11.1Sam.txt 653 KB


 1. 1Sam/K 1:1
 2. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4. ἐξ P--------- ἐκ
 5. Αρμαθαιμ N---GS---- Αρμαθαιμ
 6. Σιφα N---GSF--- Σιφ
 7. ἐξ P--------- ἐκ
 8. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 9. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 10. καὶ C--------- καί
 11. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 12. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 13. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 14. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 15. Ιερεμεηλ N---GSM--- Ιερεμεηλ
 16. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 17. Ηλιου N1T-GSM--- Ηλιου
 18. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 19. Θοκε N---GSM--- Θοκε
 20. ἐν P--------- ἐν
 21. Νασιβ N---DS---- Νασιβ
 22. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 23. 1Sam/K 1:2
 24. καὶ C--------- καί
 25. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 26. δύο M--------- δύο
 27. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 28. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 29. τῇ RA--DSF--- ὁ
 30. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 31. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 32. καὶ C--------- καί
 33. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 34. τῇ RA--DSF--- ὁ
 35. δευτέρᾳ A1A-DSF--- δεύτερος
 36. Φεννανα N---NSF--- Φεννανα
 37. καὶ C--------- καί
 38. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 39. τῇ RA--DSF--- ὁ
 40. Φεννανα N---DSF--- Φεννανα
 41. παιδία N2N-NPN--- παιδίον
 42. καὶ C--------- καί
 43. τῇ RA--DSF--- ὁ
 44. Αννα N1A-DSF--- Αννα
 45. οὐκ D--------- οὐ
 46. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 47. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 48. 1Sam/K 1:3
 49. καὶ C--------- καί
 50. ἀνέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω ἀνα
 51. ὁ RA--NSM--- ὁ
 52. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 53. ἐξ P--------- ἐκ
 54. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 55. εἰς P--------- εἰς
 56. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 57. ἐκ P--------- ἐκ
 58. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 59. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 60. ἐξ P--------- ἐκ
 61. Αρμαθαιμ N---GS---- Αρμαθαιμ
 62. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 63. καὶ C--------- καί
 64. θύειν V1--PAN--- θύω
 65. τῷ RA--DSM--- ὁ
 66. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 67. θεῷ N2--DSM--- θεός
 68. σαβαωθ N---DSM--- σαβαωθ
 69. εἰς P--------- εἰς
 70. Σηλω N---AS---- Σηλω
 71. καὶ C--------- καί
 72. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 73. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 74. καὶ C--------- καί
 75. οἱ RA--NPM--- ὁ
 76. δύο M--------- δύο
 77. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 78. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 79. Οφνι N---NSM--- Οφνι
 80. καὶ C--------- καί
 81. Φινεες N---NSM--- Φινεες
 82. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 83. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 84. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 85. 1Sam/K 1:4
 86. καὶ C--------- καί
 87. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 88. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 89. καὶ C--------- καί
 90. ἔθυσεν VAI-AAI3S- θύω
 91. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 92. καὶ C--------- καί
 93. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 94. τῇ RA--DSF--- ὁ
 95. Φεννανα N---DSF--- Φεννανα
 96. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 97. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 98. καὶ C--------- καί
 99. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 100. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 101. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 102. καὶ C--------- καί
 103. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 104. θυγατράσιν N3--DPF--- θυγάτηρ
 105. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 106. μερίδας N3D-APF--- μερίς
 107. 1Sam/K 1:5
 108. καὶ C--------- καί
 109. τῇ RA--DSF--- ὁ
 110. Αννα N1A-DSF--- Αννα
 111. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 112. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 113. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 114. ὅτι C--------- ὅτι
 115. οὐκ D--------- οὐ
 116. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 117. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 118. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 119. πλὴν D--------- πλήν
 120. ὅτι C--------- ὅτι
 121. τὴν RA--ASF--- ὁ
 122. Ανναν N1A-ASF--- Ανναν
 123. ἠγάπα V3I-IAI3S- ἀγαπάω
 124. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 125. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 126. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 127. καὶ C--------- καί
 128. κύριος N2--NSM--- κύριος
 129. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 130. τὰ RA--APN--- ὁ
 131. περὶ P--------- περί
 132. τὴν RA--ASF--- ὁ
 133. μήτραν N1A-ASF--- μήτρα
 134. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 135. 1Sam/K 1:6
 136. ὅτι C--------- ὅτι
 137. οὐκ D--------- οὐ
 138. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 139. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 140. κύριος N2--NSM--- κύριος
 141. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 142. κατὰ P--------- κατά
 143. τὴν RA--ASF--- ὁ
 144. θλῖψιν N3I-ASF--- θλῖψις
 145. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 146. καὶ C--------- καί
 147. κατὰ P--------- κατά
 148. τὴν RA--ASF--- ὁ
 149. ἀθυμίαν N1A-ASF--- ἀθυμία
 150. τῆς RA--GSF--- ὁ
 151. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 152. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 153. καὶ C--------- καί
 154. ἠθύμει V2I-IAI3S- ἀθυμέω
 155. διὰ P--------- διά
 156. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 157. ὅτι C--------- ὅτι
 158. συνέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω συν
 159. κύριος N2--NSM--- κύριος
 160. τὰ RA--APN--- ὁ
 161. περὶ P--------- περί
 162. τὴν RA--ASF--- ὁ
 163. μήτραν N1A-ASF--- μήτρα
 164. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 165. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 166. μὴ D--------- μή
 167. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 168. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 169. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 170. 1Sam/K 1:7
 171. οὕτως D--------- οὕτως
 172. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 173. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 174. κατ' P--------- κατά
 175. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 176. ἐν P--------- ἐν
 177. τῷ RA--DSN--- ὁ
 178. ἀναβαίνειν V1--PAN--- βαίνω ἀνα
 179. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 180. εἰς P--------- εἰς
 181. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 182. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 183. καὶ C--------- καί
 184. ἠθύμει V2I-IAI3S- ἀθυμέω
 185. καὶ C--------- καί
 186. ἔκλαιεν V1I-IAI3S- κλαίω
 187. καὶ C--------- καί
 188. οὐκ D--------- οὐ
 189. ἤσθιεν V1I-IAI3S- ἐσθίω
 190. 1Sam/K 1:8
 191. καὶ C--------- καί
 192. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 193. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 194. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 195. ὁ RA--NSM--- ὁ
 196. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 197. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 198. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 199. καὶ C--------- καί
 200. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 201. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 202. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 203. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 204. κύριε N2--VSM--- κύριος
 205. καὶ C--------- καί
 206. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 207. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 208. τί RI--ASN--- τίς
 209. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 210. σοι RP--DS---- σύ
 211. ὅτι C--------- ὅτι
 212. κλαίεις V1--PAI2S- κλαίω
 213. καὶ C--------- καί
 214. ἵνα C--------- ἵνα
 215. τί RI--ASN--- τίς
 216. οὐκ D--------- οὐ
 217. ἐσθίεις V1--PAI2S- ἐσθίω
 218. καὶ C--------- καί
 219. ἵνα C--------- ἵνα
 220. τί RI--ASN--- τίς
 221. τύπτει V1--PAI3S- τύπτω
 222. σε RP--AS---- σύ
 223. ἡ RA--NSF--- ὁ
 224. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 225. σου RP--GS---- σύ
 226. οὐκ D--------- οὐ
 227. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 228. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 229. σοι RP--DS---- σύ
 230. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 231. δέκα M--------- δέκα
 232. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 233. 1Sam/K 1:9
 234. καὶ C--------- καί
 235. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 236. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 237. μετὰ P--------- μετά
 238. τὸ RA--ASN--- ὁ
 239. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 240. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 241. ἐν P--------- ἐν
 242. Σηλω N---DS---- Σηλω
 243. καὶ C--------- καί
 244. κατέστη VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 245. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 246. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 247. καὶ C--------- καί
 248. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 249. ὁ RA--NSM--- ὁ
 250. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 251. ἐκάθητο V1I-IAI3S- κάθημαι
 252. ἐπὶ P--------- ἐπί
 253. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 254. δίφρου N2--GSM--- δίφρος
 255. ἐπὶ P--------- ἐπί
 256. τῶν RA--GPF--- ὁ
 257. φλιῶν N1A-GPF--- φλιά
 258. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 259. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 260. 1Sam/K 1:10
 261. καὶ C--------- καί
 262. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 263. κατώδυνος A1B-NSF--- κατώδυνος
 264. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 265. καὶ C--------- καί
 266. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 267. πρὸς P--------- πρός
 268. κύριον N2--ASM--- κύριος
 269. καὶ C--------- καί
 270. κλαίουσα V1--PAPNSF κλαίω
 271. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 272. 1Sam/K 1:11
 273. καὶ C--------- καί
 274. ηὔξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι
 275. εὐχὴν N1--ASF--- εὐχή
 276. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 277. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 278. Αδωναι N---VSM--- Ἀδωναί
 279. κύριε N2--VSM--- κύριος
 280. ελωαι N---VSM--- ελωαι
 281. σαβαωθ N---VSM--- σαβαωθ
 282. ἐὰν C--------- ἐάν
 283. ἐπιβλέπων V1--PAPNSM βλέπω ἐπι
 284. ἐπιβλέψῃς VA--AAS2S- βλέπω ἐπι
 285. ἐπὶ P--------- ἐπί
 286. τὴν RA--ASF--- ὁ
 287. ταπείνωσιν N3I-ASF--- ταπείνωσις
 288. τῆς RA--GSF--- ὁ
 289. δούλης N1--GSF--- δούλη
 290. σου RP--GS---- σύ
 291. καὶ C--------- καί
 292. μνησθῇς VS--APS2S- μιμνήσκω
 293. μου RP--GS---- ἐγώ
 294. καὶ C--------- καί
 295. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 296. τῇ RA--DSF--- ὁ
 297. δούλῃ N1--DSF--- δούλη
 298. σου RP--GS---- σύ
 299. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 300. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 301. καὶ C--------- καί
 302. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 303. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 304. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 305. σου RP--GS---- σύ
 306. δοτὸν A1A-ASM--- δοτός
 307. ἕως P--------- ἕως
 308. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 309. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 310. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 311. καὶ C--------- καί
 312. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 313. καὶ C--------- καί
 314. μέθυσμα N3M-ASN--- μέθυσμα
 315. οὐ D--------- οὐ
 316. πίεται VF--FMI3S- πίνω
 317. καὶ C--------- καί
 318. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 319. οὐκ D--------- οὐ
 320. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 321. ἐπὶ P--------- ἐπί
 322. τὴν RA--ASF--- ὁ
 323. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 324. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 325. 1Sam/K 1:12
 326. καὶ C--------- καί
 327. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 328. ὅτε D--------- ὅτε
 329. ἐπλήθυνεν V1I-IAI3S- πληθύνω
 330. προσευχομένη V1--PMPNSF εὔχομαι προς
 331. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 332. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 333. καὶ C--------- καί
 334. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 335. ὁ RA--NSM--- ὁ
 336. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 337. ἐφύλαξεν VAI-AAI3S- φυλάσσω
 338. τὸ RA--ASN--- ὁ
 339. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 340. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 341. 1Sam/K 1:13
 342. καὶ C--------- καί
 343. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 344. ἐλάλει V2I-IAI3S- λαλέω
 345. ἐν P--------- ἐν
 346. τῇ RA--DSF--- ὁ
 347. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 348. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 349. καὶ C--------- καί
 350. τὰ RA--APN--- ὁ
 351. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 352. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 353. ἐκινεῖτο V2I-IMI3S- κινέω
 354. καὶ C--------- καί
 355. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 356. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 357. οὐκ D--------- οὐ
 358. ἠκούετο V1I-IMI3S- ἀκούω
 359. καὶ C--------- καί
 360. ἐλογίσατο VAI-AMI3S- λογίζομαι
 361. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 362. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 363. εἰς P--------- εἰς
 364. μεθύουσαν V1--PAPASF μεθύω
 365. 1Sam/K 1:14
 366. καὶ C--------- καί
 367. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 368. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 369. τὸ RA--ASN--- ὁ
 370. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 371. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 372. ἕως C--------- ἕως
 373. πότε X--------- πότε
 374. μεθυσθήσῃ VC--APS2S- μεθύω
 375. περιελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω περι
 376. τὸν RA--ASM--- ὁ
 377. οἶνόν N2--ASM--- οἶνος
 378. σου RP--GS---- σύ
 379. καὶ C--------- καί
 380. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 381. ἐκ P--------- ἐκ
 382. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 383. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 384. 1Sam/K 1:15
 385. καὶ C--------- καί
 386. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 387. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 388. καὶ C--------- καί
 389. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 390. οὐχί D--------- οὐ
 391. κύριε N2--VSM--- κύριος
 392. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 393. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 394. σκληρὰ A1A-APN--- σκληρός
 395. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 396. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 397. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 398. καὶ C--------- καί
 399. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 400. καὶ C--------- καί
 401. μέθυσμα N3M-ASN--- μέθυσμα
 402. οὐ D--------- οὐ
 403. πέπωκα VX--XAI1S- πίνω
 404. καὶ C--------- καί
 405. ἐκχέω V2--PAI1S- χέω ἐκ
 406. τὴν RA--ASF--- ὁ
 407. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 408. μου RP--GS---- ἐγώ
 409. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 410. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 411. 1Sam/K 1:16
 412. μὴ D--------- μή
 413. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 414. τὴν RA--ASF--- ὁ
 415. δούλην N1--ASF--- δούλη
 416. σου RP--GS---- σύ
 417. εἰς P--------- εἰς
 418. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 419. λοιμήν A1--ASF--- λοιμός
 420. ὅτι C--------- ὅτι
 421. ἐκ P--------- ἐκ
 422. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 423. ἀδολεσχίας N1A-GSF--- ἀδολεσχία
 424. μου RP--GS---- ἐγώ
 425. ἐκτέτακα VX--XAI1S- τείνω ἐκ
 426. ἕως P--------- ἕως
 427. νῦν D--------- νῦν
 428. 1Sam/K 1:17
 429. καὶ C--------- καί
 430. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 431. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 432. καὶ C--------- καί
 433. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 434. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 435. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 436. εἰς P--------- εἰς
 437. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 438. ὁ RA--NSM--- ὁ
 439. θεὸς N2--NSM--- θεός
 440. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 441. δῴη VO--AAS3S- δίδωμι
 442. σοι RP--DS---- σύ
 443. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 444. αἴτημά N3M-ASN--- αἴτημα
 445. σου RP--GS---- σύ
 446. ὃ RR--ASN--- ὅς
 447. ᾐτήσω VAI-AMI2S- αἰτέω
 448. παρ' P--------- παρά
 449. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 450. 1Sam/K 1:18
 451. καὶ C--------- καί
 452. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 453. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 454. ἡ RA--NSF--- ὁ
 455. δούλη N1--NSF--- δούλη
 456. σου RP--GS---- σύ
 457. χάριν N3--ASF--- χάρις
 458. ἐν P--------- ἐν
 459. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 460. σου RP--GS---- σύ
 461. καὶ C--------- καί
 462. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 463. ἡ RA--NSF--- ὁ
 464. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 465. εἰς P--------- εἰς
 466. τὴν RA--ASF--- ὁ
 467. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 468. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 469. καὶ C--------- καί
 470. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 471. εἰς P--------- εἰς
 472. τὸ RA--ASN--- ὁ
 473. κατάλυμα N3M-ASN--- κατάλυμα
 474. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 475. καὶ C--------- καί
 476. ἔφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω
 477. μετὰ P--------- μετά
 478. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 479. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 480. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 481. καὶ C--------- καί
 482. ἔπιεν VBI-AAI3S- πίνω
 483. καὶ C--------- καί
 484. τὸ RA--ASN--- ὁ
 485. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 486. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 487. οὐ D--------- οὐ
 488. συνέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω συν
 489. ἔτι D--------- ἔτι
 490. 1Sam/K 1:19
 491. καὶ C--------- καί
 492. ὀρθρίζουσιν V1--PAI3P- ὀρθρίζω
 493. τὸ RA--ASN--- ὁ
 494. πρωὶ D--------- πρωΐ
 495. καὶ C--------- καί
 496. προσκυνοῦσιν V2--PAI3P- κυνέω προς
 497. τῷ RA--DSM--- ὁ
 498. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 499. καὶ C--------- καί
 500. πορεύονται V1--PMI3P- πορεύομαι
 501. τὴν RA--ASF--- ὁ
 502. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 503. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 504. καὶ C--------- καί
 505. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 506. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 507. εἰς P--------- εἰς
 508. τὸν RA--ASM--- ὁ
 509. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 510. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 511. Αρμαθαιμ N---DS---- Αρμαθαιμ
 512. καὶ C--------- καί
 513. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 514. τὴν RA--ASF--- ὁ
 515. Ανναν N1A-ASF--- Ανναν
 516. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 517. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 518. καὶ C--------- καί
 519. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 520. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 521. κύριος N2--NSM--- κύριος
 522. 1Sam/K 1:20
 523. καὶ C--------- καί
 524. συνέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω συν
 525. καὶ C--------- καί
 526. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 527. τῷ RA--DSM--- ὁ
 528. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 529. τῶν RA--GPF--- ὁ
 530. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 531. καὶ C--------- καί
 532. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 533. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 534. καὶ C--------- καί
 535. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 536. τὸ RA--ASN--- ὁ
 537. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 538. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 539. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 540. καὶ C--------- καί
 541. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 542. ὅτι C--------- ὅτι
 543. παρὰ P--------- παρά
 544. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 545. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 546. σαβαωθ N---GSM--- σαβαωθ
 547. ᾐτησάμην VAI-AMI1S- αἰτέω
 548. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 549. 1Sam/K 1:21
 550. καὶ C--------- καί
 551. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 552. ὁ RA--NSM--- ὁ
 553. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 554. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 555. καὶ C--------- καί
 556. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 557. ὁ RA--NSM--- ὁ
 558. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 559. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 560. θῦσαι VA--AAN--- θύω
 561. ἐν P--------- ἐν
 562. Σηλωμ N---DS---- Σηλωμ
 563. τὴν RA--ASF--- ὁ
 564. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 565. τῶν RA--GPF--- ὁ
 566. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 567. καὶ C--------- καί
 568. τὰς RA--APF--- ὁ
 569. εὐχὰς N1--APF--- εὐχή
 570. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 571. καὶ C--------- καί
 572. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 573. τὰς RA--APF--- ὁ
 574. δεκάτας A1--APF--- δέκατος
 575. τῆς RA--GSF--- ὁ
 576. γῆς N1--GSF--- γῆ
 577. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 578. 1Sam/K 1:22
 579. καὶ C--------- καί
 580. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 581. οὐκ D--------- οὐ
 582. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 583. μετ' P--------- μετά
 584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 585. ὅτι C--------- ὅτι
 586. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 587. τῷ RA--DSM--- ὁ
 588. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 589. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 590. ἕως P--------- ἕως
 591. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 592. ἀναβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἀνα
 593. τὸ RA--ASN--- ὁ
 594. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 595. ἐὰν C--------- ἐάν
 596. ἀπογαλακτίσω VA--AAS1S- γαλακτίζω ἀπο
 597. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 598. καὶ C--------- καί
 599. ὀφθήσεται VV--FPI3S- ὁράω
 600. τῷ RA--DSN--- ὁ
 601. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 602. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 603. καὶ C--------- καί
 604. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 605. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 606. ἕως P--------- ἕως
 607. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 608. 1Sam/K 1:23
 609. καὶ C--------- καί
 610. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 611. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 612. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 613. ὁ RA--NSM--- ὁ
 614. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 615. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 616. ποίει V2--PAD3S- ποιέω
 617. τὸ RA--ASN--- ὁ
 618. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 619. ἐν P--------- ἐν
 620. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 621. σου RP--GS---- σύ
 622. κάθου V1--PMD2S- ἧμαι κατα
 623. ἕως P--------- ἕως
 624. ἂν X--------- ἄν
 625. ἀπογαλακτίσῃς VA--AAS2S- γαλακτίζω ἀπο
 626. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 627. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 628. στήσαι VA--AAO3S- ἵστημι
 629. κύριος N2--NSM--- κύριος
 630. τὸ RA--ASN--- ὁ
 631. ἐξελθὸν VB--AAPASN ἔρχομαι ἐκ
 632. ἐκ P--------- ἐκ
 633. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 634. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 635. σου RP--GS---- σύ
 636. καὶ C--------- καί
 637. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 638. ἡ RA--NSF--- ὁ
 639. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 640. καὶ C--------- καί
 641. ἐθήλασεν VAI-AAI3S- θηλάζω
 642. τὸν RA--ASM--- ὁ
 643. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 644. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 645. ἕως P--------- ἕως
 646. ἂν X--------- ἄν
 647. ἀπογαλακτίσῃ VA--AAS3S- γαλακτίζω ἀπο
 648. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 649. 1Sam/K 1:24
 650. καὶ C--------- καί
 651. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 652. μετ' P--------- μετά
 653. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 654. εἰς P--------- εἰς
 655. Σηλωμ N---AS---- Σηλωμ
 656. ἐν P--------- ἐν
 657. μόσχῳ N2--DSM--- μόσχος
 658. τριετίζοντι V1--PAPDSM τριετίζω
 659. καὶ C--------- καί
 660. ἄρτοις N2--DPM--- ἄρτος
 661. καὶ C--------- καί
 662. οιφι N---DSN--- οιφι
 663. σεμιδάλεως N3I-GSF--- σεμίδαλις
 664. καὶ C--------- καί
 665. νεβελ N---DSN--- νεβελ
 666. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 667. καὶ C--------- καί
 668. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 669. εἰς P--------- εἰς
 670. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 671. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 672. ἐν P--------- ἐν
 673. Σηλωμ N---DS---- Σηλωμ
 674. καὶ C--------- καί
 675. τὸ RA--ASN--- ὁ
 676. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 677. μετ' P--------- μετά
 678. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 679. 1Sam/K 1:25
 680. καὶ C--------- καί
 681. προσήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω προς
 682. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 683. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 684. καὶ C--------- καί
 685. ἔσφαξεν VAI-AAI3S- σφάζω
 686. ὁ RA--NSM--- ὁ
 687. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 688. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 689. τὴν RA--ASF--- ὁ
 690. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 691. ἣν RR--ASF--- ὅς
 692. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 693. ἐξ P--------- ἐκ
 694. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 695. εἰς P--------- εἰς
 696. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 697. τῷ RA--DSM--- ὁ
 698. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 699. καὶ C--------- καί
 700. προσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω προς
 701. τὸ RA--ASN--- ὁ
 702. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 703. καὶ C--------- καί
 704. ἔσφαξεν VAI-AAI3S- σφάζω
 705. τὸν RA--ASM--- ὁ
 706. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 707. καὶ C--------- καί
 708. προσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω προς
 709. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 710. ἡ RA--NSF--- ὁ
 711. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 712. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 713. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 714. πρὸς P--------- πρός
 715. Ηλι N---ASM--- Ηλι
 716. 1Sam/K 1:26
 717. καὶ C--------- καί
 718. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 719. ἐν P--------- ἐν
 720. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 721. κύριε N2--VSM--- κύριος
 722. ζῇ VA--PAS3S- ζάω
 723. ἡ RA--NSF--- ὁ
 724. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 725. σου RP--GS---- σύ
 726. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 727. ἡ RA--NSF--- ὁ
 728. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 729. ἡ RA--NSF--- ὁ
 730. καταστᾶσα VH--AAPNSF ἵστημι κατα
 731. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 732. σου RP--GS---- σύ
 733. ἐν P--------- ἐν
 734. τῷ RA--DSN--- ὁ
 735. προσεύξασθαι VA--AMN--- εὔχομαι προς
 736. πρὸς P--------- πρός
 737. κύριον N2--ASM--- κύριος
 738. 1Sam/K 1:27
 739. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 740. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 741. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 742. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 743. προσηυξάμην VAI-AMI1S- εὔχομαι προς
 744. καὶ C--------- καί
 745. ἔδωκέν VAI-AAI3S- δίδωμι
 746. μοι RP--DS---- ἐγώ
 747. κύριος N2--NSM--- κύριος
 748. τὸ RA--ASN--- ὁ
 749. αἴτημά N3M-ASN--- αἴτημα
 750. μου RP--GS---- ἐγώ
 751. ὃ RR--ASN--- ὅς
 752. ᾐτησάμην VAI-AMI1S- αἰτέω
 753. παρ' P--------- παρά
 754. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 755. 1Sam/K 1:28
 756. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 757. κιχρῶ V3--PAI1S- κιχράω
 758. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 759. τῷ RA--DSM--- ὁ
 760. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 761. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 762. τὰς RA--APF--- ὁ
 763. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 764. ἃς RR--APF--- ὅς
 765. ζῇ VA--PAS3S- ζάω
 766. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 767. χρῆσιν N3I-ASF--- χρῆσις
 768. τῷ RA--DSM--- ὁ
 769. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 770. 1Sam/K 2:1
 771. καὶ C--------- καί
 772. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 773. ἐστερεώθη VCI-API3S- στερεόω
 774. ἡ RA--NSF--- ὁ
 775. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 776. μου RP--GS---- ἐγώ
 777. ἐν P--------- ἐν
 778. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 779. ὑψώθη VCI-API3S- ὑψόω
 780. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 781. μου RP--GS---- ἐγώ
 782. ἐν P--------- ἐν
 783. θεῷ N2--DSM--- θεός
 784. μου RP--GS---- ἐγώ
 785. ἐπλατύνθη VCI-API3S- πλατύνω
 786. ἐπὶ P--------- ἐπί
 787. ἐχθροὺς N2--APM--- ἐχθρός
 788. τὸ RA--NSN--- ὁ
 789. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 790. μου RP--GS---- ἐγώ
 791. εὐφράνθην VC--API1S- εὐφραίνω
 792. ἐν P--------- ἐν
 793. σωτηρίᾳ N1A-DSF--- σωτηρία
 794. σου RP--GS---- σύ
 795. 1Sam/K 2:2
 796. ὅτι C--------- ὅτι
 797. οὐκ D--------- οὐ
 798. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 799. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 800. ὡς C--------- ὡς
 801. κύριος N2--NSM--- κύριος
 802. καὶ C--------- καί
 803. οὐκ D--------- οὐ
 804. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 805. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 806. ὡς C--------- ὡς
 807. ὁ RA--NSM--- ὁ
 808. θεὸς N2--NSM--- θεός
 809. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 810. οὐκ D--------- οὐ
 811. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 812. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 813. πλὴν D--------- πλήν
 814. σοῦ RP--GS---- σύ
 815. 1Sam/K 2:3
 816. μὴ D--------- μή
 817. καυχᾶσθε V3--PMD2P- καυχάομαι
 818. καὶ C--------- καί
 819. μὴ D--------- μή
 820. λαλεῖτε V2--PAI2P- λαλέω
 821. ὑψηλά A1--APN--- ὑψηλός
 822. μὴ D--------- μή
 823. ἐξελθάτω VB--APD3S- ἔρχομαι ἐκ
 824. μεγαλορρημοσύνη N1--NSF--- μεγαλορρημοσύνη
 825. ἐκ P--------- ἐκ
 826. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 827. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 828. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 829. ὅτι C--------- ὅτι
 830. θεὸς N2--NSM--- θεός
 831. γνώσεων N3I-GPF--- γνῶσις
 832. κύριος N2--NSM--- κύριος
 833. καὶ C--------- καί
 834. θεὸς N2--NSM--- θεός
 835. ἑτοιμάζων V1--PAPNSM ἑτοιμάζω
 836. ἐπιτηδεύματα N3M-APN--- ἐπιτήδευμα
 837. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 838. 1Sam/K 2:4
 839. τόξον N2N-ASN--- τόξον
 840. δυνατῶν A1--GPM--- δυνατός
 841. ἠσθένησεν VAI-AAI3S- ἀσθενέω
 842. καὶ C--------- καί
 843. ἀσθενοῦντες V2--PAPNPM ἀσθενέω
 844. περιεζώσαντο VAI-AMI3P- ζώννυμι περι
 845. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 846. 1Sam/K 2:5
 847. πλήρεις A3H-NPM--- πλήρης
 848. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 849. ἠλαττώθησαν VCI-API3P- ἀλάσσω
 850. καὶ C--------- καί
 851. οἱ RA--NPM--- ὁ
 852. πεινῶντες V3--PAPNPM πεινάω
 853. παρῆκαν VAI-AAI3P- ἵημι παρα
 854. γῆν N1--ASF--- γῆ
 855. ὅτι C--------- ὅτι
 856. στεῖρα N1A-NSF--- στεῖρα
 857. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 858. ἑπτά M--------- ἑπτά
 859. καὶ C--------- καί
 860. ἡ RA--NSF--- ὁ
 861. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 862. ἐν P--------- ἐν
 863. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 864. ἠσθένησεν VAI-AAI3S- ἀσθενέω
 865. 1Sam/K 2:6
 866. κύριος N2--NSM--- κύριος
 867. θανατοῖ V4--PAI3S- θανατόω
 868. καὶ C--------- καί
 869. ζωογονεῖ V2--PAI3S- ζωογονέω
 870. κατάγει V1--PAI3S- ἄγω κατα
 871. εἰς P--------- εἰς
 872. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 873. καὶ C--------- καί
 874. ἀνάγει V1--PAI3S- ἄγω ἀνα
 875. 1Sam/K 2:7
 876. κύριος N2--NSM--- κύριος
 877. πτωχίζει V1--PAI--- πτωχίζω
 878. καὶ C--------- καί
 879. πλουτίζει V1--PAI3S- πλουτίζω
 880. ταπεινοῖ V4--PAI3S- ταπεινόω
 881. καὶ C--------- καί
 882. ἀνυψοῖ V4--PAI3S- ὑψόω ἀνα
 883. 1Sam/K 2:8
 884. ἀνιστᾷ V6--PAI3S- ἵστημι ἀνα
 885. ἀπὸ P--------- ἀπό
 886. γῆς N1--GSF--- γῆ
 887. πένητα N3T-ASM--- πένης
 888. καὶ C--------- καί
 889. ἀπὸ P--------- ἀπό
 890. κοπρίας N1A-GSF--- κοπρία
 891. ἐγείρει V1--PAI3S- ἐγείρω
 892. πτωχὸν N2--ASM--- πτωχός
 893. καθίσαι VA--AAN--- ἵζω κατα
 894. μετὰ P--------- μετά
 895. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 896. λαῶν N2--GPM--- λαός
 897. καὶ C--------- καί
 898. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 899. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 900. κατακληρονομῶν V2--PAPNSM κληρονομέω κατα
 901. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 902. 1Sam/K 2:9
 903. διδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι
 904. εὐχὴν N1--ASF--- εὐχή
 905. τῷ RA--DSM--- ὁ
 906. εὐχομένῳ V1--PMPDSM εὔχομαι
 907. καὶ C--------- καί
 908. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 909. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 910. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 911. ὅτι C--------- ὅτι
 912. οὐκ D--------- οὐ
 913. ἐν P--------- ἐν
 914. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 915. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 916. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 917. 1Sam/K 2:10
 918. κύριος N2--NSM--- κύριος
 919. ἀσθενῆ A3H-APN--- ἀσθενής
 920. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 921. ἀντίδικον N2--ASM--- ἀντίδικος
 922. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 923. κύριος N2--NSM--- κύριος
 924. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 925. μὴ D--------- μή
 926. καυχάσθω V3--PMD3S- καυχάομαι
 927. ὁ RA--NSM--- ὁ
 928. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 929. ἐν P--------- ἐν
 930. τῇ RA--DSF--- ὁ
 931. φρονήσει N3I-DSF--- φρόνησις
 932. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 933. καὶ C--------- καί
 934. μὴ D--------- μή
 935. καυχάσθω V3--PMD3S- καυχάομαι
 936. ὁ RA--NSM--- ὁ
 937. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 938. ἐν P--------- ἐν
 939. τῇ RA--DSF--- ὁ
 940. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 941. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 942. καὶ C--------- καί
 943. μὴ D--------- μή
 944. καυχάσθω V3--PMD3S- καυχάομαι
 945. ὁ RA--NSM--- ὁ
 946. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 947. ἐν P--------- ἐν
 948. τῷ RA--DSM--- ὁ
 949. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 950. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 951. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 952. ἢ C--------- ἤ
 953. ἐν P--------- ἐν
 954. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 955. καυχάσθω V3--PMD3S- καυχάομαι
 956. ὁ RA--NSM--- ὁ
 957. καυχώμενος V3--PMPNSM καυχάομαι
 958. συνίειν V7--PAN--- ἵημι συν
 959. καὶ C--------- καί
 960. γινώσκειν V1--PAN--- γιγνώσκω
 961. τὸν RA--ASM--- ὁ
 962. κύριον N2--ASM--- κύριος
 963. καὶ C--------- καί
 964. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 965. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 966. καὶ C--------- καί
 967. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 968. ἐν P--------- ἐν
 969. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 970. τῆς RA--GSF--- ὁ
 971. γῆς N1--GSF--- γῆ
 972. κύριος N2--NSM--- κύριος
 973. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 974. εἰς P--------- εἰς
 975. οὐρανοὺς N2--APM--- οὐρανός
 976. καὶ C--------- καί
 977. ἐβρόντησεν VAI-AAI3S- βροντάω
 978. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 979. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 980. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 981. γῆς N1--GSF--- γῆ
 982. καὶ C--------- καί
 983. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 984. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 985. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 986. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 987. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 988. καὶ C--------- καί
 989. ὑψώσει VF--FAI3S- ὑψόω
 990. κέρας N3T-ASN--- κέρας
 991. χριστοῦ A1--GSM--- χριστός
 992. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 993. 1Sam/K 2:11
 994. καὶ C--------- καί
 995. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 996. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 997. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 998. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 999. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1000. καὶ C--------- καί
 1001. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 1002. εἰς P--------- εἰς
 1003. Αρμαθαιμ N---AS---- Αρμαθαιμ
 1004. καὶ C--------- καί
 1005. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1006. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 1007. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1008. λειτουργῶν V2--PAPNSM λειτουργέω
 1009. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1010. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 1011. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1012. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1013. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 1014. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1015. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1016. 1Sam/K 2:12
 1017. καὶ C--------- καί
 1018. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1019. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1020. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 1021. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1022. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1023. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1024. λοιμοὶ A1A-NPM--- λοιμός
 1025. οὐκ D--------- οὐ
 1026. εἰδότες VB--AAPNPM εἰδότες
 1027. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1028. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1029. 1Sam/K 2:13
 1030. καὶ C--------- καί
 1031. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1032. δικαίωμα N3M-ASN--- δικαίωμα
 1033. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1034. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1035. παρὰ P--------- παρά
 1036. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1037. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1038. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1039. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1040. θύοντος V1--PAPGSM θύω
 1041. καὶ C--------- καί
 1042. ἤρχετο V1I-IMI3S- ἄρχω
 1043. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1044. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 1045. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1046. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1047. ὡς C--------- ὡς
 1048. ἂν X--------- ἄν
 1049. ἡψήθη VA--API3S- ἡψήθη
 1050. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1051. κρέας N3--ASN--- κρέας
 1052. καὶ C--------- καί
 1053. κρεάγρα N1A-NSF--- κρεάγρα
 1054. τριόδους A1--ASM--- τριόδους
 1055. ἐν P--------- ἐν
 1056. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1057. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1058. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1059. 1Sam/K 2:14
 1060. καὶ C--------- καί
 1061. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 1062. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1063. εἰς P--------- εἰς
 1064. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1065. λέβητα N3T-ASM--- λέβης
 1066. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1067. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 1068. ἢ C--------- ἤ
 1069. εἰς P--------- εἰς
 1070. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1071. χαλκίον N2N-ASN--- χαλκίον
 1072. ἢ C--------- ἤ
 1073. εἰς P--------- εἰς
 1074. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1075. κύθραν N1A-ASF--- κύθρα
 1076. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1077. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1078. ἐὰν C--------- ἐάν
 1079. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 1080. ἐν P--------- ἐν
 1081. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1082. κρεάγρᾳ N1A-DSF--- κρεάγρα
 1083. ἐλάμβανεν V1I-IAI3S- λαμβάνω
 1084. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 1085. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1086. ἱερεύς N3V-NSM--- ἱερεύς
 1087. κατὰ P--------- κατά
 1088. τάδε RD--NPN--- ὅδε
 1089. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 1090. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1091. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1092. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1093. ἐρχομένοις V1--PMPDPM ἔρχομαι
 1094. θῦσαι VA--AAN--- θύω
 1095. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1096. ἐν P--------- ἐν
 1097. Σηλωμ N---DS---- Σηλωμ
 1098. 1Sam/K 2:15
 1099. καὶ C--------- καί
 1100. πρὶν D--------- πρίν
 1101. θυμιαθῆναι VC--APN--- θυμιάω
 1102. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1103. στέαρ N3--ASN--- στέαρ
 1104. ἤρχετο V1I-IMI3S- ἄρχω
 1105. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1106. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 1107. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1108. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1109. καὶ C--------- καί
 1110. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 1111. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1112. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 1113. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1114. θύοντι V1--PAPDSM θύω
 1115. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 1116. κρέας N3--ASN--- κρέας
 1117. ὀπτῆσαι VA--AAN--- ὀπτάω
 1118. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1119. ἱερεῖ N3V-DSM--- ἱερεύς
 1120. καὶ C--------- καί
 1121. οὐ D--------- οὐ
 1122. μὴ D--------- μή
 1123. λάβω VB--AAS1S- λαμβάνω
 1124. παρὰ P--------- παρά
 1125. σοῦ RP--GS---- σύ
 1126. ἑφθὸν A1--ASM--- ἑφθός
 1127. ἐκ P--------- ἐκ
 1128. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1129. λέβητος N3T-GSM--- λέβης
 1130. 1Sam/K 2:16
 1131. καὶ C--------- καί
 1132. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 1133. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1134. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1135. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1136. θύων V1--PAPNSM θύω
 1137. θυμιαθήτω VC--APD3S- θυμιάω
 1138. πρῶτον A1--ASMS-- πρῶτος
 1139. ὡς C--------- ὡς
 1140. καθήκει V1--PAI3S- ἥκω κατα
 1141. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1142. στέαρ N3--ASN--- στέαρ
 1143. καὶ C--------- καί
 1144. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 1145. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 1146. ἐκ P--------- ἐκ
 1147. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1148. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1149. ἐπιθυμεῖ V2--PAI3S- θυμέω ἐπι
 1150. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1151. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 1152. σου RP--GS---- σύ
 1153. καὶ C--------- καί
 1154. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1155. οὐχί D--------- οὐ
 1156. ὅτι C--------- ὅτι
 1157. νῦν D--------- νῦν
 1158. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 1159. καὶ C--------- καί
 1160. ἐὰν C--------- ἐάν
 1161. μή D--------- μή
 1162. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 1163. κραταιῶς D--------- κραταιῶς
 1164. 1Sam/K 2:17
 1165. καὶ C--------- καί
 1166. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1167. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1168. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 1169. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1170. παιδαρίων N2N-GPN--- παιδάριον
 1171. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1172. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1173. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 1174. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1175. ὅτι C--------- ὅτι
 1176. ἠθέτουν V2I-IAI3P- ἀθετέω
 1177. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1178. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 1179. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1180. 1Sam/K 2:18
 1181. καὶ C--------- καί
 1182. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1183. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1184. λειτουργῶν V2--PAPNSM λειτουργέω
 1185. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1186. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1187. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 1188. περιεζωσμένον VMI-XAPNSN ζώννυμι περι
 1189. εφουδ N---ASN--- εφουδ
 1190. βαρ A---ASN--- βαρ
 1191. 1Sam/K 2:19
 1192. καὶ C--------- καί
 1193. διπλοΐδα N3D-ASF--- διπλοΐς
 1194. μικρὰν A1A-ASF--- μικρός
 1195. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1196. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1197. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1198. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 1199. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1200. καὶ C--------- καί
 1201. ἀνέφερεν V1I-IAI3S- φέρω ἀνα
 1202. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1203. ἐξ P--------- ἐκ
 1204. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1205. εἰς P--------- εἰς
 1206. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1207. ἐν P--------- ἐν
 1208. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1209. ἀναβαίνειν V1--PAN--- βαίνω ἀνα
 1210. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1211. μετὰ P--------- μετά
 1212. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1213. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 1214. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1215. θῦσαι VA--AAN--- θύω
 1216. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1217. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 1218. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1219. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1220. 1Sam/K 2:20
 1221. καὶ C--------- καί
 1222. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 1223. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 1224. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1225. Ελκανα N---ASM--- Ελκανα
 1226. καὶ C--------- καί
 1227. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1228. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1229. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1230. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1231. ἀποτείσαι VA--AAN--- τείνω ἀπο
 1232. σοι RP--DS---- σύ
 1233. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1234. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 1235. ἐκ P--------- ἐκ
 1236. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1237. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 1238. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 1239. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1240. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1241. χρέους N3E-GSN--- χρέους
 1242. οὗ RR--GSN--- ὅς
 1243. ἔχρησας VAI-AAI2S- χράομαι
 1244. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1245. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1246. καὶ C--------- καί
 1247. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 1248. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1249. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1250. εἰς P--------- εἰς
 1251. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1252. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1253. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1254. 1Sam/K 2:21
 1255. καὶ C--------- καί
 1256. ἐπεσκέψατο VAI-AMI3S- σκέπτομαι ἐπι
 1257. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1258. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1259. Ανναν N1A-ASF--- Ανναν
 1260. καὶ C--------- καί
 1261. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 1262. ἔτι D--------- ἔτι
 1263. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 1264. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1265. καὶ C--------- καί
 1266. δύο M--------- δύο
 1267. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 1268. καὶ C--------- καί
 1269. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 1270. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1271. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 1272. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1273. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1274. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1275. 1Sam/K 2:22
 1276. καὶ C--------- καί
 1277. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 1278. πρεσβύτης N1M-NSM--- πρεσβύτης
 1279. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1280. καὶ C--------- καί
 1281. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 1282. ἃ RR--APN--- ὅς
 1283. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 1284. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1285. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1286. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1287. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1288. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1289. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1290. 1Sam/K 2:23
 1291. καὶ C--------- καί
 1292. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1293. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1294. ἵνα C--------- ἵνα
 1295. τί RI--ASN--- τίς
 1296. ποιεῖτε V2--PAI2P- ποιέω
 1297. κατὰ P--------- κατά
 1298. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1299. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 1300. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1301. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1302. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1303. ἀκούω V1--PAI1S- ἀκούω
 1304. ἐκ P--------- ἐκ
 1305. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 1306. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1307. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1308. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1309. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1310. 1Sam/K 2:24
 1311. μή D--------- μή
 1312. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 1313. ὅτι C--------- ὅτι
 1314. οὐκ D--------- οὐ
 1315. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 1316. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1317. ἀκοή N1--NSF--- ἀκοή
 1318. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1319. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1320. ἀκούω V1--PAI1S- ἀκούω
 1321. μὴ D--------- μή
 1322. ποιεῖτε V2--PAI2P- ποιέω
 1323. οὕτως D--------- οὕτως
 1324. ὅτι C--------- ὅτι
 1325. οὐκ D--------- οὐ
 1326. ἀγαθαὶ A1--NPF--- ἀγαθός
 1327. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1328. ἀκοαί N1--NPF--- ἀκοή
 1329. ἃς RR--APF--- ὅς
 1330. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1331. ἀκούω V1--PAI1S- ἀκούω
 1332. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1333. μὴ D--------- μή
 1334. δουλεύειν V1--PAN--- δουλεύω
 1335. λαὸν N2--ASM--- λαός
 1336. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1337. 1Sam/K 2:25
 1338. ἐὰν C--------- ἐάν
 1339. ἁμαρτάνων V1--PAPNSM ἁμαρτάνω
 1340. ἁμάρτῃ VB--AAS3S- ἁμαρτάνω
 1341. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1342. εἰς P--------- εἰς
 1343. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1344. καὶ C--------- καί
 1345. προσεύξονται VF--FMI3P- εὔχομαι προς
 1346. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1347. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1348. πρὸς P--------- πρός
 1349. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1350. καὶ C--------- καί
 1351. ἐὰν C--------- ἐάν
 1352. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1353. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1354. ἁμάρτῃ VB--AAS3S- ἁμαρτάνω
 1355. τίς RI--ASN--- τίς
 1356. προσεύξεται VF--FMI3S- εὔχομαι προς
 1357. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1358. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1359. καὶ C--------- καί
 1360. οὐκ D--------- οὐ
 1361. ἤκουον V1I-IAI3P- ἀκούω
 1362. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1363. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1364. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1365. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1366. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1367. ὅτι C--------- ὅτι
 1368. βουλόμενος V1--PMPNSM βούλομαι
 1369. ἐβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 1370. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1371. διαφθεῖραι VA--AAN--- φθείρω δια
 1372. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1373. 1Sam/K 2:26
 1374. καὶ C--------- καί
 1375. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1376. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 1377. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1378. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 1379. καὶ C--------- καί
 1380. ἐμεγαλύνετο V1I-IMI3S- μεγαλύνω
 1381. καὶ C--------- καί
 1382. ἀγαθὸν A1--ASM--- ἀγαθός
 1383. καὶ C--------- καί
 1384. μετὰ P--------- μετά
 1385. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1386. καὶ C--------- καί
 1387. μετὰ P--------- μετά
 1388. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1389. 1Sam/K 2:27
 1390. καὶ C--------- καί
 1391. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1392. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1393. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1394. πρὸς P--------- πρός
 1395. Ηλι N---ASM--- Ηλι
 1396. καὶ C--------- καί
 1397. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1398. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1399. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1400. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1401. ἀποκαλυφθεὶς VV--APPNSM καλύπτω ἀπο
 1402. ἀπεκαλύφθην VVI-AMI1S- καλύπτω ἀπο
 1403. πρὸς P--------- πρός
 1404. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1405. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1406. σου RP--GS---- σύ
 1407. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 1408. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1409. ἐν P--------- ἐν
 1410. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1411. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 1412. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 1413. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1414. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1415. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 1416. 1Sam/K 2:28
 1417. καὶ C--------- καί
 1418. ἐξελεξάμην VAI-AMI1S- λέγω ἐκ
 1419. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1420. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1421. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1422. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1423. σου RP--GS---- σύ
 1424. ἐκ P--------- ἐκ
 1425. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 1426. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1427. σκήπτρων N2N-GPN--- σκῆπτρον
 1428. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1429. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1430. ἱερατεύειν V1--PAN--- ἱερατεύω
 1431. καὶ C--------- καί
 1432. ἀναβαίνειν V1--PAN--- βαίνω ἀνα
 1433. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1434. θυσιαστήριόν N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 1435. μου RP--GS---- ἐγώ
 1436. καὶ C--------- καί
 1437. θυμιᾶν V1--PAN--- θυμιάζω
 1438. θυμίαμα N3M-ASN--- θυμίαμα
 1439. καὶ C--------- καί
 1440. αἴρειν V1--PAN--- αἴρω
 1441. εφουδ N---ASN--- εφουδ
 1442. καὶ C--------- καί
 1443. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 1444. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1445. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1446. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1447. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1448. σου RP--GS---- σύ
 1449. τὰ RA--APN--- ὁ
 1450. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1451. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1452. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 1453. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1454. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1455. εἰς P--------- εἰς
 1456. βρῶσιν N3I-ASF--- βρῶσις
 1457. 1Sam/K 2:29
 1458. καὶ C--------- καί
 1459. ἵνα C--------- ἵνα
 1460. τί RI--ASN--- τίς
 1461. ἐπέβλεψας VAI-AAI2S- βλέπω ἐπι
 1462. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1463. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1464. θυμίαμά N3M-ASN--- θυμίαμα
 1465. μου RP--GS---- ἐγώ
 1466. καὶ C--------- καί
 1467. εἰς P--------- εἰς
 1468. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1469. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 1470. μου RP--GS---- ἐγώ
 1471. ἀναιδεῖ A3H-DSM--- ἀναιδής
 1472. ὀφθαλμῷ N2--DSM--- ὀφθαλμός
 1473. καὶ C--------- καί
 1474. ἐδόξασας VAI-AAI2S- δοξάζω
 1475. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1476. υἱούς N2--APM--- υἱός
 1477. σου RP--GS---- σύ
 1478. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1479. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 1480. ἐνευλογεῖσθαι V2--PMN--- εὐλογέω ἐν
 1481. ἀπαρχῆς N1--GSF--- ἀπαρχή
 1482. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1483. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 1484. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1485. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 1486. μου RP--GS---- ἐγώ
 1487. 1Sam/K 2:30
 1488. διὰ P--------- διά
 1489. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1490. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1491. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1492. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1493. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1494. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1495. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1496. εἶπα VBI-AAI1S- εἶπον
 1497. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1498. οἶκός N2--NSM--- οἶκος
 1499. σου RP--GS---- σύ
 1500. καὶ C--------- καί
 1501. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1502. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1503. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1504. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1505. σου RP--GS---- σύ
 1506. διελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι δια
 1507. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 1508. μου RP--GS---- ἐγώ
 1509. ἕως P--------- ἕως
 1510. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1511. καὶ C--------- καί
 1512. νῦν D--------- νῦν
 1513. φησιν V6--PAI3S- φημί
 1514. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1515. μηδαμῶς D--------- μηδαμῶς
 1516. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 1517. ὅτι C--------- ὅτι
 1518. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1519. ἢ C--------- ἤ
 1520. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1521. δοξάζοντάς V1--PAPAPM δοξάζω
 1522. με RP--AS---- ἐγώ
 1523. δοξάσω VF--FAI1S- δοξάζω
 1524. καὶ C--------- καί
 1525. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1526. ἐξουθενῶν V2--PAPNSM οὑθενέω ἐκ
 1527. με RP--AS---- ἐγώ
 1528. ἀτιμωθήσεται VC--FPI3S- ἀτιμόω
 1529. 1Sam/K 2:31
 1530. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1531. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 1532. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 1533. καὶ C--------- καί
 1534. ἐξολεθρεύσω VA--AAS1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 1535. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1536. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 1537. σου RP--GS---- σύ
 1538. καὶ C--------- καί
 1539. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1540. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 1541. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1542. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1543. σου RP--GS---- σύ
 1544. 1Sam/K 2:32
 1545. καὶ C--------- καί
 1546. οὐκ D--------- οὐ
 1547. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1548. σου RP--GS---- σύ
 1549. πρεσβύτης N1M-NSM--- πρεσβύτης
 1550. ἐν P--------- ἐν
 1551. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1552. μου RP--GS---- ἐγώ
 1553. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1554. τὰς RA--APF--- ὁ
 1555. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1556. 1Sam/K 2:33
 1557. καὶ C--------- καί
 1558. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1559. οὐκ D--------- οὐ
 1560. ἐξολεθρεύσω VA--AAS1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 1561. σοι RP--DS---- σύ
 1562. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1563. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1564. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 1565. μου RP--GS---- ἐγώ
 1566. ἐκλιπεῖν VB--AAN--- λείπω ἐκ
 1567. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1568. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1569. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1570. καὶ C--------- καί
 1571. καταρρεῖν V2--PAN--- ῥέω κατα
 1572. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1573. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 1574. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1575. καὶ C--------- καί
 1576. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1577. περισσεύων V1--PAPNSM περισσεύω
 1578. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1579. σου RP--GS---- σύ
 1580. πεσοῦνται VF2-FMI3P- πίπτω
 1581. ἐν P--------- ἐν
 1582. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 1583. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 1584. 1Sam/K 2:34
 1585. καὶ C--------- καί
 1586. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 1587. σοι RP--DS---- σύ
 1588. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1589. σημεῖον N2N-NSN--- σημεῖον
 1590. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1591. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 1592. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1593. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1594. δύο M--------- δύο
 1595. υἱούς N2--APM--- υἱός
 1596. σου RP--GS---- σύ
 1597. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1598. Οφνι N---ASM--- Οφνι
 1599. καὶ C--------- καί
 1600. Φινεες N---ASM--- Φινεες
 1601. ἐν P--------- ἐν
 1602. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1603. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 1604. ἀποθανοῦνται VF2-FMI3P- θνήσκω ἀπο
 1605. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 1606. 1Sam/K 2:35
 1607. καὶ C--------- καί
 1608. ἀναστήσω VA--AAS1S- ἵστημι ἀνα
 1609. ἐμαυτῷ RD--DSM--- ἐμαυτοῦ
 1610. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 1611. πιστόν A1--ASM--- πιστός
 1612. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1613. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1614. τὰ RA--APN--- ὁ
 1615. ἐν P--------- ἐν
 1616. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1617. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 1618. μου RP--GS---- ἐγώ
 1619. καὶ C--------- καί
 1620. τὰ RA--APN--- ὁ
 1621. ἐν P--------- ἐν
 1622. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1623. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1624. μου RP--GS---- ἐγώ
 1625. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 1626. καὶ C--------- καί
 1627. οἰκοδομήσω VF--FAI1S- οἰκοδομέω
 1628. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1629. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1630. πιστόν A1--ASM--- πιστός
 1631. καὶ C--------- καί
 1632. διελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι δια
 1633. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1634. χριστοῦ A1--GSM--- χριστός
 1635. μου RP--GS---- ἐγώ
 1636. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1637. τὰς RA--APF--- ὁ
 1638. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1639. 1Sam/K 2:36
 1640. καὶ C--------- καί
 1641. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1642. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1643. περισσεύων V1--PAPNSM περισσεύω
 1644. ἐν P--------- ἐν
 1645. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1646. σου RP--GS---- σύ
 1647. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 1648. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 1649. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1650. ὀβολοῦ N2--GSM--- ὀβολός
 1651. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 1652. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1653. παράρριψόν VA--AAD2S- ῥίπτω παρα
 1654. με RP--AS---- ἐγώ
 1655. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1656. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1657. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1658. ἱερατειῶν N3V-GPF--- ἱερατεύς
 1659. σου RP--GS---- σύ
 1660. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 1661. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 1662. 1Sam/K 3:1
 1663. καὶ C--------- καί
 1664. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1665. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 1666. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1667. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1668. λειτουργῶν V2--PAPNSM λειτουργέω
 1669. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1670. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1671. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1672. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 1673. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1674. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 1675. καὶ C--------- καί
 1676. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 1677. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1678. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1679. τίμιον A1A-ASM--- τίμιος
 1680. ἐν P--------- ἐν
 1681. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1682. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1683. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 1684. οὐκ D--------- οὐ
 1685. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1686. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 1687. διαστέλλουσα V1--PAPNSF στέλλω δια
 1688. 1Sam/K 3:2
 1689. καὶ C--------- καί
 1690. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1691. ἐν P--------- ἐν
 1692. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1693. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1694. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1695. καὶ C--------- καί
 1696. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 1697. ἐκάθευδεν VAI-AAI3S- εὕδω κατα
 1698. ἐν P--------- ἐν
 1699. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1700. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 1701. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1702. καὶ C--------- καί
 1703. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1704. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1705. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1706. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 1707. βαρύνεσθαι V1--PMN--- βαρύνω
 1708. καὶ C--------- καί
 1709. οὐκ D--------- οὐ
 1710. ἠδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 1711. βλέπειν V1--PAN--- βλέπω
 1712. 1Sam/K 3:3
 1713. καὶ C--------- καί
 1714. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1715. λύχνος N2--NSM--- λύχνος
 1716. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1717. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1718. πρὶν D--------- πρίν
 1719. ἐπισκευασθῆναι VS--APN--- σκευάζω ἐπι
 1720. καὶ C--------- καί
 1721. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1722. ἐκάθευδεν VAI-AAI3S- εὕδω κατα
 1723. ἐν P--------- ἐν
 1724. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1725. ναῷ N2--DSM--- ναός
 1726. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1727. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1728. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 1729. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1730. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1731. 1Sam/K 3:4
 1732. καὶ C--------- καί
 1733. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1734. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1735. Σαμουηλ N---VSM--- Σαμουηλ
 1736. Σαμουηλ N---VSM--- Σαμουηλ
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1739. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1740. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1741. 1Sam/K 3:5
 1742. καὶ C--------- καί
 1743. ἔδραμεν VBI-AAI3S- τρέχω
 1744. πρὸς P--------- πρός
 1745. Ηλι N---ASM--- Ηλι
 1746. καὶ C--------- καί
 1747. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1748. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1749. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1750. ὅτι C--------- ὅτι
 1751. κέκληκάς VX--XAI2S- καλέω
 1752. με RP--AS---- ἐγώ
 1753. καὶ C--------- καί
 1754. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1755. οὐ D--------- οὐ
 1756. κέκληκά VX--XAI1S- καλέω
 1757. σε RP--AS---- σύ
 1758. ἀνάστρεφε V1--PAD2S- στρέφω ἀνα
 1759. κάθευδε V1--PAD2S- εὕδω κατα
 1760. καὶ C--------- καί
 1761. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 1762. καὶ C--------- καί
 1763. ἐκάθευδεν VAI-AAI3S- εὕδω κατα
 1764. 1Sam/K 3:6
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 1767. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1768. καὶ C--------- καί
 1769. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1770. Σαμουηλ N---VSM--- Σαμουηλ
 1771. Σαμουηλ N---VSM--- Σαμουηλ
 1772. καὶ C--------- καί
 1773. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1774. πρὸς P--------- πρός
 1775. Ηλι N---ASM--- Ηλι
 1776. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1777. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1780. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1781. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1782. ὅτι C--------- ὅτι
 1783. κέκληκάς VX--XAI2S- καλέω
 1784. με RP--AS---- ἐγώ
 1785. καὶ C--------- καί
 1786. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1787. οὐ D--------- οὐ
 1788. κέκληκά VX--XAI1S- καλέω
 1789. σε RP--AS---- σύ
 1790. ἀνάστρεφε V1--PAD2S- στρέφω ἀνα
 1791. κάθευδε V1--PAD2S- εὕδω κατα
 1792. 1Sam/K 3:7
 1793. καὶ C--------- καί
 1794. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1795. πρὶν D--------- πρίν
 1796. ἢ C--------- ἤ
 1797. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 1798. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1799. καὶ C--------- καί
 1800. ἀποκαλυφθῆναι VP--APN--- καλύπτω ἀπο
 1801. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1802. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 1803. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1804. 1Sam/K 3:8
 1805. καὶ C--------- καί
 1806. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 1807. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1808. καλέσαι VA--AAN--- καλέω
 1809. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 1810. ἐν P--------- ἐν
 1811. τρίτῳ A1--DSM--- τρίτος
 1812. καὶ C--------- καί
 1813. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 1814. καὶ C--------- καί
 1815. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1816. πρὸς P--------- πρός
 1817. Ηλι N---ASM--- Ηλι
 1818. καὶ C--------- καί
 1819. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1820. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1821. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1822. ὅτι C--------- ὅτι
 1823. κέκληκάς VX--XAI2S- καλέω
 1824. με RP--AS---- ἐγώ
 1825. καὶ C--------- καί
 1826. ἐσοφίσατο VAI-AMI3S- σοφίζω
 1827. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 1828. ὅτι C--------- ὅτι
 1829. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1830. κέκληκεν VX--XAI3S- καλέω
 1831. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1832. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 1833. 1Sam/K 3:9
 1834. καὶ C--------- καί
 1835. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1836. ἀνάστρεφε V1--PAD2S- στρέφω ἀνα
 1837. κάθευδε V1--PAD2S- εὕδω κατα
 1838. τέκνον N2N-NSN--- τέκνον
 1839. καὶ C--------- καί
 1840. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1841. ἐὰν C--------- ἐάν
 1842. καλέσῃ VA--AAS3S- καλέω
 1843. σε RP--AS---- σύ
 1844. καὶ C--------- καί
 1845. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1846. λάλει V2--PAD2S- λαλέω
 1847. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1848. ὅτι C--------- ὅτι
 1849. ἀκούει V1--PAI3S- ἀκούω
 1850. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1851. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 1852. σου RP--GS---- σύ
 1853. καὶ C--------- καί
 1854. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1855. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1856. καὶ C--------- καί
 1857. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 1858. ἐν P--------- ἐν
 1859. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1860. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 1861. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1862. 1Sam/K 3:10
 1863. καὶ C--------- καί
 1864. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1865. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1866. καὶ C--------- καί
 1867. κατέστη VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 1868. καὶ C--------- καί
 1869. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1870. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1871. ὡς C--------- ὡς
 1872. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 1873. καὶ C--------- καί
 1874. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 1875. καὶ C--------- καί
 1876. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1877. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1878. λάλει V2--PAD2S- λαλέω
 1879. ὅτι C--------- ὅτι
 1880. ἀκούει V1--PAI3S- ἀκούω
 1881. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1882. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 1883. σου RP--GS---- σύ
 1884. 1Sam/K 3:11
 1885. καὶ C--------- καί
 1886. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1887. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1888. πρὸς P--------- πρός
 1889. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 1890. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1891. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1892. ποιῶ V2--PAI1S- ποιέω
 1893. τὰ RA--APN--- ὁ
 1894. ῥήματά N3M-APN--- ῥῆμα
 1895. μου RP--GS---- ἐγώ
 1896. ἐν P--------- ἐν
 1897. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1898. ὥστε C--------- ὥστε
 1899. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1900. ἀκούοντος V1--PAPGSM ἀκούω
 1901. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1902. ἠχήσει VF--FAI3S- ἠχέω
 1903. ἀμφότερα A1A-APN--- ἀμφότεροι
 1904. τὰ RA--APN--- ὁ
 1905. ὦτα N3T-ASN--- οὖς
 1906. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1907. 1Sam/K 3:12
 1908. ἐν P--------- ἐν
 1909. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1910. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1911. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1912. ἐπεγερῶ VF2-FAI1S- ἐγείρω ἐπι
 1913. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1914. Ηλι N---ASM--- Ηλι
 1915. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1916. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1917. ἐλάλησα VAI-AAI1S- λαλέω
 1918. εἰς P--------- εἰς
 1919. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1920. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1921. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1922. ἄρξομαι VF--FMI1S- ἄρχω
 1923. καὶ C--------- καί
 1924. ἐπιτελέσω VF--FAI1S- τελέω ἐπι
 1925. 1Sam/K 3:13
 1926. καὶ C--------- καί
 1927. ἀνήγγελκα VXI-XAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 1928. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1929. ὅτι C--------- ὅτι
 1930. ἐκδικῶ V2--PAI1S- δικέω ἐκ
 1931. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1932. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1933. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1934. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1935. ἕως P--------- ἕως
 1936. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1937. ἐν P--------- ἐν
 1938. ἀδικίαις N1A-DPF--- ἀδικία
 1939. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1940. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1941. ὅτι C--------- ὅτι
 1942. κακολογοῦντες V2--PAPNPM κακολογέω
 1943. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1944. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1945. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1946. καὶ C--------- καί
 1947. οὐκ D--------- οὐ
 1948. ἐνουθέτει V2I-IAI3S- νουθετέω
 1949. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1950. καὶ C--------- καί
 1951. οὐδ' C--------- οὐδέ
 1952. οὕτως D--------- οὕτως
 1953. 1Sam/K 3:14
 1954. ὤμοσα VAI-AAI1S- ὄμνυμι
 1955. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1956. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1957. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 1958. εἰ X--------- εἰ
 1959. ἐξιλασθήσεται VC--FPI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 1960. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 1961. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1962. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 1963. ἐν P--------- ἐν
 1964. θυμιάματι N3M-DSN--- θυμίαμα
 1965. καὶ C--------- καί
 1966. ἐν P--------- ἐν
 1967. θυσίαις N1A-DPF--- θυσία
 1968. ἕως P--------- ἕως
 1969. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1970. 1Sam/K 3:15
 1971. καὶ C--------- καί
 1972. κοιμᾶται V3--PMI3S- κοιμάω
 1973. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1974. ἕως P--------- ἕως
 1975. πρωὶ D--------- πρωΐ
 1976. καὶ C--------- καί
 1977. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 1978. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1979. πρωὶ D--------- πρωΐ
 1980. καὶ C--------- καί
 1981. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 1982. τὰς RA--APF--- ὁ
 1983. θύρας N1A-APF--- θύρα
 1984. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1985. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1986. καὶ C--------- καί
 1987. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 1988. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 1989. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 1990. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1991. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 1992. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1993. Ηλι N---DSM--- Ηλι
 1994. 1Sam/K 3:16
 1995. καὶ C--------- καί
 1996. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1997. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 1998. πρὸς P--------- πρός
 1999. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 2000. Σαμουηλ N---VSM--- Σαμουηλ
 2001. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 2002. καὶ C--------- καί
 2003. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2004. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2005. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 2006. 1Sam/K 3:17
 2007. καὶ C--------- καί
 2008. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2009. τί RI--ASN--- τίς
 2010. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2011. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2012. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2013. λαληθὲν VC--APPASN λαλέω
 2014. πρὸς P--------- πρός
 2015. σέ RP--AS---- σύ
 2016. μὴ D--------- μή
 2017. δὴ X--------- δή
 2018. κρύψῃς VA--AAS2S- κρύπτω
 2019. ἀπ' P--------- ἀπό
 2020. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2021. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2022. ποιήσαι VA--AAN--- ποιέω
 2023. σοι RP--DS---- σύ
 2024. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2025. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2026. καὶ C--------- καί
 2027. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2028. προσθείη VE--AAO3S- τίθημι προς
 2029. ἐὰν C--------- ἐάν
 2030. κρύψῃς VA--AAS2S- κρύπτω
 2031. ἀπ' P--------- ἀπό
 2032. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2033. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2034. ἐκ P--------- ἐκ
 2035. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2036. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2037. λόγων N2--GPM--- λόγος
 2038. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2039. λαληθέντων VC--APPGPM λαλέω
 2040. σοι RP--DS---- σύ
 2041. ἐν P--------- ἐν
 2042. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2043. ὠσίν N3T-DPN--- οὖς
 2044. σου RP--GS---- σύ
 2045. 1Sam/K 3:18
 2046. καὶ C--------- καί
 2047. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2048. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 2049. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2050. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2051. λόγους N2--APM--- λόγος
 2052. καὶ C--------- καί
 2053. οὐκ D--------- οὐ
 2054. ἔκρυψεν VAI-AAI3S- κρύπτω
 2055. ἀπ' P--------- ἀπό
 2056. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2057. καὶ C--------- καί
 2058. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2059. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 2060. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2061. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 2062. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2063. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 2064. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2065. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2066. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 2067. 1Sam/K 3:19
 2068. καὶ C--------- καί
 2069. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 2070. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 2071. καὶ C--------- καί
 2072. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2073. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2074. μετ' P--------- μετά
 2075. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2076. καὶ C--------- καί
 2077. οὐκ D--------- οὐ
 2078. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2079. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2080. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2081. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2082. λόγων N2--GPM--- λόγος
 2083. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2084. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2085. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2086. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2087. 1Sam/K 3:20
 2088. καὶ C--------- καί
 2089. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 2090. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2091. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2092. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2093. Δαν N---GSM--- Δαν
 2094. καὶ C--------- καί
 2095. ἕως P--------- ἕως
 2096. Βηρσαβεε N---GSM--- Βηρσαβεε
 2097. ὅτι C--------- ὅτι
 2098. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 2099. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 2100. εἰς P--------- εἰς
 2101. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 2102. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2103. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2104. 1Sam/K 3:21
 2105. καὶ C--------- καί
 2106. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 2107. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2108. δηλωθῆναι VC--APN--- δηλόω
 2109. ἐν P--------- ἐν
 2110. Σηλωμ N---DS---- Σηλωμ
 2111. ὅτι C--------- ὅτι
 2112. ἀπεκαλύφθη VVI-API3S- καλύπτω ἀπο
 2113. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2114. πρὸς P--------- πρός
 2115. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 2116. καὶ C--------- καί
 2117. ἐπιστεύθη VCI-API3S- πιστεύω
 2118. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 2119. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 2120. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 2121. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2122. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2123. εἰς P--------- εἰς
 2124. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2125. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2126. ἀπ' P--------- ἀπό
 2127. ἄκρων A1A-GPM--- ἄκρος
 2128. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2129. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2130. καὶ C--------- καί
 2131. ἕως P--------- ἕως
 2132. ἄκρων A1A-GPM--- ἄκρος
 2133. καὶ C--------- καί
 2134. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 2135. πρεσβύτης N1M-NSM--- πρεσβύτης
 2136. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2137. καὶ C--------- καί
 2138. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2139. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2140. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2141. πορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι
 2142. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 2143. καὶ C--------- καί
 2144. πονηρὰ A1A-NSF--- πονηρός
 2145. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2146. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 2147. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2148. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2149. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2150. 1Sam/K 4:1
 2151. καὶ C--------- καί
 2152. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2153. ἐν P--------- ἐν
 2154. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2155. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 2156. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 2157. καὶ C--------- καί
 2158. συναθροίζονται V1--PMI3P- ἀθροίζω συν
 2159. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2160. εἰς P--------- εἰς
 2161. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2162. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2163. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2164. καὶ C--------- καί
 2165. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2166. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2167. εἰς P--------- εἰς
 2168. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 2169. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2170. εἰς P--------- εἰς
 2171. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2172. καὶ C--------- καί
 2173. παρεμβάλλουσιν V1--PAI3P- βάλλω παρα ἐν
 2174. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2175. Αβενεζερ N---ASM--- Αβενεζερ
 2176. καὶ C--------- καί
 2177. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2178. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2179. παρεμβάλλουσιν V1--PAI3P- βάλλω παρα ἐν
 2180. ἐν P--------- ἐν
 2181. Αφεκ N---DS---- Αφεκ
 2182. 1Sam/K 4:2
 2183. καὶ C--------- καί
 2184. παρατάσσονται V1--PMI3P- τάσσω παρα
 2185. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2186. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2187. εἰς P--------- εἰς
 2188. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2189. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2190. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2191. καὶ C--------- καί
 2192. ἔκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω
 2193. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2194. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 2195. καὶ C--------- καί
 2196. ἔπταισεν VAI-AAI3S- πταίω
 2197. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2198. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2199. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2200. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 2201. καὶ C--------- καί
 2202. ἐπλήγησαν VDI-API3P- πλήσσω
 2203. ἐν P--------- ἐν
 2204. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2205. παρατάξει N3I-DSF--- παράταξις
 2206. ἐν P--------- ἐν
 2207. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 2208. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 2209. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2210. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2211. 1Sam/K 4:3
 2212. καὶ C--------- καί
 2213. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2214. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2215. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2216. εἰς P--------- εἰς
 2217. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2218. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 2219. καὶ C--------- καί
 2220. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2221. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2222. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 2223. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2224. κατὰ P--------- κατά
 2225. τί RI--ASN--- τίς
 2226. ἔπταισεν VAI-AAI3S- πταίω
 2227. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2228. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2229. σήμερον D--------- σήμερον
 2230. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2231. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 2232. λάβωμεν VB--AAS1P- λαμβάνω
 2233. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2234. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 2235. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2236. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2237. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2238. ἐκ P--------- ἐκ
 2239. Σηλωμ N---GS---- Σηλωμ
 2240. καὶ C--------- καί
 2241. ἐξελθέτω VB--AAD3S- ἔρχομαι ἐκ
 2242. ἐν P--------- ἐν
 2243. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2244. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2245. καὶ C--------- καί
 2246. σώσει VF--FAI3S- σώζω
 2247. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2248. ἐκ P--------- ἐκ
 2249. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2250. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2251. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2252. 1Sam/K 4:4
 2253. καὶ C--------- καί
 2254. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2255. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2256. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2257. εἰς P--------- εἰς
 2258. Σηλωμ N---AS---- Σηλωμ
 2259. καὶ C--------- καί
 2260. αἴρουσιν V1--PAI3P- αἴρω
 2261. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 2262. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2263. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 2264. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2265. καθημένου V5--PMPGSM ἧμαι κατα
 2266. χερουβιμ N---A----- χερουβιμ
 2267. καὶ C--------- καί
 2268. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 2269. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2270. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2271. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 2272. μετὰ P--------- μετά
 2273. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2274. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2275. Οφνι N---NSM--- Οφνι
 2276. καὶ C--------- καί
 2277. Φινεες N---NSM--- Φινεες
 2278. 1Sam/K 4:5
 2279. καὶ C--------- καί
 2280. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2281. ὡς C--------- ὡς
 2282. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2283. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2284. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2285. εἰς P--------- εἰς
 2286. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2287. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 2288. καὶ C--------- καί
 2289. ἀνέκραξεν VAI-AAI3S- κράζω ἀνα
 2290. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2291. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2292. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 2293. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 2294. καὶ C--------- καί
 2295. ἤχησεν VA--AAI3S- ἠχέω
 2296. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2297. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2298. 1Sam/K 4:6
 2299. καὶ C--------- καί
 2300. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 2301. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2302. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2303. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2304. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 2305. καὶ C--------- καί
 2306. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 2307. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2308. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2309. τίς RI--ASN--- τίς
 2310. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2311. κραυγὴ N1--NSF--- κραυγή
 2312. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2313. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 2314. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 2315. ἐν P--------- ἐν
 2316. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 2317. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2318. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 2319. καὶ C--------- καί
 2320. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 2321. ὅτι C--------- ὅτι
 2322. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2323. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2324. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 2325. εἰς P--------- εἰς
 2326. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2327. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 2328. 1Sam/K 4:7
 2329. καὶ C--------- καί
 2330. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 2331. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2332. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2333. καὶ C--------- καί
 2334. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 2335. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2336. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2337. θεοὶ N2--NPM--- θεός
 2338. ἥκασιν V1--PAI3P- ἥκω
 2339. πρὸς P--------- πρός
 2340. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2341. εἰς P--------- εἰς
 2342. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2343. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 2344. οὐαὶ I--------- οὐαί
 2345. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2346. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 2347. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2348. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2349. σήμερον D--------- σήμερον
 2350. ὅτι C--------- ὅτι
 2351. οὐ D--------- οὐ
 2352. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 2353. τοιαύτη A1--NSF--- τοιοῦτος
 2354. ἐχθὲς D--------- χθές
 2355. καὶ C--------- καί
 2356. τρίτην A1--ASF--- τρίτος
 2357. 1Sam/K 4:8
 2358. οὐαὶ I--------- οὐαί
 2359. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2360. τίς RI--NSM--- τίς
 2361. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 2362. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2363. ἐκ P--------- ἐκ
 2364. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2365. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2366. θεῶν N2--GPM--- θεός
 2367. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2368. στερεῶν A1A-GPM--- στερεός
 2369. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2370. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2371. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2372. θεοὶ N2--NPM--- θεός
 2373. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2374. πατάξαντες VA--AAPNPM πατάσσω
 2375. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2376. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 2377. ἐν P--------- ἐν
 2378. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2379. πληγῇ N1--DSF--- πληγή
 2380. καὶ C--------- καί
 2381. ἐν P--------- ἐν
 2382. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2383. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 2384. 1Sam/K 4:9
 2385. κραταιοῦσθε V4--PMD2P- κραταιόω
 2386. καὶ C--------- καί
 2387. γίνεσθε V1--PMD2P- γίγνομαι
 2388. εἰς P--------- εἰς
 2389. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2390. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2391. μήποτε D--------- μήποτε
 2392. δουλεύσητε VA--AAS2P- δουλεύω
 2393. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2394. Εβραίοις N2--DPM--- Εβραῖος
 2395. καθὼς D--------- καθώς
 2396. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 2397. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2398. καὶ C--------- καί
 2399. ἔσεσθε VF--FMI2P- εἰμί
 2400. εἰς P--------- εἰς
 2401. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2402. καὶ C--------- καί
 2403. πολεμήσατε VA--AAD2P- πολεμέω
 2404. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2405. 1Sam/K 4:10
 2406. καὶ C--------- καί
 2407. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 2408. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2409. καὶ C--------- καί
 2410. πταίει V1--PAI3S- πταίω
 2411. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2412. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2413. καὶ C--------- καί
 2414. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 2415. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2416. εἰς P--------- εἰς
 2417. σκήνωμα N3M-ASN--- σκήνωμα
 2418. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2419. καὶ C--------- καί
 2420. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2421. πληγὴ N1--NSF--- πληγή
 2422. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 2423. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2424. καὶ C--------- καί
 2425. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 2426. ἐξ P--------- ἐκ
 2427. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2428. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 2429. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2430. ταγμάτων N3M-GPN--- τάγμα
 2431. 1Sam/K 4:11
 2432. καὶ C--------- καί
 2433. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2434. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2435. ἐλήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω
 2436. καὶ C--------- καί
 2437. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 2438. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2439. Ηλι N---GSM--- Ηλι
 2440. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 2441. Οφνι N---ASM--- Οφνι
 2442. καὶ C--------- καί
 2443. Φινεες N---ASM--- Φινεες
 2444. 1Sam/K 4:12
 2445. καὶ C--------- καί
 2446. ἔδραμεν VBI-AAI3S- τρέχω
 2447. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2448. Ιεμιναῖος N2--NSM--- Ιεμιναῖος
 2449. ἐκ P--------- ἐκ
 2450. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2451. παρατάξεως N3I-GSF--- παράταξις
 2452. καὶ C--------- καί
 2453. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2454. εἰς P--------- εἰς
 2455. Σηλωμ N---AS---- Σηλωμ
 2456. ἐν P--------- ἐν
 2457. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2458. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2459. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2460. καὶ C--------- καί
 2461. τὰ RA--APN--- ὁ
 2462. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 2463. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2464. διερρηγότα VKI-XAPAPN ῥήγνυμι δια
 2465. καὶ C--------- καί
 2466. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2467. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2468. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2469. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 2470. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2471. 1Sam/K 4:13
 2472. καὶ C--------- καί
 2473. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2474. καὶ C--------- καί
 2475. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2476. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 2477. ἐκάθητο V1I-IAI3S- κάθημαι
 2478. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2479. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2480. δίφρου N2--GSM--- δίφρος
 2481. παρὰ P--------- παρά
 2482. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2483. πύλην N1--ASF--- πύλη
 2484. σκοπεύων V1--PAPNSM σκοπεύω
 2485. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2486. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 2487. ὅτι C--------- ὅτι
 2488. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2489. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2490. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 2491. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2492. ἐξεστηκυῖα VXI-XAPNSF ἵστημι ἐκ
 2493. περὶ P--------- περί
 2494. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2495. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2496. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2497. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2498. καὶ C--------- καί
 2499. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2500. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2501. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2502. εἰς P--------- εἰς
 2503. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2504. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2505. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 2506. καὶ C--------- καί
 2507. ἀνεβόησεν VAI-AAI3S- βοάω ἀνα
 2508. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2509. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 2510. 1Sam/K 4:14
 2511. καὶ C--------- καί
 2512. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 2513. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 2514. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2515. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2516. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2517. βοῆς N1--GSF--- βοή
 2518. καὶ C--------- καί
 2519. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2520. τίς RI--ASN--- τίς
 2521. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2522. βοὴ N1--NSF--- βοή
 2523. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2524. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 2525. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 2526. καὶ C--------- καί
 2527. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2528. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2529. σπεύσας VA--AAPNSM σπεύδω
 2530. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2531. καὶ C--------- καί
 2532. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2533. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2534. Ηλι N---DSM--- Ηλι
 2535. 1Sam/K 4:15
 2536. καὶ C--------- καί
 2537. Ηλι N---NSM--- Ηλι
 2538. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2539. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 2540. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 2541. καὶ C--------- καί
 2542. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2543. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 2544. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2545. ἐπανέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐπι ἀνα
 2546. καὶ C--------- καί
 2547. οὐκ D--------- οὐ
 2548. ἔβλεπεν V1I-IAI3S- βλέπω
 2549. καὶ C--------- καί
 2550. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2551. Ηλὶ N---NSM--- Ηλι
 2552. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2553. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 2554. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2555. περιεστηκόσιν VXI-XAPDPM ἵστημι περι
 2556. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2557. τίς RI--ASN--- τίς
 2558. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2559. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 2560. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2561. ἤχους N2--APM--- ἦχος
 2562. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 2563. 1Sam/K 4:16
 2564. καὶ C--------- καί
 2565. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2566. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2567. σπεύσας VA--AAPNSM σπεύδω
 2568. προσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι προς
 2569. πρὸς P--------- πρός
 2570. Ηλι N---ASM--- Ηλι
 2571. καὶ C--------- καί
 2572. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2573. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2574. ἐγώ RP--NSM--- ἐγώ
 2575. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 2576. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2577. ἥκων V1--PAPNSM ἥκω
 2578. ἐκ P--------- ἐκ
 2579. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2580. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 2581. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 2582. πέφευγα VX--XAI1S- φεύγω
 2583. ἐκ P--------- ἐκ
 2584. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2585. παρατάξεως N3I-GSF--- παράταξις
 2586. σήμερον D--------- σήμερον
 2587. καὶ C--------- καί
 2588. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2589. τί RI--ASN--- τίς
 2590. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2591. γεγονὸς VX--XAPASN γίγνομαι
 2592. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2593. τέκνον N2N-ASN--- τέκνον
 2594. 1Sam/K 4:17
 2595. καὶ C--------- καί
 2596. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 2597. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2598. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 2599. καὶ C--------- καί
 2600. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2601. πέφευγεν VX--XAI3S- φεύγω
 2602. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2603. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2604. ἐκ P--------- ἐκ
 2605. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2606. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 2607. καὶ C--------- καί
 2608. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2609. πληγὴ N1--NSF--- πληγή
 2610. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 2611. ἐν P--------- ἐν
 2612. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2613. λαῷ N2--DSM--- λαός
 2614. καὶ C--------- καί
 2615. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 2616. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2617. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 2618. σου RP--GS---- σύ
 2619. τεθνήκασιν VX--XAI3P- θνήσκω
 2620. καὶ C--------- καί
 2621. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2622. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2623. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2624. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2625. ἐλήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω
 2626. 1Sam/K 4:18
 2627. καὶ C--------- καί
 2628. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2629. ὡς C--------- ὡς
 2630. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 2631. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2632. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2633. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2634. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2635. καὶ C--------- καί
 2636. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2637. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2638. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2639. δίφρου N2--GSM--- δίφρος
 2640. ὀπισθίως D--------- ὀπισθίως
 2641. ἐχόμενος V1--PMPNSM ἔχω
 2642. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2643. πύλης N1--GSF--- πύλη
 2644. καὶ C--------- καί
 2645. συνετρίβη VDI-API3S- τρίβω συν
 2646. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2647. νῶτος N2--NSM--- νῶτον
 2648. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2649. καὶ C--------- καί
 2650. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2651. ὅτι C--------- ὅτι
 2652. πρεσβύτης N1M-NSM--- πρεσβύτης
 2653. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2654. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2655. καὶ C--------- καί
 2656. βαρύς A3U-NSM--- βαρύς
 2657. καὶ C--------- καί
 2658. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2659. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 2660. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2661. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2662. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 2663. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2664. 1Sam/K 4:19
 2665. καὶ C--------- καί
 2666. νύμφη N1--NSF--- νύμφη
 2667. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2668. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2669. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 2670. συνειληφυῖα VX--XAPNSF λαμβάνω συν
 2671. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2672. τεκεῖν VB--AAN--- τίκτω
 2673. καὶ C--------- καί
 2674. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 2675. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2676. ἀγγελίαν N1A-ASF--- ἀγγελία
 2677. ὅτι C--------- ὅτι
 2678. ἐλήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω
 2679. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2680. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2681. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2682. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2683. καὶ C--------- καί
 2684. ὅτι C--------- ὅτι
 2685. τέθνηκεν VX--XAI3S- θνήσκω
 2686. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2687. πενθερὸς N2--NSM--- πενθερός
 2688. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2689. καὶ C--------- καί
 2690. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2691. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2692. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2693. καὶ C--------- καί
 2694. ὤκλασεν VAI-AAI3S- ὀκλάζω
 2695. καὶ C--------- καί
 2696. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 2697. ὅτι C--------- ὅτι
 2698. ἐπεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω ἐπι
 2699. ἐπ' P--------- ἐπί
 2700. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2701. ὠδῖνες N3--NPF--- ὠδίν
 2702. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2703. 1Sam/K 4:20
 2704. καὶ C--------- καί
 2705. ἐν P--------- ἐν
 2706. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2707. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2708. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2709. ἀποθνῄσκει V1--PAI3S- θνήσκω ἀπο
 2710. καὶ C--------- καί
 2711. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 2712. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2713. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2714. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 2715. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2716. παρεστηκυῖαι VXI-XAPNPF ἵστημι παρα
 2717. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2718. μὴ D--------- μή
 2719. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 2720. ὅτι C--------- ὅτι
 2721. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2722. τέτοκας VX--XAI2S- τίκτω
 2723. καὶ C--------- καί
 2724. οὐκ D--------- οὐ
 2725. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 2726. καὶ C--------- καί
 2727. οὐκ D--------- οὐ
 2728. ἐνόησεν VAI-AAI3S- νοέω
 2729. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2730. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 2731. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2732. 1Sam/K 4:21
 2733. καὶ C--------- καί
 2734. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2735. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2736. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 2737. Οὐαὶ N---NSM--- οὐαί
 2738. βαρχαβωθ N---NSM--- βαρχαβωθ
 2739. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2740. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2741. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2742. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2743. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2744. καὶ C--------- καί
 2745. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2746. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2747. πενθεροῦ N2--GSM--- πενθερός
 2748. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2749. καὶ C--------- καί
 2750. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2751. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2752. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 2753. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2754. 1Sam/K 4:22
 2755. καὶ C--------- καί
 2756. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2757. ἀπῴκισται V1--PPI3S- οἰκίζω ἀπο
 2758. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 2759. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2760. ἐν P--------- ἐν
 2761. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2762. λημφθῆναι VV--APN--- λαμβάνω
 2763. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2764. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 2765. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2766. 1Sam/K 5:1
 2767. καὶ C--------- καί
 2768. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2769. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 2770. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2771. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 2772. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2773. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2774. καὶ C--------- καί
 2775. εἰσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω εἰς
 2776. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2777. ἐξ P--------- ἐκ
 2778. Αβεννεζερ N---GSM--- Αβεννεζερ
 2779. εἰς P--------- εἰς
 2780. Ἄζωτον N2--AS---- Ἄζωτος
 2781. 1Sam/K 5:2
 2782. καὶ C--------- καί
 2783. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 2784. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 2785. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2786. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 2787. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2788. καὶ C--------- καί
 2789. εἰσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω εἰς
 2790. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2791. εἰς P--------- εἰς
 2792. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2793. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2794. καὶ C--------- καί
 2795. παρέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι παρα
 2796. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2797. παρὰ P--------- παρά
 2798. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2799. 1Sam/K 5:3
 2800. καὶ C--------- καί
 2801. ὤρθρισαν VAI-AAI3P- ὀρθρίζω
 2802. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2803. Ἀζώτιοι N2--NPM--- Ἀζώτιος
 2804. καὶ C--------- καί
 2805. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2806. εἰς P--------- εἰς
 2807. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2808. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2809. καὶ C--------- καί
 2810. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 2811. καὶ C--------- καί
 2812. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2813. Δαγων N---NSM--- Δαγων
 2814. πεπτωκὼς VX--XAPNSM πίπτω
 2815. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2816. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2817. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2818. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2819. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2820. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2821. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2822. καὶ C--------- καί
 2823. ἤγειραν VAI-AAI3P- ἀγείρω
 2824. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2825. Δαγων N---ASM--- Δαγων
 2826. καὶ C--------- καί
 2827. κατέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι κατα
 2828. εἰς P--------- εἰς
 2829. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2830. τόπον N2--ASM--- τόπος
 2831. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2832. καὶ C--------- καί
 2833. ἐβαρύνθη VCI-API3S- βαρύνω
 2834. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 2835. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2836. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2837. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2838. Ἀζωτίους N2--APM--- Ἀζώτιος
 2839. καὶ C--------- καί
 2840. ἐβασάνισεν VAI-AAI3S- βασανίζω
 2841. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2842. καὶ C--------- καί
 2843. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 2844. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2845. εἰς P--------- εἰς
 2846. τὰς RA--APF--- ὁ
 2847. ἕδρας N1A-APF--- ἕδρα
 2848. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2849. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2850. Ἄζωτον N2--ASF--- Ἄζωτος
 2851. καὶ C--------- καί
 2852. τὰ RA--APN--- ὁ
 2853. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 2854. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2855. 1Sam/K 5:4
 2856. καὶ C--------- καί
 2857. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2858. ὅτε D--------- ὅτε
 2859. ὤρθρισαν VAI-AAI3P- ὀρθρίζω
 2860. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2861. πρωί D--------- πρωΐ
 2862. καὶ C--------- καί
 2863. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2864. Δαγων N---NSM--- Δαγων
 2865. πεπτωκὼς VX--XAPNSM πίπτω
 2866. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2867. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2868. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2869. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2870. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2871. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2872. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2873. καὶ C--------- καί
 2874. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2875. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 2876. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2877. καὶ C--------- καί
 2878. ἀμφότερα A1A-APN--- ἀμφότεροι
 2879. τὰ RA--APN--- ὁ
 2880. ἴχνη N3E-APN--- ἴχνος
 2881. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2882. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2883. ἀφῃρημένα VM--XMPAPN αἱρέω ἀπο
 2884. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2885. τὰ RA--APN--- ὁ
 2886. ἐμπρόσθια N2N-APN--- ἐμπρόσθιον
 2887. αμαφεθ N---AS---- αμαφεθ
 2888. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 2889. καὶ C--------- καί
 2890. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 2891. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2892. καρποὶ N2--NPM--- καρπός
 2893. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2894. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2895. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2896. πεπτωκότες VX--XAPNPM πίπτω
 2897. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2898. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2899. πρόθυρον N2N-ASN--- πρόθυρον
 2900. πλὴν D--------- πλήν
 2901. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2902. ῥάχις N3I-NSF--- ῥάχις
 2903. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2904. ὑπελείφθη VVI-API3S- λείπω ὑπο
 2905. 1Sam/K 5:5
 2906. διὰ P--------- διά
 2907. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2908. οὐκ D--------- οὐ
 2909. ἐπιβαίνουσιν V1--PAI3P- βαίνω ἐπι
 2910. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2911. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2912. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2913. καὶ C--------- καί
 2914. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2915. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2916. εἰσπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι εἰς
 2917. εἰς P--------- εἰς
 2918. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2919. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2920. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2921. βαθμὸν N2--ASM--- βαθμός
 2922. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2923. Δαγων N---GSM--- Δαγων
 2924. ἐν P--------- ἐν
 2925. Ἀζώτῳ N2--DSF--- Ἄζωτος
 2926. ἕως P--------- ἕως
 2927. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2928. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2929. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 2930. ὅτι C--------- ὅτι
 2931. ὑπερβαίνοντες V1--PAPNPM βαίνω ὑπερ
 2932. ὑπερβαίνουσιν V1--PAI3P- βαίνω ὑπερ
 2933. 1Sam/K 5:6
 2934. καὶ C--------- καί
 2935. ἐβαρύνθη VCI-API3S- βαρύνω
 2936. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 2937. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2938. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2939. Ἄζωτον N2--AS---- Ἄζωτος
 2940. καὶ C--------- καί
 2941. ἐπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 2942. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2943. καὶ C--------- καί
 2944. ἐξέζεσεν VAI-AAI3S- ζέω ἐκ
 2945. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2946. εἰς P--------- εἰς
 2947. τὰς RA--APF--- ὁ
 2948. ναῦς N3--APF--- ναῦς
 2949. καὶ C--------- καί
 2950. μέσον A1--ASM--- μέσος
 2951. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2952. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 2953. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2954. ἀνεφύησαν VAI-AAI3P- φύω ἀνα
 2955. μύες N3--NPM--- μῦς
 2956. καὶ C--------- καί
 2957. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2958. σύγχυσις N3I-NSF--- σύγχυσις
 2959. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2960. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 2961. ἐν P--------- ἐν
 2962. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2963. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 2964. 1Sam/K 5:7
 2965. καὶ C--------- καί
 2966. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 2967. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2968. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2969. Ἀζώτου N2--GSF--- Ἄζωτος
 2970. ὅτι C--------- ὅτι
 2971. οὕτως D--------- οὕτως
 2972. καὶ C--------- καί
 2973. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 2974. ὅτι C--------- ὅτι
 2975. οὐ D--------- οὐ
 2976. καθήσεται VF--FMI3S- ἵημι κατα
 2977. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2978. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2979. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2980. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2981. μεθ' P--------- μετά
 2982. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2983. ὅτι C--------- ὅτι
 2984. σκληρὰ A1A-APN--- σκληρός
 2985. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 2986. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2987. ἐφ' P--------- ἐπί
 2988. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2989. καὶ C--------- καί
 2990. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2991. Δαγων N---ASM--- Δαγων
 2992. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2993. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2994. 1Sam/K 5:8
 2995. καὶ C--------- καί
 2996. ἀποστέλλουσιν V1--PAI3P- στέλλω ἀπο
 2997. καὶ C--------- καί
 2998. συνάγουσιν V1--PAI3P- ἄγω συν
 2999. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3000. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 3001. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3002. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3003. πρὸς P--------- πρός
 3004. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3005. καὶ C--------- καί
 3006. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 3007. τί RI--ASN--- τίς
 3008. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 3009. κιβωτῷ N2--DSF--- κιβωτός
 3010. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3011. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3012. καὶ C--------- καί
 3013. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 3014. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3015. Γεθθαῖοι N2--NPM--- Γεθθαῖος
 3016. μετελθέτω VC--APD3S- ἔρχομαι μετα
 3017. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3018. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3019. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3020. πρὸς P--------- πρός
 3021. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3022. καὶ C--------- καί
 3023. μετῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι μετα
 3024. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3025. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3026. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3027. εἰς P--------- εἰς
 3028. Γεθθα N---AS---- Γεθθα
 3029. 1Sam/K 5:9
 3030. καὶ C--------- καί
 3031. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3032. μετὰ P--------- μετά
 3033. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3034. μετελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι μετα
 3035. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3036. καὶ C--------- καί
 3037. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 3038. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3039. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3040. ἐν P--------- ἐν
 3041. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3042. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 3043. τάραχος N2--NSM--- τάραχος
 3044. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 3045. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3046. καὶ C--------- καί
 3047. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 3048. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3049. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3050. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3051. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3052. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3053. μικροῦ A1A-GSM--- μικρός
 3054. ἕως P--------- ἕως
 3055. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 3056. καὶ C--------- καί
 3057. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 3058. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3059. εἰς P--------- εἰς
 3060. τὰς RA--APF--- ὁ
 3061. ἕδρας N1A-APF--- ἕδρα
 3062. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3063. καὶ C--------- καί
 3064. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3065. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 3066. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3067. Γεθθαῖοι N2--NPM--- Γεθθαῖος
 3068. ἕδρας N1A-GSF--- ἕδρα
 3069. 1Sam/K 5:10
 3070. καὶ C--------- καί
 3071. ἐξαποστέλλουσιν V1--PAI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 3072. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3073. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3074. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3075. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3076. εἰς P--------- εἰς
 3077. Ἀσκαλῶνα N3W-ASF--- Ἀσκαλών
 3078. καὶ C--------- καί
 3079. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3080. ὡς C--------- ὡς
 3081. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3082. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3083. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3084. εἰς P--------- εἰς
 3085. Ἀσκαλῶνα N3W-ASF--- Ἀσκαλών
 3086. καὶ C--------- καί
 3087. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 3088. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3089. Ἀσκαλωνῖται N1M-NPM--- Ἀσκαλωνίτης
 3090. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3091. τί RI--ASN--- τίς
 3092. ἀπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἀπο
 3093. πρὸς P--------- πρός
 3094. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3095. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3096. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3097. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3098. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3099. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3100. θανατῶσαι VA--AAN--- θανατόω
 3101. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3102. καὶ C--------- καί
 3103. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3104. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3105. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3106. 1Sam/K 5:11
 3107. καὶ C--------- καί
 3108. ἐξαποστέλλουσιν V1--PAI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 3109. καὶ C--------- καί
 3110. συνάγουσιν V1--PAI3P- ἄγω συν
 3111. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3112. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 3113. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3114. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3115. καὶ C--------- καί
 3116. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 3117. ἐξαποστείλατε VA--AAD2P- στέλλω ἐκ ἀπο
 3118. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3119. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3120. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3121. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3122. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3123. καὶ C--------- καί
 3124. καθισάτω VA--AAD3S- ἵζω κατα
 3125. εἰς P--------- εἰς
 3126. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3127. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3128. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3129. καὶ C--------- καί
 3130. οὐ D--------- οὐ
 3131. μὴ D--------- μή
 3132. θανατώσῃ VA--AAS3S- θανατόω
 3133. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3134. καὶ C--------- καί
 3135. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3136. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3137. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3138. ὅτι C--------- ὅτι
 3139. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3140. σύγχυσις N3I-NSF--- σύγχυσις
 3141. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3142. ἐν P--------- ἐν
 3143. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 3144. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3145. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 3146. βαρεῖα A3U-NSF--- βαρύς
 3147. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3148. ὡς C--------- ὡς
 3149. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3150. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3151. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3152. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3153. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3154. 1Sam/K 5:12
 3155. καὶ C--------- καί
 3156. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3157. ζῶντες V3--PAPNPM ζάω
 3158. καὶ C--------- καί
 3159. οὐκ D--------- οὐ
 3160. ἀποθανόντες VB--AAPNPM θνήσκω ἀπο
 3161. ἐπλήγησαν VDI-API3P- πλήσσω
 3162. εἰς P--------- εἰς
 3163. τὰς RA--APF--- ὁ
 3164. ἕδρας N1A-APF--- ἕδρα
 3165. καὶ C--------- καί
 3166. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 3167. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3168. κραυγὴ N1--NSF--- κραυγή
 3169. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3170. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3171. εἰς P--------- εἰς
 3172. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3173. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 3174. 1Sam/K 6:1
 3175. καὶ C--------- καί
 3176. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3177. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3178. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3179. ἐν P--------- ἐν
 3180. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 3181. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3182. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3183. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3184. μῆνας N3--APM--- μήν
 3185. καὶ C--------- καί
 3186. ἐξέζεσεν VAI-AAI3S- ζέω ἐκ
 3187. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3188. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3189. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3190. μύας N3--APM--- μῦς
 3191. 1Sam/K 6:2
 3192. καὶ C--------- καί
 3193. καλοῦσιν V2--PAI3P- καλέω
 3194. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 3195. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3196. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 3197. καὶ C--------- καί
 3198. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3199. μάντεις N3I-APM--- μάντις
 3200. καὶ C--------- καί
 3201. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3202. ἐπαοιδοὺς N2--APM--- ἐπαοιδός
 3203. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3204. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3205. τί RI--ASN--- τίς
 3206. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 3207. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3208. κιβωτῷ N2--DSF--- κιβωτός
 3209. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3210. γνωρίσατε VA--AAD2P- γνωρίζω
 3211. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3212. ἐν P--------- ἐν
 3213. τίνι RI--DSN--- τίς
 3214. ἀποστελοῦμεν VF2-FAI1P- στέλλω ἀπο
 3215. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3216. εἰς P--------- εἰς
 3217. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3218. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3219. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3220. 1Sam/K 6:3
 3221. καὶ C--------- καί
 3222. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3223. εἰ X--------- εἰ
 3224. ἐξαπεστέλλετε V1I-IAI2P- στέλλω ἐκ ἀπο
 3225. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 3226. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3227. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3228. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3229. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3230. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3231. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3232. μὴ D--------- μή
 3233. δὴ X--------- δή
 3234. ἐξαποστείλητε VA--AAS2P- στέλλω ἐκ ἀπο
 3235. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3236. κενήν A1--ASF--- κενός
 3237. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3238. ἀποδιδόντες V8--PAPNPM δίδωμι ἀπο
 3239. ἀπόδοτε VO--AAD2P- δίδωμι ἀπο
 3240. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3241. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3242. βασάνου N2--GSF--- βάσανος
 3243. καὶ C--------- καί
 3244. τότε D--------- τότε
 3245. ἰαθήσεσθε VC--FPI2P- ἰάομαι
 3246. καὶ C--------- καί
 3247. ἐξιλασθήσεται VC--FPI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 3248. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3249. μὴ D--------- μή
 3250. οὐκ D--------- οὐ
 3251. ἀποστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀπο
 3252. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3253. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3254. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3255. ἀφ' P--------- ἀπό
 3256. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3257. 1Sam/K 6:4
 3258. καὶ C--------- καί
 3259. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 3260. τί RI--ASN--- τίς
 3261. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3262. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3263. βασάνου N2--GSF--- βάσανος
 3264. ἀποδώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι ἀπο
 3265. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3266. καὶ C--------- καί
 3267. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3268. κατ' P--------- κατά
 3269. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 3270. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3271. σατραπῶν N1M-GPM--- σατράπης
 3272. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3273. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3274. πέντε M--------- πέντε
 3275. ἕδρας N1A-APF--- ἕδρα
 3276. χρυσᾶς A1C-APF--- χρυσοῦς
 3277. ὅτι C--------- ὅτι
 3278. πταῖσμα N3M-ASN--- πταῖσμα
 3279. ἓν A3--ASN--- εἷς
 3280. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3281. καὶ C--------- καί
 3282. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3283. ἄρχουσιν N3W-DPM--- ἄρχων
 3284. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3285. καὶ C--------- καί
 3286. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3287. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3288. 1Sam/K 6:5
 3289. καὶ C--------- καί
 3290. μῦς N3--NSM--- μῦς
 3291. χρυσοῦς A1C-NSM--- χρυσοῦς
 3292. ὁμοίωμα N3M-ASN--- ὁμοίωμα
 3293. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3294. μυῶν N3--GPM--- μῦς
 3295. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3296. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3297. διαφθειρόντων V1--PAPGPM φθείρω δια
 3298. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3299. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3300. καὶ C--------- καί
 3301. δώσετε VF--FAI2P- δίδωμι
 3302. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3303. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3304. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3305. ὅπως C--------- ὅπως
 3306. κουφίσῃ VA--AAS3S- κουφίζω
 3307. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3308. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 3309. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3310. ἀφ' P--------- ἀπό
 3311. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3312. καὶ C--------- καί
 3313. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3314. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3315. θεῶν N2--GPM--- θεός
 3316. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3317. καὶ C--------- καί
 3318. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3319. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3320. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3321. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3322. 1Sam/K 6:6
 3323. καὶ C--------- καί
 3324. ἵνα C--------- ἵνα
 3325. τί RI--ASN--- τίς
 3326. βαρύνετε V1--PAI2P- βαρύνω
 3327. τὰς RA--APF--- ὁ
 3328. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 3329. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3330. ὡς C--------- ὡς
 3331. ἐβάρυνεν V1I-IAI3S- βαρύνω
 3332. Αἴγυπτος N2--NSF--- Αἴγυπτος
 3333. καὶ C--------- καί
 3334. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 3335. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3336. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3337. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3338. οὐχὶ D--------- οὐ
 3339. ὅτε D--------- ὅτε
 3340. ἐνέπαιξεν VAI-AAI3S- παίζω ἐν
 3341. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3342. ἐξαπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 3343. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3344. καὶ C--------- καί
 3345. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 3346. 1Sam/K 6:7
 3347. καὶ C--------- καί
 3348. νῦν D--------- νῦν
 3349. λάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω
 3350. καὶ C--------- καί
 3351. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 3352. ἅμαξαν N1S-ASF--- ἅμαξα
 3353. καινὴν A1--ASF--- καινός
 3354. καὶ C--------- καί
 3355. δύο M--------- δύο
 3356. βόας N3--APM--- βοῦς
 3357. πρωτοτοκούσας V2--PAPAPM πρωτοτοκέω
 3358. ἄνευ P--------- ἄνευ
 3359. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3360. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 3361. καὶ C--------- καί
 3362. ζεύξατε VA--AAD2P- ζευγνύω
 3363. τὰς RA--APF--- ὁ
 3364. βόας N3--APM--- βοῦς
 3365. ἐν P--------- ἐν
 3366. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3367. ἁμάξῃ N1S-DSF--- ἅμαξα
 3368. καὶ C--------- καί
 3369. ἀπαγάγετε VB--AAD2P- ἄγω ἀπο
 3370. τὰ RA--APN--- ὁ
 3371. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 3372. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3373. ὄπισθεν D--------- ὄπισθε
 3374. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3375. εἰς P--------- εἰς
 3376. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3377. 1Sam/K 6:8
 3378. καὶ C--------- καί
 3379. λήμψεσθε VF--FMI2P- λαμβάνω
 3380. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3381. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3382. καὶ C--------- καί
 3383. θήσετε VF--FAI2P- τίθημι
 3384. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3385. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3386. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3387. ἅμαξαν N1S-ASF--- ἅμαξα
 3388. καὶ C--------- καί
 3389. τὰ RA--APN--- ὁ
 3390. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3391. τὰ RA--APN--- ὁ
 3392. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 3393. ἀποδώσετε VF--FAI2P- δίδωμι ἀπο
 3394. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3395. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3396. βασάνου N2--GSF--- βάσανος
 3397. καὶ C--------- καί
 3398. θήσετε VF--FAI2P- τίθημι
 3399. ἐν P--------- ἐν
 3400. θέματι N3M-DSN--- θέμα
 3401. βερσεχθαν N---G----- βερσεχθαν
 3402. ἐκ P--------- ἐκ
 3403. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 3404. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3405. καὶ C--------- καί
 3406. ἐξαποστελεῖτε VF2-FAI2P- στέλλω ἐκ ἀπο
 3407. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3408. καὶ C--------- καί
 3409. ἀπελάσατε VA--AAD2P- ἐλαύνω ἀπο
 3410. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3411. καὶ C--------- καί
 3412. ἀπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἀπο
 3413. 1Sam/K 6:9
 3414. καὶ C--------- καί
 3415. ὄψεσθε VF--FMI2P- ὁράω
 3416. εἰ X--------- εἰ
 3417. εἰς P--------- εἰς
 3418. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 3419. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 3420. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3421. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 3422. κατὰ P--------- κατά
 3423. Βαιθσαμυς N---AS---- Βαιθσαμυς
 3424. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3425. πεποίηκεν VX--XAI3S- ποιέω
 3426. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3427. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3428. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 3429. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3430. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3431. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 3432. καὶ C--------- καί
 3433. ἐὰν C--------- ἐάν
 3434. μή D--------- μή
 3435. καὶ C--------- καί
 3436. γνωσόμεθα VF--FMI1P- γιγνώσκω
 3437. ὅτι C--------- ὅτι
 3438. οὐ D--------- οὐ
 3439. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3440. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3441. ἧπται VM--XMI3S- ἅπτομαι
 3442. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3443. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3444. σύμπτωμα N3M-ASN--- σύμπτωμα
 3445. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3446. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 3447. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3448. 1Sam/K 6:10
 3449. καὶ C--------- καί
 3450. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3451. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3452. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 3453. οὕτως D--------- οὕτως
 3454. καὶ C--------- καί
 3455. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 3456. δύο M--------- δύο
 3457. βόας N3--APM--- βοῦς
 3458. πρωτοτοκούσας V2--PAPAPM πρωτοτοκέω
 3459. καὶ C--------- καί
 3460. ἔζευξαν VAI-AAI3P- ζευγνύω
 3461. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 3462. ἐν P--------- ἐν
 3463. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3464. ἁμάξῃ N1S-DSF--- ἅμαξα
 3465. καὶ C--------- καί
 3466. τὰ RA--APN--- ὁ
 3467. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 3468. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3469. ἀπεκώλυσαν VAI-AAI3P- κωλύω ἀπο
 3470. εἰς P--------- εἰς
 3471. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3472. 1Sam/K 6:11
 3473. καὶ C--------- καί
 3474. ἔθεντο VEI-AMI3P- τίθημι
 3475. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3476. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3477. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3478. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3479. ἅμαξαν N1S-ASF--- ἅμαξα
 3480. καὶ C--------- καί
 3481. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3482. θέμα N3M-ASN--- θέμα
 3483. εργαβ N---G----- εργαβ
 3484. καὶ C--------- καί
 3485. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3486. μῦς N3--ASM--- μῦς
 3487. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3488. χρυσοῦς A1C-ASM--- χρυσοῦς
 3489. 1Sam/K 6:12
 3490. καὶ C--------- καί
 3491. κατεύθυναν VAI-AAI3P- εὐθύνω κατα
 3492. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3493. βόες N3--NPF--- βοῦς
 3494. ἐν P--------- ἐν
 3495. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3496. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 3497. εἰς P--------- εἰς
 3498. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 3499. Βαιθσαμυς N---GS---- Βαιθσαμυς
 3500. ἐν P--------- ἐν
 3501. τρίβῳ N2--DSF--- τρίβος
 3502. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 3503. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 3504. καὶ C--------- καί
 3505. ἐκοπίων V3I-IAI3P- κοπιάω
 3506. καὶ C--------- καί
 3507. οὐ D--------- οὐ
 3508. μεθίσταντο V6I-IMI3P- ἵστημι μετα
 3509. δεξιὰ A1A-APN--- δεξιός
 3510. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3511. ἀριστερά A1A-APN--- ἀριστερός
 3512. καὶ C--------- καί
 3513. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3514. σατράπαι N1M-NPM--- σατράπης
 3515. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3516. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3517. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 3518. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3519. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3520. ἕως P--------- ἕως
 3521. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 3522. Βαιθσαμυς N---GS---- Βαιθσαμυς
 3523. 1Sam/K 6:13
 3524. καὶ C--------- καί
 3525. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3526. ἐν P--------- ἐν
 3527. Βαιθσαμυς N---DS---- Βαιθσαμυς
 3528. ἐθέριζον V1I-IAI3P- θερίζω
 3529. θερισμὸν N2--ASM--- θερισμός
 3530. πυρῶν N3--GPN--- πῦρ
 3531. ἐν P--------- ἐν
 3532. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 3533. καὶ C--------- καί
 3534. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 3535. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 3536. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3537. καὶ C--------- καί
 3538. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 3539. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3540. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3541. καὶ C--------- καί
 3542. ηὐφράνθησαν VCI-API3P- εὐφραίνω
 3543. εἰς P--------- εἰς
 3544. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 3545. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3546. 1Sam/K 6:14
 3547. καὶ C--------- καί
 3548. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3549. ἅμαξα N1S-NSF--- ἅμαξα
 3550. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3551. εἰς P--------- εἰς
 3552. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 3553. Ωσηε N---GSM--- Ωσηε
 3554. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3555. ἐν P--------- ἐν
 3556. Βαιθσαμυς N---DS---- Βαιθσαμυς
 3557. καὶ C--------- καί
 3558. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 3559. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3560. παρ' P--------- παρά
 3561. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3562. λίθον N2--ASM--- λίθος
 3563. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 3564. καὶ C--------- καί
 3565. σχίζουσιν V1--PAI3P- σχίζω
 3566. τὰ RA--APN--- ὁ
 3567. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 3568. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3569. ἁμάξης N1S-GSF--- ἅμαξα
 3570. καὶ C--------- καί
 3571. τὰς RA--APF--- ὁ
 3572. βόας N3--APM--- βοῦς
 3573. ἀνήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἀνα
 3574. εἰς P--------- εἰς
 3575. ὁλοκαύτωσιν N3I-ASF--- ὁλοκαύτωσις
 3576. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3577. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3578. 1Sam/K 6:15
 3579. καὶ C--------- καί
 3580. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3581. Λευῖται N1M-NPM--- Λευίτης
 3582. ἀνήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἀνα
 3583. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3584. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3585. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3586. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3587. καὶ C--------- καί
 3588. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3589. θέμα N3M-ASN--- θέμα
 3590. εργαβ N---ASN--- εργαβ
 3591. μετ' P--------- μετά
 3592. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3593. καὶ C--------- καί
 3594. τὰ RA--APN--- ὁ
 3595. ἐπ' P--------- ἐπί
 3596. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3597. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3598. τὰ RA--APN--- ὁ
 3599. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 3600. καὶ C--------- καί
 3601. ἔθεντο VEI-AMI3P- τίθημι
 3602. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3603. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3604. λίθου N2--GSM--- λίθος
 3605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3606. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 3607. καὶ C--------- καί
 3608. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3609. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3610. Βαιθσαμυς N---GS---- Βαιθσαμυς
 3611. ἀνήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἀνα
 3612. ὁλοκαυτώσεις N3I-APF--- ὁλοκαύτωσις
 3613. καὶ C--------- καί
 3614. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 3615. ἐν P--------- ἐν
 3616. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3617. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3618. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3619. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3620. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3621. 1Sam/K 6:16
 3622. καὶ C--------- καί
 3623. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3624. πέντε M--------- πέντε
 3625. σατράπαι N1M-NPM--- σατράπης
 3626. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3627. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3628. ἑώρων V3I-IAI3P- ὁράω
 3629. καὶ C--------- καί
 3630. ἀνέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἀνα
 3631. εἰς P--------- εἰς
 3632. Ἀσκαλῶνα N3W-ASF--- Ἀσκαλών
 3633. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3634. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3635. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3636. 1Sam/K 6:17
 3637. καὶ C--------- καί
 3638. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 3639. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3640. ἕδραι N1A-NPF--- ἕδρα
 3641. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3642. χρυσαῖ A1C-NPF--- χρυσοῦς
 3643. ἃς RR--APF--- ὅς
 3644. ἀπέδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι ἀπο
 3645. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3646. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 3647. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3648. βασάνου N2--GSF--- βάσανος
 3649. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3650. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3651. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3652. Ἀζώτου N2--GSF--- Ἄζωτος
 3653. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 3654. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3655. Γάζης N1A-GSF--- Γάζα
 3656. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 3657. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3658. Ἀσκαλῶνος N3W-GSF--- Ἀσκαλών
 3659. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 3660. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3661. Γεθ N---GSF--- Γεθ
 3662. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 3663. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3664. Ακκαρων N---GSF--- Ακκαρων
 3665. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 3666. 1Sam/K 6:18
 3667. καὶ C--------- καί
 3668. μῦς N3--ASM--- μῦς
 3669. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3670. χρυσοῖ A1C-NPM--- χρυσοῦς
 3671. κατ' P--------- κατά
 3672. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 3673. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 3674. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 3675. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3676. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3677. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3678. πέντε M--------- πέντε
 3679. σατραπῶν N1M-GPM--- σατράπης
 3680. ἐκ P--------- ἐκ
 3681. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3682. ἐστερεωμένης VMI-XMPGSF στερέω
 3683. καὶ C--------- καί
 3684. ἕως P--------- ἕως
 3685. κώμης N1--GSF--- κώμη
 3686. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3687. Φερεζαίου N---GSM--- Φερεζαίου
 3688. καὶ C--------- καί
 3689. ἕως P--------- ἕως
 3690. λίθου N2--GSM--- λίθος
 3691. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3692. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 3693. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3694. ἐπέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι ἐπι
 3695. ἐπ' P--------- ἐπί
 3696. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3697. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3698. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3699. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3700. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3701. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3702. ἐν P--------- ἐν
 3703. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 3704. Ωσηε N---GSM--- Ωσηε
 3705. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3706. Βαιθσαμυσίτου N---GSM--- Βαιθσαμυσίτος
 3707. 1Sam/K 6:19
 3708. καὶ C--------- καί
 3709. οὐκ D--------- οὐ
 3710. ἠσμένισαν VAI-AAI3P- ἀσμενίζω
 3711. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3712. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3713. Ιεχονιου N---GS---- Ιεχονίας
 3714. ἐν P--------- ἐν
 3715. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3716. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 3717. Βαιθσαμυς N---GS---- Βαιθσαμυς
 3718. ὅτι C--------- ὅτι
 3719. εἶδαν VBI-AAI3P- ὁράω
 3720. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3721. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3722. καὶ C--------- καί
 3723. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 3724. ἐν P--------- ἐν
 3725. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3726. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 3727. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3728. καὶ C--------- καί
 3729. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 3730. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 3731. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3732. καὶ C--------- καί
 3733. ἐπένθησεν VAI-AAI3S- πενθέω
 3734. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3735. λαός N2--NSM--- λαός
 3736. ὅτι C--------- ὅτι
 3737. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 3738. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3739. ἐν P--------- ἐν
 3740. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3741. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3742. πληγὴν N1--ASF--- πληγή
 3743. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 3744. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3745. 1Sam/K 6:20
 3746. καὶ C--------- καί
 3747. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3748. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3749. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3750. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3751. ἐκ P--------- ἐκ
 3752. Βαιθσαμυς N---GS---- Βαιθσαμυς
 3753. τίς RI--ASN--- τίς
 3754. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 3755. διελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι δια
 3756. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3757. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3758. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3759. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 3760. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 3761. καὶ C--------- καί
 3762. πρὸς P--------- πρός
 3763. τίνα RI--ASM--- τίς
 3764. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 3765. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3766. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3767. ἀφ' P--------- ἀπό
 3768. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3769. 1Sam/K 6:21
 3770. καὶ C--------- καί
 3771. ἀποστέλλουσιν V1--PAI3P- στέλλω ἀπο
 3772. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 3773. πρὸς P--------- πρός
 3774. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3775. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 3776. Καριαθιαριμ N---GS---- Καριαθιαριμ
 3777. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3778. ἀπεστρόφασιν VAI-AAI3P- στρέφω ἀπο
 3779. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 3780. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3781. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3782. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3783. κατάβητε VZ--AAD2P- βαίνω κατα
 3784. καὶ C--------- καί
 3785. ἀναγάγετε VB--AAD2P- ἄγω ἀνα
 3786. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3787. πρὸς P--------- πρός
 3788. ἑαυτούς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 3789. 1Sam/K 7:1
 3790. καὶ C--------- καί
 3791. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 3792. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3793. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3794. Καριαθιαριμ N---GS---- Καριαθιαριμ
 3795. καὶ C--------- καί
 3796. ἀνάγουσιν V1--PAI3P- ἄγω ἀνα
 3797. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3798. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3799. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3800. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3801. καὶ C--------- καί
 3802. εἰσάγουσιν V1--PAI3P- ἄγω εἰς
 3803. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3804. εἰς P--------- εἰς
 3805. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3806. Αμιναδαβ N---GSM--- Αμιναδαβ
 3807. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3808. ἐν P--------- ἐν
 3809. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3810. βουνῷ N2--DSM--- βουνός
 3811. καὶ C--------- καί
 3812. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3813. Ελεαζαρ N---ASM--- Ελεαζαρ
 3814. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 3815. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3816. ἡγίασαν VAI-AAI3P- ἁγιάζω
 3817. φυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω
 3818. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3819. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 3820. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3821. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3822. 1Sam/K 7:2
 3823. καὶ C--------- καί
 3824. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3825. ἀφ' P--------- ἀπό
 3826. ἧς RR--GSF--- ὅς
 3827. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3828. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3829. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3830. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 3831. ἐν P--------- ἐν
 3832. Καριαθιαριμ N---DS---- Καριαθιαριμ
 3833. ἐπλήθυναν VAI-AAI3P- πληθύνω
 3834. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3835. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 3836. καὶ C--------- καί
 3837. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 3838. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 3839. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 3840. καὶ C--------- καί
 3841. ἐπέβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω ἐπι
 3842. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3843. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 3844. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3845. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3846. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3847. 1Sam/K 7:3
 3848. καὶ C--------- καί
 3849. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3850. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 3851. πρὸς P--------- πρός
 3852. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3853. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3854. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3855. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3856. εἰ X--------- εἰ
 3857. ἐν P--------- ἐν
 3858. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 3859. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3860. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3861. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 3862. ἐπιστρέφετε V1--PAI2P- στρέφω ἐπι
 3863. πρὸς P--------- πρός
 3864. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3865. περιέλετε VB--AAD2P- αἱρέω περι
 3866. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3867. θεοὺς N2--APM--- θεός
 3868. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3869. ἀλλοτρίους A1A-APM--- ἀλλότριος
 3870. ἐκ P--------- ἐκ
 3871. μέσου A1--GSM--- μέσος
 3872. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3873. καὶ C--------- καί
 3874. τὰ RA--APN--- ὁ
 3875. ἄλση N3E-APN--- ἄλσος
 3876. καὶ C--------- καί
 3877. ἑτοιμάσατε VA--AAD2P- ἑτοιμάζω
 3878. τὰς RA--APF--- ὁ
 3879. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 3880. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3881. πρὸς P--------- πρός
 3882. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3883. καὶ C--------- καί
 3884. δουλεύσατε VA--AAD2P- δουλεύω
 3885. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3886. μόνῳ A1--DSM--- μόνος
 3887. καὶ C--------- καί
 3888. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 3889. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3890. ἐκ P--------- ἐκ
 3891. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3892. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3893. 1Sam/K 7:4
 3894. καὶ C--------- καί
 3895. περιεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω περι
 3896. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3897. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3898. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3899. τὰς RA--APF--- ὁ
 3900. Βααλιμ N---APF--- Βααλιμ
 3901. καὶ C--------- καί
 3902. τὰ RA--APN--- ὁ
 3903. ἄλση N3E-APN--- ἄλσος
 3904. Ασταρωθ N---APN--- Ασταρωθ
 3905. καὶ C--------- καί
 3906. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 3907. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3908. μόνῳ A1--DSM--- μόνος
 3909. 1Sam/K 7:5
 3910. καὶ C--------- καί
 3911. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3912. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 3913. ἀθροίσατε VA--AAD2P- ἀθροίζω
 3914. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3915. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3916. εἰς P--------- εἰς
 3917. Μασσηφαθ N---ASF--- Μασσηφαθ
 3918. καὶ C--------- καί
 3919. προσεύξομαι VF--FMI1S- εὔχομαι προς
 3920. περὶ P--------- περί
 3921. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3922. πρὸς P--------- πρός
 3923. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3924. 1Sam/K 7:6
 3925. καὶ C--------- καί
 3926. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 3927. εἰς P--------- εἰς
 3928. Μασσηφαθ N---ASF--- Μασσηφαθ
 3929. καὶ C--------- καί
 3930. ὑδρεύονται V1--PMI3P- ὑδρεύω
 3931. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 3932. καὶ C--------- καί
 3933. ἐξέχεαν VAI-AAI3P- χέω ἐκ
 3934. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3935. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3936. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3937. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3938. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3939. καὶ C--------- καί
 3940. ἐνήστευσαν VAI-AAI3P- νηστεύω
 3941. ἐν P--------- ἐν
 3942. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3943. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3944. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3945. καὶ C--------- καί
 3946. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3947. ἡμαρτήκαμεν VX--XAI1P- ἁμαρτάνω
 3948. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3949. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3950. καὶ C--------- καί
 3951. ἐδίκαζεν V1I-IAI3S- δικάζω
 3952. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 3953. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3954. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3955. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3956. εἰς P--------- εἰς
 3957. Μασσηφαθ N---ASF--- Μασσηφαθ
 3958. 1Sam/K 7:7
 3959. καὶ C--------- καί
 3960. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 3961. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3962. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 3963. ὅτι C--------- ὅτι
 3964. συνηθροίσθησαν VCI-API3P- ἀθροίζω συν
 3965. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3966. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3967. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3968. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3969. εἰς P--------- εἰς
 3970. Μασσηφαθ N---ASF--- Μασσηφαθ
 3971. καὶ C--------- καί
 3972. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 3973. σατράπαι N1M-NPM--- σατράπης
 3974. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3975. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3976. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3977. καὶ C--------- καί
 3978. ἀκούουσιν V1--PAI3P- ἀκούω
 3979. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3980. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3981. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3982. καὶ C--------- καί
 3983. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 3984. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3985. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3986. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 3987. 1Sam/K 7:8
 3988. καὶ C--------- καί
 3989. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3990. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3991. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3992. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3993. πρὸς P--------- πρός
 3994. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 3995. μὴ D--------- μή
 3996. παρασιωπήσῃς VA--AAS2S- σιωπάω παρα
 3997. ἀφ' P--------- ἀπό
 3998. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3999. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4000. μὴ D--------- μή
 4001. βοᾶν V3--PAN--- βοάω
 4002. πρὸς P--------- πρός
 4003. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4004. θεόν N2--ASM--- θεός
 4005. σου RP--GS---- σύ
 4006. καὶ C--------- καί
 4007. σώσει VF--FAI3S- σώζω
 4008. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4009. ἐκ P--------- ἐκ
 4010. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 4011. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 4012. 1Sam/K 7:9
 4013. καὶ C--------- καί
 4014. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4015. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4016. ἄρνα N3--ASM--- ἀρνός
 4017. γαλαθηνὸν A1B-ASM--- γαλαθηνός
 4018. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 4019. καὶ C--------- καί
 4020. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 4021. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4022. ὁλοκαύτωσιν N3I-ASF--- ὁλοκαύτωσις
 4023. σὺν P--------- σύν
 4024. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 4025. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4026. λαῷ N2--DSM--- λαός
 4027. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4028. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4029. καὶ C--------- καί
 4030. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 4031. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4032. πρὸς P--------- πρός
 4033. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4034. περὶ P--------- περί
 4035. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4036. καὶ C--------- καί
 4037. ἐπήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω ἐπι
 4038. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4039. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4040. 1Sam/K 7:10
 4041. καὶ C--------- καί
 4042. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4043. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4044. ἀναφέρων V1--PAPNSM φέρω ἀνα
 4045. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4046. ὁλοκαύτωσιν N3I-ASF--- ὁλοκαύτωσις
 4047. καὶ C--------- καί
 4048. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 4049. προσῆγον V1I-IAI3P- ἄγω προς
 4050. εἰς P--------- εἰς
 4051. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 4052. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4053. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4054. καὶ C--------- καί
 4055. ἐβρόντησεν VAI-AAI3S- βροντάω
 4056. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4057. ἐν P--------- ἐν
 4058. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 4059. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 4060. ἐν P--------- ἐν
 4061. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4062. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4063. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4064. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4065. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4066. ἀλλοφύλους N2--APM--- ἀλλόφυλος
 4067. καὶ C--------- καί
 4068. συνεχύθησαν VCI-API3P- χέω συν
 4069. καὶ C--------- καί
 4070. ἔπταισαν VAI-AAI3P- πταίω
 4071. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4072. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4073. 1Sam/K 7:11
 4074. καὶ C--------- καί
 4075. ἐξῆλθαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 4076. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4077. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4078. ἐκ P--------- ἐκ
 4079. Μασσηφαθ N---GSF--- Μασσηφαθ
 4080. καὶ C--------- καί
 4081. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 4082. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4083. ἀλλοφύλους N2--APM--- ἀλλόφυλος
 4084. καὶ C--------- καί
 4085. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 4086. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4087. ἕως P--------- ἕως
 4088. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 4089. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4090. Βαιθχορ N---GS---- Βαιθχορ
 4091. 1Sam/K 7:12
 4092. καὶ C--------- καί
 4093. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4094. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4095. λίθον N2--ASM--- λίθος
 4096. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 4097. καὶ C--------- καί
 4098. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 4099. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4100. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4101. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4102. Μασσηφαθ N---GSF--- Μασσηφαθ
 4103. καὶ C--------- καί
 4104. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4105. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4106. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4107. παλαιᾶς A1A-GSF--- παλαιός
 4108. καὶ C--------- καί
 4109. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4110. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4111. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 4112. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4113. Αβενεζερ N---GSM--- Αβενεζερ
 4114. λίθος N2--NSM--- λίθος
 4115. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4116. βοηθοῦ N2--GSM--- βοηθός
 4117. καὶ C--------- καί
 4118. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4119. ἕως P--------- ἕως
 4120. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 4121. ἐβοήθησεν VAI-AAI3S- βοηθέω
 4122. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4123. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4124. 1Sam/K 7:13
 4125. καὶ C--------- καί
 4126. ἐταπείνωσεν VAI-AAI3S- ταπεινόω
 4127. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4128. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4129. ἀλλοφύλους N2--APM--- ἀλλόφυλος
 4130. καὶ C--------- καί
 4131. οὐ D--------- οὐ
 4132. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 4133. ἔτι D--------- ἔτι
 4134. προσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι προς
 4135. εἰς P--------- εἰς
 4136. ὅριον N2N-ASN--- ὅριον
 4137. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4138. καὶ C--------- καί
 4139. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4140. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4141. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4142. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4143. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4144. ἀλλοφύλους N2--APM--- ἀλλόφυλος
 4145. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 4146. τὰς RA--APF--- ὁ
 4147. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4148. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4149. Σαμουηλ N---GSM--- Σαμουηλ
 4150. 1Sam/K 7:14
 4151. καὶ C--------- καί
 4152. ἀπεδόθησαν VCI-API3P- δίδωμι ἀπο
 4153. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4154. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 4155. ἃς RR--APF--- ὅς
 4156. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 4157. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4158. ἀλλόφυλοι N2--NPM--- ἀλλόφυλος
 4159. παρὰ P--------- παρά
 4160. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4161. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4162. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4163. καὶ C--------- καί
 4164. ἀπέδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι ἀπο
 4165. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 4166. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4167. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4168. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4169. Ἀσκαλῶνος N3W-GSF--- Ἀσκαλών
 4170. ἕως P--------- ἕως
 4171. Αζοβ N---GS---- Αζοβ
 4172. καὶ C--------- καί
 4173. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4174. ὅριον N2N-ASN--- ὅριον
 4175. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4176. ἀφείλαντο VBI-AMI3P- αἱρέω ἀπο
 4177. ἐκ P--------- ἐκ
 4178. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 4179. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 4180. καὶ C--------- καί
 4181. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4182. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4183. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4184. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4185. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4186. καὶ C--------- καί
 4187. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4188. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4189. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4190. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 4191. 1Sam/K 7:15
 4192. καὶ C--------- καί
 4193. ἐδίκαζεν V1I-IAI3S- δικάζω
 4194. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4195. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4196. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4197. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 4198. τὰς RA--APF--- ὁ
 4199. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4200. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4201. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 4202. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4203. 1Sam/K 7:16
 4204. καὶ C--------- καί
 4205. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 4206. κατ' P--------- κατά
 4207. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 4208. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 4209. καὶ C--------- καί
 4210. ἐκύκλου N2--GSM--- κύκλος
 4211. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 4212. καὶ C--------- καί
 4213. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4214. Γαλγαλα N---ASF--- Γάλγαλα
 4215. καὶ C--------- καί
 4216. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4217. Μασσηφαθ N---ASF--- Μασσηφαθ
 4218. καὶ C--------- καί
 4219. ἐδίκαζεν V1I-IAI3S- δικάζω
 4220. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4221. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4222. ἐν P--------- ἐν
 4223. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 4224. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4225. ἡγιασμένοις VT--XMPDPM ἁγιάζω
 4226. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 4227. 1Sam/K 7:17
 4228. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4229. δὲ X--------- δέ
 4230. ἀποστροφὴ N1--NSF--- ἀποστροφή
 4231. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4232. εἰς P--------- εἰς
 4233. Αρμαθαιμ N---AS---- Αρμαθαιμ
 4234. ὅτι C--------- ὅτι
 4235. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4236. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4237. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4238. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4239. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4240. καὶ C--------- καί
 4241. ἐδίκαζεν V1I-IAI3S- δικάζω
 4242. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4244. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4245. καὶ C--------- καί
 4246. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 4247. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4248. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4249. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4250. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4251. 1Sam/K 8:1
 4252. καὶ C--------- καί
 4253. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4254. ὡς C--------- ὡς
 4255. ἐγήρασεν VAI-AAI3S- γηράω
 4256. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4257. καὶ C--------- καί
 4258. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 4259. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4260. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4261. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4262. δικαστὰς N1M-APM--- δικαστής
 4263. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4264. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4265. 1Sam/K 8:2
 4266. καὶ C--------- καί
 4267. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4268. τὰ RA--APN--- ὁ
 4269. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 4270. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4271. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4272. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4273. πρωτότοκος A1B-NSM--- πρωτότοκος
 4274. Ιωηλ N---NSM--- Ιωηλ
 4275. καὶ C--------- καί
 4276. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 4277. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4278. δευτέρου A1A-GSM--- δεύτερος
 4279. Αβια N---NSM--- Αβια
 4280. δικασταὶ N1M-NPM--- δικαστής
 4281. ἐν P--------- ἐν
 4282. Βηρσαβεε N---DS---- Βηρσαβεε
 4283. 1Sam/K 8:3
 4284. καὶ C--------- καί
 4285. οὐκ D--------- οὐ
 4286. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 4287. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4288. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4289. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4290. ἐν P--------- ἐν
 4291. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 4292. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4293. καὶ C--------- καί
 4294. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 4295. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4296. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4297. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 4298. καὶ C--------- καί
 4299. ἐλάμβανον V1I-IAI3P- λαμβάνω
 4300. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 4301. καὶ C--------- καί
 4302. ἐξέκλινον V1I-IAI3P- κλίνω ἐκ
 4303. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 4304. 1Sam/K 8:4
 4305. καὶ C--------- καί
 4306. συναθροίζονται V1--PMI3P- ἀθροίζω συν
 4307. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4308. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4309. καὶ C--------- καί
 4310. παραγίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι παρα
 4311. εἰς P--------- εἰς
 4312. Αρμαθαιμ N---AS---- Αρμαθαιμ
 4313. πρὸς P--------- πρός
 4314. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 4315. 1Sam/K 8:5
 4316. καὶ C--------- καί
 4317. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4318. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4319. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4320. σὺ RP--NS---- σύ
 4321. γεγήρακας VX--XAI2S- γηράσκω
 4322. καὶ C--------- καί
 4323. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4324. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 4325. σου RP--GS---- σύ
 4326. οὐ D--------- οὐ
 4327. πορεύονται V1--PMI3P- πορεύομαι
 4328. ἐν P--------- ἐν
 4329. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4330. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 4331. σου RP--GS---- σύ
 4332. καὶ C--------- καί
 4333. νῦν D--------- νῦν
 4334. κατάστησον VA--AAD2S- ἵστημι κατα
 4335. ἐφ' P--------- ἐπί
 4336. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4337. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4338. δικάζειν V1--PAN--- δικάζω
 4339. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4340. καθὰ D--------- καθά
 4341. καὶ C--------- καί
 4342. τὰ RA--APN--- ὁ
 4343. λοιπὰ A1--APN--- λοιπός
 4344. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4345. 1Sam/K 8:6
 4346. καὶ C--------- καί
 4347. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4348. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 4349. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4350. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 4351. ἐν P--------- ἐν
 4352. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4353. Σαμουηλ N---GSM--- Σαμουηλ
 4354. ὡς C--------- ὡς
 4355. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4356. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4357. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4358. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4359. δικάζειν V1--PAN--- δικάζω
 4360. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4361. καὶ C--------- καί
 4362. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 4363. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4364. πρὸς P--------- πρός
 4365. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4366. 1Sam/K 8:7
 4367. καὶ C--------- καί
 4368. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4369. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4370. πρὸς P--------- πρός
 4371. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 4372. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 4373. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4374. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 4375. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4376. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4377. καθὰ D--------- καθά
 4378. ἂν X--------- ἄν
 4379. λαλήσωσίν VA--AAS3P- λαλέω
 4380. σοι RP--DS---- σύ
 4381. ὅτι C--------- ὅτι
 4382. οὐ D--------- οὐ
 4383. σὲ RP--AS---- σύ
 4384. ἐξουθενήκασιν VX--XAI3P- οὐθενέω ἐκ
 4385. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4386. ἢ C--------- ἤ
 4387. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 4388. ἐξουδενώκασιν VX--XAI3P- οὐθενέω ἐκ
 4389. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4390. μὴ D--------- μή
 4391. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 4392. ἐπ' P--------- ἐπί
 4393. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4394. 1Sam/K 8:8
 4395. κατὰ P--------- κατά
 4396. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4397. τὰ RA--APN--- ὁ
 4398. ποιήματα N3M-APN--- ποίημα
 4399. ἃ RR--APN--- ὅς
 4400. ἐποίησάν VAI-AAI3P- ποιέω
 4401. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4402. ἀφ' P--------- ἀπό
 4403. ἧς RR--GSF--- ὅς
 4404. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4405. ἀνήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἀνα
 4406. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4407. ἐξ P--------- ἐκ
 4408. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 4409. ἕως P--------- ἕως
 4410. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4411. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4412. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4413. καὶ C--------- καί
 4414. ἐγκατέλιπόν VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 4415. με RP--AS---- ἐγώ
 4416. καὶ C--------- καί
 4417. ἐδούλευον V1I-IAI3P- δουλεύω
 4418. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 4419. ἑτέροις A1A-DPM--- ἕτερος
 4420. οὕτως D--------- οὕτως
 4421. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 4422. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 4423. καὶ C--------- καί
 4424. σοί RP--DS---- σύ
 4425. 1Sam/K 8:9
 4426. καὶ C--------- καί
 4427. νῦν D--------- νῦν
 4428. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 4429. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4430. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 4431. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4432. πλὴν D--------- πλήν
 4433. ὅτι C--------- ὅτι
 4434. διαμαρτυρόμενος V1--PMPNSM μαρτύρομαι δια
 4435. διαμαρτύρῃ V1--PMS2S- μαρτύρομαι δια
 4436. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4437. καὶ C--------- καί
 4438. ἀπαγγελεῖς VF2-FAI2S- ἀγγέλλω ἀπο
 4439. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4440. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4441. δικαίωμα N3M-ASN--- δικαίωμα
 4442. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4443. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4444. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4445. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 4446. ἐπ' P--------- ἐπί
 4447. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4448. 1Sam/K 8:10
 4449. καὶ C--------- καί
 4450. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4451. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4452. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4453. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4454. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 4455. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4456. πρὸς P--------- πρός
 4457. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4458. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4459. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4460. αἰτοῦντας V2--PAPAPM αἰτέω
 4461. παρ' P--------- παρά
 4462. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4463. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4464. 1Sam/K 8:11
 4465. καὶ C--------- καί
 4466. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4467. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 4468. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4469. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4470. δικαίωμα N3M-ASN--- δικαίωμα
 4471. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4472. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4473. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4474. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 4475. ἐφ' P--------- ἐπί
 4476. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4477. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4478. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4479. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4480. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 4481. καὶ C--------- καί
 4482. θήσεται VF--FMI3S- τίθημι
 4483. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4484. ἐν P--------- ἐν
 4485. ἅρμασιν N3M-DPN--- ἅρμα
 4486. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4487. καὶ C--------- καί
 4488. ἱππεῦσιν N3V-DPM--- ἱππεύς
 4489. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4490. καὶ C--------- καί
 4491. προτρέχοντας V1--PAPAPM τρέχω προ
 4492. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4493. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 4494. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4495. 1Sam/K 8:12
 4496. καὶ C--------- καί
 4497. θέσθαι VE--AMN--- τίθημι
 4498. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4499. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 4500. χιλιάρχους N2--APM--- χιλίαρχος
 4501. καὶ C--------- καί
 4502. ἑκατοντάρχους N2--APM--- ἑκατόνταρχος
 4503. καὶ C--------- καί
 4504. θερίζειν V1--PAN--- θερίζω
 4505. θερισμὸν N2--ASM--- θερισμός
 4506. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4507. καὶ C--------- καί
 4508. τρυγᾶν V3--PAN--- τρυγάω
 4509. τρυγητὸν N2--ASM--- τρύγητος
 4510. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4511. καὶ C--------- καί
 4512. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 4513. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4514. πολεμικὰ A1--APN--- πολεμικός
 4515. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4516. καὶ C--------- καί
 4517. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4518. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 4519. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4520. 1Sam/K 8:13
 4521. καὶ C--------- καί
 4522. τὰς RA--APF--- ὁ
 4523. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 4524. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4525. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 4526. εἰς P--------- εἰς
 4527. μυρεψοὺς N2--APM--- μυρεψός
 4528. καὶ C--------- καί
 4529. εἰς P--------- εἰς
 4530. μαγειρίσσας N1A-APF--- μαγείρισσα
 4531. καὶ C--------- καί
 4532. εἰς P--------- εἰς
 4533. πεσσούσας V1--PAPAPF πέσσω
 4534. 1Sam/K 8:14
 4535. καὶ C--------- καί
 4536. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4537. ἀγροὺς N2--APM--- ἀγρός
 4538. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4539. καὶ C--------- καί
 4540. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4541. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 4542. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4543. καὶ C--------- καί
 4544. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4545. ἐλαιῶνας N3W-APM--- ἐλαιών
 4546. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4547. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4548. ἀγαθοὺς A1--APM--- ἀγαθός
 4549. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 4550. καὶ C--------- καί
 4551. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4552. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4553. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 4554. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4555. 1Sam/K 8:15
 4556. καὶ C--------- καί
 4557. τὰ RA--APN--- ὁ
 4558. σπέρματα N3M-APN--- σπέρμα
 4559. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4560. καὶ C--------- καί
 4561. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4562. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 4563. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4564. ἀποδεκατώσει VF--FAI3S- δεκατόω ἀπο
 4565. καὶ C--------- καί
 4566. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4567. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4568. εὐνούχοις N2--DPM--- εὐνοῦχος
 4569. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4570. καὶ C--------- καί
 4571. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4572. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 4573. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4574. 1Sam/K 8:16
 4575. καὶ C--------- καί
 4576. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4577. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 4578. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4579. καὶ C--------- καί
 4580. τὰς RA--APF--- ὁ
 4581. δούλας N1--APF--- δούλη
 4582. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4583. καὶ C--------- καί
 4584. τὰ RA--APN--- ὁ
 4585. βουκόλια N2N-APN--- βουκόλιον
 4586. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4587. τὰ RA--APN--- ὁ
 4588. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 4589. καὶ C--------- καί
 4590. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4591. ὄνους N2--APF--- ὄνος
 4592. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4593. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 4594. καὶ C--------- καί
 4595. ἀποδεκατώσει VF--FAI3S- δεκατόω ἀπο
 4596. εἰς P--------- εἰς
 4597. τὰ RA--APN--- ὁ
 4598. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4599. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4600. 1Sam/K 8:17
 4601. καὶ C--------- καί
 4602. τὰ RA--APN--- ὁ
 4603. ποίμνια N2N-APN--- ποίμνιον
 4604. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4605. ἀποδεκατώσει VF--FAI3S- δεκατόω ἀπο
 4606. καὶ C--------- καί
 4607. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4608. ἔσεσθε VF--FMI2P- εἰμί
 4609. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4610. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 4611. 1Sam/K 8:18
 4612. καὶ C--------- καί
 4613. βοήσεσθε VF--FMI2P- βοάω
 4614. ἐν P--------- ἐν
 4615. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4616. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4617. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4618. ἐκ P--------- ἐκ
 4619. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4620. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4621. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4622. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4623. ἐξελέξασθε VAI-AMI2P- λέγω ἐκ
 4624. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4625. καὶ C--------- καί
 4626. οὐκ D--------- οὐ
 4627. ἐπακούσεται VF--FMI3S- ἀκούω ἐπι
 4628. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4629. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4630. ἐν P--------- ἐν
 4631. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4632. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4633. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 4634. ὅτι C--------- ὅτι
 4635. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4636. ἐξελέξασθε VAI-AMI2P- λέγω ἐκ
 4637. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4638. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4639. 1Sam/K 8:19
 4640. καὶ C--------- καί
 4641. οὐκ D--------- οὐ
 4642. ἠβούλετο V2I-IAI3S- ἀβουλέω
 4643. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4644. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4645. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 4646. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4647. Σαμουηλ N---GSM--- Σαμουηλ
 4648. καὶ C--------- καί
 4649. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4650. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4651. οὐχί D--------- οὐ
 4652. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4653. ἢ C--------- ἤ
 4654. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4655. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4656. ἐφ' P--------- ἐπί
 4657. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4658. 1Sam/K 8:20
 4659. καὶ C--------- καί
 4660. ἐσόμεθα VF--FMI1P- εἰμί
 4661. καὶ C--------- καί
 4662. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4663. κατὰ P--------- κατά
 4664. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4665. τὰ RA--APN--- ὁ
 4666. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4667. καὶ C--------- καί
 4668. δικάσει VF--FAI3S- δικάζω
 4669. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4670. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4671. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4672. καὶ C--------- καί
 4673. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 4674. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 4675. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4676. καὶ C--------- καί
 4677. πολεμήσει VF--FAI3S- πολεμέω
 4678. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4679. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 4680. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4681. 1Sam/K 8:21
 4682. καὶ C--------- καί
 4683. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 4684. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4685. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4686. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4687. λόγους N2--APM--- λόγος
 4688. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4689. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4690. καὶ C--------- καί
 4691. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4692. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4693. εἰς P--------- εἰς
 4694. τὰ RA--APN--- ὁ
 4695. ὦτα N3T-APN--- οὖς
 4696. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4697. 1Sam/K 8:22
 4698. καὶ C--------- καί
 4699. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4700. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4701. πρὸς P--------- πρός
 4702. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 4703. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 4704. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4705. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 4706. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4707. καὶ C--------- καί
 4708. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 4709. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4710. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4711. καὶ C--------- καί
 4712. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4713. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 4714. πρὸς P--------- πρός
 4715. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4716. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4717. ἀποτρεχέτω V1--PAD2S- τρέχω ἀπο
 4718. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 4719. εἰς P--------- εἰς
 4720. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4721. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4722. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4723. 1Sam/K 9:1
 4724. καὶ C--------- καί
 4725. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4726. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4727. ἐξ P--------- ἐκ
 4728. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4729. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 4730. καὶ C--------- καί
 4731. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 4732. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4733. Κις N---NSM--- Κις
 4734. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4735. Αβιηλ N---GSM--- Αβιηλ
 4736. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4737. Σαρεδ N---GSM--- Σαρεδ
 4738. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4739. Βαχιρ N---GSM--- Βαχιρ
 4740. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4741. Αφεκ N---GSM--- Αφεκ
 4742. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4743. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4744. Ιεμιναίου N2--GSM--- Ιεμιναῖος
 4745. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4746. δυνατός A1--NSM--- δυνατός
 4747. 1Sam/K 9:2
 4748. καὶ C--------- καί
 4749. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 4750. υἱός N2--NSM--- υἱός
 4751. καὶ C--------- καί
 4752. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 4753. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4754. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 4755. εὐμεγέθης A3H-NSM--- εὐμεγέθης
 4756. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4757. ἀγαθός A1--NSM--- ἀγαθός
 4758. καὶ C--------- καί
 4759. οὐκ D--------- οὐ
 4760. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4761. ἐν P--------- ἐν
 4762. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 4763. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4764. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 4765. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4766. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4767. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4768. ὠμίαν N1A-ASF--- ὠμία
 4769. καὶ C--------- καί
 4770. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 4771. ὑψηλὸς A1--NSM--- ὑψηλός
 4772. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4773. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4774. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4775. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4776. 1Sam/K 9:3
 4777. καὶ C--------- καί
 4778. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 4779. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4780. ὄνοι N2--NPF--- ὄνος
 4781. Κις N---GSM--- Κις
 4782. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 4783. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 4784. καὶ C--------- καί
 4785. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4786. Κις N---NSM--- Κις
 4787. πρὸς P--------- πρός
 4788. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 4789. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4790. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 4791. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4792. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 4793. μετὰ P--------- μετά
 4794. σεαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 4795. ἓν A3--ASN--- εἷς
 4796. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4797. παιδαρίων N2N-GPN--- παιδάριον
 4798. καὶ C--------- καί
 4799. ἀνάστητε VH--AAS2P- ἵστημι ἀνα
 4800. καὶ C--------- καί
 4801. πορεύθητε VC--APS2P- πορεύομαι
 4802. καὶ C--------- καί
 4803. ζητήσατε VA--AAD2P- ζητέω
 4804. τὰς RA--APF--- ὁ
 4805. ὄνους N2--APF--- ὄνος
 4806. 1Sam/K 9:4
 4807. καὶ C--------- καί
 4808. διῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι δια
 4809. δι' P--------- διά
 4810. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 4811. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 4812. καὶ C--------- καί
 4813. διῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι δια
 4814. διὰ P--------- διά
 4815. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4816. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4817. Σελχα N---GS---- Σελχα
 4818. καὶ C--------- καί
 4819. οὐχ D--------- οὐ
 4820. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 4821. καὶ C--------- καί
 4822. διῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι δια
 4823. διὰ P--------- διά
 4824. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4825. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4826. Εασακεμ N---GS---- Εασακεμ
 4827. καὶ C--------- καί
 4828. οὐκ D--------- οὐ
 4829. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4830. καὶ C--------- καί
 4831. διῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι δια
 4832. διὰ P--------- διά
 4833. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4834. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4835. Ιακιμ N---GS---- Ιακιμ
 4836. καὶ C--------- καί
 4837. οὐχ D--------- οὐ
 4838. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 4839. 1Sam/K 9:5
 4840. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4841. ἐλθόντων VB--AAPGPM ἔρχομαι
 4842. εἰς P--------- εἰς
 4843. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4844. Σιφ N---ASF--- Σιφ
 4845. καὶ C--------- καί
 4846. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 4847. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4848. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4849. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 4850. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4851. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4852. μετ' P--------- μετά
 4853. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4854. δεῦρο D--------- δεῦρο
 4855. καὶ C--------- καί
 4856. ἀναστρέψωμεν VA--AAS1P- στρέφω ἀνα
 4857. μὴ D--------- μή
 4858. ἀνεὶς VB--AAPNSM ἵημι ἀνα
 4859. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4860. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 4861. μου RP--GS---- ἐγώ
 4862. τὰς RA--APF--- ὁ
 4863. ὄνους N2--APF--- ὄνος
 4864. φροντίζῃ V1--PAS3S- φροντίζω
 4865. περὶ P--------- περί
 4866. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4867. 1Sam/K 9:6
 4868. καὶ C--------- καί
 4869. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4870. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4871. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4872. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 4873. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4874. δὴ X--------- δή
 4875. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4876. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4877. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4878. ἐν P--------- ἐν
 4879. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4880. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 4881. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 4882. καὶ C--------- καί
 4883. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4884. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4885. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 4886. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 4887. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4888. ἐὰν C--------- ἐάν
 4889. λαλήσῃ VA--AAS3S- λαλέω
 4890. παραγινόμενον V1--PMPASM γίγνομαι παρα
 4891. παρέσται VF--FMI3S- εἰμί παρα
 4892. καὶ C--------- καί
 4893. νῦν D--------- νῦν
 4894. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 4895. ὅπως C--------- ὅπως
 4896. ἀπαγγείλῃ VA--AAS3S- ἀγγέλλω ἀπο
 4897. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4898. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4899. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 4900. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4901. ἐφ' P--------- ἐπί
 4902. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4903. ἐπορεύθημεν VCI-API1P- πορεύομαι
 4904. ἐπ' P--------- ἐπί
 4905. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4906. 1Sam/K 9:7
 4907. καὶ C--------- καί
 4908. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4909. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 4910. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4911. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 4912. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4913. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4914. μετ' P--------- μετά
 4915. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4916. καὶ C--------- καί
 4917. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4918. πορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι
 4919. καὶ C--------- καί
 4920. τί RI--ASN--- τίς
 4921. οἴσομεν VF--FAI1P- φέρω
 4922. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4923. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 4924. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4925. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4926. ὅτι C--------- ὅτι
 4927. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4928. ἄρτοι N2--NPM--- ἄρτος
 4929. ἐκλελοίπασιν VX--XAI3P- λοίπω ἐκ
 4930. ἐκ P--------- ἐκ
 4931. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4932. ἀγγείων N2N-GPN--- ἀγγεῖον
 4933. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4934. καὶ C--------- καί
 4935. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 4936. οὐκ D--------- οὐ
 4937. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4938. μεθ' P--------- μετά
 4939. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4940. εἰσενεγκεῖν VB--AAN--- φέρω εἰς
 4941. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4942. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 4943. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4944. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4945. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4946. ὑπάρχον V1--PAPASN ἄρχω ὑπο
 4947. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4948. 1Sam/K 9:8
 4949. καὶ C--------- καί
 4950. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 4951. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4952. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 4953. ἀποκριθῆναι VC--APN--- κρίνω ἀπο
 4954. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4955. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 4956. καὶ C--------- καί
 4957. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4958. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4959. εὕρηται VM--XPI3S- εὑρίσκω
 4960. ἐν P--------- ἐν
 4961. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4962. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4963. μου RP--GS---- ἐγώ
 4964. τέταρτον A1--ASM--- τέταρτος
 4965. σίκλου N2--GSM--- σίκλος
 4966. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 4967. καὶ C--------- καί
 4968. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 4969. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4970. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 4971. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4972. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4973. καὶ C--------- καί
 4974. ἀπαγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 4975. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4976. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4977. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 4978. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4979. 1Sam/K 9:9
 4980. καὶ C--------- καί
 4981. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 4982. ἐν P--------- ἐν
 4983. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4984. τάδε RD--APN--- ὅδε
 4985. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 4986. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 4987. ἐν P--------- ἐν
 4988. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4989. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 4990. ἐπερωτᾶν V3--PAN--- ἐρωτάω ἐπι
 4991. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4992. θεόν N2--ASM--- θεός
 4993. δεῦρο D--------- δεῦρο
 4994. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 4995. πρὸς P--------- πρός
 4996. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4997. βλέποντα V1--PAPASM βλέπω
 4998. ὅτι C--------- ὅτι
 4999. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5000. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 5001. ἐκάλει V2I-IAI3S- καλέω
 5002. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5003. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5004. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 5005. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5006. βλέπων V1--PAPNSM βλέπω
 5007. 1Sam/K 9:10
 5008. καὶ C--------- καί
 5009. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5010. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5011. πρὸς P--------- πρός
 5012. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5013. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5014. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5015. ἀγαθὸν A1A-ASN--- ἀγαθός
 5016. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5017. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5018. δεῦρο D--------- δεῦρο
 5019. καὶ C--------- καί
 5020. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 5021. καὶ C--------- καί
 5022. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 5023. εἰς P--------- εἰς
 5024. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5025. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5026. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5027. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5028. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5029. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5030. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5031. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5032. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5033. 1Sam/K 9:11
 5034. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5035. ἀναβαινόντων V1--PAPGPM βαίνω ἀνα
 5036. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5037. ἀνάβασιν N3I-ASF--- ἀνάβασις
 5038. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5039. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5040. καὶ C--------- καί
 5041. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5042. εὑρίσκουσιν V1--PAI3P- εὑρίσκω
 5043. τὰ RA--APN--- ὁ
 5044. κοράσια N2N-APN--- κοράσιον
 5045. ἐξεληλυθότα VX--XAPAPN ἔρχομαι ἐκ
 5046. ὑδρεύσασθαι VA--AMN--- ὑδρεύω
 5047. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 5048. καὶ C--------- καί
 5049. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 5050. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 5051. εἰ X--------- εἰ
 5052. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5053. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 5054. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5055. βλέπων V1--PAPNSM βλέπω
 5056. 1Sam/K 9:12
 5057. καὶ C--------- καί
 5058. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5059. τὰ RA--APN--- ὁ
 5060. κοράσια N2N-APN--- κοράσιον
 5061. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5062. καὶ C--------- καί
 5063. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 5064. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5065. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5066. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5067. κατὰ P--------- κατά
 5068. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5069. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5070. νῦν D--------- νῦν
 5071. διὰ P--------- διά
 5072. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5073. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5074. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 5075. εἰς P--------- εἰς
 5076. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5077. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5078. ὅτι C--------- ὅτι
 5079. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 5080. σήμερον D--------- σήμερον
 5081. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5082. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5083. ἐν P--------- ἐν
 5084. Βαμα N---DSF--- Βαμα
 5085. 1Sam/K 9:13
 5086. ὡς C--------- ὡς
 5087. ἂν X--------- ἄν
 5088. εἰσέλθητε VB--AAS2P- ἔρχομαι εἰς
 5089. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5090. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5091. οὕτως D--------- οὕτως
 5092. εὑρήσετε VF--FAI2P- εὑρίσκω
 5093. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5094. ἐν P--------- ἐν
 5095. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5096. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 5097. πρὶν D--------- πρίν
 5098. ἀναβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἀνα
 5099. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5100. εἰς P--------- εἰς
 5101. Βαμα N---ASF--- Βαμα
 5102. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5103. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 5104. ὅτι C--------- ὅτι
 5105. οὐ D--------- οὐ
 5106. μὴ D--------- μή
 5107. φάγῃ VB--AAS3S- ἐσθίω
 5108. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5109. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5110. ἕως P--------- ἕως
 5111. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5112. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 5113. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5114. ὅτι C--------- ὅτι
 5115. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5116. εὐλογεῖ V2--PAI3S- εὐλογέω
 5117. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5118. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 5119. καὶ C--------- καί
 5120. μετὰ P--------- μετά
 5121. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5122. ἐσθίουσιν V1--PAI3P- ἐσθίω
 5123. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5124. ξένοι A1--NPM--- ξένος
 5125. καὶ C--------- καί
 5126. νῦν D--------- νῦν
 5127. ἀνάβητε VZ--AAD2S- βαίνω ἀνα
 5128. ὅτι C--------- ὅτι
 5129. διὰ P--------- διά
 5130. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5131. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5132. εὑρήσετε VF--FAI2P- εὑρίσκω
 5133. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5134. 1Sam/K 9:14
 5135. καὶ C--------- καί
 5136. ἀναβαίνουσιν V1--PAI3P- βαίνω ἀνα
 5137. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5138. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5139. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5140. εἰσπορευομένων V1--PMPGPM πορεύομαι εἰς
 5141. εἰς P--------- εἰς
 5142. μέσον A1--ASN--- μέσος
 5143. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5144. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5145. καὶ C--------- καί
 5146. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5147. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5148. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 5149. εἰς P--------- εἰς
 5150. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 5151. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5152. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5153. ἀναβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἀνα
 5154. εἰς P--------- εἰς
 5155. Βαμα N---ASF--- Βαμα
 5156. 1Sam/K 9:15
 5157. καὶ C--------- καί
 5158. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5159. ἀπεκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω ἀπο
 5160. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5161. ὠτίον N2N-ASN--- ὠτίον
 5162. Σαμουηλ N---GSM--- Σαμουηλ
 5163. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5164. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 5165. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 5166. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5167. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 5168. πρὸς P--------- πρός
 5169. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5170. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 5171. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5172. 1Sam/K 9:16
 5173. ὡς C--------- ὡς
 5174. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5175. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 5176. αὔριον D--------- αὔριον
 5177. ἀποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἀπο
 5178. πρὸς P--------- πρός
 5179. σὲ RP--AS---- σύ
 5180. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 5181. ἐκ P--------- ἐκ
 5182. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5183. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 5184. καὶ C--------- καί
 5185. χρίσεις VF2-FAI2S- χρίω
 5186. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5187. εἰς P--------- εἰς
 5188. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 5189. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5190. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5191. λαόν N2--ASM--- λαός
 5192. μου RP--GS---- ἐγώ
 5193. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 5194. καὶ C--------- καί
 5195. σώσει VF--FAI3S- σώζω
 5196. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5197. λαόν N2--ASM--- λαός
 5198. μου RP--GS---- ἐγώ
 5199. ἐκ P--------- ἐκ
 5200. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 5201. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 5202. ὅτι C--------- ὅτι
 5203. ἐπέβλεψα VAI-AAI1S- βλέπω ἐπι
 5204. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5205. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5206. ταπείνωσιν N3I-ASF--- ταπείνωσις
 5207. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5208. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5209. μου RP--GS---- ἐγώ
 5210. ὅτι C--------- ὅτι
 5211. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5212. βοὴ N1--NSF--- βοή
 5213. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5214. πρός P--------- πρός
 5215. με RP--AS---- ἐγώ
 5216. 1Sam/K 9:17
 5217. καὶ C--------- καί
 5218. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5219. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 5220. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5221. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 5222. καὶ C--------- καί
 5223. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5224. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5225. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5226. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5227. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5228. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5229. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5230. εἶπά VAI-AAI1S- εἶπον
 5231. σοι RP--DS---- σύ
 5232. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5233. ἄρξει VF--FAI3S- ἄρχω
 5234. ἐν P--------- ἐν
 5235. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5236. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5237. μου RP--GS---- ἐγώ
 5238. 1Sam/K 9:18
 5239. καὶ C--------- καί
 5240. προσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω προς
 5241. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5242. πρὸς P--------- πρός
 5243. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 5244. εἰς P--------- εἰς
 5245. μέσον A1--ASN--- μέσος
 5246. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5247. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5248. καὶ C--------- καί
 5249. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5250. ἀπάγγειλον VB--AAD2S- ἀγγέλλω ἀπο
 5251. δὴ X--------- δή
 5252. ποῖος A1A-NSM--- ποῖος
 5253. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5254. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5255. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5256. βλέποντος V1--PAPGSM βλέπω
 5257. 1Sam/K 9:19
 5258. καὶ C--------- καί
 5259. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5260. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5261. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5262. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 5263. καὶ C--------- καί
 5264. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5265. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 5266. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 5267. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 5268. ἀνάβηθι VX--AAD2S- βαίνω ἀνα
 5269. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 5270. μου RP--GS---- ἐγώ
 5271. εἰς P--------- εἰς
 5272. Βαμα N---ASF--- Βαμα
 5273. καὶ C--------- καί
 5274. φάγε VB--AAD2S- ἐσθίω
 5275. μετ' P--------- μετά
 5276. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5277. σήμερον D--------- σήμερον
 5278. καὶ C--------- καί
 5279. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5280. σε RP--AS---- σύ
 5281. πρωὶ D--------- πρωΐ
 5282. καὶ C--------- καί
 5283. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5284. τὰ RA--APN--- ὁ
 5285. ἐν P--------- ἐν
 5286. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5287. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 5288. σου RP--GS---- σύ
 5289. ἀπαγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀπο
 5290. σοι RP--DS---- σύ
 5291. 1Sam/K 9:20
 5292. καὶ C--------- καί
 5293. περὶ P--------- περί
 5294. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5295. ὄνων N2--GPF--- ὄνος
 5296. σου RP--GS---- σύ
 5297. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5298. ἀπολωλυιῶν VX--XAPGPF ὀλλύω ἀπο
 5299. σήμερον D--------- σήμερον
 5300. τριταίων A1A-GPM--- τριταίων
 5301. μὴ D--------- μή
 5302. θῇς VE--AAS2S- τίθημι
 5303. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5304. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 5305. σου RP--GS---- σύ
 5306. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 5307. ὅτι C--------- ὅτι
 5308. εὕρηνται VM--XPI3P- εὑρίσκω
 5309. καὶ C--------- καί
 5310. τίνι RI--DSN--- τίς
 5311. τὰ RA--APN--- ὁ
 5312. ὡραῖα A1A-APN--- ὡραῖος
 5313. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5314. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5315. οὐ D--------- οὐ
 5316. σοὶ RP--DS---- σύ
 5317. καὶ C--------- καί
 5318. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5319. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 5320. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5321. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 5322. σου RP--GS---- σύ
 5323. 1Sam/K 9:21
 5324. καὶ C--------- καί
 5325. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5326. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5327. καὶ C--------- καί
 5328. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5329. οὐχὶ D--------- οὐ
 5330. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5331. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5332. Ιεμιναίου N2--GSM--- Ιεμιναῖος
 5333. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 5334. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 5335. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5336. μικροῦ A1A-GSN--- μικρός
 5337. σκήπτρου N2N-GSN--- σκῆπτρον
 5338. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 5339. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5340. καὶ C--------- καί
 5341. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5342. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 5343. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5344. ἐλαχίστης A1--GSFS-- ἐλαχύς
 5345. ἐξ P--------- ἐκ
 5346. ὅλου A1--GSN--- ὅλος
 5347. σκήπτρου N2N-GSN--- σκῆπτρον
 5348. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 5349. καὶ C--------- καί
 5350. ἵνα C--------- ἵνα
 5351. τί RI--ASN--- τίς
 5352. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 5353. πρὸς P--------- πρός
 5354. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 5355. κατὰ P--------- κατά
 5356. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5357. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5358. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5359. 1Sam/K 9:22
 5360. καὶ C--------- καί
 5361. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5362. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5363. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5364. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 5365. καὶ C--------- καί
 5366. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5367. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5368. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5369. καὶ C--------- καί
 5370. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 5371. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5372. εἰς P--------- εἰς
 5373. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5374. κατάλυμα N3M-ASN--- κατάλυμα
 5375. καὶ C--------- καί
 5376. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 5377. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5378. τόπον N2--ASM--- τόπος
 5379. ἐν P--------- ἐν
 5380. πρώτοις A1--DPMS-- πρῶτος
 5381. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5382. κεκλημένων VM--XMPGPM καλέω
 5383. ὡσεὶ X--------- ὡσεί
 5384. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 5385. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5386. 1Sam/K 9:23
 5387. καὶ C--------- καί
 5388. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5389. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5390. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5391. μαγείρῳ N2--DSM--- μάγειρος
 5392. δός VO--AAD2S- δίδωμι
 5393. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5394. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5395. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 5396. ἣν RR--ASF--- ὅς
 5397. ἔδωκά VAI-AAI1S- δίδωμι
 5398. σοι RP--DS---- σύ
 5399. ἣν RR--ASF--- ὅς
 5400. εἶπά VAI-AAI1S- εἶπον
 5401. σοι RP--DS---- σύ
 5402. θεῖναι VE--AAN--- τίθημι
 5403. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5404. παρὰ P--------- παρά
 5405. σοί RP--DS---- σύ
 5406. 1Sam/K 9:24
 5407. καὶ C--------- καί
 5408. ὕψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω
 5409. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5410. μάγειρος N2--NSM--- μάγειρος
 5411. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5412. κωλέαν N1A-ASF--- κωλέα
 5413. καὶ C--------- καί
 5414. παρέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι παρα
 5415. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5416. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5417. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 5418. καὶ C--------- καί
 5419. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5420. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5421. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5422. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 5423. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5424. ὑπόλειμμα N3M-ASN--- ὑπόλειμμα
 5425. παράθες VE--AAD2S- τίθημι παρα
 5426. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 5427. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 5428. σου RP--GS---- σύ
 5429. καὶ C--------- καί
 5430. φάγε VB--AAD2S- ἐσθίω
 5431. ὅτι C--------- ὅτι
 5432. εἰς P--------- εἰς
 5433. μαρτύριον N2N-ASN--- μαρτύριον
 5434. τέθειταί VT--XMI3S- τίθημι
 5435. σοι RP--DS---- σύ
 5436. παρὰ P--------- παρά
 5437. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5438. ἄλλους RD--APM--- ἄλλος
 5439. ἀπόκνιζε V1--PAD2S- κνίζω ἀπο
 5440. καὶ C--------- καί
 5441. ἔφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω
 5442. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5443. μετὰ P--------- μετά
 5444. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 5445. ἐν P--------- ἐν
 5446. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5447. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5448. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5449. 1Sam/K 9:25
 5450. καὶ C--------- καί
 5451. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 5452. ἐκ P--------- ἐκ
 5453. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5454. Βαμα N---GSF--- Βαμα
 5455. ἐν P--------- ἐν
 5456. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5457. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 5458. καὶ C--------- καί
 5459. διέστρωσαν VAI-AAI3P- στρώννυμι δια
 5460. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5461. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 5462. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5463. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5464. δώματι N3M-DSN--- δῶμα
 5465. 1Sam/K 9:26
 5466. καὶ C--------- καί
 5467. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 5468. καὶ C--------- καί
 5469. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5470. ὡς C--------- ὡς
 5471. ἀνέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω ἀνα
 5472. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5473. ὄρθρος N2--NSM--- ὄρθρος
 5474. καὶ C--------- καί
 5475. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 5476. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5477. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5478. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 5479. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5480. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5481. δώματι N3M-DSN--- δῶμα
 5482. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5483. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 5484. καὶ C--------- καί
 5485. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5486. σε RP--AS---- σύ
 5487. καὶ C--------- καί
 5488. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5489. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5490. καὶ C--------- καί
 5491. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 5492. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5493. καὶ C--------- καί
 5494. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5495. ἕως P--------- ἕως
 5496. ἔξω D--------- ἔξω
 5497. 1Sam/K 9:27
 5498. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5499. καταβαινόντων V1--PAPGPM βαίνω κατα
 5500. εἰς P--------- εἰς
 5501. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 5502. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5503. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5504. καὶ C--------- καί
 5505. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5506. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5507. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5508. Σαουλ N---DSM--- Σαούλ
 5509. εἰπὸν VB--AAD2S- εἰπόν
 5510. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5511. νεανίσκῳ N2--DSM--- νεανίσκος
 5512. καὶ C--------- καί
 5513. διελθέτω VB--AAD3S- ἔρχομαι δια
 5514. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 5515. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5516. καὶ C--------- καί
 5517. σὺ RP--NS---- σύ
 5518. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 5519. ὡς C--------- ὡς
 5520. σήμερον D--------- σήμερον
 5521. καὶ C--------- καί
 5522. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 5523. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5524. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5525. 1Sam/K 10:1
 5526. καὶ C--------- καί
 5527. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5528. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5529. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5530. φακὸν N2--ASM--- φακός
 5531. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5532. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 5533. καὶ C--------- καί
 5534. ἐπέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐπι
 5535. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5536. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5537. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 5538. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5539. καὶ C--------- καί
 5540. ἐφίλησεν VAI-AAI3S- φιλέω
 5541. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5542. καὶ C--------- καί
 5543. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5544. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5545. οὐχὶ D--------- οὐ
 5546. κέχρικέν VX--XAI3S- χρίω
 5547. σε RP--AS---- σύ
 5548. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5549. εἰς P--------- εἰς
 5550. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 5551. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5552. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5553. λαὸν N2--ASM--- λαός
 5554. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5555. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5556. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 5557. καὶ C--------- καί
 5558. σὺ RP--NS---- σύ
 5559. ἄρξεις VF--FAI2S- ἄρχω
 5560. ἐν P--------- ἐν
 5561. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5562. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5563. καὶ C--------- καί
 5564. σὺ RP--NS---- σύ
 5565. σώσεις VF--FAI2S- σώζω
 5566. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5567. ἐκ P--------- ἐκ
 5568. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 5569. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 5570. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5571. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 5572. καὶ C--------- καί
 5573. τοῦτό RD--ASN--- οὗτος
 5574. σοι RP--DS---- σύ
 5575. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5576. σημεῖον N2N-ASN--- σημεῖον
 5577. ὅτι C--------- ὅτι
 5578. ἔχρισέν VAI-AAI3S- χρίω
 5579. σε RP--AS---- σύ
 5580. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5581. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5582. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 5583. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5584. εἰς P--------- εἰς
 5585. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 5586. 1Sam/K 10:2
 5587. ὡς C--------- ὡς
 5588. ἂν X--------- ἄν
 5589. ἀπέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι ἀπο
 5590. σήμερον D--------- σήμερον
 5591. ἀπ' P--------- ἀπό
 5592. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5593. καὶ C--------- καί
 5594. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 5595. δύο M--------- δύο
 5596. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5597. πρὸς P--------- πρός
 5598. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5599. τάφοις N2--DPM--- τάφος
 5600. Ραχηλ N---GSF--- Ραχηλ
 5601. ἐν P--------- ἐν
 5602. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5603. ὁρίῳ N2N-DSN--- ὅριον
 5604. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 5605. ἁλλομένους V1--PAPAPN ἅλλομαι
 5606. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 5607. καὶ C--------- καί
 5608. ἐροῦσίν VF2-FAI3P- εἶπον
 5609. σοι RP--DS---- σύ
 5610. εὕρηνται VM--XPI3P- εὑρίσκω
 5611. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5612. ὄνοι N2--NPF--- ὄνος
 5613. ἃς RR--APF--- ὅς
 5614. ἐπορεύθητε VCI-API2P- πορεύομαι
 5615. ζητεῖν V2--PAN--- ζητέω
 5616. καὶ C--------- καί
 5617. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5618. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5619. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 5620. σου RP--GS---- σύ
 5621. ἀποτετίνακται VX--XPI3S- τινάσσω ἀπο
 5622. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5623. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5624. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5625. ὄνων N2--GPF--- ὄνος
 5626. καὶ C--------- καί
 5627. ἐδαψιλεύσατο VAI-AMI3S- δαψιλεύω
 5628. δι' P--------- διά
 5629. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 5630. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5631. τί RI--ASN--- τίς
 5632. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 5633. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5634. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5635. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5636. μου RP--GS---- ἐγώ
 5637. 1Sam/K 10:3
 5638. καὶ C--------- καί
 5639. ἀπελεύσει VAI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 5640. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5641. καὶ C--------- καί
 5642. ἐπέκεινα D--------- ἐπέκεινα
 5643. ἥξεις VF--FAI2S- ἥκω
 5644. ἕως P--------- ἕως
 5645. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5646. δρυὸς N3U-GSF--- δρῦς
 5647. Θαβωρ N---GS---- Θαβωρ
 5648. καὶ C--------- καί
 5649. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 5650. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5651. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 5652. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5653. ἀναβαίνοντας V1--PAPAPM βαίνω ἀνα
 5654. πρὸς P--------- πρός
 5655. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5656. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5657. εἰς P--------- εἰς
 5658. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 5659. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 5660. αἴροντα V1--PAPASM αἴρω
 5661. τρία A3--APN--- τρεῖς
 5662. αἰγίδια N2N-APN--- αἰγίδιον
 5663. καὶ C--------- καί
 5664. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 5665. αἴροντα V1--PAPASM αἴρω
 5666. τρία A3--APN--- τρεῖς
 5667. ἀγγεῖα N2N-APN--- ἀγγεῖον
 5668. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 5669. καὶ C--------- καί
 5670. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 5671. αἴροντα V1--PAPASM αἴρω
 5672. ἀσκὸν N2--ASM--- ἀσκός
 5673. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 5674. 1Sam/K 10:4
 5675. καὶ C--------- καί
 5676. ἐρωτήσουσίν VF--FAI3P- ἐρωτάω
 5677. σε RP--AS---- σύ
 5678. τὰ RA--APN--- ὁ
 5679. εἰς P--------- εἰς
 5680. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 5681. καὶ C--------- καί
 5682. δώσουσίν VF--FAI3P- δίδωμι
 5683. σοι RP--DS---- σύ
 5684. δύο M--------- δύο
 5685. ἀπαρχὰς N1--APF--- ἀπαρχή
 5686. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 5687. καὶ C--------- καί
 5688. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 5689. ἐκ P--------- ἐκ
 5690. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5691. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 5692. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5693. 1Sam/K 10:5
 5694. καὶ C--------- καί
 5695. μετὰ P--------- μετά
 5696. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5697. εἰσελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι εἰς
 5698. εἰς P--------- εἰς
 5699. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5700. βουνὸν N2--ASM--- βουνός
 5701. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5702. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5703. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5704. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5705. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5706. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5707. ἀνάστημα N3M-ASN--- ἀνάστημα
 5708. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5709. ἀλλοφύλων N2--GPM--- ἀλλόφυλος
 5710. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5711. Νασιβ N---NSM--- Νασιβ
 5712. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5713. ἀλλόφυλος N2--NSM--- ἀλλόφυλος
 5714. καὶ C--------- καί
 5715. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5716. ὡς C--------- ὡς
 5717. ἂν X--------- ἄν
 5718. εἰσέλθητε VB--AAS2P- ἔρχομαι εἰς
 5719. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5720. εἰς P--------- εἰς
 5721. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5722. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5723. καὶ C--------- καί
 5724. ἀπαντήσεις VF--FAI2S- ἀντάω ἀπο
 5725. χορῷ N2--DSM--- χορός
 5726. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 5727. καταβαινόντων V1--PAPGPM βαίνω κατα
 5728. ἐκ P--------- ἐκ
 5729. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5730. Βαμα N---GSF--- Βαμα
 5731. καὶ C--------- καί
 5732. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 5733. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5734. νάβλα N---ASN--- νάβλα
 5735. καὶ C--------- καί
 5736. τύμπανον N2N-ASN--- τύμπανον
 5737. καὶ C--------- καί
 5738. αὐλὸς N2--ASM--- αὐλός
 5739. καὶ C--------- καί
 5740. κινύρα N1A-NSF--- κινύρα
 5741. καὶ C--------- καί
 5742. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5743. προφητεύοντες V1--PAPNPM προφητεύω
 5744. 1Sam/K 10:6
 5745. καὶ C--------- καί
 5746. ἐφαλεῖται VF2-FAI3S- ἅλλομαι ἐπι
 5747. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5748. σὲ RP--AS---- σύ
 5749. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5750. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5751. καὶ C--------- καί
 5752. προφητεύσεις VF--FAI2S- προφητεύω
 5753. μετ' P--------- μετά
 5754. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5755. καὶ C--------- καί
 5756. στραφήσῃ VD--FPI2S- στρέφω
 5757. εἰς P--------- εἰς
 5758. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 5759. ἄλλον RD--ASM--- ἄλλος
 5760. 1Sam/K 10:7
 5761. καὶ C--------- καί
 5762. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5763. ὅταν D--------- ὅταν
 5764. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 5765. τὰ RA--APN--- ὁ
 5766. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 5767. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5768. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5769. σέ RP--AS---- σύ
 5770. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 5771. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5772. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5773. ἐὰν C--------- ἐάν
 5774. εὕρῃ VB--AAS3S- εὑρίσκω
 5775. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5776. χείρ N3--NSF--- χείρ
 5777. σου RP--GS---- σύ
 5778. ὅτι C--------- ὅτι
 5779. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5780. μετὰ P--------- μετά
 5781. σοῦ RP--GS---- σύ
 5782. 1Sam/K 10:8
 5783. καὶ C--------- καί
 5784. καταβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω κατα
 5785. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 5786. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5787. Γαλγαλα N---GSF--- Γάλγαλα
 5788. καὶ C--------- καί
 5789. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5790. καταβαίνω V1--PAI1S- βαίνω κατα
 5791. πρὸς P--------- πρός
 5792. σὲ RP--AS---- σύ
 5793. ἀνενεγκεῖν VB--AAN--- φέρω ἀνα
 5794. ὁλοκαύτωσιν N3I-ASF--- ὁλοκαύτωσις
 5795. καὶ C--------- καί
 5796. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 5797. εἰρηνικάς A1--APF--- εἰρηνικός
 5798. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5799. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5800. διαλείψεις VF--FAI2S- λείπω δια
 5801. ἕως P--------- ἕως
 5802. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5803. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 5804. με RP--AS---- ἐγώ
 5805. πρὸς P--------- πρός
 5806. σέ RP--AS---- σύ
 5807. καὶ C--------- καί
 5808. γνωρίσω VA--AAS1S- γνωρίζω
 5809. σοι RP--DS---- σύ
 5810. ἃ RR--APN--- ὅς
 5811. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 5812. 1Sam/K 10:9
 5813. καὶ C--------- καί
 5814. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 5815. ὥστε C--------- ὥστε
 5816. ἐπιστραφῆναι VD--APN--- στρέφω ἐπι
 5817. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5818. ὤμῳ N2--DSM--- ὦμος
 5819. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5820. ἀπελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι ἀπο
 5821. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5822. Σαμουηλ N---GSM--- Σαμουηλ
 5823. μετέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω μετα
 5824. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5825. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5826. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5827. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 5828. ἄλλην RD--ASF--- ἄλλος
 5829. καὶ C--------- καί
 5830. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5831. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5832. τὰ RA--APN--- ὁ
 5833. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 5834. ἐν P--------- ἐν
 5835. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5836. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5837. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5838. 1Sam/K 10:10
 5839. καὶ C--------- καί
 5840. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 5841. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5842. εἰς P--------- εἰς
 5843. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5844. βουνόν N2--ASM--- βουνός
 5845. καὶ C--------- καί
 5846. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5847. χορὸς N2--NSM--- χορός
 5848. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 5849. ἐξ P--------- ἐκ
 5850. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 5851. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5852. καὶ C--------- καί
 5853. ἥλατο VAI-AMI3S- ἅλλομαι
 5854. ἐπ' P--------- ἐπί
 5855. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5856. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5857. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5858. καὶ C--------- καί
 5859. ἐπροφήτευσεν VAI-AAI3S- προφητεύω
 5860. ἐν P--------- ἐν
 5861. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 5862. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5863. 1Sam/K 10:11
 5864. καὶ C--------- καί
 5865. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 5866. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5867. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5868. εἰδότες VB--AAPNPM ὁράω
 5869. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5870. ἐχθὲς D--------- χθές
 5871. καὶ C--------- καί
 5872. τρίτην A1--ASF--- τρίτος
 5873. καὶ C--------- καί
 5874. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 5875. καὶ C--------- καί
 5876. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5877. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5878. ἐν P--------- ἐν
 5879. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 5880. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5881. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 5882. καὶ C--------- καί
 5883. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5884. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5885. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5886. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 5887. πρὸς P--------- πρός
 5888. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5889. πλησίον D--------- πλησίον
 5890. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5891. τί RI--ASN--- τίς
 5892. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5893. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5894. γεγονὸς VX--XAPASM γίγνομαι
 5895. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5896. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 5897. Κις N---GS---- Κις
 5898. ἦ C--------- ἤ
 5899. καὶ D--------- καί
 5900. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5901. ἐν P--------- ἐν
 5902. προφήταις N1M-DPM--- προφήτης
 5903. 1Sam/K 10:12
 5904. καὶ C--------- καί
 5905. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5906. τις RI--NSM--- τις
 5907. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5908. καὶ C--------- καί
 5909. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5910. καὶ C--------- καί
 5911. τίς RI--NSM--- τίς
 5912. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 5913. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5914. διὰ P--------- διά
 5915. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5916. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 5917. εἰς P--------- εἰς
 5918. παραβολήν N1--ASF--- παραβολή
 5919. ἦ V9--PAS3S- εἰμί
 5920. καὶ C--------- καί
 5921. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5922. ἐν P--------- ἐν
 5923. προφήταις N1M-DPM--- προφήτης
 5924. 1Sam/K 10:13
 5925. καὶ C--------- καί
 5926. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 5927. προφητεύων V1--PAPNSM προφητεύω
 5928. καὶ C--------- καί
 5929. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 5930. εἰς P--------- εἰς
 5931. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5932. βουνόν N2--ASM--- βουνός
 5933. 1Sam/K 10:14
 5934. καὶ C--------- καί
 5935. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5936. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5937. οἰκεῖος A1A-NSM--- οἰκεῖος
 5938. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5939. πρὸς P--------- πρός
 5940. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5941. καὶ C--------- καί
 5942. πρὸς P--------- πρός
 5943. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5944. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5945. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5946. ποῦ D--------- ποῦ
 5947. ἐπορεύθητε VCI-API2P- πορεύομαι
 5948. καὶ C--------- καί
 5949. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5950. ζητεῖν V2--PAN--- ζητέω
 5951. τὰς RA--APF--- ὁ
 5952. ὄνους N2--APF--- ὄνος
 5953. καὶ C--------- καί
 5954. εἴδαμεν VBI-AAI1P- ὀράω
 5955. ὅτι C--------- ὅτι
 5956. οὐκ D--------- οὐ
 5957. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 5958. καὶ C--------- καί
 5959. εἰσήλθομεν VBI-AAI1P- ἔρχομαι εἰς
 5960. πρὸς P--------- πρός
 5961. Σαμουηλ N---ASM--- Σαμουηλ
 5962. 1Sam/K 10:15
 5963. καὶ C--------- καί
 5964. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5965. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5966. οἰκεῖος A1A-NSM--- οἰκεῖος
 5967. πρὸς P--------- πρός
 5968. Σαουλ N---ASM--- Σαούλ
 5969. ἀπάγγειλον VB--AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 5970. δή X--------- δή
 5971. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5972. τί RI--ASN--- τίς
 5973. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 5974. σοι RP--DS---- σύ
 5975. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 5976. 1Sam/K 10:16
 5977. καὶ C--------- καί
 5978. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5979. Σαουλ N---NSM--- Σαούλ
 5980. πρὸς P--------- πρός
 5981. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5982. οἰκεῖον A1A-ASM--- οἰκεῖος
 5983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5984. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 5985. ἀπαγγέλλων V1--PAPNSM ἀγγέλλω ἀπο
 5986. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5987. ὅτι C--------- ὅτι
 5988. εὕρηνται VM--XPI3P- εὑρίσκω
 5989. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5990. ὄνοι N2--NPF--- ὄνος
 5991. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5992. δὲ X--------- δέ
 5993. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5994. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5995. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5996. οὐκ D--------- οὐ
 5997. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 5998. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5999. 1Sam/K 10:17
 6000. καὶ C--------- καί
 6001. παρήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω παρα
 6002. Σαμουηλ N---NSM--- Σαμουηλ
 6003. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 6004. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6005. λαῷ N2--DSM--- λαός
 6006. πρὸς P--------- πρός
 6007. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6008. εἰς P--------- εἰς
 6009. Μασσηφα N---ASF--- Μασσηφα
 6010. 1Sam/K 10:18
 6011. καὶ C--------- καί
 6012. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6013. πρὸς P--------- πρός
 6014. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6015. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6016. τάδε RI--APN--- ὅδε
 6017. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6018. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6019. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6020. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6021. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6022. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6023. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6024. ἀνήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἀνα
 6025. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6026. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6027. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6028. ἐξ P--------- ἐκ
 6029. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 6030. καὶ C--------- καί
 6031. ἐξειλάμην VB--AMI1S- αἱρέω ἐκ
 6032. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6033. ἐκ P--------- ἐκ
 6034. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6035. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 6036. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6037. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 6038. καὶ C--------- καί
 6039. ἐκ P--------- ἐκ
 6040. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 6041. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6042. βασιλειῶν N1A-GPF--- βασιλεία
 6043. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6044. θλιβουσῶν V1--PAPGPF θλίβω
 6045. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6046. 1Sam/K 10:19
 6047. καὶ C--------- καί
 6048. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6049. σήμερον D--------- σήμερον
 6050. ἐξουθενήκατε VX--XAI2P- οὐθενέω ἐκ
 6051. τὸν RA--ASM--- ὁ