12.2Sam.txt 580 KB


 1. 2Sam/K 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4. μετὰ P--------- μετά
 5. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 7. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 8. καὶ C--------- καί
 9. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 10. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 11. τύπτων V1--PAPNSM τύπτω
 12. τὸν RA--ASM--- ὁ
 13. Αμαληκ N---ASM--- Αμαληκ
 14. καὶ C--------- καί
 15. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 16. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 17. ἐν P--------- ἐν
 18. Σεκελακ N---DPF--- Σεκελακ
 19. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 20. δύο M---ADF--- δύο
 21. 2Sam/K 1:2
 22. καὶ C--------- καί
 23. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 24. τῇ RA--DSF--- ὁ
 25. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 26. τῇ RA--DSF--- ὁ
 27. τρίτῃ A1--DSF--- τρίτος
 28. καὶ C--------- καί
 29. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 30. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 31. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 32. ἐκ P--------- ἐκ
 33. τῆς RA--GSF--- ὁ
 34. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 35. ἐκ P--------- ἐκ
 36. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 37. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 38. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 39. καὶ C--------- καί
 40. τὰ RA--NPN--- ὁ
 41. ἱμάτια N2N-NPN--- ἱμάτιον
 42. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 43. διερρωγότα VXI-XAPNPN ῥήγνυμι δια
 44. καὶ C--------- καί
 45. γῆ N1--NSF--- γῆ
 46. ἐπὶ P--------- ἐπί
 47. τῆς RA--GSF--- ὁ
 48. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 49. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 50. καὶ C--------- καί
 51. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 52. ἐν P--------- ἐν
 53. τῷ RA--DSN--- ὁ
 54. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 55. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 56. πρὸς P--------- πρός
 57. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 58. καὶ C--------- καί
 59. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 60. ἐπὶ P--------- ἐπί
 61. τὴν RA--ASF--- ὁ
 62. γῆν N1--ASF--- γῆ
 63. καὶ C--------- καί
 64. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 65. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 66. 2Sam/K 1:3
 67. καὶ C--------- καί
 68. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 69. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 70. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 71. πόθεν D--------- πόθεν
 72. σὺ RP--NS---- σύ
 73. παραγίνῃ V1--PMS2S- γίγνομαι παρα
 74. καὶ C--------- καί
 75. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 76. πρὸς P--------- πρός
 77. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 78. ἐκ P--------- ἐκ
 79. τῆς RA--GSF--- ὁ
 80. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 81. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 82. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 83. διασέσῳσμαι VT--XMI1S- σώζω δια
 84. 2Sam/K 1:4
 85. καὶ C--------- καί
 86. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 87. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 88. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 89. τίς RI--NSM--- τίς
 90. ὁ RA--NSM--- ὁ
 91. λόγος N2--NSM--- λόγος
 92. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 93. ἀπάγγειλόν VA--AAD2S- ἀγγέλλω ἀπο
 94. μοι RP--DS---- ἐγώ
 95. καὶ C--------- καί
 96. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 97. ὅτι C--------- ὅτι
 98. ἔφυγεν VAI-AAI3S- φεύγω
 99. ὁ RA--NSM--- ὁ
 100. λαὸς N2--NSM--- λαός
 101. ἐκ P--------- ἐκ
 102. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 103. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 104. καὶ C--------- καί
 105. πεπτώκασι VX--XAI3P- πίπτω
 106. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 107. ἐκ P--------- ἐκ
 108. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 109. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 110. καὶ C--------- καί
 111. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 112. καὶ D--------- καί
 113. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 114. καὶ C--------- καί
 115. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 116. καὶ C--------- καί
 117. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 118. ὁ RA--NSM--- ὁ
 119. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 120. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 121. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 122. 2Sam/K 1:5
 123. καὶ C--------- καί
 124. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 125. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 126. τῷ RA--DSN--- ὁ
 127. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 128. τῷ RA--DSN--- ὁ
 129. ἀπαγγέλλοντι V1--PAPDSN ἀγγέλλω ἀπο
 130. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 131. πῶς D--------- πῶς
 132. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 133. ὅτι C--------- ὅτι
 134. τέθνηκεν VX--XAI3S- θνήσκω
 135. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 136. καὶ C--------- καί
 137. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 138. ὁ RA--NSM--- ὁ
 139. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 140. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 141. 2Sam/K 1:6
 142. καὶ C--------- καί
 143. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 144. τὸ RA--NSN--- ὁ
 145. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 146. τὸ RA--NSN--- ὁ
 147. ἀπαγγέλλον V1--PAPNSN ἀγγέλλω ἀπο
 148. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 149. περιπτώματι N3T-DSN--- περίπτωμα
 150. περιέπεσον VBI-AAI1S- πίπτω περι
 151. ἐν P--------- ἐν
 152. τῷ RA--DSN--- ὁ
 153. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 154. τῷ RA--DSM--- ὁ
 155. Γελβουε N---DSM--- Γελβουε
 156. καὶ C--------- καί
 157. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 158. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 159. ἐπεστήρικτο V1I-IMI3S- στηρίζω επι
 160. ἐπὶ P--------- ἐπί
 161. τὸ RA--ASN--- ὁ
 162. δόρυ N3--ASN--- δόρυ
 163. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 164. καὶ C--------- καί
 165. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 166. τὰ RA--NPN--- ὁ
 167. ἅρματα N3M-NPN--- ἅρμα
 168. καὶ C--------- καί
 169. οἱ RA--NPM--- ὁ
 170. ἱππάρχαι N1M-NPM--- ἵππαρχης
 171. συνῆψαν VAI-AAI3P- ἅπτω συν
 172. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 173. 2Sam/K 1:7
 174. καὶ C--------- καί
 175. ἐπέβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω ἐπι
 176. ἐπὶ P--------- ἐπί
 177. τὰ RA--APN--- ὁ
 178. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 179. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 180. καὶ C--------- καί
 181. εἶδέν VBI-AAI3S- ὁράω
 182. με RP--AS---- ἐγώ
 183. καὶ C--------- καί
 184. ἐκάλεσέν VAI-AAI3S- καλέω
 185. με RP--AS---- ἐγώ
 186. καὶ C--------- καί
 187. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 188. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 189. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 190. 2Sam/K 1:8
 191. καὶ C--------- καί
 192. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 193. μοι RP--DS---- ἐγώ
 194. τίς RI--NSM--- τίς
 195. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 196. σύ RP--NS---- σύ
 197. καὶ C--------- καί
 198. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 199. Αμαληκίτης N---NSM--- Αμαληκίτης
 200. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 201. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 202. 2Sam/K 1:9
 203. καὶ C--------- καί
 204. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 205. πρός P--------- πρός
 206. με RP--AS---- ἐγώ
 207. στῆθι VD--APD2S- ἵστημι
 208. δὴ X--------- δή
 209. ἐπάνω D--------- ἄνω ἐπι
 210. μου RP--GS---- ἐγώ
 211. καὶ C--------- καί
 212. θανάτωσόν VA--AAD2S- θανατόω
 213. με RP--AS---- ἐγώ
 214. ὅτι C--------- ὅτι
 215. κατέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω κατα
 216. με RP--AS---- ἐγώ
 217. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 218. δεινόν A1--ASN--- δεινός
 219. ὅτι C--------- ὅτι
 220. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 221. ἡ RA--NSF--- ὁ
 222. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 223. μου RP--GS---- ἐγώ
 224. ἐν P--------- ἐν
 225. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 226. 2Sam/K 1:10
 227. καὶ C--------- καί
 228. ἐπέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἐπι
 229. ἐπ' P--------- ἐπί
 230. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 231. καὶ C--------- καί
 232. ἐθανάτωσα VAI-AAI1S- θανατόω
 233. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 234. ὅτι C--------- ὅτι
 235. ᾔδειν VXI-YAI1S- οἶδα
 236. ὅτι C--------- ὅτι
 237. οὐ D--------- οὐ
 238. ζήσεται VF--FMI3S- ζάω
 239. μετὰ P--------- μετά
 240. τὸ RA--ASN--- ὁ
 241. πεσεῖν VB--AAN--- πίπτω
 242. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 243. καὶ C--------- καί
 244. ἔλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω
 245. τὸ RA--ASN--- ὁ
 246. βασίλειον N2N-ASN--- βασίλειον
 247. τὸ RA--ASN--- ὁ
 248. ἐπὶ P--------- ἐπί
 249. τὴν RA--ASF--- ὁ
 250. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 251. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 252. καὶ C--------- καί
 253. τὸν RA--ASM--- ὁ
 254. χλιδῶνα N3--ASM--- χλίδων
 255. τὸν RA--ASM--- ὁ
 256. ἐπὶ P--------- ἐπί
 257. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 258. βραχίονος N3N-GSM--- βραχίων
 259. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 260. καὶ C--------- καί
 261. ἐνήνοχα VX--XAI1S- φέρω
 262. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 263. τῷ RA--DSM--- ὁ
 264. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 265. μου RP--GS---- ἐγώ
 266. ὧδε D--------- ὧδε
 267. 2Sam/K 1:11
 268. καὶ C--------- καί
 269. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 270. Δαυιδ N---NSM--- Δαυιδ
 271. τῶν RA--GPN--- ὁ
 272. ἱματίων N2N-GPN--- ἱμάτιον
 273. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 274. καὶ C--------- καί
 275. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 276. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 277. καὶ C--------- καί
 278. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 279. οἱ RA--NPM--- ὁ
 280. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 281. οἱ RA--NPM--- ὁ
 282. μετ' P--------- μετά
 283. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 284. διέρρηξαν VAI-AAI3P- ῥήγνυμι δια
 285. τὰ RA--APN--- ὁ
 286. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 287. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 288. 2Sam/K 1:12
 289. καὶ C--------- καί
 290. ἐκόψαντο VAI-AMI3P- κόπτω
 291. καὶ C--------- καί
 292. ἔκλαυσαν VAI-AAI3P- κλαίω
 293. καὶ C--------- καί
 294. ἐνήστευσαν VAI-AAI3P- νηστεύω
 295. ἕως C--------- ἕως
 296. δείλης A1--GSF--- δειλός
 297. ἐπὶ P--------- ἐπί
 298. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 299. καὶ C--------- καί
 300. ἐπὶ P--------- ἐπί
 301. Ιωναθαν N---DSM--- Ιωναθαν
 302. τὸν RA--ASM--- ὁ
 303. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 304. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 305. καὶ C--------- καί
 306. ἐπὶ P--------- ἐπί
 307. τὸν RA--ASM--- ὁ
 308. λαὸν N2--ASM--- λαός
 309. Ιουδα N---GS---- Ιουδα
 310. καὶ C--------- καί
 311. ἐπὶ P--------- ἐπί
 312. τὸν RA--ASM--- ὁ
 313. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 314. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 315. ὅτι C--------- ὅτι
 316. ἐπλήγησαν VDI-API3P- πλήσσω
 317. ἐν P--------- ἐν
 318. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 319. 2Sam/K 1:13
 320. καὶ C--------- καί
 321. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 322. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 323. τῷ RA--DSN--- ὁ
 324. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 325. τῷ RA--DSN--- ὁ
 326. ἀπαγγέλλοντι V1--PAPDSN ἀγγέλλω ἀπο
 327. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 328. πόθεν D--------- πόθεν
 329. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 330. σύ RP--NS---- σύ
 331. καὶ C--------- καί
 332. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 333. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 334. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 335. παροίκου A1B-GSM--- πάροικος
 336. Αμαληκίτου N---GSM--- Αμαληκίτης
 337. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 338. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 339. 2Sam/K 1:14
 340. καὶ C--------- καί
 341. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 342. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 343. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 344. πῶς D--------- πῶς
 345. οὐκ D--------- οὐ
 346. ἐφοβήθης VCI-API2S- φοβέω
 347. ἐπενεγκεῖν VB--AAN--- φέρω ἐπι
 348. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 349. σου RP--GS---- σύ
 350. διαφθεῖραι VA--AAN--- φθείρω δια
 351. τὸν RA--ASM--- ὁ
 352. χριστὸν N2--ASM--- χριστός
 353. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 354. 2Sam/K 1:15
 355. καὶ C--------- καί
 356. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 357. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 358. ἓν A3--ASN--- εἷς
 359. τῶν RA--GPN--- ὁ
 360. παιδαρίων N2N-GPN--- παιδάριον
 361. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 362. καὶ C--------- καί
 363. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 364. προσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι προς
 365. ἀπάντησον VA--AAD2S- ἀντάω ἀπο
 366. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 367. καὶ C--------- καί
 368. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 369. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 370. καὶ C--------- καί
 371. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 372. 2Sam/K 1:16
 373. καὶ C--------- καί
 374. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 375. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 376. πρὸς P--------- πρός
 377. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 378. τὸ RA--NSN--- τό
 379. αἷμά N3M-NSN--- αἷμα
 380. σου RP--GS---- σύ
 381. ἐπὶ P--------- ἐπί
 382. τὴν RA--ASF--- ὁ
 383. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 384. σου RP--GS---- σύ
 385. ὅτι C--------- ὅτι
 386. τὸ RA--NSN--- ὁ
 387. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 388. σου RP--GS---- σύ
 389. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 390. κατὰ P--------- κατά
 391. σοῦ RP--GS---- σύ
 392. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 393. ὅτι C--------- ὅτι
 394. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 395. ἐθανάτωσα VAI-AAI1S- θανατόω
 396. τὸν RA--ASM--- ὁ
 397. χριστὸν N2--ASM--- χριστός
 398. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 399. 2Sam/K 1:17
 400. καὶ C--------- καί
 401. ἐθρήνησεν VAI-AAI3S- θρηνέω
 402. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 403. τὸν RA--ASM--- ὁ
 404. θρῆνον N2--ASM--- θρῆνος
 405. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 406. ἐπὶ P--------- ἐπί
 407. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 408. καὶ C--------- καί
 409. ἐπὶ P--------- ἐπί
 410. Ιωναθαν N---ASM--- Ιωναθαν
 411. τὸν RA--ASM--- ὁ
 412. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 413. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 414. 2Sam/K 1:18
 415. καὶ C--------- καί
 416. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 417. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 418. διδάξαι VA--AAN--- διδάσκω
 419. τοὺς RA--APM--- ὁ
 420. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 421. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 422. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 423. γέγραπται VP--XMI3S- γράφω
 424. ἐπὶ P--------- ἐπί
 425. βιβλίου N2N-GSN--- βιβλίον
 426. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 427. εὐθοῦς A3H-GSM--- εὐθής
 428. 2Sam/K 1:19
 429. στήλωσον V4--AAD2S- στηλόω
 430. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 431. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 432. τῶν RA--GPM--- ὁ
 433. τεθνηκότων VX--XAPGPM θνήσκω
 434. ἐπὶ P--------- ἐπί
 435. τὰ RA--APN--- ὁ
 436. ὕψη N3E-APN--- ὕψος
 437. σου RP--GS---- σύ
 438. τραυματιῶν N1T-GPM--- τραυματίας
 439. πῶς D--------- πῶς
 440. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 441. δυνατοί A1--NPM--- δυνατός
 442. 2Sam/K 1:20
 443. μὴ D--------- μή
 444. ἀναγγείλητε VD--AAS2P- ἀγγέλλω ἀνα
 445. ἐν P--------- ἐν
 446. Γεθ N---DS---- Γεθ
 447. καὶ C--------- καί
 448. μὴ D--------- μή
 449. εὐαγγελίσησθε VA--AMS2P- εὐαγγελίζω
 450. ἐν P--------- ἐν
 451. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 452. ἐξόδοις N2--DPF--- ἔξοδος
 453. Ἀσκαλῶνος N3W-GS---- Ἀσκαλών
 454. μήποτε D--------- μήποτε
 455. εὐφρανθῶσιν VC--APS3P- εὐφραίνω
 456. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 457. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 458. μήποτε D--------- μήποτε
 459. ἀγαλλιάσωνται VA--AMS3P- ἀγαλλιάομαι
 460. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 461. τῶν RA--GPM--- ὁ
 462. ἀπεριτμήτων A1B-GPM--- ἀπερίτμητος
 463. 2Sam/K 1:21
 464. ὄρη N3E-VPN--- ὄρος
 465. τὰ RA--VPN--- ὁ
 466. ἐν P--------- ἐν
 467. Γελβουε N---DS---- Γελβουε
 468. μὴ D--------- μή
 469. καταβῇ VZ--AAS3S- βαίνω κατα
 470. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 471. καὶ C--------- καί
 472. μὴ D--------- μή
 473. ὑετὸς N2--NSM--- ὑετός
 474. ἐφ' P--------- ἐπί
 475. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 476. καὶ C--------- καί
 477. ἀγροὶ N2--NPM--- ἀγρός
 478. ἀπαρχῶν N1--GPF--- ἀπαρχή
 479. ὅτι C--------- ὅτι
 480. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 481. προσωχθίσθη VCI-API3S- οχθίζω προς
 482. θυρεὸς N2--NSM--- θυρεός
 483. δυνατῶν A1--GPM--- δυνατός
 484. θυρεὸς N2--NSM--- θυρεός
 485. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 486. οὐκ D--------- οὐ
 487. ἐχρίσθη VCI-API3S- χρίω
 488. ἐν P--------- ἐν
 489. ἐλαίῳ N2N-DSN--- ἔλαιον
 490. 2Sam/K 1:22
 491. ἀφ' P--------- ἀπό
 492. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 493. τραυματιῶν N1T-GPM--- τραυματίας
 494. ἀπὸ P--------- ἀπό
 495. στέατος N3T-GSN--- στέαρ
 496. δυνατῶν A1--GPM--- δυνατός
 497. τόξον N2N-NSN--- τόξον
 498. Ιωναθαν N---ASM--- Ιωναθαν
 499. οὐκ D--------- οὐ
 500. ἀπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἀπο
 501. κενὸν A1--ASM--- κενός
 502. εἰς P--------- εἰς
 503. τὰ RA--APN--- ὁ
 504. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 505. καὶ C--------- καί
 506. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 507. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 508. οὐκ D--------- οὐ
 509. ἀνέκαμψεν VAI-AAI3S- κάμπτω ἀνα
 510. κενή A1--NSF--- κενός
 511. 2Sam/K 1:23
 512. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 513. καὶ C--------- καί
 514. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 515. οἱ RA--NPM--- ὁ
 516. ἠγαπημένοι VM--XMPNPM ἀγαπάω
 517. καὶ C--------- καί
 518. ὡραῖοι A1A-NPM--- ὡραῖος
 519. οὐ D--------- οὐ
 520. διακεχωρισμένοι VT--XMPNPM χωρίζω δια
 521. εὐπρεπεῖς A3H-NPM--- εὐπρεπής
 522. ἐν P--------- ἐν
 523. τῇ RA--DSF--- ὁ
 524. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 525. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 526. καὶ C--------- καί
 527. ἐν P--------- ἐν
 528. τῷ RA--DSM--- ὁ
 529. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 530. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 531. οὐ D--------- οὐ
 532. διεχωρίσθησαν VSI-API3P- χωρίζω δια
 533. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 534. ἀετοὺς N2--APM--- ἀετός
 535. κοῦφοι A1--NPM--- κοῦφος
 536. καὶ C--------- καί
 537. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 538. λέοντας N3--APM--- λέων
 539. ἐκραταιώθησαν VCI-API3P- κραταιόω
 540. 2Sam/K 1:24
 541. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 542. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 543. ἐπὶ P--------- ἐπί
 544. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 545. κλαύσατε VA--AAD2P- κλαίω
 546. τὸν RA--ASM--- ὁ
 547. ἐνδιδύσκοντα V1--PAPASM ενδιδύσκω
 548. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 549. κόκκινα A1--APN--- κόκκινος
 550. μετὰ P--------- μετά
 551. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 552. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 553. τὸν RA--ASM--- ὁ
 554. ἀναφέροντα V1--PAPASM φέρω ἀνα
 555. κόσμον N2--ASM--- κόσμος
 556. χρυσοῦν A1C-ASM--- χρυσοῦς
 557. ἐπὶ P--------- ἐπί
 558. τὰ RA--APN--- ὁ
 559. ἐνδύματα N3M-APN--- ἔνδυμα
 560. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 561. 2Sam/K 1:25
 562. πῶς D--------- πῶς
 563. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 564. δυνατοὶ A1--NPM--- δυνατός
 565. ἐν P--------- ἐν
 566. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 567. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 568. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 569. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθα
 570. ἐπὶ P--------- ἐπί
 571. τὰ RA--APN--- ὁ
 572. ὕψη N3E-APN--- ὕψος
 573. σου RP--GS---- σύ
 574. τραυματίας N1T-NSM--- τραυματίας
 575. 2Sam/K 1:26
 576. ἀλγῶ V2--PAI1S- ἀλγέω
 577. ἐπὶ P--------- ἐπί
 578. σοί RP--DS---- σύ
 579. ἄδελφέ N2--VSM--- ἀδελφός
 580. μου RP--GS---- ἐγώ
 581. Ιωναθαν N---VSM--- Ιωναθα
 582. ὡραιώθης VC--API2S- ὡραίομαι
 583. μοι RP--DS---- ἐγώ
 584. σφόδρα D--------- σφόδρα
 585. ἐθαυμαστώθη VSI-API3S- θαυμάζω
 586. ἡ RA--NSF--- ὁ
 587. ἀγάπησίς N3I-NSF--- ἀγάπησις
 588. σου RP--GS---- σύ
 589. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 590. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 591. ἀγάπησιν N3I-ASF--- ἀγάπησις
 592. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 593. 2Sam/K 1:27
 594. πῶς D--------- πῶς
 595. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 596. δυνατοὶ A1--NPM--- δυνατός
 597. καὶ C--------- καί
 598. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 599. σκεύη N3E-NPN--- σκεῦος
 600. πολεμικά A1--NPN--- πολεμικός
 601. 2Sam/K 2:1
 602. καὶ C--------- καί
 603. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 604. μετὰ P--------- μετά
 605. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 606. καὶ C--------- καί
 607. ἐπηρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 608. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 609. ἐν P--------- ἐν
 610. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 611. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 612. εἰ C--------- εἰ
 613. ἀναβῶ VA--AAS1S- βαίνω ἀνα
 614. εἰς P--------- εἰς
 615. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 616. τῶν RA--GPF--- ὁ
 617. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 618. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 619. καὶ C--------- καί
 620. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 621. κύριος N2--NSM--- κύριος
 622. πρὸς P--------- πρός
 623. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 624. ἀνάβηθι VD--APD2S- βαίνω ἀνα
 625. καὶ C--------- καί
 626. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 627. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 628. ποῦ D--------- ποῦ
 629. ἀναβῶ VA--AAS3S- βαίνω ἀνα
 630. καὶ C--------- καί
 631. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 632. εἰς P--------- εἰς
 633. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 634. 2Sam/K 2:2
 635. καὶ C--------- καί
 636. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 637. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 638. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 639. εἰς P--------- εἰς
 640. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 641. καὶ C--------- καί
 642. ἀμφότεραι A1A-NPF--- ἀμφότεροι
 643. αἱ RA--NPF--- ὁ
 644. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 645. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 646. Αχινοομ N---NSF--- Αχινοομ
 647. ἡ RA--NSF--- ὁ
 648. Ιεζραηλῖτις N---NSF--- Ιεζραηλῖτις
 649. καὶ C--------- καί
 650. Αβιγαια N---NSF--- Αβιγαια
 651. ἡ RA--NSF--- ὁ
 652. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 653. Ναβαλ N---GSM--- Ναβαλ
 654. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 655. Καρμηλίου N2--GSM--- Καρμήλιος
 656. 2Sam/K 2:3
 657. καὶ C--------- καί
 658. οἱ RA--NPM--- ὁ
 659. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 660. οἱ RA--NPM--- ὁ
 661. μετ' P--------- μετά
 662. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 663. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 664. καὶ C--------- καί
 665. ὁ RA--NSM--- ὁ
 666. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 667. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 668. καὶ C--------- καί
 669. κατῴκουν V2I-IAI3P- οἰκέω κατα
 670. ἐν P--------- ἐν
 671. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 672. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 673. Χεβρων N---GS---- Χεβρων
 674. 2Sam/K 2:4
 675. καὶ C--------- καί
 676. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 677. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 678. τῆς RA--GSF--- ὁ
 679. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 680. καὶ C--------- καί
 681. χρίουσιν V1--PAI3P- χρίω
 682. τὸν RA--ASM--- ὁ
 683. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 684. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 685. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 686. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 687. ἐπὶ P--------- ἐπί
 688. τὸν RA--ASM--- ὁ
 689. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 690. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 691. καὶ C--------- καί
 692. ἀπήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀπο
 693. τῷ RA--DSM--- ὁ
 694. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 695. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 696. ὅτι C--------- ὅτι
 697. οἱ RA--NPM--- ὁ
 698. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 699. Ιαβις N---GS---- Ιαβις
 700. τῆς RA--GSF--- ὁ
 701. Γαλααδίτιδος N---GSF--- Γαλααδίτιδος
 702. ἔθαψαν VAI-AAI3P- θάπτω
 703. τὸν RA--ASM--- ὁ
 704. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 705. 2Sam/K 2:5
 706. καὶ C--------- καί
 707. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 708. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 709. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 710. πρὸς P--------- πρός
 711. τοὺς RA--APM--- ὁ
 712. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 713. Ιαβις N---GS---- Ιαβις
 714. τῆς RA--GSF--- ὁ
 715. Γαλααδίτιδος N---GSF--- Γαλααδίτιδος
 716. καὶ C--------- καί
 717. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 718. πρὸς P--------- πρός
 719. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 720. εὐλογημένοι VM--XPPNPM εὐλογέω
 721. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 722. τῷ RA--DSM--- ὁ
 723. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 724. ὅτι C--------- ὅτι
 725. πεποιήκατε VX--XAI2P- ποιέω
 726. τὸ RA--ASN--- ὁ
 727. ἔλεος N3--ASN--- ἔλεος
 728. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 729. ἐπὶ P--------- ἐπί
 730. τὸν RA--ASM--- ὁ
 731. κύριον N2--ASM--- κύριος
 732. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 733. ἐπὶ P--------- ἐπί
 734. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 735. τὸν RA--ASM--- ὁ
 736. χριστὸν N2--ASM--- χριστός
 737. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 738. καὶ C--------- καί
 739. ἐθάψατε VAI-AAI2P- θάπτω
 740. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 741. καὶ C--------- καί
 742. Ιωναθαν N---ASM--- Ιωναθαν
 743. τὸν RA--ASM--- ὁ
 744. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 745. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 746. 2Sam/K 2:6
 747. καὶ C--------- καί
 748. νῦν D--------- νῦν
 749. ποιήσαι VA--AAO3S- ποιέω
 750. κύριος N2--NSM--- κύριος
 751. μεθ' P--------- μετά
 752. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 753. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 754. καὶ C--------- καί
 755. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 756. καί C--------- καί
 757. γε X--------- γέ
 758. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 759. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 760. μεθ' P--------- μετά
 761. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 762. τὰ RA--APN--- ὁ
 763. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 764. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 765. ὅτι C--------- ὅτι
 766. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 767. τὸ RA--ASN--- ὁ
 768. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 769. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 770. 2Sam/K 2:7
 771. καὶ C--------- καί
 772. νῦν D--------- νῦν
 773. κραταιούσθωσαν V4--PMD3P- κραταιόω
 774. αἱ RA--NPF--- ὁ
 775. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 776. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 777. καὶ C--------- καί
 778. γίνεσθε V1--PMD2P- γίγνομαι
 779. εἰς P--------- εἰς
 780. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 781. δυνατούς A1--APM--- δυνατός
 782. ὅτι C--------- ὅτι
 783. τέθνηκεν VX--XAI3S- θνήσκω
 784. ὁ RA--NSM--- ὁ
 785. κύριος N2--NSM--- κύριος
 786. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 787. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 788. καί C--------- καί
 789. γε X--------- γέ
 790. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 791. κέχρικεν VX--XAI3S- χρίω
 792. ὁ RA--NSM--- ὁ
 793. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 794. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 795. ἐφ' P--------- ἐπί
 796. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 797. εἰς P--------- εἰς
 798. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 799. 2Sam/K 2:8
 800. καὶ C--------- καί
 801. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 802. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 803. Νηρ N---GSM--- Νηρ
 804. ἀρχιστράτηγος N2--NSM--- ἀρχιστράτηγος
 805. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 806. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 807. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 808. τὸν RA--ASM--- ὁ
 809. Ιεβοσθε N---ASM--- Ιεβοσθε
 810. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 811. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 812. καὶ C--------- καί
 813. ἀνεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω ἀνα
 814. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 815. ἐκ P--------- ἐκ
 816. τῆς RA--GSF--- ὁ
 817. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 818. εἰς P--------- εἰς
 819. Μαναεμ N---ASM--- Μαναεμ
 820. 2Sam/K 2:9
 821. καὶ C--------- καί
 822. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 823. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 824. ἐπὶ P--------- ἐπί
 825. τὴν RA--ASF--- ὁ
 826. Γαλααδῖτιν N---ASF--- Γαλααδῖτιν
 827. καὶ C--------- καί
 828. ἐπὶ P--------- ἐπί
 829. τὸν RA--ASM--- ὁ
 830. Θασιρι N---ASM--- Θασιρι
 831. καὶ C--------- καί
 832. ἐπὶ P--------- ἐπί
 833. τὸν RA--ASM--- ὁ
 834. Ιεζραελ N---ASM--- Ιεζραελ
 835. καὶ C--------- καί
 836. ἐπὶ P--------- ἐπί
 837. τὸν RA--ASM--- ὁ
 838. Εφραιμ N---ASM--- Ἐφράιμ
 839. καὶ C--------- καί
 840. ἐπὶ P--------- ἐπί
 841. τὸν RA--ASM--- ὁ
 842. Βενιαμιν N---ASM--- Βενιαμίν
 843. καὶ C--------- καί
 844. ἐπὶ P--------- ἐπί
 845. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 846. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 847. 2Sam/K 2:10
 848. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 849. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 850. Ιεβοσθε N---NSM--- Ιεβοσθε
 851. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 852. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 853. ὅτε D--------- ὅτε
 854. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 855. ἐπὶ P--------- ἐπί
 856. τὸν RA--ASM--- ὁ
 857. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 858. καὶ C--------- καί
 859. δύο M---ADN--- δύο
 860. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 861. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 862. πλὴν D--------- πλήν
 863. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 864. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 865. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 866. οἳ RR--NPM--- ὅς
 867. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 868. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 869. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 870. 2Sam/K 2:11
 871. καὶ C--------- καί
 872. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 873. αἱ RA--NPF--- ὁ
 874. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 875. ἃς RR--APF--- ὅς
 876. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 877. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 878. ἐν P--------- ἐν
 879. Χεβρων N---DS---- Χεβρων
 880. ἐπὶ P--------- ἐπί
 881. τὸν RA--ASM--- ὁ
 882. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 883. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 884. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 885. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 886. καὶ C--------- καί
 887. ἓξ M--------- ἕξ
 888. μῆνας N3--APM--- μήν
 889. 2Sam/K 2:12
 890. καὶ C--------- καί
 891. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 892. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 893. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 894. Νηρ N---GSM--- Νηρ
 895. καὶ C--------- καί
 896. οἱ RA--NPM--- ὁ
 897. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 898. Ιεβοσθε N---GSM--- Ιεβοσθε
 899. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 900. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 901. ἐκ P--------- ἐκ
 902. Μαναεμ N---GS---- Μαναεμ
 903. εἰς P--------- εἰς
 904. Γαβαων N---AS---- Γαβαων
 905. 2Sam/K 2:13
 906. καὶ C--------- καί
 907. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 908. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 909. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουιας
 910. καὶ C--------- καί
 911. οἱ RA--NPM--- ὁ
 912. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 913. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 914. ἐξήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 915. ἐκ P--------- ἐκ
 916. Χεβρων N---GS---- Χεβρων
 917. καὶ C--------- καί
 918. συναντῶσιν V3--PAI3P- ἀντάω συν
 919. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 920. ἐπὶ P--------- ἐπί
 921. τὴν RA--ASF--- ὁ
 922. κρήνην N1--ASF--- κρήνη
 923. τὴν RA--ASF--- ὁ
 924. Γαβαων N---ASF--- Γαβαων
 925. ἐπὶ P--------- ἐπί
 926. τὸ RA--ASN--- ὁ
 927. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 928. καὶ C--------- καί
 929. ἐκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω κατα
 930. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 931. ἐπὶ P--------- ἐπί
 932. τὴν RA--ASF--- ὁ
 933. κρήνην N1--ASF--- κρήνη
 934. τὴν RA--ASF--- ὁ
 935. Γαβαων N---ASF--- Γαβαων
 936. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 937. καὶ C--------- καί
 938. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 939. ἐπὶ P--------- ἐπί
 940. τὴν RA--ASF--- ὁ
 941. κρήνην N1--ASF--- κρήνη
 942. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 943. 2Sam/K 2:14
 944. καὶ C--------- καί
 945. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 946. Αβεννερ N---NSM--- Αβεννερ
 947. πρὸς P--------- πρός
 948. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 949. ἀναστήτωσαν VH--AAD3P- ἵστημι ἀνα
 950. δὴ X--------- δή
 951. τὰ RA--APN--- ὁ
 952. παιδάρια N2N-APN--- παιδάριον
 953. καὶ C--------- καί
 954. παιξάτωσαν VA--AAD3P- παίζω
 955. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 956. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 957. καὶ C--------- καί
 958. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 959. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 960. ἀναστήτωσαν VH--AAD3P- ἵστημι ἀνα
 961. 2Sam/K 2:15
 962. καὶ C--------- καί
 963. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 964. καὶ C--------- καί
 965. παρῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι παρα
 966. ἐν P--------- ἐν
 967. ἀριθμῷ N2--DSM--- ἀριθμός
 968. τῶν RA--GPM--- ὁ
 969. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 970. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 971. δώδεκα M--------- δώδεκα
 972. τῶν RA--GPM--- ὁ
 973. Ιεβοσθε N---GSM--- Ιεβοσθε
 974. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 975. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 976. καὶ C--------- καί
 977. δώδεκα M--------- δώδεκα
 978. ἐκ P--------- ἐκ
 979. τῶν RA--GPM--- ὁ
 980. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 981. Δαυιδ N---GS---- Δαυίδ
 982. 2Sam/K 2:16
 983. καὶ C--------- καί
 984. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 985. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 986. τῇ RA--DSF--- ὁ
 987. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 988. τὴν RA--ASF--- ὁ
 989. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 990. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 991. πλησίον D--------- πλησίον
 992. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 993. καὶ C--------- καί
 994. μάχαιρα N1A-NSF--- μάχαιρα
 995. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 996. εἰς P--------- εἰς
 997. πλευρὰν N1A-ASF--- πλευρά
 998. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 999. πλησίον D--------- πλησίον
 1000. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1001. καὶ C--------- καί
 1002. πίπτουσιν V1--PAI3P- πίπτω
 1003. κατὰ P--------- κατά
 1004. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1005. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 1006. καὶ C--------- καί
 1007. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 1008. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1009. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1010. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1011. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1012. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 1013. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 1014. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1015. ἐπιβούλων N1--GPF--- ἐπιβουλή
 1016. ἥ RR--NSF--- ὅς
 1017. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1018. ἐν P--------- ἐν
 1019. Γαβαων N---DSF--- Γαβαων
 1020. 2Sam/K 2:17
 1021. καὶ C--------- καί
 1022. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1023. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1024. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 1025. σκληρὸς A1A-NSM--- σκληρός
 1026. ὥστε C--------- ὥστε
 1027. λίαν D--------- λίαν
 1028. ἐν P--------- ἐν
 1029. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1030. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1031. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1032. καὶ C--------- καί
 1033. ἔπταισεν VAI-AAI3S- πταίω
 1034. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1035. καὶ C--------- καί
 1036. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1037. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1038. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1039. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 1040. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1041. 2Sam/K 2:18
 1042. καὶ C--------- καί
 1043. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 1044. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1045. τρεῖς M---NPM--- τρεῖς
 1046. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1047. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουιας
 1048. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1049. καὶ C--------- καί
 1050. Αβεσσα N---NSM--- Αβεσσα
 1051. καὶ C--------- καί
 1052. Ασαηλ N---NSM--- Ασαηλ
 1053. καὶ D--------- καί
 1054. Ασαηλ N---NSM--- Ασαηλ
 1055. κοῦφος A1--NSM--- κοῦφος
 1056. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1057. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 1058. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1059. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 1060. μία A1A-NSF--- εἷς
 1061. δορκὰς N3D-NSF--- δορκάς
 1062. ἐν P--------- ἐν
 1063. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 1064. 2Sam/K 2:19
 1065. καὶ C--------- καί
 1066. κατεδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω κατα
 1067. Ασαηλ N---NSM--- Ασαηλ
 1068. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1069. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 1070. καὶ C--------- καί
 1071. οὐκ D--------- οὐ
 1072. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 1073. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1074. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1075. εἰς P--------- εἰς
 1076. δεξιὰ A1A-APN--- δεξιός
 1077. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1078. εἰς P--------- εἰς
 1079. ἀριστερὰ A1A-APN--- ἀριστερός
 1080. κατόπισθεν D--------- κατόπισθεν
 1081. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 1082. 2Sam/K 2:20
 1083. καὶ C--------- καί
 1084. ἐπέβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω ἐπι
 1085. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1086. εἰς P--------- εἰς
 1087. τὰ RA--APN--- ὁ
 1088. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1089. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1090. καὶ C--------- καί
 1091. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1092. εἰ X--------- εἰ
 1093. σὺ RP--NS---- σύ
 1094. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1095. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1096. Ασαηλ N---NSM--- Ασαηλ
 1097. καὶ C--------- καί
 1098. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1099. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1100. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1101. 2Sam/K 2:21
 1102. καὶ C--------- καί
 1103. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1104. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1105. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1106. ἔκκλινον VA--AAD2S- κλίνω ἐκ
 1107. σὺ RP--NS---- σύ
 1108. εἰς P--------- εἰς
 1109. τὰ RA--APN--- ὁ
 1110. δεξιὰ A1A-APN--- δεξιός
 1111. ἢ C--------- ἤ
 1112. εἰς P--------- εἰς
 1113. τὰ RA--APN--- ὁ
 1114. ἀριστερὰ A1A-APN--- ἀριστερός
 1115. καὶ C--------- καί
 1116. κάτασχε VB--AAD2S- ἔχω κατα
 1117. σαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 1118. ἓν A3--ASN--- εἷς
 1119. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1120. παιδαρίων N2N-GPN--- παιδάριον
 1121. καὶ C--------- καί
 1122. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 1123. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 1124. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1125. πανοπλίαν N1A-ASF--- πανοπλία
 1126. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1127. καὶ C--------- καί
 1128. οὐκ D--------- οὐ
 1129. ἠθέλησεν VAI-AAI3S- θέλω
 1130. Ασαηλ N---NSM--- Ασαηλ
 1131. ἐκκλῖναι VA--AAN--- κλίνω ἐκ
 1132. ἐκ P--------- ἐκ
 1133. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1134. ὄπισθεν D--------- ὄπισθε
 1135. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1136. 2Sam/K 2:22
 1137. καὶ C--------- καί
 1138. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 1139. ἔτι D--------- ἔτι
 1140. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1141. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1142. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1143. Ασαηλ N---DSM--- Ασαηλ
 1144. ἀπόστηθι VD--APD3S- ἵστημι ἀπο
 1145. ἀπ' P--------- ἀπό
 1146. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1147. ἵνα C--------- ἵνα
 1148. μὴ D--------- μή
 1149. πατάξω VA--AAS1S- πατάσσω
 1150. σε RP--AS---- σύ
 1151. εἰς P--------- εἰς
 1152. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1153. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1154. καὶ C--------- καί
 1155. πῶς D--------- πῶς
 1156. ἀρῶ VF2-FAI1S- αἴρω
 1157. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1158. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1159. μου RP--GS---- ἐγώ
 1160. πρὸς P--------- πρός
 1161. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 1162. καὶ C--------- καί
 1163. ποῦ D--------- ποῦ
 1164. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1165. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 1166. ἐπίστρεφε V1--PAD2S- στρέφω ἐπι
 1167. πρὸς P--------- πρός
 1168. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 1169. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1170. ἀδελφόν N2--ASM--- ἀδελφός
 1171. σου RP--GS---- σύ
 1172. 2Sam/K 2:23
 1173. καὶ C--------- καί
 1174. οὐκ D--------- οὐ
 1175. ἐβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 1176. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1177. ἀποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀπο
 1178. καὶ C--------- καί
 1179. τύπτει V1--PAI3S- τύπτω
 1180. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1181. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1182. ἐν P--------- ἐν
 1183. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1184. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1185. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1186. δόρατος N3--GSN--- δόρυ
 1187. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1188. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1189. ψόαν N1A-ASF--- ψόαν
 1190. καὶ C--------- καί
 1191. διεξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια ἐκ
 1192. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1193. δόρυ N3--ASN--- δόρυ
 1194. ἐκ P--------- ἐκ
 1195. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1196. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1197. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1198. καὶ C--------- καί
 1199. πίπτει V1--PAI3S- πίπτω
 1200. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1201. καὶ C--------- καί
 1202. ἀποθνῄσκει V1--PAI3S- θνήσκω ἀπο
 1203. ὑποκάτω D--------- κάτω ὑπο
 1204. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1205. καὶ C--------- καί
 1206. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1207. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1208. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1209. ἐρχόμενος V1--PMPNSM ἔρχομαι
 1210. ἕως C--------- ἕως
 1211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1212. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1213. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1214. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 1215. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1216. Ασαηλ N---NSM--- Ασαηλ
 1217. καὶ C--------- καί
 1218. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 1219. καὶ C--------- καί
 1220. ὑφίστατο V6--IMI3S- ἵστημι ὑπο
 1221. 2Sam/K 2:24
 1222. καὶ C--------- καί
 1223. κατεδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω κατα
 1224. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1225. καὶ C--------- καί
 1226. Αβεσσα N---NSM--- Αβεσσα
 1227. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1228. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 1229. καὶ C--------- καί
 1230. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1231. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 1232. ἔδυνεν VBI-AAI3S- δύω
 1233. καὶ C--------- καί
 1234. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1235. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 1236. ἕως C--------- ἕως
 1237. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1238. βουνοῦ N2--GSM--- βουνός
 1239. Αμμαν N---GS---- Αμμαν
 1240. ὅ RR--NSN--- ὅς
 1241. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1242. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1243. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1244. γαι N---NS---- γαι
 1245. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1246. ἔρημον N2--ASF--- ἐρῆμος
 1247. Γαβαων N---GSF--- Γαβαων
 1248. 2Sam/K 2:25
 1249. καὶ C--------- καί
 1250. συναθροίζονται V1--PMI3P- ἀθροίζω συν
 1251. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1252. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 1253. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1254. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1255. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 1256. καὶ C--------- καί
 1257. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 1258. εἰς P--------- εἰς
 1259. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 1260. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1261. καὶ C--------- καί
 1262. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 1263. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1264. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 1265. βουνοῦ N2--GSM--- βουνός
 1266. ἑνός A3--GSM--- εἷς
 1267. 2Sam/K 2:26
 1268. καὶ C--------- καί
 1269. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1270. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1271. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 1272. καὶ C--------- καί
 1273. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1274. μὴ D--------- μή
 1275. εἰς P--------- εἰς
 1276. νῖκος N3--NSN--- νῖκος
 1277. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 1278. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1279. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 1280. ἦ C--------- ἤ
 1281. οὐκ D--------- οὐ
 1282. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 1283. ὅτι C--------- ὅτι
 1284. πικρὰ A1A-NSF--- πικρός
 1285. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1286. εἰς P--------- εἰς
 1287. τὰ RA--APN--- ὁ
 1288. ἔσχατα A1--APN--- ἔσχατος
 1289. καὶ C--------- καί
 1290. ἕως C--------- ἕως
 1291. πότε D--------- πότε
 1292. οὐ D--------- οὐ
 1293. μὴ D--------- μή
 1294. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 1295. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1296. λαῷ N2--DSM--- λαός
 1297. ἀναστρέφειν V1--PAN--- στρέφω ἀνα
 1298. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1299. ὄπισθεν D--------- ὄπισθε
 1300. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1301. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 1302. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1303. 2Sam/K 2:27
 1304. καὶ C--------- καί
 1305. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1306. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1307. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 1308. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1309. ὅτι C--------- ὅτι
 1310. εἰ C--------- εἰ
 1311. μὴ D--------- μή
 1312. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 1313. διότι C--------- διότι
 1314. τότε D--------- τότε
 1315. ἐκ P--------- ἐκ
 1316. πρωίθεν D--------- πρωίθεν
 1317. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 1318. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1319. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1320. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 1321. κατόπισθεν D--------- κατόπισθεν
 1322. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1323. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 1324. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1325. 2Sam/K 2:28
 1326. καὶ C--------- καί
 1327. ἐσάλπισεν VAI-AAI3S- σαλπίζω
 1328. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1329. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1330. σάλπιγγι N3G-DSF--- σάλπιγξ
 1331. καὶ C--------- καί
 1332. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 1333. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1334. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1335. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1336. καὶ C--------- καί
 1337. οὐ D--------- οὐ
 1338. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 1339. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1340. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1341. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1342. καὶ C--------- καί
 1343. οὐ D--------- οὐ
 1344. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 1345. ἔτι D--------- ἔτι
 1346. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1347. πολεμεῖν V2--PAN--- πολεμέω
 1348. 2Sam/K 2:29
 1349. καὶ C--------- καί
 1350. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1351. καὶ C--------- καί
 1352. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1353. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1354. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1355. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 1356. εἰς P--------- εἰς
 1357. δυσμὰς N1--APF--- δυσμή
 1358. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 1359. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1360. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 1361. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 1362. καὶ C--------- καί
 1363. διέβαιναν VAI-AAI3P- βαίνω δια
 1364. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1365. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 1366. καὶ C--------- καί
 1367. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1368. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 1369. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1370. παρατείνουσαν V1--PAPASF τείνω παρα
 1371. καὶ C--------- καί
 1372. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 1373. εἰς P--------- εἰς
 1374. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1375. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 1376. 2Sam/K 2:30
 1377. καὶ C--------- καί
 1378. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1379. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 1380. ὄπισθεν D--------- ὄπισθε
 1381. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1382. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1383. Αβεννηρ N---GSM--- Αβεννηρ
 1384. καὶ C--------- καί
 1385. συνήθροισεν VAI-AAI3S- ἀθροίζω συν
 1386. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1387. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1388. λαόν N2--ASM--- λαός
 1389. καὶ C--------- καί
 1390. ἐπεσκέπησαν VDI-API3P- σκέπτομαι ἐπι
 1391. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1392. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 1393. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1394. ἐννεακαίδεκα M--------- ἐννεακαίδεκα
 1395. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1396. καὶ C--------- καί
 1397. Ασαηλ N---NSM--- Ασαηλ
 1398. 2Sam/K 2:31
 1399. καὶ C--------- καί
 1400. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1401. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 1402. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1403. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 1404. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1405. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1406. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 1407. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1408. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 1409. Αβεννηρ N---GSM--- Αβεννηρ
 1410. τριακοσίους A1A-APM--- τριακόσιοι
 1411. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 1412. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1413. παρ' P--------- παρά
 1414. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1415. 2Sam/K 2:32
 1416. καὶ C--------- καί
 1417. αἴρουσιν V1--PAI3P- αἴρω
 1418. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1419. Ασαηλ N---ASM--- Ασαηλ
 1420. καὶ C--------- καί
 1421. θάπτουσιν V1--PAI3P- θάπτω
 1422. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1423. ἐν P--------- ἐν
 1424. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1425. τάφῳ N2--DSM--- τάφος
 1426. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1427. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1428. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1429. ἐν P--------- ἐν
 1430. Βαιθλεεμ N---DS---- Βαιθλεεμ
 1431. καὶ C--------- καί
 1432. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1433. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 1434. καὶ C--------- καί
 1435. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1436. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1437. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1438. μετ' P--------- μετά
 1439. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1440. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 1441. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1442. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 1443. καὶ C--------- καί
 1444. διέφαυσεν VAI-AAI3S- φαύσκω δια
 1445. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1446. ἐν P--------- ἐν
 1447. Χεβρων N---DS---- Χεβρων
 1448. 2Sam/K 3:1
 1449. καὶ C--------- καί
 1450. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1451. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1452. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 1453. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1454. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 1455. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1456. μέσον A1--ASM--- μέσος
 1457. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1458. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1459. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1460. καὶ C--------- καί
 1461. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1462. μέσον A1--ASM--- μέσος
 1463. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1464. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1465. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1466. καὶ C--------- καί
 1467. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1468. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1469. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1470. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 1471. καὶ C--------- καί
 1472. ἐκραταιοῦτο V4I-IMI3S- κραταιόω
 1473. καὶ C--------- καί
 1474. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1475. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1476. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1477. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 1478. καὶ C--------- καί
 1479. ἠσθένει V2I-IAI3S- ἀσθενέω
 1480. 2Sam/K 3:2
 1481. καὶ C--------- καί
 1482. ἐτέχθησαν VQI-API3P- τίκτω
 1483. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1484. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 1485. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1486. ἐν P--------- ἐν
 1487. Χεβρων N---DS---- Χεβρων
 1488. καὶ C--------- καί
 1489. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1490. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1491. πρωτότοκος A1B-NSM--- πρωτότοκος
 1492. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1493. Αμνων N---NSM--- Αμνων
 1494. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1495. Αχινοομ N---GSF--- Αχινοομ
 1496. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1497. Ιεζραηλίτιδος N---GSM--- Ἰεζραηλῖτις
 1498. 2Sam/K 3:3
 1499. καὶ C--------- καί
 1500. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1501. δεύτερος A1A-NSM--- δεύτερος
 1502. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1503. Δαλουια N---NSM--- Δαλουια
 1504. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1505. Αβιγαιας N---GSF--- Αβιγαιας
 1506. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1507. Καρμηλίας N---GSF--- Καρμήλιας
 1508. καὶ C--------- καί
 1509. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1510. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 1511. Αβεσσαλωμ N---NSM--- Αβεσσαλωμ
 1512. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1513. Μααχα N---GSF--- Μααχα
 1514. θυγατρὸς N3--GSF--- θυγάτηρ
 1515. Θολμι N---GSM--- Θολμι
 1516. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1517. Γεσιρ N---GS---- Γεσιρ
 1518. 2Sam/K 3:4
 1519. καὶ C--------- καί
 1520. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1521. τέταρτος A1--NSM--- τέταρτος
 1522. Ορνια N---NSM--- Ορνια
 1523. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1524. Φεγγιθ N---GSM--- Φεγγιθ
 1525. καὶ C--------- καί
 1526. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1527. πέμπτος A1--NSM--- πέμπτος
 1528. Σαβατια N---NSM--- Σαβατια
 1529. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1530. Αβιταλ N---GSF--- Αβιταλ
 1531. 2Sam/K 3:5
 1532. καὶ C--------- καί
 1533. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1534. ἕκτος A1--NSM--- ἕκτος
 1535. Ιεθερααμ N---NSF--- Ιεθερααμ
 1536. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1537. Αιγλα N---GSF--- Αιγλα
 1538. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 1539. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1540. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 1541. ἐτέχθησαν VQI-API3P- τίκτω
 1542. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1543. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 1544. ἐν P--------- ἐν
 1545. Χεβρων N---DS---- Χεβρων
 1546. 2Sam/K 3:6
 1547. καὶ C--------- καί
 1548. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1549. ἐν P--------- ἐν
 1550. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1551. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1552. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1553. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1554. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1555. μέσον A1--ASM--- μέσος
 1556. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1557. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1558. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1559. καὶ C--------- καί
 1560. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1561. μέσον A1--ASM--- μέσος
 1562. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1563. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1564. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1565. καὶ C--------- καί
 1566. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1567. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1568. κρατῶν V2--PAPNSM κρατέω
 1569. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1570. οἶκου N2--GSM--- οἶκος
 1571. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1572. 2Sam/K 3:7
 1573. καὶ C--------- καί
 1574. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1575. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 1576. παλλακὴ N1--NSF--- παλλακή
 1577. Ρεσφα N---NSF--- Ρεσφα
 1578. θυγάτηρ N3H-NSF--- θυγάτηρ
 1579. Ιαλ N---GSF--- Ιαλ
 1580. καὶ C--------- καί
 1581. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1582. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 1583. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1584. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1585. πρὸς P--------- πρός
 1586. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 1587. τί RI--ASN--- τίς
 1588. ὅτι C--------- ὅτι
 1589. εἰσῆλθες VBI-AAI2S- ἔρχομαι εἰς
 1590. πρὸς P--------- πρός
 1591. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1592. παλλακὴν N1--ASF--- παλλακή
 1593. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1594. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1595. μου RP--GS---- ἐγώ
 1596. 2Sam/K 3:8
 1597. καὶ C--------- καί
 1598. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 1599. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1600. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1601. περὶ P--------- περί
 1602. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1603. λόγου N2--GSM--- λόγος
 1604. Μεμφιβοσθε N---GSM--- Μεμφιβοσθε
 1605. καὶ C--------- καί
 1606. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1607. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1608. πρὸς P--------- πρός
 1609. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1610. μὴ D--------- μή
 1611. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 1612. κυνὸς N3--GSM--- κύων
 1613. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1614. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1615. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 1616. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 1617. σήμερον D--------- σήμερον
 1618. μετὰ P--------- μετά
 1619. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1620. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1621. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1622. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1623. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1624. σου RP--GS---- σύ
 1625. καὶ C--------- καί
 1626. περὶ P--------- περί
 1627. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 1628. καὶ C--------- καί
 1629. γνωρίμων A1B-GPM--- γνώριμος
 1630. καὶ C--------- καί
 1631. οὐκ D--------- οὐ
 1632. ηὐτομόλησα VAI-AAI1S- αὐτομολέω
 1633. εἰς P--------- εἰς
 1634. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1635. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1636. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1637. καὶ C--------- καί
 1638. ἐπιζητεῖς V2--PAI2S- ζητέω ἐπι
 1639. ἐπ' P--------- ἐπί
 1640. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 1641. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1642. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 1643. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 1644. σήμερον D--------- σήμερον
 1645. 2Sam/K 3:9
 1646. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1647. ποιήσαι VA--AAO3S- ποιέω
 1648. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1649. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1650. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1651. Αβεννηρ N---DSM--- Αβεννηρ
 1652. καὶ C--------- καί
 1653. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1654. προσθείη VE--AAO3S- τίθημι προς
 1655. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1656. ὅτι C--------- ὅτι
 1657. καθὼς D--------- καθώς
 1658. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 1659. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1660. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1661. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 1662. ὅτι C--------- ὅτι
 1663. οὕτως D--------- οὕτως
 1664. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 1665. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1666. ἐν P--------- ἐν
 1667. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1668. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1669. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 1670. 2Sam/K 3:10
 1671. περιελεῖν VB--AAN--- αἱρέω περι
 1672. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1673. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1674. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1675. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1676. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1677. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1678. καὶ C--------- καί
 1679. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1680. ἀναστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι ἀνα
 1681. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1682. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 1683. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1684. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1685. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1686. καὶ C--------- καί
 1687. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1688. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1689. Ιουδαν N---ASM--- Ἰούδας
 1690. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1691. Δαν N---GSM--- Δαν
 1692. ἕως D--------- ἕως
 1693. Βηρσαβεε N---GSM--- Βηρσαβεε
 1694. 2Sam/K 3:11
 1695. καὶ C--------- καί
 1696. οὐκ D--------- οὐ
 1697. ἠδυνάσθη VCI-API3S- δύναμαι
 1698. ἔτι D--------- ἔτι
 1699. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 1700. ἀποκριθῆναι VC--APN--- κρίνω ἀπο
 1701. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1702. Αβεννηρ N---DSM--- Αβεννηρ
 1703. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 1704. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1705. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1706. φοβεῖσθαι V2--PMN--- φοβέω
 1707. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1708. 2Sam/K 3:12
 1709. καὶ C--------- καί
 1710. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1711. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1712. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 1713. πρὸς P--------- πρός
 1714. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 1715. εἰς P--------- εἰς
 1716. Θαιλαμ N---AS---- Θαιλαμ
 1717. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1718. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1719. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 1720. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1721. διάθου VE--AMD2S- τίθημι δια
 1722. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1723. σου RP--GS---- σύ
 1724. μετ' P--------- μετά
 1725. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1726. καὶ C--------- καί
 1727. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1728. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1729. χείρ N3--NSF--- χείρ
 1730. μου RP--GS---- ἐγώ
 1731. μετὰ P--------- μετά
 1732. σοῦ RP--GS---- σύ
 1733. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1734. ἐπιστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἐπι
 1735. πρὸς P--------- πρός
 1736. σὲ RP--AS---- σύ
 1737. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1738. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1739. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1740. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1741. 2Sam/K 3:13
 1742. καὶ C--------- καί
 1743. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1744. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1745. ἐγὼ RP--NSM--- ἐγώ
 1746. καλῶς D--------- καλῶς
 1747. διαθήσομαι VF--FMI1S- τίθημι δια
 1748. πρὸς P--------- πρός
 1749. σὲ RP--AS---- σύ
 1750. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1751. πλὴν D--------- πλήν
 1752. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1753. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 1754. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1755. αἰτοῦμαι V2--PMI1S- αἰτέω
 1756. παρὰ P--------- παρά
 1757. σοῦ RP--GS---- σύ
 1758. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1759. οὐκ D--------- οὐ
 1760. ὄψει VF--FMI2S- ὁράω
 1761. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1762. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1763. μου RP--GS---- ἐγώ
 1764. ἐὰν C--------- ἐάν
 1765. μὴ D--------- μή
 1766. ἀγάγῃς VB--AAS2S- ἄγω
 1767. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1768. Μελχολ N---ASF--- Μελχολ
 1769. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 1770. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1771. παραγινομένου V1--PMPGSM γίγνομαι παρα
 1772. σου RP--GS---- σύ
 1773. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 1774. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1775. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1776. μου RP--GS---- ἐγώ
 1777. 2Sam/K 3:14
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1780. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1781. πρὸς P--------- πρός
 1782. Μεμφιβοσθε N---ASM--- Μεμφιβοσθε
 1783. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1784. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 1785. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 1786. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1787. ἀπόδος VO--AAD2S- δίδωμι ἀπο
 1788. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1789. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1790. γυναῖκά N3K-ASF--- γυνή
 1791. μου RP--GS---- ἐγώ
 1792. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1793. Μελχολ N---ASF--- Μελχολ
 1794. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1795. ἔλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω
 1796. ἐν P--------- ἐν
 1797. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 1798. ἀκροβυστίαις N1A-DPF--- ἀκροβυστία
 1799. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 1800. 2Sam/K 3:15
 1801. καὶ C--------- καί
 1802. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1803. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 1804. καὶ C--------- καί
 1805. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 1806. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1807. παρὰ P--------- παρά
 1808. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1809. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 1810. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1811. παρὰ P--------- παρά
 1812. Φαλτιηλ N---GSM--- Φαλτιηλ
 1813. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 1814. Σελλης N---GS---- Σελλης
 1815. 2Sam/K 3:16
 1816. καὶ C--------- καί
 1817. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 1818. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1819. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1820. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1821. μετ' P--------- μετά
 1822. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1823. κλαίων V1--PAPNSM κλαίω
 1824. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1825. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1826. ἕως C--------- ἕως
 1827. Βαρακιμ N---DS---- Βαρακιμ
 1828. καὶ C--------- καί
 1829. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1830. πρὸς P--------- πρός
 1831. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1832. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1833. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 1834. ἀνάστρεφε V1--PAD2S- στρέφω ἀνα
 1835. καὶ C--------- καί
 1836. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 1837. 2Sam/K 3:17
 1838. καὶ C--------- καί
 1839. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1840. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1841. πρὸς P--------- πρός
 1842. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1843. πρεσβυτέρους N2--APMC-- πρεσβύτερος
 1844. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1845. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1846. ἐχθὲς D--------- ἐχθές
 1847. καὶ C--------- καί
 1848. τρίτην A1--ASF--- τρίτος
 1849. ἐζητεῖτε V2I-IAI2P- ζητέω
 1850. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1851. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 1852. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 1853. ἐφ' P--------- ἐπί
 1854. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1855. 2Sam/K 3:18
 1856. καὶ C--------- καί
 1857. νῦν D--------- νῦν
 1858. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 1859. ὅτι C--------- ὅτι
 1860. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1861. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1862. περὶ P--------- περί
 1863. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1864. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1865. ἐν P--------- ἐν
 1866. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1867. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1868. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 1869. μου RP--GS---- ἐγώ
 1870. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1871. σώσω VF--FAI1S- σώζω
 1872. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1873. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1874. ἐκ P--------- ἐκ
 1875. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1876. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 1877. καὶ C--------- καί
 1878. ἐκ P--------- ἐκ
 1879. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1880. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1881. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1882. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1883. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1884. 2Sam/K 3:19
 1885. καὶ C--------- καί
 1886. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1887. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1888. ἐν P--------- ἐν
 1889. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1890. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 1891. Βενιαμιν N---DSM--- Βενιαμίν
 1892. καὶ C--------- καί
 1893. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1894. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1895. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1896. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 1897. εἰς P--------- εἰς
 1898. τὰ RA--APN--- ὁ
 1899. ὦτα N3T-APN--- οὖς
 1900. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1901. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1902. εἰς P--------- εἰς
 1903. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 1904. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1905. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1906. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 1907. ἐν P--------- ἐν
 1908. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1909. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1910. καὶ C--------- καί
 1911. ἐν P--------- ἐν
 1912. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1913. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1914. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1915. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 1916. 2Sam/K 3:20
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1919. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1920. πρὸς P--------- πρός
 1921. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 1922. εἰς P--------- εἰς
 1923. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 1924. καὶ C--------- καί
 1925. μετ' P--------- μετά
 1926. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1927. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 1928. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1929. καὶ C--------- καί
 1930. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1931. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1932. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1933. Αβεννηρ N---DSM--- Αβεννηρ
 1934. καὶ C--------- καί
 1935. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1936. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 1937. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1938. μετ' P--------- μετά
 1939. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1940. πότον A1--ASN--- πότος
 1941. 2Sam/K 3:21
 1942. καὶ C--------- καί
 1943. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1944. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 1945. πρὸς P--------- πρός
 1946. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 1947. ἀναστήσομαι VF--FMI1S- ἵστημι ἀνα
 1948. δὴ X--------- δή
 1949. καὶ C--------- καί
 1950. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 1951. καὶ C--------- καί
 1952. συναθροίσω VF--FAI1S- ἀθροίζω συν
 1953. πρὸς P--------- πρός
 1954. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 1955. μου RP--GS---- ἐγώ
 1956. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1957. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1958. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1959. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1960. καὶ C--------- καί
 1961. διαθήσομαι VF--FMI1S- τίθημι δια
 1962. μετὰ P--------- μετά
 1963. σοῦ RP--GS---- σύ
 1964. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1965. καὶ C--------- καί
 1966. βασιλεύσεις VF--FAI2S- βασιλεύω
 1967. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1968. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1969. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1970. ἐπιθυμεῖ V2--PAI3S- θυμέω ἐπι
 1971. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1972. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 1973. σου RP--GS---- σύ
 1974. καὶ C--------- καί
 1975. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1976. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1977. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1978. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 1979. καὶ C--------- καί
 1980. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1981. ἐν P--------- ἐν
 1982. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1983. 2Sam/K 3:22
 1984. καὶ C--------- καί
 1985. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1986. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1987. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 1988. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1989. καὶ C--------- καί
 1990. Ιωαβ N---DSM--- Ιωαβ
 1991. παρεγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι παρα
 1992. ἐκ P--------- ἐκ
 1993. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1994. ἐξοδίας N1A-GSF--- ἐξοδία
 1995. καὶ C--------- καί
 1996. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 1997. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 1998. ἔφερον V1I-IAI3P- φέρω
 1999. μετ' P--------- μετά
 2000. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2001. καὶ C--------- καί
 2002. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 2003. οὐκ D--------- οὐ
 2004. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2005. μετὰ P--------- μετά
 2006. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 2007. εἰς P--------- εἰς
 2008. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2009. ὅτι C--------- ὅτι
 2010. ἀπεστάλκει VXI-YAI3S- στέλλω ἀπο
 2011. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2012. καὶ C--------- καί
 2013. ἀπεληλύθει VX--YAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2014. ἐν P--------- ἐν
 2015. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 2016. 2Sam/K 3:23
 2017. καὶ D--------- καί
 2018. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2019. καὶ C--------- καί
 2020. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 2021. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2022. στρατιὰ N1A-NSF--- στρατιά
 2023. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2024. ἤχθησαν VQI-API3P- ἄγω
 2025. καὶ C--------- καί
 2026. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2027. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2028. Ιωαβ N---DSM--- Ιωαβ
 2029. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2030. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 2031. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 2032. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2033. Νηρ N---GS---- Νηρ
 2034. πρὸς P--------- πρός
 2035. Δαυιδ N---AS---- Δαυίδ
 2036. καὶ C--------- καί
 2037. ἀπέσταλκεν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 2038. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2039. καὶ C--------- καί
 2040. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2041. ἐν P--------- ἐν
 2042. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 2043. 2Sam/K 3:24
 2044. καὶ D--------- καί
 2045. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2046. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2047. πρὸς P--------- πρός
 2048. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2049. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2050. καὶ C--------- καί
 2051. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2052. τί RI--ASN--- τίς
 2053. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2054. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2055. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2056. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2057. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 2058. πρὸς P--------- πρός
 2059. σέ RP--AS---- σύ
 2060. καὶ C--------- καί
 2061. ἵνα C--------- ἵνα
 2062. τί RI--ASN--- τίς
 2063. ἐξαπέσταλκας VX--XAI2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2064. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2065. καὶ C--------- καί
 2066. ἀπελήλυθεν VX--XAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2067. ἐν P--------- ἐν
 2068. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 2069. 2Sam/K 3:25
 2070. ἦ C--------- ἤ
 2071. οὐκ D--------- οὐ
 2072. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 2073. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2074. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 2075. Αβεννηρ N---GSM--- Αβεννηρ
 2076. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2077. Νηρ N---GS---- Νηρ
 2078. ὅτι C--------- ὅτι
 2079. ἀπατῆσαί VA--AAN--- ἀπατάω
 2080. σε RP--AS---- σύ
 2081. παρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι παρα
 2082. καὶ C--------- καί
 2083. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 2084. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2085. ἔξοδόν N2--ASF--- ἔξοδος
 2086. σου RP--GS---- σύ
 2087. καὶ C--------- καί
 2088. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2089. εἴσοδόν N2--ASF--- εἴσοδος
 2090. σου RP--GS---- σύ
 2091. καὶ C--------- καί
 2092. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 2093. ἅπαντα A3--APN--- ἅπας
 2094. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2095. σὺ RP--NS---- σύ
 2096. ποιεῖς V2--PAI2S- ποιέω
 2097. 2Sam/K 3:26
 2098. καὶ C--------- καί
 2099. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 2100. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2101. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2102. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2103. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 2104. καὶ C--------- καί
 2105. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2106. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 2107. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2108. Αβεννηρ N---GSM--- Αβεννηρ
 2109. καὶ C--------- καί
 2110. ἐπιστρέφουσιν V1--PAI3P- στρέφω ἐπι
 2111. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2112. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2113. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2114. φρέατος N3T-GSN--- φρέαρ
 2115. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2116. Σεϊραμ N---GSM--- Σεϊραμ
 2117. καὶ C--------- καί
 2118. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2119. οὐκ D--------- οὐ
 2120. ᾔδει VXI-YAI3S- οἶδα
 2121. 2Sam/K 3:27
 2122. καὶ C--------- καί
 2123. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 2124. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 2125. εἰς P--------- εἰς
 2126. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2127. καὶ C--------- καί
 2128. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 2129. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2130. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2131. ἐκ P--------- ἐκ
 2132. πλαγίων A1A-GPM--- πλάγιος
 2133. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2134. πύλης N1--GSF--- πύλη
 2135. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 2136. πρὸς P--------- πρός
 2137. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2138. ἐνεδρεύων V1--PAPNSM ἐνεδρεύω
 2139. καὶ C--------- καί
 2140. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 2141. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2142. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2143. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2144. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2145. ψόαν N1A-ASF--- ψόα
 2146. καὶ C--------- καί
 2147. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2148. ἐν P--------- ἐν
 2149. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2150. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 2151. Ασαηλ N---GSM--- Ασαηλ
 2152. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2153. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 2154. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 2155. 2Sam/K 3:28
 2156. καὶ C--------- καί
 2157. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 2158. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2159. μετὰ P--------- μετά
 2160. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2161. καὶ C--------- καί
 2162. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2163. ἀθῷός A1B-NSM--- ἀθῷος
 2164. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 2165. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2166. καὶ C--------- καί
 2167. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2168. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 2169. μου RP--GS---- ἐγώ
 2170. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2171. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2172. ἕως C--------- ἕως
 2173. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 2174. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2175. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2176. αἱμάτων N3M-GPN--- αἷμα
 2177. Αβεννηρ N---GSM--- Αβεννηρ
 2178. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2179. Νηρ N---GS---- Νηρ
 2180. 2Sam/K 3:29
 2181. καταντησάτωσαν VA--AAS3P- ἀντάω κατα
 2182. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2183. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2184. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 2185. καὶ C--------- καί
 2186. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2187. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2188. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2189. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2190. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2191. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 2192. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2193. καὶ C--------- καί
 2194. μὴ D--------- μή
 2195. ἐκλίποι VB--AAO3S- λείπω ἐκ
 2196. ἐκ P--------- ἐκ
 2197. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2198. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2199. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 2200. γονορρυὴς A3H-NSM--- γονορρυής
 2201. καὶ C--------- καί
 2202. λεπρὸς A1A-NSM--- λεπρός
 2203. καὶ C--------- καί
 2204. κρατῶν V2--PAPNSM κρατέω
 2205. σκυτάλης N1--GSF--- σκυτάλη
 2206. καὶ C--------- καί
 2207. πίπτων V1--PAPNSM πίπτω
 2208. ἐν P--------- ἐν
 2209. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2210. καὶ C--------- καί
 2211. ἐλασσούμενος V4--PMPNSM ἐλαττόω
 2212. ἄρτοις N2--DPM--- ἄρτος
 2213. 2Sam/K 3:30
 2214. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 2215. δὲ X--------- δέ
 2216. καὶ C--------- καί
 2217. Αβεσσα N---NSM--- Αβεσσα
 2218. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2219. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 2220. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2221. διεπαρετηροῦντο V2I-IMI3P- τηρέω δια παρα
 2222. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2223. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 2224. ἀνθ' P--------- ἀντί
 2225. ὧν RR--GPM--- ὅς
 2226. ἐθανάτωσεν VAI-AAI3S- θανατόω
 2227. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2228. Ασαηλ N---ASM--- Ασαηλ
 2229. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2230. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 2231. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2232. ἐν P--------- ἐν
 2233. Γαβαων N---DS---- Γαβαων
 2234. ἐν P--------- ἐν
 2235. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2236. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 2237. 2Sam/K 3:31
 2238. καὶ C--------- καί
 2239. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2240. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2241. πρὸς P--------- πρός
 2242. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 2243. καὶ C--------- καί
 2244. πρὸς P--------- πρός
 2245. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2246. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2247. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2248. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2249. μετ' P--------- μετά
 2250. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2251. διαρρήξατε VA--AAD2P- ῥήγνυμι δια
 2252. τὰ RA--APN--- ὁ
 2253. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 2254. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2255. καὶ C--------- καί
 2256. περιζώσασθε VB--AMD2P- ζώννυμι περι
 2257. σάκκους N2--APM--- σάκκος
 2258. καὶ C--------- καί
 2259. κόπτεσθε V1--PMI2P- κόπτω
 2260. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 2261. Αβεννηρ N---GSM--- Αβεννηρ
 2262. καὶ C--------- καί
 2263. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2264. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2265. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2266. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 2267. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 2268. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2269. κλίνης N1--GSF--- κλίνη
 2270. 2Sam/K 3:32
 2271. καὶ C--------- καί
 2272. θάπτουσιν V1--PAI3P- θάπτω
 2273. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2274. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 2275. εἰς P--------- εἰς
 2276. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2277. καὶ C--------- καί
 2278. ἦρεν VAI-AAI3S- αἴρω
 2279. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2280. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2281. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2282. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2283. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2284. καὶ C--------- καί
 2285. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 2286. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2287. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2288. τάφου N2--GSM--- τάφος
 2289. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2290. καὶ C--------- καί
 2291. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 2292. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2293. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2294. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2295. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2296. Αβεννηρ N---DSM--- Αβεννηρ
 2297. 2Sam/K 3:33
 2298. καὶ C--------- καί
 2299. ἐθρήνησεν VAI-AAI3S- θρηνέω
 2300. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2301. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2302. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2303. Αβεννηρ N---DSM--- Αβεννηρ
 2304. καὶ C--------- καί
 2305. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2306. εἰ C--------- εἰ
 2307. κατὰ P--------- κατά
 2308. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2309. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 2310. Ναβαλ N---GS---- Ναβαλ
 2311. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 2312. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 2313. 2Sam/K 3:34
 2314. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2315. χεῖρές N3--NPF--- χείρ
 2316. σου RP--GS---- σύ
 2317. οὐκ D--------- οὐ
 2318. ἐδέθησαν VCI-API3P- δέω
 2319. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2320. πόδες N3D-NPM--- πούς
 2321. σου RP--GS---- σύ
 2322. οὐκ D--------- οὐ
 2323. ἐν P--------- ἐν
 2324. πέδαις N1--DPF--- πέδη
 2325. οὐ D--------- οὐ
 2326. προσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω προς
 2327. ὡς C--------- ὡς
 2328. Ναβαλ N---NS---- Ναβαλ
 2329. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2330. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2331. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 2332. ἔπεσας VAI-AAI2S- πίπτω
 2333. καὶ C--------- καί
 2334. συνήχθη VQI-API3S- ἄγω συν
 2335. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2336. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2337. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2338. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2339. κλαῦσαι VA--AAN--- κλαίω
 2340. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2341. 2Sam/K 3:35
 2342. καὶ C--------- καί
 2343. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2344. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2345. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2346. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2347. περιδειπνῆσαι VA--AAN--- δειπνέω περι
 2348. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2349. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 2350. ἄρτοις N2--DPM--- ἄρτος
 2351. ἔτι D--------- ἔτι
 2352. οὔσης V9--PAPGSF εἰμί
 2353. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2354. καὶ C--------- καί
 2355. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 2356. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2357. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2358. τάδε RD--ASN--- ὅδε
 2359. ποιήσαι VA--AAO3S- ποιέω
 2360. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2361. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2362. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2363. καὶ C--------- καί
 2364. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2365. προσθείη VE--AAO3S- τίθημι προς
 2366. ὅτι C--------- ὅτι
 2367. ἐὰν C--------- ἐάν
 2368. μὴ D--------- μή
 2369. δύῃ V1--PAS3S- δύω
 2370. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2371. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 2372. οὐ D--------- οὐ
 2373. μὴ D--------- μή
 2374. γεύσωμαι VA--AMS1S- γεύω
 2375. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 2376. ἢ C--------- ἤ
 2377. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2378. παντός A3--GSN--- πᾶς
 2379. τινος RI--GSN--- τις
 2380. 2Sam/K 3:36
 2381. καὶ C--------- καί
 2382. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 2383. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2384. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2385. λαός N2--NSM--- λαός
 2386. καὶ C--------- καί
 2387. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 2388. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2389. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2390. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2391. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2392. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2393. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2394. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2395. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2396. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2397. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2398. 2Sam/K 3:37
 2399. καὶ C--------- καί
 2400. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 2401. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2402. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2403. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2404. καὶ C--------- καί
 2405. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2406. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2407. ἐν P--------- ἐν
 2408. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2409. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2410. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2411. ὅτι C--------- ὅτι
 2412. οὐκ D--------- οὐ
 2413. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2414. παρὰ P--------- παρά
 2415. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2416. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2417. θανατῶσαι VA--AAN--- θανατόω
 2418. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2419. Αβεννηρ N---ASM--- Αβεννηρ
 2420. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2421. Νηρ N---GS---- Νηρ
 2422. 2Sam/K 3:38
 2423. καὶ C--------- καί
 2424. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2425. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2426. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2427. πρὸς P--------- πρός
 2428. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2429. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 2430. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2431. οὐκ D--------- οὐ
 2432. οἴδατε VX--XAI2P- οἶδα
 2433. ὅτι C--------- ὅτι
 2434. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 2435. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 2436. πέπτωκεν VX--XAI3S- πίπτω
 2437. ἐν P--------- ἐν
 2438. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2439. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2440. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 2441. ἐν P--------- ἐν
 2442. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2443. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 2444. 2Sam/K 3:39
 2445. καὶ C--------- καί
 2446. ὅτι C--------- ὅτι
 2447. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 2448. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 2449. σήμερον D--------- σήμερον
 2450. συγγενὴς A3H-NSM--- συγγενής
 2451. καὶ C--------- καί
 2452. καθεσταμένος VMI-XMPNSM ἵστημι κατα
 2453. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2454. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2455. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2456. δὲ C--------- δέ
 2457. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2458. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2459. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2460. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουιας
 2461. σκληρότεροί A1A-NPMC-- σκληρός
 2462. μού RP--GS---- ἐγώ
 2463. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 2464. ἀνταποδῷ VO--AAS3S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 2465. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2466. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2467. ποιοῦντι V2--PAPDSM ποιέω
 2468. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 2469. κατὰ P--------- κατά
 2470. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2471. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 2472. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2473. 2Sam/K 4:1
 2474. καὶ C--------- καί
 2475. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 2476. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 2477. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2478. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 2479. ὅτι C--------- ὅτι
 2480. τέθνηκεν VX--XAI3S- θνήσκω
 2481. Αβεννηρ N---NSM--- Αβεννηρ
 2482. ἐν P--------- ἐν
 2483. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2484. καὶ C--------- καί
 2485. ἐξελύθησαν VCI-API3P- λύω ἐκ
 2486. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2487. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 2488. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2489. καὶ C--------- καί
 2490. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2491. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2492. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2493. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2494. παρείθησαν VCI-API3P- ἵημι παρα
 2495. 2Sam/K 4:2
 2496. καὶ C--------- καί
 2497. δύο M---NDM--- δύο
 2498. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2499. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 2500. συστρεμμάτων N3M-GPN--- σύστρεμμα
 2501. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2502. Μεμφιβοσθε N---DSM--- Μεμφιβοσθε
 2503. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 2504. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 2505. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 2506. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2507. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 2508. Βαανα N---NSM--- Βαανα
 2509. καὶ C--------- καί
 2510. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 2511. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2512. δευτέρῳ A1A-DSM--- δεύτερος
 2513. Ρηχαβ N---NSM--- Ρηχαβ
 2514. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2515. Ρεμμων N---GSM--- Ρεμμων
 2516. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2517. Βηρωθαίου N---GS---- Βηρωθαίου
 2518. ἐκ P--------- ἐκ
 2519. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2520. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2521. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 2522. ὅτι C--------- ὅτι
 2523. Βηρωθ N---NS---- Βηρωθ
 2524. ἐλογίζετο V1I-IMI3S- λογίζομαι
 2525. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2526. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2527. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 2528. 2Sam/K 4:3
 2529. καὶ C--------- καί
 2530. ἀπέδρασαν VBI-AAI3P- διδράσκω ἀπο
 2531. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2532. Βηρωθαῖοι N---NPM--- Βηρωθαῖος
 2533. εἰς P--------- εἰς
 2534. Γεθθαιμ N---AS---- Γεθθαιμ
 2535. καὶ C--------- καί
 2536. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 2537. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2538. παροικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω παρα
 2539. ἕως C--------- ἕως
 2540. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2541. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2542. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 2543. 2Sam/K 4:4
 2544. καὶ C--------- καί
 2545. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2546. Ιωναθαν N---DSM--- Ιωναθαν
 2547. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 2548. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 2549. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2550. πεπληγὼς VX--XAPNSM πλήσσω
 2551. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2552. πόδας N3D-APM--- πούς
 2553. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2554. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 2555. πέντε M--------- πέντε
 2556. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 2557. ἐν P--------- ἐν
 2558. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2559. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 2560. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2561. ἀγγελίαν N1A-ASF--- ἀγγελία
 2562. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 2563. καὶ C--------- καί
 2564. Ιωναθαν N---DSM--- Ιωναθαν
 2565. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2566. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2567. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2568. ἐξ P--------- ἐκ
 2569. Ιεζραελ N---GS---- Ιεζραελ
 2570. καὶ C--------- καί
 2571. ἦρεν VAI-AAI3S- αἴρω
 2572. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2573. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2574. τιθηνὸς A1B-NSF--- τιθηνός
 2575. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2576. καὶ C--------- καί
 2577. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 2578. καὶ C--------- καί
 2579. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2580. ἐν P--------- ἐν
 2581. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2582. σπεύδειν V1--PAN--- σπεύδω
 2583. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2584. καὶ C--------- καί
 2585. ἀναχωρεῖν V2--PAN--- χωρέω ἀνα
 2586. καὶ C--------- καί
 2587. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2588. καὶ C--------- καί
 2589. ἐχωλάνθη VCI-API3S- χωλαίνω
 2590. καὶ C--------- καί
 2591. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 2592. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2593. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 2594. 2Sam/K 4:5
 2595. καὶ C--------- καί
 2596. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 2597. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2598. Ρεμμων N---GSM--- Ρεμμων
 2599. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2600. Βηρωθαίου N---GSM--- Βηρωθαίου
 2601. Ρεκχα N---NSM--- Ρεκχα
 2602. καὶ C--------- καί
 2603. Βαανα N---NSM--- Βαανα
 2604. καὶ C--------- καί
 2605. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2606. ἐν P--------- ἐν
 2607. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2608. καύματι N3M-DSN--- καῦμα
 2609. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2610. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2611. εἰς P--------- εἰς
 2612. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2613. Μεμφιβοσθε N---GSM--- Μεμφιβοσθε
 2614. καὶ C--------- καί
 2615. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2616. ἐκάθευδεν VAI-AAI3S- εὕδω κατα
 2617. ἐν P--------- ἐν
 2618. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2619. κοίτῃ N1--DSF--- κοίτη
 2620. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2621. μεσημβρίας N1A-GSF--- μεσημβρία
 2622. 2Sam/K 4:6
 2623. καὶ C--------- καί
 2624. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2625. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2626. θυρωρὸς N2--NSF--- θυρωρός
 2627. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2628. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2629. ἐκάθαιρεν V1I-IAI3S- καθαίρω
 2630. πυροὺς N2--APM--- πυρός
 2631. καὶ C--------- καί
 2632. ἐνύσταξεν VAI-AAI3S- νυστάζω
 2633. καὶ C--------- καί
 2634. ἐκάθευδεν VAI-AAI3S- εὕδω κατα
 2635. καὶ C--------- καί
 2636. Ρεκχα N---NSM--- Ρεκχα
 2637. καὶ C--------- καί
 2638. Βαανα N---NSM--- Βαανα
 2639. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2640. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 2641. διέλαθον VBI-AAI3P- λανθάνω δια
 2642. 2Sam/K 4:7
 2643. καὶ C--------- καί
 2644. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2645. εἰς P--------- εἰς
 2646. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2647. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2648. καὶ C--------- καί
 2649. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 2650. ἐκάθευδεν VAI-AAI3S- εὕδω κατα
 2651. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2652. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2653. κλίνης N1--GSF--- κλίνη
 2654. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2655. ἐν P--------- ἐν
 2656. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2657. κοιτῶνι N3W-DSM--- κοιτών
 2658. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2659. καὶ C--------- καί
 2660. τύπτουσιν V1--PAI3P- τύπτω
 2661. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2662. καὶ C--------- καί
 2663. θανατοῦσιν V4--PAI3P- θανατόω
 2664. καὶ C--------- καί
 2665. ἀφαιροῦσιν V2--PAI3P- αἱρέω ἀπο
 2666. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2667. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2668. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2669. καὶ C--------- καί
 2670. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 2671. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2672. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2673. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2674. καὶ C--------- καί
 2675. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 2676. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2677. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2678. κατὰ P--------- κατά
 2679. δυσμὰς N1--APF--- δυσμή
 2680. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 2681. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2682. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 2683. 2Sam/K 4:8
 2684. καὶ C--------- καί
 2685. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 2686. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2687. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2688. Μεμφιβοσθε N---GSM--- Μεμφιβοσθε
 2689. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2690. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 2691. εἰς P--------- εἰς
 2692. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2693. καὶ C--------- καί
 2694. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2695. πρὸς P--------- πρός
 2696. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2697. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2698. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2699. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2700. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 2701. Μεμφιβοσθε N---GSM--- Μεμφιβοσθε
 2702. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2703. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 2704. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2705. ἐχθροῦ N2--GSM--- ἐχθρός
 2706. σου RP--GS---- σύ
 2707. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2708. ἐζήτει V2I-IAI3S- ζητέω
 2709. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2710. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 2711. σου RP--GS---- σύ
 2712. καὶ C--------- καί
 2713. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2714. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2715. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2716. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2717. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2718. ἐκδίκησιν N3I-ASF--- ἐκδίκησις
 2719. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2720. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2721. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2722. ὡς C--------- ὡς
 2723. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2724. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 2725. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 2726. ἐκ P--------- ἐκ
 2727. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 2728. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2729. ἐχθροῦ N2--GSM--- ἐχθρός
 2730. σου RP--GS---- σύ
 2731. καὶ C--------- καί
 2732. ἐκ P--------- ἐκ
 2733. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2734. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 2735. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2736. 2Sam/K 4:9
 2737. καὶ C--------- καί
 2738. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 2739. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2740. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2741. Ρεκχα N---DSM--- Ρεκχα
 2742. καὶ C--------- καί
 2743. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2744. Βαανα N---DSM--- Βαανα
 2745. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 2746. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2747. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2748. Ρεμμων N---GSM--- Ρεμμων
 2749. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2750. Βηρωθαίου N---GSM--- Βηρωθαίου
 2751. καὶ C--------- καί
 2752. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2753. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2754. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 2755. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2756. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2757. ἐλυτρώσατο VAI-AMI3S- λυτρόω
 2758. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2759. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 2760. μου RP--GS---- ἐγώ
 2761. ἐκ P--------- ἐκ
 2762. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2763. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 2764. 2Sam/K 4:10
 2765. ὅτι C--------- ὅτι
 2766. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2767. ἀπαγγείλας VA--AAPNSM ἀγγέλλω ἀπο
 2768. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2769. ὅτι C--------- ὅτι
 2770. τέθνηκεν VX--XAI3S- θνήσκω
 2771. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 2772. καὶ C--------- καί
 2773. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2774. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2775. ὡς C--------- ὡς
 2776. εὐαγγελιζόμενος V1--PMPNSM εὐαγγελίζω
 2777. ἐνώπιόν D--------- ἐνώπιόν
 2778. μου RP--GS---- ἐγώ
 2779. καὶ C--------- καί
 2780. κατέσχον VBI-AAI1S- ἔχω κατα
 2781. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2782. καὶ C--------- καί
 2783. ἀπέκτεινα VAI-AAI1S- κτείνω ἀπο
 2784. ἐν P--------- ἐν
 2785. Σεκελακ N---DS---- Σεκελακ
 2786. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 2787. ἔδει V2I-IAI3S- δέω
 2788. με RP--AS---- ἐγώ
 2789. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 2790. εὐαγγέλια N2N-APN--- εὐαγγέλιον
 2791. 2Sam/K 4:11
 2792. καὶ C--------- καί
 2793. νῦν D--------- νῦν
 2794. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2795. πονηροὶ A1A-NPM--- πονηρός
 2796. ἀπεκτάγκασιν VX--XAI3P- κτείνω ἀπο
 2797. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2798. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 2799. ἐν P--------- ἐν
 2800. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2801. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2802. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2803. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2804. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2805. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 2806. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2807. καὶ C--------- καί
 2808. νῦν D--------- νῦν
 2809. ἐκζητήσω VA--AAS1S- ζητέω ἐκ
 2810. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2811. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2812. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2813. ἐκ P--------- ἐκ
 2814. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2815. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2816. καὶ C--------- καί
 2817. ἐξολεθρεύσω VA--AAS1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 2818. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2819. ἐκ P--------- ἐκ
 2820. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2821. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2822. 2Sam/K 4:12
 2823. καὶ C--------- καί
 2824. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 2825. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2826. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2827. παιδαρίοις N2N-DPN--- παιδάριον
 2828. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2829. καὶ C--------- καί
 2830. ἀποκτέννουσιν V1--PAI3P- κτείνω ἀπο
 2831. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2832. καὶ C--------- καί
 2833. κολοβοῦσιν V4--PAI3P- κολοβόω
 2834. τὰς RA--APF--- ὁ
 2835. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2836. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2837. καὶ C--------- καί
 2838. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2839. πόδας N3D-APM--- πούς
 2840. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2841. καὶ C--------- καί
 2842. ἐκρέμασαν VAI-AAI3P- κρεμάζω
 2843. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2844. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2845. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2846. κρήνης N1--GSF--- κρήνη
 2847. ἐν P--------- ἐν
 2848. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2849. καὶ C--------- καί
 2850. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2851. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2852. Μεμφιβοσθε N---GSM--- Μεμφιβοσθε
 2853. ἔθαψαν VAI-AAI3P- θάπτω
 2854. ἐν P--------- ἐν
 2855. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2856. τάφῳ N2--DSM--- τάφος
 2857. Αβεννηρ N---GSM--- Αβεννηρ
 2858. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2859. Νηρ N---GS---- Νηρ
 2860. 2Sam/K 5:1
 2861. καὶ C--------- καί
 2862. παραγίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι παρα
 2863. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 2864. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2865. φυλαὶ N1--NPF--- φυλή
 2866. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2867. πρὸς P--------- πρός
 2868. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 2869. εἰς P--------- εἰς
 2870. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2871. καὶ C--------- καί
 2872. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2873. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2874. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2875. ὀστᾶ N2N-NPN--- ὀστέον
 2876. σου RP--GS---- σύ
 2877. καὶ C--------- καί
 2878. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 2879. σου RP--GS---- σύ
 2880. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2881. 2Sam/K 5:2
 2882. καὶ C--------- καί
 2883. ἐχθὲς D--------- ἐχθές
 2884. καὶ C--------- καί
 2885. τρίτην A1--ASF--- τρίτος
 2886. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 2887. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 2888. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2889. ἐφ' P--------- ἐπί
 2890. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2891. σὺ RP--NS---- σύ
 2892. ἦσθα V9--IAI2S- εἰμί
 2893. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2894. ἐξάγων V1--PAPNSM ἄγω ἐκ
 2895. καὶ C--------- καί
 2896. εἰσάγων V1--PAPNSM ἄγω εἰς
 2897. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2898. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2899. καὶ C--------- καί
 2900. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2901. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2902. πρὸς P--------- πρός
 2903. σέ RP--AS---- σύ
 2904. σὺ RP--NSM--- σύ
 2905. ποιμανεῖς VF2-FAI2S- ποιμαίνω
 2906. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2907. λαόν N2--ASM--- λαός
 2908. μου RP--GS---- ἐγώ
 2909. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2910. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2911. καὶ C--------- καί
 2912. σὺ RP--NS---- σύ
 2913. ἔσει VF--FAI2S- εἰμί
 2914. εἰς P--------- εἰς
 2915. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 2916. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2917. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2918. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2919. 2Sam/K 5:3
 2920. καὶ C--------- καί
 2921. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 2922. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2923. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2924. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 2925. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2926. πρὸς P--------- πρός
 2927. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2928. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2929. εἰς P--------- εἰς
 2930. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 2931. καὶ C--------- καί
 2932. διέθετο VEI-AMI3S- τίθημι δια
 2933. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2934. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2935. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2936. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2937. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 2938. ἐν P--------- ἐν
 2939. Χεβρων N---DS---- Χεβρων
 2940. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2941. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2942. καὶ C--------- καί
 2943. χρίουσιν V1--PAI3P- χρίω
 2944. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2945. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 2946. εἰς P--------- εἰς
 2947. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2948. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2949. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2950. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2951. 2Sam/K 5:4
 2952. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2953. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 2954. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 2955. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2956. ἐν P--------- ἐν
 2957. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2958. βασιλεῦσαι VA--AAN--- βασιλεύω
 2959. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2960. καὶ C--------- καί
 2961. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 2962. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2963. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 2964. 2Sam/K 5:5
 2965. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 2966. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2967. καὶ C--------- καί
 2968. ἓξ M--------- ἕξ
 2969. μῆνας N3--APM--- μήν
 2970. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 2971. ἐν P--------- ἐν
 2972. Χεβρων N---DS---- Χεβρων
 2973. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2974. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2975. Ιουδαν N---ASM--- Ἰούδας
 2976. καὶ C--------- καί
 2977. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 2978. τρία A3--APN--- τρεῖς
 2979. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2980. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 2981. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2982. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2983. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2984. καὶ C--------- καί
 2985. Ιουδαν N---ASM--- Ἰούδας
 2986. ἐν P--------- ἐν
 2987. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 2988. 2Sam/K 5:6
 2989. καὶ C--------- καί
 2990. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2991. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2992. καὶ C--------- καί
 2993. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2994. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2995. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2996. εἰς P--------- εἰς
 2997. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 2998. πρὸς P--------- πρός
 2999. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3000. Ιεβουσαῖον N---ASM--- Ιεβουσαῖος
 3001. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3002. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 3003. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3004. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3005. καὶ C--------- καί
 3006. ἐρρέθη VAI-API3S- ῥέω
 3007. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3008. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 3009. οὐκ D--------- οὐ
 3010. εἰσελεύσει VF--FAI2S- ἔρχομαι ἐις
 3011. ὧδε D--------- ὧδε
 3012. ὅτι C--------- ὅτι
 3013. ἀντέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀντι
 3014. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3015. τυφλοὶ A1--NPM--- τυφλός
 3016. καὶ C--------- καί
 3017. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3018. χωλοί A1--NPM--- χωλός
 3019. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3020. ὅτι C--------- ὅτι
 3021. οὐκ D--------- οὐ
 3022. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 3023. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3024. ὧδε D--------- ὧδε
 3025. 2Sam/K 5:7
 3026. καὶ C--------- καί
 3027. κατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω κατα
 3028. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3029. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3030. περιοχὴν N1--ASF--- περιοχή
 3031. Σιων N---GS---- Σιων
 3032. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3033. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3034. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 3035. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3036. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3037. 2Sam/K 5:8
 3038. καὶ C--------- καί
 3039. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3040. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3041. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3042. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3043. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3044. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3045. τύπτων V1--PAPNSM τύπτω
 3046. Ιεβουσαῖον N---APM--- Ιεβουσαῖος
 3047. ἁπτέσθω V1--PMD3S- ἅπτομαι
 3048. ἐν P--------- ἐν
 3049. παραξιφίδι N3I-DSF--- παραξιφίς
 3050. καὶ C--------- καί
 3051. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3052. χωλοὺς A1--APM--- χωλός
 3053. καὶ C--------- καί
 3054. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3055. τυφλοὺς A1--APM--- τυφλός
 3056. καὶ C--------- καί
 3057. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3058. μισοῦντας V2--PAPAPM μισέω
 3059. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3060. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3061. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3062. διὰ P--------- διά
 3063. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3064. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 3065. τυφλοὶ A1--NPM--- τυφλός
 3066. καὶ C--------- καί
 3067. χωλοὶ A1--NPM--- χωλός
 3068. οὐκ D--------- οὐ
 3069. εἰσελεύσονται VF--FMI3P- ἔρχομαι εἰς
 3070. εἰς P--------- εἰς
 3071. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3072. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3073. 2Sam/K 5:9
 3074. καὶ C--------- καί
 3075. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 3076. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3077. ἐν P--------- ἐν
 3078. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3079. περιοχῇ N1--DSF--- περιοχή
 3080. καὶ C--------- καί
 3081. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 3082. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3083. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3084. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 3085. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3086. καὶ C--------- καί
 3087. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 3088. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3089. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3090. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 3091. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3092. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3093. ἄκρας N1A-GSF--- ἄκρα
 3094. καὶ C--------- καί
 3095. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3096. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3097. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3098. 2Sam/K 5:10
 3099. καὶ C--------- καί
 3100. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 3101. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3102. πορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι
 3103. καὶ C--------- καί
 3104. μεγαλυνόμενος V1--PMPNSM μεγαλύνω
 3105. καὶ C--------- καί
 3106. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3107. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3108. μετ' P--------- μετά
 3109. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3110. 2Sam/K 5:11
 3111. καὶ C--------- καί
 3112. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3113. Χιραμ N---NSM--- Χιραμ
 3114. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3115. Τύρου N2--GS---- Τύρος
 3116. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 3117. πρὸς P--------- πρός
 3118. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 3119. καὶ C--------- καί
 3120. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 3121. κέδρινα A1--APN--- κέδρινος
 3122. καὶ C--------- καί
 3123. τέκτονας N3N-APM--- τέκτων
 3124. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 3125. καὶ C--------- καί
 3126. τέκτονας N3N-APM--- τέκτων
 3127. λίθων N2--GPM--- λίθος
 3128. καὶ C--------- καί
 3129. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 3130. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3131. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3132. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 3133. 2Sam/K 5:12
 3134. καὶ C--------- καί
 3135. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 3136. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3137. ὅτι C--------- ὅτι
 3138. ἡτοίμασεν VAI-AAI3S- ἑτοιμάζω
 3139. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3140. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3141. εἰς P--------- εἰς
 3142. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3143. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3144. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3145. καὶ C--------- καί
 3146. ὅτι C--------- ὅτι
 3147. ἐπήρθη VCI-API3S- αἴρω ἐπι
 3148. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3149. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 3150. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3151. διὰ P--------- διά
 3152. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3153. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3154. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3155. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3156. 2Sam/K 5:13
 3157. καὶ C--------- καί
 3158. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3159. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3160. ἔτι D--------- ἔτι
 3161. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 3162. καὶ C--------- καί
 3163. παλλακὰς N1--APF--- παλλακή
 3164. ἐξ P--------- ἐκ
 3165. Ιερουσαλημ N---GSM--- Ἰερουσαλήμ
 3166. μετὰ P--------- μετά
 3167. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3168. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 3169. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3170. ἐκ P--------- ἐκ
 3171. Χεβρων N---GSM--- Χεβρων
 3172. καὶ C--------- καί
 3173. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 3174. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3175. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 3176. ἔτι D--------- ἔτι
 3177. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3178. καὶ C--------- καί
 3179. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 3180. 2Sam/K 5:14
 3181. καὶ C--------- καί
 3182. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3183. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3184. ὀνόματα N3M-NPN--- ὄνομα
 3185. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3186. γεννηθέντων VC--APPGPM γεννάω
 3187. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3188. ἐν P--------- ἐν
 3189. Ιερουσαλημ N---DSM--- Ἰερουσαλήμ
 3190. Σαμμους N---GS---- Σαμμους
 3191. καὶ C--------- καί
 3192. Σωβαβ N---GS---- Σωβαβ
 3193. καὶ C--------- καί
 3194. Ναθαν N---GS---- Ναθαν
 3195. καὶ C--------- καί
 3196. Σαλωμων N---GS---- Σαλωμών
 3197. 2Sam/K 5:15
 3198. καὶ C--------- καί
 3199. Εβεαρ N---GS---- Εβεαρ
 3200. καὶ C--------- καί
 3201. Ελισους N---GS---- Ελισους
 3202. καὶ C--------- καί
 3203. Ναφεκ N---GS---- Ναφεκ
 3204. καὶ C--------- καί
 3205. Ιεφιες N---GS---- Ιεφιες
 3206. 2Sam/K 5:16
 3207. καὶ C--------- καί
 3208. Ελισαμα N---GS---- Ελισαμα
 3209. καὶ C--------- καί
 3210. Ελιδαε N---GS---- Ελιδαε
 3211. καὶ C--------- καί
 3212. Ελιφαλαθ N---GS---- Ελιφαλαθ
 3213. 2Sam/K 5:16a
 3214. Σαμαε N---GS---- Σαμαε
 3215. Ιεσσιβαθ N---GS---- Ιεσσιβαθ
 3216. Ναθαν N---GS---- Ναθαν
 3217. Γαλαμααν N---GS---- Γαλαμααν
 3218. Ιεβααρ N---GS---- Ιεβααρ
 3219. Θεησους N---GS---- Θεησους
 3220. Ελφαλατ N---GS---- Ελφαλατ
 3221. Ναγεδ N---GS---- Ναγεδ
 3222. Ναφεκ N---GS---- Ναφεκ
 3223. Ιαναθα N---GS---- Ιαναθα
 3224. Λεασαμυς N---GS---- Λεασαμυς
 3225. Βααλιμαθ N---GS---- Βααλιμαθ
 3226. Ελιφαλαθ N---GS---- Ελιφαλαθ
 3227. 2Sam/K 5:17
 3228. καὶ C--------- καί
 3229. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 3230. ἀλλόφυλοι A1B-NPM--- ἀλλόφυλος
 3231. ὅτι C--------- ὅτι
 3232. κέχρισται VT--XMI3S- χρίω
 3233. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3234. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3235. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3236. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3237. καὶ C--------- καί
 3238. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 3239. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3240. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3241. ἀλλόφυλοι A1B-NPM--- ἀλλόφυλος
 3242. ζητεῖν V2--PAN--- ζητέω
 3243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3244. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 3245. καὶ C--------- καί
 3246. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 3247. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3248. καὶ C--------- καί
 3249. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 3250. εἰς P--------- εἰς
 3251. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3252. περιοχήν N1--ASF--- περιοχή
 3253. 2Sam/K 5:18
 3254. καὶ C--------- καί
 3255. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3256. ἀλλόφυλοι A1B-NPM--- ἀλλόφυλος
 3257. παραγίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι παρα
 3258. καὶ C--------- καί
 3259. συνέπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω συν
 3260. εἰς P--------- εἰς
 3261. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3262. κοιλάδα N3D-ASF--- κοιλάς
 3263. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3264. τιτάνων N3--GPM--- τιτάν
 3265. 2Sam/K 5:19
 3266. καὶ C--------- καί
 3267. ἠρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω
 3268. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3269. διὰ P--------- διά
 3270. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3271. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3272. εἰ C--------- εἰ
 3273. ἀναβῶ VB--AAS1S- βαίνω ἀνα
 3274. πρὸς P--------- πρός
 3275. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3276. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 3277. καὶ C--------- καί
 3278. παραδώσεις VF--FAI2S- δίδωμι παρα
 3279. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3280. εἰς P--------- εἰς
 3281. τὰς RA--APF--- ὁ
 3282. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 3283. μου RP--GS---- ἐγώ
 3284. καὶ C--------- καί
 3285. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3286. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3287. πρὸς P--------- πρός
 3288. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 3289. ἀνάβαινε V1--PAD2S- βαίνω ἀνα
 3290. ὅτι C--------- ὅτι
 3291. παραδιδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι παρα
 3292. παραδώσω VF--FAI1S- δίδωμι παρα
 3293. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3294. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 3295. εἰς P--------- εἰς
 3296. τὰς RA--APF--- ὁ
 3297. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 3298. σου RP--GS---- σύ
 3299. 2Sam/K 5:20
 3300. καὶ C--------- καί
 3301. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 3302. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3303. ἐκ P--------- ἐκ
 3304. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3305. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 3306. διακοπῶν V1--PAPGPM κόπτω δια
 3307. καὶ C--------- καί
 3308. ἔκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω
 3309. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3310. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 3311. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3312. καὶ C--------- καί
 3313. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3314. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3315. διέκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω δια
 3316. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3317. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3318. ἐχθρούς N2--APM--- ἐχθρός
 3319. μου RP--GS---- ἐγώ
 3320. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3321. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 3322. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3323. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3324. ὡς C--------- ὡς
 3325. διακόπτεται V1--PMI3S- κόπτω δια
 3326. ὕδατα N3T-ASN--- ὕδωρ
 3327. διὰ P--------- διά
 3328. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3329. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 3330. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3331. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 3332. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3333. τόπου N2--GSM--- τόπος
 3334. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 3335. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 3336. διακοπῶν V1--PAPGPM κόπτω δια
 3337. 2Sam/K 5:21
 3338. καὶ C--------- καί
 3339. καταλιμπάνουσιν V1--PAI3P- λιμπάνω κατα
 3340. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3341. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3342. θεοὺς N2--APM--- θεός
 3343. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3344. καὶ C--------- καί
 3345. ἐλάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω
 3346. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3347. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3348. καὶ C--------- καί
 3349. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3350. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3351. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3352. μετ' P--------- μετά
 3353. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3354. 2Sam/K 5:22
 3355. καὶ C--------- καί
 3356. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 3357. ἔτι D--------- ἔτι
 3358. ἀλλόφυλοι A1B-NPM--- ἀλλόφυλος
 3359. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3360. ἀναβῆναι VA--AAN--- βαίνω ἀνα
 3361. καὶ C--------- καί
 3362. συνέπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω συν
 3363. ἐν P--------- ἐν
 3364. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3365. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 3366. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3367. τιτάνων N3--GPM--- τιτάν
 3368. 2Sam/K 5:23
 3369. καὶ C--------- καί
 3370. ἐπηρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 3371. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3372. διὰ P--------- διά
 3373. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3374. καὶ C--------- καί
 3375. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3376. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3377. οὐκ D--------- οὐ
 3378. ἀναβήσει VF--FMI2S- βαίνω ἀνα
 3379. εἰς P--------- εἰς
 3380. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 3381. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3382. ἀποστρέφου V1--PMD2S- στρέφω ἀπο
 3383. ἀπ' P--------- ἀπό
 3384. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3385. καὶ C--------- καί
 3386. παρέσει VF--FMI2S- ἔρχομαι παρα
 3387. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3388. πλησίον D--------- πλησίον
 3389. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3390. κλαυθμῶνος N3W-GSM--- κλαυθμών
 3391. 2Sam/K 5:24
 3392. καὶ C--------- καί
 3393. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3394. ἐν P--------- ἐν
 3395. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3396. ἀκοῦσαί VA--AAN--- ἀκούω
 3397. σε RP--AS---- σύ
 3398. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3399. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 3400. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3401. συγκλεισμοῦ N2--GSM--- συγκλεισμός
 3402. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3403. ἄλσους N3E-GSN--- ἄλσος
 3404. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3405. κλαυθμῶνος N3W-GSM--- κλαυθμών
 3406. τότε D--------- τότε
 3407. καταβήσει VF--FMI2S- βαίνω κατα
 3408. πρὸς P--------- πρός
 3409. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3410. ὅτι C--------- ὅτι
 3411. τότε D--------- τότε
 3412. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3413. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3414. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 3415. σου RP--GS---- σύ
 3416. κόπτειν V1--PAN--- κόπτω
 3417. ἐν P--------- ἐν
 3418. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3419. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 3420. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3421. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 3422. 2Sam/K 5:25
 3423. καὶ C--------- καί
 3424. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3425. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3426. καθὼς D--------- καθώς
 3427. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 3428. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3429. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3430. καὶ C--------- καί
 3431. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 3432. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3433. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 3434. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3435. Γαβαων N---GS---- Γαβαων
 3436. ἕως C--------- ἕως
 3437. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3438. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3439. Γαζηρα N---GS---- Γαζηρα
 3440. 2Sam/K 6:1
 3441. καὶ C--------- καί
 3442. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 3443. ἔτι D--------- ἔτι
 3444. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3445. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3446. νεανίαν N1T-ASM--- νεανίας
 3447. ἐξ P--------- ἐκ
 3448. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3449. ὡς C--------- ὡς
 3450. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 3451. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 3452. 2Sam/K 6:2
 3453. καὶ C--------- καί
 3454. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 3455. καὶ C--------- καί
 3456. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 3457. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3458. καὶ C--------- καί
 3459. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3460. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3461. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3462. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3463. μετ' P--------- μετά
 3464. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3465. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3466. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3467. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 3468. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 3469. ἐν P--------- ἐν
 3470. ἀναβάσει N3I-DSF--- ἀνάβασις
 3471. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3472. ἀναγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἀνα
 3473. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 3474. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3475. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3476. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3477. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3478. ἐφ' P--------- ἐπί
 3479. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3480. ἐπεκλήθη VCI-API3S- καλέω ἐπι
 3481. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3482. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 3483. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3484. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3485. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 3486. καθημένου V5--PMPGSM ἧμαι κατα
 3487. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3488. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3489. Χερουβιν N---GPM--- Χερουβιν
 3490. ἐπ' P--------- ἐπί
 3491. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3492. 2Sam/K 6:3
 3493. καὶ C--------- καί
 3494. ἐπεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω ἐπι
 3495. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3496. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3497. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3498. ἐφ' P--------- ἐπί
 3499. ἅμαξαν N1S-ASF--- ἅμαξα
 3500. καινὴν A1--ASF--- καινός
 3501. καὶ C--------- καί
 3502. ἦρεν VAI-AAI3S- αἴρω
 3503. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3504. ἐξ P--------- ἐκ
 3505. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3506. Αμιναδαβ N---GS---- Αμιναδαβ
 3507. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3508. ἐν P--------- ἐν
 3509. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3510. βουνῷ N2--DSM--- βουνός
 3511. καὶ C--------- καί
 3512. Οζα N---NSM--- Οζα
 3513. καὶ C--------- καί
 3514. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3515. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 3516. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3517. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3518. Αμιναδαβ N---GSM--- Αμιναδαβ
 3519. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 3520. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3521. ἅμαξαν N1S-ASF--- ἅμαξα
 3522. 2Sam/K 6:4
 3523. σὺν P--------- σύν
 3524. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3525. κιβωτῷ N2--DSF--- κιβωτός
 3526. καὶ C--------- καί
 3527. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3528. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 3529. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3530. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 3531. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 3532. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3533. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 3534. 2Sam/K 6:5
 3535. καὶ C--------- καί
 3536. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3537. καὶ C--------- καί
 3538. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3539. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3540. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3541. παίζοντες V1--PAPNPM παίζω
 3542. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3543. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3544. ἐν P--------- ἐν
 3545. ὀργάνοις N2N-DPN--- ὄργανον
 3546. ἡρμοσμένοις VM--XMPDPN ἁρμόζω
 3547. ἐν P--------- ἐν
 3548. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 3549. καὶ C--------- καί
 3550. ἐν P--------- ἐν
 3551. ᾠδαῖς N1--DPF--- ᾠδή
 3552. καὶ C--------- καί
 3553. ἐν P--------- ἐν
 3554. κινύραις N1A-DPF--- κινύρα
 3555. καὶ C--------- καί
 3556. ἐν P--------- ἐν
 3557. νάβλαις N1A-DPF--- νάβλα
 3558. καὶ C--------- καί
 3559. ἐν P--------- ἐν
 3560. τυμπάνοις N2N-DPN--- τύμπανον
 3561. καὶ C--------- καί
 3562. ἐν P--------- ἐν
 3563. κυμβάλοις N2N-DPN--- κύμβαλον
 3564. καὶ C--------- καί
 3565. ἐν P--------- ἐν
 3566. αὐλοῖς N2--DPM--- αὐλός
 3567. 2Sam/K 6:6
 3568. καὶ C--------- καί
 3569. παραγίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι παρα
 3570. ἕως C--------- ἕως
 3571. ἅλω N3--ASF--- ἅλων
 3572. Νωδαβ N---GS---- Νωδαβ
 3573. καὶ C--------- καί
 3574. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 3575. Οζα N---NSM--- Οζα
 3576. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3577. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 3578. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3579. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3580. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3581. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3582. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3583. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3584. κατασχεῖν VB--AAN--- ἔχω κατα
 3585. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3586. καὶ C--------- καί
 3587. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 3588. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3589. ὅτι C--------- ὅτι
 3590. περιέσπασεν VAI-AAI3S- σπάω περι
 3591. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3592. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3593. μόσχος N2--NSM--- μόσχος
 3594. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3595. κατασχεῖν VB--AAN--- ἔχω κατα
 3596. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3597. 2Sam/K 6:7
 3598. καὶ C--------- καί
 3599. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 3600. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3601. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3602. Οζα N---DSM--- Οζα
 3603. καὶ C--------- καί
 3604. ἔπαισεν VAI-AAI3S- παίζω
 3605. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3606. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3607. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3608. θεός N2--NSM--- θεός
 3609. καὶ C--------- καί
 3610. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 3611. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3612. παρὰ P--------- παρά
 3613. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3614. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3615. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3616. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3617. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3618. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3619. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3620. 2Sam/K 6:8
 3621. καὶ C--------- καί
 3622. ἠθύμησεν VAI-AAI3S- θυμόω
 3623. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3624. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3625. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3626. διέκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω δια
 3627. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3628. διακοπὴν N1--ASF--- διακοπή
 3629. ἐν P--------- ἐν
 3630. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3631. Οζα N---DSM--- Οζα
 3632. καὶ C--------- καί
 3633. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 3634. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3635. τόπος N2--NSM--- τόπος
 3636. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 3637. διακοπὴ N1--NSF--- διακοπή
 3638. Οζα N---AS---- Οζα
 3639. ἕως C--------- ἕως
 3640. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3641. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3642. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 3643. 2Sam/K 6:9
 3644. καὶ C--------- καί
 3645. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 3646. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3647. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3648. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3649. ἐν P--------- ἐν
 3650. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3651. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3652. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3653. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3654. πῶς D--------- πῶς
 3655. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 3656. πρός P--------- πρός
 3657. με RP--AS---- ἐγώ
 3658. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3659. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3660. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3661. 2Sam/K 6:10
 3662. καὶ C--------- καί
 3663. οὐκ D--------- οὐ
 3664. ἐβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 3665. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3666. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3667. ἐκκλῖναι VA--AAN--- κλίνω ἐκ
 3668. πρὸς P--------- πρός
 3669. αὑτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 3670. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3671. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3672. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3673. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3674. εἰς P--------- εἰς
 3675. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3676. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3677. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3678. καὶ C--------- καί
 3679. ἀπέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἀπο
 3680. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3681. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3682. εἰς P--------- εἰς
 3683. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3684. Αβεδδαρα N---GS---- Αβεδδαρα
 3685. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3686. Γεθθαίου N2--GSM--- Γεθθαῖος
 3687. 2Sam/K 6:11
 3688. καὶ C--------- καί
 3689. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 3690. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3691. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3692. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3693. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3694. εἰς P--------- εἰς
 3695. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3696. Αβεδδαρα N---GS---- Αβεδδαρα
 3697. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3698. Γεθθαίου N2--GSM--- Γεθθαῖος
 3699. μῆνας N3--APM--- μήν
 3700. τρεῖς M---APM--- τρεῖς
 3701. καὶ C--------- καί
 3702. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 3703. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3704. ὅλον A1--ASM--- ὅλος
 3705. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3706. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3707. Αβεδδαρα N---GS---- Αβεδδαρα
 3708. καὶ C--------- καί
 3709. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3710. τὰ RA--APN--- ὁ
 3711. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3712. 2Sam/K 6:12
 3713. καὶ C--------- καί
 3714. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 3715. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3716. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3717. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 3718. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3719. ηὐλόγησεν VAI-AAI3S- εὐλογέω
 3720. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3721. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3722. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3723. Αβεδδαρα N---GS---- Αβεδδαρα
 3724. καὶ C--------- καί
 3725. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3726. τὰ RA--APN--- ὁ
 3727. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3728. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 3729. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3730. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 3731. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3732. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3733. καὶ C--------- καί
 3734. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 3735. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3736. καὶ C--------- καί
 3737. ἀνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀνα
 3738. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3739. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3740. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3741. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3742. ἐκ P--------- ἐκ
 3743. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3744. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3745. Αβεδδαρα N---GS---- Αβεδδαρα
 3746. εἰς P--------- εἰς
 3747. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3748. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3749. Δαυιδ N---GS---- Δαυίδ
 3750. ἐν P--------- ἐν
 3751. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 3752. 2Sam/K 6:13
 3753. καὶ C--------- καί
 3754. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3755. μετ' P--------- μετά
 3756. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3757. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 3758. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3759. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3760. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3761. χοροὶ N2--NPM--- χορός
 3762. καὶ C--------- καί
 3763. θῦμα N3M-NSN--- θῦμα
 3764. μόσχος N2--NSM--- μόσχος
 3765. καὶ C--------- καί
 3766. ἄρνα N3--ASM--- ἀρνός
 3767. 2Sam/K 6:14
 3768. καὶ C--------- καί
 3769. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3770. ἀνεκρούετο V1I-IMI3S- κρούω ἀνα
 3771. ἐν P--------- ἐν
 3772. ὀργάνοις N2N-DPN--- ὄργανον
 3773. ἡρμοσμένοις VM--XMPDPN ἁρμόζω
 3774. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3775. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3776. καὶ C--------- καί
 3777. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3778. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3779. ἐνδεδυκὼς VX--XAPNSM δύω ἐν
 3780. στολὴν N1--ASF--- στολή
 3781. ἔξαλλον A1B-ASF--- ἔξαλλος
 3782. 2Sam/K 6:15
 3783. καὶ C--------- καί
 3784. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3785. καὶ C--------- καί
 3786. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3787. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3788. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 3789. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3790. ἀνήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἀνα
 3791. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3792. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3793. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3794. μετὰ P--------- μετά
 3795. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 3796. καὶ C--------- καί
 3797. μετὰ P--------- μετά
 3798. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 3799. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 3800. 2Sam/K 6:16
 3801. καὶ C--------- καί
 3802. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3803. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3804. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 3805. παραγινομένης V1--PMPGSF γίγνομαι παρα
 3806. ἕως C--------- ἕως
 3807. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3808. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3809. καὶ C--------- καί
 3810. Μελχολ N---NSF--- Μελχολ
 3811. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3812. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 3813. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 3814. διέκυπτεν V1I-IAI3S- κύπτω δια
 3815. διὰ P--------- διά
 3816. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3817. θυρίδος N3D-GSF--- θυρίς
 3818. καὶ C--------- καί
 3819. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 3820. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3821. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3822. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 3823. ὀρχούμενον V2--PMPASM ὀρχέομαι
 3824. καὶ C--------- καί
 3825. ἀνακρουόμενον V1--PMPASM κρούω ἀνα
 3826. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3827. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3828. καὶ C--------- καί
 3829. ἐξουδένωσεν VAI-AAI3S- οὐδενόω
 3830. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3831. ἐν P--------- ἐν
 3832. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3833. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3834. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3835. 2Sam/K 6:17
 3836. καὶ C--------- καί
 3837. φέρουσιν V1--PAI3P- φέρω
 3838. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3839. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3840. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3841. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3842. καὶ C--------- καί
 3843. ἀνέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι ἀνα
 3844. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3845. εἰς P--------- εἰς
 3846. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3847. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3848. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3849. εἰς P--------- εἰς
 3850. μέσον A1--ASM--- μέσος
 3851. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3852. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 3853. ἧς RR--GSF--- ὅς
 3854. ἔπηξεν VAI-AAI3S- πήγνυμι
 3855. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3856. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3857. καὶ C--------- καί
 3858. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 3859. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3860. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 3861. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3862. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3863. καὶ C--------- καί
 3864. εἰρηνικάς A1--APF--- εἰρηνικός
 3865. 2Sam/K 6:18
 3866. καὶ C--------- καί
 3867. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 3868. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3869. συναναφέρων V1--PAPNSM φέρω συν ἀνα
 3870. τὰς RA--APF--- ὁ
 3871. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 3872. καὶ C--------- καί
 3873. τὰς RA--APF--- ὁ
 3874. εἰρηνικὰς A1--APF--- εἰρηνικός
 3875. καὶ C--------- καί
 3876. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 3877. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3878. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3879. ἐν P--------- ἐν
 3880. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 3881. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3882. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3883. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 3884. 2Sam/K 6:19
 3885. καὶ C--------- καί
 3886. διεμέρισεν VAI-AAI3S- μερίζω δια
 3887. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3888. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3889. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3890. εἰς P--------- εἰς
 3891. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 3892. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3893. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 3894. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3895. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3896. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3897. Δαν N---GSM--- Δαν
 3898. ἕως C--------- ἕως
 3899. Βηρσαβεε N---GS---- Βηρσαβεε
 3900. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3901. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 3902. ἕως C--------- ἕως
 3903. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3904. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 3905. κολλυρίδα N3D-ASF--- κολλυρίς
 3906. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 3907. καὶ C--------- καί
 3908. ἐσχαρίτην N1M-ASM--- ἐσχαρίτης
 3909. καὶ C--------- καί
 3910. λάγανον N2N-ASN--- λάγανον
 3911. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3912. τηγάνου N2N-GSN--- τήγανον
 3913. καὶ C--------- καί
 3914. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 3915. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3916. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3917. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3918. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 3919. εἰς P--------- εἰς
 3920. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3921. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3922. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3923. 2Sam/K 6:20
 3924. καὶ C--------- καί
 3925. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3926. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3927. εὐλογῆσαι VA--AAN--- εὐλογέω
 3928. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3929. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3930. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3931. καὶ C--------- καί
 3932. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3933. Μελχολ N---NSF--- Μελχολ
 3934. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3935. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 3936. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 3937. εἰς P--------- εἰς
 3938. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 3939. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 3940. καὶ C--------- καί
 3941. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 3942. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3943. καὶ C--------- καί
 3944. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3945. τί RI--ASN--- τίς
 3946. δεδόξασται VT--XMI3S- δοξάζω
 3947. σήμερον D--------- σήμερον
 3948. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3949. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3950. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3951. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3952. ἀπεκαλύφθη VCI-API3S- καλύπτω ἀπο
 3953. σήμερον D--------- σήμερον
 3954. ἐν P--------- ἐν
 3955. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 3956. παιδισκῶν N2--GPM--- παιδίσκος
 3957. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3958. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 3959. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 3960. καθὼς D--------- καθώς
 3961. ἀποκαλύπτεται V1--PMI3S- καλύπτω ἀπο
 3962. ἀποκαλυφθεὶς VC--APPNSM καλύπτω ἀπο
 3963. εἷς M---NSM--- εἷς
 3964. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3965. ὀρχουμένων V2--PMPGSM ὀρχέομαι
 3966. 2Sam/K 6:21
 3967. καὶ C--------- καί
 3968. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3969. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 3970. πρὸς P--------- πρός
 3971. Μελχολ N---ASF--- Μελχολ
 3972. ἐνώπιον P--------- ἐνώριον
 3973. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3974. ὀρχήσομαι VF--FMI1S- ὀρχέομαι
 3975. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3976. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3977. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3978. ἐξελέξατό VAI-AMI3S- λέγω ἐκ
 3979. με RP--AS---- ἐγώ
 3980. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3981. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3982. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 3983. σου RP--GS---- σύ
 3984. καὶ C--------- καί
 3985. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3986. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3987. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3988. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3989. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3990. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3991. καταστῆσαί VA--AAN--- ἵστημι κατα
 3992. με RP--AS---- ἐγώ
 3993. εἰς P--------- εἰς
 3994. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 3995. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3996. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3997. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3998. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3999. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4000. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4001. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4002. καὶ C--------- καί
 4003. παίξομαι VF--FMI1S- παίζω
 4004. καὶ C--------- καί
 4005. ὀρχήσομαι VF--FMI1S- ὀρχέομαι
 4006. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4007. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4008. 2Sam/K 6:22
 4009. καὶ C--------- καί
 4010. ἀποκαλυφθήσομαι VC--FPI1S- καλύπτω ἀπο
 4011. ἔτι D--------- ἔτι
 4012. οὕτως D--------- οὕτως
 4013. καὶ C--------- καί
 4014. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 4015. ἀχρεῖος A1B-NSM--- ἀχρεῖος
 4016. ἐν P--------- ἐν
 4017. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4018. σου RP--GS---- σύ
 4019. καὶ C--------- καί
 4020. μετὰ P--------- μετά
 4021. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4022. παιδισκῶν N2--GPM--- παιδίσκος
 4023. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4024. εἶπάς VAI-AAI2S- εἶπον
 4025. με RP--AS---- ἐγώ
 4026. δοξασθῆναι VS--APN--- δοξάζω
 4027. 2Sam/K 6:23
 4028. καὶ C--------- καί
 4029. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4030. Μελχολ N---DSF--- Μελχολ
 4031. θυγατρὶ N3--DSF--- θυγάτηρ
 4032. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 4033. οὐκ D--------- οὐ
 4034. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4035. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 4036. ἕως C--------- ἕως
 4037. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4038. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4039. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4040. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 4041. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4042. 2Sam/K 7:1
 4043. καὶ C--------- καί
 4044. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4045. ὅτε D--------- ὅτε
 4046. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 4047. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4048. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4049. ἐν P--------- ἐν
 4050. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4051. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4052. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4053. καὶ C--------- καί
 4054. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4055. κατεκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω κατα
 4056. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4057. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 4058. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4059. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4060. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4061. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 4062. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4063. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4064. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 4065. 2Sam/K 7:2
 4066. καὶ C--------- καί
 4067. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4068. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4069. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4070. πρὸς P--------- πρός
 4071. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 4072. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4073. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 4074. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4075. δὴ X--------- δή
 4076. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4077. κατοικῶ V2--PAI1S- οἰκέω κατα
 4078. ἐν P--------- ἐν
 4079. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4080. κεδρίνῳ A1--DSM--- κέδρινος
 4081. καὶ C--------- καί
 4082. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4083. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 4084. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4085. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4086. κάθηται V5--PMI3S- ἧμαι κατα
 4087. ἐν P--------- ἐν
 4088. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 4089. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4090. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 4091. 2Sam/K 7:3
 4092. καὶ C--------- καί
 4093. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4094. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 4095. πρὸς P--------- πρός
 4096. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4097. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4098. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4099. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4100. ἂν X--------- ἄν
 4101. ἐν P--------- ἐν
 4102. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4103. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 4104. σου RP--GS---- σύ
 4105. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 4106. καὶ C--------- καί
 4107. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 4108. ὅτι C--------- ὅτι
 4109. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4110. μετὰ P--------- μετά
 4111. σοῦ RP--GS---- σύ
 4112. 2Sam/K 7:4
 4113. καὶ C--------- καί
 4114. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4115. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4116. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 4117. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4118. καὶ C--------- καί
 4119. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4120. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 4121. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4122. πρὸς P--------- πρός
 4123. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 4124. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4125. 2Sam/K 7:5
 4126. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 4127. καὶ C--------- καί
 4128. εἰπὸν VBI-AAD2S- εἶπον
 4129. πρὸς P--------- πρός
 4130. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4131. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 4132. μου RP--GS---- ἐγώ
 4133. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4134. τάδε RD--ASN--- ὅδε
 4135. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4136. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4137. οὐ D--------- οὐ
 4138. σὺ RP--NS---- σύ
 4139. οἰκοδομήσεις VF--FAI2S- οἰκοδομέω
 4140. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4141. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4142. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4143. κατοικῆσαί VA--AAN--- οἰκέω κατα
 4144. με RP--AS---- ἐγώ
 4145. 2Sam/K 7:6
 4146. ὅτι C--------- ὅτι
 4147. οὐ D--------- οὐ
 4148. κατῴκηκα VX--XAI1S- οικέω κατα
 4149. ἐν P--------- ἐν
 4150. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4151. ἀφ' P--------- ἀπό
 4152. ἧς RR--GSF--- ὅς
 4153. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4154. ἀνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἀνα
 4155. ἐξ P--------- ἐκ
 4156. Αἰγύπτου N2--GSM--- Αἴγυπτος
 4157. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4158. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4159. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4160. ἕως C--------- ἕως
 4161. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4162. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4163. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4164. καὶ C--------- καί
 4165. ἤμην V9--IAI1S- εἰμί
 4166. ἐμπεριπατῶν V2--PAPNSM πατέω ἐν περι
 4167. ἐν P--------- ἐν
 4168. καταλύματι N3M-DSN--- κατάλυμα
 4169. καὶ C--------- καί
 4170. ἐν P--------- ἐν
 4171. σκηνῇ N1--DSF--- σκηνή
 4172. 2Sam/K 7:7
 4173. ἐν P--------- ἐν
 4174. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4175. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4176. διῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι δια
 4177. ἐν P--------- ἐν
 4178. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 4179. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4180. εἰ C--------- εἰ
 4181. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 4182. ἐλάλησα VAI-AAI1S- λαλέω
 4183. πρὸς P--------- πρός
 4184. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4185. φυλὴν N1--ASF--- φυλή
 4186. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4187. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4188. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4189. ἐνετειλάμην VAI-AMI1S- τέλλω ἐν
 4190. ποιμαίνειν V1--PAN--- ποιμαίνω
 4191. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4192. λαόν N2--ASM--- λαός
 4193. μου RP--GS---- ἐγώ
 4194. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4195. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4196. τί RI--ASN--- τίς
 4197. ὅτι C--------- ὅτι
 4198. οὐκ D--------- οὐ
 4199. ᾠκοδομήκατέ VX--XAI2P- οἰκοδομέω
 4200. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4201. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4202. κέδρινον A1--ASM--- κέδρινος
 4203. 2Sam/K 7:8
 4204. καὶ C--------- καί
 4205. νῦν D--------- νῦν
 4206. τάδε RD--APN--- ὅδε
 4207. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 4208. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4209. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 4210. μου RP--GS---- ἐγώ
 4211. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 4212. τάδε RD--APN--- ὅδε
 4213. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4214. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4215. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 4216. ἔλαβόν VBI-AAI1S- λαμβάνω
 4217. σε RP--AS---- σύ
 4218. ἐκ P--------- ἐκ
 4219. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4220. μάνδρας N1A-GSF--- μάνδρα
 4221. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4222. προβάτων N2N-GPN--- πρόβατον
 4223. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4224. εἶναί V9--PAN--- εἰμί
 4225. σε RP--AS---- σύ
 4226. εἰς P--------- εἰς
 4227. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 4228. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4229. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4230. λαόν N2--ASM--- λαός
 4231. μου RP--GS---- ἐγώ
 4232. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4233. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4234. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4235. 2Sam/K 7:9
 4236. καὶ C--------- καί
 4237. ἤμην V9--IAI1S- εἰμί
 4238. μετὰ P--------- μετά
 4239. σοῦ RP--GS---- σύ
 4240. ἐν P--------- ἐν
 4241. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4242. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4243. ἐπορεύου V1I-IMI2S- πορεύομαι
 4244. καὶ C--------- καί
 4245. ἐξωλέθρευσα VAI-AAI1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 4246. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4247. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4248. ἐχθρούς N2--APM--- ἐχθρός
 4249. σου RP--GS---- σύ
 4250. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4251. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4252. σου RP--GS---- σύ
 4253. καὶ C--------- καί
 4254. ἐποίησά VAI-AAI1S- ποιέω
 4255. σε RP--AS---- σύ
 4256. ὀνομαστὸν A1--ASM--- ὀνομαστός
 4257. κατὰ P--------- κατά
 4258. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4259. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 4260. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4261. μεγάλων A1--GPM--- μέγας
 4262. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4263. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4264. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4265. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4266. 2Sam/K 7:10
 4267. καὶ C--------- καί
 4268. θήσομαι VF--FMI1S- τίθημι
 4269. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4270. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4271. λαῷ N2--DSM--- λαός
 4272. μου RP--GS---- ἐγώ
 4273. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4274. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4275. καὶ C--------- καί
 4276. καταφυτεύσω VA--AAS1S- φυτεύω κατα
 4277. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4278. καὶ C--------- καί
 4279. κατασκηνώσει VF--FAI3S- σκηνόω κατα
 4280. καθ' P--------- κατά
 4281. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 4282. καὶ C--------- καί
 4283. οὐ D--------- οὐ
 4284. μεριμνήσει VF--FAI3S- μεριμνάω
 4285. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 4286. καὶ C--------- καί
 4287. οὐ D--------- οὐ
 4288. προσθήσει VF--FAI3S- τίθημι προς
 4289. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4290. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 4291. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4292. ταπεινῶσαι VA--AAN--- ταπεινόω
 4293. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4294. καθὼς D--------- καθώς
 4295. ἀπ' P--------- ἀπό
 4296. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 4297. 2Sam/K 7:11
 4298. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4299. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4300. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 4301. ὧν RR--GPF--- ὅς
 4302. ἔταξα VAI-AAI1S- τάσσω
 4303. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 4304. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4305. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4306. λαόν N2--ASM--- λαός
 4307. μου RP--GS---- ἐγώ
 4308. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4309. καὶ C--------- καί
 4310. ἀναπαύσω VA--AAS1S- παύω ἀνα
 4311. σε RP--AS---- σύ
 4312. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4313. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4314. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4315. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 4316. σου RP--GS---- σύ
 4317. καὶ C--------- καί
 4318. ἀπαγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 4319. σοι RP--DS---- σύ
 4320. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4321. ὅτι C--------- ὅτι
 4322. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4323. οἰκοδομήσεις VF--FAI2S- οἰκοδομέω
 4324. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4325. 2Sam/K 7:12
 4326. καὶ C--------- καί
 4327. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4328. ἐὰν C--------- ἐάν
 4329. πληρωθῶσιν VC--APS3P- πληρόω
 4330. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4331. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 4332. σου RP--GS---- σύ
 4333. καὶ C--------- καί
 4334. κοιμηθήσῃ VC--FPI2S- κοιμάω
 4335. μετὰ P--------- μετά
 4336. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4337. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 4338. σου RP--GS---- σύ
 4339. καὶ C--------- καί
 4340. ἀναστήσω VF--FAI1S- ἵστημι ἀνα
 4341. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4342. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 4343. σου RP--GS---- σύ
 4344. μετὰ P--------- μετά
 4345. σέ RP--AS---- σύ
 4346. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4347. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4348. ἐκ P--------- ἐκ
 4349. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4350. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 4351. σου RP--GS---- σύ
 4352. καὶ C--------- καί
 4353. ἑτοιμάσω VF--FAI1S- ἑτοιμάζω
 4354. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4355. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 4356. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4357. 2Sam/K 7:13
 4358. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4359. οἰκοδομήσει VF--FAI3S- οἰκοδομέω
 4360. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4361. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4362. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4363. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 4364. μου RP--GS---- ἐγώ
 4365. καὶ C--------- καί
 4366. ἀνορθώσω VF--FAI1S- ὀρθόω ἀνα
 4367. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4368. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 4369. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4370. ἕως C--------- ἕως
 4371. εἰς P--------- εἰς
 4372. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4373. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4374. 2Sam/K 7:14
 4375. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4376. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 4377. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4378. εἰς P--------- εἰς
 4379. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 4380. καὶ C--------- καί
 4381. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4382. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4383. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4384. εἰς P--------- εἰς
 4385. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 4386. καὶ C--------- καί
 4387. ἐὰν C--------- ἐάν
 4388. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 4389. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4390. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 4391. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4392. καὶ C--------- καί
 4393. ἐλέγξω VF--FAI1S- ἐλέγχω
 4394. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4395. ἐν P--------- ἐν
 4396. ῥάβδῳ N2--DSF--- ῥάβδος
 4397. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 4398. καὶ C--------- καί
 4399. ἐν P--------- ἐν
 4400. ἁφαῖς N1--DPF--- ἁφή
 4401. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4402. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4403. 2Sam/K 7:15
 4404. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4405. δὲ C--------- δέ
 4406. ἔλεός N3--ASN--- ἔλεος
 4407. μου RP--GS---- ἐγώ
 4408. οὐκ D--------- οὐ
 4409. ἀποστήσω VA--AAS1S- ἵστημι ἀπο
 4410. ἀπ' P--------- ἀπό
 4411. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4412. καθὼς D--------- καθώς
 4413. ἀπέστησα VAI-AAI1S- ἵστημι ἀπο
 4414. ἀφ' P--------- ἀπό
 4415. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4416. ἀπέστησα VAI-AAI1S- ἵστημι ἀπο
 4417. ἐκ P--------- ἐκ
 4418. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4419. μου RP--GS---- ἐγώ
 4420. 2Sam/K 7:16
 4421. καὶ C--------- καί
 4422. πιστωθήσεται VC--FPI3S- πιστόω
 4423. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4424. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4425. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4426. καὶ C--------- καί
 4427. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4428. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 4429. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4430. ἕως C--------- ἕως
 4431. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 4432. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4433. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4434. καὶ C--------- καί
 4435. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4436. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 4437. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4438. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4439. ἀνωρθωμένος V4--PMPNSM ὀρθόω ἀνα
 4440. εἰς P--------- εἰς
 4441. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4442. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4443. 2Sam/K 7:17
 4444. κατὰ P--------- κατά
 4445. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4446. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4447. λόγους N2--APM--- λόγος
 4448. τούτους RD--APM--- οὗτος
 4449. καὶ C--------- καί
 4450. κατὰ P--------- κατά
 4451. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4452. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4453. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 4454. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4455. οὕτως D--------- οὕτως
 4456. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4457. Ναθαν N---NSM--- Ναθαν
 4458. πρὸς P--------- πρός
 4459. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4460. 2Sam/K 7:18
 4461. καὶ C--------- καί
 4462. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 4463. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4464. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4465. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4466. καὶ C--------- καί
 4467. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 4468. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4469. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4470. καὶ C--------- καί
 4471. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4472. τίς RI--NSM--- τίς
 4473. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4474. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4475. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4476. μου RP--GS---- ἐγώ
 4477. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4478. καὶ C--------- καί
 4479. τίς RI--NSM--- τίς
 4480. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4481. οἶκός N2--NSM--- οἶκος
 4482. μου RP--GS---- ἐγώ
 4483. ὅτι C--------- ὅτι
 4484. ἠγάπηκάς VX--XAI2S- ἀγαπάω
 4485. με RP--AS---- ἐγώ
 4486. ἕως C--------- ἕως
 4487. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4488. 2Sam/K 7:19
 4489. καὶ C--------- καί
 4490. κατεσμικρύνθη VCI-API3S- σμικρύνω κατα
 4491. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 4492. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιόν
 4493. σου RP--GS---- σύ
 4494. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4495. μου RP--GS---- ἐγώ
 4496. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4497. καὶ C--------- καί
 4498. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4499. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4500. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4501. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4502. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4503. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 4504. σου RP--GS---- σύ
 4505. εἰς P--------- εἰς
 4506. μακράν A1A-ASF--- μακρός
 4507. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4508. δὲ C--------- δέ
 4509. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4510. νόμος N2--NSM--- νόμος
 4511. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4512. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 4513. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4514. μου RP--GS---- ἐγώ
 4515. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4516. 2Sam/K 7:20
 4517. καὶ C--------- καί
 4518. τί RI--ASN--- τίς
 4519. προσθήσει VF--FAI3S- τίθημι προς
 4520. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4521. ἔτι D--------- ἔτι
 4522. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4523. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 4524. πρὸς P--------- πρός
 4525. σέ RP--AS---- σύ
 4526. καὶ C--------- καί
 4527. νῦν D--------- νῦν
 4528. σὺ RP--NS---- σύ
 4529. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 4530. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4531. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 4532. σου RP--GS---- σύ
 4533. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4534. μου RP--GS---- ἐγώ
 4535. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4536. 2Sam/K 7:21
 4537. διὰ P--------- διά
 4538. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4539. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4540. σου RP--GS---- σύ
 4541. πεποίηκας VX--XAI2S- ποιέω
 4542. καὶ C--------- καί
 4543. κατὰ P--------- κατά
 4544. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4545. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 4546. σου RP--GS---- σύ
 4547. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 4548. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4549. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4550. μεγαλωσύνην N1--ASF--- μεγαλωσύνη
 4551. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4552. γνωρίσαι VA--AAN--- γνωρίζω
 4553. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4554. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 4555. σου RP--GS---- σύ
 4556. 2Sam/K 7:22
 4557. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 4558. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4559. μεγαλῦναί VA--AAN--- μεγαλύνω
 4560. σε RP--AS---- σύ
 4561. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4562. μου RP--GS---- ἐγώ
 4563. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4564. ὅτι C--------- ὅτι
 4565. οὐκ D--------- οὐ
 4566. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4567. ὡς C--------- ὡς
 4568. σὺ RP--NS---- σύ
 4569. καὶ C--------- καί
 4570. οὐκ D--------- οὐ
 4571. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4572. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4573. πλὴν D--------- πλήν
 4574. σοῦ RP--GS---- σύ
 4575. ἐν P--------- ἐν
 4576. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4577. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4578. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 4579. ἐν P--------- ἐν
 4580. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4581. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 4582. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4583. 2Sam/K 7:23
 4584. καὶ C--------- καί
 4585. τίς RI--NSM--- τίς
 4586. ὡς C--------- ὡς
 4587. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4588. λαός N2--NSM--- λαός
 4589. σου RP--GS---- σύ
 4590. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4591. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 4592. ἄλλο RD--NSN--- ἄλλος
 4593. ἐν P--------- ἐν
 4594. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4595. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4596. ὡς C--------- ὡς
 4597. ὡδήγησεν VAI-AAI3S- ὁδηγέω
 4598. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4599. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4600. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4601. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4602. λυτρώσασθαι VA--AMN--- λυτρόω
 4603. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4604. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4605. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4606. θέσθαι VE--AMN--- τίθημι
 4607. σε RP--AS---- σύ
 4608. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 4609. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4610. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 4611. μεγαλωσύνην N1--ASF--- μεγαλωσύνη
 4612. καὶ C--------- καί
 4613. ἐπιφάνειαν N1A-ASF--- ἐπιφάνεια
 4614. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4615. ἐκβαλεῖν VF2-FAN--- βάλλω ἐκ
 4616. σε RP--AS---- σύ
 4617. ἐκ P--------- ἐκ
 4618. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4619. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4620. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4621. σου RP--GS---- σύ
 4622. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4623. ἐλυτρώσω VAI-AMI2S- λυτρόω
 4624. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 4625. ἐξ P--------- ἐκ
 4626. Αἰγύπτου N2--GSM--- Αἴγυπτος
 4627. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4628. καὶ C--------- καί
 4629. σκηνώματα N3M-APN--- σκήνωμα
 4630. 2Sam/K 7:24
 4631. καὶ C--------- καί
 4632. ἡτοίμασας VAI-AAI2S- ἑτοιμάζω
 4633. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 4634. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4635. λαόν N2--ASM--- λαός
 4636. σου RP--GS---- σύ
 4637. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4638. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4639. ἕως C--------- ἕως
 4640. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 4641. καὶ C--------- καί
 4642. σύ RP--NS---- σύ
 4643. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4644. ἐγένου VBI-AMI2S- γίγνομαι
 4645. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4646. εἰς P--------- εἰς
 4647. θεόν N2--ASM--- θεός
 4648. 2Sam/K 7:25
 4649. καὶ C--------- καί
 4650. νῦν D--------- νῦν
 4651. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4652. μου RP--GS---- ἐγώ
 4653. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4654. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4655. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 4656. ὃ RR--NSN--- ὅς
 4657. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4658. περὶ P--------- περί
 4659. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4660. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 4661. σου RP--GS---- σύ
 4662. καὶ C--------- καί
 4663. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4664. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4665. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4666. πίστωσον VA--AAD2S- πιστόω
 4667. ἕως C--------- ἕως
 4668. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 4669. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4670. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 4671. θεὲ N2--VSM--- θεός
 4672. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4673. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4674. καὶ C--------- καί
 4675. νῦν D--------- νῦν
 4676. καθὼς D--------- καθώς
 4677. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4678. 2Sam/K 7:26
 4679. μεγαλυνθείη VC--APO3S- μεγαλύνω
 4680. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4681. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 4682. σου RP--GS---- σύ
 4683. ἕως C--------- ἕως
 4684. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 4685. 2Sam/K 7:27
 4686. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4687. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 4688. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4689. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4690. ἀπεκάλυψας VAI-AAI2S- καλύπτω ἀπο
 4691. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4692. ὠτίον N2N-ASN--- ὠτίον
 4693. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4694. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 4695. σου RP--GS---- σύ
 4696. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4697. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4698. οἰκοδομήσω VF--FAI1S- οἰκοδομέω
 4699. σοι RP--DS---- σύ
 4700. διὰ P--------- διά
 4701. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4702. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 4703. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4704. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 4705. σου RP--GS---- σύ
 4706. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4707. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 4708. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4709. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4710. προσεύξασθαι VA--AMN--- εὔχομαι προς
 4711. πρὸς P--------- πρός
 4712. σὲ RP--AS---- σύ
 4713. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4714. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 4715. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4716. 2Sam/K 7:28
 4717. καὶ C--------- καί
 4718. νῦν D--------- νῦν
 4719. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4720. μου RP--GS---- ἐγώ
 4721. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4722. σὺ RP--NS---- σύ
 4723. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4724. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4725. θεός N2--NSM--- θεός
 4726. καὶ C--------- καί
 4727. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4728. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 4729. σου RP--GS---- σύ
 4730. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 4731. ἀληθινοί A1--NPM--- ἀληθινός
 4732. καὶ C--------- καί
 4733. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4734. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4735. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4736. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 4737. σου RP--GS---- σύ
 4738. τὰ RA--APN--- ὁ
 4739. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 4740. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4741. 2Sam/K 7:29
 4742. καὶ C--------- καί
 4743. νῦν D--------- νῦν
 4744. ἄρξαι VA--AAO3S- ἄρχω
 4745. καὶ C--------- καί
 4746. εὐλόγησον VA--AAD2S- εὐλογέω
 4747. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4748. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4749. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4750. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 4751. σου RP--GS---- σύ
 4752. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4753. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 4754. εἰς P--------- εἰς
 4755. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4756. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4757. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιόν
 4758. σου RP--GS---- σύ
 4759. ὅτι C--------- ὅτι
 4760. σὺ RP--NS---- σύ
 4761. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4762. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4763. μου RP--GS---- ἐγώ
 4764. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4765. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4766. καὶ C--------- καί
 4767. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4768. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4769. εὐλογίας N1A-GSF--- εὐλογία
 4770. σου RP--GS---- σύ
 4771. εὐλογηθήσεται VC--FPI3S- εὐλογέω
 4772. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4773. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4774. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4775. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 4776. σου RP--GS---- σύ
 4777. εἰς P--------- εἰς
 4778. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4779. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4780. 2Sam/K 8:1
 4781. καὶ C--------- καί
 4782. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4783. μετὰ P--------- μετά
 4784. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4785. καὶ C--------- καί
 4786. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4787. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4788. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4789. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 4790. καὶ C--------- καί
 4791. ἐτροπώσατο VAI-AMI3S- τροπόω
 4792. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4793. καὶ C--------- καί
 4794. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4795. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4796. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4797. ἀφωρισμένην VT--XMPASF ὁρίζω ἀπο
 4798. ἐκ P--------- ἐκ
 4799. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 4800. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4801. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 4802. 2Sam/K 8:2
 4803. καὶ C--------- καί
 4804. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4805. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4806. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4807. Μωαβ N---AS---- Μωαβ
 4808. καὶ C--------- καί
 4809. διεμέτρησεν VAI-AAI3S- μετρέω δια
 4810. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4811. ἐν P--------- ἐν
 4812. σχοινίοις N2N-DPN--- σχοινίον
 4813. κοιμίσας VA--AAPNSM κοιμίζω
 4814. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4815. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4816. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4817. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4818. καὶ C--------- καί
 4819. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4820. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4821. δύο M---NDN--- δύο
 4822. σχοινίσματα N3M-NPN--- σχοίνισμα
 4823. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4824. θανατῶσαι VA--AAN--- θανατόω
 4825. καὶ C--------- καί
 4826. τὰ RA--APN--- ὁ
 4827. δύο M---ADN--- δύο
 4828. σχοινίσματα N3M-APN--- σχοίνισμα
 4829. ἐζώγρησεν VAI-AAI3S- ζωγρέω
 4830. καὶ C--------- καί
 4831. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4832. Μωαβ N---NP---- Μωαβ
 4833. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4834. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 4835. εἰς P--------- εἰς
 4836. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 4837. φέροντας V1--PAPAPM φέρω
 4838. ξένια N2N-APN--- ξένιον
 4839. 2Sam/K 8:3
 4840. καὶ C--------- καί
 4841. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4842. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4843. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4844. Αδρααζαρ N---ASM--- Αδρααζαρ
 4845. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 4846. Ρααβ N---GSM--- Ρααβ
 4847. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4848. Σουβα N---GS---- Σουβα
 4849. πορευομένου V1--PMPGSM πορεύομαι
 4850. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4851. ἐπιστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι ἐπι
 4852. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4853. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4854. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4855. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4856. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4857. ποταμὸν N2--ASM--- ποταμός
 4858. Εὐφράτην N---AS---- Εὐφράτης
 4859. 2Sam/K 8:4
 4860. καὶ C--------- καί
 4861. προκατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω προ κατα
 4862. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4863. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4864. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4865. χίλια A1A-APN--- χίλιοι
 4866. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 4867. καὶ C--------- καί
 4868. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4869. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 4870. ἱππέων N3V-GPM--- ἱππεύς
 4871. καὶ C--------- καί
 4872. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4873. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 4874. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 4875. πεζῶν A1--GPM--- πεζός
 4876. καὶ C--------- καί
 4877. παρέλυσεν VAI-AAI3S- λύω παρα
 4878. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4879. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4880. τὰ RA--APN--- ὁ
 4881. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 4882. καὶ C--------- καί
 4883. ὑπελίπετο VBI-AMI3S- λείπω ὑπο
 4884. ἐξ P--------- ἐκ
 4885. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4886. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4887. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 4888. 2Sam/K 8:5
 4889. καὶ C--------- καί
 4890. παραγίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι παρα
 4891. Συρία N1A-NPM--- Συρία
 4892. Δαμασκοῦ N2--GSF--- Δαμασκός
 4893. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 4894. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4895. Αδρααζαρ N---DSM--- Αδρααζαρ
 4896. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4897. Σουβα N---GS---- Σουβα
 4898. καὶ C--------- καί
 4899. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4900. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4901. ἐν P--------- ἐν
 4902. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4903. Σύρῳ N2--DSM--- Σύρος
 4904. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4905. δύο M---ADF--- δύο
 4906. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 4907. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 4908. 2Sam/K 8:6
 4909. καὶ C--------- καί
 4910. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 4911. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4912. φρουρὰν N1A-ASF--- φρουρά
 4913. ἐν P--------- ἐν
 4914. Συρίᾳ N1A-DSM--- Συρία
 4915. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4916. κατὰ P--------- κατά
 4917. Δαμασκόν N2--ASF--- Δαμασκός
 4918. καὶ C--------- καί
 4919. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4920. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4921. Σύρος N2--NSM--- Σύρος
 4922. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4923. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 4924. εἰς P--------- εἰς
 4925. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 4926. φέροντας V1--PAPAPM φέρω
 4927. ξένια N2N-APN--- ξένιον
 4928. καὶ C--------- καί
 4929. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 4930. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4931. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4932. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4933. ἐν P--------- ἐν
 4934. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4935. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4936. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 4937. 2Sam/K 8:7
 4938. καὶ C--------- καί
 4939. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4940. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4941. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4942. χλιδῶνας N3N-APM--- χλίδων
 4943. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4944. χρυσοῦς A1C-NSM--- χρυσοῦς
 4945. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4946. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4947. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4948. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4949. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 4950. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4951. Αδρααζαρ N---GSM--- Αδρααζαρ
 4952. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4953. Σουβα N---GSM--- Σουβα
 4954. καὶ C--------- καί
 4955. ἤνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω
 4956. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4957. εἰς P--------- εἰς
 4958. Ιερουσαλημ N---ASM--- Ἰερουσαλήμ
 4959. καὶ C--------- καί
 4960. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4961. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4962. Σουσακιμ N---NSM--- Σουσακιμ
 4963. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4964. Αἰγύπτου N2--GSM--- Αἴγυπτος
 4965. ἐν P--------- ἐν
 4966. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4967. ἀναβῆναι VB--AAN--- βαίνω ἀνα
 4968. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4969. εἰς P--------- εἰς
 4970. Ιερουσαλημ N---ASM--- Ἰερουσαλήμ
 4971. ἐν P--------- ἐν
 4972. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4973. Ροβοαμ N---GSM--- Ροβοαμ
 4974. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4975. Σολομῶντος N---GSM--- Σολομών
 4976. 2Sam/K 8:8
 4977. καὶ C--------- καί
 4978. ἐκ P--------- ἐκ
 4979. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4980. Μασβακ N---GSF--- Μασβακ
 4981. ἐκ P--------- ἐκ
 4982. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4983. ἐκλεκτῶν A1--GPF--- ἐκλεκτός
 4984. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 4985. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4986. Αδρααζαρ N---GSM--- Αδρααζαρ
 4987. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4988. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4989. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4990. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 4991. χαλκὸν N2--ASM--- χαλκός
 4992. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 4993. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4994. ἐν P--------- ἐν
 4995. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4996. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4997. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 4998. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4999. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 5000. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5001. χαλκῆν A1C-ASF--- χαλκοῦς
 5002. καὶ C--------- καί
 5003. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5004. στύλους N2--APM--- στῦλος
 5005. καὶ C--------- καί
 5006. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5007. λουτῆρας N3--APM--- λουτήρ
 5008. καὶ C--------- καί
 5009. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5010. τὰ RA--APN--- ὁ
 5011. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5012. 2Sam/K 8:9
 5013. καὶ C--------- καί
 5014. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 5015. Θοου N---NSM--- Θοου
 5016. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5017. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5018. Ημαθ N---GS---- Ημαθ
 5019. ὅτι C--------- ὅτι
 5020. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5021. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5022. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5023. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5024. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 5025. Αδρααζαρ N---GSM--- Αδρααζαρ
 5026. 2Sam/K 8:10
 5027. καὶ C--------- καί
 5028. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5029. Θοου N---NSM--- Θοου
 5030. Ιεδδουραν N---ASM--- Ιεδδουραν
 5031. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5032. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 5033. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5034. πρὸς P--------- πρός
 5035. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5036. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 5037. ἐρωτῆσαι VA--AAN--- ἐρωτάω
 5038. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5039. τὰ RA--APN--- ὁ
 5040. εἰς P--------- εἰς
 5041. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 5042. καὶ C--------- καί
 5043. εὐλογῆσαι VA--AAN--- εὐλογέω
 5044. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5045. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5046. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5047. ἐπολέμησεν VAI-AAI3S- πολεμέω
 5048. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5049. Αδρααζαρ N---ASM--- Αδρααζαρ
 5050. καὶ C--------- καί
 5051. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5052. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5053. ὅτι C--------- ὅτι
 5054. ἀντικείμενος V5--PMPNSM κεῖμαι ἀντι
 5055. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5056. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5057. Αδρααζαρ N---DSM--- Αδρααζαρ
 5058. καὶ C--------- καί
 5059. ἐν P--------- ἐν
 5060. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5061. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5062. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5063. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5064. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5065. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 5066. καὶ C--------- καί
 5067. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5068. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 5069. καὶ C--------- καί
 5070. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5071. χαλκᾶ A1C-APN--- χαλκοῦς
 5072. 2Sam/K 8:11
 5073. καὶ C--------- καί
 5074. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5075. ἡγίασεν VAI-AAI3S- ἁγιάζω
 5076. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5077. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5078. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5079. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5080. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5081. μετὰ P--------- μετά
 5082. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5083. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 5084. καὶ C--------- καί
 5085. μετὰ P--------- μετά
 5086. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5087. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 5088. οὗ RR--GSN--- ὅς
 5089. ἡγίασεν VAI-AAI3S- ἁγιάζω
 5090. ἐκ P--------- ἐκ
 5091. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 5092. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5093. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 5094. ὧν RR--GPF--- ὅς
 5095. κατεδυνάστευσεν VAI-AAI3S- δυναστεύω κατα
 5096. 2Sam/K 8:12
 5097. ἐκ P--------- ἐκ
 5098. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5099. Ιδουμαίας N1A-GSF--- Ιδουμαία
 5100. καὶ C--------- καί
 5101. ἐκ P--------- ἐκ
 5102. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5103. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5104. Μωαβ N---GSM--- Μωαβ
 5105. καὶ C--------- καί
 5106. ἐκ P--------- ἐκ
 5107. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5108. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5109. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 5110. καὶ C--------- καί
 5111. ἐκ P--------- ἐκ
 5112. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5113. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 5114. καὶ C--------- καί
 5115. ἐξ P--------- ἐκ
 5116. Αμαληκ N---GSM--- Αμαληκ
 5117. καὶ C--------- καί
 5118. ἐκ P--------- ἐκ
 5119. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5120. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 5121. Αδρααζαρ N---GSM--- Αδρααζαρ
 5122. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5123. Ρααβ N---GSM--- Ρααβ
 5124. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5125. Σουβα N---GSM--- Σουβα
 5126. 2Sam/K 8:13
 5127. καὶ C--------- καί
 5128. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5129. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5130. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 5131. καὶ C--------- καί
 5132. ἐν P--------- ἐν
 5133. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5134. ἀνακάμπτειν V1--PAN--- κάμπτω ἀνα
 5135. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5136. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5137. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5138. Ιδουμαίαν N1A-ASF--- Ιδουμαία
 5139. ἐν P--------- ἐν
 5140. Γαιμελε N---DS---- Γαιμελε
 5141. εἰς P--------- εἰς
 5142. ὀκτωκαίδεκα M--------- ὀκτωκαίδεκα
 5143. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 5144. 2Sam/K 8:14
 5145. καὶ C--------- καί
 5146. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 5147. ἐν P--------- ἐν
 5148. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5149. Ιδουμαίᾳ N1A-DSF--- Ιδουμαία
 5150. φρουράν N1A-ASF--- φρουρά
 5151. ἐν P--------- ἐν
 5152. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5153. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5154. Ιδουμαίᾳ N1A-DSF--- Ιδουμαία
 5155. καὶ C--------- καί
 5156. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 5157. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5158. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5159. Ιδουμαῖοι N2--NPM--- Ιδουμαῖος
 5160. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 5161. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5162. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5163. καὶ C--------- καί
 5164. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 5165. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5166. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5167. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 5168. ἐν P--------- ἐν
 5169. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 5170. οἷς RR--DPM--- ὅς
 5171. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 5172. 2Sam/K 8:15
 5173. καὶ C--------- καί
 5174. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 5175. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5176. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5177. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5178. καὶ C--------- καί
 5179. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5180. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5181. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 5182. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 5183. καὶ C--------- καί
 5184. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 5185. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5186. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5187. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5188. λαὸν N2--ASM--- λαός
 5189. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5190. 2Sam/K 8:16
 5191. καὶ C--------- καί
 5192. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 5193. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5194. Σαρουιας N---GSM--- Σαρουιας
 5195. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5196. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5197. στρατιᾶς N1A-GSF--- στρατιά
 5198. καὶ C--------- καί
 5199. Ιωσαφατ N---NSM--- Ιωσαφατ
 5200. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5201. Αχια N---GSM--- Αχια
 5202. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5203. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5204. ὑπομνημάτων N3M-GPN--- ὑπόμνημα
 5205. 2Sam/K 8:17
 5206. καὶ C--------- καί
 5207. Σαδδουκ N---NSM--- Σαδδουκ
 5208. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5209. Αχιτωβ N---GSM--- Αχιτωβ
 5210. καὶ C--------- καί
 5211. Αχιμελεχ N---NSM--- Αχιμελεχ
 5212. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5213. Αβιαθαρ N---GSM--- Αβιαθαρ
 5214. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 5215. καὶ C--------- καί
 5216. Ασα N---NSM--- Ασα
 5217. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5218. γραμματεύς N3V-NSM--- γραμματεύς
 5219. 2Sam/K 8:18
 5220. καὶ C--------- καί
 5221. Βαναιας N---NSM--- Βαναιας
 5222. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5223. Ιωδαε N---GS---- Ιωδαε
 5224. σύμβουλος N2--NSM--- σύμβουλος
 5225. καὶ C--------- καί
 5226. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5227. Χελεθθι N---NSM--- Χελεθθι
 5228. καὶ C--------- καί
 5229. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5230. Φελεττι N---NSM--- Φελεττι
 5231. καὶ C--------- καί
 5232. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5233. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 5234. αὐλάρχαι N1M-NPM--- αὐλάρχης
 5235. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5236. 2Sam/K 9:1
 5237. καὶ C--------- καί
 5238. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5239. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5240. εἰ C--------- εἰ
 5241. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5242. ἔτι D--------- ἔτι
 5243. ὑπολελειμμένος VP--XMPNSM λείπω ὑπο
 5244. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5245. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5246. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 5247. καὶ C--------- καί
 5248. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 5249. μετ' P--------- μετά
 5250. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5251. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 5252. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 5253. Ιωναθαν N---GSM--- Ιωναθαν
 5254. 2Sam/K 9:2
 5255. καὶ C--------- καί
 5256. ἐκ P--------- ἐκ
 5257. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5258. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5259. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 5260. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 5261. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5262. καὶ C--------- καί
 5263. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 5264. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5265. Σιβα N---NSM--- Σιβα
 5266. καὶ C--------- καί
 5267. καλοῦσιν V2--PAI3P- καλέω
 5268. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5269. πρὸς P--------- πρός
 5270. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 5271. καὶ C--------- καί
 5272. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5273. πρὸς P--------- πρός
 5274. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5275. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5276. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5277. εἰ C--------- εἰ
 5278. σὺ RP--NS---- σύ
 5279. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 5280. Σιβα N---NSM--- Σιβα
 5281. καὶ C--------- καί
 5282. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5283. ἐγὼ RP--NSM--- ἐγώ
 5284. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 5285. σός A1--NSM--- σός
 5286. 2Sam/K 9:3
 5287. καὶ C--------- καί
 5288. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5289. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5290. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5291. εἰ C--------- εἰ
 5292. ὑπολέλειπται VP--XMI3S- λείπω ὑπο
 5293. ἐκ P--------- ἐκ
 5294. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5295. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5296. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 5297. ἔτι D--------- ἔτι
 5298. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5299. καὶ C--------- καί
 5300. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 5301. μετ' P--------- μετά
 5302. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5303. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 5304. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5305. καὶ C--------- καί
 5306. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5307. Σιβα N---NSM--- Σιβα
 5308. πρὸς P--------- πρός
 5309. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5310. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5311. ἔτι C--------- ἔτί
 5312. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5313. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5314. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5315. Ιωναθαν N---DSM--- Ιωναθαν
 5316. πεπληγὼς VX--XAPNSM πλήσσω
 5317. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5318. πόδας N3D-APM--- πούς
 5319. 2Sam/K 9:4
 5320. καὶ C--------- καί
 5321. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5322. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5323. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5324. ποῦ D--------- ποῦ
 5325. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5326. καὶ C--------- καί
 5327. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5328. Σιβα N---NSM--- Σιβα
 5329. πρὸς P--------- πρός
 5330. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5331. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5332. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5333. ἐν P--------- ἐν
 5334. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5335. Μαχιρ N---GSM--- Μαχιρ
 5336. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5337. Αμιηλ N---GSM--- Αμιηλ
 5338. ἐκ P--------- ἐκ
 5339. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5340. Λαδαβαρ N---GSF--- Λαδαβαρ
 5341. 2Sam/K 9:5
 5342. καὶ C--------- καί
 5343. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5344. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5345. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5346. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5347. καὶ C--------- καί
 5348. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5349. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5350. ἐκ P--------- ἐκ
 5351. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5352. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5353. Μαχιρ N---GSM--- Μαχιρ
 5354. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5355. Αμιηλ N---GSM--- Αμιηλ
 5356. ἐκ P--------- ἐκ
 5357. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5358. Λαδαβαρ N---GSF--- Λαδαβαρ
 5359. 2Sam/K 9:6
 5360. καὶ C--------- καί
 5361. παραγίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι παρα
 5362. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 5363. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5364. Ιωναθαν N---GSM--- Ιωναθα
 5365. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5366. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 5367. πρὸς P--------- πρός
 5368. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5369. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5370. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 5371. καὶ C--------- καί
 5372. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 5373. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5374. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5375. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5376. καὶ C--------- καί
 5377. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 5378. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5379. καὶ C--------- καί
 5380. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5381. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5382. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5383. Μεμφιβοσθε N---ASM--- Μεμφιβοσθε
 5384. καὶ C--------- καί
 5385. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5386. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5387. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5388. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 5389. σου RP--GS---- σύ
 5390. 2Sam/K 9:7
 5391. καὶ C--------- καί
 5392. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5393. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5394. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5395. μὴ D--------- μή
 5396. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 5397. ὅτι C--------- ὅτι
 5398. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 5399. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 5400. μετὰ P--------- μετά
 5401. σοῦ RP--GS---- σύ
 5402. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 5403. διὰ P--------- διά
 5404. Ιωναθαν N---ASM--- Ιωναθα
 5405. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5406. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5407. σου RP--GS---- σύ
 5408. καὶ C--------- καί
 5409. ἀποκαταστήσω VA--AAS1S- ἵστημι ἀπο κατα
 5410. σοι RP--DS---- σύ
 5411. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5412. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 5413. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 5414. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 5415. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5416. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 5417. σου RP--GS---- σύ
 5418. καὶ C--------- καί
 5419. σὺ RP--NS---- σύ
 5420. φάγῃ VF--FMI2S- ἐσθίω
 5421. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 5422. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5423. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5424. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 5425. μου RP--GS---- ἐγώ
 5426. διὰ P--------- διά
 5427. παντός A3--GSM--- πᾶς
 5428. 2Sam/K 9:8
 5429. καὶ C--------- καί
 5430. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 5431. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 5432. καὶ C--------- καί
 5433. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5434. τίς RI--NSM--- τίς
 5435. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 5436. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5437. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 5438. σου RP--GS---- σύ
 5439. ὅτι C--------- ὅτι
 5440. ἐπέβλεψας VAI-AAI2S- βλέπω ἐπι
 5441. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5442. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5443. κύνα N3--ASM--- κύων
 5444. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5445. τεθνηκότα VX--XAPASM θνήσκω
 5446. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5447. ὅμοιον A1A-ASM--- ὅμοιος
 5448. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 5449. 2Sam/K 9:9
 5450. καὶ C--------- καί
 5451. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 5452. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5453. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5454. Σιβα N---ASM--- Σιβα
 5455. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5456. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5457. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 5458. καὶ C--------- καί
 5459. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5460. πρὸς P--------- πρός
 5461. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5462. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 5463. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 5464. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 5465. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5466. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 5467. καὶ C--------- καί
 5468. ὅλῳ A1--DSM--- ὅλος
 5469. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5470. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5471. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5472. δέδωκα VX--XAI1S- δίδωμι
 5473. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5474. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 5475. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5476. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5477. σου RP--GS---- σύ
 5478. 2Sam/K 9:10
 5479. καὶ C--------- καί
 5480. ἐργᾷ V1--PAS3S- ἐργάζομαι
 5481. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5482. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5483. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5484. σὺ RP--NS---- σύ
 5485. καὶ C--------- καί
 5486. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5487. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 5488. σου RP--GS---- σύ
 5489. καὶ C--------- καί
 5490. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5491. δοῦλοί N2--NPM--- δοῦλος
 5492. σου RP--GS---- σύ
 5493. καὶ C--------- καί
 5494. εἰσοίσεις VF--FAI2S- φέρω εἰς
 5495. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5496. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 5497. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5498. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5499. σου RP--GS---- σύ
 5500. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 5501. καὶ C--------- καί
 5502. ἔδεται VF--FMI3S- ἐσθίω
 5503. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5504. καὶ C--------- καί
 5505. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 5506. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5507. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5508. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5509. σου RP--GS---- σύ
 5510. φάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω
 5511. διὰ P--------- διά
 5512. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 5513. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 5514. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5515. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5516. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 5517. μου RP--GS---- ἐγώ
 5518. καὶ C--------- καί
 5519. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5520. Σιβα N---DSM--- Σιβα
 5521. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5522. πεντεκαίδεκα M--------- πεντεκαίδεκα
 5523. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5524. καὶ C--------- καί
 5525. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5526. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 5527. 2Sam/K 9:11
 5528. καὶ C--------- καί
 5529. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5530. Σιβα N---NSM--- Σιβα
 5531. πρὸς P--------- πρός
 5532. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5533. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5534. κατὰ P--------- κατά
 5535. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5536. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5537. ἐντέταλται VM--XMI3S- τέλλομαι ἐν
 5538. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5539. κύριός N2--NSM--- κύριος
 5540. μου RP--GS---- ἐγώ
 5541. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5542. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5543. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5544. δούλῳ N2--DSM--- δοῦλος
 5545. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5546. οὕτως D--------- οὕτως
 5547. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 5548. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5549. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 5550. σου RP--GS---- σύ
 5551. καὶ C--------- καί
 5552. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 5553. ἤσθιεν V1I-IAI3S- ἐσθίω
 5554. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5555. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5556. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 5557. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 5558. καθὼς D--------- καθώς
 5559. εἷς M---NSM--- εἷς
 5560. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5561. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5562. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5563. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5564. 2Sam/K 9:12
 5565. καὶ C--------- καί
 5566. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5567. Μεμφιβοσθε N---DSM--- Μεμφιβοσθε
 5568. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5569. μικρὸς A1A-NSM--- μικρός
 5570. καὶ C--------- καί
 5571. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 5572. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5573. Μιχα N---NSM--- Μιχα
 5574. καὶ C--------- καί
 5575. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5576. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5577. κατοίκησις N3I-NSF--- κατοίκησις
 5578. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5579. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5580. Σιβα N---GSM--- Σιβα
 5581. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 5582. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5583. Μεμφιβοσθε N---GSM--- Μεμφιβοσθε
 5584. 2Sam/K 9:13
 5585. καὶ C--------- καί
 5586. Μεμφιβοσθε N---NSM--- Μεμφιβοσθε
 5587. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 5588. ἐν P--------- ἐν
 5589. Ιερουσαλημ N---DSM--- Ἰερουσαλήμ
 5590. ὅτι C--------- ὅτι
 5591. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5592. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5593. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 5594. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5595. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5596. διὰ P--------- διά
 5597. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 5598. ἤσθιεν V1I-IAI3S- ἐσθίω
 5599. καὶ C--------- καί
 5600. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5601. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5602. χωλὸς A1--NSM--- χωλός
 5603. ἀμφοτέροις A1A-DPM--- ἀμφότεροι
 5604. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5605. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 5606. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5607. 2Sam/K 10:1
 5608. καὶ C--------- καί
 5609. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5610. μετὰ P--------- μετά
 5611. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5612. καὶ C--------- καί
 5613. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 5614. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5615. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5616. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 5617. καὶ C--------- καί
 5618. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 5619. Αννων N---NSM--- Αννων
 5620. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5621. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5622. ἀντ' P--------- ἀντί
 5623. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5624. 2Sam/K 10:2
 5625. καὶ C--------- καί
 5626. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5627. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5628. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 5629. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 5630. μετὰ P--------- μετά
 5631. Αννων N---GSM--- Αννων
 5632. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5633. Ναας N---GSM--- Ναας
 5634. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5635. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5636. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5637. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5638. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 5639. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5640. μετ' P--------- μετά
 5641. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5642. ἔλεος N2--NSM--- ἔλεος
 5643. καὶ C--------- καί
 5644. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5645. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5646. παρακαλέσαι VA--AAN--- καλέω παρα
 5647. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5648. ἐν P--------- ἐν
 5649. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5650. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5651. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 5652. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5653. περὶ P--------- περί
 5654. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5655. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 5656. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5657. καὶ C--------- καί
 5658. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 5659. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5660. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 5661. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 5662. εἰς P--------- εἰς
 5663. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5664. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5665. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5666. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 5667. 2Sam/K 10:3
 5668. καὶ C--------- καί
 5669. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 5670. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5671. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5672. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5673. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 5674. πρὸς P--------- πρός
 5675. Αννων N---ASM--- Αννων
 5676. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5677. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5678. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5679. μὴ D--------- μή
 5680. παρὰ P--------- παρά
 5681. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5682. δοξάζειν V1--PAN--- δοξάζω
 5683. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5684. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5685. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5686. σου RP--GS---- σύ
 5687. ἐνώπιόν D--------- ἐνώπιόν
 5688. σου RP--GS---- σύ
 5689. ὅτι C--------- ὅτι
 5690. ἀπέστειλέν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5691. σοι RP--DS---- σύ
 5692. παρακαλοῦντας V2--PAPAPM καλέω παρα
 5693. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 5694. οὐχὶ D--------- οὐ
 5695. ὅπως C--------- ὅπως
 5696. ἐρευνήσωσιν VA--AAS3P- ἐρευνάω
 5697. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5698. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5699. καὶ C--------- καί
 5700. κατασκοπήσωσιν VA--AAS3P- σκοπέω κατα
 5701. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5702. καὶ C--------- καί
 5703. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5704. κατασκέψασθαι VA--AMN--- σκέπτομαι κατα
 5705. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5706. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5707. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5708. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5709. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 5710. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5711. πρὸς P--------- πρός
 5712. σέ RP--AS---- σύ
 5713. 2Sam/K 10:4
 5714. καὶ C--------- καί
 5715. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5716. Αννων N---NSM--- Αννων
 5717. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5718. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 5719. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 5720. καὶ C--------- καί
 5721. ἐξύρησεν VAI-AAI3S- ξυράω
 5722. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5723. πώγωνας N3W-APM--- πώγων
 5724. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5725. καὶ C--------- καί
 5726. ἀπέκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω ἀπο
 5727. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5728. μανδύας N1T-APM--- μανδύας
 5729. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5730. ἐν P--------- ἐν
 5731. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5732. ἡμίσει A3U-DSM--- ἥμισυς
 5733. ἕως C--------- ἕως
 5734. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5735. ἰσχίων N2N-GPN--- ἰσχίον
 5736. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5737. καὶ C--------- καί
 5738. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5739. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5740. 2Sam/K 10:5
 5741. καὶ C--------- καί
 5742. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 5743. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5744. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 5745. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5746. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5747. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5748. καὶ C--------- καί
 5749. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5750. εἰς P--------- εἰς
 5751. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 5752. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5753. ὅτι C--------- ὅτι
 5754. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5755. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5756. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5757. ἠτιμασμένοι VT--XMPNPM ἀτιμάζω
 5758. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5759. καὶ C--------- καί
 5760. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5761. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5762. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5763. καθίσατε VA--AAD2P- ἵζω κατα
 5764. ἐν P--------- ἐν
 5765. Ιεριχω N---DS---- Ιεριχω
 5766. ἕως C--------- ἕως
 5767. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5768. ἀνατεῖλαι VA--AAN--- τέλλω ἀνα
 5769. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5770. πώγωνας N3W-APM--- πώγων
 5771. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5772. καὶ C--------- καί
 5773. ἐπιστραφήσεσθε VD--FPI2P- στρέφω ἐπι
 5774. 2Sam/K 10:6
 5775. καὶ C--------- καί
 5776. εἶδαν VBI-AAI3P- ὁράω
 5777. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5778. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5779. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 5780. ὅτι C--------- ὅτι
 5781. κατῃσχύνθησαν VCI-API3P- αἰσχύνω κατα
 5782. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5783. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5784. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 5785. καὶ C--------- καί
 5786. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 5787. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5788. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5789. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 5790. καὶ C--------- καί
 5791. ἐμισθώσαντο VAI-AMI3P- μισθόω
 5792. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5793. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 5794. Βαιθροωβ N---GS---- Βαιθροωβ
 5795. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5796. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 5797. πεζῶν A1--GPM--- πεζός
 5798. καὶ C--------- καί
 5799. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5800. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5801. Μααχα N---GS---- Μααχα
 5802. χιλίους A1A-APM--- χίλιοι
 5803. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5804. καὶ C--------- καί
 5805. Ιστωβ N---GS---- Ιστωβ
 5806. δώδεκα M--------- δώδεκα
 5807. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 5808. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5809. 2Sam/K 10:7
 5810. καὶ C--------- καί
 5811. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 5812. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 5813. καὶ C--------- καί
 5814. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5815. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5816. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 5817. καὶ C--------- καί
 5818. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5819. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5820. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 5821. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5822. δυνατούς A1--APM--- δυνατός
 5823. 2Sam/K 10:8
 5824. καὶ C--------- καί
 5825. ἐξῆλθαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 5826. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5827. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5828. Αμμων N---GS---- Αμμων
 5829. καὶ C--------- καί
 5830. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 5831. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 5832. παρὰ P--------- παρά
 5833. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5834. θύρᾳ N1A-DSF--- θύρα
 5835. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5836. πύλης N1--GSF--- πύλη
 5837. καὶ C--------- καί
 5838. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 5839. Σουβα N---GS---- Σουβα
 5840. καὶ C--------- καί
 5841. Ροωβ N---GS---- Ροωβ
 5842. καὶ C--------- καί
 5843. Ιστωβ N---NS---- Ιστωβ
 5844. καὶ C--------- καί
 5845. Μααχα N---NS---- Μααχα
 5846. μόνοι A1--NPM--- μόνος
 5847. ἐν P--------- ἐν
 5848. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 5849. 2Sam/K 10:9
 5850. καὶ C--------- καί
 5851. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 5852. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 5853. ὅτι C--------- ὅτι
 5854. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 5855. πρὸς P--------- πρός
 5856. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5857. ἀντιπρόσωπον A1B-ASM--- ἀντιπρόσωπος
 5858. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5859. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 5860. ἐκ P--------- ἐκ
 5861. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5862. κατὰ P--------- κατά
 5863. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5864. ἐξ P--------- ἐκ
 5865. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 5866. καὶ C--------- καί
 5867. ἐκ P--------- ἐκ
 5868. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5869. ὄπισθεν D--------- ὄπισθε
 5870. καὶ C--------- καί
 5871. ἐπέλεξεν VAI-AAI3S- λέγω ἐπι
 5872. ἐκ P--------- ἐκ
 5873. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5874. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5875. νεανίσκων N2--GPM--- νεανίσκος
 5876. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5877. καὶ C--------- καί
 5878. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 5879. ἐξ P--------- ἐκ
 5880. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 5881. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5882. 2Sam/K 10:10
 5883. καὶ C--------- καί
 5884. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5885. κατάλοιπον A1B-ASN--- κατάλοιπος
 5886. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5887. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5888. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5889. ἐν P--------- ἐν
 5890. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5891. Αβεσσα N---GSM--- Αβεσσα
 5892. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5893. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 5894. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5895. καὶ C--------- καί
 5896. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 5897. ἐξ P--------- ἐκ
 5898. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 5899. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5900. Αμμων N---GS---- Αμμων
 5901. 2Sam/K 10:11
 5902. καὶ C--------- καί
 5903. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5904. ἐὰν D--------- ἐάν
 5905. κραταιωθῇ VC--APS3S- κραταιόω
 5906. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 5907. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5908. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 5909. καὶ C--------- καί
 5910. ἔσεσθέ VF--FMI2P- εἰμί
 5911. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5912. εἰς P--------- εἰς
 5913. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 5914. καὶ C--------- καί
 5915. ἐὰν C--------- ἐάν
 5916. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5917. Αμμων N---GS---- Αμμων
 5918. κραταιωθῶσιν VC--APS3P- κραταιόω
 5919. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5920. σέ RP--AS---- σύ
 5921. καὶ C--------- καί
 5922. ἐσόμεθα VF--FMI1P- εἰμί
 5923. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5924. σῶσαί VA--AAN--- σώζω
 5925. σε RP--AS---- σύ
 5926. 2Sam/K 10:12
 5927. ἀνδρίζου V1--PMD2S- ἀνδρίζομαι
 5928. καὶ C--------- καί
 5929. κραταιωθῶμεν VC--APS1P- κραταιόω
 5930. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5931. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5932. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5933. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5934. καὶ C--------- καί
 5935. περὶ P--------- περί
 5936. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5937. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 5938. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5939. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5940. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5941. καὶ C--------- καί
 5942. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5943. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 5944. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5945. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 5946. ἐν P--------- ἐν
 5947. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 5948. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5949. 2Sam/K 10:13
 5950. καὶ C--------- καί
 5951. προσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι προς
 5952. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 5953. καὶ C--------- καί
 5954. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5955. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5956. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5957. μετ' P--------- μετά
 5958. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5959. εἰς P--------- εἰς
 5960. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 5961. πρὸς P--------- πρός
 5962. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 5963. καὶ C--------- καί
 5964. ἔφυγαν VBI-AAI3P- φεύγω
 5965. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5966. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5967. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5968. 2Sam/K 10:14
 5969. καὶ C--------- καί
 5970. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5971. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5972. Αμμων N---GS---- Αμμων
 5973. εἶδαν VBI-AAI3P- ὁράω
 5974. ὅτι C--------- ὅτι
 5975. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 5976. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 5977. καὶ C--------- καί
 5978. ἔφυγαν VBI-AAI3P- φεύγω
 5979. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5980. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5981. Αβεσσα N---GS---- Αβεσσα
 5982. καὶ C--------- καί
 5983. εἰσῆλθαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐις
 5984. εἰς P--------- εἰς
 5985. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5986. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5987. καὶ C--------- καί
 5988. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 5989. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 5990. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5991. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5992. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5993. Αμμων N---GS---- Αμμων
 5994. καὶ C--------- καί
 5995. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 5996. εἰς P--------- εἰς
 5997. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 5998. 2Sam/K 10:15
 5999. καὶ C--------- καί
 6000. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 6001. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 6002. ὅτι C--------- ὅτι
 6003. ἔπταισεν VAI-AAI3S- πταίω
 6004. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 6005. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6006. καὶ C--------- καί
 6007. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 6008. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6009. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6010. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 6011. 2Sam/K 10:16
 6012. καὶ C--------- καί
 6013. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6014. Αδρααζαρ N---NSM--- Αδρααζαρ
 6015. καὶ C--------- καί
 6016. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 6017. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6018. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 6019. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6020. ἐκ P--------- ἐκ
 6021. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6022. πέραν D--------- πέραν
 6023. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6024. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 6025. Χαλαμακ N---GS---- Χαλαμακ
 6026. καὶ C--------- καί
 6027. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 6028. Αιλαμ N---AS---- Αιλαμ
 6029. καὶ C--------- καί
 6030. Σωβακ N---GSM--- Σωβακ
 6031. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 6032. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6033. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 6034. Αδρααζαρ N---DSM--- Αδρααζαρ
 6035. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 6036. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6037. 2Sam/K 10:17
 6038. καὶ C--------- καί
 6039. ἀνηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 6040. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6041. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 6042. καὶ C--------- καί
 6043. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 6044. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6045. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6046. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6047. καὶ C--------- καί
 6048. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 6049. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6050. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 6051. καὶ C--------- καί
 6052. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 6053. εἰς P--------- εἰς
 6054. Αιλαμ N---AS---- Αιλαμ
 6055. καὶ C--------- καί
 6056. παρετάξατο VAI-AMI3S- τάσσω παρα
 6057. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 6058. ἀπέναντι D--------- ἀπέναντι
 6059. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 6060. καὶ C--------- καί
 6061. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 6062. μετ' P--------- μετά
 6063. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6064. 2Sam/K 10:18
 6065. καὶ C--------- καί
 6066. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 6067. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 6068. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6069. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6070. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6071. καὶ C--------- καί
 6072. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 6073. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6074. ἐκ P--------- ἐκ
 6075. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6076. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 6077. ἑπτακόσια A1--APN--- ἑπτακόσιοι
 6078. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 6079. καὶ C--------- καί
 6080. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 6081. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 6082. ἱππέων N3V-GPM--- ἱππεύς
 6083. καὶ C--------- καί
 6084. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6085. Σωβακ N---ASM--- Σωβακ
 6086. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6087. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 6088. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6089. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 6090. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6091. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6092. καὶ C--------- καί
 6093. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6094. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6095. 2Sam/K 10:19
 6096. καὶ C--------- καί
 6097. εἶδαν VBI-AAI3P- ὁράω
 6098. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6099. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6100. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 6101. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6102. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 6103. Αδρααζαρ N---GSM--- Αδρααζαρ
 6104. ὅτι C--------- ὅτι
 6105. ἔπταισαν VAI-AAI3P- πταίω
 6106. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 6107. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6108. καὶ C--------- καί
 6109. ηὐτομόλησαν VAI-AAI3P- αὐτομολέω
 6110. μετὰ P--------- μετά
 6111. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6112. καὶ C--------- καί
 6113. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 6114. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6115. καὶ C--------- καί
 6116. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 6117. Συρία N1A-NSF--- Συρία
 6118. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6119. σῶσαι VA--AAN--- σώζω
 6120. ἔτι D--------- ἔτι
 6121. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6122. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6123. Αμμων N---GS---- Αμμων
 6124. 2Sam/K 11:1
 6125. καὶ C--------- καί
 6126. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6127. ἐπιστρέψαντος VA--AAPGSM στρέφω ἐπι
 6128. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6129. ἐνιαυτοῦ N2--GSM--- ἐνιαυτός
 6130. εἰς P--------- εἰς
 6131. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6132. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 6133. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6134. ἐξοδίας N1A-GSF--- ἐξοδία
 6135. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6136. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 6137. καὶ C--------- καί
 6138. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6139. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6140. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6141. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 6142. καὶ C--------- καί
 6143. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6144. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 6145. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6146. μετ' P--------- μετά
 6147. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6148. καὶ C--------- καί
 6149. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6150. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6151. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6152. καὶ C--------- καί
 6153. διέφθειραν VAI-AAI3P- φθείρω δια
 6154. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6155. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6156. Αμμων N---GS---- Αμμων
 6157. καὶ C--------- καί
 6158. διεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω δια κατα
 6159. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6160. Ραββαθ N---AS---- Ραββαθ
 6161. καὶ C--------- καί
 6162. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6163. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 6164. ἐν P--------- ἐν
 6165. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6166. 2Sam/K 11:2
 6167. καὶ C--------- καί
 6168. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6169. πρὸς P--------- πρός
 6170. ἑσπέραν N1A-ASF--- ἑσπέρα
 6171. καὶ C--------- καί
 6172. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 6173. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6174. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6175. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6176. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 6177. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6178. καὶ C--------- καί
 6179. περιεπάτει V2I-IAI3S- πατέω περι
 6180. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6181. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6182. δώματος N3M-GSN--- δῶμα
 6183. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6184. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6185. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6186. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6187. καὶ C--------- καί
 6188. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 6189. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 6190. λουομένην V1--PMPASF λούω
 6191. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6192. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6193. δώματος N3M-GSN--- δῶμα
 6194. καὶ C--------- καί
 6195. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6196. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 6197. καλὴ A1--NSF--- καλός
 6198. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6199. εἴδει N3E-DSN--- εἶδος
 6200. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6201. 2Sam/K 11:3
 6202. καὶ C--------- καί
 6203. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6204. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6205. καὶ C--------- καί
 6206. ἐζήτησεν VAI-AAI3S- ζητέω
 6207. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6208. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 6209. καὶ C--------- καί
 6210. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6211. οὐχὶ D--------- οὐ
 6212. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 6213. Βηρσαβεε N---NSF--- Βηρσαβεε
 6214. θυγάτηρ N3H-NSF--- θυγάτηρ
 6215. Ελιαβ N---GSF--- Ελιαβ
 6216. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 6217. Ουριου N---GSM--- Ουριας
 6218. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6219. Χετταίου N2--GSM--- Χετταῖος
 6220. 2Sam/K 11:4
 6221. καὶ C--------- καί
 6222. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6223. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6224. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 6225. καὶ C--------- καί
 6226. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6227. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6228. καὶ C--------- καί
 6229. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6230. πρὸς P--------- πρός
 6231. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6232. καὶ C--------- καί
 6233. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 6234. μετ' P--------- μετά
 6235. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6236. καὶ C--------- καί
 6237. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 6238. ἁγιαζομένη V1--PMPNSF ἁγιάζω
 6239. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6240. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 6241. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6242. καὶ C--------- καί
 6243. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 6244. εἰς P--------- εἰς
 6245. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6246. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6247. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6248. 2Sam/K 11:5
 6249. καὶ C--------- καί
 6250. ἐν P--------- ἐν
 6251. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 6252. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6253. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6254. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 6255. καὶ C--------- καί
 6256. ἀποστείλασα VA--AAPNSF στέλλω ἀπο
 6257. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 6258. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6259. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 6260. καὶ C--------- καί
 6261. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6262. ἐγώ RP--NSF--- ἐγώ
 6263. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 6264. ἐν P--------- ἐν
 6265. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 6266. ἔχω V1--PAI1S- ἔχω
 6267. 2Sam/K 11:6
 6268. καὶ C--------- καί
 6269. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6270. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6271. πρὸς P--------- πρός
 6272. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 6273. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6274. ἀπόστειλον VB--AAD2S- στέλλω ἀπο
 6275. πρός P--------- πρός
 6276. με RP--AS---- ἐγώ
 6277. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6278. Ουριαν N---ASM--- Ουριας
 6279. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6280. Χετταῖον N2--ASM--- Χετταῖος
 6281. καὶ C--------- καί
 6282. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6283. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 6284. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6285. Ουριαν N---ASM--- Ουριας
 6286. πρὸς P--------- πρός
 6287. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 6288. 2Sam/K 11:7
 6289. καὶ C--------- καί
 6290. παραγίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι παρα
 6291. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6292. καὶ C--------- καί
 6293. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6294. πρὸς P--------- πρός
 6295. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6296. καὶ C--------- καί
 6297. ἐπηρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 6298. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6299. εἰς P--------- εἰς
 6300. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 6301. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 6302. καὶ C--------- καί
 6303. εἰς P--------- εἰς
 6304. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 6305. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6306. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 6307. καὶ C--------- καί
 6308. εἰς P--------- εἰς
 6309. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 6310. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6311. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 6312. 2Sam/K 11:8
 6313. καὶ C--------- καί
 6314. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6315. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6316. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6317. Ουρια N---DSM--- Ουριας
 6318. κατάβηθι VZ--APD2S- βαίνω κατα
 6319. εἰς P--------- εἰς
 6320. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6321. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 6322. σου RP--GS---- σύ
 6323. καὶ C--------- καί
 6324. νίψαι VA--AAN--- νίπτω
 6325. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6326. πόδας N3D-APM--- πούς
 6327. σου RP--GS---- σύ
 6328. καὶ C--------- καί
 6329. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 6330. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6331. ἐξ P--------- ἐκ
 6332. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6333. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6334. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6335. καὶ C--------- καί
 6336. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 6337. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 6338. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6339. ἄρσις N3I-NSF--- ἄρσις
 6340. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6341. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6342. 2Sam/K 11:9
 6343. καὶ C--------- καί
 6344. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 6345. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6346. παρὰ P--------- παρά
 6347. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6348. θύρᾳ N1A-DSF--- θύρα
 6349. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6350. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6351. μετὰ P--------- μετά
 6352. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6353. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 6354. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6355. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6356. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6357. καὶ C--------- καί
 6358. οὐ D--------- οὐ
 6359. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 6360. εἰς P--------- εἰς
 6361. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6362. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6363. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6364. 2Sam/K 11:10
 6365. καὶ C--------- καί
 6366. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 6367. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6368. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 6369. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 6370. ὅτι C--------- ὅτι
 6371. οὐ D--------- οὐ
 6372. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 6373. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6374. εἰς P--------- εἰς
 6375. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6376. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6377. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6378. καὶ C--------- καί
 6379. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6380. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6381. πρὸς P--------- πρός
 6382. Ουριαν N---ASM--- Ουριας
 6383. οὐχὶ D--------- οὐ
 6384. ἐξ P--------- ἐκ
 6385. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 6386. σὺ RP--NS---- σύ
 6387. ἔρχῃ V1--PMS2S- ἔρχομαι
 6388. τί RI--ASN--- τίς
 6389. ὅτι C--------- ὅτι
 6390. οὐ D--------- οὐ
 6391. κατέβης VZI-AAI2S- βαίνω κατα
 6392. εἰς P--------- εἰς
 6393. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6394. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 6395. σου RP--GS---- σύ
 6396. 2Sam/K 11:11
 6397. καὶ C--------- καί
 6398. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6399. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6400. πρὸς P--------- πρός
 6401. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 6402. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6403. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 6404. καὶ C--------- καί
 6405. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6406. καὶ C--------- καί
 6407. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 6408. κατοικοῦσιν V2--PAI3P- οἰκέω κατα
 6409. ἐν P--------- ἐν
 6410. σκηναῖς N1--DPF--- σκηνή
 6411. καὶ C--------- καί
 6412. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6413. κύριός N2--NSM--- κύριος
 6414. μου RP--GS---- ἐγώ
 6415. Ιωαβ N---GSM--- Ιωαβ
 6416. καὶ C--------- καί
 6417. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6418. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 6419. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6420. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6421. μου RP--GS---- ἐγώ
 6422. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6423. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 6424. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6425. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 6426. παρεμβάλλουσιν V1--PAI3P- βάλλω παρα ἐν
 6427. καὶ C--------- καί
 6428. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6429. εἰσελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι εἰς
 6430. εἰς P--------- εἰς
 6431. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6432. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 6433. μου RP--GS---- ἐγώ
 6434. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 6435. καὶ C--------- καί
 6436. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 6437. καὶ C--------- καί
 6438. κοιμηθῆναι VC--APN--- κοιμάω
 6439. μετὰ P--------- μετά
 6440. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6441. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 6442. μου RP--GS---- ἐγώ
 6443. πῶς D--------- πῶς
 6444. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 6445. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6446. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 6447. σου RP--GS---- σύ
 6448. εἰ C--------- εἰ
 6449. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 6450. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6451. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 6452. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 6453. 2Sam/K 11:12
 6454. καὶ C--------- καί
 6455. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6456. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6457. πρὸς P--------- πρός
 6458. Ουριαν N---ASM--- Ουριας
 6459. κάθισον VA--AAD2S- ἵζω κατα
 6460. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 6461. καί C--------- καί
 6462. γε X--------- γέ
 6463. σήμερον D--------- σήμερον
 6464. καὶ C--------- καί
 6465. αὔριον D--------- αὔριον
 6466. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 6467. σε RP--AS---- σύ
 6468. καὶ C--------- καί
 6469. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 6470. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6471. ἐν P--------- ἐν
 6472. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6473. ἐν P--------- ἐν
 6474. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6475. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6476. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 6477. καὶ C--------- καί
 6478. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6479. ἐπαύριον D--------- ἐπαύριον
 6480. 2Sam/K 11:13
 6481. καὶ C--------- καί
 6482. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 6483. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6484. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6485. καὶ C--------- καί
 6486. ἔφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω
 6487. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6488. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6489. καὶ C--------- καί
 6490. ἔπιεν VBI-AAI3S- πίνω
 6491. καὶ C--------- καί
 6492. ἐμέθυσεν VAI-AAI3P- μεθύω
 6493. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6494. καὶ C--------- καί
 6495. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 6496. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 6497. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6498. κοιμηθῆναι VC--APN--- κοιμάω
 6499. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6500. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6501. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 6502. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6503. μετὰ P--------- μετά
 6504. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6505. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 6506. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6507. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6508. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6509. καὶ C--------- καί
 6510. εἰς P--------- εἰς
 6511. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6512. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6513. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6514. οὐ D--------- οὐ
 6515. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 6516. 2Sam/K 11:14
 6517. καὶ C--------- καί
 6518. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6519. πρωὶ D--------- πρωί
 6520. καὶ C--------- καί
 6521. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 6522. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6523. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 6524. πρὸς P--------- πρός
 6525. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 6526. καὶ C--------- καί
 6527. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6528. ἐν P--------- ἐν
 6529. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 6530. Ουριου N---GSM--- Ουριας
 6531. 2Sam/K 11:15
 6532. καὶ C--------- καί
 6533. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 6534. ἐν P--------- ἐν
 6535. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6536. βιβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 6537. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6538. εἰσάγαγε VB--AAI3S- ἄγω ἐις
 6539. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6540. Ουριαν N---ASM--- Ουριας
 6541. ἐξ P--------- ἐκ
 6542. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 6543. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6544. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 6545. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6546. κραταιοῦ A1A-GSM--- κραταιός
 6547. καὶ C--------- καί
 6548. ἀποστραφήσεσθε VD--FPI2P- στρέφω ἀπο
 6549. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6550. ὄπισθεν D--------- ὄπισθε
 6551. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6552. καὶ C--------- καί
 6553. πληγήσεται VD--FPI3S- πλήσσω
 6554. καὶ C--------- καί
 6555. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 6556. 2Sam/K 11:16
 6557. καὶ C--------- καί
 6558. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 6559. ἐν P--------- ἐν
 6560. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6561. φυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω
 6562. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 6563. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6564. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6565. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6566. καὶ C--------- καί
 6567. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 6568. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6569. Ουριαν N---ASM--- Ουριας
 6570. εἰς P--------- εἰς
 6571. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6572. τόπον N2--ASM--- τόπος
 6573. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6574. ᾔδει N3E-DSN--- εἶδος
 6575. ὅτι C--------- ὅτι
 6576. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6577. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 6578. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6579. 2Sam/K 11:17
 6580. καὶ C--------- καί
 6581. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 6582. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6583. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6584. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6585. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 6586. καὶ C--------- καί
 6587. ἐπολέμουν V2I-IAI3P- πολεμέω
 6588. μετὰ P--------- μετά
 6589. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 6590. καὶ C--------- καί
 6591. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 6592. ἐκ P--------- ἐκ
 6593. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6594. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 6595. ἐκ P--------- ἐκ
 6596. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6597. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 6598. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 6599. καὶ C--------- καί
 6600. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6601. καί C--------- καί
 6602. γε X--------- γέ
 6603. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6604. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6605. Χετταῖος N2--NSM--- Χετταῖος
 6606. 2Sam/K 11:18
 6607. καὶ C--------- καί
 6608. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6609. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 6610. καὶ C--------- καί
 6611. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 6612. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6613. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6614. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6615. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6616. λόγους N2--APM--- λόγος
 6617. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6618. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 6619. 2Sam/K 11:19
 6620. καὶ C--------- καί
 6621. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 6622. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6623. ἀγγέλῳ N2--DSM--- ἄγγελος
 6624. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6625. ἐν P--------- ἐν
 6626. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6627. συντελέσαι VA--AAN--- τελέω συν
 6628. σε RP--AS---- σύ
 6629. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6630. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6631. λόγους N2--APM--- λόγος
 6632. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6633. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 6634. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 6635. πρὸς P--------- πρός
 6636. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6637. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6638. 2Sam/K 11:20
 6639. καὶ C--------- καί
 6640. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6641. ἐὰν C--------- ἐάν
 6642. ἀναβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ἀνα
 6643. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6644. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 6645. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6646. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6647. καὶ C--------- καί
 6648. εἴπῃ VB--AAS3S- εἶπον
 6649. σοι RP--DS---- σύ
 6650. τί RI--NSN--- τίς
 6651. ὅτι C--------- ὅτι
 6652. ἠγγίσατε VAI-AAI2P- ἐγγίζω
 6653. πρὸς P--------- πρός
 6654. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6655. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6656. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 6657. οὐκ D--------- οὐ
 6658. ᾔδειτε VXI-YAI2P- οἶδα
 6659. ὅτι C--------- ὅτι
 6660. τοξεύσουσιν VF--FAI3P- τοξεύω
 6661. ἀπάνωθεν D--------- ἀπάνωθεν
 6662. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6663. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 6664. 2Sam/K 11:21
 6665. τίς RI--NSM--- τίς
 6666. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6667. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6668. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6669. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6670. Ιεροβααλ N---GS---- Ιεροβααλ
 6671. οὐχὶ D--------- οὐ
 6672. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 6673. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 6674. ἐπ' P--------- ἐπί
 6675. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6676. κλάσμα N3M-NSN--- κλάσμα
 6677. μύλου N2--GSM--- μύλος
 6678. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθε
 6679. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6680. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 6681. καὶ C--------- καί
 6682. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6683. ἐν P--------- ἐν
 6684. Θαμασι N---DS---- Θαμασι
 6685. ἵνα C--------- ἵνα
 6686. τί RI--ASN--- τίς
 6687. προσηγάγετε VBI-AAI2P- ἄγω προς
 6688. πρὸς P--------- πρός
 6689. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6690. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 6691. καὶ C--------- καί
 6692. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 6693. καί C--------- καί
 6694. γε X--------- γέ
 6695. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6696. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6697. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 6698. σου RP--GS---- σύ
 6699. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6700. Χετταῖος N2--NSM--- Χετταῖος
 6701. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6702. 2Sam/K 11:22
 6703. καὶ C--------- καί
 6704. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6705. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6706. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 6707. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 6708. πρὸς P--------- πρός
 6709. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6710. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6711. εἰς P--------- εἰς
 6712. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 6713. καὶ C--------- καί
 6714. παρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι παρα
 6715. καὶ C--------- καί
 6716. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 6717. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6718. Δαυιδ N---DSM--- Δαυίδ
 6719. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6720. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 6721. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 6722. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6723. Ιωαβ N---NSM--- Ιωαβ
 6724. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6725. τὰ RA--APN--- ὁ
 6726. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 6727. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6728. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 6729. καὶ C--------- καί
 6730. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 6731. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6732. πρὸς P--------- πρός
 6733. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 6734. καὶ C--------- καί
 6735. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6736. πρὸς P--------- πρός
 6737. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6738. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 6739. ἵνα D--------- ἵνα
 6740. τί RI--ASN--- τίς
 6741. προσηγάγετε VBI-AAI2P- ἄγω προς
 6742. πρὸς P--------- πρός
 6743. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6744. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6745. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6746. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 6747. οὐκ D--------- οὐ
 6748. ᾔδειτε VXI-YAI2P- οἶδα
 6749. ὅτι C--------- ὅτι
 6750. πληγήσεσθε VD--FPI2P- πλήσσω
 6751. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6752. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6753. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 6754. τίς RI--NSM--- τίς
 6755. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6756. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6757. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6758. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6759. Ιεροβααλ N---GS---- Ιεροβααλ
 6760. οὐχὶ D--------- οὐ
 6761. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 6762. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 6763. ἐπ' P--------- ἐπί
 6764. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6765. κλάσμα N3M-NSN--- κλάσμα
 6766. μύλου N2--GSM--- μύλος
 6767. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6768. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6769. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 6770. καὶ C--------- καί
 6771. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6772. ἐν P--------- ἐν
 6773. Θαμασι N---DS---- Θαμασι
 6774. ἵνα C--------- ἵνα
 6775. τί RI--ASN--- τίς
 6776. προσηγάγετε VBI-AAI2P- ἄγω προς
 6777. πρὸς P--------- πρός
 6778. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6779. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 6780. 2Sam/K 11:23
 6781. καὶ C--------- καί
 6782. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6783. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6784. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 6785. πρὸς P--------- πρός
 6786. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 6787. ὅτι C--------- ὅτι
 6788. ἐκραταίωσαν VAI-AAI3P- κραταιόω
 6789. ἐφ' P--------- ἐπί
 6790. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 6791. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6792. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6793. καὶ C--------- καί
 6794. ἐξῆλθαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 6795. ἐφ' P--------- ἐπί
 6796. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 6797. εἰς P--------- εἰς
 6798. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6799. ἀγρόν N2--ASM--- ἀγρός
 6800. καὶ C--------- καί
 6801. ἐγενήθημεν VCI-API1P- γίγνομαι
 6802. ἐπ' P--------- ἐπί
 6803. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6804. ἕως C--------- ἕως
 6805. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6806. θύρας N1A-GSF--- θύρα
 6807. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6808. πύλης N1--GSF--- πύλη
 6809. 2Sam/K 11:24
 6810. καὶ C--------- καί
 6811. ἐτόξευσαν VAI-AAI3P- τοξεύω
 6812. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6813. τοξεύοντες V1--PAPNPM τοξεύω
 6814. πρὸς P--------- πρός
 6815. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6816. παῖδάς N3D-APM--- παῖς
 6817. σου RP--GS---- σύ
 6818. ἀπάνωθεν D--------- ἀπάνωθεν
 6819. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6820. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 6821. καὶ C--------- καί
 6822. ἀπέθαναν VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 6823. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6824. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 6825. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6826. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6827. καί C--------- καί
 6828. γε X--------- γέ
 6829. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6830. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 6831. σου RP--GS---- σύ
 6832. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6833. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6834. Χετταῖος N2--NSM--- Χετταῖος
 6835. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6836. 2Sam/K 11:25
 6837. καὶ C--------- καί
 6838. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6839. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6840. πρὸς P--------- πρός
 6841. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6842. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 6843. τάδε RD--NSN--- ὅδε
 6844. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 6845. πρὸς P--------- πρός
 6846. Ιωαβ N---ASM--- Ιωαβ
 6847. μὴ D--------- μή
 6848. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 6849. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 6850. ἐν P--------- ἐν
 6851. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 6852. σου RP--GS---- σύ
 6853. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6854. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 6855. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 6856. ὅτι C--------- ὅτι
 6857. ποτὲ D--------- ποτέ
 6858. μὲν X--------- μέν
 6859. οὕτως D--------- οὕτως
 6860. καὶ C--------- καί
 6861. ποτὲ D--------- ποτέ
 6862. οὕτως D--------- οὕτως
 6863. φάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω
 6864. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6865. μάχαιρα N1A-NSF--- μάχαιρα
 6866. κραταίωσον VA--AAD2S- κραταιόω
 6867. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6868. πόλεμόν N2--ASM--- πόλεμος
 6869. σου RP--GS---- σύ
 6870. πρὸς P--------- πρός
 6871. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6872. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6873. καὶ C--------- καί
 6874. κατάσπασον VA--AAD2S- σπάω κατα
 6875. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6876. καὶ C--------- καί
 6877. κραταίωσον VA--AAD2S- κραταιόω
 6878. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6879. 2Sam/K 11:26
 6880. καὶ C--------- καί
 6881. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 6882. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6883. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 6884. Ουριου N---GSM--- Ουρια
 6885. ὅτι C--------- ὅτι
 6886. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6887. Ουριας N---NSM--- Ουριας
 6888. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6889. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6890. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6891. καὶ C--------- καί
 6892. ἐκόψατο VAI-AMI3S- κόπτω
 6893. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6894. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6895. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6896. 2Sam/K 11:27
 6897. καὶ C--------- καί
 6898. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 6899. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6900. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 6901. καὶ C--------- καί
 6902. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6903. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6904. καὶ C--------- καί
 6905. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 6906. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6907. εἰς P--------- εἰς
 6908. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6909. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6910. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6911. καὶ C--------- καί
 6912. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 6913. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6914. εἰς P--------- εἰς
 6915. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 6916. καὶ C--------- καί
 6917. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 6918. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6919. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 6920. καὶ C--------- καί
 6921. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 6922. ἐφάνη VDI-API3S- φαίνω
 6923. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6924. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 6925. ὃ RR--NSN--- ὅς
 6926. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6927. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 6928. ἐν P--------- ἐν
 6929. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 6930. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6931. 2Sam/K 12:1
 6932. καὶ C--------- καί
 6933. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6934. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6935. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6936. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 6937. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6938. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 6939. πρὸς P--------- πρός
 6940. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 6941. καὶ C--------- καί
 6942. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6943. πρὸς P--------- πρός
 6944. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6945. καὶ C--------- καί
 6946. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6947. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6948. δύο M--------- δύο
 6949. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6950. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6951. ἐν P--------- ἐν
 6952. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 6953. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 6954. εἷς M---NSM--- εἷς
 6955. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 6956. καὶ C--------- καί
 6957. εἷς M---NSM--- εἷς
 6958. πένης N3T-NSM--- πένης
 6959. 2Sam/K 12:2
 6960. καὶ C--------- καί
 6961. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6962. πλουσίῳ A1A-DSM--- πλούσιος
 6963. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6964. ποίμνια N2N-APN--- ποίμνιον
 6965. καὶ C--------- καί
 6966. βουκόλια N2N-APN--- βουκόλιον
 6967. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 6968. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6969. 2Sam/K 12:3
 6970. καὶ C--------- καί
 6971. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6972. πένητι N3T-DSM--- πένης
 6973. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 6974. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6975. ἢ C--------- ἤ
 6976. ἀμνὰς N3D-NSF--- ἀμνάς
 6977. μία A1A-APN--- εἷς
 6978. μικρά A1A-APN--- μικρός
 6979. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6980. ἐκτήσατο VAI-AMI3S- κτάομαι
 6981. καὶ C--------- καί
 6982. περιεποιήσατο VAI-AMI3S- ποιέω περι
 6983. καὶ C--------- καί
 6984. ἐξέθρεψεν VAI-AAI3S- τρέφω ἐκ
 6985. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6986. καὶ C--------- καί
 6987. ἡδρύνθη VCI-API3S- ἁδρύνω
 6988. μετ' P--------- μετά
 6989. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6990. καὶ C--------- καί
 6991. μετὰ P--------- μετά
 6992. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6993. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6994. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6995. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6996. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6997. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 6998. ἐκ P--------- ἐκ
 6999. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7000. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 7001. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7002. ἤσθιεν V1I-IAI3S- ἐσθίω
 7003. καὶ C--------- καί
 7004. ἐκ P--------- ἐκ
 7005. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7006. ποτηρίου N2N-GSN--- ποτήριον
 7007. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7008. ἔπινεν V1I-IAI3S- πίνω
 7009. καὶ C--------- καί
 7010. ἐν P--------- ἐν
 7011. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7012. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 7013. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7014. ἐκάθευδεν V1I-IAI3S- καθεύδω
 7015. καὶ C--------- καί
 7016. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7017. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7018. ὡς C--------- ὡς
 7019. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 7020. 2Sam/K 12:4
 7021. καὶ C--------- καί
 7022. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7023. πάροδος N2--NSF--- πάροδος
 7024. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7025. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 7026. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7027. πλουσίῳ A1A-DSM--- πλούσιος
 7028. καὶ C--------- καί
 7029. ἐφείσατο VAI-AMI3S- φείδομαι
 7030. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 7031. ἐκ P--------- ἐκ
 7032. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7033. ποιμνίων N2--GPN--- ποίμνιον
 7034. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7035. καὶ C--------- καί
 7036. ἐκ P--------- ἐκ
 7037. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7038. βουκολίων N2--GPN--- βουλόλιον
 7039. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7040. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7041. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 7042. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7043. ξένῳ A1--DSM--- ξένος
 7044. ὁδοιπόρῳ A1B-DSM--- ὁδοιπόρος
 7045. ἐλθόντι VB--AAPDSM ἔρχομαι
 7046. πρὸς P--------- πρός
 7047. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7048. καὶ C--------- καί
 7049. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 7050. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7051. ἀμνάδα N3D-ASF--- ἀμνάς
 7052. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7053. πένητος N3T-GSM--- πένης
 7054. καὶ C--------- καί
 7055. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7056. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7057. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7058. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 7059. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7060. ἐλθόντι VB--AAPDSM ἔρχομαι
 7061. πρὸς P--------- πρός
 7062. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7063. 2Sam/K 12:5
 7064. καὶ C--------- καί
 7065. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 7066. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 7067. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 7068. σφόδρα D--------- σφόδρα
 7069. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7070. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 7071. καὶ C--------- καί
 7072. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7073. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 7074. πρὸς P--------- πρός
 7075. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 7076. ζῇ V3--PAS3S- ζάω
 7077. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7078. ὅτι C--------- ὅτι
 7079. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7080. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7081. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7082. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7083. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7084. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 7085. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 7086. 2Sam/K 12:6
 7087. καὶ C--------- καί
 7088. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7089. ἀμνάδα N3D-ASF--- ἀμνάς
 7090. ἀποτείσει VF--FAI3S- τίνω ἀπο
 7091. ἑπταπλασίονα A3N-APN--- ἑπταπλασίων
 7092. ἀνθ' P--------- ἀντί
 7093. ὧν RR--GPM--- ὅς
 7094. ὅτι C---