02.Exod.txt 809 KB


 1. Exod 1:1
 2. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4. ὀνόματα N3M-NPN--- ὄνομα
 5. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9. εἰσπεπορευμένων VX--XPPGPM πορεύομαι εἰς
 10. εἰς P--------- εἰς
 11. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 12. ἅμα D--------- ἅμα
 13. Ιακωβ N---DSM--- Ἰακώβ
 14. τῷ RA--DSM--- ὁ
 15. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 16. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 17. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 18. πανοικίᾳ N1A-DSF--- πανοικία
 19. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 20. εἰσήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 21. Exod 1:2
 22. Ρουβην N---NSM--- Ρουβην
 23. Συμεων N---NSM--- Συμεων
 24. Λευι N---NSM--- Λευί
 25. Ιουδας N---NSM--- Ἰούδας
 26. Exod 1:3
 27. Ισσαχαρ N---NSM--- Ισσαχαρ
 28. Ζαβουλων N---NSM--- Ζαβουλων
 29. καὶ C--------- καί
 30. Βενιαμιν N---NSM--- Βενιαμίν
 31. Exod 1:4
 32. Δαν N---NSM--- Δαν
 33. καὶ C--------- καί
 34. Νεφθαλι N---NSM--- Νεφθαλι
 35. Γαδ N---NSM--- Γαδ
 36. καὶ C--------- καί
 37. Ασηρ N---NSM--- Ασηρ
 38. Exod 1:5
 39. Ιωσηφ N---NSM--- Ιωσηφ
 40. δὲ X--------- δέ
 41. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 42. ἐν P--------- ἐν
 43. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 44. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 45. δὲ X--------- δέ
 46. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 47. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 48. ἐξ P--------- ἐκ
 49. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 50. πέντε M--------- πέντε
 51. καὶ C--------- καί
 52. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 53. Exod 1:6
 54. ἐτελεύτησεν VAI-AAI3S- τελευτάω
 55. δὲ X--------- δέ
 56. Ιωσηφ N---NSM--- Ιωσηφ
 57. καὶ C--------- καί
 58. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 59. οἱ RA--NPM--- ὁ
 60. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 61. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 62. καὶ C--------- καί
 63. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 64. ἡ RA--NSF--- ὁ
 65. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 66. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 67. Exod 1:7
 68. οἱ RA--NPM--- ὁ
 69. δὲ X--------- δέ
 70. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 71. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 72. ηὐξήθησαν VCI-API3P- αὐξάνω
 73. καὶ C--------- καί
 74. ἐπληθύνθησαν VCI-API3P- πληθύνω
 75. καὶ C--------- καί
 76. χυδαῖοι A1B-NPM--- χυδαῖος
 77. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 78. καὶ C--------- καί
 79. κατίσχυον V1--IAI3P- ἰσχύω κατα
 80. σφόδρα D--------- σφόδρα
 81. σφόδρα D--------- σφόδρα
 82. ἐπλήθυνεν VAI-AAI3S- πληθύνω
 83. δὲ X--------- δέ
 84. ἡ RA--NSF--- ὁ
 85. γῆ N1--NSF--- γῆ
 86. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 87. Exod 1:8
 88. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 89. δὲ X--------- δέ
 90. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 91. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 92. ἐπ' P--------- ἐπί
 93. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 94. ὃς RR--NSM--- ὅς
 95. οὐκ D--------- οὐ
 96. ᾔδει VXI-YAI3S- οἶδα
 97. τὸν RA--ASM--- ὁ
 98. Ιωσηφ N---ASM--- Ιωσηφ
 99. Exod 1:9
 100. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 101. δὲ X--------- δέ
 102. τῷ RA--DSN--- ὁ
 103. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 104. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 105. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 106. τὸ RA--NSN--- ὁ
 107. γένος N3E-NSN--- γένος
 108. τῶν RA--GPM--- ὁ
 109. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 110. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 111. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 112. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 113. καὶ C--------- καί
 114. ἰσχύει V1--PAI3S- ἰσχύω
 115. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 116. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 117. Exod 1:10
 118. δεῦτε D--------- δεῦτε
 119. οὖν X--------- οὖν
 120. κατασοφισώμεθα VA--AAS1P- σοφίζω κατα
 121. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 122. μήποτε D--------- μήποτε
 123. πληθυνθῇ VC--APS3S- πληθύνω
 124. καί C--------- καί
 125. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 126. ἂν X--------- ἄν
 127. συμβῇ VZ--AAS3S- βαίνω συν
 128. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 129. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 130. προστεθήσονται VC--FPI3P- τίθημι προς
 131. καὶ C--------- καί
 132. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 133. πρὸς P--------- πρός
 134. τοὺς RA--APM--- ὁ
 135. ὑπεναντίους A1A-APM--- ὑπεναντίος
 136. καὶ C--------- καί
 137. ἐκπολεμήσαντες VA--AAPNPM πολεμέω ἐκ
 138. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 139. ἐξελεύσονται VF--FMI3P- ἔρχομαι ἐκ
 140. ἐκ P--------- ἐκ
 141. τῆς RA--GSF--- ὁ
 142. γῆς N1--GSF--- γῆ
 143. Exod 1:11
 144. καὶ C--------- καί
 145. ἐπέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἐπι
 146. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 147. ἐπιστάτας N1M-APM--- ἐπιστάτης
 148. τῶν RA--GPN--- ὁ
 149. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 150. ἵνα C--------- ἵνα
 151. κακώσωσιν VA--AAS3P- κακόω
 152. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 153. ἐν P--------- ἐν
 154. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 155. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 156. καὶ C--------- καί
 157. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 158. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 159. ὀχυρὰς A1A-APF--- ὀχυρός
 160. τῷ RA--DSM--- ὁ
 161. Φαραω N---DSM--- Φαραώ
 162. τήν RA--ASF--- ὁ
 163. τε X--------- τε
 164. Πιθωμ N---ASF--- Πιθωμ
 165. καὶ C--------- καί
 166. Ραμεσση N---ASF--- Ραμεσση
 167. καὶ C--------- καί
 168. Ων N---ASM--- Ων
 169. ἥ RR--NSF--- ὅς
 170. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 171. Ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 172. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 173. Exod 1:12
 174. καθότι D--------- καθότι
 175. δὲ X--------- δέ
 176. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 177. ἐταπείνουν V4I-IAI3P- ταπεινόω
 178. τοσούτῳ A1--DSM--- τοσοῦτος
 179. πλείους A3C-NPMC-- πολύς
 180. ἐγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι
 181. καὶ C--------- καί
 182. ἴσχυον V1--IAI3P- ἰσχύω
 183. σφόδρα D--------- σφόδρα
 184. σφόδρα D--------- σφόδρα
 185. καὶ C--------- καί
 186. ἐβδελύσσοντο V1I-IMI3P- βδελύσσω
 187. οἱ RA--NPM--- ὁ
 188. Αἰγύπτιοι N2--NPM--- Αἰγύπτιος
 189. ἀπὸ P--------- ἀπό
 190. τῶν RA--GPM--- ὁ
 191. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 192. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 193. Exod 1:13
 194. καὶ C--------- καί
 195. κατεδυνάστευον V1I-IAI3P- δυναστεύω κατα
 196. οἱ RA--NPM--- ὁ
 197. Αἰγύπτιοι N2--NPM--- Αἰγύπτιος
 198. τοὺς RA--APM--- ὁ
 199. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 200. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 201. βίᾳ N1A-DSF--- βία
 202. Exod 1:14
 203. καὶ C--------- καί
 204. κατωδύνων V1I-IAI3P- ὀδυνάω κατα
 205. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 206. τὴν RA--ASF--- ὁ
 207. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 208. ἐν P--------- ἐν
 209. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 210. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 211. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 212. σκληροῖς A1A-DPN--- σκληρός
 213. τῷ RA--DSM--- ὁ
 214. πηλῷ N2--DSM--- πηλός
 215. καὶ C--------- καί
 216. τῇ RA--DSF--- ὁ
 217. πλινθείᾳ N1A-DSF--- πλινθεία
 218. καὶ C--------- καί
 219. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 220. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 221. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 222. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 223. ἐν P--------- ἐν
 224. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 225. πεδίοις N2N-DPN--- πεδίον
 226. κατὰ P--------- κατά
 227. πάντα A3--APN--- πᾶς
 228. τὰ RA--APN--- ὁ
 229. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 230. ὧν RR--GPN--- ὅς
 231. κατεδουλοῦντο V4I-IMI3P- δουλόω κατα
 232. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 233. μετὰ P--------- μετά
 234. βίας N1A-GSF--- βία
 235. Exod 1:15
 236. καὶ C--------- καί
 237. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 238. ὁ RA--NSM--- ὁ
 239. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 240. τῶν RA--GPM--- ὁ
 241. Αἰγυπτίων N2--GPM--- Αἰγύπτιος
 242. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 243. μαίαις N1A-DPF--- μαῖα
 244. τῶν RA--GPM--- ὁ
 245. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 246. τῇ RA--DSF--- ὁ
 247. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 248. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 249. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 250. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 251. Σεπφωρα N---NSF--- Σεπφωρα
 252. καὶ C--------- καί
 253. τὸ RA--NSN--- ὁ
 254. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 255. τῆς RA--GSF--- ὁ
 256. δευτέρας A1A-GSF--- δεύτερος
 257. Φουα N---NSF--- Φουα
 258. Exod 1:16
 259. καὶ C--------- καί
 260. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 261. ὅταν D--------- ὅταν
 262. μαιοῦσθε V4--PAI2P- μαιόομαι
 263. τὰς RA--APF--- ὁ
 264. Εβραίας N1A-APF--- Εβραῖα
 265. καὶ C--------- καί
 266. ὦσιν V9--PAS3P- εἰμί
 267. πρὸς P--------- πρός
 268. τῷ RA--DSN--- ὁ
 269. τίκτειν V1--PAN--- τίκτω
 270. ἐὰν C--------- ἐάν
 271. μὲν X--------- μέν
 272. ἄρσεν A3--NSN--- ἄρσην
 273. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 274. ἀποκτείνατε VA--AAD2P- κτείνω ἀπο
 275. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 276. ἐὰν C--------- ἐάν
 277. δὲ X--------- δέ
 278. θῆλυ A3U-NSN--- θῆλυς
 279. περιποιεῖσθε V2--PMD2P- ποιέω περι
 280. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 281. Exod 1:17
 282. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 283. δὲ X--------- δέ
 284. αἱ RA--NPF--- ὁ
 285. μαῖαι N1A-NPF--- μαῖα
 286. τὸν RA--ASM--- ὁ
 287. θεὸν N2--ASM--- θεός
 288. καὶ C--------- καί
 289. οὐκ D--------- οὐ
 290. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 291. καθότι D--------- καθότι
 292. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 293. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 294. ὁ RA--NSM--- ὁ
 295. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 296. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 297. καὶ C--------- καί
 298. ἐζωογόνουν V2I-IAI3P- ζωογονέω
 299. τὰ RA--APN--- ὁ
 300. ἄρσενα A3--APN--- ἄρσην
 301. Exod 1:18
 302. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 303. δὲ X--------- δέ
 304. ὁ RA--NSM--- ὁ
 305. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 306. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 307. τὰς RA--APF--- ὁ
 308. μαίας N1A-APF--- μαῖα
 309. καὶ C--------- καί
 310. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 311. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 312. τί RI--ASN--- τίς
 313. ὅτι C--------- ὅτι
 314. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 315. τὸ RA--ASN--- ὁ
 316. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 317. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 318. καὶ C--------- καί
 319. ἐζωογονεῖτε V2I-IAI2P- ζωογονέω
 320. τὰ RA--APN--- ὁ
 321. ἄρσενα A3--APN--- ἄρσην
 322. Exod 1:19
 323. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 324. δὲ X--------- δέ
 325. αἱ RA--NPF--- ὁ
 326. μαῖαι N1A-NPF--- μαῖα
 327. τῷ RA--DSM--- ὁ
 328. Φαραω N---DSM--- Φαραώ
 329. οὐχ D--------- οὐ
 330. ὡς C--------- ὡς
 331. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 332. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 333. αἱ RA--NPF--- ὁ
 334. Εβραῖαι N1A-NPF--- Εβραῖα
 335. τίκτουσιν V1--PAI3P- τίκτω
 336. γὰρ X--------- γάρ
 337. πρὶν D--------- πρίν
 338. ἢ C--------- ἤ
 339. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 340. πρὸς P--------- πρός
 341. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 342. τὰς RA--APF--- ὁ
 343. μαίας N1A-APF--- μαῖα
 344. καὶ C--------- καί
 345. ἔτικτον V1I-IAI3P- τίκτω
 346. Exod 1:20
 347. εὖ D--------- εὖ
 348. δὲ X--------- δέ
 349. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 350. ὁ RA--NSM--- ὁ
 351. θεὸς N2--NSM--- θεός
 352. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 353. μαίαις N1A-DPF--- μαῖα
 354. καὶ C--------- καί
 355. ἐπλήθυνεν VAI-AAI3S- πληθύνω
 356. ὁ RA--NSM--- ὁ
 357. λαὸς N2--NSM--- λαός
 358. καὶ C--------- καί
 359. ἴσχυεν V1I-IAI3S- ἰσχύω
 360. σφόδρα D--------- σφόδρα
 361. Exod 1:21
 362. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 363. ἐφοβοῦντο V2I-IMI3P- φοβέω
 364. αἱ RA--NPF--- ὁ
 365. μαῖαι N1A-NPF--- μαῖα
 366. τὸν RA--ASM--- ὁ
 367. θεόν N2--ASM--- θεός
 368. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 369. ἑαυταῖς RD--DPF--- ἑαυτοῦ
 370. οἰκίας N1A-APF--- οἰκία
 371. Exod 1:22
 372. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 373. δὲ X--------- δέ
 374. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 375. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 376. τῷ RA--DSM--- ὁ
 377. λαῷ N2--DSM--- λαός
 378. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 379. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 380. πᾶν A3--NSM--- πᾶς
 381. ἄρσεν A3--ASN--- ἄρσην
 382. ὃ RR--NSN--- ὅς
 383. ἐὰν C--------- ἐάν
 384. τεχθῇ VQ--APS3S- τίκτω
 385. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 386. Εβραίοις N2--DPM--- Εβραῖος
 387. εἰς P--------- εἰς
 388. τὸν RA--ASM--- ὁ
 389. ποταμὸν N2--ASM--- ποταμός
 390. ῥίψατε VA--AAD2P- ῥίπτω
 391. καὶ C--------- καί
 392. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 393. θῆλυ A3U-ASN--- θῆλυς
 394. ζωογονεῖτε V2--PAI2P- ζωογονέω
 395. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 396. Exod 2:1
 397. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 398. δέ X--------- δέ
 399. τις RI--NSM--- τις
 400. ἐκ P--------- ἐκ
 401. τῆς RA--GSF--- ὁ
 402. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 403. Λευι N---GSM--- Λευί
 404. ὃς RR--NSM--- ὅς
 405. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 406. τῶν RA--GPF--- ὁ
 407. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 408. Λευι N---GSM--- Λευί
 409. καὶ C--------- καί
 410. ἔσχεν VBI-AAI3S- ἔχω
 411. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 412. Exod 2:2
 413. καὶ C--------- καί
 414. ἐν P--------- ἐν
 415. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 416. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 417. καὶ C--------- καί
 418. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 419. ἄρσεν A3--ASN--- ἄρσην
 420. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 421. δὲ X--------- δέ
 422. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 423. ἀστεῖον A1A-ASN--- ἀστεῖος
 424. ἐσκέπασαν VAI-AAI3P- σκεπάζω
 425. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 426. μῆνας N3--APM--- μήν
 427. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 428. Exod 2:3
 429. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 430. δὲ X--------- δέ
 431. οὐκ D--------- οὐ
 432. ἠδύναντο V6I-IMI3P- δύναμαι
 433. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 434. ἔτι D--------- ἔτι
 435. κρύπτειν V1--PAN--- κρύπτω
 436. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 437. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 438. ἡ RA--NSF--- ὁ
 439. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 440. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 441. θῖβιν N3E-ASF--- θῖβις
 442. καὶ C--------- καί
 443. κατέχρισεν VAI-AAI3S- χρίω κατα
 444. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 445. ἀσφαλτοπίσσῃ N1--DSF--- ἀσφαλτόπισσα
 446. καὶ C--------- καί
 447. ἐνέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐν
 448. τὸ RA--ASN--- ὁ
 449. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 450. εἰς P--------- εἰς
 451. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 452. καὶ C--------- καί
 453. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 454. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 455. εἰς P--------- εἰς
 456. τὸ RA--ASN--- ὁ
 457. ἕλος N3E-ASN--- ἕλος
 458. παρὰ P--------- παρά
 459. τὸν RA--ASM--- ὁ
 460. ποταμόν N2--ASM--- ποταμός
 461. Exod 2:4
 462. καὶ C--------- καί
 463. κατεσκόπευεν V1I-IAI3S- σκοπεύω κατα
 464. ἡ RA--NSF--- ὁ
 465. ἀδελφὴ N1--NSF--- ἀδελφή
 466. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 467. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 468. μαθεῖν VB--AAN--- μανθάνω
 469. τί RI--ASN--- τίς
 470. τὸ RA--ASN--- ὁ
 471. ἀποβησόμενον VF--FMPASN βαίνω ἀπο
 472. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 473. Exod 2:5
 474. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 475. δὲ X--------- δέ
 476. ἡ RA--NSF--- ὁ
 477. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 478. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 479. λούσασθαι VA--AMN--- λούω
 480. ἐπὶ P--------- ἐπί
 481. τὸν RA--ASM--- ὁ
 482. ποταμόν N2--ASM--- ποταμός
 483. καὶ C--------- καί
 484. αἱ RA--NPF--- ὁ
 485. ἅβραι A1A-NPF--- ἅβρα
 486. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 487. παρεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι παρα
 488. παρὰ P--------- παρά
 489. τὸν RA--ASM--- ὁ
 490. ποταμόν N2--ASM--- ποταμός
 491. καὶ C--------- καί
 492. ἰδοῦσα VB--AAPNSF ὁράω
 493. τὴν RA--ASF--- ὁ
 494. θῖβιν N3E-ASF--- θῖβις
 495. ἐν P--------- ἐν
 496. τῷ RA--DSN--- ὁ
 497. ἕλει N3E-DSN--- ἕλος
 498. ἀποστείλασα VA--AAPNSF στέλλω ἀπο
 499. τὴν RA--ASF--- ὁ
 500. ἅβραν A1A-ASF--- ἅβρα
 501. ἀνείλατο VAI-AMI3S- αἱρέω ἀνα
 502. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 503. Exod 2:6
 504. ἀνοίξασα VA--AAPNSF οἴγω ἀνα
 505. δὲ X--------- δέ
 506. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 507. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 508. κλαῖον V1--PAPASN κλαίω
 509. ἐν P--------- ἐν
 510. τῇ RA--DSF--- ὁ
 511. θίβει N3E-DSF--- θῖβις
 512. καὶ C--------- καί
 513. ἐφείσατο VAI-AMI3S- φείδομαι
 514. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 515. ἡ RA--NSF--- ὁ
 516. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 517. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 518. καὶ C--------- καί
 519. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 520. ἀπὸ P--------- ἀπό
 521. τῶν RA--GPN--- ὁ
 522. παιδίων N2N-GPN--- παιδίον
 523. τῶν RA--GPM--- ὁ
 524. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 525. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 526. Exod 2:7
 527. καὶ C--------- καί
 528. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 529. ἡ RA--NSF--- ὁ
 530. ἀδελφὴ N1--NSF--- ἀδελφή
 531. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 532. τῇ RA--DSF--- ὁ
 533. θυγατρὶ N3--DSF--- θυγάτηρ
 534. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 535. θέλεις V1--PAI2S- θέλω
 536. καλέσω VA--AAS1S- καλέω
 537. σοι RP--DS---- σύ
 538. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 539. τροφεύουσαν V1--PAPASF τροφεύω
 540. ἐκ P--------- ἐκ
 541. τῶν RA--GPM--- ὁ
 542. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 543. καὶ C--------- καί
 544. θηλάσει VF--FAI3S- θηλάω
 545. σοι RP--DS---- σύ
 546. τὸ RA--ASN--- ὁ
 547. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 548. Exod 2:8
 549. ἡ RA--NSF--- ὁ
 550. δὲ X--------- δέ
 551. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 552. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 553. ἡ RA--NSF--- ὁ
 554. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 555. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 556. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 557. ἐλθοῦσα VB--AAPNSF ἔρχομαι
 558. δὲ X--------- δέ
 559. ἡ RA--NSF--- ὁ
 560. νεᾶνις N3D-NSF--- νεᾶνις
 561. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 562. τὴν RA--ASF--- ὁ
 563. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 564. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 565. παιδίου N2N-GSN--- παιδίον
 566. Exod 2:9
 567. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 568. δὲ X--------- δέ
 569. πρὸς P--------- πρός
 570. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 571. ἡ RA--NSF--- ὁ
 572. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 573. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 574. διατήρησόν VA--AAD2S- τηρέω δια
 575. μοι RP--DS---- ἐγώ
 576. τὸ RA--ASN--- ὁ
 577. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 578. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 579. καὶ C--------- καί
 580. θήλασόν VA--AAD2S- θηλάζω
 581. μοι RP--DS---- ἐγώ
 582. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 583. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 584. δὲ X--------- δέ
 585. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 586. σοι RP--DS---- σύ
 587. τὸν RA--ASM--- ὁ
 588. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 589. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 590. δὲ X--------- δέ
 591. ἡ RA--NSF--- ὁ
 592. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 593. τὸ RA--ASN--- ὁ
 594. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 595. καὶ C--------- καί
 596. ἐθήλαζεν V1I-IAI3S- θηλάζω
 597. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 598. Exod 2:10
 599. ἁδρυνθέντος VC--APPGSN ἁδρύνω
 600. δὲ X--------- δέ
 601. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 602. παιδίου N2N-GSN--- παιδίον
 603. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 604. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 605. πρὸς P--------- πρός
 606. τὴν RA--ASF--- ὁ
 607. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 608. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 609. καὶ C--------- καί
 610. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 611. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 612. εἰς P--------- εἰς
 613. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 614. ἐπωνόμασεν VAI-AAI3S- ὀνομάζω ἐπι
 615. δὲ X--------- δέ
 616. τὸ RA--ASN--- ὁ
 617. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 618. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 619. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 620. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 621. ἐκ P--------- ἐκ
 622. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 623. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 624. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 625. ἀνειλόμην VBI-AMI1S- αἱρέω ἀνα
 626. Exod 2:11
 627. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 628. δὲ X--------- δέ
 629. ἐν P--------- ἐν
 630. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 631. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 632. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 633. πολλαῖς A1--DPF--- πολύς
 634. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 635. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 636. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 637. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 638. ἐξήλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 639. πρὸς P--------- πρός
 640. τοὺς RA--APM--- ὁ
 641. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 642. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 643. τοὺς RA--APM--- ὁ
 644. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 645. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 646. κατανοήσας VA--AAPNSM νοέω κατα
 647. δὲ X--------- δέ
 648. τὸν RA--ASM--- ὁ
 649. πόνον N2--ASM--- πόνος
 650. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 651. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 652. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 653. Αἰγύπτιον N2--ASM--- Αἰγύπτιος
 654. τύπτοντά V1--PAPASM τύπτω
 655. τινα RI--ASM--- τις
 656. Εβραῖον N2--ASM--- Εβραῖος
 657. τῶν RA--GPM--- ὁ
 658. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 659. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 660. τῶν RA--GPM--- ὁ
 661. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 662. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 663. Exod 2:12
 664. περιβλεψάμενος VA--AMPNSM βλέπω περι
 665. δὲ X--------- δέ
 666. ὧδε D--------- ὧδε
 667. καὶ C--------- καί
 668. ὧδε D--------- ὧδε
 669. οὐχ D--------- οὐ
 670. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 671. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 672. καὶ C--------- καί
 673. πατάξας VA--AAPNSM πατάσσω
 674. τὸν RA--ASM--- ὁ
 675. Αἰγύπτιον N2--ASM--- Αἰγύπτιος
 676. ἔκρυψεν VAI-AAI3S- κρύπτω
 677. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 678. ἐν P--------- ἐν
 679. τῇ RA--DSF--- ὁ
 680. ἄμμῳ N2--DSF--- ἄμμος
 681. Exod 2:13
 682. ἐξελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι ἐκ
 683. δὲ X--------- δέ
 684. τῇ RA--DSF--- ὁ
 685. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 686. τῇ RA--DSF--- ὁ
 687. δευτέρᾳ A1A-DSF--- δεύτερος
 688. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 689. δύο M--------- δύο
 690. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 691. Εβραίους N2--APM--- Εβραῖος
 692. διαπληκτιζομένους V1--PAPAPM πληκτίζομαι δια
 693. καὶ C--------- καί
 694. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 695. τῷ RA--DSM--- ὁ
 696. ἀδικοῦντι V2--PAPDSM ἀδικέω
 697. διὰ P--------- διά
 698. τί RI--ASN--- τίς
 699. σὺ RP--NS---- σύ
 700. τύπτεις V1--PAI2S- τύπτω
 701. τὸν RA--ASM--- ὁ
 702. πλησίον D--------- πλησίον
 703. Exod 2:14
 704. ὁ RA--NSM--- ὁ
 705. δὲ X--------- δέ
 706. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 707. τίς RI--NSM--- τίς
 708. σε RP--AS---- σύ
 709. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 710. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 711. καὶ C--------- καί
 712. δικαστὴν N1M-ASM--- δικαστής
 713. ἐφ' P--------- ἐπί
 714. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 715. μὴ D--------- μή
 716. ἀνελεῖν VB--AAN--- αἱρέω ἀνα
 717. με RP--AS---- ἐγώ
 718. σὺ RP--NS---- σύ
 719. θέλεις V1--PAI2S- θέλω
 720. ὃν RR--ASM--- ὅς
 721. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 722. ἀνεῖλες VBI-AAI2S- αἱρέω ἀνα
 723. ἐχθὲς D--------- χθές
 724. τὸν RA--ASM--- ὁ
 725. Αἰγύπτιον N2--ASM--- Αἰγύπτιος
 726. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 727. δὲ X--------- δέ
 728. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 729. καὶ C--------- καί
 730. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 731. εἰ C--------- εἰ
 732. οὕτως D--------- οὕτως
 733. ἐμφανὲς A3--NSN--- ἐμφάνης
 734. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 735. τὸ RA--NSN--- ὁ
 736. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 737. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 738. Exod 2:15
 739. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 740. δὲ X--------- δέ
 741. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 742. τὸ RA--ASN--- ὁ
 743. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 744. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 745. καὶ C--------- καί
 746. ἐζήτει V2I-IAI3S- ζητέω
 747. ἀνελεῖν VB--AAN--- αἱρέω ἀνα
 748. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 749. ἀνεχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω ἀνα
 750. δὲ X--------- δέ
 751. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 752. ἀπὸ P--------- ἀπό
 753. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 754. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 755. καὶ C--------- καί
 756. ᾤκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω
 757. ἐν P--------- ἐν
 758. γῇ N1--DSF--- γῆ
 759. Μαδιαμ N---GS---- Μαδιαμ
 760. ἐλθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι
 761. δὲ X--------- δέ
 762. εἰς P--------- εἰς
 763. γῆν N1--ASF--- γῆ
 764. Μαδιαμ N---GS---- Μαδιαμ
 765. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 766. ἐπὶ P--------- ἐπί
 767. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 768. φρέατος N3T-GSN--- φρέαρ
 769. Exod 2:16
 770. τῷ RA--DSM--- ὁ
 771. δὲ X--------- δέ
 772. ἱερεῖ N3V-DSM--- ἱερεύς
 773. Μαδιαμ N---GS---- Μαδιαμ
 774. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 775. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 776. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 777. ποιμαίνουσαι V1--PAPNPF ποιμαίνω
 778. τὰ RA--APN--- ὁ
 779. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 780. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 781. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 782. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 783. Ιοθορ N---GSM--- Ιοθορ
 784. παραγενόμεναι VB--AMPNPF γίγνομαι παρα
 785. δὲ X--------- δέ
 786. ἤντλουν V2I-IAI3P- ἀντλέω
 787. ἕως C--------- ἕως
 788. ἔπλησαν VAI-AAI3P- πίμπλημι
 789. τὰς RA--APF--- ὁ
 790. δεξαμενὰς N1--APF--- δεξαμενή
 791. ποτίσαι VA--AAN--- ποτίζω
 792. τὰ RA--APN--- ὁ
 793. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 794. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 795. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 796. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 797. Ιοθορ N---GSM--- Ιοθορ
 798. Exod 2:17
 799. παραγενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι παρα
 800. δὲ X--------- δέ
 801. οἱ RA--NPM--- ὁ
 802. ποιμένες N3--NPM--- ποιμήν
 803. ἐξέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω ἐκ
 804. αὐτάς RD--APF--- αὐτός
 805. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 806. δὲ X--------- δέ
 807. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 808. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 809. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 810. καὶ C--------- καί
 811. ἤντλησεν VAI-AAI3S- ἀντλέω
 812. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 813. καὶ C--------- καί
 814. ἐπότισεν VAI-AAI3S- ποτίζω
 815. τὰ RA--APN--- ὁ
 816. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 817. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 818. Exod 2:18
 819. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 820. δὲ X--------- δέ
 821. πρὸς P--------- πρός
 822. Ραγουηλ N---ASM--- Ραγουηλ
 823. τὸν RA--ASM--- ὁ
 824. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 825. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 826. ὁ RA--NSM--- ὁ
 827. δὲ X--------- δέ
 828. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 829. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 830. τί RI--ASN--- τίς
 831. ὅτι C--------- ὅτι
 832. ἐταχύνατε VAI-AAI2P- ταχύνω
 833. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 834. παραγενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι παρα
 835. σήμερον D--------- σήμερον
 836. Exod 2:19
 837. αἱ RA--NPF--- ὁ
 838. δὲ X--------- δέ
 839. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 840. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 841. Αἰγύπτιος N2--NSM--- Αἰγύπτιος
 842. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 843. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 844. ἀπὸ P--------- ἀπό
 845. τῶν RA--GPM--- ὁ
 846. ποιμένων N3--GPM--- ποιμήν
 847. καὶ C--------- καί
 848. ἤντλησεν VAI-AAI3S- ἀντλέω
 849. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 850. καὶ C--------- καί
 851. ἐπότισεν VAI-AAI3S- ποτίζω
 852. τὰ RA--APN--- ὁ
 853. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 854. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 855. Exod 2:20
 856. ὁ RA--NSM--- ὁ
 857. δὲ X--------- δέ
 858. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 859. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 860. θυγατράσιν N3--DPF--- θυγάτηρ
 861. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 862. καὶ C--------- καί
 863. ποῦ D--------- ποῦ
 864. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 865. καὶ C--------- καί
 866. ἵνα C--------- ἵνα
 867. τί RI--ASN--- τίς
 868. οὕτως D--------- οὕτως
 869. καταλελοίπατε VX--XAI2P- λείπω κατα
 870. τὸν RA--ASM--- ὁ
 871. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 872. καλέσατε VA--AAD2P- καλέω
 873. οὖν X--------- οὖν
 874. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 875. ὅπως C--------- ὅπως
 876. φάγῃ VA--AAS3S- ἐσθίω
 877. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 878. Exod 2:21
 879. κατῳκίσθη VSI-API3S- οἰκίζω κατα
 880. δὲ X--------- δέ
 881. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 882. παρὰ P--------- παρά
 883. τῷ RA--DSM--- ὁ
 884. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 885. καὶ C--------- καί
 886. ἐξέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἐκ
 887. Σεπφωραν N1A-ASF--- Σεπφωρα
 888. τὴν RA--ASF--- ὁ
 889. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 890. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 891. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 892. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 893. Exod 2:22
 894. ἐν P--------- ἐν
 895. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 896. δὲ X--------- δέ
 897. λαβοῦσα VB--AAPNSF λαμβάνω
 898. ἡ RA--NSF--- ὁ
 899. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 900. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 901. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 902. καὶ C--------- καί
 903. ἐπωνόμασεν VAI-AAI3S- ὀνομάζω ἐπι
 904. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 905. τὸ RA--ASN--- ὁ
 906. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 907. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 908. Γηρσαμ N---ASN--- Γηρσαμ
 909. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 910. ὅτι C--------- ὅτι
 911. πάροικός A1B-NSM--- πάροικος
 912. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 913. ἐν P--------- ἐν
 914. γῇ N1--DSF--- γῆ
 915. ἀλλοτρίᾳ A1A-DSF--- ἀλλότριος
 916. Exod 2:23
 917. μετὰ P--------- μετά
 918. δὲ X--------- δέ
 919. τὰς RA--APF--- ὁ
 920. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 921. τὰς RA--APF--- ὁ
 922. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 923. ἐκείνας RD--APF--- ἐκεῖνος
 924. ἐτελεύτησεν VAI-AAI3S- τελευτάω
 925. ὁ RA--NSM--- ὁ
 926. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 927. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 928. καὶ C--------- καί
 929. κατεστέναξαν VAI-AAI3P- στενάζω κατα
 930. οἱ RA--NPM--- ὁ
 931. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 932. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 933. ἀπὸ P--------- ἀπό
 934. τῶν RA--GPN--- ὁ
 935. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 936. καὶ C--------- καί
 937. ἀνεβόησαν VAI-AAI3P- βοάω ἀνα
 938. καὶ C--------- καί
 939. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 940. ἡ RA--NSF--- ὁ
 941. βοὴ N1--NSF--- βοή
 942. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 943. πρὸς P--------- πρός
 944. τὸν RA--ASM--- ὁ
 945. θεὸν N2--ASM--- θεός
 946. ἀπὸ P--------- ἀπό
 947. τῶν RA--GPN--- ὁ
 948. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 949. Exod 2:24
 950. καὶ C--------- καί
 951. εἰσήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω εἰς
 952. ὁ RA--NSM--- ὁ
 953. θεὸς N2--NSM--- θεός
 954. τὸν RA--ASM--- ὁ
 955. στεναγμὸν N2--ASM--- στεναγμός
 956. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 957. καὶ C--------- καί
 958. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 959. ὁ RA--NSM--- ὁ
 960. θεὸς N2--NSM--- θεός
 961. τῆς RA--GSF--- ὁ
 962. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 963. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 964. τῆς RA--GSF--- ὁ
 965. πρὸς P--------- πρός
 966. Αβρααμ N---ASM--- Αβρααμ
 967. καὶ C--------- καί
 968. Ισαακ N---ASM--- Ισαακ
 969. καὶ C--------- καί
 970. Ιακωβ N---ASM--- Ἰακώβ
 971. Exod 2:25
 972. καὶ C--------- καί
 973. ἐπεῖδεν VBI-AAI3S- ὁράω ἐπι
 974. ὁ RA--NSM--- ὁ
 975. θεὸς N2--NSM--- θεός
 976. τοὺς RA--APM--- ὁ
 977. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 978. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 979. καὶ C--------- καί
 980. ἐγνώσθη VSI-API3S- γιγνώσκω
 981. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 982. Exod 3:1
 983. καὶ C--------- καί
 984. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 985. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 986. ποιμαίνων V1--PAPNSM ποιμαίνω
 987. τὰ RA--APN--- ὁ
 988. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 989. Ιοθορ N---GSM--- Ιοθορ
 990. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 991. γαμβροῦ N2--GSM--- γαμβρός
 992. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 993. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 994. ἱερέως N3V-GSM--- ἱερεύς
 995. Μαδιαμ N---GS---- Μαδιαμ
 996. καὶ C--------- καί
 997. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 998. τὰ RA--APN--- ὁ
 999. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 1000. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1001. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1002. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 1003. καὶ C--------- καί
 1004. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1005. εἰς P--------- εἰς
 1006. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1007. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 1008. Χωρηβ N----S---- Χωρηβ
 1009. Exod 3:2
 1010. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 1011. δὲ X--------- δέ
 1012. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 1013. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 1014. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1015. ἐν P--------- ἐν
 1016. φλογὶ N3G-DSF--- φλόξ
 1017. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 1018. ἐκ P--------- ἐκ
 1019. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1020. βάτου N2--GSM--- βάτος
 1021. καὶ C--------- καί
 1022. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 1023. ὅτι C--------- ὅτι
 1024. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1025. βάτος N2--NSM--- βάτος
 1026. καίεται V1--PMI3S- καίω
 1027. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 1028. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1029. δὲ X--------- δέ
 1030. βάτος N2--NSM--- βάτος
 1031. οὐ D--------- οὐ
 1032. κατεκαίετο V1I-IMI3S- καίω κατα
 1033. Exod 3:3
 1034. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1035. δὲ X--------- δέ
 1036. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1037. παρελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι παρα
 1038. ὄψομαι VF--FMI1S- ὁράω
 1039. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1040. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 1041. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1042. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 1043. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1044. τί RI--ASN--- τίς
 1045. ὅτι C--------- ὅτι
 1046. οὐ D--------- οὐ
 1047. κατακαίεται V1--PMI3S- καίω κατα
 1048. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1049. βάτος N2--NSM--- βάτος
 1050. Exod 3:4
 1051. ὡς C--------- ὡς
 1052. δὲ X--------- δέ
 1053. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 1054. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1055. ὅτι C--------- ὅτι
 1056. προσάγει V1--PAI3S- ἄγω προς
 1057. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 1058. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1059. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1060. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1061. ἐκ P--------- ἐκ
 1062. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1063. βάτου N2--GSM--- βάτος
 1064. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1065. Μωυσῆ N1M-VSM--- Μωυσῆς
 1066. Μωυσῆ N1M-VSM--- Μωυσῆς
 1067. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1068. δὲ X--------- δέ
 1069. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1070. τί RI--NSN--- τίς
 1071. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1072. Exod 3:5
 1073. καὶ C--------- καί
 1074. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1075. μὴ D--------- μή
 1076. ἐγγίσῃς VA--AAS2S- ἐγγίζω
 1077. ὧδε D--------- ὧδε
 1078. λῦσαι VA--AAD2S- λύω
 1079. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1080. ὑπόδημα N3M-ASN--- ὑπόδημα
 1081. ἐκ P--------- ἐκ
 1082. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1083. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 1084. σου RP--GS---- σύ
 1085. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1086. γὰρ X--------- γάρ
 1087. τόπος N2--NSM--- τόπος
 1088. ἐν P--------- ἐν
 1089. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 1090. σὺ RP--NS---- σύ
 1091. ἕστηκας VXI-XAI2S- ἵστημι
 1092. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1093. ἁγία A1A-NSF--- ἅγιος
 1094. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 1095. Exod 3:6
 1096. καὶ C--------- καί
 1097. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1098. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1099. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1100. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1101. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1102. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1103. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1104. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1105. σου RP--GS---- σύ
 1106. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1107. Αβρααμ N---GSM--- Αβρααμ
 1108. καὶ C--------- καί
 1109. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1110. Ισαακ N---GSM--- Ισαακ
 1111. καὶ C--------- καί
 1112. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1113. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 1114. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 1115. δὲ X--------- δέ
 1116. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1117. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1118. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1119. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1120. εὐλαβεῖτο V2--PMI3S- εὐλαβέομαι
 1121. γὰρ X--------- γάρ
 1122. κατεμβλέψαι VA--AAN--- βλέπω κατα ἐν
 1123. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1124. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1125. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1126. Exod 3:7
 1127. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1128. δὲ X--------- δέ
 1129. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1130. πρὸς P--------- πρός
 1131. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 1132. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 1133. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 1134. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1135. κάκωσιν N3I-ASF--- κάκωσις
 1136. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1137. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1138. μου RP--GS---- ἐγώ
 1139. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1140. ἐν P--------- ἐν
 1141. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 1142. καὶ C--------- καί
 1143. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1144. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 1145. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1146. ἀκήκοα VX--XAI1S- ἀκούω
 1147. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1148. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1149. ἐργοδιωκτῶν N1M-GPM--- ἐργοδιωκτής
 1150. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 1151. γὰρ X--------- γάρ
 1152. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1153. ὀδύνην N1--ASF--- ὀδύνη
 1154. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1155. Exod 3:8
 1156. καὶ C--------- καί
 1157. κατέβην VZI-AAI1S- βαίνω κατα
 1158. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 1159. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1160. ἐκ P--------- ἐκ
 1161. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1162. Αἰγυπτίων N2--GPM--- Αἰγύπτιος
 1163. καὶ C--------- καί
 1164. ἐξαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐκ
 1165. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1166. ἐκ P--------- ἐκ
 1167. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1168. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1169. ἐκείνης RD--GSF--- ἐκεῖνος
 1170. καὶ C--------- καί
 1171. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 1172. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1173. εἰς P--------- εἰς
 1174. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1175. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 1176. καὶ C--------- καί
 1177. πολλήν A1--ASF--- πολύς
 1178. εἰς P--------- εἰς
 1179. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1180. ῥέουσαν V2--PAPASF ῥέω
 1181. γάλα N3--ASN--- γάλα
 1182. καὶ C--------- καί
 1183. μέλι N3--ASN--- μέλι
 1184. εἰς P--------- εἰς
 1185. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1186. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1187. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1188. Χαναναίων N2--GPM--- Χαναναῖος
 1189. καὶ C--------- καί
 1190. Χετταίων N2--GPM--- Χετταῖος
 1191. καὶ C--------- καί
 1192. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 1193. καὶ C--------- καί
 1194. Φερεζαίων N2--GPM--- Φερεζαῖος
 1195. καὶ C--------- καί
 1196. Γεργεσαίων N2--GPM--- Γεργεσαῖος
 1197. καὶ C--------- καί
 1198. Ευαίων N2--GPM--- Ευαῖος
 1199. καὶ C--------- καί
 1200. Ιεβουσαίων N2--GPM--- Ιεβουσαῖος
 1201. Exod 3:9
 1202. καὶ C--------- καί
 1203. νῦν D--------- νῦν
 1204. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1205. κραυγὴ N1--NSF--- κραυγή
 1206. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1207. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1208. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1209. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 1210. πρός P--------- πρός
 1211. με RP--AS---- ἐγώ
 1212. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 1213. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 1214. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1215. θλιμμόν N2--ASM--- θλιμμός
 1216. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1217. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1218. Αἰγύπτιοι N2--NPM--- Αἰγύπτιος
 1219. θλίβουσιν V1--PAI3P- θλίβω
 1220. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1221. Exod 3:10
 1222. καὶ C--------- καί
 1223. νῦν D--------- νῦν
 1224. δεῦρο D--------- δεῦρο
 1225. ἀποστείλω VA--AAS1S- στέλλω ἀπο
 1226. σε RP--AS---- σύ
 1227. πρὸς P--------- πρός
 1228. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 1229. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1230. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1231. καὶ C--------- καί
 1232. ἐξάξεις VF--FAI2S- ἄγω ἐκ
 1233. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1234. λαόν N2--ASM--- λαός
 1235. μου RP--GS---- ἐγώ
 1236. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1237. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1238. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1239. ἐκ P--------- ἐκ
 1240. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1241. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1242. Exod 3:11
 1243. καὶ C--------- καί
 1244. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1245. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1246. πρὸς P--------- πρός
 1247. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1248. θεόν N2--ASM--- θεός
 1249. τίς RI--NSM--- τίς
 1250. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1251. ὅτι C--------- ὅτι
 1252. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 1253. πρὸς P--------- πρός
 1254. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 1255. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1256. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1257. καὶ C--------- καί
 1258. ὅτι C--------- ὅτι
 1259. ἐξάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐκ
 1260. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1261. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1262. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1263. ἐκ P--------- ἐκ
 1264. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1265. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1266. Exod 3:12
 1267. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1268. δὲ X--------- δέ
 1269. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1270. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1271. Μωυσεῖ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 1272. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1273. ὅτι C--------- ὅτι
 1274. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 1275. μετὰ P--------- μετά
 1276. σοῦ RP--GS---- σύ
 1277. καὶ C--------- καί
 1278. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 1279. σοι RP--DS---- σύ
 1280. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1281. σημεῖον N2N-NSN--- σημεῖον
 1282. ὅτι C--------- ὅτι
 1283. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1284. σε RP--AS---- σύ
 1285. ἐξαποστέλλω V1--PAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1286. ἐν P--------- ἐν
 1287. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1288. ἐξαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐκ
 1289. σε RP--AS---- σύ
 1290. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1291. λαόν N2--ASM--- λαός
 1292. μου RP--GS---- ἐγώ
 1293. ἐξ P--------- ἐκ
 1294. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1295. καὶ C--------- καί
 1296. λατρεύσετε VF--FAI2P- λατρεύω
 1297. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1298. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1299. ἐν P--------- ἐν
 1300. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1301. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 1302. τούτῳ RD--DSN--- οὗτος
 1303. Exod 3:13
 1304. καὶ C--------- καί
 1305. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1306. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1307. πρὸς P--------- πρός
 1308. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1309. θεόν N2--ASM--- θεός
 1310. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1311. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1312. ἐλεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι
 1313. πρὸς P--------- πρός
 1314. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1315. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1316. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1317. καὶ C--------- καί
 1318. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 1319. πρὸς P--------- πρός
 1320. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1321. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1322. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1323. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1324. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1325. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1326. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 1327. με RP--AS---- ἐγώ
 1328. πρὸς P--------- πρός
 1329. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1330. ἐρωτήσουσίν VF--FAI3P- ἐρωτάω
 1331. με RP--AS---- ἐγώ
 1332. τί RI--NSN--- τίς
 1333. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1334. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1335. τί RI--ASN--- τίς
 1336. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 1337. πρὸς P--------- πρός
 1338. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1339. Exod 3:14
 1340. καὶ C--------- καί
 1341. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1342. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1343. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1344. πρὸς P--------- πρός
 1345. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 1346. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1347. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1348. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1349. ὤν V9--PAPNSM εἰμί
 1350. καὶ C--------- καί
 1351. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1352. οὕτως D--------- οὕτως
 1353. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1354. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1355. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1356. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1357. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1358. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 1359. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 1360. με RP--AS---- ἐγώ
 1361. πρὸς P--------- πρός
 1362. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1363. Exod 3:15
 1364. καὶ C--------- καί
 1365. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1366. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1367. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1368. πάλιν D--------- πάλιν
 1369. πρὸς P--------- πρός
 1370. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 1371. οὕτως D--------- οὕτως
 1372. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1373. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1374. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1375. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1376. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1377. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1378. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1379. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1380. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1381. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1382. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1383. Αβρααμ N---GSM--- Αβρααμ
 1384. καὶ C--------- καί
 1385. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1386. Ισαακ N---GSM--- Ισαακ
 1387. καὶ C--------- καί
 1388. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1389. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 1390. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 1391. με RP--AS---- ἐγώ
 1392. πρὸς P--------- πρός
 1393. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1394. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 1395. μού RP--GS---- ἐγώ
 1396. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1397. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1398. αἰώνιον A1B-NSN--- αἰώνιος
 1399. καὶ C--------- καί
 1400. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 1401. γενεῶν N1A-GPF--- γενεά
 1402. γενεαῖς N1A-DPF--- γενεά
 1403. Exod 3:16
 1404. ἐλθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι
 1405. οὖν X--------- οὖν
 1406. συνάγαγε VB--AAD2S- ἄγω συν
 1407. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1408. γερουσίαν N1A-ASF--- γερουσία
 1409. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1410. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1411. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1412. καὶ C--------- καί
 1413. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1414. πρὸς P--------- πρός
 1415. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1416. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1417. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1418. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1419. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1420. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1421. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1422. ὦπταί VX--XPI3S- ὁράω
 1423. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1424. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1425. Αβρααμ N---GSM--- Αβρααμ
 1426. καὶ C--------- καί
 1427. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1428. Ισαακ N---GSM--- Ισαακ
 1429. καὶ C--------- καί
 1430. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1431. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 1432. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1433. ἐπισκοπῇ N1--DSF--- ἐπισκοπή
 1434. ἐπέσκεμμαι VP--XMI1S- ἐπισκέπτω
 1435. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1436. καὶ C--------- καί
 1437. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1438. συμβέβηκεν VX--XAI3S- βαίνω συν
 1439. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1440. ἐν P--------- ἐν
 1441. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 1442. Exod 3:17
 1443. καὶ C--------- καί
 1444. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1445. ἀναβιβάσω VF--FAI1S- βιβάζω ἀνα
 1446. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1447. ἐκ P--------- ἐκ
 1448. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1449. κακώσεως N3I-GSF--- κάκωσις
 1450. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1451. Αἰγυπτίων N2--GPM--- Αἰγύπτιος
 1452. εἰς P--------- εἰς
 1453. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1454. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1455. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1456. Χαναναίων N2--GPM--- Χαναναῖος
 1457. καὶ C--------- καί
 1458. Χετταίων N2--GPM--- Χετταῖος
 1459. καὶ C--------- καί
 1460. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 1461. καὶ C--------- καί
 1462. Φερεζαίων N2--GPM--- Φερεζαῖος
 1463. καὶ C--------- καί
 1464. Γεργεσαίων N2--GPM--- Γεργεσαῖος
 1465. καὶ C--------- καί
 1466. Ευαίων N2--GPM--- Ευαῖος
 1467. καὶ C--------- καί
 1468. Ιεβουσαίων N2--GPM--- Ιεβουσαῖος
 1469. εἰς P--------- εἰς
 1470. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1471. ῥέουσαν V2--PAPASF ῥέω
 1472. γάλα N3--ASN--- γάλα
 1473. καὶ C--------- καί
 1474. μέλι N3--ASN--- μέλι
 1475. Exod 3:18
 1476. καὶ C--------- καί
 1477. εἰσακούσονταί VF--FMI3P- ἀκούω εἰς
 1478. σου RP--GS---- σύ
 1479. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1480. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1481. καὶ C--------- καί
 1482. εἰσελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι εἰς
 1483. σὺ RP--NS---- σύ
 1484. καὶ C--------- καί
 1485. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1486. γερουσία N1A-NSF--- γερουσία
 1487. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1488. πρὸς P--------- πρός
 1489. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 1490. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1491. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1492. καὶ C--------- καί
 1493. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1494. πρὸς P--------- πρός
 1495. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1496. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1497. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1498. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1499. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 1500. προσκέκληται VM--XMI3S- καλέω προς
 1501. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1502. πορευσώμεθα VA--AMS1P- πορεύομαι
 1503. οὖν X--------- οὖν
 1504. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1505. τριῶν A3--GPF--- τρεῖς
 1506. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1507. εἰς P--------- εἰς
 1508. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1509. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 1510. ἵνα C--------- ἵνα
 1511. θύσωμεν VA--AAS1P- θύω
 1512. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1513. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1514. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1515. Exod 3:19
 1516. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1517. δὲ X--------- δέ
 1518. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 1519. ὅτι C--------- ὅτι
 1520. οὐ D--------- οὐ
 1521. προήσεται VF--FMI3S- ἵημι προ
 1522. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1523. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 1524. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1525. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1526. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 1527. ἐὰν C--------- ἐάν
 1528. μὴ D--------- μή
 1529. μετὰ P--------- μετά
 1530. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1531. κραταιᾶς A1A-GSF--- κραταιός
 1532. Exod 3:20
 1533. καὶ C--------- καί
 1534. ἐκτείνας VAI-AAI2S- κτείνω
 1535. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1536. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1537. πατάξω VF--FAI1S- πατάσσω
 1538. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1539. Αἰγυπτίους N2--APM--- Αἰγύπτιος
 1540. ἐν P--------- ἐν
 1541. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 1542. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1543. θαυμασίοις A1A-DPM--- θαυμάσιος
 1544. μου RP--GS---- ἐγώ
 1545. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1546. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 1547. ἐν P--------- ἐν
 1548. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1549. καὶ C--------- καί
 1550. μετὰ P--------- μετά
 1551. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1552. ἐξαποστελεῖ VF2-FAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1553. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1554. Exod 3:21
 1555. καὶ C--------- καί
 1556. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 1557. χάριν N3--ASF--- χάρις
 1558. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1559. λαῷ N2--DSM--- λαός
 1560. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 1561. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1562. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1563. Αἰγυπτίων N2--GPM--- Αἰγύπτιος
 1564. ὅταν D--------- ὅταν
 1565. δὲ X--------- δέ
 1566. ἀποτρέχητε V1--PAS2P- τρέχω ἀπο
 1567. οὐκ D--------- οὐ
 1568. ἀπελεύσεσθε VF--FMI2P- ἔρχομαι ἀπο
 1569. κενοί A1--NPM--- κενός
 1570. Exod 3:22
 1571. αἰτήσει VF--FAI3S- αἰτέω
 1572. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 1573. παρὰ P--------- παρά
 1574. γείτονος N3N-GSM--- γείτων
 1575. καὶ C--------- καί
 1576. συσκήνου N2--GSM--- σύσκηνος
 1577. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1578. σκεύη N3--APN--- σκεῦος
 1579. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 1580. καὶ C--------- καί
 1581. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 1582. καὶ C--------- καί
 1583. ἱματισμόν N2--ASM--- ἱματισμός
 1584. καὶ C--------- καί
 1585. ἐπιθήσετε VF--FAI2P- τίθημι ἐπι
 1586. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1587. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1588. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1589. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1590. καὶ C--------- καί
 1591. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1592. τὰς RA--APF--- ὁ
 1593. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 1594. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1595. καὶ C--------- καί
 1596. σκυλεύσετε VF--FAI2P- σκυλεύω
 1597. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1598. Αἰγυπτίους N2--APM--- Αἰγύπτιος
 1599. Exod 4:1
 1600. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1601. δὲ X--------- δέ
 1602. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1603. καὶ C--------- καί
 1604. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1605. ἐὰν C--------- ἐάν
 1606. οὖν X--------- οὖν
 1607. μὴ D--------- μή
 1608. πιστεύσωσίν VA--AAS3P- πιστεύω
 1609. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1610. μηδὲ C--------- μηδέ
 1611. εἰσακούσωσιν VA--AAS3P- ἀκούω εἰς
 1612. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1613. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1614. μου RP--GS---- ἐγώ
 1615. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 1616. γὰρ X--------- γάρ
 1617. ὅτι C--------- ὅτι
 1618. οὐκ D--------- οὐ
 1619. ὦπταί VX--XPI3S- ὁράω
 1620. σοι RP--DS---- σύ
 1621. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1622. θεός N2--NSM--- θεός
 1623. τί RI--ASN--- τίς
 1624. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 1625. πρὸς P--------- πρός
 1626. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1627. Exod 4:2
 1628. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1629. δὲ X--------- δέ
 1630. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1631. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1632. τί RI--NSN--- τίς
 1633. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 1634. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1635. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1636. ἐν P--------- ἐν
 1637. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1638. χειρί N3--DSF--- χείρ
 1639. σου RP--GS---- σύ
 1640. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1641. δὲ X--------- δέ
 1642. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1643. ῥάβδος N2--NSF--- ῥάβδος
 1644. Exod 4:3
 1645. καὶ C--------- καί
 1646. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1647. ῥῖψον VA--AAD2S- ῥίπτω
 1648. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1649. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1650. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1651. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1652. καὶ C--------- καί
 1653. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 1654. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1655. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1656. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1657. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1658. καὶ C--------- καί
 1659. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1660. ὄφις N3I-NSM--- ὄφις
 1661. καὶ C--------- καί
 1662. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 1663. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1664. ἀπ' P--------- ἀπό
 1665. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1666. Exod 4:4
 1667. καὶ C--------- καί
 1668. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1669. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1670. πρὸς P--------- πρός
 1671. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 1672. ἔκτεινον VA--AAD2S- τείνω ἐκ
 1673. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1674. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1675. καὶ C--------- καί
 1676. ἐπιλαβοῦ VB--AMD2S- λαμβάνω ἐπι
 1677. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1678. κέρκου N2--GSF--- κέρκος
 1679. ἐκτείνας VAI-AAI2S- κτείνω
 1680. οὖν X--------- οὖν
 1681. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1682. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1683. ἐπελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω ἐπι
 1684. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1685. κέρκου N2--GSF--- κέρκος
 1686. καὶ C--------- καί
 1687. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1688. ῥάβδος N2--NSF--- ῥάβδος
 1689. ἐν P--------- ἐν
 1690. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1691. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1692. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1693. Exod 4:5
 1694. ἵνα C--------- ἵνα
 1695. πιστεύσωσίν VA--AAS3P- πιστεύω
 1696. σοι RP--DS---- σύ
 1697. ὅτι C--------- ὅτι
 1698. ὦπταί VX--XPI3S- ὁράω
 1699. σοι RP--DS---- σύ
 1700. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1701. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1702. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1703. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1704. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1705. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1706. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1707. Αβρααμ N---GSM--- Αβρααμ
 1708. καὶ C--------- καί
 1709. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1710. Ισαακ N---GSM--- Ισαακ
 1711. καὶ C--------- καί
 1712. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1713. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 1714. Exod 4:6
 1715. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1716. δὲ X--------- δέ
 1717. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1718. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1719. πάλιν D--------- πάλιν
 1720. εἰσένεγκε VB--AAD2S- φέρω εἰς
 1721. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1722. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 1723. σου RP--GS---- σύ
 1724. εἰς P--------- εἰς
 1725. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1726. κόλπον N2--ASM--- κόλπος
 1727. σου RP--GS---- σύ
 1728. καὶ C--------- καί
 1729. εἰσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω εἰς
 1730. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1731. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1732. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1733. εἰς P--------- εἰς
 1734. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1735. κόλπον N2--ASM--- κόλπος
 1736. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 1739. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1740. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1741. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1742. ἐκ P--------- ἐκ
 1743. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1744. κόλπου N2--GSM--- κόλπος
 1745. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1746. καὶ C--------- καί
 1747. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 1748. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1749. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 1750. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1751. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 1752. χιών N3N-NSF--- χιών
 1753. Exod 4:7
 1754. καὶ C--------- καί
 1755. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1756. πάλιν D--------- πάλιν
 1757. εἰσένεγκε VB--AAD2S- φέρω εἰς
 1758. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1759. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 1760. σου RP--GS---- σύ
 1761. εἰς P--------- εἰς
 1762. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1763. κόλπον N2--ASM--- κόλπος
 1764. σου RP--GS---- σύ
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. εἰσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω εἰς
 1767. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1768. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1769. εἰς P--------- εἰς
 1770. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1771. κόλπον N2--ASM--- κόλπος
 1772. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1773. καὶ C--------- καί
 1774. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 1775. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1776. ἐκ P--------- ἐκ
 1777. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1778. κόλπου N2--GSM--- κόλπος
 1779. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1780. καὶ C--------- καί
 1781. πάλιν D--------- πάλιν
 1782. ἀπεκατέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο κατα
 1783. εἰς P--------- εἰς
 1784. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1785. χρόαν N1A-ASF--- χρόα
 1786. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1787. σαρκὸς N3K-GSF--- σάρξ
 1788. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1789. Exod 4:8
 1790. ἐὰν C--------- ἐάν
 1791. δὲ X--------- δέ
 1792. μὴ D--------- μή
 1793. πιστεύσωσίν VA--AAS3P- πιστεύω
 1794. σοι RP--DS---- σύ
 1795. μηδὲ C--------- μηδέ
 1796. εἰσακούσωσιν VA--AAS3P- ἀκούω εἰς
 1797. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1798. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1799. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1800. σημείου N2N-GSN--- σημεῖον
 1801. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1802. πρώτου A1--GSNS-- πρῶτος
 1803. πιστεύσουσίν VF--FAI3P- πιστεύω
 1804. σοι RP--DS---- σύ
 1805. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1806. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1807. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1808. σημείου N2N-GSN--- σημεῖον
 1809. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1810. ἐσχάτου A1--GSN--- ἔσχατο
 1811. Exod 4:9
 1812. καὶ C--------- καί
 1813. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1814. ἐὰν C--------- ἐάν
 1815. μὴ D--------- μή
 1816. πιστεύσωσίν VA--AAS3P- πιστεύω
 1817. σοι RP--DS---- σύ
 1818. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1819. δυσὶ M---DP---- δύο
 1820. σημείοις N2N-DPN--- σημεῖον
 1821. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 1822. μηδὲ C--------- μηδέ
 1823. εἰσακούσωσιν VA--AAS3P- ἀκούω εἰς
 1824. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1825. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1826. σου RP--GS---- σύ
 1827. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 1828. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1829. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1830. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1831. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1832. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 1833. καὶ C--------- καί
 1834. ἐκχεεῖς VF2-FAI2S- χέω ἐκ
 1835. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1836. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1837. ξηρόν A1A-ASN--- ξηρός
 1838. καὶ C--------- καί
 1839. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1840. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1841. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 1842. ὃ RR--NSN--- ὅς
 1843. ἐὰν C--------- ἐάν
 1844. λάβῃς VB--AAS2S- λαμβάνω
 1845. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1846. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1847. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 1848. αἷμα N3M-NSN--- αἷμα
 1849. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1850. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1851. ξηροῦ A1A-GSM--- ξηρός
 1852. Exod 4:10
 1853. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1854. δὲ X--------- δέ
 1855. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1856. πρὸς P--------- πρός
 1857. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1858. δέομαι V1--PMI1S- δέομαι
 1859. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1860. οὐχ D--------- οὐ
 1861. ἱκανός A1--NSM--- ἱκανός
 1862. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1863. πρὸ P--------- πρό
 1864. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1865. ἐχθὲς D--------- χθές
 1866. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1867. πρὸ P--------- πρό
 1868. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1869. τρίτης A1--GSF--- τρίτος
 1870. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1871. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1872. ἀφ' P--------- ἀπό
 1873. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1874. ἤρξω VAI-AMI2S- ἄρχω
 1875. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 1876. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1877. θεράποντί N3--DSM--- θεράπων
 1878. σου RP--GS---- σύ
 1879. ἰσχνόφωνος A1B-NSM--- ἰσχνόφωνος
 1880. καὶ C--------- καί
 1881. βραδύγλωσσος A1B-NSM--- βραδύγλωσσος
 1882. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1883. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1884. Exod 4:11
 1885. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1886. δὲ X--------- δέ
 1887. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1888. πρὸς P--------- πρός
 1889. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 1890. τίς RI--NSM--- τίς
 1891. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1892. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1893. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 1894. καὶ C--------- καί
 1895. τίς RI--NSM--- τίς
 1896. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1897. δύσκωφον A1B-ASM--- δύσκωφος
 1898. καὶ C--------- καί
 1899. κωφόν A1--ASM--- κωφός
 1900. βλέποντα V1--PAPASM βλέπω
 1901. καὶ C--------- καί
 1902. τυφλόν A1--ASM--- τυφλός
 1903. οὐκ D--------- οὐ
 1904. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1905. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1906. θεός N2--NSM--- θεός
 1907. Exod 4:12
 1908. καὶ C--------- καί
 1909. νῦν D--------- νῦν
 1910. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 1911. καὶ C--------- καί
 1912. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1913. ἀνοίξω VA--AAS1S- οἴγω ἀνα
 1914. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1915. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1916. σου RP--GS---- σύ
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. συμβιβάσω VA--AAS1S- βιβάζω συν
 1919. σε RP--AS---- σύ
 1920. ὃ RR--NSN--- ὅς
 1921. μέλλεις V1--PAI2S- μέλλω
 1922. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 1923. Exod 4:13
 1924. καὶ C--------- καί
 1925. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1926. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1927. δέομαι V1--PMI1S- δέομαι
 1928. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1929. προχείρισαι VA--AAN--- χειρίζω προς
 1930. δυνάμενον V6--PMPASM δύναμαι
 1931. ἄλλον RD--ASM--- ἄλλος
 1932. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1933. ἀποστελεῖς VF2-FAI2S- στέλλω ἀπο
 1934. Exod 4:14
 1935. καὶ C--------- καί
 1936. θυμωθεὶς VC--APPNSM θυμόω
 1937. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 1938. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1939. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1940. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 1941. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1942. οὐκ D--------- οὐ
 1943. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1944. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 1945. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1946. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 1947. σου RP--GS---- σύ
 1948. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1949. Λευίτης N1M-NSM--- Λευίτης
 1950. ἐπίσταμαι V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 1951. ὅτι C--------- ὅτι
 1952. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 1953. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 1954. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 1955. σοι RP--DS---- σύ
 1956. καὶ C--------- καί
 1957. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1958. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1959. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 1960. εἰς P--------- εἰς
 1961. συνάντησίν N3I-ASF--- συνάντησις
 1962. σοι RP--DS---- σύ
 1963. καὶ C--------- καί
 1964. ἰδών VB--AAPNSM ὁράω
 1965. σε RP--AS---- σύ
 1966. χαρήσεται VD--FPI3S- χαίρω
 1967. ἐν P--------- ἐν
 1968. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 1969. Exod 4:15
 1970. καὶ C--------- καί
 1971. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1972. πρὸς P--------- πρός
 1973. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1974. καὶ C--------- καί
 1975. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 1976. τὰ RA--APN--- ὁ
 1977. ῥήματά N3M-APN--- ῥῆμα
 1978. μου RP--GS---- ἐγώ
 1979. εἰς P--------- εἰς
 1980. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1981. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1982. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1983. καὶ C--------- καί
 1984. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1985. ἀνοίξω VF--FAI1S- οἴγω ἀνα
 1986. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1987. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1988. σου RP--GS---- σύ
 1989. καὶ C--------- καί
 1990. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1991. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1992. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1993. καὶ C--------- καί
 1994. συμβιβάσω VF--FAI1S- βιβάζω συν
 1995. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1996. ἃ RR--APN--- ὅς
 1997. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 1998. Exod 4:16
 1999. καὶ C--------- καί
 2000. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 2001. σοι RP--DS---- σύ
 2002. προσλαλήσει VF--FAI3S- λαλέω προς
 2003. πρὸς P--------- πρός
 2004. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2005. λαόν N2--ASM--- λαός
 2006. καὶ C--------- καί
 2007. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2008. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2009. σου RP--GS---- σύ
 2010. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 2011. σὺ RP--NS---- σύ
 2012. δὲ X--------- δέ
 2013. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2014. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 2015. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2016. πρὸς P--------- πρός
 2017. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2018. θεόν N2--ASM--- θεός
 2019. Exod 4:17
 2020. καὶ C--------- καί
 2021. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2022. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 2023. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2024. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2025. στραφεῖσαν VD--APPASF στρέφω
 2026. εἰς P--------- εἰς
 2027. ὄφιν N3I-ASM--- ὄφις
 2028. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 2029. ἐν P--------- ἐν
 2030. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2031. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2032. σου RP--GS---- σύ
 2033. ἐν P--------- ἐν
 2034. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2035. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 2036. ἐν P--------- ἐν
 2037. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2038. τὰ RA--APN--- ὁ
 2039. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 2040. Exod 4:18
 2041. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2042. δὲ X--------- δέ
 2043. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 2044. καὶ C--------- καί
 2045. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 2046. πρὸς P--------- πρός
 2047. Ιοθορ N---ASM--- Ιοθορ
 2048. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2049. γαμβρὸν N2--ASM--- γαμβρός
 2050. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2051. καὶ C--------- καί
 2052. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2053. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2054. καὶ C--------- καί
 2055. ἀποστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἀπο
 2056. πρὸς P--------- πρός
 2057. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2058. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 2059. μου RP--GS---- ἐγώ
 2060. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2061. ἐν P--------- ἐν
 2062. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 2063. καὶ C--------- καί
 2064. ὄψομαι VF--FMI1S- ὁράω
 2065. εἰ C--------- εἰ
 2066. ἔτι D--------- ἔτι
 2067. ζῶσιν V3--PAI3P- ζάω
 2068. καὶ C--------- καί
 2069. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2070. Ιοθορ N---NSM--- Ιοθορ
 2071. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 2072. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 2073. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 2074. Exod 4:19
 2075. μετὰ P--------- μετά
 2076. δὲ X--------- δέ
 2077. τὰς RA--APF--- ὁ
 2078. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2079. τὰς RA--APF--- ὁ
 2080. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 2081. ἐκείνας RD--APF--- ἐκεῖνος
 2082. ἐτελεύτησεν VAI-AAI3S- τελευτάω
 2083. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2084. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2085. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2086. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2087. δὲ X--------- δέ
 2088. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2089. πρὸς P--------- πρός
 2090. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 2091. ἐν P--------- ἐν
 2092. Μαδιαμ N---DS---- Μαδιαμ
 2093. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 2094. ἄπελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἀπο
 2095. εἰς P--------- εἰς
 2096. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 2097. τεθνήκασιν VX--XAI3P- θνήσκω
 2098. γὰρ X--------- γάρ
 2099. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2100. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2101. ζητοῦντές V2--PAPNPM ζητέω
 2102. σου RP--GS---- σύ
 2103. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2104. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 2105. Exod 4:20
 2106. ἀναλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ἀνα
 2107. δὲ X--------- δέ
 2108. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 2109. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2110. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 2111. καὶ C--------- καί
 2112. τὰ RA--APN--- ὁ
 2113. παιδία N2N-APN--- παιδίον
 2114. ἀνεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω ἀνα
 2115. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2116. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2117. τὰ RA--APN--- ὁ
 2118. ὑποζύγια N2N-APN--- ὑποζύγιον
 2119. καὶ C--------- καί
 2120. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 2121. εἰς P--------- εἰς
 2122. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 2123. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2124. δὲ X--------- δέ
 2125. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 2126. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2127. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 2128. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2129. παρὰ P--------- παρά
 2130. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2131. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2132. ἐν P--------- ἐν
 2133. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2134. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2135. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2136. Exod 4:21
 2137. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2138. δὲ X--------- δέ
 2139. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2140. πρὸς P--------- πρός
 2141. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 2142. πορευομένου V1--PMD2S- πορεύομαι
 2143. σου RP--GS---- σύ
 2144. καὶ C--------- καί
 2145. ἀποστρέφοντος V1--PAPGSM στρέφω ἀπο
 2146. εἰς P--------- εἰς
 2147. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 2148. ὅρα V3--PAD2S- ὁράω
 2149. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2150. τὰ RA--APN--- ὁ
 2151. τέρατα N3T-APN--- τέρας
 2152. ἃ RR--APN--- ὅς
 2153. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 2154. ἐν P--------- ἐν
 2155. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2156. χερσίν N3--DPF--- χείρ
 2157. σου RP--GS---- σύ
 2158. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 2159. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2160. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2161. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 2162. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2163. δὲ X--------- δέ
 2164. σκληρυνῶ VA--AAS1S- σκληρύνω
 2165. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2166. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 2167. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2168. καὶ C--------- καί
 2169. οὐ D--------- οὐ
 2170. μὴ D--------- μή
 2171. ἐξαποστείλῃ VA--AAS3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2172. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2173. λαόν N2--ASM--- λαός
 2174. Exod 4:22
 2175. σὺ RP--NS---- σύ
 2176. δὲ X--------- δέ
 2177. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 2178. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2179. Φαραω N---DSM--- Φαραώ
 2180. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2181. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2182. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2183. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2184. πρωτότοκός A1B-NSM--- πρωτότοκος
 2185. μου RP--GS---- ἐγώ
 2186. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2187. Exod 4:23
 2188. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2189. δέ X--------- δέ
 2190. σοι RP--DS---- σύ
 2191. ἐξαπόστειλον VA--AAD2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2192. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2193. λαόν N2--ASM--- λαός
 2194. μου RP--GS---- ἐγώ
 2195. ἵνα C--------- ἵνα
 2196. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2197. λατρεύσῃ VA--AAS3S- λατρεύω
 2198. εἰ C--------- εἰ
 2199. μὲν X--------- μέν
 2200. οὖν X--------- οὖν
 2201. μὴ D--------- μή
 2202. βούλει V1--PMI2S- βούλομαι
 2203. ἐξαποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἐκ ἀπο
 2204. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2205. ὅρα V3--PAD2S- ὁράω
 2206. οὖν X--------- οὖν
 2207. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2208. ἀποκτενῶ VF2-FAI1S- κτείνω ἀπο
 2209. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2210. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 2211. σου RP--GS---- σύ
 2212. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2213. πρωτότοκον A1B-ASM--- πρωτότοκος
 2214. Exod 4:24
 2215. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2216. δὲ X--------- δέ
 2217. ἐν P--------- ἐν
 2218. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2219. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 2220. ἐν P--------- ἐν
 2221. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2222. καταλύματι N3M-DSN--- κατάλυμα
 2223. συνήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω συν
 2224. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2225. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 2226. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2227. καὶ C--------- καί
 2228. ἐζήτει V2I-IAI3S- ζητέω
 2229. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2230. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 2231. Exod 4:25
 2232. καὶ C--------- καί
 2233. λαβοῦσα VB--AAPNSF λαμβάνω
 2234. Σεπφωρα N1A-NSF--- Σεπφωρα
 2235. ψῆφον N2--ASF--- ψῆφος
 2236. περιέτεμεν VBI-AAI3S- τέμνω περι
 2237. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2238. ἀκροβυστίαν N1A-ASF--- ἀκροβυστία
 2239. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2240. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2241. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2242. καὶ C--------- καί
 2243. προσέπεσεν VBI-AAI3S- πίπτω προς
 2244. πρὸς P--------- πρός
 2245. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2246. πόδας N3D-APM--- πούς
 2247. καὶ C--------- καί
 2248. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2249. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 2250. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2251. αἷμα N3M-NSN--- αἷμα
 2252. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2253. περιτομῆς N1--GSF--- περιτομή
 2254. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2255. παιδίου N2N-GSN--- παιδίον
 2256. μου RP--GS---- ἐγώ
 2257. Exod 4:26
 2258. καὶ C--------- καί
 2259. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2260. ἀπ' P--------- ἀπό
 2261. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2262. διότι C--------- διότι
 2263. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2264. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 2265. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2266. αἷμα N3M-NSN--- αἷμα
 2267. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2268. περιτομῆς N1--GSF--- περιτομή
 2269. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2270. παιδίου N2N-GSN--- παιδίον
 2271. μου RP--GS---- ἐγώ
 2272. Exod 4:27
 2273. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2274. δὲ X--------- δέ
 2275. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2276. πρὸς P--------- πρός
 2277. Ααρων N---ASM--- Ααρων
 2278. πορεύθητι VC--APD2S- πορεύομαι
 2279. εἰς P--------- εἰς
 2280. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2281. Μωυσεῖ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 2282. εἰς P--------- εἰς
 2283. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2284. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 2285. καὶ C--------- καί
 2286. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2287. καὶ C--------- καί
 2288. συνήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω συν
 2289. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2290. ἐν P--------- ἐν
 2291. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2292. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 2293. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2294. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2295. καὶ C--------- καί
 2296. κατεφίλησαν VAI-AAI3P- φιλέω κατα
 2297. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 2298. Exod 4:28
 2299. καὶ C--------- καί
 2300. ἀνήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 2301. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 2302. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2303. Ααρων N---DSM--- Ααρων
 2304. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2305. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2306. λόγους N2--APM--- λόγος
 2307. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2308. οὓς RR--APM--- ὅς
 2309. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2310. καὶ C--------- καί
 2311. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2312. τὰ RA--APN--- ὁ
 2313. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 2314. ἃ RR--APN--- ὅς
 2315. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 2316. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2317. Exod 4:29
 2318. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2319. δὲ X--------- δέ
 2320. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 2321. καὶ C--------- καί
 2322. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 2323. καὶ C--------- καί
 2324. συνήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω συν
 2325. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2326. γερουσίαν N1A-ASF--- γερουσία
 2327. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2328. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2329. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2330. Exod 4:30
 2331. καὶ C--------- καί
 2332. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2333. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 2334. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2335. τὰ RA--APN--- ὁ
 2336. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 2337. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2338. ἃ RR--APN--- ὅς
 2339. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2340. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2341. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2342. πρὸς P--------- πρός
 2343. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 2344. καὶ C--------- καί
 2345. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2346. τὰ RA--APN--- ὁ
 2347. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 2348. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2349. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2350. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2351. Exod 4:31
 2352. καὶ C--------- καί
 2353. ἐπίστευσεν VAI-AAI3S- πιστεύω
 2354. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2355. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2356. καὶ C--------- καί
 2357. ἐχάρη VDI-API3S- χαίρω
 2358. ὅτι C--------- ὅτι
 2359. ἐπεσκέψατο VAI-AMI3S- ἐπισκέπτω
 2360. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2361. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2362. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2363. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2364. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2365. καὶ C--------- καί
 2366. ὅτι C--------- ὅτι
 2367. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 2368. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2369. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2370. θλῖψιν N3I-ASF--- θλῖψις
 2371. κύψας VA--AAPNSM κύπτω
 2372. δὲ X--------- δέ
 2373. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2374. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2375. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 2376. Exod 5:1
 2377. καὶ C--------- καί
 2378. μετὰ P--------- μετά
 2379. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2380. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2381. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 2382. καὶ C--------- καί
 2383. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 2384. πρὸς P--------- πρός
 2385. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 2386. καὶ C--------- καί
 2387. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2388. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2389. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2390. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2391. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2392. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2393. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2394. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2395. ἐξαπόστειλον VA--AAD2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2396. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2397. λαόν N2--ASM--- λαός
 2398. μου RP--GS---- ἐγώ
 2399. ἵνα C--------- ἵνα
 2400. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2401. ἑορτάσωσιν VA--AAS3P- ἑορτάζω
 2402. ἐν P--------- ἐν
 2403. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2404. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 2405. Exod 5:2
 2406. καὶ C--------- καί
 2407. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2408. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 2409. τίς RI--NSM--- τίς
 2410. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2411. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2412. εἰσακούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω εἰς
 2413. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2414. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 2415. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2416. ὥστε C--------- ὥστε
 2417. ἐξαποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἐκ ἀπο
 2418. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2419. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2420. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2421. οὐκ D--------- οὐ
 2422. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 2423. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2424. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2425. καὶ C--------- καί
 2426. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2427. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2428. οὐκ D--------- οὐ
 2429. ἐξαποστέλλω V1--PAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2430. Exod 5:3
 2431. καὶ C--------- καί
 2432. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 2433. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2434. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2435. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2436. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2437. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 2438. προσκέκληται VM--XMI3S- καλέω προς
 2439. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2440. πορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι
 2441. οὖν X--------- οὖν
 2442. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2443. τριῶν A3--GPF--- τρεῖς
 2444. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 2445. εἰς P--------- εἰς
 2446. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2447. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 2448. ὅπως C--------- ὅπως
 2449. θύσωμεν VA--AAS1P- θύω
 2450. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2451. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2452. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2453. μήποτε D--------- μήποτε
 2454. συναντήσῃ VA--AAS3S- ἀντάω συν
 2455. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2456. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 2457. ἢ C--------- ἤ
 2458. φόνος N2--NSM--- φόνος
 2459. Exod 5:4
 2460. καὶ C--------- καί
 2461. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2462. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2463. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2464. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2465. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2466. ἵνα C--------- ἵνα
 2467. τί RI--NSN--- τίς
 2468. Μωυσῆ N1M-VSM--- Μωυσῆς
 2469. καὶ C--------- καί
 2470. Ααρων N---VSM--- Ααρων
 2471. διαστρέφετε V1--PAI2P- στρέφω δια
 2472. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2473. λαόν N2--ASM--- λαός
 2474. μου RP--GS---- ἐγώ
 2475. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2476. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2477. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 2478. ἀπέλθατε VA--AAD2P- ἔρχομαι ἀπο
 2479. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2480. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2481. πρὸς P--------- πρός
 2482. τὰ RA--APN--- ὁ
 2483. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2484. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2485. Exod 5:5
 2486. καὶ C--------- καί
 2487. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2488. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 2489. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2490. νῦν D--------- νῦν
 2491. πολυπληθεῖ V2--PAI3S- πολυπληθέω
 2492. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2493. λαός N2--NSM--- λαός
 2494. μὴ D--------- μή
 2495. οὖν X--------- οὖν
 2496. καταπαύσωμεν VA--AAS1P- παύω κατα
 2497. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2498. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2499. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2500. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 2501. Exod 5:6
 2502. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 2503. δὲ X--------- δέ
 2504. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 2505. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2506. ἐργοδιώκταις N1M-DPM--- ἐργοδιωκτής
 2507. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2508. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2509. καὶ C--------- καί
 2510. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2511. γραμματεῦσιν N3V-DPM--- γραμματεύς
 2512. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2513. Exod 5:7
 2514. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2515. προστεθήσεται VC--FPI3S- τίθημι προς
 2516. διδόναι V8--PAN--- δίδωμι
 2517. ἄχυρον N2N-ASN--- ἄχυρον
 2518. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2519. λαῷ N2--DSM--- λαός
 2520. εἰς P--------- εἰς
 2521. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2522. πλινθουργίαν N1A-ASF--- πλινθουργία
 2523. καθάπερ D--------- καθάπερ
 2524. ἐχθὲς D--------- χθές
 2525. καὶ C--------- καί
 2526. τρίτην A1--ASF--- τρίτος
 2527. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2528. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2529. πορευέσθωσαν V1--PMD3P- πορεύομαι
 2530. καὶ C--------- καί
 2531. συναγαγέτωσαν VB--AAD3P- ἄγω συν
 2532. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 2533. ἄχυρα N2N-APN--- ἄχυρον
 2534. Exod 5:8
 2535. καὶ C--------- καί
 2536. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2537. σύνταξιν N3I-ASF--- σύνταξις
 2538. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2539. πλινθείας N1A-GSF--- πλινθεία
 2540. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2541. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2542. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 2543. καθ' P--------- κατά
 2544. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 2545. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2546. ἐπιβαλεῖς VF--FAI2S- βάλλω ἐπι
 2547. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2548. οὐκ D--------- οὐ
 2549. ἀφελεῖς VF2-FAI2S- αἱρέω ἀπο
 2550. οὐδέν A3--ASN--- οὐδείς
 2551. σχολάζουσιν V1--PAI3P- σχολάζω
 2552. γάρ X--------- γάρ
 2553. διὰ P--------- διά
 2554. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2555. κεκράγασιν VX--XAI3P- κράζω
 2556. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2557. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 2558. καὶ C--------- καί
 2559. θύσωμεν VA--AAS1P- θύω
 2560. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2561. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2562. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2563. Exod 5:9
 2564. βαρυνέσθω V1--PMD3S- βαρύνω
 2565. τὰ RA--APN--- ὁ
 2566. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2567. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2568. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2569. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2570. καὶ C--------- καί
 2571. μεριμνάτωσαν V3--PAD3P- μεριμνάω
 2572. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2573. καὶ C--------- καί
 2574. μὴ D--------- μή
 2575. μεριμνάτωσαν V3--PAD3P- μεριμνάω
 2576. ἐν P--------- ἐν
 2577. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 2578. κενοῖς A1--DPM--- κενός
 2579. Exod 5:10
 2580. κατέσπευδον V1I-IAI3P- σπεύδω κατα
 2581. δὲ X--------- δέ
 2582. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2583. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2584. ἐργοδιῶκται N1M-NPM--- ἐργοδιωκτής
 2585. καὶ C--------- καί
 2586. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2587. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 2588. καὶ C--------- καί
 2589. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 2590. πρὸς P--------- πρός
 2591. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2592. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2593. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2594. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2595. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2596. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 2597. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2598. δίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι
 2599. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2600. ἄχυρα N2N-APN--- ἄχυρον
 2601. Exod 5:11
 2602. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2603. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2604. πορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι
 2605. συλλέγετε V1--PAI2P- λέγω συν
 2606. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 2607. ἄχυρα N2N-APN--- ἄχυρον
 2608. ὅθεν D--------- ὅθεν
 2609. ἐὰν C--------- ἐάν
 2610. εὕρητε VB--AAS2P- εὑρίσκω
 2611. οὐ D--------- οὐ
 2612. γὰρ X--------- γάρ
 2613. ἀφαιρεῖται V2--PMI3S- αἱρέω ἀπο
 2614. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2615. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2616. συντάξεως N3I-GSF--- σύνταξις
 2617. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2618. οὐθέν A3--ASN--- οὐδείς
 2619. Exod 5:12
 2620. καὶ C--------- καί
 2621. διεσπάρη VDI-API3S- σπείρω δια
 2622. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2623. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2624. ἐν P--------- ἐν
 2625. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 2626. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 2627. συναγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω συν
 2628. καλάμην N1--ASF--- καλάμη
 2629. εἰς P--------- εἰς
 2630. ἄχυρα N2N-APN--- ἄχυρον
 2631. Exod 5:13
 2632. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2633. δὲ X--------- δέ
 2634. ἐργοδιῶκται N1M-NPM--- ἐργοδιωκτής
 2635. κατέσπευδον V1I-IAI3P- σπεύδω κατα
 2636. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2637. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2638. συντελεῖτε V2--PAD2P- τελέω συν
 2639. τὰ RA--APN--- ὁ
 2640. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2641. τὰ RA--APN--- ὁ
 2642. καθήκοντα V1--PAPAPN ἥκω κατα
 2643. καθ' P--------- κατά
 2644. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2645. καθάπερ D--------- καθάπερ
 2646. καὶ C--------- καί
 2647. ὅτε D--------- ὅτε
 2648. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2649. ἄχυρον N2N-ASN--- ἄχυρον
 2650. ἐδίδοτο V8I-IMI3S- δίδωμι
 2651. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2652. Exod 5:14
 2653. καὶ C--------- καί
 2654. ἐμαστιγώθησαν VCI-API3P- μαστιγόω
 2655. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2656. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 2657. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2658. γένους N3E-GSN--- γένος
 2659. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2660. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2661. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2662. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2663. κατασταθέντες VC--APPNPM ἵστημι κατα
 2664. ἐπ' P--------- ἐπί
 2665. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2666. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2667. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2668. ἐπιστατῶν N1M-GPM--- ἐπιστάτης
 2669. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2670. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 2671. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2672. διὰ P--------- διά
 2673. τί RI--ASN--- τίς
 2674. οὐ D--------- οὐ
 2675. συνετελέσατε VAI-AAI2P- τελέω συν
 2676. τὰς RA--APF--- ὁ
 2677. συντάξεις N3I-APF--- σύνταξις
 2678. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2679. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2680. πλινθείας N1A-GSF--- πλινθεία
 2681. καθάπερ D--------- καθάπερ
 2682. ἐχθὲς D--------- χθές
 2683. καὶ C--------- καί
 2684. τρίτην A1--ASF--- τρίτος
 2685. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2686. καὶ C--------- καί
 2687. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2688. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2689. σήμερον D--------- σήμερον
 2690. Exod 5:15
 2691. εἰσελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι εἰς
 2692. δὲ X--------- δέ
 2693. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2694. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 2695. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2696. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2697. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2698. κατεβόησαν VAI-AAI3P- βοάω κατα
 2699. πρὸς P--------- πρός
 2700. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 2701. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2702. ἵνα C--------- ἵνα
 2703. τί RI--ASN--- τίς
 2704. οὕτως D--------- οὕτως
 2705. ποιεῖς V2--PAI2S- ποιέω
 2706. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2707. σοῖς RP--DP---- σύ
 2708. οἰκέταις N1M-DPM--- οἰκέτης
 2709. Exod 5:16
 2710. ἄχυρον N2N-ASN--- ἄχυρον
 2711. οὐ D--------- οὐ
 2712. δίδοται V8--PMI3S- δίδωμι
 2713. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2714. οἰκέταις N1M-DPM--- οἰκέτης
 2715. σου RP--GS---- σύ
 2716. καὶ C--------- καί
 2717. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2718. πλίνθον N2--ASF--- πλίνθος
 2719. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2720. λέγουσιν V1--PAI3P- λέγω
 2721. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 2722. καὶ C--------- καί
 2723. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2724. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2725. παῖδές N3D-NPM--- παῖς
 2726. σου RP--GS---- σύ
 2727. μεμαστίγωνται VX--XPI3P- μαστιγόω
 2728. ἀδικήσεις VF--FAI2S- ἀδικέω
 2729. οὖν X--------- οὖν
 2730. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2731. λαόν N2--ASM--- λαός
 2732. σου RP--GS---- σύ
 2733. Exod 5:17
 2734. καὶ C--------- καί
 2735. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2736. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2737. σχολάζετε V1--PAI2P- σχολάζω
 2738. σχολασταί N1M-NPM--- σχολαστής
 2739. ἐστε V9--PAI2P- εἰμί
 2740. διὰ P--------- διά
 2741. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2742. λέγετε V1--PAI2P- λέγω
 2743. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 2744. θύσωμεν VA--AAS1P- θύω
 2745. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2746. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2747. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2748. Exod 5:18
 2749. νῦν D--------- νῦν
 2750. οὖν X--------- οὖν
 2751. πορευθέντες VC--APPNPM πορεύομαι
 2752. ἐργάζεσθε V1--PMD2P- ἐργάζομαι
 2753. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2754. γὰρ X--------- γάρ
 2755. ἄχυρον N2N-NSN--- ἄχυρον
 2756. οὐ D--------- οὐ
 2757. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 2758. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2759. καὶ C--------- καί
 2760. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2761. σύνταξιν N3I-ASF--- σύνταξις
 2762. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2763. πλινθείας N1A-GSF--- πλινθεία
 2764. ἀποδώσετε VF--FAI2P- δίδωμι ἀπο
 2765. Exod 5:19
 2766. ἑώρων V3I-IAI3P- ὁράω
 2767. δὲ X--------- δέ
 2768. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2769. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 2770. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2771. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2772. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2773. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 2774. ἐν P--------- ἐν
 2775. κακοῖς A1--DPN--- κακός
 2776. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2777. οὐκ D--------- οὐ
 2778. ἀπολείψετε VF--FAI2P- λείπω ἀπο
 2779. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2780. πλινθείας N1A-GSF--- πλινθεία
 2781. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2782. καθῆκον V1--PAPASN ἥκω κατα
 2783. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2784. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2785. Exod 5:20
 2786. συνήντησαν VAI-AAI3P- ἀντάω συν
 2787. δὲ X--------- δέ
 2788. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 2789. καὶ C--------- καί
 2790. Ααρων N---DSM--- Ααρων
 2791. ἐρχομένοις V1--PMPDPM ἔρχομαι
 2792. εἰς P--------- εἰς
 2793. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2794. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2795. ἐκπορευομένων V1--PMPGPM πορεύομαι ἐκ
 2796. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2797. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2798. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 2799. Exod 5:21
 2800. καὶ C--------- καί
 2801. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2802. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2803. ἴδοι VB--AAO3S- ὁράω
 2804. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2805. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2806. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2807. καὶ C--------- καί
 2808. κρίναι VA--AAO3S- κρίνω
 2809. ὅτι C--------- ὅτι
 2810. ἐβδελύξατε VAI-AAI2P- βδελύσσω
 2811. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2812. ὀσμὴν N1--ASF--- ὀσμή
 2813. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2814. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2815. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 2816. καὶ C--------- καί
 2817. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2818. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2819. θεραπόντων N3--GPM--- θεράπων
 2820. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2821. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 2822. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 2823. εἰς P--------- εἰς
 2824. τὰς RA--APF--- ὁ
 2825. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2826. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2827. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 2828. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2829. Exod 5:22
 2830. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 2831. δὲ X--------- δέ
 2832. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 2833. πρὸς P--------- πρός
 2834. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2835. καὶ C--------- καί
 2836. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2837. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2838. διὰ P--------- διά
 2839. τί RI--ASN--- τίς
 2840. ἐκάκωσας VAI-AAI2S- κακόω
 2841. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2842. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2843. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2844. καὶ C--------- καί
 2845. ἵνα C--------- ἵνα
 2846. τί RI--ASN--- τίς
 2847. ἀπέσταλκάς VX--XAI2S- στέλλω ἀπο
 2848. με RP--AS---- ἐγώ
 2849. Exod 5:23
 2850. καὶ C--------- καί
 2851. ἀφ' P--------- ἀπό
 2852. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2853. πεπόρευμαι VX--XMI1S- πορεύομαι
 2854. πρὸς P--------- πρός
 2855. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 2856. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 2857. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2858. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2859. σῷ RP--DS---- σός
 2860. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 2861. ἐκάκωσεν VAI-AAI3S- κακόω
 2862. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2863. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2864. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2865. καὶ C--------- καί
 2866. οὐκ D--------- οὐ
 2867. ἐρρύσω VAI-AMI2S- ῥύομαι
 2868. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2869. λαόν N2--ASM--- λαός
 2870. σου RP--GS---- σύ
 2871. Exod 6:1
 2872. καὶ C--------- καί
 2873. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2874. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2875. πρὸς P--------- πρός
 2876. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 2877. ἤδη D--------- ἤδη
 2878. ὄψει VF--FMI2S- ὁράω
 2879. ἃ RR--APN--- ὅς
 2880. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 2881. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2882. Φαραω N---DSM--- Φαραώ
 2883. ἐν P--------- ἐν
 2884. γὰρ X--------- γάρ
 2885. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2886. κραταιᾷ A1A-DSF--- κραταιός
 2887. ἐξαποστελεῖ VF2-FAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2888. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2889. καὶ C--------- καί
 2890. ἐν P--------- ἐν
 2891. βραχίονι N3N-DSM--- βραχίων
 2892. ὑψηλῷ A1--DSM--- ὑψηλός
 2893. ἐκβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω ἐκ
 2894. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2895. ἐκ P--------- ἐκ
 2896. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2897. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2898. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2899. Exod 6:2
 2900. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2901. δὲ X--------- δέ
 2902. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2903. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2904. πρὸς P--------- πρός
 2905. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 2906. καὶ C--------- καί
 2907. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2908. πρὸς P--------- πρός
 2909. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2910. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2911. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2912. Exod 6:3
 2913. καὶ C--------- καί
 2914. ὤφθην VVI-API1S- ὁράω
 2915. πρὸς P--------- πρός
 2916. Αβρααμ N---ASM--- Αβρααμ
 2917. καὶ C--------- καί
 2918. Ισαακ N---ASM--- Ισαακ
 2919. καὶ C--------- καί
 2920. Ιακωβ N---ASM--- Ἰακώβ
 2921. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2922. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 2923. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2924. καὶ C--------- καί
 2925. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2926. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 2927. μου RP--GS---- ἐγώ
 2928. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2929. οὐκ D--------- οὐ
 2930. ἐδήλωσα VAI-AAI1S- δηλόω
 2931. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2932. Exod 6:4
 2933. καὶ C--------- καί
 2934. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 2935. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2936. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 2937. μου RP--GS---- ἐγώ
 2938. πρὸς P--------- πρός
 2939. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2940. ὥστε C--------- ὥστε
 2941. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 2942. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2943. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2944. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2945. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2946. Χαναναίων N2--GPM--- Χαναναῖος
 2947. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2948. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2949. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2950. παρῳκήκασιν VX--XAI3P- οἰκέω παρα
 2951. ἐν P--------- ἐν
 2952. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2953. καὶ C--------- καί
 2954. παρῴκησαν VAI-AAI3P- οἰκέω παρα
 2955. ἐπ' P--------- ἐπί
 2956. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2957. Exod 6:5
 2958. καὶ C--------- καί
 2959. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2960. εἰσήκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω εἰς
 2961. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2962. στεναγμὸν N2--ASM--- στεναγμός
 2963. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2964. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2965. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2966. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2967. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2968. Αἰγύπτιοι N2--NPM--- Αἰγύπτιος
 2969. καταδουλοῦνται V4--PMI3P- δουλόω κατα
 2970. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2971. καὶ C--------- καί
 2972. ἐμνήσθην VSI-API1S- μιμνήσκω
 2973. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2974. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2975. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2976. Exod 6:6
 2977. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 2978. εἰπὸν VB--AAD2S- εἶπον
 2979. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2980. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2981. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2982. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2983. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2984. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2985. καὶ C--------- καί
 2986. ἐξάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐκ
 2987. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2988. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2989. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2990. δυναστείας N1A-GSF--- δυναστεία
 2991. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2992. Αἰγυπτίων N2--GPM--- Αἰγύπτιος
 2993. καὶ C--------- καί
 2994. ῥύσομαι VF--FMI1S- ῥύομαι
 2995. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2996. ἐκ P--------- ἐκ
 2997. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2998. δουλείας N1A-GSF--- δουλεία
 2999. καὶ C--------- καί
 3000. λυτρώσομαι VF--FMI1S- λυτρόω
 3001. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3002. ἐν P--------- ἐν
 3003. βραχίονι N3N-DSM--- βραχίων
 3004. ὑψηλῷ A1--DSM--- ὑψηλός
 3005. καὶ C--------- καί
 3006. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 3007. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 3008. Exod 6:7
 3009. καὶ C--------- καί
 3010. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 3011. ἐμαυτῷ RD--DSM--- ἐμαυτοῦ
 3012. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3013. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3014. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 3015. καὶ C--------- καί
 3016. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 3017. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3018. θεός N2--NSM--- θεός
 3019. καὶ C--------- καί
 3020. γνώσεσθε VF--FMI2P- γιγνώσκω
 3021. ὅτι C--------- ὅτι
 3022. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3023. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3024. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3025. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3026. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3027. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3028. ἐξαγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω ἐκ
 3029. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3030. ἐκ P--------- ἐκ
 3031. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3032. καταδυναστείας N1A-GSF--- καταδυναστεία
 3033. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3034. Αἰγυπτίων N2--GPM--- Αἰγύπτιος
 3035. Exod 6:8
 3036. καὶ C--------- καί
 3037. εἰσάξω VF--FAI1S- ἄγω εἰς
 3038. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3039. εἰς P--------- εἰς
 3040. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3041. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3042. εἰς P--------- εἰς
 3043. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3044. ἐξέτεινα VAI-AAI1S- τείνω ἐκ
 3045. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3046. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 3047. μου RP--GS---- ἐγώ
 3048. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 3049. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3050. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3051. Αβρααμ N---DSM--- Αβρααμ
 3052. καὶ C--------- καί
 3053. Ισαακ N---DSM--- Ισαακ
 3054. καὶ C--------- καί
 3055. Ιακωβ N---DSM--- Ἰακώβ
 3056. καὶ C--------- καί
 3057. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 3058. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3059. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3060. ἐν P--------- ἐν
 3061. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 3062. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3063. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3064. Exod 6:9
 3065. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3066. δὲ X--------- δέ
 3067. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3068. οὕτως D--------- οὕτως
 3069. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3070. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 3071. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3072. καὶ C--------- καί
 3073. οὐκ D--------- οὐ
 3074. εἰσήκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω εἰς
 3075. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 3076. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3077. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3078. ὀλιγοψυχίας N1A-GSF--- ὀλιγοψυχία
 3079. καὶ C--------- καί
 3080. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3081. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3082. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 3083. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3084. σκληρῶν A1A-GPN--- σκληρός
 3085. Exod 6:10
 3086. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3087. δὲ X--------- δέ
 3088. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3089. πρὸς P--------- πρός
 3090. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 3091. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3092. Exod 6:11
 3093. εἴσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι εἰς
 3094. λάλησον VA--AAD2S- λαλέω
 3095. Φαραω N---DSM--- Φαραώ
 3096. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3097. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3098. ἵνα C--------- ἵνα
 3099. ἐξαποστείλῃ VA--AAS3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3100. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3101. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3102. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3103. ἐκ P--------- ἐκ
 3104. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3105. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3106. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3107. Exod 6:12
 3108. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3109. δὲ X--------- δέ
 3110. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3111. ἔναντι P--------- ἔναντι
 3112. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3113. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3114. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3115. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3116. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3117. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3118. οὐκ D--------- οὐ
 3119. εἰσήκουσάν VAI-AAI3P- ἀκούω εἰς
 3120. μου RP--GS---- ἐγώ
 3121. καὶ C--------- καί
 3122. πῶς D--------- πῶς
 3123. εἰσακούσεταί VF--FMI3S- ἀκούω εἰς
 3124. μου RP--GS---- ἐγώ
 3125. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 3126. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3127. δὲ X--------- δέ
 3128. ἄλογός A1B-NSM--- ἄλογος
 3129. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3130. Exod 6:13
 3131. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3132. δὲ X--------- δέ
 3133. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3134. πρὸς P--------- πρός
 3135. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 3136. καὶ C--------- καί
 3137. Ααρων N---ASM--- Ααρων
 3138. καὶ C--------- καί
 3139. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 3140. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3141. πρὸς P--------- πρός
 3142. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 3143. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3144. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3145. ὥστε C--------- ὥστε
 3146. ἐξαποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἐκ ἀπο
 3147. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3148. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3149. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3150. ἐκ P--------- ἐκ
 3151. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3152. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3153. Exod 6:14
 3154. καὶ C--------- καί
 3155. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3156. ἀρχηγοὶ N2--NPM--- ἀρχηγός
 3157. οἴκων N2--GPM--- οἶκος
 3158. πατριῶν A1A-GPM--- πάτριος
 3159. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3160. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3161. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 3162. πρωτοτόκου A1B-GSM--- πρωτότοκος
 3163. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3164. Ενωχ N---NSM--- Ενωχ
 3165. καὶ C--------- καί
 3166. Φαλλους N---NSM--- Φαλλους
 3167. Ασρων N---NSM--- Ασρων
 3168. καὶ C--------- καί
 3169. Χαρμι N---NSM--- Χαρμι
 3170. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3171. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3172. συγγένεια N1A-NSF--- συγγένεια
 3173. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 3174. Exod 6:15
 3175. καὶ C--------- καί
 3176. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3177. Συμεων N---GSM--- Συμεων
 3178. Ιεμουηλ N---NSM--- Ιεμουηλ
 3179. καὶ C--------- καί
 3180. Ιαμιν N---NSM--- Ιαμιν
 3181. καὶ C--------- καί
 3182. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 3183. καὶ C--------- καί
 3184. Ιαχιν N---NSM--- Ιαχιν
 3185. καὶ C--------- καί
 3186. Σααρ N---NSM--- Σααρ
 3187. καὶ C--------- καί
 3188. Σαουλ N---NSM--- Σαουλ
 3189. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3190. ἐκ P--------- ἐκ
 3191. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3192. Φοινίσσης N1--GSF--- Φοίνισσα
 3193. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 3194. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3195. πατριαὶ N1A-NPF--- πατριά
 3196. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3197. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3198. Συμεων N---GSM--- Συμεων
 3199. Exod 6:16
 3200. καὶ C--------- καί
 3201. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3202. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3203. ὀνόματα N3M-NPN--- ὄνομα
 3204. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3205. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3206. Λευι N---GSM--- Λευί
 3207. κατὰ P--------- κατά
 3208. συγγενείας N1A-APF--- συγγένεια
 3209. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3210. Γεδσων N---NSM--- Γεδσων
 3211. Κααθ N---NSM--- Κααθ
 3212. καὶ C--------- καί
 3213. Μεραρι N---NSM--- Μεραρι
 3214. καὶ C--------- καί
 3215. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3216. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3217. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3218. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3219. Λευι N---GSM--- Λευί
 3220. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3221. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3222. ἑπτά M--------- ἑπτά
 3223. Exod 6:17
 3224. καὶ C--------- καί
 3225. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3226. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3227. Γεδσων N---GSM--- Γεδσων
 3228. Λοβενι N---NSM--- Λοβενι
 3229. καὶ C--------- καί
 3230. Σεμεϊ N---NSM--- Σεμεϊ
 3231. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 3232. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 3233. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3234. Exod 6:18
 3235. καὶ C--------- καί
 3236. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3237. Κααθ N---GSM--- Κααθ
 3238. Αμβραμ N---NSM--- Αμβραμ
 3239. καὶ C--------- καί
 3240. Ισσααρ N---NSM--- Ισσααρ
 3241. Χεβρων N---NSM--- Χεβρων
 3242. καὶ C--------- καί
 3243. Οζιηλ N---NSM--- Οζιηλ
 3244. καὶ C--------- καί
 3245. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3246. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3247. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3248. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3249. Κααθ N---GSM--- Κααθ
 3250. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3251. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3252. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3253. Exod 6:19
 3254. καὶ C--------- καί
 3255. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3256. Μεραρι N---GSM--- Μεραρι
 3257. Μοολι N---NSM--- Μοολι
 3258. καὶ C--------- καί
 3259. Ομουσι N---NSM--- Ομουσι
 3260. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3261. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 3262. πατριῶν A1A-GPM--- πάτριος
 3263. Λευι N---GSM--- Λευί
 3264. κατὰ P--------- κατά
 3265. συγγενείας N1A-APF--- συγγένεια
 3266. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3267. Exod 6:20
 3268. καὶ C--------- καί
 3269. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3270. Αμβραμ N---NSM--- Αμβραμ
 3271. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3272. Ιωχαβεδ N---ASF--- Ιωχαβεδ
 3273. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 3274. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3275. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 3276. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3277. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 3278. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3279. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 3280. εἰς P--------- εἰς
 3281. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 3282. καὶ C--------- καί
 3283. ἐγέννησεν VAI-AAI3S- γεννάω
 3284. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3285. τόν RA--ASM--- ὁ
 3286. τε X--------- τε
 3287. Ααρων N---ASM--- Ααρων
 3288. καὶ C--------- καί
 3289. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 3290. καὶ C--------- καί
 3291. Μαριαμ N---ASF--- Μαριαμ
 3292. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3293. ἀδελφὴν N1--ASF--- ἀδελφή
 3294. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3295. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3296. δὲ X--------- δέ
 3297. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3298. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3299. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3300. Αμβραμ N---GSM--- Αμβραμ
 3301. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 3302. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3303. δύο M--------- δύο
 3304. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 3305. Exod 6:21
 3306. καὶ C--------- καί
 3307. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3308. Ισσααρ N---GSM--- Ισσααρ
 3309. Κορε N---NSM--- Κορε
 3310. καὶ C--------- καί
 3311. Ναφεκ N---NSM--- Ναφεκ
 3312. καὶ C--------- καί
 3313. Ζεχρι N---NSM--- Ζεχρι
 3314. Exod 6:22
 3315. καὶ C--------- καί
 3316. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3317. Οζιηλ N---GSM--- Οζιηλ
 3318. Ελισαφαν N---NSM--- Ελισαφαν
 3319. καὶ C--------- καί
 3320. Σετρι N---NSM--- Σετρι
 3321. Exod 6:23
 3322. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3323. δὲ X--------- δέ
 3324. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3325. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3326. Ελισαβεθ N---ASF--- Ελισαβεθ
 3327. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 3328. Αμιναδαβ N---GSM--- Αμιναδαβ
 3329. ἀδελφὴν N1--ASF--- ἀδελφή
 3330. Ναασσων N---GSM--- Ναασσων
 3331. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3332. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 3333. καὶ C--------- καί
 3334. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 3335. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3336. τόν RA--ASM--- ὁ
 3337. τε X--------- τε
 3338. Ναδαβ N---ASM--- Ναδαβ
 3339. καὶ C--------- καί
 3340. Αβιουδ N---ASM--- Αβιουδ
 3341. καὶ C--------- καί
 3342. Ελεαζαρ N---ASM--- Ελεαζαρ
 3343. καὶ C--------- καί
 3344. Ιθαμαρ N---ASM--- Ιθαμαρ
 3345. Exod 6:24
 3346. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3347. δὲ X--------- δέ
 3348. Κορε N---GSM--- Κορε
 3349. Ασιρ N---NSM--- Ασιρ
 3350. καὶ C--------- καί
 3351. Ελκανα N---NSM--- Ελκανα
 3352. καὶ C--------- καί
 3353. Αβιασαφ N---NSM--- Αβιασαφ
 3354. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 3355. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3356. γενέσεις N3I-NPF--- γένεσις
 3357. Κορε N---GSM--- Κορε
 3358. Exod 6:25
 3359. καὶ C--------- καί
 3360. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρ
 3361. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3362. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3363. Ααρων N---GSM--- Ααρων
 3364. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3365. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3366. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 3367. Φουτιηλ N---GSM--- Φουτιηλ
 3368. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3369. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 3370. καὶ C--------- καί
 3371. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 3372. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3373. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3374. Φινεες N---ASM--- Φινεες
 3375. αὗται RD--NPF--- οὗτος
 3376. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3377. ἀρχαὶ N1--NPF--- ἀρχή
 3378. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 3379. Λευιτῶν N1M-GPM--- Λευίτης
 3380. κατὰ P--------- κατά
 3381. γενέσεις N3I-APF--- γένεσις
 3382. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3383. Exod 6:26
 3384. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 3385. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3386. καὶ C--------- καί
 3387. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3388. οἷς RR--DPM--- ὅς
 3389. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3390. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3391. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3392. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3393. ἐξαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐκ
 3394. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3395. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3396. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3397. ἐκ P--------- ἐκ
 3398. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3399. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3400. σὺν P--------- σύν
 3401. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 3402. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3403. Exod 6:27
 3404. οὗτοί RD--NPM--- οὗτος
 3405. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 3406. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3407. διαλεγόμενοι V1--PMPNPM λέγομαι δια
 3408. πρὸς P--------- πρός
 3409. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 3410. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3411. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3412. καὶ C--------- καί
 3413. ἐξήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἐκ
 3414. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3415. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3416. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3417. ἐξ P--------- ἐκ
 3418. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3419. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3420. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3421. καὶ C--------- καί
 3422. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3423. Exod 6:28
 3424. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 3425. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3426. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3427. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3428. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 3429. ἐν P--------- ἐν
 3430. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3431. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 3432. Exod 6:29
 3433. καὶ C--------- καί
 3434. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3435. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3436. πρὸς P--------- πρός
 3437. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 3438. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3439. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3440. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3441. λάλησον VA--AAD2S- λαλέω
 3442. πρὸς P--------- πρός
 3443. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 3444. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3445. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3446. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 3447. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3448. λέγω V1--PAI1S- λέγω
 3449. πρὸς P--------- πρός
 3450. σέ RP--AS---- σύ
 3451. Exod 6:30
 3452. καὶ C--------- καί
 3453. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3454. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3455. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3456. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3457. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3458. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3459. ἰσχνόφωνός A1B-NSM--- ἰσχνόφωνος
 3460. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3461. καὶ C--------- καί
 3462. πῶς D--------- πῶς
 3463. εἰσακούσεταί VF--FMI3S- ἀκούω εἰς
 3464. μου RP--GS---- ἐγώ
 3465. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 3466. Exod 7:1
 3467. καὶ C--------- καί
 3468. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3469. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3470. πρὸς P--------- πρός
 3471. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 3472. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3473. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3474. δέδωκά VX--XAI1S- δίδωμι
 3475. σε RP--AS---- σύ
 3476. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3477. Φαραω N---DSM--- Φαραώ
 3478. καὶ C--------- καί
 3479. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3480. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3481. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 3482. σου RP--GS---- σύ
 3483. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3484. σου RP--GS---- σύ
 3485. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 3486. Exod 7:2
 3487. σὺ RP--NS---- σύ
 3488. δὲ X--------- δέ
 3489. λαλήσεις VF--FAI2S- λαλέω
 3490. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3491. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3492. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 3493. σοι RP--DS---- σύ
 3494. ἐντέλλομαι V1--PMI1S- τέλλομαι ἐν
 3495. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3496. δὲ X--------- δέ
 3497. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3498. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3499. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 3500. σου RP--GS---- σύ
 3501. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 3502. πρὸς P--------- πρός
 3503. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 3504. ὥστε C--------- ὥστε
 3505. ἐξαποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἐκ ἀπο
 3506. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3507. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3508. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3509. ἐκ P--------- ἐκ
 3510. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3511. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3512. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3513. Exod 7:3
 3514. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3515. δὲ X--------- δέ
 3516. σκληρυνῶ VA--AAS1S- σκληρύνω
 3517. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3518. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3519. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 3520. καὶ C--------- καί
 3521. πληθυνῶ VA--AAS1S- πληθύνω
 3522. τὰ RA--APN--- ὁ
 3523. σημεῖά N2N-APN--- σημεῖον
 3524. μου RP--GS---- ἐγώ
 3525. καὶ C--------- καί
 3526. τὰ RA--APN--- ὁ
 3527. τέρατα N3T-APN--- τέρας
 3528. ἐν P--------- ἐν
 3529. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3530. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 3531. Exod 7:4
 3532. καὶ C--------- καί
 3533. οὐκ D--------- οὐ
 3534. εἰσακούσεται VF--FMI3S- ἀκούω εἰς
 3535. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3536. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 3537. καὶ C--------- καί
 3538. ἐπιβαλῶ VB--AAS1S- βάλλω ἐπι
 3539. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3540. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 3541. μου RP--GS---- ἐγώ
 3542. ἐπ' P--------- ἐπί
 3543. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 3544. καὶ C--------- καί
 3545. ἐξάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐκ
 3546. σὺν P--------- σύν
 3547. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 3548. μου RP--GS---- ἐγώ
 3549. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3550. λαόν N2--ASM--- λαός
 3551. μου RP--GS---- ἐγώ
 3552. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3553. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3554. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3555. ἐκ P--------- ἐκ
 3556. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3557. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3558. σὺν P--------- σύν
 3559. ἐκδικήσει VF--FAI3S- δικέω ἐκ
 3560. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 3561. Exod 7:5
 3562. καὶ C--------- καί
 3563. γνώσονται VF--FMI3P- γιγνώσκω
 3564. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3565. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3566. Αἰγύπτιοι N2--NPM--- Αἰγύπτιος
 3567. ὅτι C--------- ὅτι
 3568. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3569. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3570. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3571. ἐκτείνων V1--PAPNSM τείνω ἐκ
 3572. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3573. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 3574. ἐπ' P--------- ἐπί
 3575. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 3576. καὶ C--------- καί
 3577. ἐξάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐκ
 3578. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3579. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3580. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3581. ἐκ P--------- ἐκ
 3582. μέσου A1--GSM--- μέσος
 3583. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3584. Exod 7:6
 3585. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3586. δὲ X--------- δέ
 3587. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3588. καὶ C--------- καί
 3589. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3590. καθάπερ D--------- καθάπερ
 3591. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 3592. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3593. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3594. οὕτως D--------- οὕτως
 3595. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3596. Exod 7:7
 3597. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3598. δὲ X--------- δέ
 3599. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3600. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 3601. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 3602. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3603. δὲ X--------- δέ
 3604. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3605. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 3606. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3607. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 3608. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 3609. τριῶν A3--GPN--- τρεῖς
 3610. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 3611. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3612. πρὸς P--------- πρός
 3613. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 3614. Exod 7:8
 3615. καὶ C--------- καί
 3616. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3617. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3618. πρὸς P--------- πρός
 3619. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 3620. καὶ C--------- καί
 3621. Ααρων N---ASM--- Ααρων
 3622. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3623. Exod 7:9
 3624. καὶ C--------- καί
 3625. ἐὰν C--------- ἐάν
 3626. λαλήσῃ VA--AAS3S- λαλέω
 3627. πρὸς P--------- πρός
 3628. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3629. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 3630. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3631. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 3632. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3633. σημεῖον N2N-ASN--- σημεῖον
 3634. ἢ C--------- ἤ
 3635. τέρας N3T-ASN--- τέρας
 3636. καὶ C--------- καί
 3637. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 3638. Ααρων N---DSM--- Ααρων
 3639. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3640. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 3641. σου RP--GS---- σύ
 3642. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3643. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3644. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 3645. καὶ C--------- καί
 3646. ῥῖψον VA--AAD2S- ῥίπτω
 3647. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3648. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3649. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3650. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3651. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3652. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 3653. καὶ C--------- καί
 3654. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3655. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3656. θεραπόντων N3--GPM--- θεράπων
 3657. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3658. καὶ C--------- καί
 3659. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3660. δράκων N3--NSM--- δράκων
 3661. Exod 7:10
 3662. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3663. δὲ X--------- δέ
 3664. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 3665. καὶ C--------- καί
 3666. Ααρων N---NSM--- Ααρων
 3667. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3668. Φαραω N---GSM--- Φαραώ
 3669. καὶ C-------