω κατα
 5625. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5626. τὰ RA--APN--- ὁ
 5627. χερουβιν N---APN--- χερουβιν
 5628. καὶ C--------- καί
 5629. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5630. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5631. φοίνικας N3K-APM--- φοῖνιξ
 5632. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5633. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 5634. 1/3Kgs 6:33
 5635. καὶ C--------- καί
 5636. οὕτως D--------- οὕτως
 5637. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5638. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5639. πυλῶνι N3W-DSM--- πυλών
 5640. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5641. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 5642. φλιαὶ N1A-NPF--- φλιά
 5643. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 5644. ἀρκευθίνων A1--GPN--- ἀρκεύθινος
 5645. στοαὶ N1A-NPF--- στοά
 5646. τετραπλῶς D--------- τετραπλῶς
 5647. 1/3Kgs 6:34
 5648. καὶ C--------- καί
 5649. ἐν P--------- ἐν
 5650. ἀμφοτέραις A1A-DPF--- ἀμφότεροι
 5651. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5652. θύραις N1A-DPF--- θύρα
 5653. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 5654. πεύκινα A1--APN--- πεύκινος
 5655. δύο M--------- δύο
 5656. πτυχαὶ N1--NPF--- πτυχή
 5657. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5658. θύρα N1A-NSF--- θύρα
 5659. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5660. μία A1A-NSF--- εἷς
 5661. καὶ C--------- καί
 5662. στροφεῖς N3V-NPM--- στροφεύς
 5663. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5664. καὶ C--------- καί
 5665. δύο M--------- δύο
 5666. πτυχαὶ N1--NPF--- πτυχή
 5667. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5668. θύρα N1A-NSF--- θύρα
 5669. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5670. δευτέρα A1A-NSF--- δεύτερος
 5671. στρεφόμενα V1--PMPAPN στρέφω
 5672. 1/3Kgs 6:35
 5673. ἐγκεκολαμμένα VP--XMPAPN κολάπτω ἐν
 5674. χερουβιν N---APN--- χερουβιν
 5675. καὶ C--------- καί
 5676. φοίνικες N3K-NPM--- φοῖνιξ
 5677. καὶ C--------- καί
 5678. διαπεπετασμένα VM--XMPAPN πετάζω δια
 5679. πέταλα N2N-APN--- πέταλον
 5680. καὶ C--------- καί
 5681. περιεχόμενα V1--PMPAPN ἔχω περι
 5682. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 5683. καταγομένῳ V1--PMPDSN ἄγω κατα
 5684. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5685. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5686. ἐκτύπωσιν N3I-ASF--- ἐκτύπωσις
 5687. 1/3Kgs 6:36
 5688. καὶ C--------- καί
 5689. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5690. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5691. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 5692. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5693. ἐσωτάτην A1--ASFS-- ἐσώτερος
 5694. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 5695. στίχους N2--APM--- στίχος
 5696. ἀπελεκήτων VXI-XAPNSM λέγω ἀπο
 5697. καὶ C--------- καί
 5698. στίχος N2--NSM--- στίχος
 5699. κατειργασμένης VT--XMPGSF ἐργάζομαι κατα
 5700. κέδρου N2--GSF--- κέδρος
 5701. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 5702. 1/3Kgs 6:36a
 5703. καὶ C--------- καί
 5704. ᾠκοδόμησε VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 5705. καταπέτασμα N3M-ASN--- καταπέτασμα
 5706. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5707. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 5708. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5709. αιλαμ N---GSN--- αιλαμ
 5710. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5711. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5712. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5713. κατὰ P--------- κατά
 5714. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5715. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5716. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 5717. 1/3Kgs 7:1
 5718. καὶ C--------- καί
 5719. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5720. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5721. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5722. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 5723. καὶ C--------- καί
 5724. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5725. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5726. Χιραμ N---ASM--- Χιραμ
 5727. ἐκ P--------- ἐκ
 5728. Τύρου N2--GSF--- Τύρος